Wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken

Datum 02/08/1963

Inhoud

Artikel 1 - 5 (... - ...)

[... (opgenomen in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken)]

Artikel 6. (... - ...)

§ 1. [... (opgenomen in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken)]

§ 2. De hierna volgende bepaling wordt ingevoegd in titel I van de provinciale wet, waarvan zij artikel 5 zal uitmaken:
[... (opgenomen in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken)]

§ 3. [De regeringscommissaris van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, vice-gouverneur, is belast met het toezicht op de toepassing van de wetten en verordeningen over het gebruik van de talen in bestuurszaken en in het onderwijs in de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Te dien einde wordt hij door de organen, die belast zijn met het toezicht op de uitvoering van deze wetten en verordeningen op de hoogte gehouden van wat zij vaststellen. (verv. W. 16 juli 1993, art. 344, I: 1 januari 1995)]

[§ 3bis. De burgemeesters van de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad sturen binnen acht dagen aan het gouvernement van de vice-gouverneur afschriften van de besluiten der gemeenteoverheden die rechtstreeks of onrechtstreeks de toepassing van de wetten en verordeningen over het gebruik der talen in bestuurszaken of in het onderwijs betreffen. (ing. W. 16 juli 1993, art. 344, I: 1 januari 1995)]

Artikel 7. (... - ...)

§ 1. [... (opgenomen in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken)]

§ 2. [... (opgenomen in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken)]

§ 3. Inzake onderwijs in de zes gemeenten:
A. De onderwijstaal is het Nederlands.
[... (opgeh. Decr. 8 mei 2009, art. II.27, I: 1 september 2009)]
B. Het kleuteronderwijs en het lager onderwijs mag worden verstrekt in het Frans indien deze taal de moedertaal of de gebruikelijke taal van het kind is en indien het gezinshoofd verblijf houdt in een van deze gemeenten.
Dit onderwijs mag slechts worden georganiseerd op verzoek van zestien gezinshoofden die in de gemeente verblijf houden.
De gemeente, die vorenvermeld verzoek ontvangt, is ertoe gehouden dit onderwijs te organiseren.
Het onderwijs van de tweede landstaal wordt verplicht in de lagere scholen naar rata van vier uur per week in de 2e graad, en van acht uur per weel in de 3e en de 4e graad.
C. [... (opgeh. Decr. 8 mei 2009, art. II.27, I: 1 september 2009)]

§ 4. [... (opgenomen in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken)]

§ 5. De [regeringscommissaris, adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant (verv. Bijz. W. 16 juli 1993, art. 122, I: 1 januari 1995)], is belast met het toezicht over de toepassing van de wetten en verordeningen over het gebruik der talen in bestuurszaken en in het onderwijs in de gemeenten bedoeld in dit artikel. Daartoe wordt hij door de organen, belast met het toezicht op de uitvoering van die wetten en verordeningen op de hoogte gehouden van wat zij ten aanzien van deze gemeenten vaststellen.

[§ 5bis. De burgemeesters van de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem, sturen binnen acht dagen aan het gouvernement van de adjunct van de gouverneur afschriften van de besluiten der gemeenteoverheden die rechtstreeks of onrechtstreeks de toepassing van de wetten en verordeningen over het gebruik der talen in bestuurszaken of in het onderwijs betreffen. (ing. Bijz. W. 16 juli 1993, art. 122, I: 1 januari 1995)]

§ 6. [... (opgenomen in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken)]

Artikel 8-48 (... - ...)

[... (opgenomen in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken)]

Artikel 49. (... - ...)

§ 1. Artikel 59-1, 16°, van het besluit van de Regent van 26 juni 1947, houdende het Wetboek der zegelrechten, wordt vervangen door volgende bepaling: "16° akten opgemaakt of afgegeven voor de toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in gerechtsaken en in bestuurszaken".

§ 2. Artikel 162, 23°, van het koninklijk besluit nr. 64 van 30 november 1939, houdende het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wordt vervangen door volgende bepaling:
"23° akten opgemaakt alsmede vonnissen of arresten gewezen voor de toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in gerechtszaken en in bestuurszaken".

Artikel 50-56 (... - ...)

[... (opgenomen in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken)]

Artikel 57. (01/09/1963- ...)

De Koning is ertoe gemachtigd:
1° de bepalingen van de artikelen 6, § 4, 7, § 2, 8, § 3 en 9, § 2, alinea’s 3 tot 12, van de wet van 28 juni 1932 op het gebruik van de talen in bestuurszaken gewijzigd bij de wet van 8 november 1962, samen te vatten met de bepalingen van deze wet.

De coördinatie zal voorzien worden van de titel: "Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op ...".

Te dien einde mag hij:
a) de orde van de nummering van de hoofdstukken, afdelingen, onderafdelingen, artikelen, paragrafen en alinea’s van de te coördineren teksten wijzigen, ze anders indelen en sommige bepalingen indelen in nieuwe afdelingen en onderafdelingen en deze van een titel voorzien;
b) de verwijzingen die in de samen te vatten teksten voorkomen wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe nummering,
c) de vorm van de samen te vatten teksten wijzigen om hun overeenstemming te verzekeren en de eenheid in de terminologie te vrijwaren;
d) de in artikel 6, § 4, van de bovenvermelde wet van 28 juni 1932 genoemde gemeenten voegen bij artikel 8 van deze wet, onder de benaming "taalgrensgemeenten" en ze onder deze benaming vermelden in al de samengevatte bepalingen die toepasselijk zijn op die gemeenten;
e) verwijzen naar diezelfde gemeenten in artikel 11, § 4;
f) bij de samenvatting, onder het hoofdstuk "Toezicht", de bepalingen inlassen die het voorwerp zijn van artikel 1, § 1, leden 3 tot 7, van de wet van 8 november 1962 tot wijziging van provincie-, arrondissements- en gemeentegrenzen en tot wijziging van de wet van 28 juni 1932 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en van de wet van 14 juli 1932 houdende taalregeling in het lager en in het middelbaar onderwijs. Onder het hoofdstuk "Toezicht" mogen eveneens ingelast worden de bepalingen die de bevoegdheid regelen van de regeringscommissaris, vice-gouverneur van de provincie Brabant, ten aanzien van deze wet. De andere bepalingen die op de vice-gouverneur betrekking hebben dienen ingelast, naar gelang van het geval, in de provinciale wet en in de wet houdende taalregeling in het onderwijs;

2° de bepalingen die het voorwerp zijn van artikel 7, § 3, coördineren met de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs;

3° de verwijzingen naar de vorige wetten op het taalgebruik in bestuurszaken of naar dezer uitvoeringsbesluiten in alle van kracht zijnde wetten te vervangen door een verwijzing naar deze wet of, zo mogelijk, door een algemene verwijzing naar de taalwetgeving in bestuurszaken;

4° de wetten die voorschriften inzake taalgebruik in bestuurszaken inhouden, aan te passen aan deze wet.

De verordeningen, die verwijzingen of voorschriften inhouden als bedoeld onder 3° en 4°, moeten dienovereenkomstig aangepast worden.

Artikel 58. (01/09/1963- ...)

Worden opgeheven:
1° artikel 2, X, van het koninklijk besluit van 4 oktober 1925 waarbij de rechtstoestand der kantons Eupen, Malmedy en Sankt-Vith, uit oogpunt der wetgeving, geregeld wordt;
2° de wet van 28 juni 1932 op het gebruik van de talen in bestuurszaken gewijzigd bij de wet van 8 november 1962, met uitzondering van de artikelen 6, § 4, 7, § 2, 8, § 3, en 9, § 2, alinea’s 3 tot 12.
Nochtans worden de bepalingen die in vermelde wet het personeel van de centrale diensten betreffen slechts opgeheven naarmate artikel 32, §§ 1 tot 6 van deze wet in werking treedt;
3° artikel 5 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 18/07/2024