Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanwijzing van ambtenaren die bevoegd zijn om de misdrijven op het gebied van de ruimtelijke ordening en stedenbouw op te sporen en vast te stellen

Datum 28/04/2000

Inhoud

Artikel 1. (01/09/2016- ...)

De ambtenaren van niveau A tot en met D van de entiteit die belast is met de uitvoering van de handhavingstaken op het beleidsveld ruimtelijke ordening en die daartoe worden aangewezen door de leidend ambtenaar van deze entiteit, zijn bevoegd om de misdrijven, omschreven in titel VI van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, op te sporen en vast te stellen.

Artikel 2. (01/09/2016- ...)

Zolang de leidend ambtenaar van de entiteit die belast is met de uitvoering van de handhavingstaken op het beleidsveld ruimtelijke ordening, het geografische werkterrein van de ambtenaren, vermeld in artikel 1, niet heeft vastgesteld, oefenen ze hun bevoegdheid uit op het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest.

De ambtenaren die op de datum van de inwerkingtreding van dit artikel bevoegd waren om misdrijven op het gebied van de ruimtelijke ordening en stedenbouw op te sporen en vast te stellen en die werkzaam blijven binnen de entiteit die belast is met de uitvoering van de handhavingstaken op het beleidsveld ruimtelijke ordening, behouden hun bevoegdheid tot aan een andersluidende beslissing van de leidend ambtenaar van de entiteit die belast is met de uitvoering van de handhavingstaken op het beleidsveld ruimtelijke ordening.

De ambtenaren die op datum van de inwerkingtreding van dit artikel bevoegd waren om opdrachten zoals omschreven in artikel 6.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening uit te voeren op basis van een bestaand protocol, behouden hun bevoegdheid tot aan een andersluidende beslissing van de leidend ambtenaar van de entiteit die belast is met de uitvoering van de handhavingstaken op het beleidsveld ruimtelijke ordening.

Elk bestaand protocol dat is afgesloten in het kader van artikel 7, § 3, 2° van het besluit van 10 november 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO blijft van kracht zolang dit niet is vervangen door een protocol als vermeld in artikel 36, tweede lid, 2°, van dit besluit.

Artikel 3. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996 waarbij sommige ambtenaren bevoegd worden verklaard om de misdrijven op het gebied van de ruimtelijke ordening en de stedebouw op te sporen en vast te stellen op)

Artikel 4. (... - ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2000.

Artikel 5. (... - ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.