Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het vergunningenregister

Datum 05/05/2000

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I HET VERGUNNINGENREGISTER
  2. HOOFDSTUK II DE OPMAAK VAN HET EERSTE VERGUNNINGENREGISTER
  3. HOOFDSTUK III SLOTBEPALINGEN

Inhoud

HOOFDSTUK I HET VERGUNNINGENREGISTER

Artikel 1. (01/04/2017- ...)

Alle gemeenten leggen een vergunningenregister aan op geïnformatiseerde wijze, conform de technische normen, ter beschikking gesteld van de gemeente door het Departement Omgeving, hierna het departement te noemen.

Meldingen en vergunningen waarvan de gegevens, vermeld in artikel 5.1.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zijn opgenomen in het uitwisselingsplatform, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid conform de bepalingen van het voormelde besluit, maken integraal en automatisch deel uit van het vergunningenregister.

Artikel 2. (... - ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, wordt gemachtigd om met de federale overheid een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de actualisering van de kadastrale informatie.

Artikel 3. (27/09/2014- ...)

Op verzoek van de ambtenaren van ruimtelijke ordening als vermeld in artikel 1.4.3 en 1.4.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening drukt de gemeente uittreksels uit het vergunningenregister af en bezorgt ze hen.

Voor 15 januari en 15 juli van elk jaar bezorgt de gemeente aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ofwel aangetekend, ofwel tegen ontvangstbewijs een digitaal afschrift van de wijzigingen die gedurende de voorbije zes maanden in het vergunningenregister aangebracht zijn, conform de technische normen met betrekking tot het uitwisselingsformaat, ter beschikking gesteld van de gemeente door het agentschap. Voor 15 januari bezorgt de gemeente de wijzigingen van de maanden juli tot en met december. Voor 15 juli bezorgt de gemeente de wijzigingen van de maanden januari tot en met juni.

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de meldingen en vergunningen, vermeld in artikel 1, tweede lid.

HOOFDSTUK II DE OPMAAK VAN HET EERSTE VERGUNNINGENREGISTER

Artikel 4. (01/10/2011- ...)

Het ontwerp van vergunningenregister bevat de informatie over de in het verleden behandelde dossiers inzake ruimtelijke ordening zoals bepaald in artikel 7.6.2, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening conform de technische normen, ter beschikking gesteld van de gemeente door het departement.

Artikel 5. (27/09/2014- ...)

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt het departement het ontwerp van vergunningenregister in digitale vorm. Het verzendt dit per aangetekend schrijven of geeft het af tegen ontvangstbewijs, conform de technische normen met betrekking tot het uitwisselingsformaat, ter beschikking gesteld van de gemeente door het departement. Het neemt als bijlage de lijst op van de kadastrale percelen en daaraan gekoppeld het registernummer van de gebouwen en de constructies waarvoor de informatie, vermeld in artikel 7.6.2, § 1, derde en vierde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, niet werd teruggevonden.

Artikel 6. (27/09/2014- ...)

Het verslag van het departement bevat twee delen, namelijk een algemene beschrijvende evaluatie en dossiergebonden opmerkingen over het ontwerp van vergunningenregister. Het verslag wordt afgesloten door de evaluatie: gunstig of ongunstig. Het college van burgemeester en schepenen brengt de wijzigingen aan in het ontwerp van vergunningenregister die nodig zouden zijn ingevolge de dossiergebonden opmerkingen. Het voegt het volledige verslag toe aan het vergunningenregister.

HOOFDSTUK III SLOTBEPALINGEN

Artikel 7. (... - ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2000.

Artikel 8. (... - ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.