Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister

Datum 22/06/2001

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN
  2. HOOFDSTUK II SUBSIDIËRING VAN HET EERSTE VERGUNNINGENREGISTER
  3. HOOFDSTUK III SUBSIDIËRING VAN HET EERSTE PLANNENREGISTER
  4. HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

Inhoud

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. (01/04/2017- ...)

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° ...
2° departement : het Departement Omgeving;
3° gemeentelijke plannen: gemeentelijke plannen van aanleg of gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan, rooilijnplannen, onteigeningsplannen.

Artikel 2. (01/07/2006- ...)

Binnen de perken van de daartoe bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, worden subsidies toegekend aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en van het eerste plannenregister onder de in dit besluit gestelde voorwaarden. Indien de kredieten voor het betrokken begrotingsjaar zijn uitgeput, krijgt de gemeente het daaropvolgende begrotingsjaar de subsidie.

Voor de vergunningen- en plannenregisters, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, zal de subsidie worden uitbetaald in de volgorde waarin het verslag van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of de conformverklaring worden opgemaakt.

HOOFDSTUK II SUBSIDIËRING VAN HET EERSTE VERGUNNINGENREGISTER

Artikel 3. (... - ...)

De subsidie voor de opmaak van het eerste vergunningenregister bedraagt 3.718,40 euro forfaitair, verhoogd met 0,62 euro per bouwvergunning, verkavelingsvergunning, attest of proces-verbaal, waarvan de gegevens zijn ingevoerd.

Artikel 4. (01/10/2011- ...)

De subsidie voor de opmaak van het eerste vergunningenregister wordt zonder verdere formaliteiten uitbetaald door het departement nadat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar zijn verslag over het ontwerp van vergunningenregister heeft afgesloten met een gunstige evaluatie, op voorwaarde dat de gemeente het vergunningenregister aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft toegezonden vóór 1 januari 2010.

Als de gemeente het eerste vergunningenregister aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft toegezonden voor 1 januari 2009, en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar zijn verslag over dat register heeft afgesloten met een gunstige evaluatie, dan zal het departement 0,62 euro per aanvullende vergunning, of aanvullend attest of proces-verbaal, waarvan de gegevens op 15 januari 2012 zijn ingevoerd in de aan het departement bezorgde actualisatie, aan de gemeente uitbetalen.

HOOFDSTUK III SUBSIDIËRING VAN HET EERSTE PLANNENREGISTER

Artikel 5. (... - ...)

De subsidie voor de opmaak van het eerste plannenregister bedraagt:

1° indien de planneninventaris en het contourenoverzicht in analoge vorm zijn overgedragen, wordt het bedrag van de subsidie forfaitair bepaald op 619,73 euro. Het bedrag wordt verhoogd met 12,39 euro per gemeentelijk plan dat opgenomen is in het eerste conform verklaarde plannenregister;

2° indien de planneninventaris in digitale vorm en het contourenoverzicht in analoge vorm zijn overgedragen, wordt het bedrag van de subsidie forfaitair bepaald op 1.239,47 euro. Het bedrag wordt verhoogd met 12,39 euro per gemeentelijk plan dat opgenomen is in het eerste conform verklaarde plannenregister;

3° indien de planneninventaris en het contourenoverzicht in digitale vorm zijn overgedragen, wordt het bedrag van de subsidie forfaitair bepaald op 3.718,40 euro. Het bedrag wordt verhoogd met 24,79 euro per gemeentelijk plan dat opgenomen is in het eerste conform verklaarde plannenregister;

4° indien de planneninventaris en het contourenoverzicht in digitale vorm en de geldende plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan in digitaal rasterformaat en gegeorefereerd, en de rooilijnplannen en onteigeningsplannen in rasterformaat zijn overgedragen, wordt het bedrag van de subsidie forfaitair bepaald op 3.718,40 euro. Het bedrag wordt verhoogd met 37,18 euro per gemeentelijk plan dat opgenomen is in het eerste conform verklaarde plannenregister. In dit geval moet de gemeente rekening houden met de technische aanbeveling aangaande het omzetten naar rasterformaat en het georefereren van plannen.

In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, en 3°, staat de Vlaamse regering in voor het omzetten naar digitaal rasterformaat en het georefereren van de geldende plannen van aanleg, en het omzetten naar een digitaal rasterformaat van de rooilijnplannen en onteigeningsplannen, opgenomen in het plannenregister van elke gemeente.

Artikel 6. (01/10/2011- ...)

De subsidie voor de opmaak van het eerste plannenregister wordt zonder verdere formaliteiten uitbetaald door het departement na de conformverklaring van het eerste plannenregister.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

Artikel 7. (... - ...)

De subsidiebedragen krachtens artikel 4 en artikel 7 worden onmiddellijk uitbetaald aan de gemeenten, die reeds voor de inwerkingtreding van dit besluit beschikken over een vastgesteld vergunningenregister of een conform verklaard plannenregister.

Artikel 8. (... - ...)

VERWIJZING De in de eerste kolom van onderstaande tabel vermelde artikelen of onderdelen ervan, hebben betrekking op dit besluit. Met betrekking tot de bedragen die in euro worden vermeld in de tweede kolom van deze tabel, gelden vanaf 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 de bedragen die in Belgische frank worden vermeld in de derde kolom.

VERWIJZING

EUR

BEF

Artikel 4

 

 

 

3 718,40

150 000

 

0,62

25

Artikel 7

 

 

619,73

25 000

12,39

500

1 239,47

50 000

12,39

500

3 718,40

150 000

24,79

1 000

3 718,40

150 000

37,18

1 500

 

Artikel 9. (... - ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.