Decreet houdende de Vlaamse Wooncode

Datum 15/07/1997

Algemene info

Datum staatsblad 19/08/1997
Pagina staatsblad 21110
Geldig tot 19/09/2021
Commentaar * De bepalingen van dit decreet worden, met inachtneming van de wijzigingen die ze hebben ondergaan, met ingang van 1 januari 2021 gecodificeerd in de Vlaamse codex Wonen van 2021 (zie BVR 17 juli 2020, BS 13 november 2020).

Externe linken

Inhoudstafel

 1. TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN
 2. TITEL II DOELSTELLINGEN VAN HET WOONBELEID
  1. HOOFDSTUK I HET RECHT OP WONEN
  2. HOOFDSTUK II BIJZONDERE DOELSTELLINGEN VAN HET WOONBELEID
  3. [HOOFDSTUK III LANGETERMIJNVISIE EN -DOELSTELLINGEN (ing. decr. 14 oktober 2016, art. 7, I: 23 december 2016)]
 3. TITEL III KWALITEITSBEWAKING
  1. HOOFDSTUK I DE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN WOONKWALITEITSNORMEN
  2. HOOFDSTUK II HET CONFORMITEITSATTEST
  3. [HOOFDSTUK IIbis WAARSCHUWING (ing. decr. 29 maart 2019, art. 8, I: 1 januari 2021)]
  4. HOOFDSTUK III ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING
  5. [HOOFDSTUK IIIbis INVENTARIS VAN ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONINGEN (ing. decr. 29 maart 2019, art. 11, I: 1 januari 2021)]
  6. HOOFDSTUK IV OVERBEWOONDE WONINGEN
  7. [HOOFDSTUK IVbis HERHUISVESTING (ing. decr. 29 maart 2013, art. 21, I: 11 augustus 2013)]
  8. HOOFDSTUK V SANCTIES
 4. TITEL IV DE ORGANISATIE VAN HET WOONBELEID
  1. [HOOFDSTUK I PROACTIEVE BETROKKENHEID VAN STAKEHOLDERS (verv. decr. 3 juli 2020, art. 3, I: 1 augustus 2020)]
  2. HOOFDSTUK II [DE PLANNING VAN HET VLAAMSE WOONBELEID {$REF ADATE="", ARTNR="", PDATE="", PLACE="", STATUS="", TEXT="(verv. decr. 19 maart 2004, art. 7)", TYPE=""}]
   1. [AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN (ing. decr. 27 maart 2009, art. 7.2.16.)]
   2. [AFDELING 2 GEWESTELIJKE OBJECTIEVEN VOOR SOCIAAL EN BESCHEIDEN WOONAANBOD. BIJZONDERE INHAALBEWEGING 2009-2020. MONITORING (verv. decr. 14 oktober 2016, art. 18)]
   3. [AFDELING 3 GEWESTELIJKE EN PROVINCIALE DOELSTELLINGEN VOOR SOCIALE EIGENDOMSVERWERVING (ing. decr. 14 oktober 2016, art. 20, I: 23 december 2016)]
  3. HOOFDSTUK III DE TERRITORIALE PLANNING
  4. HOOFDSTUK IV WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
 5. TITEL V DE SOCIALE WOONORGANISATIES
  1. HOOFDSTUK I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
  2. HOOFDSTUK II [DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN]
  3. HOOFDSTUK IIBIS DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
  4. HOOFDSTUK III HET VLAAMS WONINGFONDS [... (geschr. Decr. 31 mei 2013, art. 18, I: 21 juli 2013)]
  5. HOOFDSTUK IV DE ERKENDE HUURDIENSTEN
 6. TITEL VI INSTRUMENTEN VAN HET WOONBELEID
  1. [HOOFDSTUK I HET FONDS VOOR DE HUISVESTING]
   1. AFDELING 1 ...
  2. HOOFDSTUK II SUBSIDIERING VAN OVERHEIDSINITIATIEVEN
   1. AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN
   2. AFDELING 2 [SUBSIDIE VOOR DE VERWERVING VAN ONROERENDE GOEDEREN (verv. Decr. 31 mei 2013, art. 27, I: 21 juli 2013)]
   3. AFDELING 3 SUBSIDIE VOOR WOONINFRASTRUCTUUR
   4. AFDELING 4 [SUBSIDIE VOOR BOUW VAN EN RENOVATIE TOT SOCIALE KOOPWONINGEN (verv. Decr. 31 mei 2013, art. 31, I: 21 juli 2013)]
   5. AFDELING 5 SUBSIDIE VOOR DE VERHURING, VERBETERING EN AANPASSING VAN WONINGEN
  3. HOOFDSTUK III SUBSIDIERING VAN WOONPROJECTEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN EN VAN WOONPROJECTEN IN DE PRIVE-SECTOR
   1. AFDELING 1 WOONPROJECTEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN
   2. AFDELING 2 WOONPROJECTEN IN DE PRIVE-SECTOR
   3. AFDELING 3 HET GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING
  4. [HOOFDSTUK IIIBIS SUBSIDIËRING VAN ERKENDE VERHUURDERSORGANISATIES (ing. decr. 9 november 2018, art. 69, I: 1 januari 2019)]
  5. HOOFDSTUK IV ANDERE STEUNMAATREGELEN
   1. AFDELING 1 SOCIALE LENINGEN EN WAARBORGEN
   2. AFDELING 2 TEGEMOETKOMINGEN
  6. [HOOFDSTUK V VERSCHULDIGDE VERGOEDING WEGENS NIET-NALEVING VAN VERBINTENISSEN (verv. decr. 14 oktober 2016, art. 36, I: 24 april 2017)]
  7. HOOFDSTUK VI ANDERE INSTRUMENTEN
   1. AFDELING 1 RECHT VAN VOORKOOP
   2. AFDELING 2 SOCIAAL BEHEER VAN WONINGEN
 7. TITEL VII DE VERHURING VAN WONINGEN IN DE SOCIALE SECTOR
  1. HOOFDSTUK I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE SOCIALE HUURWONINGEN
  2. HOOFDSTUK II SPECIFIEKE BEPALINGEN
  3. HOOFDSTUK III TOEZICHT, MAATREGELEN EN SANCTIES
 8. TITEL VIII OPHEFFINGS-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Relaties

Relaties naar documenten

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 10/09/2021 95673
Gewijzigd bij 17/03/1998 Decreet houdende diverse beleidsbepalingen 17/04/1998 11559
Gewijzigd bij 18/05/1999 Decreet houdende wijziging van sommige decreten betreffende de raadpleging van adviesorganen door het Vlaams Parlement 15/07/1999 27183
Gewijzigd bij 18/05/1999 Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 08/07/1999 25884
Gewijzigd bij 08/12/2000 Decreet houdende diverse bepalingen 13/01/2001 999
Gewijzigd bij 20/12/2002 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003 31/12/2002 59138
Gewijzigd bij 27/06/2003 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003 12/09/2003 45704
Gewijzigd bij 19/03/2004 Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers 13/07/2004 55070
Gewijzigd bij 07/05/2004 Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding van de leegstand en verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen 05/08/2004 58988
Gewijzigd bij 24/12/2004 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 31/12/2004 87220
Gewijzigd bij 24/12/2004 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2004 21/02/2005 6537
Gewijzigd bij 15/07/2005 Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders 12/09/2005 39757
Gewijzigd bij 24/03/2006 Decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid. 14/06/2006 30276
Gewijzigd bij 16/06/2006 Decreet betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen 09/02/2007 6544
Gewijzigd bij 07/07/2006 Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking 05/10/2006 53263
Gewijzigd bij 15/12/2006 Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 19/02/2007 7872
Gewijzigd bij 22/12/2006 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 29/12/2006 75680
Gewijzigd bij 22/12/2006 Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, van diverse oprichtingsdecreten van strategische adviesraden en van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid 10/01/2007 780
Gewijzigd bij 27/04/2007 Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 op het vlak van het toezicht van de Vlaamse Regering op de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen 29/06/2007 35959
Gewijzigd bij 25/05/2007 Decreet houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten 24/07/2007 39550
Gewijzigd bij 29/06/2007 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 14/09/2007 48722
Gewijzigd bij 29/02/2008 Decreet houdende wijziging van artikel 85 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat het voorkooprecht betreft 26/03/2008 16673
Gewijzigd bij 21/11/2008 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 27/01/2009 5161
Gewijzigd bij 27/03/2009 Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid 15/05/2009 37357
Gewijzigd bij 29/04/2011 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 04/05/2011 26248
Gewijzigd bij 08/07/2011 Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof 05/08/2011 44553
Gewijzigd bij 23/12/2011 Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en van diverse bepalingen van andere decreten die betrekking hebben op het grond- en pandenbeleid 27/01/2012 6901
Gewijzigd bij 09/03/2012 Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de beleidsondersteunende opdracht voor het beleidsveld Woonbeleid 22/03/2012 17731
Gewijzigd bij 23/03/2012 Decreet tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het Agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat de huurdiensten betreft 20/04/2012 24540
Gewijzigd bij 29/03/2013 Decreet houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft 01/08/2013 48102
Gewijzigd bij 31/05/2013 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 11/07/2013 43202
Gewijzigd bij 31/01/2014 Decreet [betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid en een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant (verv. decr. 22 december 2017, art. 2, I: 1 januari 2018)] 28/02/2014 17458
Gewijzigd bij 28/03/2014 Decreet tot wijziging van diverse decreten met het oog op een verdere harmonisering van de procedures van voorkooprechten 10/07/2014 53060
Gewijzigd bij 04/04/2014 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid 15/04/2014 32340
Gewijzigd bij 25/04/2014 Decreet betreffende de omgevingsvergunning 23/10/2014 82085
Gewijzigd bij 19/12/2014 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 30/12/2014 106646
Gewijzigd bij 03/07/2015 Decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden 09/07/2015 45457
Gewijzigd bij 11/12/2015 Decreet houdende de invoering van een nieuwe regeling voor de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds 21/12/2015 76406
Gewijzigd bij 04/05/2016 Decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het agentschap Wonen-Vlaanderen, alsook betreffende de begrotingsfondsen en andere technische aanpassingen 02/06/2016 34015
Gewijzigd bij 14/10/2016 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 13/12/2016 84892
Gewijzigd bij 10/03/2017 Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen betreft 31/03/2017 46595
Gewijzigd bij 10/03/2017 Decreet tot wijziging van artikel 92, 93, 95, 98 en 102bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 11/04/2017 49930
Gewijzigd bij 28/04/2017 Decreet houdende de invoering van begeleidende maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale woonorganisaties 13/06/2017 63853
Gewijzigd bij 30/06/2017 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 03/07/2017 69572
Gewijzigd bij 22/12/2017 Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid 08/02/2018 9536
Gewijzigd bij 23/03/2018 Decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft 11/04/2018 33140
Gewijzigd bij 04/05/2018 Decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid 07/06/2018 47947
Gewijzigd bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 26/06/2018 51728
Gewijzigd bij 09/11/2018 Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (citeeropschrift: "Vlaams Woninghuurdecreet") 07/12/2018 96253
Gewijzigd bij 07/12/2018 Decreet Bestuursdecreet 19/12/2018 100723
Gewijzigd bij 21/12/2018 Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 24/01/2019 8352
Gewijzigd bij 15/02/2019 Decreet betreffende de woonzorg (citeeropschrift: "Woonzorgdecreet van 15 februari 2019") 03/05/2019 43078
Gewijzigd bij 29/03/2019 Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 29/04/2019 41197
Gewijzigd bij 29/03/2019 Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid 08/05/2019 44343
Gewijzigd bij 29/03/2019 Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (citeeropschrift: "Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019" of "VCO") 29/05/2019 52696
Gewijzigd bij 03/05/2019 Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen met bescherming tegen inkomensverlies van zelfstandigen ingevolge onvrijwillige stopzetting van hun activiteit 28/05/2019 51968
Gewijzigd bij 19/07/2019 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 02/09/2019 83715
Gewijzigd bij 03/07/2020 Decreet tot opheffing van de Vlaamse Woonraad om een proactief stakeholdersplatform te kunnen oprichten en tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 22/07/2020 55014
Zie ook 24/07/1997 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden waaraan privaatrechtelijke kredietinstellingen moeten voldoen om sociale leningen met gewestwaarborg toe te staan voor het bouwen, kopen of verbouwen van sociale woningen 15/11/1997 30423
Zie ook 21/10/1997 Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren 31/10/1997 29045
Zie ook 18/11/1997 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de samenwerkings- en overlegstructuur van de erkende sociale verhuurkantoren 24/12/1997 34708
Zie ook 17/12/1997 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van de sociale huisvestingsmaatschappijen 25/12/1997 34810
Zie ook 07/04/1998 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden 28/05/1998 17305
Zie ook 12/05/1998 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verzekering tegen inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid bij hypothecaire leningen voor de bouw, de koop, de renovatie of de koop met renovatie van bepaalde woningen in het Vlaamse Gewest 28/07/1998 24375
Zie ook 16/06/1998 Besluit van de Vlaamse Regering tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken 23/10/1998 35062
Zie ook 06/10/1998 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende [...] het recht van voorkoop [...]. 30/10/1998 35684
Zie ook 11/05/1999 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en modaliteiten van overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse [Maatschappij voor Sociaal Wonen] en de sociale huisvestingsmaatschappijen in uitvoering van de Vlaamse Wooncode 09/10/1999 38313
Zie ook 09/12/1999 Ministerieel besluit houdende het reglement van de lenings-, verkoop- en huurhulpverrichtingen van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in het kader van het fonds B2 21/10/2000 35424
Zie ook 14/01/2000 Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de gewijzigde statuten van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 20/10/2000 35293
Zie ook 20/10/2000 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel voor sociale huurwoningen die worden verhuurd of onderverhuurd door de [Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen] of een sociale huisvestingsmaatschappij met toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode 13/12/2000 41682
Zie ook 08/12/2000 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering 21/12/2000 42544
Zie ook 23/02/2001 Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming bij het bouwen van een nieuwe woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning 14/03/2001 8125
Zie ook 18/07/2003 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verzekering gewaarborgd wonen 10/10/2003 49374
Zie ook 18/07/2003 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering 10/10/2003 49383
Zie ook 02/04/2004 Besluit van de Vlaamse Regering [houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (verv. BVR 14 december 2012, art. 1, I: 16 februari 2013)] 24/06/2004 51811
Zie ook 09/12/2005 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds [... (opgeh. BVR 13 september 2013, art. 17, I: 1 januari 2014)], ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode 22/02/2006 9165
Zie ook 27/01/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen 14/07/2006 35385
Zie ook 18/05/2006 Ministerieel besluit houdende erkenning van bijzondere gebieden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998, betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, meer bepaald in de gemeente Wetteren 07/07/2006 34163
Zie ook 07/07/2006 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de rechtsopvolging van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij naar aanleiding van de omvorming ervan tot het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat het beleidsveld woonbeleid betreft, aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en aan het [Vlaams Ministerie van Omgeving] 28/07/2006 37022
Zie ook 29/09/2006 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode 13/11/2006 60628
Zie ook 29/09/2006 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van huurdersorganisaties 30/11/2006 66504
Zie ook 12/04/2007 Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders 25/04/2007 22066
Zie ook 19/07/2007 Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2006 houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking en houdende bepaling van de in dat kader te verlenen bevoegdheden 30/08/2007 45013
Zie ook 27/09/2007 Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen 08/10/2007 52546
Zie ook 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten 31/10/2007 56105
Zie ook 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 07/12/2007 60428
Zie ook 04/07/2008 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van initiatieven huisbewaarder in de sociale huisvesting in het kader van de lokale diensteneconomie 29/10/2008 57330
Zie ook 18/07/2008 Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de specifieke regels voor het toezicht op de sociale woonactoren 23/09/2008 49453
Zie ook 18/07/2008 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten [... (opgeh. BVR 21 december 2012, art. 43, I: 1 januari 2013)] 13/11/2008 59308
Zie ook 22/10/2008 Ministerieel besluit tot bepaling van nadere regels met betrekking tot de interne beheersaspecten en de onroerende transacties van de sociale huisvestingsmaatschappijen 28/10/2008 57202
Zie ook 12/12/2008 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de facultatieve subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor de vervanging van oude individuele verwarmingstoestellen door hoogrendementskachels of door centrale verwarming met condenserende ketels 22/01/2009 3402
Zie ook 27/03/2009 Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid 15/05/2009 37357
Zie ook 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de declaratieve attestering van het bestaan, het niet-bestaan of het verval van het woonrecht in de zin van artikel 5.4.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 27/08/2009 58866
Zie ook 12/03/2010 Besluit van de Vlaamse Regering [tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot de kredietregeling, vermeld in artikel 4.1.16 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (verv. BVR 19 oktober 2012, art. 1)] 27/04/2010 23303
Zie ook 17/06/2010 Ministerieel besluit houdende uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, § 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting met betrekking tot de versnelde toewijzing van een woning gelegen in de Bremstraat 13, te Heusden-Zolder 08/07/2010 45332
Zie ook 22/06/2010 Ministerieel besluit houdende uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, § 1, van de Vlaamse Wooncode met betrekking tot de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting uit Willebroek aangaande de verloning van een lid van het selectiecomité voor de vacature van directeur 08/07/2010 45333
Zie ook 22/10/2010 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen 29/12/2010 83009
Zie ook 29/04/2011 Decreet houdende de financiering van experimentele woonprojecten ter bevordering van de samenwerking tussen het Vlaamse woon- en welzijnsbeleid, wat het onderdeel Wonen betreft 04/05/2011 26273
Zie ook 06/10/2011 Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van het digitaal prestatieregister gekoppeld aan de Prestatiedatabank 17/10/2011 63556
Zie ook 10/11/2011 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regelen voor [de monitoring van het sociaal woonaanbod, de sociale eigendomsverwerving en het aanbod van standplaatsen voor woonwagens, (verv. BVR 2 december 2016, art. 1, I: 3 februari 2017)] en tot bepaling van de methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets [citeeropschrift : "Monitoringbesluit van 10 november 2011"] 28/11/2011 70195
Zie ook 15/12/2011 Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de afrekeningen van de gewestelijke sociale correctie (GSC) voor het referentiejaar 2010 07/02/2012 8691
Zie ook 23/12/2011 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 02/02/2012 7983
Zie ook 13/01/2012 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de bijdragen van de sociale woonactoren in de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 02/02/2012 7991
Zie ook 02/03/2012 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds 22/03/2012 17732
Zie ook 02/05/2012 Ministerieel besluit houdende aanvullende aanvraag- en subsidievoorwaarden voor de installatie van warmtepompen bij sociale huisvestingsmaatschappijen 06/06/2012 31771
Zie ook 02/05/2012 Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud en de vorm van de installatiestudie, vermeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte 06/06/2012 31772
Zie ook 04/05/2012 Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders 25/05/2012 30261
Zie ook 17/07/2012 Ministerieel besluit tot bepaling van de gegevens over de overdracht van onroerende goederen die nodig zijn voor de berekening van de beheersvergoeding en van de wijze waarop de gegevens ter beschikking gesteld worden 27/08/2012 50931
Zie ook 20/07/2012 Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren 07/09/2012 56100
Zie ook 26/11/2012 Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de lijst van gemeenten die in het kader van de voortgangstoets 2012 in categorie 2b ondergebracht zijn 20/12/2012 86510
Zie ook 21/12/2012 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten (citeeropschrift:"Financieringsbesluit") 15/01/2013 1394
Zie ook 21/12/2012 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 14/01/2013 1221
Zie ook 12/07/2013 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen 01/08/2013 48138
Zie ook 18/10/2013 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen 25/11/2013 87165
Zie ook 24/01/2014 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de financiële aspecten van het woonbeleid in Vlaanderen 19/03/2014 22360
Zie ook 12/05/2014 Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid 10/11/2014 89864
Zie ook 16/05/2014 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen 11/07/2014 53272
Zie ook 16/05/2014 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen 12/06/2014 44664
Zie ook 27/11/2015 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 23/02/2016 13390
Zie ook 30/03/2018 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering in het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning 25/04/2018 36276
Zie ook 08/02/2019 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en tot versterking van de SVK-werking 19/04/2019 39569
Zie ook 24/05/2019 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de woningkwaliteitsbewaking 30/08/2019 83276
Zie ook 24/04/2020 Omzendbrief OMG/W 2020/3: betreffende de impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de sociale huisvestingsmaatschappijen 11/05/2020 33568
Wijzigt 11/10/1919 Wet tot oprichting van een Nationale Maatschappij voor goedkope woningen en woonvertrekken 0
Wijzigt 16/03/1954 Wet betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut 0
Wijzigt 27/06/1956 Wet tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de huisvesting 0
Wijzigt 10/12/1970 Wetboek Huisvestingscode 17/12/1970 12959
Wijzigt 02/07/1971 Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 december 1970 houdende de Huisvestingscode 06/08/1971 9278
Wijzigt 21/12/1988 Decreet houdende oprichting van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 29/12/1988 17841
Wijzigt 21/12/1990 Decreet houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 29/12/1990 24630
Wijzigt 22/12/1993 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 29/12/1993 28921
Wijzigt 22/12/1995 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 30/12/1995 36108

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS Artnr
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 10/09/2021 95673 204.

Inhoud

TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN (... - ...)

Artikel 1. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 2. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.
Zie ook 04/04/2014 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid 80.

Inhoud

...

Artikel 2bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

TITEL II DOELSTELLINGEN VAN HET WOONBELEID (... - ...)

HOOFDSTUK I HET RECHT OP WONEN (... - ...)

Artikel 3. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

HOOFDSTUK II BIJZONDERE DOELSTELLINGEN VAN HET WOONBELEID (... - ...)

Artikel 4. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

[HOOFDSTUK III LANGETERMIJNVISIE EN -DOELSTELLINGEN (ing. decr. 14 oktober 2016, art. 7, I: 23 december 2016)] (... - ...)

Artikel 4bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

TITEL III KWALITEITSBEWAKING (... - ...)

HOOFDSTUK I DE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN WOONKWALITEITSNORMEN (... - ...)

Artikel 5. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 6. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

HOOFDSTUK II HET CONFORMITEITSATTEST (... - ...)

Artikel 7. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 8. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 10/07/2007 Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en kamers 2.

Inhoud

...

Artikel 9. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 10. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 11. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 12. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 13. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 14. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

[HOOFDSTUK IIbis WAARSCHUWING (ing. decr. 29 maart 2019, art. 8, I: 1 januari 2021)] (... - ...)

Artikel 14bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 14ter. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

HOOFDSTUK III ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING (... - ...)

Artikel 15. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 10/07/2007 Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en kamers 2.
Zie ook 19/07/2007 Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2006 houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking en houdende bepaling van de in dat kader te verlenen bevoegdheden 2.

Inhoud

...

Artikel 16. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 16bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 16ter. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 16quater. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

[HOOFDSTUK IIIbis INVENTARIS VAN ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONINGEN (ing. decr. 29 maart 2019, art. 11, I: 1 januari 2021)] (... - ...)

Artikel 16quinquies. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 16sexies. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 16septies. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 16octies. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 16novies. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

HOOFDSTUK IV OVERBEWOONDE WONINGEN (... - ...)

Artikel 17. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 10/07/2007 Besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en kamers 2.

Inhoud

...

[HOOFDSTUK IVbis HERHUISVESTING (ing. decr. 29 maart 2013, art. 21, I: 11 augustus 2013)] (... - ...)

Artikel 17bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

HOOFDSTUK V SANCTIES (... - ...)

Artikel 18. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 19. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 20. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 20bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 20ter. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 20quater. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 20quinquies. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

TITEL IV DE ORGANISATIE VAN HET WOONBELEID (... - ...)

[HOOFDSTUK I PROACTIEVE BETROKKENHEID VAN STAKEHOLDERS (verv. decr. 3 juli 2020, art. 3, I: 1 augustus 2020)] (... - ...)

Artikel 21. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

HOOFDSTUK II [DE PLANNING VAN HET VLAAMSE WOONBELEID {$REF ADATE="", ARTNR="", PDATE="", PLACE="", STATUS="", TEXT="(verv. decr. 19 maart 2004, art. 7)", TYPE=""}] (... - ...)

[AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN (ing. decr. 27 maart 2009, art. 7.2.16.)] (... - ...)

Artikel 22. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

[AFDELING 2 GEWESTELIJKE OBJECTIEVEN VOOR SOCIAAL EN BESCHEIDEN WOONAANBOD. BIJZONDERE INHAALBEWEGING 2009-2020. MONITORING (verv. decr. 14 oktober 2016, art. 18)] (... - ...)

Artikel 22bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

[AFDELING 3 GEWESTELIJKE EN PROVINCIALE DOELSTELLINGEN VOOR SOCIALE EIGENDOMSVERWERVING (ing. decr. 14 oktober 2016, art. 20, I: 23 december 2016)] (... - ...)

Artikel 22ter. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

HOOFDSTUK III DE TERRITORIALE PLANNING (... - ...)

Artikel 23. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

HOOFDSTUK IV WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (... - ...)

Artikel 24. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

TITEL V DE SOCIALE WOONORGANISATIES (... - ...)

HOOFDSTUK I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN (... - ...)

Artikel 25. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 25bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 26. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 27. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 27bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 28. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 29. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 29bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

HOOFDSTUK II [DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN] (... - ...)

Artikel 30. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.
Zie ook 21/11/2008 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 37.

Inhoud

...

Artikel 31. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 32. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 33. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 34. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 35. (18/05/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 29/03/2019 Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid 11.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 36. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.
Zie ook 23/12/2011 Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en van diverse bepalingen van andere decreten die betrekking hebben op het grond- en pandenbeleid 53.

Inhoud

...

Artikel 37. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 38. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 39. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

HOOFDSTUK IIBIS DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN (... - ...)

Artikel 40. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 41. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 42. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 42bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 43. (24/04/2017- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 14/10/2016 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 29.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 44. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 45. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 45bis. (01/07/2006- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 24/03/2006 Decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid. 43.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 46. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 47. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 48. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

Artikel 49. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 30/06/2006 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid 177.

Inhoud

...

HOOFDSTUK III HET VLAAMS WONINGFONDS [... (geschr. Decr. 31 mei 2013, art. 18, I: 21 juli 2013)] (... - ...)

Artikel 50. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 51. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 52. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 53. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 54. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 21/05/2012 Ministerieel besluit houdende vaststelling van het gedeelte van de leningen of kredieten dat het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in 2012 moet besteden aan de krotbestrijding of aan de sanering, verbetering of aanpassing van woningen 1.

Inhoud

...

Artikel 55. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 21/12/2018 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de vergoedingen van bestuurders en regeringscommissarissen in de Vlaamse publieke sector 1.

Inhoud

...

HOOFDSTUK IV DE ERKENDE HUURDIENSTEN (... - ...)

Artikel 56. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 56bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 56ter. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 57. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 58. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 58bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

TITEL VI INSTRUMENTEN VAN HET WOONBELEID (... - ...)

[HOOFDSTUK I HET FONDS VOOR DE HUISVESTING] (... - ...)

AFDELING 1 ... (... - ...)

Artikel 59. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 21/11/2008 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 35.

Inhoud

...

HOOFDSTUK II SUBSIDIERING VAN OVERHEIDSINITIATIEVEN (... - ...)

AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN (... - ...)

Artikel 60. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 61. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 62. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

AFDELING 2 [SUBSIDIE VOOR DE VERWERVING VAN ONROERENDE GOEDEREN (verv. Decr. 31 mei 2013, art. 27, I: 21 juli 2013)] (... - ...)

Artikel 63. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

AFDELING 3 SUBSIDIE VOOR WOONINFRASTRUCTUUR (... - ...)

Artikel 64. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 18/07/2008 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten [... (opgeh. BVR 21 december 2012, art. 43, I: 1 januari 2013)] 51.

Inhoud

...

Artikel 65. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 66. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 67. (01/07/2006- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 24/03/2006 Decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid. 55.

Inhoud

...

Artikel 68. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

AFDELING 4 [SUBSIDIE VOOR BOUW VAN EN RENOVATIE TOT SOCIALE KOOPWONINGEN (verv. Decr. 31 mei 2013, art. 31, I: 21 juli 2013)] (... - ...)

Artikel 69. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 70. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 71. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

AFDELING 5 SUBSIDIE VOOR DE VERHURING, VERBETERING EN AANPASSING VAN WONINGEN (... - ...)

Artikel 72. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 73. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

HOOFDSTUK III SUBSIDIERING VAN WOONPROJECTEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN EN VAN WOONPROJECTEN IN DE PRIVE-SECTOR (... - ...)

AFDELING 1 WOONPROJECTEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN (... - ...)

Artikel 74. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

AFDELING 2 WOONPROJECTEN IN DE PRIVE-SECTOR (... - ...)

Artikel 75. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 76. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 77. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

AFDELING 3 HET GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING (... - ...)

Artikel 77bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 77ter. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 77quater. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 77quinquies. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 77sexies. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

[HOOFDSTUK IIIBIS SUBSIDIËRING VAN ERKENDE VERHUURDERSORGANISATIES (ing. decr. 9 november 2018, art. 69, I: 1 januari 2019)] (... - ...)

Artikel 77septies. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 77octies. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

HOOFDSTUK IV ANDERE STEUNMAATREGELEN (... - ...)

AFDELING 1 SOCIALE LENINGEN EN WAARBORGEN (... - ...)

Artikel 78. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 79. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 79bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 80. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

AFDELING 2 TEGEMOETKOMINGEN (... - ...)

Artikel 81. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 82. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 83. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

[HOOFDSTUK V VERSCHULDIGDE VERGOEDING WEGENS NIET-NALEVING VAN VERBINTENISSEN (verv. decr. 14 oktober 2016, art. 36, I: 24 april 2017)] (... - ...)

Artikel 84. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

HOOFDSTUK VI ANDERE INSTRUMENTEN (... - ...)

AFDELING 1 RECHT VAN VOORKOOP (... - ...)

Artikel 85. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 86. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 87. (01/10/2012- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 25/05/2007 Decreet houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten 37.

Inhoud

...

Artikel 88. (01/10/2012- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 25/05/2007 Decreet houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten 37.

Inhoud

...

Artikel 89. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

AFDELING 2 SOCIAAL BEHEER VAN WONINGEN (... - ...)

Artikel 90. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

TITEL VII DE VERHURING VAN WONINGEN IN DE SOCIALE SECTOR (... - ...)

HOOFDSTUK I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE SOCIALE HUURWONINGEN (... - ...)

Artikel 91. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 29/03/2019 Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid 39.

Inhoud

...

Artikel 92. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 93. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 94. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 95. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 29/03/2019 Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid 39.

Inhoud

...

Artikel 96. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 97. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 97bis. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 97ter. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 98. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 99. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

HOOFDSTUK II SPECIFIEKE BEPALINGEN (... - ...)

Artikel 100. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 101. (01/01/2008- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 15/12/2006 Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 13.

Inhoud

...

Artikel 102. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

HOOFDSTUK III TOEZICHT, MAATREGELEN EN SANCTIES (... - ...)

Artikel 102bis (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 15/12/2006 Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 17.
Zie ook 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 53.
Zie ook 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 54.
Zie ook 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 55.
Zie ook 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 53.
Zie ook 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 54.
Zie ook 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 55.

Inhoud

...

TITEL VIII OPHEFFINGS-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN (... - ...)

Artikel 103. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 104. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 105. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 106. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 107. (24/06/2006- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 24/03/2006 Decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid. 69.

Inhoud

...

Artikel 108. (24/06/2006- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 24/03/2006 Decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid. 69.

Inhoud

...

Artikel 109. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 19/12/2014 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 91.

Inhoud

...

Artikel 110. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 19/12/2014 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 91.

Inhoud

...

Artikel 111. (24/06/2006- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 24/03/2006 Decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid. 71.

Inhoud

...

Artikel 112. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.

Inhoud

...

Artikel 113. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 19/12/2014 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 91.

Inhoud

...

Artikel 114. (20/09/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 09/07/2021 Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 204.
Zie ook 17/07/2015 Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot het grond- en pandenbeleid 65.

Inhoud

...


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/06/2024