Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de statuten van de Vlaamse Landmaatschappij

Datum 21/12/1988

Inhoudstafel

 1. Bijlage STATUTEN VAN DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
  1. HOOFDSTUK I [OPRICHTING, ZETEL, DUUR EN DOEL VAN HET AGENTSCHAP (verv. BVR 8 december 2017, art. 2)]
   1. Afdeling I Oprichting, zetel en duur
   2. Afdeling II Doel
  2. HOOFDSTUK II [MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN (verv. BVR 8 december 2017, art. 2)]
  3. HOOFDSTUK III [BESTUUR, LEIDING EN TOEZICHT (verv. BVR 8 december 2017, art. 2)]
  4. HOOFDSTUK IV [ALGEMENE VERGADERING (verv. BVR 8 december 2017, art. 2)]
  5. HOOFDSTUK V [BEGROTING, BOEKHOUDING, JAARREKENING EN RAPPORTERING, BESTEMMING VAN HET BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT (verv. BVR 8 december 2017, art. 2)]
   1. [Afdeling 1. De opmaak van de begroting (ing. BVR 8 december 2017, art. 2)]
   2. [Afdeling 2. Het voeren van een boekhouding (ing. BVR 8 december 2017, art. 2)]
   3. [Afdeling 3. Het opmaken van de jaarrekening en de rapportering (ing. BVR 8 december 2017, art. 2)]
   4. [Afdeling 4. Bestemming van het boekhoudkundig resultaat (ing. BVR 8 december 2017, art. 2)]

Inhoud

Artikel 1. (... - ...)

De statuten van de Vlaamse Landmaatschappij, opgesteld in uitvoering van artikel 2, § 3, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, en gevoegd in bijlage bij dit besluit worden goedgekeurd.

Artikel 2. (... - ...)

De eerste vestigingsplaats van de zetel van de Vlaamse Landmaatschappij wordt vastgesteld in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 3. (... - ...)

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking van het in artikel 1 bedoeld decreet in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4. (... - ...)

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage STATUTEN VAN DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

HOOFDSTUK I [OPRICHTING, ZETEL, DUUR EN DOEL VAN HET AGENTSCHAP (verv. BVR 8 december 2017, art. 2)]

Afdeling I Oprichting, zetel en duur

Artikel 1. (19/01/2018- ...)

Voor de toepassing van deze statuten wordt verstaan onder:
1° het oprichtingsdecreet: het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;
2° het rekendecreet: het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

Ter uitvoering van de bepalingen van het oprichtingsdecreet is de Vlaamse Landmaatschappij een burgerlijke vennootschap op aandelen onder de vorm van een naamloze vennootschap. De Vlaamse Landmaatschappij is een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap onder de voorwaarden bepaald in het kaderdecreet en het oprichtingsdecreet. De benaming van dit agentschap, hierna het agentschap genoemd, is « Vlaamse Landmaatschappij » en mag afgekort worden tot VLM.

Het agentschap behoort tot dat beleidsdomein van het Vlaamse Gewest waarin het door de Vlaamse Regering bij besluit wordt ingedeeld.

Het agentschap bezit de rechtspersoonlijkheid.

Haar rechtstoestand wordt geregeld in die volgorde door het kaderdecreet, het oprichtingsdecreet en door zijn statuten. Zonder aan het voorafgaande afbreuk te doen, zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de naamloze vennootschap op het agentschap toepasselijk voor alles wat niet door het kaderdecreet, het oprichtingsdecreet, de wetten en decreten die voor de Vlaamse Gemeenschap en de eronder ressorterende instellingen een regeling inzake begroting, boekhouding, organisatie van de controle, en controle op subsidies invoeren, en door de statuten van het agentschap is bepaald en slechts in die mate dat het Wetboek van vennootschappen niet in strijd is met deze bepalingen.

De bepalingen van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord en de faillissementswet van 8 augustus 1997 zijn evenwel niet op het agentschap toepasselijk, evenmin als de rechtsregels die betrekking hebben op een toestand van algemene samenloop van schuldeisers en de rechtsregels in het Wetboek van vennootschappen die verplichten de rechtsvorm uitdrukkelijk te vermelden in alle stukken die uitgaan van het agentschap.

Zonder afbreuk te doen aan de volgorde, vermeld in het vijfde en het zesde lid, dienen onderhavige statuten gelezen en toegepast te worden als zijnde in volledige overeenstemming met de meest actuele wetgeving.

De vestigingsplaats van de zetel van de VLM wordt door de Vlaamse Regering bepaald.

De duur van de VLM is onbepaald. De ontbinding kan slechts worden bepaald door een decreet, dat zal aanduiden hoe en in welke voorwaarden de vereffening geschiedt.

Afdeling II Doel

Artikel 2. (19/01/2018- ...)

Het agentschap heeft als missie bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van:
1° het milieubeleid, bedoeld in artikel 1.2.1, § 1, van het decreet algemene bepalingen milieubeleid;
2° de ruilverkaveling, bedoeld in de wetgeving inzake ruilverkaveling van landeigendommen;
3° de landinrichting, vermeld in het decreet Landinrichting;
4° het decreet natuurbehoud;
5° het Mestdecreet;
6° het geïntegreerd plattelandsbeleid;
7° het grondbeleid van het eigen beleidsdomein.
8° het decreet Vlaamse Grondenbank.

Artikel 2bis. (05/06/2011- ...)

...

Artikel 3. (10/05/2021- ...)

§ 1. Het agentschap heeft de volgende taken die het op eigen initiatief uitoefent:
1° de uitvoering van het mestbeleid, als bedoeld in het Mestdecreet en vervult deze taak onder meer door:
1) te zorgen voor de inventarisatie van de dierlijke mestproductie, de controle op de afzet van de bedrijfsmatige dierlijke mestoverschotten en de sturing van de meststromen;
2) te zorgen voor de uitbouw en het beheer van een gronddatabank met betrekking tot de mestproblematiek;
3) te bemiddelen in de verhandeling of de afname, het vervoer en het verwerken van dierlijke mest;
4) de vraag te stimuleren naar een ecologisch verantwoord gebruik van dierlijke mest;
5) voorlichting te geven over productie, vervoer, opslag, opbrenging op de grond en verwerking van dierlijke mest;
6) initiatieven te nemen met betrekking tot mestverwerking;
7) te zorgen voor de handhaving van het Mestdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
2° de uitvoering van het beleid ter bescherming van de kwaliteit van de bodem dat erop gericht is om die geschikt te maken of te houden voor zo veel mogelijk bodemfuncties en vervult deze taak onder meer door:
1) de bodemtoestand in het Vlaamse Gewest in kaart te brengen en te monitoren;
2) aan de voorbereiding en de uitvoering van het bodembeschermingsbeleid bij te dragen;
3) bodems met uitzonderlijke waarde te beschermen tegen onder meer verontreiniging door bestrijdingsmiddelen en tegen aantasting door erosie en structuurbederf.

§ 2. Het agentschap heeft de volgende optionele taken die worden uitgevoerd op verzoek van en in samenwerking met de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering of de bevoegde agentschappen of, in voorkomend geval, in samenwerking met de bevoegde lokale besturen:
1° op verzoek van de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering, de bevoegde agentschappen of, in voorkomend geval, de bevoegde lokale besturen, zijn medewerking te verlenen aan de ondersteuning van de algemene inrichting van het buitengebied en de open ruimte en vervult deze taak onder meer door:
1) bij te dragen aan het beleid inzake inrichting en ontwikkeling van het inrichtingsinstrumentarium;
2) zijn medewerking te verlenen aan het voorbereiden, het uitvoeren, het verzekeren van de nazorg, het monitoren en het evalueren van inrichtingsprojecten;
3) zijn medewerking te verlenen aan de voorbereiding en uitvoering van de ruilverkaveling van landeigendommen;
4) zijn medewerking te verlenen aan de voorbereiding en de uitvoering van de landinrichting;
5) zijn medewerking te verlenen aan de voorbereiding en de uitvoering van de natuurinrichting;
6) gebouwen van agrarische en direct agrarisch gebonden bedrijven op te richten, in te richten en de uitbating ervan te bevorderen, en bedrijven, met inbegrip van het woonhuis en de gronden die nodig zijn voor het bedrijf, te verplaatsen;
2° de uitvoering van het geïntegreerd plattelandsbeleid met uitzondering van die aspecten die werden toegewezen aan andere agentschappen of tot een ander beleidsdomein behoren en vervult deze taak onder meer door:
1) projecten en programma's in samenwerking met andere beleidsdomeinen en de bevoegde lokale besturen voor te bereiden, te stimuleren en te ondersteunen;
2) structuren, instrumenten en beleidsonderbouwend onderzoek voor te bereiden, te ondersteunen en de financiering van het geïntegreerd plattelandsbeleid te beheren;
3) te adviseren over het gebruik van het buitengebied en de open ruimte vanuit het plattelandsbeleid;
3° een uniek loket beheersovereenkomsten voor de doelgroep landbouw op te richten en te beheren en vervult deze taak onder meer door:
1) deze beheersovereenkomsten voor te bereiden, in samenwerking met de diensten van de Vlaamse Regering en de agentschappen van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie en van andere beleidsdomeinen;
2) deze beheersovereenkomsten te sluiten;
3) een actieve begeleidingsstrategie uit te voeren en de uitvoering van de overeenkomsten op te volgen;
4° op verzoek van de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering of de bevoegde agentschappen, zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van het grondbeleid en vervult deze taak onder meer door:
1) buiten zijn beleidsdomein onroerende goederen te verwerven in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest;
2) binnen zijn beleidsdomein, ofwel goederen te verwerven in naam en voor rekening van agentschappen met rechtspersoonlijkheid van het beleidsdomein, ofwel goederen te verwerven in eigen naam en voor eigen rekening, administratief te beheren tot aan de overdracht en over te dragen;
3) informatie over onroerende goederen te bundelen en centraal beschikbaar te stellen;
4) een centraal meldingspunt voor verkoopsaanbiedingen uit te bouwen binnen het eigen beleidsdomein;
5° ondersteuning te geven aan het agentschap Digitaal Vlaanderen;
6° een gronddatabank uit te bouwen en te beheren en vervult deze taak onder meer door:
1) informatie over kenmerken en gebruik van de bodem en gegevens over inrichtingsaspecten van de open ruimte op te slaan, te verwerken en te beheren;
2) zijn medewerking te verlenen bij de uitvoering van studies over de interpretatie van de gegevens naar hun economische, sociale en ruimtelijke implicaties;
3) te zorgen voor de opbouw, het beheer en de distributie van ruimtelijk gerefereerde gegevensbestanden en hun afgeleide informatieproducten in het kader van de milieudatabank;
7° de taken van het agentschap met betrekking tot de open ruimte en het buitengebied zijn, op verzoek van de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering of de bevoegde agentschappen:
1) initiatieven bevorderen, medewerking verlenen aan initiatieven en initiatieven uitvoeren die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de open ruimte en het buitengebied. In het bijzonder verleent het agentschap zijn medewerking aan het natuurbehoud, het integraal waterbeleid, de bodembescherming, de algemene landschapszorg, de monumentenzorg, de archeologische monumentenzorg, de bebossing en de herbebossing;
2) bijdragen aan de algemene beleidsondersteuning inzake de open ruimte en het buitengebied;
8° de taken die overeenkomstig het decreet Vlaamse Grondenbank aan de Vlaamse Grondenbank zijn opgedragen.

Artikel 4. (19/01/2018- ...)

§ 1. Het agentschap streeft zijn missie na en voert zijn taken uit om een bijdrage te leveren aan de beleidsvoorbereiding van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, met inbegrip van de milieuplanning en de regelgeving, of om het vastgestelde beleid uit te voeren. De beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering maken het voorwerp uit van de door de Vlaamse Regering en het departement aangestuurde beleids- en beheerscyclus.

§ 2. In het kader van zijn missie en taken draagt het agentschap, in samenwerking binnen het beleidsdomein en gecoördineerd door de Vlaamse Regering en het departement, bij tot:
1° de internationale, Europese, bovengewestelijke en intergewestelijke samenwerking en besluitvorming op milieugebied;
2° het stimuleren van de realisatie van de doelstellingen van het milieubeleid door andere beleidsdomeinen en de uitbouw van vormen van samenwerking hiervoor;
3° de realisatie van vormen van samenwerking met lokale overheden;
4° de realisatie van vormen van samenwerking met niet-gouvernementele organisaties en belangengroepen.

§ 3. In het kader van zijn missie en taken draagt het agentschap, in samenwerking binnen het beleidsdomein en gecoördineerd door de Vlaamse Regering en het departement, bij tot:
1° de volledige omzetting en toepassing van het internationale en Europese milieurecht en van de samenwerkingsakkoorden met de andere gewesten;
2° de communicatiestrategie en -planning van het beleidsdomein, met inbegrip van sensibilisering en informatieverstrekking;
3° de realisatie van een breed maatschappelijk draagvlak voor zijn missie en de bevordering van de maatschappelijke participatie daarin;
4° het gecoördineerde doelgroepenbeleid van het beleidsdomein;
5° de ontwikkeling van een zo goed mogelijk geïntegreerd instrumentarium voor het milieubeleid;
6° het bepalen van de informatiebehoefte, de geïntegreerde inzameling van gegevens en informatie en het geïntegreerde informatiebeheer;
7° de geïntegreerde aansturing van het wetenschappelijk onderzoek.

§ 4. Het agentschap kan alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het vervullen van zijn missie of taken.

Het agentschap kan, al dan niet namens het Vlaamse Gewest of namens andere agentschappen, de onroerende goederen verwerven die nuttig zijn voor de uitvoering van zijn missie en taken. Ze kan ze tevens vervreemden als dit niet langer het geval is.

De Vlaamse Regering kan het agentschap machtigen tot onteigening in de gevallen waarin ze oordeelt dat het verkrijgen van de goederen in kwestie noodzakelijk is in het algemeen belang.

Het agentschap kan zijn eigendommen uit de hand verhuren of verpachten voor zover dat nuttig is voor de uitvoering van zijn missie en taken.

Het agentschap kan wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren voor zover dat nuttig is voor de uitvoering van zijn taken.

Het agentschap kan de voorkooprechten uitoefenen die door de regelgeving ter zake aan het agentschap zijn opgedragen.

Het agentschap voert de verplichte aankoop uit van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen die door de regelgeving terzake aan het agentschap zijn opgedragen.

Het agentschap kan bij de vervreemding van de eigen domeingoederen uitstel van betaling verlenen aan de koper. De koopprijs wordt terugbetaald tegen een door de Vlaamse Regering vast te stellen intrestvoet. De maximale termijn van terugbetaling is 20 jaar.

§ 5. De administratieve overheden stellen aan de VLM op eenvoudig verzoek of uit eigen beweging alle informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, ter beschikking die nodig is voor de uitoefening van de volgende taken waarmee de VLM is belast:
1° ter uitvoering van het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut: de berekening van de gebruikerscompensatie;
2° ter uitvoering van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid: de uitoefening van de aankoopplicht en de vergoedingsplicht;
3° ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu:
a) de opmaak van rapporten, plannen en lijsten in het kader van natuurinrichting en de berekening van vergoedingen in het kader van natuurinrichting;
b) de uitoefening van de koopplicht;
c) de berekening van vergoedingen voor de verhoging van het waterpeil in het kader van de natuurrichtplannen;
4° ter uitvoering van het oprichtingsdecreet:
a) de opmaak van studies met betrekking tot de voorbereiding, de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van inrichtingsprojecten, gericht op de ondersteuning van de algemene inrichting van het buitengebied en de open ruimte;
b) de opmaak van landbouwgevoeligheidsanalyses en landbouweffectenrapporten met betrekking tot de taken van de VLM die bijdragen aan de algemene beleidsondersteuning inzake de open ruimte en het buitengebied en met betrekking tot projecten en programma's die de VLM in samenwerking met andere beleidsdomeinen en de bevoegde lokale besturen voorbereidt, stimuleert en ondersteunt;
5° ter uitvoering van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijzigingen van diverse bepalingen:
a) de aanleg van grondreserves;
b) het ruilen van onroerende goederen;
c) het beheer van onroerende goederen;
d) de verplaatsing van landbouwbedrijven;
6° ter uitvoering van het decreet Landinrichting.

Het agentschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de informatie, vermeld in het eerste lid.

HOOFDSTUK II [MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN (verv. BVR 8 december 2017, art. 2)]

Artikel 5. (19/01/2018- ...)

Het kapitaal van de VLM bedraagt minimaal eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent en is vertegenwoordigd door aandelen van vierentwintig euro negenenzeventig cent elk.

Artikel 6. (19/01/2018- ...)

Het maatschappelijk kapitaal kan bij beslissing van de algemene vergadering worden verhoogd door inschrijvingen van ondeelbare aandelen van vierentwintig euro negenenzeventig cent.

Alleen het Vlaamse Gewest, de provincies en de landelijke gemeenten, gelegen in het Vlaamse Gewest mogen op deze kapitaalverhoging inschrijven.

Elke nieuwe inschrijving moet telkenmale vastgesteld worden door een authentieke akte, gepaard gaande met een storting in speciën van ten minste één vierde op ieder aandeel.

De algemene vergadering kan beslissen tot de uitgifte van nieuwe aandelen.

Artikel 7. (19/01/2018- ...)

Het niet-afbetaalde bedrag van iedere inschrijving moet worden gestort op de door de raad van bestuur vastgestelde data, na waarschuwing drie maanden van tevoren bij ter post aangetekende brief. De afgifte van de brief op de post geldt als betekening, te rekenen vanaf de volgende dag.

De aandeelhouders worden ertoe gemachtigd hun inschrijving geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen.

Iedere laattijdige storting brengt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, interest op tegen de wettelijke rentevoet, ten bate van het agentschap, vanaf het verstrijken van voormelde termijn van drie maanden.

De aandeelhouders zijn slechts gebonden door verliezen ten belope van het bedrag van hun aandelen.

Artikel 8. (19/01/2018- ...)

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De aandelen waarop het Vlaamse Gewest inschrijft en die waarop het later mocht inschrijven, zijn onvervreemdbaar, met uitzondering van het gedeelte der aandelen dat de vier vijfden van het totale kapitaal overschrijdt.

De aandelen waarop de provincies en de gemeenten inschrijven kunnen, zelfs indien zij slechts ten bedrage van 25 % werden afbetaald, afgestaan worden, doch alleen aan provincies en gemeenten en na machtiging vanwege de raad van bestuur van de VLM en vanwege de Vlaamse Regering.

Artikel 9. (19/01/2018- ...)

De administratieve- en technische kosten die door de VLM worden gedaan in uitvoering van de haar krachtens de wetgeving op de ruilverkaveling van landeigendommen, landinrichting en de natuurinrichting opgelegde verplichtingen en taken, worden gedragen door een toelage ingeschreven op de begroting van het Vlaamse Gewest.

Buiten de toelagen, haar door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld, kan de VLM zich de nodige geldmiddelen verschaffen door leningen mits zij daartoe decretaal in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap is gemachtigd.

De leningen uitgegeven onder waarborg van het Vlaamse Gewest moeten bij besluit van de Vlaamse Regering worden toegelaten.

Artikel 10. (19/01/2018- ...)

De VLM zal haar tegoeden en beschikbare gelden slechts mogen gebruiken voor verrichtingen en beleggingen conform het decreet en de statuten.

HOOFDSTUK III [BESTUUR, LEIDING EN TOEZICHT (verv. BVR 8 december 2017, art. 2)]

Artikel 11. (19/01/2018- ...)

§ 1. De raad van bestuur bestaat uit minimum 13 en maximum 17 leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter, allen van Belgische nationaliteit. De Vlaamse Regering bepaalt het aantal leden, benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter, de vicevoorzitter en de overige leden van de raad.

§ 2. De voorzitter, de vicevoorzitter, de leden van de raad van bestuur, worden door de Vlaamse Regering aangesteld voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar als vermeld in artikel 18 van het kaderdecreet.

Wanneer in de loop van de termijn, vermeld in artikel 18 van het kaderdecreet, een mandaat van voorzitter, vicevoorzitter of lid van de raad van bestuur vrijkomt, stelt de Vlaamse Regering een nieuwe mandataris aan die het mandaat overneemt voor de nog resterende looptijd ervan.

Om belangenvermenging te voorkomen leggen de leden van de raad van bestuur bij hun aanstelling een overzicht van hun andere lopende mandaten en activiteiten voor aan de Vlaamse Regering.

Latere wijzigingen in mandaten of activiteiten worden eveneens voorgelegd.

Als een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, mag hij niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Artikel 12. (19/01/2018- ...)

In de raad wordt een vertegenwoordiger benoemd van elke provincie die heeft ingeschreven op aandelen. De vertegenwoordigers van de provincies die hebben ingeschreven op aandelen worden benoemd op een door elke betrokken provincie voorgedragen dubbele lijst waarbij elke provincie een mannelijke en vrouwelijke kandidaat voordraagt.

Artikel 13. (19/01/2018- ...)

Indien de voorzitter afwezig of verhinderd is, wordt hij vervangen door de vicevoorzitter.

Indien de voorzitter en de vicevoorzitter afwezig of verhinderd zijn, wordt de raad voorgezeten door het oudste lid in jaren van de aanwezige leden.

Artikel 14. (19/01/2018- ...)

De raad van bestuur komt, bij oproeping door de voorzitter, zo dikwijls bijeen als de belangen van de VLM het vereisen. Hij moet ook samengeroepen worden wanneer drie leden zulks vragen. De oproeping gebeurt bij een oproepingsbrief. Onder oproepingsbrief wordt verstaan elk schriftelijk bericht, per post, telegram, telex, telefax, elektronische post, of enig ander telecommunicatiemiddel dat kan resulteren in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde.

De aanwezigheid van de meerderheid der leden is noodzakelijk opdat de beraadslaging rechtsgeldig zou zijn.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden genomen. De onthoudingen of ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen.

In geval van staking van stemmen, is het voorstel verworpen.

Artikel 15. (19/01/2018- ...)

Indien de raad van bestuur na regelmatige oproeping niet in aantal is, beslist deze op de vergadering die volgt op de tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op rechtsgeldige wijze over de punten die tweemaal achtereen op de agenda werden geplaatst.

De raad van bestuur stelt, in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten, nadere regels inzake de werking van de raad en het bestuurscomité vast in een huishoudelijk reglement. De raad van bestuur stelt een deontologische code op voor haar leden.

Artikel 16. (19/01/2018- ...)

De raad van bestuur is, voor het bestuur van het agentschap, met de meest uitvoerige macht bekleed. Zo regelt hij onder meer wat volgt:
- hij beslist over de leningen, geeft de waarborgen voor de verplichtingen die door het agentschap worden aangegaan en aanvaardt de aangeboden waarborg voor de tegenover hem genomen verbintenissen;
- hij bepaalt bij algemeen reglement en met de goedkeuring van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën en de Begroting, en de Vlaamse minister, die overeenkomstig de bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse Regering belast is met het toezicht of de controle op het agentschap, de rentevoet en de voorwaarden van de leningen van het agentschap;
- hij stelt de programma's vast voor de verwerving, het beheer en de overdracht van gronden, gebouwen en bedrijven;
- binnen de perken van de wet, het decreet of het reglement, beschikt hij over de fondsen die zich in bewaring, of op rekening-courant bevinden;
- hij maakt het ontwerp van de begroting op en het ontwerp van de aanpassing van de begroting, alsook de verantwoordende ramingsstaten en de memorie van toelichting en hij stelt de algemene rekening van het agentschap vast;
- hij sluit de overeenkomsten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten;
- hij oefent de bevoegdheden uit die hem krachtens het besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel, alsmede krachtens alle andere op het personeel van toepassing zijnde wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, worden toegekend;
- hij neemt alle sommen en waarden in ontvangst die aan het agentschap toekomen, of hij belast zijn vertegenwoordigers met de inning ervan;
- hij behandelt alle zaken die met de belangen van het agentschap verband houden, en treft daaromtrent dadingen en compromissen;
- hij geeft machtiging tot het aangaan van alle rechtsvorderingen;
- hij ziet af van alle zakelijke rechten, voorrechten en eisen tot ontbinding en verleent machtiging tot de opheffing van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, inbeslagname, verzet en alle andere verhindering, zonder de uitputting van de maatschappelijke schuldvorderingen of betalingen te hoeven rechtvaardigen. Hij mag dienaangaande zijn bevoegdheden overdragen aan de gedelegeerd bestuurder van het agentschap of aan een door deze laatste aangewezen ambtenaar;
- hij wijst de secretaris aan van elke coördinatiecommissie, van elk ruilverkavelingscomité en van elk ander orgaan, belast met de ruilverkaveling van landeigendommen en de landinrichting, en hij verstrekt, binnen de perken van de beschikbare gelden van het agentschap, voor elk voornoemd orgaan de nodige kredieten voor de uitvoering van de werken en voor alle andere nodige uitgaven voor de uitvoering ervan;
- hij wijst de secretaris aan van elk projectcomité en elke projectcommissie, opgericht voor elk natuurinrichtingsproject.

Artikel 17. (19/01/2018- ...)

De raad van bestuur mag, onder zijn verantwoordelijkheid, een gedeelte van de bevoegdheden waarmee hij bekleed is, overdragen aan één of meer van zijn leden of aan de gedelegeerd bestuurder, met uitzondering van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 17, § 2 van het decreet. De gedelegeerd bestuurder kan, mits de raad van bestuur goedkeuring verleent, bepaalde van deze bevoegdheden overdragen aan de door hem aangewezen ambtenaren van het agentschap, met uitzondering van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 17, § 2 van het decreet. Deze delegatie geldt ad nutum.

Artikel 18. (19/01/2018- ...)

De raad van bestuur kan in zijn midden een bestuurscomité instellen dat belast is met de beslissingen over de verwerving van het eigendoms- of gebruiksrecht van eigendommen ter uitvoering van de missie en taken die aan het agentschap zijn opgedragen.

Het bestuurscomité is samengesteld uit een voorzitter en twee bestuurders evenals uit een plaatsvervangende voorzitter en twee plaatsvervangende bestuurders, die de werkende leden in geval van afwezigheid of verhindering zullen vervangen.

Artikel 19. (19/01/2018- ...)

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een verslag, dat bijgehouden wordt op de zetel van het agentschap.

Het verslag wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de raad tijdens de volgende vergadering. Het wordt door de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder of door hun plaatsvervangers ondertekend.

Artikel 20. (19/01/2018- ...)

De Vlaamse Regering bepaalt een organieke regeling inzake de vergoeding van de voorzitter en de bestuurders. De vergoedingen zijn ten laste van het agentschap.

Artikel 21. (19/01/2018- ...)

Het dagelijks bestuur van het agentschap, alsook de vertegenwoordiging van het agentschap voor dat dagelijks bestuur, wordt opgedragen aan de gedelegeerd bestuurder van het agentschap. Hij wordt hierbij bijgestaan door een algemeen directeur die hem vervangt bij zijn afwezigheid.

Artikel 22. (19/01/2018- ...)

 § 1. De gedelegeerd bestuurder oefent de bevoegdheden uit die hem krachtens het besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel, alsmede krachtens alle andere op het personeel van toepassing zijnde wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, worden toegekend.

De gedelegeerd bestuurder woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij en vervult er het ambt van verslaggever. De gedelegeerd bestuurder heeft er raadgevende stem. Hij is belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering.

Het dagelijks bestuur van maatschappelijke zaken wordt toevertrouwd aan de gedelegeerd bestuurder mits die hierover verslag uitbrengt aan de raad van bestuur. De gedelegeerd bestuurder mag onder zijn verantwoordelijkheid zekere bevoegdheden betreffende dat dagelijks bestuur aan de door hem aangewezen ambtenaren van het agentschap overdragen.

De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt het agentschap ten overstaan van derden in de verrichtingen die op dit dagelijks bestuur betrekking hebben en hij ondertekent de overeenkomsten die door het agentschap worden aangegaan. De gedelegeerd bestuurder levert afschriften en uittreksels uit de verslagen van de raad van bestuur en de algemene vergadering af. De gedelegeerd bestuurder mag onder zijn verantwoordelijkheid deze bevoegdheden aan de door hem aangewezen ambtenaren van het agentschap overdragen.

De rechtsvorderingen worden op verzoek van de gedelegeerd bestuurder ingesteld.

De gedelegeerd bestuurder wijst de ambtenaren aan die hij belast met het ondertekenen, in naam van het agentschap, van de ruilverkavelingsakten, de aanvullende akten van ruilverkaveling en de natuurinrichtingsakten.

De gedelegeerd bestuurder geeft handlichting van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, als de kwijtschelding van de schuld uit de akte blijkt. De gedelegeerd bestuurder mag zijn bevoegdheden terzake overdragen aan de door hem aangewezen ambtenaren.

De gedelegeerd bestuurder leidt het werk van de personeelsleden van het agentschap en oefent er toezicht op uit.

§ 2. De algemeen directeur oefent de bevoegdheden uit die hem door de gedelegeerd bestuurder worden gedelegeerd. Hij woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij met raadgevende stem.

Artikel 23. (19/01/2018- ...)

De VLM wordt in alle gevallen ten opzichte van derden vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, zonder dat hij een bewijs van zijn mandaat of van de door de raad van bestuur of door de algemene vergadering genomen beslissing dient voor te leggen.

Artikel 24. (19/01/2018- ...)

Het agentschap staat onder het toezicht van de Vlaamse Regering.

Dat toezicht wordt uitgeoefend door een regeringsafgevaardigde aangesteld bij besluit van de Vlaamse Regering op voordracht van de bevoegde minister onder wie het agentschap ressorteert en door een regeringsafgevaardigde aangesteld bij besluit van de Vlaamse Regering op voordracht van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting.

De regeringsafgevaardigde zetelt met raadgevende stem in de raad van bestuur van het agentschap en in de door de raad van bestuur ingestelde comités, met uitzondering van het auditcomité van het agentschap. Hij wordt uitgenodigd op alle vergaderingen van deze bestuursorganen en wordt op dezelfde manier als de leden ervan tijdig in kennis gesteld van de dagorde en alle bijhorende documenten.

De Vlaamse Regering stelt de vergoedingen vast van de regeringsafgevaardigden die ten laste zijn van het agentschap.

De kosten verbonden aan de uitoefening van het ambt van regeringsafgevaardigde zijn ten laste van het agentschap.

Artikel 25. (19/01/2018- ...)

Met behoud van de toepassing van het rekendecreet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van de wetten, decreten en de statuten van de vennootschap, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen opgedragen aan een commissaris, natuurlijke of rechtspersoon, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Met behoud van de toepassing van het rekendecreet, heeft de commissaris de rechten, verplichtingen, taken en bevoegdheden die in het Wetboek van Vennootschappen zijn bepaald.

Als de publiekrechtelijke aard van de VLM dat vereist, kan de Vlaamse Regering de opdracht en de actiemiddelen van de commissaris uitbreiden.

Met behoud van de toepassing van het rekendecreet, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering die ook de bezoldiging van de commissaris bepaalt. Deze bezoldiging is ten laste van de vennootschap.

Met behoud van de toepassing van andere onverenigbaarheden die op de functie van commissaris toepassing vinden, gelden voor de commissaris dezelfde onverenigbaarheden als voor het mandaat van regeringsafgevaardigde bij het agentschap. Daarenboven is de functie van commissaris onverenigbaar met het mandaat van regeringsafgevaardigde bij het agentschap.

Artikel 26. (19/01/2018- ...)

Het agentschap betaalt aan het Vlaamse Gewest de uitgaven terug welke uit de controle van haar verrichtingen voortvloeien.

HOOFDSTUK IV [ALGEMENE VERGADERING (verv. BVR 8 december 2017, art. 2)]

Artikel 27. (19/01/2018- ...)

De algemene vergadering bestaat uit de aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder mag zich slechts door een enkele afgevaardigde laten vertegenwoordigen. Deze laatste beschikt over zoveel stemmen als zijn lastgever aandelen bezit, onverminderd de beperkingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 28. (19/01/2018- ...)

Een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt telkenjare gehouden, ten laatste op de voorlaatste werkdag van de maand maart. Plaats en datum worden vastgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 29. (19/01/2018- ...)

De algemene vergadering krijgt mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de revisor.

Zij beslist over de gevolgtrekkingen uit deze verslagen, alsmede over het ontwerp van jaarrekeningen.

Zij geeft kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

Artikel 30. (19/01/2018- ...)

De raad van bestuur kan te allen tijde overgaan tot de oproeping van buitengewone algemene vergaderingen. Wanneer om de oproeping verzocht wordt door aandeelhouders die ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen dient ze te geschieden binnen de dertig dagen vanaf het verzoek.

Artikel 31. (19/01/2018- ...)

De oproeping voor elke algemene vergadering dient de agenda te vermelden en bij aangetekende brief te geschieden.

De vergadering mag niet beslissen over een zaak die niet op de agenda was gebracht.

Artikel 32. (19/01/2018- ...)

De voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze afwezig of verhinderd is de vicevoorzitter, zit de vergadering voor.

Indien de voorzitter en de vicevoorzitter afwezig zijn, wordt de algemene vergadering voorgezeten door het oudste lid in jaren onder de bestuurders.

Op voorstel van de voorzitter duidt de vergadering een secretaris en twee stemopnemers aan.

Door ieder van de vertegenwoordigers der aandeelhouders wordt, bij hun aankomst op de vergadering, een aanwezigheidslijst, met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen, ondertekend.

Artikel 33. (19/01/2018- ...)

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, ongeacht het aantal van de vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. De onthoudingen of ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen.

In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen. Wanneer over statutenwijzigingen dient beslist te worden, is de vergadering slechts op rechtsgeldige wijze samengesteld, indien dit aangekondigd werd in de oproepingen en de op de vergadering aanwezige leden de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en beraadslaagt en beslist de nieuwe vergadering op rechtsgeldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. Zowel in het ene als in het andere geval kan een voorstel tot statutenwijziging slechts aanvaard worden indien het de drie vierden van de uitgebrachte stemmen bekomt. De wijziging moet vervolgens door de Vlaamse regering goedgekeurd worden.

Artikel 34. (19/01/2018- ...)

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter, de stemopnemers en de secretaris, alsmede door de vertegenwoordigers der aandeelhouders die erom verzoeken.

HOOFDSTUK V [BEGROTING, BOEKHOUDING, JAARREKENING EN RAPPORTERING, BESTEMMING VAN HET BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT (verv. BVR 8 december 2017, art. 2)]

[Afdeling 1. De opmaak van de begroting (ing. BVR 8 december 2017, art. 2)]

Artikel 35. (19/01/2018- ...)

Overeenkomstig de bepalingen van het rekendecreet stelt de raad van bestuur jaarlijks een begroting op alsook de jaarlijkse evaluatie(s) en de aanpassingen van de begroting aan de gewijzigde omstandigheden en aan de gewijzigde betoelagingen.

De raad van bestuur legt de ontwerpen van begroting voor aan de Vlaamse Regering binnen de vastgelegde termijn. De begroting van het agentschap wordt telkens goedgekeurd door de raad van bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

[Afdeling 2. Het voeren van een boekhouding (ing. BVR 8 december 2017, art. 2)]

Artikel 36. (19/01/2018- ...)

Het agentschap voert een economische boekhouding met een analytische component, op basis waarvan de begrotingsopvolging en -rapportering permanent kunnen worden verzekerd.

Artikel 37. (19/01/2018- ...)

De boekhouding en de jaarrekening geven een getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van het agentschap.

Het boekjaar loopt telkens van 1 januari tot en met 31 december.

In de boekhouding worden alle verrichtingen opgenomen die een impact hebben op de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook.

De boekhouding wordt gevoerd volgens de principes van de dubbele boekhouding.

Met behoud van de toepassing van het rekendecreet voert het agentschap een boekhouding overeenkomstig de op het agentschap toepasselijke bepalingen inzake de boekhouding van de ondernemingen.

[Afdeling 3. Het opmaken van de jaarrekening en de rapportering (ing. BVR 8 december 2017, art. 2)]

Artikel 38. (19/01/2018- ...)

De raad van bestuur stelt de jaarrekening op van het agentschap, bezorgt deze aan de Vlaamse Regering en rapporteert hierover overeenkomstig de bepalingen van het rekendecreet.

Artikel 39. (19/01/2018- ...)

Onverminderd de opmaak van de jaarrekening overeenkomstig artikel 38 stelt de raad van bestuur elk jaar een jaarrekening op overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de naamloze vennootschap. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Deze jaarrekening wordt binnen een termijn van zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar door de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering en vervolgens neergelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

[Afdeling 4. Bestemming van het boekhoudkundig resultaat (ing. BVR 8 december 2017, art. 2)]

Artikel 40. (19/01/2018- ...)

De raad van bestuur stelt, met de goedkeuring van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën en de Begroting, en de Vlaamse minister die overeenkomstig de bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse Regering belast is met het toezicht of de controle op de instelling, de waarderingsregels vast.

De te bestemmen winst van het boekjaar geeft, in de volgorde als volgt, aanleiding tot:
1° de toewijzing, desgevallend na aftrek van het overgedragen verlies van het vorige boekjaar, aan de wettelijke reserve van een bedrag van vijf ten honderd van deze winst; deze toewijzing is echter niet meer verplicht van zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;
2° de toewijzing aan de onbeschikbare reserve;
3° de toewijzing aan de beschikbare reserve; de toewijzing aan de beschikbare reserve is ongelimiteerd en de algemene vergadering kan vrij beschikken over de aangelegde beschikbare reserve;
4° de overdracht van de winst van het boekjaar, desgevallend na verrekening van het overgedragen verlies van het vorige boekjaar, naar het volgende boekjaar; deze winst komt voor uitkering in aanmerking.

De toewijzing aan de onbeschikbare reserve, vermeld in het tweede lid, 2°, is geplafonneerd tot maximum 2.500.000 euro (niet-geïndexeerd) per jaar en mag in totaal maximaal 7.500.000 euro (niet-geïndexeerd) bedragen. Deze onbeschikbare reserve komt niet voor uitkering in aanmerking. De onbeschikbare reserve kan uitsluitend worden aangewend voor het maatschappelijk doel, vermeld in Hoofdstuk I, Afdeling II.

Als basis voor de berekening van de uitkering van dividenden en tantièmes, mag het eigen vermogen niet omvatten:
1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Het te verwerken verlies van het boekjaar geeft, in de volgorde als volgt, aanleiding tot:
1° de verrekening van het verlies van het boekjaar met de overgedragen winst uit het vorige boekjaar;
2° de onttrekking aan de beschikbare reserve;
3° de onttrekking aan de onbeschikbare reserve;
4° de overdracht van het verlies van het boekjaar, al dan niet samen met het overgedragen verlies van het vorige boekjaar, naar het volgende boekjaar.

Indien er tijdens twee opeenvolgende boekjaren een verlies als vermeld in het vijfde lid, 4° wordt geleden, dan dient er een bijzondere algemene vergadering te worden bijeengeroepen waarbij een herstelplan wordt uitgewerkt en goedgekeurd.

Aan de onbeschikbare reserve, vermeld in het vijfde lid, 3°, kunnen slechts middelen worden onttrokken mits het bijeenroepen van een bijzondere algemene vergadering. Deze bijzondere algemene vergadering is slechts op rechtsgeldige wijze samengesteld indien de op de vergadering aanwezige leden de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een onttrekking van middelen aan de onbeschikbare reserve kan slechts aanvaard worden indien het de drie vierden van de uitgebrachte stemmen bekomt.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 29/05/2023