Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten

Datum 23/11/2001

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN
  2. HOOFDSTUK II SUBSIDIES VOOR DEELNAME AAN HET OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAREN
  3. HOOFDSTUK III SUBSIDIES VOOR DEELNAME VAN GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAREN AAN [... (opgeh. BVR 23 mei 2014, art. 4, I: 1 juli 2014)] OPLEIDINGEN RUIMTELIJKE ORDENING
  4. HOOFDSTUK IV SUBSIDIES VOOR DE BETALING VAN GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAREN IN [GEMEENTEN MET MINDER DAN 25.000 INWONERS (verv. BVR 23 mei 2014, art. 10, I: 1 juli 2014)]
  5. HOOFDSTUK V TOEZICHT
  6. HOOFDSTUK VI OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Inhoud

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. (01/04/2017- ...)

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° de minister: de minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening;
2° departement : het Departement Omgeving;
3° aanvrager: het college van burgemeester en schepenen als de subsidie betrekking heeft op een personeelslid van de gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband als de subsidie betrekking heeft op een personeelslid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband;
4° intergemeentelijk samenwerkingsverband: een intergemeentelijk samenwerkingsverband, als vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
5° opleiding: een opleiding ruimtelijke ordening op basis waarvan een getuigschrift of diploma wordt uitgereikt dat nodig is voor de aanwijzing als gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar;
6° gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: een persoon die met toepassing van artikel 1.4.6, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening door de gemeenteraad is aangewezen als gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Artikel 2. (01/07/2014- ...)

Binnen de perken van de daartoe bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap kunnen subsidies worden toegekend voor de opleiding en loonkosten van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren.

De subsidie wordt toegekend in de volgorde waarin de aanvragen die voldoen aan de gestelde voorwaarden, bij het departement worden ingediend.

HOOFDSTUK II SUBSIDIES VOOR DEELNAME AAN HET OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAREN

Artikel 3. (01/07/2014- ...)

...

Artikel 4. (01/07/2014- ...)

...

Artikel 5. (01/07/2014- ...)

...

HOOFDSTUK III SUBSIDIES VOOR DEELNAME VAN GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAREN AAN [... (opgeh. BVR 23 mei 2014, art. 4, I: 1 juli 2014)] OPLEIDINGEN RUIMTELIJKE ORDENING

Artikel 6. (01/07/2014- ...)

De subsidie voor deelname van gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaren aan een opleiding ruimtelijke ordening bedraagt 22.000 euro.

De subsidie kan toegekend worden voor iedereen die geldig aangewezen is als gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en de opleiding op kosten van de aanvrager volgt.

Als de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar die een opleiding volgt in twee of meer gemeenten deeltijds werkt, wordt het subsidiebedrag verdeeld over de gemeenten in kwestie naar rato van het aandeel in de werktijd.

Artikel 7. (01/07/2014- ...)

De subsidie moet worden aangevraagd uiterlijk drie maanden na de start van de opleiding. De aanvraag tot subsidie moet met een beveiligde zending bij het departement ingediend worden. Als een gemeente de subsidie aanvraagt voor meerdere ambtenaren, moeten de aanvragen in de mate van het mogelijke worden gebundeld. Als de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar die een opleiding volgt in twee of meer gemeenten deeltijds werkt, moet dit in de aanvraag vermeld worden.

De aanvraag moet de gekozen opleiding vermelden met opgave van het aantal schooljaren, en moet de volgende stukken bevatten:
1° een afschrift van de gemeenteraadsbeslissing waaruit de aanwijzing als gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar blijkt;
2° een kopie van het inschrijvingsbewijs of een soortgelijk attest van de instelling die de opleiding verzorgt.

Artikel 8. (01/07/2014- ...)

De minister of zijn gemachtigde verleent een belofte van subsidie. De beslissing wordt aan de gemeente betekend met een beveiligde zending.

Artikel 9. (01/07/2014- ...)

De uitbetaling van de subsidie gebeurt op aanvraag, en, als de opleiding over meerdere schooljaren gespreid wordt georganiseerd of gevolgd, in schijven.

Bij de berekening van de schijven wordt het bedrag, vermeld in de belofte van subsidie, gedeeld door het aantal voorziene schooljaren.

De aanvraag of aanvragen tot uitbetaling moeten met een beveiligde zending bij het departement ingediend worden, uiterlijk drie maanden na de datum van sluiting van de examenperiode die het schooljaar of de opleiding afsluit.

De aanvraag tot uitbetaling moet de volgende elementen bevatten:
1° een verwijzing naar de belofte van subsidie;
2° ...;
3° een attest van de opleidingsinstelling waaruit een volledige deelname blijkt aan de examenperiode die het schooljaar afsluit; of een kopie van het behaalde getuigschrift of diploma, of een attest waaruit blijkt dat het diploma of getuigschrift is behaald.

Artikel 10. (01/07/2014- ...)

...

HOOFDSTUK IV SUBSIDIES VOOR DE BETALING VAN GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAREN IN [GEMEENTEN MET MINDER DAN 25.000 INWONERS (verv. BVR 23 mei 2014, art. 10, I: 1 juli 2014)]

Artikel 11. (01/07/2014- ...)

De subsidie voor de loonkosten van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bedraagt 40% van de loonkosten. Als een personeelslid van een intergemeentelijk samenwerkingsverband is aangewezen als gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bedraagt de subsidie 60% van de loonkosten.

De subsidie, vermeld in het eerste lid, kan maar één keer aangevraagd worden voor de betaling van een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, aangewezen door gemeenten met minder dan 25.000 inwoners die op 1 juli 2014 niet over een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar beschikken.

Artikel 12. (01/07/2014- ...)

De subsidie kan slechts aangevraagd worden voor één voltijdse of deeltijdse gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar per gemeente met minder dan 25.000 inwoners. Daarnaast kan slechts een subsidie worden toegekend voor het aandeel van de werktijd dat effectief besteed wordt aan taken inzake ruimtelijke ordening. De subsidie kan ten slotte maximaal voor 4 werkjaren worden toegekend.

Artikel 13. (01/07/2014- ...)

§ 1. De subsidie moet worden aangevraagd uiterlijk drie maanden na de aanwijzing van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. De aanvraag tot subsidie moet met een beveiligde zending bij het departement ingediend worden.

De aanvraag moet de volgende stukken bevatten:
1° een afschrift van de gemeenteraadsbeslissing waarin het betrokken personeelslid wordt aangewezen als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar;
2° een opgave van de loonkost van het betrokken personeelslid op jaarbasis, zoals bekend op het ogenblik van de subsidieaanvraag;
3° een onderbouwde raming van het aandeel van de werktijd van het betrokken personeelslid dat effectief besteed wordt aan taken inzake ruimtelijke ordening;
4° in voorkomend geval een opgave van de opdrachten inzake ruimtelijke ordening van het intergemeentelijk samenwerkingsverband

§ 2. Een aanvrager die, met het oog op de aanwijzing van een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, een personeelslid wil aanwerven, en vóór die aanwerving een garantie wil met betrekking tot de mogelijkheid van subsidie, kan voorafgaandelijk een belofte van subsidie aanvragen. De aanvraag van belofte van subsidie moet een raming van de loonkost op jaarbasis bevatten en een raming van het aandeel van de werktijd dat zal besteed worden aan taken inzake ruimtelijke ordening.

Artikel 14. (01/07/2014- ...)

De minister of zijn gemachtigde verleent de belofte van subsidie en/of de subsidie. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend met een beveiligde zending.

Een belofte van subsidie vermeldt de voorwaarden voor het verlenen van de eigenlijke subsidie. De belofte van subsidie maakt de aanvraag van de eigenlijke subsidie niet overbodig. De aangevraagde subsidie kan echter niet worden geweigerd als de aanvraag binnen het jaar na de belofte van subsidie gebeurt en als is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in de belofte van subsidie.

Artikel 15. (01/07/2014- ...)

De subsidie wordt uitbetaald in vier schijven.

Een eerste schijf wordt op aanvraag uitbetaald bij de aanvang van het eerste jaar van de gesubsidieerde periode, na de verlening van de subsidie.

De drie volgende schijven worden op aanvraag uitbetaald bij de afloop van respectievelijk het tweede, derde en vierde jaar van de gesubsidieerde periode.

Artikel 15/1. (01/07/2014- ...)

De aanvrager dient de aanvraag tot uitbetaling met een beveiligde zending in bij het departement uiterlijk drie maanden na de toekenning van de subsidie wat de eerste schijf betreft en drie maanden na afloop van het werkjaar in kwestie wat de overige schijven betreft.

De aanvraag tot uitbetaling bevat de volgende elementen:
1° een verwijzing naar de belofte van subsidie;
2° de berekende loonkosten wat de eerste schijf betreft op basis van de stukken, vermeld in artikel 13;
3° in geval van aanvraag tot uitbetaling van de tweede tot en met de vierde schijf: de bewezen loonkosten;
4° in geval van aanvraag tot uitbetaling van de tweede tot en met de vierde schijf: een document waaruit blijkt dat de doelstellingen inzake ruimtelijke ordening voor het afgelopen werkjaar zijn gerealiseerd.

Artikel 16. (01/07/2014- ...)

§ 1. Als het betrokken personeelslid zijn aanwijzing als stedenbouwkundig ambtenaar verliest of zijn werkzaamheden bij de gemeente stopzet binnen een periode van 4 jaar na de datum van de beslissing tot het verlenen van de subsidie, brengt de aanvrager het departement daar onverwijld van op de hoogte met een beveiligde zending. De betaling van de subsidie wordt dan opgeschort.

§ 2. Bij de aanwijzing van een nieuwe stedenbouwkundige ambtenaar kan de aanvrager het departement met een beveiligde zending, vragen de betalingen te hervatten. Die vraag tot hervatting van de betalingen moet wel vergezeld zijn van een afschrift van de gemeenteraadsbeslissing tot aanwijzing van de nieuwe gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Het departement bevestigt de hervatting van de betalingen met een beveiligde zending aan de aanvrager.

Bij een hervatting van de betalingen wordt de datum van uitbetaling van de resterende schijven ten opzichte van de eerst bepaalde tijdstippen van uitbetaling, opgeschoven met een termijn die overeenkomt met de termijn waarin de gemeente niet beschikte over een effectieve stedenbouwkundige ambtenaar. Deze termijn staat gelijk met de termijn waarvoor door uitbetaling van de laatst uitgekeerde schijf, reeds een tegemoetkoming werd voorgeschoten, terwijl het geld nog niet kon worden aangewend voor de betaling van een stedenbouwkundige ambtenaar. De aanwijzing van een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar wordt voor de toepassing van deze bepaling niet in rekening gebracht.

Voor de vaststelling van het bedrag van de resterende schijven wordt bij hervatting van de betalingen op dezelfde manier gewerkt als beschreven in artikel 15.

§ 3. Als het departement binnen het jaar na ontvangst van het bericht van stopzetting van de activiteiten van de eerste gesubsidieerde ambtenaar, geen bericht van aanwijzing van een nieuwe stedenbouwkundig ambtenaar heeft ontvangen, kan ze het aandeel van het reeds uitgekeerde subsidiebedrag terugvorderen dat niet overeenkomt met een periode van effectieve prestaties.

De aanvrager kan bij een latere vervanging een nieuwe subsidie aanvragen. Het bedrag van de nieuwe subsidie wordt evenwel verminderd met het reeds uitbetaalde en niet teruggevorderde en terugbetaalde bedrag van de eerst toegekende subsidie. Het aantal schijven wordt eveneens aangepast.

Artikel 17. (01/07/2014- ...)

De subsidie, geregeld in dit hoofdstuk, is verenigbaar met de subsidie, vermeld in hoofdstuk III.

HOOFDSTUK V TOEZICHT

Artikel 18. (01/09/2016- ...)

Het departement voert de controle uit op de naleving van de voorwaarden gesteld in dit besluit.

HOOFDSTUK VI OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 19. (01/07/2006- ...)

In afwijking van artikel 7 kunnen ook subsidies worden verleend voor deelname aan opleidingen die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, reeds zijn aangevat. Er kunnen ook subsidies worden toegekend voor deelname aan opleidingen die de betrokken ambtenaar heeft voleindigd, voorzover de ambtenaar nog in opleiding was op 1 mei 2000. In beide gevallen moet de betrokken ambtenaar tijdens de opleiding echter in dienst van de gemeente zijn geweest. Als dat slechts tijdens een deel van de opleiding het geval was, wordt een proportioneel deel van de normale subsidie verleend.

In afwijking van artikel 13 kan ook een subsidie worden verleend voor de betaling van op datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds aangestelde stedenbouwkundige ambtenaren.

De betreffende aanvragen moeten uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van dit besluit ingediend worden, en moeten voor het overige voldoen aan alle andere voorwaarden, vermeld in dit besluit.

Artikel 20. (... - ...)

Dit besluit treedt in werking op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 21. (... - ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.