Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij

Datum 24/10/1990

Inhoudstafel

 1. DE STATUTEN VAN DE VLAAMSE VER-VOERMAATSCHAPPIJ
  1. HOOFDSTUK I OPRICHTING
  2. HOOFDSTUK II BESTUURSORGANEN VAN DE MAATSCHAPPIJ
   1. AFDELING 1 DE ALGEMENE VERGADERING
   2. AFDELING 2 DE RAAD VAN BESTUUR
   3. AFDELING 3 DE DIRECTEUR-GENERAAL EN DE ADJUNCT-DIRECTEUR-GENERAAL
  3. HOOFDSTUK III DE RAAD VAN DIRECTEUREN
  4. HOOFDSTUK IV DE EXPLOITATIE-ENTITEITEN

Inhoud

Artikel 1. (... - ...)

De als bijlage bij dit besluit gevoegde statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij worden goed-gekeurd.

Artikel 2. (... - ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1991.

Artikel 3. (... - ...)

De Vlaamse minister van Openbare Werken en Verkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

DE STATUTEN VAN DE VLAAMSE VER-VOERMAATSCHAPPIJ

HOOFDSTUK I OPRICHTING

Artikel 1. (... - ...)

Er wordt een publiekrechterlijke vereniging met rechtspersoonlijkheid opgericht onder de naam "Vlaamse Vervoermaatschappij", afgekort VVM, hierna te noemen "de Maatschappij".

HOOFDSTUK II BESTUURSORGANEN VAN DE MAATSCHAPPIJ

AFDELING 1 DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 2. (... - ...)

De algemene vergadering wordt gehouden op de plaats door de raad van bestuur in de uitnodigingen aangeduid.

De uitnodiging vermeldt de door de raad van gestuurd vastgestelde agenda en wordt door de voorzitter of de ondervoorzitter samen met de bijhorende documenten aan de aandeelhouders gezonden, tenminste acht werkdagen vóór de vergadering.

Aandeelhouders kunnen tot vóór de aanvang van de vergadering schriftelijke voorstellen van agendapunten indien bij de voorzitter.

De vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen over de toevoeging van deze punten aan de agenda.

Artikel 3. (... - ...)

De algemene vergadering bestaat uit de eigenaars van de maatschappelijke aandelen.

De rechtspersonen, eigenaars van maatschappelijke aandelen, worden ieder door één enkele afgevaardigde vertegenwoordigd.

De aandeelhouders hebben zoveel stemmen als zij aandelen bezitten.

Een aanwezigheidslijst van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder van hen bij de aanvang van de vergadering ondertekend.

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld wanneer minstens de helft van de maatschappelijke aandelen vertegenwoordigd zijn. Haar beslissingen binden al de aandeelhouders.

Artikel 4. (... - ...)

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval deze verhinderd is, door de ondervoorzitter.

In geval van verhindering van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt het voorzitterschap van de algemene vergadering waargenomen door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter kiest zijn secretaris. De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

In geval van stemming worden aan het bureau twee aandeelhouders als stemopnemers toegevoegd.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt elk voorstel waarover wordt gestemd, verworpen.

De geheime stemming kan gevraagd worden door tien aandeelhouders. Wanneer er over personen gestemd wordt is de stemming van rechtswege geheim.

Artikel 5. (... - ...)

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar bijeen de laatste dinsdag van de maand mei, om 14 uur.

De algemene vergadering krijgt mededeling van het verslag van de raad van bestuur, alsmede van het verslag van de commissaris-revisor. Zij doet uitspraak over deze verslagen en over de jaarrekeningen, en verleent bij een bijzondere stemming ontlasting aan de raad van bestuur en aan de commissaris-revisor. Zij verleent advies over voorgestelde wijzigingen aan de statuten. In voorkomend geval spreekt zij zich uit over de andere op de agenda geplaatste punten.

Artikel 6. (... - ...)

De raad van bestuur kan beslissen buitengewone algemene vergaderingen bijeen te roepen. De raad van bestuur is ertoe gehouden een buitengewone algemene vergadering binnen de dertig dagen bijeen te roepen op verzoek van de Vlaamse regering. Het verzoek vermeldt de op de agenda te plaatsen onderwerpen.

Artikel 7. (... - ...)

De notulen van de gewone en van de buitengewone algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau.

AFDELING 2 DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 8. (... - ...)

De Maatschappij wordt bestuurd en beheerd door een raad van bestuur.

Artikel 9. (... - ...)

§ 1. De raad van bestuur bestaat uit elf leen, waaronder een voorzitter en een ondervoorzitter. Zij worden benoemd door de Vlaamse regering.

Twee bestuurders namens de gemeenten worden benoemd in overleg met de representatieve organisatie van de gemeenten van het Vlaams Gewest.

Twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de representatieve organisaties van werknemers, vertegenwoordigd in de Sociaal-economische Raad van Vlaanderen.

Twee bestuurders worden benoemd tot voordracht van de representatieve organisaties van werkgevers, vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

§ 2. Voor wat de professionele aangelegenheden betreft, wonen twee waarnemers van rechtswege de vergaderingen van de raad van bestuur bij. Zij worden benoemd door de Vlaamse regering op voordracht van de representatieve vakorganisaties van het personeel van de Maatschappij.

Artikel 10. (... - ...)

Het mandaat van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de bestuurders duurt zes jaar en is hernieuwbaar.

De voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders houden op van de raad van bestuur deel uit te maken op de gewone algemene vergadering die volgt op hun vijfenzestigste verjaardag.

Artikel 11. (... - ...)

De voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders kunnen door de Vlaamse regering geschorst of afgezet worden.

De bestuurders, voorgedragen door de representatieve organisaties van werknemers en werkgevers, vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de bestuurders, benoemd in overleg met de representatieve organisatie van de gemeenten van het Vlaamse Gewest, kunnen slechts geschorst of afgezet worden op vraag van hun organisatie.

De bestuurder, die benoemd wordt ter vervanging van het overleden, ontslagnemend, afgezet lid, of van lid van de raad van bestuur dat de leeftijdsgrens heeft bereikt, voltooit het mandaat van het lid dat hij vervangt.

Artikel 12. (... - ...)

De benoemingen, ontslagnemingen, schorsingen of afzettingen van bestuurders worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 13. (... - ...)

De bepalingen van artikel 10 en 11 zijn van overeenkomstige toepassing op de waarnemers.

Artikel 14. (... - ...)

In geval van verhindering van de voorzitter worden de vergaderingen van de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter of, in geval van verhindering, door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

Artikel 15. (... - ...)

De raad van bestuur vergadert minstens tien maal per jaar; hij wordt bijeengeroepen door de voorzitter of in geval van verhindering door de ondervoorzitter.

Daarbuiten roept de voorzitter, of in geval van verhindering de ondervoorzitter, de raad van bestuur samen indien hij van oordeel is dat het belang van de Maatschappij dit vereist, of indien twee bestuurders daarom verzoeken.

De uitnodiging vermeldt de door de voorzitter of de ondervoorzitter bepaalde agenda. Zij wordt tenminste acht werkdagen vóór de vergadering samen met de bijhorende documenten toegestuurd.

Artikel 16. (... - ...)

De raad van bestuur beraadslaagt slechts geldig zo tenminste de helft van zijn leden aanwezig is.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Elke bestuurder beschikt over één stem, met dien verstande dat in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter beslissend is.

Artikel 17. (... - ...)

Indien tijdens een vergadering de raad van bestuur niet in voldoende aantal is om geldig te beraadslagen kan hij, na een nieuwe uitnodiging, geldig beraadslagen over de zaken die voor de tweede maal op de agenda staan, om het even hoeveel leden aanwezig zijn.

Artikel 18. (... - ...)

De notulen van de raad van bestuur worden in een op de zetel van de Maatschappij gehouden bijzonder register ingeschreven. Zij worden ondertekend door ten minste de helft der leden van de raad die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door tenminste twee bestuurders.

Artikel 19. (... - ...)

De raad van bestuur:

1° stelt de exploitatiebegroting van de Maatschappij vast;

2° benoemt de personeelsleden van het hoogste niveau, zoals bepaald in artikel 28 van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij;

3° bepaalt de bevoegdheden van de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal en de directeuren, onverminderd de bepalingen van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij en van deze statuten;

4° kent een exploitatiebegroting toe aan de exploitatie-entiteiten;

5° beslist over de verwerving en de vervreemding van onroerende goederen; de inbezitstelling van de goederen heeft in voorkomend geval plaats ten verzoek en op kosten van de Maatschappij, zoals voor de van openbaar nut verklaarde werken;

6° sluit de jaarrekeningen van de Maatschappij af en legt ze, met zijn verslag, ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor;

7° stelt het investeringsprogramma, alsmede de financieringsplannen op;

8° geeft advies over het investeringsprogramma inzake infrastructuren van het gemeenschappelijk vervoer die moeten gerealiseerd worden door of voor rekening van het Vlaamse Gewest en die door laatstgenoemde gefinancieerd worden;

9° sluit met de Vlaamse regering een beheersovereenkomst af;

10° doet de bestellingen en sluit overeenkomsten af die de Maatschappij verbinden bij openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag voor een bedrag van meer dan tien miljoen frank, bij beperkte aanbesteding of beperkte offerteaanvraag voor een bedrag van meer dan zes miljoen frank en bij onderhandse opdracht voor een bedrag van meer dan drie miljoen frank;

11° machtigt de leningen en aanvragen voor kredietopneming;

12° stelt aan de Vlaamse regering het administratief en het geldelijk statuut en de personeelsformatie voor;

13° keurt de ontwerpen van collectieve arbeidsovereenkomsten goed;

14° roept de algemene vergadering bijeen en stelt de agenda vast, onverminderd de bepalingen van artikel 2;

15° keurt het huishoudelijk reglement van elke raad van advies goed.

Deze opsomming is niet beperkend.

Artikel 20. (... - ...)

De raad van bestuur kan bevoegdheden delegeren aan de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal en aan de directeuren, met uitzondering van deze vermeld in artikel 19, 1° tot en met 15°.

Artikel 21. (... - ...)

De vergoedingen van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de bestuurders worden vastgesteld door de Vlaamse regering.

Artikel 22. (... - ...)

De raad van bestuur bepaalt, bij een huishoudelijk reglement, op welke wijze hij zijn bevoegdheden uitoefent, onder inachtneming van deze statuten.

AFDELING 3 DE DIRECTEUR-GENERAAL EN DE ADJUNCT-DIRECTEUR-GENERAAL

Artikel 23. (... - ...)

De directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal worden benoemd, geschorst of afgezet door de Vlaamse regering.

Zij worden benoemd voor een hernieuwbare periode van zes jaar, of, in voorkomend geval, voor een kortere periode die eindigt de laatste dag van de maand van hun vijfenzestigste verjaardag.

Hun wedde wordt vastgesteld door de Vlaamse regering.

Zij wonen van rechtswege de vergaderingen van de raad van bestuur bij met adviserende stem.

De directeur-generaal woont eveneens van rechtswege de algemene vergadering bij met adviserende stem.

Artikel 24. (... - ...)

Onverminderd de bepaling van artikel 20 is de directeur-generaal verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.

Inzonderheid:

1° voert hij de beslissingen van de bestuursorganen uit;

2° mits kennisgeving aan de raad van bestuur en onverminderd de bepalingen van artikel 31, 5°, doet hij de bestellingen en sluit hij overeenkomsten af die de Maatschappij verbinden bij openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag voor een bedrag van ten hoogste tien miljoen frank, bij beperkte aanbesteding of beperkte offerteaanvraag voor een bedrag van ten hoogste zes miljoen frank en bij onderhandse opdracht voor een bedrag van ten hoogste drie miljoen frank;

3° ontvangt hij, samen met een door de raad van bestuur aangewezen personeelslid, alle aan de Maatschappij verschuldigde sommen, beslist over de plaatsing van de beschikbare geldmiddelen, beschikt over de geldmiddelen die de Maatschappij in deposito of op lopende rekeningen heet en tekent alle boekhoudkundige stukken;

4° beantwoordt hij elke vraag om inlichtingen die uitgaat van de bestuurs- of toezichtsorganen of van de voogdijoverheid, met betrekking tot het algemeen beleid van de Maatschappij;

5° is hij bevoegd voor de personeelsaangelegenheden, mits de regels vastgelegd door de raad van bestuur worden geëerbiedigd en met uitzondering van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur krachtens artikel 19, 2° van deze statuten en van de bevoegdheden toegekend aan de exploitatie-entiteiten krachtens artikel 20, 3° van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij.

De directeur-generaal kan aan de adjunct-directeur-generaal of aan een directeur die hij aanwijst de bevoegdheden overgedragen die hij nodig mocht achten voor de goede gang van de diensten die hem opgedragen zijn; hij deelt dit mee aan de raad van bestuur en aan de raad van directeuren.

Artikel 25. (... - ...)

De adjunct-directeur-generaal vervangt de directeur-generaal bij diens afwezigheid.

Artikel 26. (... - ...)

Voor al de handelingen van de Maatschappij, buiten die welke tot het dagelijks bestuur behoren, is de Maatschappij geldig tegenover derden verbonden door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur, of in geval van verhindering van deze laatste, door die van de ondervoorzitter, en die van de directeur-generaal, of in geval van verhindering van deze laatste, door die van de adjunct-directeur-generaal.

De daden van dagelijks bestuur worden binnen door deze statuten vastgestelde grenzen ondertekend door de directeur-generaal die daartoe de bevoegdheden kan delegeren die hij nuttig mocht achten overeenkomstig de bepalingen van artikel 24, en dit onverminderd de bepalingen van artikel 31, 2° en 5°.

HOOFDSTUK III DE RAAD VAN DIRECTEUREN

Artikel 27. (... - ...)

De inspraak en betrokkenheid van de exploitatie-entiteiten in het beleid van de Maatschappij worden verzekerd door de raad van directeuren die is samengesteld uit de directeur-generaal die de raad voorzit, de adjunct-directeur-generaal, de directeuren van de centrale diensten van de Maatschappij en de directeuren van de exploitatie-entiteiten.

Artikel 28. (... - ...)

De raad van directeuren:

1° staat de directeur-generaal bij in het uitvoeren van de beslissingen genomen door de raad van bestuur;

2° bereidt de documenten voor die aan de bestuursorganen worden voorgelegd;

3° licht de bestuursorganen in over de exploitatie van de Maatschappij;

4° verleent advies over:

- het vervoerbeleid;

- de coördinatie tussen de exploitatie-entiteiten;

- de coördinatie en de samenwerkingsakkoorden tussen de Maatschappij en andere vervoermaatschappijen;

- de voorstelling en coördinatie van de tarieven;

- de verdeling, coördinatie en controle van de toelagen;

- de programmatie voor de investeringen voor infrastructuur;

- de aankopen van het rollend materieel en van de uitrustingsgoederen;

- de marketing en het commercieel beleid;

- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen;

- het administratief en geldelijk statuut van het personeel en de personeelsformatie;

- het samenwerkingsakkoorden met de gewestelijke, nationale en internationale instellingen;

- het financieel beleid.

Deze opsomming is niet beperkend.

HOOFDSTUK IV DE EXPLOITATIE-ENTITEITEN

Artikel 29. (... - ...)

Binnen de Maatschappij worden vijf autonome exploitatie-entiteiten opgericht.

Artikel 30. (... - ...)

Aan de exploitatie-entiteiten wordt in aanvulling op hun eigen inkomsten een toelage toegewezen op basis van de vervoersprestaties die de Vlaamse regering in de beheersovereenkomst vastlegt.

Artikel 31. (... - ...)

De directeur van de exploitatie-entiteit:

1° is verantwoordelijk voor het uitwerken van vervoersconcepten en voor de exploitatie, inzonderheid voor de optimale lijnvoering, de dienstregelingen, de frequenties, alle vormen van vervoer, de lokale marketing;

2° brengt aan de raad van bestuur verslag uit over zijn beheer in een gestandaardiseerd maandelijks exploitatieresultaat, evenals over de werking en het gevoerde personeelsbeleid;

3° stelt ten behoeve van de raad van bestuur een jaarlijks activiteitsverslag op;

4° stelt ten behoeve van de raad van bestuur een jaarlijks te actualiseren bedrijfsplan op, dat een prognose geeft van de plannen voor drie jaar, met bijhorende raming van de uitgaven;

5° doet, mits kennisgeving aan de raad van bestuur, de bestellingen en sluit overeenkomsten af die de Maatschappij verbinden bij openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag voor een bedrag van ten hoogste tien miljoen frank, bij beperkte aanbesteding of beperkte offerteaanvraag voor een bedrag van ten hoogste zes miljoen frank en bij onderhandse opdracht voor een bedrag van ten hoogste drie miljoen frank;

6° voert de overeenkomsten uit, die door de gemeenten met de exploitatie-entiteiten worden afgesloten onder de algemene voorwaarden die door de Vlaamse regering worden bepaald.

Artikel 32. (... - ...)

De daden van dagelijks bestuur worden binnen de door deze statuten vastgestelde grenzen ondertekend door de directeur van de exploitatie-entiteit. De bepaling van artikel 24, laatste lid, is van overenkomstige toepassing op de directeur van de exploitatie-entiteit, die hiertoe een personeelslid aanduidt.

Artikel 33. (... - ...)

§ 1. In iedere exploitatie-entiteit bestaat er een raad van advies.

§ 2. Van deze raad van advies maken deel uit de directeur van de exploitatie-entiteit en minstens negen leden, te benoemen door de Vlaamse regering:

1° een voorzitter en een ondervoorzitter;

2° vertegenwoordigers van gewestelijke, provinciale en lokale besturen, en van de gebruikers, waarvan het aantal door de Vlaamse regering wordt bepaald;

3° twee vertegenwoordigers, voorgedragen door de representatieve vakorganisaties van het personeel van de Maatschappij;

4° een vertegenwoordiger, voorgedragen door de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen;

5° een vertegenwoordiger van de exploitanten.

Het mandaat van de leden van de raad van advies duurt vier jaar en is hernieuwbaar.

§ 3. De leden van de raad van advies kunnen door de Vlaamse regering geschorst of afgezet worden.

Het lid, dat benoemd wordt ter vervanging van het overleden, ontslagnemend, of afgezet lid, voltooit het mandaat van het lid dat het vervangt.

§ 4. De raad van advies bespreekt alle vraagstukken met betrekking tot de aangeboden diensten.

Daartoe wint de directeur van de exploitatie-entiteit het advies in van de raad van advies over alle aangelegenheden bepaald in artikel 31, 1°.

De directeur van de exploitatie-entiteit licht de raad van advies in over het gevolg dat aan het advies wordt gegeven.

§ 5. De raad van advies bepaalt bij een huishoudelijke reglement op welke wijze hij zijn bevoegdheden uitoefent.

Dit reglement is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur.