Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen

Datum 05/05/2000

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALING
  2. HOOFDSTUK II HET VOOROVERLEG OVER EEN VOORONTWERP VAN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN
  3. HOOFDSTUK III HET VOOROVERLEG OVER EEN VOORONTWERP VAN PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
  4. HOOFDSTUK IV HET VOOROVERLEG OVER EEN VOORONTWERP VAN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
  5. HOOFDSTUK V SLOTBEPALINGEN

Inhoud

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1. (01/04/2017- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening;
2° departement : het Departement Omgeving;
3° ...

HOOFDSTUK II HET VOOROVERLEG OVER EEN VOORONTWERP VAN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN

Artikel 2. (... - ...)

De minister stuurt het voorontwerp van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen naar de bestendige deputatie van elke provincie en naar het college van burgemeester en schepenen van elke gemeente.

In elke provincie wordt een plenaire vergadering georganiseerd waarop een afvaardiging van de bestendige deputatie van de provincie in kwestie en afvaardigingen van de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten, gelegen in die provincie, worden uitgenodigd. De minister kan beslissen dat per provincie verschillende plenaire vergaderingen worden georganiseerd voor verschillende delen van de provincie. De plenaire vergaderingen worden ten vroegste de veertigste dag na het versturen van het voorontwerp gehouden.

Uiterlijk tijdens de plenaire vergadering brengen de bestendige deputatie of haar afgevaardigde, en de colleges van burgemeester en schepenen of hun afgevaardigden, een al dan niet schriftelijk advies uit.

Van de plenaire vergadering wordt een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt uiterlijk de veertiende dag na de vergadering verstuurd aan de bestendige deputatie en de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten, gelegen in de provincie in kwestie.

Eventuele opmerkingen over het verslag worden uiterlijk de veertiende dag na ontvangst van het verslag verstuurd naar de minister. Alleen de besturen die vertegenwoordigd waren op de plenaire vergadering of tijdig een schriftelijk advies bezorgden, kunnen opmerkingen versturen.

Artikel 3. (... - ...)

Het ontwerp van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt ten vroegste de veertigste dag na de laatste plenaire vergadering voorlopig vastgesteld.

HOOFDSTUK III HET VOOROVERLEG OVER EEN VOORONTWERP VAN PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Artikel 4. (01/07/2006- ...)

De bestendige deputatie stuurt het voorontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan naar de minister, naar het departement en naar het college van burgemeester en schepenen van elke gemeente, gelegen in de provincie.

Er wordt een plenaire vergadering georganiseerd waarop het departement en afvaardigingen van de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten, gelegen in de provincie, worden uitgenodigd. De bestendige deputatie kan beslissen dat verschillende plenaire vergaderingen worden georganiseerd voor verschillende delen van de provincie. De plenaire vergadering of plenaire vergaderingen worden ten vroegste de veertigste dag na het versturen van het voorontwerp gehouden.

Uiterlijk tijdens de plenaire vergadering brengen het departement en de colleges van burgemeester en schepenen of hun afgevaardigden, een al dan niet schriftelijk advies uit.

Van de plenaire vergadering wordt een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt uiterlijk de veertiende dag na de vergadering verstuurd aan de minister, het departement en de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten, gelegen in de provincie.

Eventuele opmerkingen over het verslag worden uiterlijk de veertiende dag na ontvangst van het verslag verstuurd naar de bestendige deputatie. Het departement kan alleen opmerkingen versturen indien het vertegenwoordigd was op de plenaire vergadering of tijdig een schriftelijk advies bezorgde. Evenzo kunnen alleen de gemeentebesturen die vertegenwoordigd waren op de plenaire vergadering of tijdig een schriftelijk advies bezorgden, opmerkingen versturen.

Artikel 5. (... - ...)

Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt ten vroegste de veertigste dag na de plenaire vergadering of in voorkomend geval de laatste plenaire vergadering voorlopig vastgesteld.

HOOFDSTUK IV HET VOOROVERLEG OVER EEN VOORONTWERP VAN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Artikel 6. (01/10/2011- ...)

Het college van burgemeester en schepenen stuurt het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan naar het departement en naar de bestendige deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is.

Er wordt een plenaire vergadering georganiseerd waarop het departement en een afvaardiging van de bestendige deputatie worden uitgenodigd. De plenaire vergadering wordt ten vroegste de veertigste dag na het versturen van het voorontwerp gehouden.

Uiterlijk tijdens de plenaire vergadering brengen het departement en de bestendige deputatie of haar afgevaardigde, een al dan niet schriftelijk advies uit.

Van de plenaire vergadering wordt een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt uiterlijk de veertiende dag na de vergadering verstuurd aan het departement en de bestendige deputatie.

Eventuele opmerkingen over het verslag worden uiterlijk de veertiende dag na ontvangst van het verslag verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen. Het departement en de bestendige deputatie kunnen alleen opmerkingen versturen indien zij vertegenwoordigd waren op de plenaire vergadering of tijdig een schriftelijk advies bezorgden.

Artikel 7. (... - ...)

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt ten vroegste de veertigste dag na de laatste plenaire vergadering voorlopig vastgesteld.

HOOFDSTUK V SLOTBEPALINGEN

Artikel 8. (... - ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2000.

Artikel 9. (... - ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.