Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de attesten die in aanmerking worden genomen om een ernstige handicap vast te stellen

Datum 12/10/1988

Inhoud

Artikel 1. (... - ...)

§ 1. Als ernstig gehandicapt worden beschouwd de personen die een van de in paragraaf 2 opgesomde attesten kunnen voorleggen, waaruit blijkt dat zij getroffen zijn door een handicap van minstens 66 %, door een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder of door een beperking van de zelfredzaamheid die op minstens 9 punten is vastgesteld.

§ 2. De betrokken attesten zijn:

1. voor de slachtoffers van een arbeidsongeval:

- een afschrift van het voorlopig akkoord of van het vonnis waaruit blijkt dat een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % werd toegekend, of

- een getuigschrift afgeleverd door de verzekeringsmaatschappij of door het Fonds voor Arbeidsongevallen, Belliardstraat, 35, te 1040 Brussel, dat dezelfde handicap van 66 % bevestigt;

2. voor de slachtoffers van beroepsziekten:

- een getuigschrift afgeleverd door het Fonds voor Beroepsziekten, Sterrekundelaan 1, te 1030 Brussel, waarin een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % wordt bevestigd;

3. voor de slachtoffers van een ongeval van gemeen recht (onder andere verkeersongevallen):

- een afschrift van het vonnis afgeleverd door de griffie van de rechtbank en waaruit blijkt dat de handicap of de arbeidsongeschiktheid van de belanghebbende tengevolge van het ongeval definitief is en tenminste 66 % bedraagt;

4. voor de invalide mijnwerkers:

- een attest, afgeleverd door de voorzorgskas, waarin uitdrukkelijk wordt bevestigd dat de toegekende arbeidsongeschiktheid definitief is en op de algemene arbeidsmarkt tenminste 66 % is;

5. voor de rechthebbenden op een tegemoetkoming aan gehandicapten:

- een attest verstrekt door de Dienst Tegemoetkomingen aan Gehandicapten, Zwarte Lievevrouwstraat 3C, te 1000 Brussel, waarin een arbeidsongeschiktheid van tenminste 66 % wordt bevestigd of een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder of een beperking van de zelfredzaamheid die op minstens 9 punten is vastgesteld;

6. voor militaire invaliden:

- een attest van tenminste 66 % invaliditeit verstrekt door het Ministerie van Financiën, Bestuur der Pensioenen, Jan Jacobsplein 10, te 1000 Brussel;

7. voor burgerlijke oorlogsslachtoffers:

- een attest van tenminste 66 % invaliditeit, verstrekt door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, Dienst der Burgerlijke Oorlogsslachtoffers, Luchtscheepsvaartsquare 31, te 1070 Brussel;

8. voor de personen die van bijkomende of verlengde kinderbijslag genieten:

- een attest van de uitbetalingsinstelling dat bevestigt dat de betrokken persoon voor de toepassing van de bijkomende of verlengde kinderbijslag voor tenminste 66 % arbeidsongeschikt is of dat hij volledig ongeschikt is om om het even welk beroep uit te oefenen;

9. voor de invaliden uit de ziekteverzekering:

- een attest van het ziekenfonds dat de periode vermeldt waarin de betrokken persoon een invaliditeitsuitkering heeft ontvangen;

10. voor de zeelieden:

- een attest afgeleverd door de Hulp- en Voorzorgskas van de Zeevarenden onder Belgische Vlag, Olijftakstraat 7/17, te 2008 Antwerpen, dat de periode vermeldt waarin de betrokkene een invaliditeitsuitkering heeft genoten, of dat een blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 66 % wegens arbeidsongeval of wegens beroepsziekte bevestigt;

11. voor de personeelsleden van de openbare diensten:

- die met ziekteverlof zijn of in disponibiliteit zijn gesteld, een attest afgeleverd door de Administratieve Gezondheidsdienst of door de betrokken overheidsdienst, waaruit blijkt dat de betrokken persoon sedert meer dan één jaar ononderbroken met ziekteverlof is en/of wegens gezondheidsredenen in disponibiliteit werd gesteld. De ziekteperiode dient hierop vermeld te worden;

- die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval of beroepsziekte, een attest van de Administratieve Gezondheidsdienst of van de overheid die instaat voor de schadeloosstelling, waarin een blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 66 % wordt bevestigd;

12. voor de personeelsleden van de N.M.B.S.:

- een attest van het Gewestelijk Geneeskundig Centrum waaruit blijkt dat de betrokken persoon sedert meer dan één jaar ononderbroken minstens 66 % arbeidsongeschikt is wegens ziekte of waarin een blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 66 % wegens arbeidsongeval of beroepsziekte wordt bevestigd;

13. voor de personen aangesloten bij de Dienst voor overzeese sociale zekerheid:

- een attest waaruit blijkt dat de betrokken persoon sedert meer dan één jaar ononderbroken minstens 66 % arbeidsongeschikt is wegens ziekte, of waarin een blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 66 % wegens arbeidsongeval of beroepsziekte wordt bevestigd.

§ 3. Wanneer geen van de in § 2 vermelde attesten kan worden voorgelegd, worden de attesten, verleend door de Administratieve Gezondheidsdienst of de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst en waaruit blijkt dat de betrokkene beantwoordt aan de in § 1 vermelde omschrijving van ernstig gehandicapte persoon, in aanmerking genomen.

Artikel 2. (... - ...)

De leden van de Vlaamse regering zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.