Decreet houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren

Datum 30/03/1999

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN
  2. HOOFDSTUK II DE OPRICHTING EN TAAK VAN HET VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN
  3. HOOFDSTUK III DE ORGANISATIE VAN HET VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN
  4. HOOFDSTUK IV DE WERKING VAN HET VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN
  5. HOOFDSTUK V DE MIDDELEN VAN HET VFL
  6. HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN

Inhoud

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. (... - ...)

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Artikel 2. (25/01/2008- ...)

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° auteur: producent van Nederlandstalig literair werk;
2° vertaler: vertaler van literair werk in of uit het Nederlands;
3° uitgever: bedrijf, vereniging, organisatie of natuurlijke persoon die boeken op een professionele wijze produceert of laat produceren en in de handel brengt;
4° literaire vereniging: vereniging die tot doel heeft de Nederlandstalige literatuur in binnen- en buitenland te presenteren en te bevorderen;
5° tijdschrift: periodieke publicatie waarin de literatuur in de ruimste zin van het woord centraal staat;
6° werkbeurs: subsidie aan een auteur of vertaler die de begunstigde in staat stelt zich gedurende een periode intensief te wijden aan literaire arbeid;
7° additioneel honorarium: supplementaire subsidie op het door een auteur of vertaler van een uitgever ontvangen honorarium voor gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt literair werk;
8° productiesubsidie: eenmalige subsidie toegekend aan uitgevers voor de financiering van een voor de Nederlandstalige literatuur cultureel waardevol, maar economisch moeilijk project;
9° reisbeurs : een bijdrage in de kosten van een binnen een bepaalde termijn te ondernemen reis die leidt tot publicatie of promotie van of reflectie over een literair werk;
10° stimuleringsbeurs: eenmalige subsidie toegekend aan een beloftevolle en vernieuwende auteur of vertaler die aan het begin van zijn of haar professionele ontwikkeling staat;
11° literair evenement: evenement waarbij de literatuur centraal staat;
12° ...;
13° ...;
14° ...;
15° beleidsnota: de beleidsvisie van de Vlaamse regering die aan het begin van elke regeerperiode wordt opgesteld en de krachtlijnen van het letterenbeleid vastlegt;
16° beheersovereenkomst: overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Fonds voor de Letteren waarin de regels inzake de toekenning van middelen aan het Vlaams Fonds voor de Letteren en alle wederzijdse plichten, rechten en verantwoordelijkheden zijn opgenomen;
17° meerjarenplan: overzicht van de belangrijkste doelstellingen en de te volgen strategie van het Vlaams Fonds voor de Letteren voor de komende vijf jaar, dat opgesteld wordt overeenkomstig de beheersovereenkomst en de beleidsnota en fungeert als referentiekader van het jaarlijks actieplan;
18° jaarlijks actieplan: jaarlijks overzicht van de belangrijkste doelstellingen en de te volgen strategie van het Vlaams Fonds voor de Letteren, dat opgesteld wordt op basis van de krachtlijnen in het meerjarenplan.

HOOFDSTUK II DE OPRICHTING EN TAAK VAN HET VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

Artikel 3. (... - ...)

Er wordt een Vlaams Fonds voor de Letteren, afgekort VFL, opgericht.

Het VFL heeft rechtspersoonlijkheid.

Artikel 4. (25/01/2008- ...)

§ 1. Binnen de perken van de begroting, vastgesteld bij decreet, ondersteunt het VFL de Nederlandstalige letteren door subsidies toe te kennen of projecten en initiatieven te financieren. De regels inzake de toekenning van middelen dienaangaande door de Vlaamse regering aan het VFL maken het voorwerp uit van de beheersovereenkomst.

§ 2. De beheersovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar. De Vlaamse regering bepaalt de inwerkingtreding en de modaliteiten van deze overeenkomst. De ontwerp-beheersovereenkomst wordt ter bespreking voorgelegd aan het Vlaams Parlement en aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Behoudens bezwaar van een der partijen wordt de beheersovereenkomst verlengd.

Artikel 5. (10/06/2017- Datum te bepalen door Vlaamse Regering)

§ 1. Het VFL heeft tot doel:
1° de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord te ondersteunen en daardoor bij te dragen tot de verbetering van de sociaal-economische positie van auteurs en vertalers;
2° de leesbevordering te ondersteunen.

§ 2. Daartoe kan het VFL onder meer:
1° werkbeurzen toekennen;
2° ...
3° stimuleringsbeurzen toekennen;
4° reisbeurzen toekennen;
5° productiesubsidies toekennen;
6° vertalingen in en uit het Nederlands subsidiren;
7° tijdschriftsubsidies toekennen;
8° literaire lezingen subsidiëren;
9° literaire evenementen subsidiëren;
10° literaire verenigingen subsidiëren;
11° steunaankopen verrichten ten behoeve van Nederlandstalig literair werk;
[11°bis projecten financieren of initiatieven nemen die bijdragen tot de interesse voor en de ontwikkeling van de Nederlandstalige literatuur; (ing. Decr. 30 april 2004, art. 4, I: 9 juli 2004) ]
12° de uitstraling van de Nederlandstalige literatuur in binnen- en buitenland bevorderen.
13° subsidies voor leesbevorderingsprojecten toekennen;
14° werkingssubsidies toekennen aan een vzw die leesbevordering tot doel heeft.

HOOFDSTUK III DE ORGANISATIE VAN HET VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

Artikel 6. (... - ...)

[Het VFL bestaat uit de volgende bestuurs- en adviesorganen :

1° het Fondsbestuur;

2° het Dagelijks Bestuur;

3° het Beslissingscollege;

4° de Adviescommissies;

5° de Beroepscommissie;

6° het secretariaat geleid door een directeur.

De organen van het VFL bestaan voor maximaal twee derde uit leden van hetzelfde geslacht. (verv. Decr. 30 april 2004, art. 5, I: 9 juli 2004) ]

Artikel 7. (10/06/2017- ...)

§ 1. Het VFL wordt geleid door het Fondsbestuur, dat bevoegd is inzake:
1° de goedkeuring en wijziging van de statuten;
2° de installatie van en het toezicht op het Dagelijks Bestuur;
3° de benoeming en het ontslag van de directeur;
4° de goedkeuring van de jaarlijkse begroting, de jaarrekening, het jaarlijks actieplan, het meerjarenplan en het jaarverslag;
5° de benoeming en het ontslag van de leden van het Beslissingscollege, de Adviescommissies en de Beroepscommissie;
6°  ... 
7° de bekrachtiging en de uitvoering van de beslissingen van het Beslissingscollege en de Beroepscommissie;
8° de vertegenwoordiging van het VFL.

§ 2. Het Fondsbestuur bestaat uit leden met literaire kennis of bestuurlijke ervaring. De Vlaamse Regering stelt op voordracht van het zittende Fondsbestuur zeven bestuurders aan voor een termijn van vier jaar. Daarnaast stelt de Vlaamse Regering op voordracht van het Fondsbestuur onafhankelijke bestuurders aan tot op het einde van de voormelde termijn van vier jaar conform de artikelen 4 tot 7 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector. Tussentijds benoemde bestuurders voleindigen het mandaat van hun voorganger. Het mandaat van een bestuurder kan eenmaal worden verlengd.

§ 3. De Vlaamse regering kan de leden van het Fondsbestuur ontslaan op gemotiveerd verzoek van het zittende Fondsbestuur.

§ 4. ...

§ 5. De Vlaamse regering benoemt de voorzitter van het Fondsbestuur, op voordracht van het Fondsbestuur dat uit zijn leden een kandidaat-voorzitter kiest. De voorzitter heeft een beslissende stem bij staking van stemmen.

Het Fondsbestuur kiest uit zijn leden een ondervoorzitter.

§ 6. Bij de aanwijzing van nieuwe leden streeft het zittende Fondsbestuur naar een evenwichtige samenstelling wat de competenties van de leden op financieel, juridisch en literair gebied betreft.

§ 7. ... 

§ 8.  ...

§ 9. Het lidmaatschap van het Fondsbestuur is onverenigbaar met een ambt of mandaat dat via openbare verkiezing toegankelijk is.

§ 10. ... 

§ 11. ... 

§ 12. De directeur van het VFL woont de vergaderingen van het Fondsbestuur met raadgevende stem bij en treedt tevens op als secretaris van het Fondsbestuur.

§ 12bis. Op vraag van het Fondsbestuur kunnen de voorzitters van de Adviescommissies, het Beslissingscollege of de Beroepscommissie de vergaderingen van het Fondsbestuur bijwonen met raadgevende stem.

§ 13. Een vertegenwoordiger van de Vlaamse regering woont de vergaderingen van het Fondsbestuur met raadgevende stem bij.

De vertegenwoordiger van de Vlaamse regering kan de uitvoering opschorten van elke beslissing van het Fondsbestuur die strijdig is met de bepalingen van dit decreet.

Artikel 8. (... - ...)

[De voorzitter, de ondervoorzitter, een lid dat het Fondsbestuur onder zijn leden heeft aangewezen en de directeur vormen het dagelijks bestuur.

Het Dagelijks Bestuur heeft, onder de controle en het toezicht van het Fondsbestuur, de leiding over het dagelijks beheer. Dat houdt onder meer de aanstelling in van het personeel van het secretariaat, met uitzondering van de directeur. Het Dagelijks Bestuur heeft ten aanzien van het Fondsbestuur een voorbereidende en uitvoerende opdracht. (verv. Decr. 30 april 2004, art. 7, I: 9 juli 2004) ]

Artikel 9. (... - ...)

§ 1. Het secretariaat van het VFL is verantwoordelijk voor de administratieve werking van het VFL. Het garandeert een vlotte interne en externe communicatie van het VFL, het verzorgt de administratie en centraliseert de gegevens, maakt de verslagen van de vergaderingen en verleent administratieve en logistieke steun aan alle bestuurs- en adviesorganen van het VFL.

§ 2. Het secretariaat wordt geleid door de directeur.

§ 3. De directeur wordt aangeworven door het Fondsbestuur op basis van een externe selectieprocedure.

§ 4. De directeur moet deskundig zijn op het vlak van bedrijfsbeheer [en een brede culturele en literaire interesse hebben. (ing. Decr. 30 april 2004, art. 8, I: 9 juli 2004) ]

§ 5. [Het Dagelijks Bestuur benoemt en ontslaat de personeelsleden van het secretariaat met uitzondering van de directeur, en bepaalt contractueel de voorwaarden en regelen van hun aanstelling. De aanwerving van het personeel gebeurt op basis van een objectieve procedure. (verv. Decr. 30 april 2004, art. 8, I: 9 juli 2004) ]

Artikel 10. (... - ...)

[Het Beslissingscollege van het VFL is bevoegd inzake de beoordeling van de subsidieaanvragen. Het Beslissingscollege maakt de besluiten in dat verband ter uitvoering over aan het Fondsbestuur.

Het Beslissingscollege bestaat uit de voorzitters van de Adviescommissies, aan wie een voorzitter wordt toegevoegd die geen deel uitmaakt van een van de bestuurs-, beslissings- of adviesorganen van het VFL. De voorzitter is deskundig op literair vlak.

De voorzitter en de leden van het Beslissingscollege worden benoemd en ontslagen door het Fondsbestuur. De voorzitter en de leden van het Beslissingscollege hebben een mandaat van 4 jaar dat niet verlengd kan worden.

Het lidmaatschap van het Beslissingscollege is onverenigbaar met een ambt of mandaat dat via openbare verkiezing toegankelijk is. (verv. Decr. 30 april 2004, art. 9, I: 9 juli 2004) ]

Artikel 10bis. (... - ...)

De Beroepscommissie is bevoegd inzake inhoudelijke bezwaren tegen de besluiten van het Beslissingscollege. Zij bestaat uit vier leden en een voorzitter, die deskundig zijn op literair vlak en die geen deel uitmaken van de beslissings-, bestuurs-, of adviesorganen van het VFL. Zij worden door het Fondsbestuur voor vier jaar benoemd. Hun mandaat kan niet worden verlengd.

Het lidmaatschap van de Beroepscommissie is onverenigbaar met een ambt of mandaat dat via openbare verkiezing toegankelijk is. (ing. Decr. 30 april 2004, art. 10, I: 9 juli 2004) ]

Artikel 11. (... - ...)

§ 1. [Een Adviescommissie van het VFL bestaat uit ten minste vier leden :

a) een voorzitter die deel uitmaakt van het Beslissingscollege;

b) gewone leden benoemd door het Fondsbestuur voor een termijn van vier jaar, die niet verlengd kan worden;

c) een lid van het secretariaat zonder stemrecht. (verv. Decr. 30 april 2004, art. 11, I: 9 juli 2004) ]

§ 2. [De Adviescommissies verlenen aan het Beslissingscollege adviezen over afgebakende materies die betrekking hebben op de verschillende taken van het VFL, beschreven in artikel 5. (verv. Decr. 30 april 2004, art. 11, I: 9 juli 2004) ]

§ 3. [... (opgeh. Decr. 30 april 2004, art. 11, I: 9 juli 2004) ]

§ 4. Het lidmaatschap van de [... (geschr. Decr. 30 april 2004, art. 11, I: 9 juli 2004) ] Adviescommissies is onverenigbaar met een ambt of mandaat dat via openbare verkiezing toegankelijk is.

§ 5. [Het Fondsbestuur beslist over het aantal commissies en de daarin behandelde materies. (verv. Decr. 30 april 2004, art. 11, I: 9 juli 2004) ]

[§6. De leden van de adviescommissies zijn auteur, vertaler, criticus/essayist, academicus, uitgever of bestuurslid van een literaire vereniging. (ing. Decr. 30 april 2004, art. 11, I: 9 juli 2004) ]

HOOFDSTUK IV DE WERKING VAN HET VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

Artikel 12. (01/01/2019- ...)

§ 1. De besluiten van het Fondsbestuur, het Beslissingscollege, de Adviescommissies en de Be-roepscommissie worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorzitters hebben een beslissende stem bij staking van stemmen. 

§ 2. ...

§ 3. De Vlaamse regering kan te allen tijde gegevens opvragen aan het VFL en bij monde van de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering klachten en suggesties formuleren.

§ 4. Om geldig te kunnen beslissen moet de meerderheid van de leden aanwezig zijn. Is dat niet het geval, dan wordt na ten minste drie werkdagen en uiterlijk na dertig dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarop geldig kan worden beslist ongeacht het aantal aanwezigen.

§ 5. Het Fondsbestuur vergadert telkens wanneer de voorzitter, de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering of ten minste drie bestuursleden hierom verzoeken.

§ 6. De leden van het Fondsbestuur, het Dagelijks Bestuur, met uitzondering van de directeur, het Beslissingscollege, de Beroepscommissie en de Adviescommissies worden voor hun werkzaamheden vergoed. De vergoeding wordt vastgesteld door het Fondsbestuur tijdens de eerste vergadering van het kalenderjaar. 

§ 7. De voorzitters van de bestuurs- en adviesorganen van het VFL plaatsen een onderwerp op de agenda van de volgende vergadering, wanneer dat door de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering of door een lid van één van de bestuurs- beslissings-, beroeps- of adviesorganen schriftelijk is aangevraagd.

Artikel 13. (... - ...)

[... (opgeh. Decr. 30 april 2004, art. 13, I: 9 juli 2004) ]

Artikel 14. (... - ...)

§ 1. [Het Dagelijks Bestuur maakt, mede op basis van het Huishoudelijk Reglement, praktische afspraken met het Beslissingscollege, de Adviescommissies, de Beroepscommissie en het secretariaat om een efficiënte werking te garanderen. (verv. Decr. 30 april 2004, art. 14, I: 9 juli 2004) ]

§ 2. Het Fondsbestuur stelt na het afsluiten van de beheersovereenkomst het meerjarenplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering bepaalt het tijdstip waarop het ingediend wordt. Het Fondsbestuur maakt dit meerjarenplan ook over aan het Vlaams Parlement.

§ 3. Het Fondsbestuur legt ieder jaar het jaarlijks actieplan met begroting ter goedkeuring voor aan de Vlaamse regering. Het Fondsbestuur maakt tevens een jaarverslag en een jaarrekening van het afgelopen jaar over aan de Vlaamse regering. De Vlaamse regering bepaalt het tijdstip waarop deze documenten ingediend moeten worden. Het Fondsbestuur maakt deze documenten ook over aan het Vlaams Parlement.

§ 4. De beslissingen en de motivering van de beslissingen van het VFL zijn openbaar.

Artikel 15. (25/01/2008- ...)

§ 1. De indiening, beoordeling en honorering van subsidieaanvragen verlopen op basis van de volgen-de procedure.

De aanvraag wordt ingediend bij het VFL. Het secretariaat toetst de aanvraag aan de formele criteria en verwijst de aanvraag naar een van de Adviescommissies, die er advies over uitbrengt. Het Beslissingscollege besluit tot het al dan niet honoreren van de subsidieaanvraag, rekening houdend met het advies van de bevoegde Adviescommissie. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van het gemotiveerde besluit van het Beslissingscollege. De aanvrager kan tegen dat besluit een inhoudelijk bezwaar indienen bij de Beroepscommissie. De aanvrager dient daartoe een gemotiveerd bezwaarschrift in bij het VFL. De aanvrager heeft het recht om gehoord te worden door de Beroepscommissie. De Beroepscommissie beslist ten gronde over het inhoudelijke bezwaar. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van het gemotiveerde besluit van de Beroepscommissie.

Het Fondsbestuur controleert of de eindbesluiten van het Beslissingscollege of de Beroepscommissie conform zijn aan de beheersovereenkomst, de jaarlijkse begroting, het jaarlijkse actieplan en het meerjarenplan. Indien die controle geen onoverkomelijke tegenspraken aan het licht brengt, bekrachtigt het Fondsbestuur de eindbesluiten en brengt ze ten uitvoer.

§ 2. De toekenning van subsidies door het VFL is gebonden aan bepaalde formele en inhoudelijke criteria. Het Fondsbestuur bepaalt in ieder geval formele en inhoudelijke criteria met betrekking tot de datum van indiening van de aanvraagdossiers, het taalgebruik, de individuele subsidies, de werkbeurzen, de tijdschriftsubsidies, de projectsubsidies, reisbeurzen en stimuleringsbeurzen en met betrekking tot subsidies aan literaire lezingen en evenementen.

Het Beslissingscollege kan te allen tijde aan het Fondsbestuur voorstellen om supplementaire criteria op te leggen en/of bestaande criteria te wijzigen. De vigerende criteria worden door het Fondsbestuur vastgelegd in bijzondere regelingen, die kunnen worden geconsulteerd op de website van het VFL. Ze worden op eenvoudig verzoek naar iedere aanvrager gestuurd. Deze regelingen kunnen voor elk nieuw subsidiejaar worden gewijzigd.

Artikel 16. (... - ...)

§ 1. De subsidieregeling van het VFL is gebonden aan termijnen waarbinnen schriftelijke aanvragen moeten worden ingediend. Aanvragen die het VFL bereiken na de uiterste indiendatum, worden niet in behandeling genomen. De termijn waarbinnen toegekende subsidies worden uitbetaald, wordt ook vastgelegd.

§ 2. [De subsidieaanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het gemotiveerde besluit van het VFL. (verv. Decr. 30 april 2004, art. 16, I: 9 juli 2004) ]

§ 3. [Subsidieaanvragen die bij het VFL worden ingediend door de Voorzitter of de leden van de Adviescommissies worden uitsluitend behandeld door andere Adviescommissies dan diegene waarvan de subsidieaanvrager in kwestie zelf deel uitmaakt. (verv. Decr. 30 april 2004, art. 16, I: 9 juli 2004) ]

§ 4. [De leden van de bestuurs-, beslissings- en adviesorganen van het VFL nemen niet deel aan de bespreking en zijn niet stemgerechtigd wanneer er een dossier op de agenda staat waarbij ze zelf rechtstreeks belang hebben. (verv. Decr. 30 april 2004, art. 16, I: 9 juli 2004) ]

§ 5. Het Huishoudelijk Reglement, opgesteld door het Fondsbestuur, waaraan alle werkzaamheden binnen het VFL onderworpen zijn, kan te allen tijde worden herzien. Het Reglement is echter nergens in tegenspraak met dit decreet en met de uitvoeringsbesluiten ervan, noch naar de letter, noch naar de geest. (verv. Decr. 30 april 2004, art. 16, I: 9 juli 2004) ]

HOOFDSTUK V DE MIDDELEN VAN HET VFL

Artikel 17. (... - ...)

§ 1. De middelen voor subsidies van het VFL, evenals de middelen voor de werking van het VFL en voor door het VFL gefinancierde projecten en aankopen worden in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap vastgesteld.

§ 2. Het VFL kan bijkomende financiële middelen verwerven door erfstellingen, legaten, bijdragen van instellingen en particulieren en andere baten te ontvangen. Het VFL dient hierbij echter te allen tijde zijn doelstellingen voor ogen te houden en zijn objectieve besluitvorming te vrijwaren. Het VFL kan leningen aangaan mits een voorafgaande [schriftelijke toestemming (verv. Decr. 30 april 2004, art. 17, I: 9 juli 2004) ] van de Vlaamse regering.

§ 3. [De vertegenwoordiger van de Vlaamse regering (de regeringscommissaris) en het Dagelijks Bestuur zien er op toe dat de werkingskosten en de personeelskosten van het VFL in redelijke verhouding staan tot de kredieten die door het Vlaams Parlement zijn vastgesteld in de algemene uitgavenbegroting. De norm die dient gerespecteerd te worden zal in de beheers-overeenkomst tussen de Vlaamse regering en het Vlaams Fonds voor de Letteren worden bepaald. Deze norm zal afhankelijk zijn van het takenpakket van het VFL en van het werkvolume hieraan verbonden. (verv. Decr. 30 april 2004, art. 17, I: 9 juli 2004) ]

[§ 3bis. In afwijking van § 3, mogen de middelen die voor het VFL vastgelegd werden in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999, volledig aangewend worden voor de financiering van de werkingskosten en personeelskosten die het VFL in 1999 ten laste neemt. (ing. decr. 18 mei 1999, art. 73, I: 6 februari 2000) ]

§ 4. [Het VFL mag een reservefonds aanleggen dat jaarlijks mag gespijsd worden met een maximum toegelaten bedrag van 10 % van de jaarlijkse dotatie en dit bedrag zal uitdrukkelijk op de uitgavenzijde van de begroting van het VFL worden ingeschreven. Deze gelden kunnen in de volgende begrotingsjaren door onttrekking aan het reservefonds worden bestemd voor nieuwe projecten of uitgaven. (verv. Decr. 30 april 2004, art. 17, I: 9 juli 2004) ]

§ 5. Het VFL bepaalt autonoom zijn financieel beleid, zonder daarbij in tegenspraak te komen met de beheersovereenkomst en met de doelstellingen en bepalingen van dit decreet.

HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN

Artikel 18. (... - ...)

§ 1. (niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 10 van het decreet van 19 december 1997 houdende oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden)

§ 2.(niet opgenomen)

(Voegt artikel 15bis in hetzelfde decreet in)

§ 3. (niet opgenomen)

(Heft de wet van 18 augustus 1947 houdende oprichting van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde op)

Artikel 19. (... - ...)

Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse regering vast te stellen datum en uiterlijk zes maanden na de bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad.