GRATIS OPEN DATA LICENTIE

Deze licentie omvat de voorwaarden voor het hergebruik van de gegevens van de Vlaamse Codex die als “open data” gratis ter beschikking worden gesteld. Door het uitoefenen van de rechten verleend in deze licentie aanvaardt de licentienemer de voorwaarden van de licentie

Artikel 1. Interpretatie

Tenzij het anders vermeld wordt, hebben de woorden of termen die in deze licentie gebruikt worden, dezelfde betekenis als in het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie.
 

Artikel 2. Definities

Product: de gegevens die via de website codex.vlaanderen.be ter beschikking worden gesteld.

Licentiegever: de Vlaamse Overheid – departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid.

Licentienemer: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan die onder deze licentie gebruiksrechten krijgt op de gegevens van de Vlaamse Codex

 

Artikel 3. Voorwerp van de licentie

De licentienemer krijgt het niet-exclusieve, wereldwijde recht om het product te hergebruiken voor elk rechtmatig doeleinde, met inbegrip van het reproduceren, doorgeven, publiceren, aanpassen en commercieel exploiteren van het product.

 

Artikel 4. Verplichtingen van de licentienemer

De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.

De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product de volgende bronvermelding op te nemen:  “bron: Vlaamse Codex” of

De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de Vlaamse overheid handelt of dat aan zijn hergebruik enige officiële status of goedkeuring wordt verleend door de Vlaamse overheid.

De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik geen inbreuk te maken op de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke bepaling.

 

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

De licentiegever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het product, behoudens de rechten die expliciet in deze licentie zijn toegekend aan de licentienemer.
De licentienemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de werken die hij creëert op basis van het product, zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen betreffende het hergebruik van het product in deze werken, zoals omschreven in deze licentie.
 

Artikel 6. Prijs

De toegang tot, de verstrekking en het hergebruik van het product zijn gratis.

 

Artikel 7. Duur van de licentie

De licentie geldt voor onbepaalde duur. Ze wordt automatisch beëindigd wanneer de licentienemer de voorwaarden ervan niet naleeft.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De Vlaamse Codex werd oorspronkelijk gecreëerd om te beschikken over geconsolideerde regelgeving met het oog op de publieke taak van de licentiegever en de licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor andere doeleinden.

De licentiegever levert het product in de staat zoals het zich bevindt en is niet verantwoordelijk voor de schade, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van het hergebruik van het product onder de bepalingen van deze licentie.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en beroepsprocedure

Het Belgische recht is toepasselijk. Geschillen over de inhoud of de uitvoering van deze licentie moeten worden voorgelegd aan de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur en Hergebruik van Overheidsinformatie, afdeling Hergebruik van Overheidsinformatie, volgens de voorwaarden vastgelegd in het decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie.