Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het normatieve en niet-normatieve delen van het definitief vastgestelde gewestplan

Datum 23/02/1994

Inhoud

Artikel 1. (... - ...)

De normatieve delen van het definitief vastgestelde gewestplan in de zin van artikel 13bis, derde en vierde lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, zijn de stukken die betrekking hebben op de gegevens bedoeld in artikel 12, eerste lid, 2° en 3°, en tweede lid, van dezelfde wet.

Artikel 2. (... - ...)

De niet-normatieve delen van het definitief vastgestelde gewestplan, in de zin van artikel 13bis, vierde lid, van dezelfde wet, zijn de stukken die betrekking hebben op de gegevens bedoeld in artikel 12, eerste lid, 1°, van dezelfde wet.

Artikel 3. (... - ...)

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Artikel 4. (... - ...)

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.