Decreet betreffende het onderwijs XIV

Datum 14/02/2003

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALING
 2. HOOFDSTUK II BASISONDERWIJS
 3. HOOFDSTUK III SECUNDAIR ONDERWIJS
  1. AFDELING 1 WET VAN 19 JULI 1971 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN STUDIETOELAGEN
  2. AFDELING 2 WET VAN 29 JUNI 1983 BETREFFENDE DE LEERPLICHT
  3. AFDELING 3 DECREET VAN 31 JULI 1990 BETREFFENDE HET ONDERWIJS-II
  4. AFDELING 4 DECREET VAN 14 JULI 1998 HOUDENDE DIVERSE MAATREGELEN MET BETREK-KING TOT HET SECUNDAIR ONDERWIJS EN TOT WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 25 FEBRUARI 1997 BETREFFENDE HET BASISONDERWIJS
  5. AFDELING 5 INWERKINGTREDING
 4. HOOFDSTUK IV PERMANENTE VORMING
  1. AFDELING 1 DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
  2. AFDELING 2 VOLWASSENENONDERWIJS
  3. AFDELING 3 ZELFGESTUURD LEREN
  4. AFDELING 4 BASISEDUCATIE
 5. HOOFDSTUK V TERTITAIR ONDERWIJS
  1. AFDELING 1 HOGESCHOLEN
   1. ONDERAFDELING 1 HET DECREET VAN 13 JULI 1994 BETREFFENDE DE HOGESCHOLEN IN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   2. ONDERAFDELING 2 DIVERSE BEPALINGEN
  2. AFDELING 2 UNIVERSITEITEN
   1. ONDERAFDELING 1 OVERDRACHT VAN EXAMENCIJFERS
   2. ONDERAFDELING 2 IMPLEMENTATIE TUL-VERDRAG
   3. ONDERAFDELING 3 BIJZONDERE UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN
   4. ONDERAFDELING 4 WIJZIGING BASISBEDRAGEN WERKINGSUITKERINGEN
   5. ONDERAFDELING 5 INWERKINGTREDINGSBEPALINGEN
 6. HOOFDSTUK VI CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
 7. HOOFDSTUK VII DECREET INSPECTIE EN BEGELEIDING
 8. HOOFDSTUK VIII NASCHOLING
 9. HOOFDSTUK IX RECHTSPOSITIE
  1. AFDELING 1 DECREET VAN 27 MAART 1991 BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN BEPAALDE PERSONEELSLEDEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS
  2. AFDELING 2 DECREET VAN 27 MAART 1991 BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN SOMMIGE PERSONEELSLEDEN VAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS EN DE GESUB-SIDIEERDE CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
  3. AFDELING 3 INWERKINGTREDINGSBEPALING
 10. HOOFDSTUK X AUTONOME BEPALINGEN
  1. AFDELING 1 DIENSTEN MET ONDERWIJSBEHOEFTEN
   1. ONDERAFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN
   2. ONDERAFDELING 2 SUBSIDIËRING
   3. ONDERAFDELING 3 WERKING
    1. ONDERDEEL 1 ORGANISATIE
    2. ONDERDEEL 2 PEDAGOGISCHE PERSONEELSLEDEN
    3. ONDERDEEL 3 ONDERWIJSAANBOD
   4. ONDERAFDELING 4 TOEZICHT
   5. ONDERAFDELING 5 WIJZIGINGSBEPALINGEN
   6. ONDERAFDELING 6 INWERKINGTREDING
  2. AFDELING 2 KINDERDAGVERBLIJVEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS GELEGEN IN HET TWEETALIG HOOFDSTEDELIJK GEBIED BRUSSEL
  3. AFDELING 3 BEGRIPPENKADER
   1. ONDERAFDELING 1 ALGEMEEN
   2. ONDERAFDELING 2 STUDIEBEWIJZEN
   3. ONDERAFDELING 3 STRUCTUURONDERDELEN
  4. AFDELING 4 COÖRDINATIE
  5. AFDELING 5 BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN
   1. ONDERAFDELING 1 OMSCHRIJVING
   2. ONDERAFDELING 2 SLOTBEPALINGEN
   3. ONDERAFDELING 3 INWERKINGTREDINGSBEPALING
  6. AFDELING 6 INFORMATISERING
   1. ONDERAFDELING 1 TOELAGEREGELING
   2. ONDERAFDELING 2 ICT-COÖRDINATOREN
   3. ONDERAFDELING 3 INWERKINGTREDINGSBEPALING
  7. AFDELING 7 OVERIGE BEPALINGEN
 11. HOOFDSTUK XI ANDERE BEPALINGEN
  1. AFDELING 1 WIJZIGING VAN DE WET VAN 29 MEI 1959 TOT WIJZIGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN VAN DE ONDERWIJSWETGEVING
  2. AFDELING 2 WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 5 JULI 1989 BETREFFENDE HET ONDERWIJS
  3. AFDELING 3 WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 9 APRIL 1992 BETREFFENDE HET ON-DERWIJS-III
  4. AFDELING 4 WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 8 JULI 1996 BETREFFENDE HET ONDERWIJS-VII
  5. AFDELING 5 WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 18 JANUARI 2002 TOT BEKRACHTIGING VAN DE EINDTERMEN VAN DE TWEEDE EN DE DERDE GRAAD VAN HET GEWOON SE-CUNDAIR ONDERWIJS
  6. AFDELING 6 WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 28 JUNI 2002 BETREFFENDE GELIJKE ONDERWIJSKANSEN-I
  7. AFDELING 7 WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 5 JULI 2002 HOUDENDE BEPALINGEN TOT BEGELEIDING VAN DE AANPASSING VAN DE BEGROTING 2002
  8. AFDELING 8 WIJZIGING VAN HET BIJZONDER DECREET VAN 13 JULI 1994 BETREFFENDE DE VLAAMSE AUTONOME HOGESCHOLEN
  9. AFDELING 9 INWERKINGTREDINGSBEPALING

Inhoud

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALING

Artikel I. 1. (... - ...)

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK II BASISONDERWIJS

Artikel II. 1. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997)

Artikel II. 2. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 5 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 3. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 12 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 4. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 20 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 5. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 25 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 6. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 26bis, 26ter en 26quater in hetzelfde decreet in)

Artikel II. 7. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 29 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 8. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 41 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 9. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 44 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 10. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 44bis van hetzelfde decreet)

Artikel II. 11. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 46 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 12. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikelen 59 en 60 van hetzelfde decreet op)

Artikel II. 13. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 62 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 14. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 64 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 15. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 64 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 16. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 82bis van hetzelfde decreet)

Artikel II. 17. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 97 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 18. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 98 van hetzelfde decreet op)

Artikel II. 19. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 100 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 20. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 126bis in hetzelfde decreet in)

Artikel II. 21. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 142 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 22. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 146ter in hetzelfde decreet in)

Artikel II. 23. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 153bis in hetzelfde decreet in)

Artikel II. 24. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 173bis in hetzelfde decreet in)

Artikel II. 25. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft de artikelen 187 en 188 van hetzelfde decreet op)

Artikel II. 26. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 191 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 27. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 194 van hetzelfde decreet op)

Artikel II. 28. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 195 van hetzelfde decreet)

Artikel II. 29. (... - ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk treden als volgt in werking:

1° artikel II. 19, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 1997;

2° artikel II. 1, 1° en 5°, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2001;

3° artikel II. 1, 2°, 3° en 4°, II. 2, II. 3, II. 4, II. 6, II. 7, II. 11, II. 12, II. 16, II. 20, II. 21, II. 22, II. 23, II. 24, II. 25, II. 27 en II. 28, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2002;

4° artikel II. 5, II. 8, II. 13, II. 14, II. 17, II. 18 en II. 26, die in werking treden op 1 september 2003;

5° artikel II. 9, II. 10 en II. 15, die in werking treden op 1 september 2004.

HOOFDSTUK III SECUNDAIR ONDERWIJS

AFDELING 1 WET VAN 19 JULI 1971 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN STUDIETOELAGEN

Artikel III. 1. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 9 van de wet van 19 juli 1971 betreffende de toekenning van de studietoelagen)

AFDELING 2 WET VAN 29 JUNI 1983 BETREFFENDE DE LEERPLICHT

Artikel III. 2. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 1 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht)

AFDELING 3 DECREET VAN 31 JULI 1990 BETREFFENDE HET ONDERWIJS-II

Artikel III. 3. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 47 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II)

Artikel III. 4. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 48 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 5. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 50 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 6. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt de artikelen 52bis, 52 ter en 52quater in hetzelfde decreet in)

Artikel III. 7. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 57 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 8. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 57bis in hetzelfde decreet in)

Artikel III. 9. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 57ter in hetzelfde decreet in)

Artikel III. 10. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 58bis van hetzelfde decreet)

Artikel III. 11. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 66 van hetzelfde decreet)

AFDELING 4 DECREET VAN 14 JULI 1998 HOUDENDE DIVERSE MAATREGELEN MET BETREK-KING TOT HET SECUNDAIR ONDERWIJS EN TOT WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 25 FEBRUARI 1997 BETREFFENDE HET BASISONDERWIJS

Artikel III. 12. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 2 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs)

Artikel III. 13. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 4 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 14. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 8bis in hetzelfde decreet in)

Artikel III. 15. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 60 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 16. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 65 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 17. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 68 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 18. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 71 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 19. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 72 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 20. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 73bis in hetzelfde decreet in)

Artikel III. 21. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 74 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 22. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 77 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 23. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 77bis van hetzelfde decreet op)

Artikel III. 24. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 79 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 25. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 80 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 26. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt de artikelen 93 tot 99 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 27. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt de artikelen 93 tot 99 van hetzelfde decreet)

Artikel III. 28. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 99bis in hetzelfde decreet in)

AFDELING 5 INWERKINGTREDING

Artikel III. 29. (... - ...)

De artikelen van dit hoofdstuk hebben uitwerking met ingang van 1 september 2002, uitge-zonderd:

1° artikel III. 24, 1° en III. 26, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 1998;

2° artikel III. 18, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2001;

3° artikel III. 5, III. 8, III. 9, III. 15, III. 22, III. 23, III. 24, 2° en III. 27, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2001;

4° artikel III. 10, dat uitwerking heeft met ingang van 15 mei 2002;

5° artikel III. 19 en III. 20, die uitwerking hebben met ingang van 1 juni 2002.

HOOFDSTUK IV PERMANENTE VORMING

AFDELING 1 DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Artikel IV. 1. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 100ter van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II)

AFDELING 2 VOLWASSENENONDERWIJS

Artikel IV. 2. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 3. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 4. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 5. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 6. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 7. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 8. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 9. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 10. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 11. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 12. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 13. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 14. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 15. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 16. (01/09/2007- ...)

...

AFDELING 3 ZELFGESTUURD LEREN

Artikel IV. 17. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 94bis in het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs in)

AFDELING 4 BASISEDUCATIE

Artikel IV. 18. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 19. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 20. (01/09/2007- ...)

...

Artikel IV. 21. (... - ...)

De artikelen van dit hoofdstuk hebben uitwerking met ingang van 1 september 2002, uitge-zonderd:

1° artikel IV. 2, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2000;

2° artikel IV. 17, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2002;

3° artikel IV. 15, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2002;

4° artikelen IV. 13 en IV. 14, die in werking treden op 1 september 2003;

5° artikel IV. 19, 2°, dat in werking treedt op een door de Vlaamse regering vast te stellen datum.

(Art. IV 19, 2° treedt in werking op 1 september 2003. Zie B.V.R. 15 juli 2005, art. 12, B.S., 10 november 2005)

HOOFDSTUK V TERTITAIR ONDERWIJS

AFDELING 1 HOGESCHOLEN

ONDERAFDELING 1 HET DECREET VAN 13 JULI 1994 BETREFFENDE DE HOGESCHOLEN IN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Artikel V. 1. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 2 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap)

Artikel V. 2. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 4 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 3. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 13 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 4. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 41 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 5. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 47 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 6. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 48 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 7. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 55 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 8. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 92 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 9. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 124 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 10. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 177 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 11. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 179 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 12. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 182 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 13. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 183 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 14. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 254 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 15. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 312sexies in hetzelfde decreet in)

Artikel V. 16. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 315 van hetzelfde decreet)

ONDERAFDELING 2 DIVERSE BEPALINGEN

Artikel V. 17. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft de artikelen 3, 4, 5 en 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 28 juli 1995 betreffende de organisatie van de examens in de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap op)

Artikel V. 18. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 6 van hetzelfde besluit van de Vlaamse regering)

Artikel V. 19. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 27 van het decreet van 9 juni 1998 betreffende de Hogere Zeevaartschool)

Artikel V. 20. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 36 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 21. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 4 van het decreet van 7 juli 1998 betreffende de organisatie van de Vlaamse Hogescholenraad)

Artikel V. 22. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 10 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 23. (... - ...)

De bepalingen van deze afdeling treden in werking op 1 oktober 2002, uitgezonderd:

1° artikel V. 2, V. 3, V. 14, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 1995;

2° artikel V. 19, dat uitwerking heeft met ingang van [1 januari 1996; (verv. decr. 19 maart 2004, art. V 99, I: 1 januari 1996) ]

3° artikel V. 5, 1°, dat uitwerking heeft met ingang van het academiejaar 2000-2001;

4° artikel V. 20, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002;

5° artikel V. 5, 2°, dat in werking treedt met ingang van het academiejaar 2001-2002;

6° artikel V. 15, dat uitwerking heeft met ingang van het academiejaar 2002-2003;

7° artikel V. 11, V. 12, V. 13 en V. 22, die in werking treden op 1 januari 2003;

8° artikel V. 16 en V. 21, die in werking treden tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad .

AFDELING 2 UNIVERSITEITEN

ONDERAFDELING 1 OVERDRACHT VAN EXAMENCIJFERS

Artikel V. 24. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 35 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap)

Artikel V. 25. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 45 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 26. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 53 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 27. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 135 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 28. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft hoofdstuk III van het besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1992 houdende vaststelling, voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, van de berekeningswijze van de studiepunten en van de minimale voorwaarden van overdracht van examencijfers en van de voorwaarden voor het aanvullen van een jaarprogramma met op-leidingsonderdelen van een volgend jaarprogramma op)

Artikel V. 29. (... - ...)

Bij wijze van overgangsmaatregel worden de examencijfers van 12 op 20 toegekend in de aca-demiejaren 2000-2001 en 2001-2002 overgedragen naar de volgende drie academiejaren voorzover het oplei-dingsonderdeel nog opgenomen is in het betreffende jaarprogramma.

ONDERAFDELING 2 IMPLEMENTATIE TUL-VERDRAG

Artikel V. 30. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 3 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap)

Artikel V. 31. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 130 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 32. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 130bis van hetzelfde decreet)

Artikel V. 33. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 132bis in hetzelfde decreet in)

Artikel V. 34. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 137 van hetzelfde decreet)

Artikel V. 35. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 140bis van hetzelfde decreet)

Artikel V. 36. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 140ter van hetzelfde decreet)

ONDERAFDELING 3 BIJZONDERE UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN

Artikel V. 37. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 169quater van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap)

ONDERAFDELING 4 WIJZIGING BASISBEDRAGEN WERKINGSUITKERINGEN

Artikel V. 38. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 130 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap)

Artikel V. 39. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 140ter van hetzelfde decreet)

Artikel V. 40. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 169quater van hetzelfde decreet)

Artikel V. 41. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 15, § 2, van het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening)

ONDERAFDELING 5 INWERKINGTREDINGSBEPALINGEN

Artikel V. 42. (... - ...)

De bepalingen van deze afdeling treden in werking op 1 januari 2004, uitgezonderd:

1° artikel V. 26 tot en met V. 29, die uitwerking hebben met ingang van het academiejaar 2000-2001;

2° artikel V. 38 tot en met V. 41, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2001;

3° artikel V. 30 tot en met V. 37, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2002.

HOOFDSTUK VI CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

Artikel VI. 1. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 14 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding)

Artikel VI. 2. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 38 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 3. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 39 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 4. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 58 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 5. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 60 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 6. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 65 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 7. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 67 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 8. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 68 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 9. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 70 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 10. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 71 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 11. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 72 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 12. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 78 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 13. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 81 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 14. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 81bis in hetzelfde decreet in)

Artikel VI. 15. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 84bis in hetzelfde decreet in)

Artikel VI. 16. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt het opschrift van afdeling 2 van hoofdstuk X van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 17. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 88 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 18. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 88 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 19. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 89 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 20. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 90 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 21. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 91 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 22. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 93 van hetzelfde decreet op)

Artikel VI. 23. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 183 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 24. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 192 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 25. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 199 van hetzelfde decreet)

Artikel VI. 26. (... - ...)

De artikelen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 september 2003, uitgezonderd:

1° artikel VI. 24, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2000;

2° artikel VI. 16 en VI. 17, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2001;

3° artikel VI. 1, 2°, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2001;

4° artikel VI. 5, VI. 6 en VI. 8, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2002;

5° artikel VI. 1, 1°, VI. 2, VI. 3, VI. 11, VI. 13, VI. 14 en VI. 23, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2002;

6° artikel VI. 15, dat in werking treedt op 1 januari 2003;

7° artikel VI. 10, 4°, dat in werking treedt op 1 september 2006.

HOOFDSTUK VII DECREET INSPECTIE EN BEGELEIDING

Artikel VII. 1. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 9 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten)

Artikel VII. 2. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 89 van hetzelfde decreet)

Artikel VII. 3. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt het opschrift van hoofdstuk III van titel III van hetzelfde decreet)

Artikel VII. 4. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 90 van hetzelfde decreet)

Artikel VII. 5. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 91 van hetzelfde decreet op)

Artikel VII. 6. (... - ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 september 2003, uitgezonderd:

1° artikel VII. 2, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2002;

2° artikel VII. 1, 2°, dat in werking treedt op een door de Vlaamse regering te bepalen datum.

HOOFDSTUK VIII NASCHOLING

Artikel VIII. 1. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 43 van het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing)

Artikel VIII. 2. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 46 van hetzelfde decreet)

Artikel VIII. 3. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt het opschrift van hoofdstuk III van titel IV van hetzelfde decreet)

Artikel VIII. 4. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 50 van hetzelfde decreet)

Artikel VIII. 5. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 51 van hetzelfde decreet)

Artikel VIII. 6. (... - ...)

De artikelen van dit hoofdstuk hebben uitwerking met ingang van 1 september 2002.

HOOFDSTUK IX RECHTSPOSITIE

AFDELING 1 DECREET VAN 27 MAART 1991 BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN BEPAALDE PERSONEELSLEDEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

Artikel IX. 1. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 3 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs)

Artikel IX. 2. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 12ter in hetzelfde decreet in)

Artikel IX. 3. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 16 van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 4. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 17 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 5. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 19 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 6. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 21 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 7. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 21bis van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 8. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 21bis van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 9. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 21ter van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 10. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 21ter van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 11. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 22 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 12. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 23 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 13. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 24 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 14. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 26 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 15. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 28 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 16. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 28bis van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 17. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 28ter van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 18. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 31 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 19. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 34bis van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 20. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 36 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 21. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 36bis van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 22. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 36ter van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 23. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 36quater van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 24. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 36quinquies van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 25. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 37 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 26. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 39bis van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 27. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 41quater in hetzelfde decreet in)

Artikel IX. 28. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 55 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 29. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 55bis van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 30. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 56 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 31. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 59bis van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 32. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 60bis van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 33. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 62bis in hetzelfde decreet in)

Artikel IX. 34. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 67 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 35. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 68 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 36. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 77ter in hetzelfde decreet in)

Artikel IX. 37. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 77quater in hetzelfde decreet in)

Artikel IX. 38. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 82 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 39. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 83 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 40. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 90 van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 41. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 90bis van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 42. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 91 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 43. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 92 van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 44. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 94bis van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 45. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 100 van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 46. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 100quater van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 47. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 100quinquies van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 48. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 100sexies van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 49. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 100septies van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 50. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 103bis van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 51. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 103ter van hetzelfde decreet)

AFDELING 2 DECREET VAN 27 MAART 1991 BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN SOMMIGE PERSONEELSLEDEN VAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS EN DE GESUB-SIDIEERDE CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

Artikel IX. 52. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding)

Artikel IX. 53. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 5 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 54. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 17ter in hetzelfde decreet in)

Artikel IX. 55. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 19 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 56. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 21 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 57. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 23 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 58. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 23 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 59. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 23bis van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 60. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 23bis van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 61. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 23ter van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 62. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 23ter van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 63. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 24 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 64. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 25 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 65. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 31 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 66. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 31bis van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 67. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 31ter van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 68. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 33 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 69. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 35 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 70. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 37bis in hetzelfde decreet in)

Artikel IX. 71. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 44 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 72. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 44bis van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 73. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 46bis van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 74. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 51ter in hetzelfde decreet in)

Artikel IX. 75. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 51quater in hetzelfde decreet in)

Artikel IX. 76. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 56 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 77. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 57 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 78. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 63bis van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 79. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 65 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 80. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 68 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 81. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 74 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 82. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 76 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 83. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 76bis van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 84. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 76ter van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 85. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 77 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 86. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 78 van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 87. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 79 van hetzelfde decreet op)

Artikel IX. 88. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 84quater van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 89. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 84quinquies van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 90. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 84sexies van hetzelfde decreet)

Artikel IX. 91. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 84septies van hetzelfde decreet op)

AFDELING 3 INWERKINGTREDINGSBEPALING

Artikel IX. 92. (... - ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk hebben uitwerking met ingang van 1 september 2002, uitge-zonderd:

1° artikel IX. 28, 1°, IX. 48, 1°, IX. 71, 1°, en IX. 90, 1°, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 1998;

2° artikel IX. 36 en IX. 74, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 1999;

3° artikel IX. 17 en IX. 68, 3° die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2000;

4° artikel IX. 16, 2°, IX. 19, IX. 26, IX. 28, 2° en 3°, IX. 46, IX. 47, IX. 48, 2°, IX. 49, IX. 50, IX. 51, IX. 68, 2°, IX. 71, 2°, IX. 73, IX. 83, IX. 84, IX. 88, IX. 89, IX. 90, 2° en IX. 91 die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2001;

5° artikel IX. 39, 1°, en IX. 77, 1°, die in werking treden op 1 september 2001 en ophouden van kracht te zijn op 1 september 2003;

6° artikel [... (geschr. decr. 10 juli 2003, art. 80, I: 1 mei 2003) ] IX. 6, IX. 8, IX. 10, IX. 11, IX. 12, 2°, 3° en 4°, IX. 13, IX. 14, IX. 20, IX. 21, IX. 22, IX. 23, IX. 24, IX. 25, 2°, IX. 29, IX. 30, 3°, IX. 31, IX. 34, IX. 35, IX. 37, IX. 38, IX. 40, IX. 41, IX. 42, IX. 43, IX. 44, IX. 45, IX. 55, IX. 58, IX. 60, IX. 62, IX. 63, IX. 64, IX. 65, IX. 66, IX. 67, IX. 69, IX. 72, IX. 75, IX. 76, IX. 79, 2°, IX. 82, IX. 85, IX. 86 en IX. 87 die in werking treden op 1 september 2003;

[7° artikel IX. 5 heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2003. (ing. decr. 10 juli 2003, art. 80, I: 1 mei 2003) ]

HOOFDSTUK X AUTONOME BEPALINGEN

AFDELING 1 DIENSTEN MET ONDERWIJSBEHOEFTEN

ONDERAFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel X. 1. (01/01/2017- ...)

...

ONDERAFDELING 2 SUBSIDIËRING

Artikel X. 2. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 3. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 4. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 5. (01/01/2017- ...)

...

ONDERAFDELING 3 WERKING

ONDERDEEL 1 ORGANISATIE

Artikel X. 6. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 7. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 8. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 9. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 10. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 11. (01/01/2017- ...)

...

ONDERDEEL 2 PEDAGOGISCHE PERSONEELSLEDEN

Artikel X. 12. (01/01/2017- ...)

...

ONDERDEEL 3 ONDERWIJSAANBOD

Artikel X. 13. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 14. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 15. (01/01/2017- ...)

...

ONDERAFDELING 4 TOEZICHT

Artikel X. 16. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 17. (01/01/2017- ...)

...

ONDERAFDELING 5 WIJZIGINGSBEPALINGEN

Artikel X. 18. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 3 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving)

Artikel X. 19. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 23 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997)

Artikel X. 20. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 34 van hetzelfde decreet)

ONDERAFDELING 6 INWERKINGTREDING

Artikel X. 21. (... - ...)

De bepalingen van deze afdeling hebben uitwerking met ingang van 1 september 2002.

AFDELING 2 KINDERDAGVERBLIJVEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS GELEGEN IN HET TWEETALIG HOOFDSTEDELIJK GEBIED BRUSSEL

Artikel X. 22. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 23. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 24. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 25. (01/01/2017- ...)

....

Artikel X. 26. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 27. (01/01/2007- ...)

...

Artikel X. 28. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 29. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 30. (... - ...)

De artikelen van deze afdeling hebben uitwerking met ingang van 1 september 2002, uitgezonderd artikel X. 23, § 6, dat in werking treedt op 1 september 2003.

AFDELING 3 BEGRIPPENKADER

ONDERAFDELING 1 ALGEMEEN

Artikel X. 31. (01/01/2017- ...)

...

ONDERAFDELING 2 STUDIEBEWIJZEN

Artikel X. 32. (01/01/2017- ...)

...

ONDERAFDELING 3 STRUCTUURONDERDELEN

Artikel X. 33. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 34. (01/01/2017- ...)

...

AFDELING 4 COÖRDINATIE

Artikel X. 35. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 36. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 51 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving op)

Artikel X. 37. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft de artikelen 125 en 126 van het decreet van 28 april 1993 betreffende het onderwijs-IV op)

Artikel X. 38. (... - ...)

De bepalingen van deze afdeling hebben uitwerking met ingang van 1 september 2002, uitge-zonderd artikel X. 37, dat in werking treedt op een door de Vlaamse regering vast te stellen datum.

AFDELING 5 BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN

ONDERAFDELING 1 OMSCHRIJVING

Artikel X. 39. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 40. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 41. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 42. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 43. (01/01/2017- ...)

...

ONDERAFDELING 2 SLOTBEPALINGEN

Artikel X. 44. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 12bis van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving op)

Artikel X. 45. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 74 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997)

Artikel X. 46. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 48 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding)

Artikel X. 47. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 3 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs)

ONDERAFDELING 3 INWERKINGTREDINGSBEPALING

Artikel X. 48. (01/01/2017- ...)

...

AFDELING 6 INFORMATISERING

ONDERAFDELING 1 TOELAGEREGELING

Artikel X. 49. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 50. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 51. (01/01/2017- ...)

...

ONDERAFDELING 2 ICT-COÖRDINATOREN

Artikel X. 52. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 53. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 54. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 55. (01/01/2017- ...)

...

ONDERAFDELING 3 INWERKINGTREDINGSBEPALING

Artikel X. 56. (... - ...)

De bepalingen van deze afdeling treden als volgt in werking:

1° de bepalingen van onderafdeling 1 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2002;

2° de bepalingen van onderafdeling 2 treden in werking op 1 september 2003.

AFDELING 7 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel X. 57. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 58. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 59. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 60. (... - ...)

De Vlaamse regering is ertoe gemachtigd het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 houdende rationalisatie en programmatie van de internaten van het door de Staat georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, zoals gewijzigd, te wijzigen, geheel of gedeeltelijk op te heffen en/of te vervangen.

Artikel X. 61. (01/01/2017- ...)

...

Artikel X. 62. (01/01/2007- ...)

De bepalingen van deze afdeling hebben uitwerking met ingang van 1 september 2002, uitgezonderd:
1° artikel X. 59, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1989;
2° artikel X. 58, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002.
3° artikel X.61, 8°, dat in werking treedt op 1 januari 2007.

HOOFDSTUK XI ANDERE BEPALINGEN

AFDELING 1 WIJZIGING VAN DE WET VAN 29 MEI 1959 TOT WIJZIGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN VAN DE ONDERWIJSWETGEVING

Artikel XI. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 2 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving)

Artikel XI. 2. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 4 van dezelfde wet)

Artikel XI. 3. (... - ...)

niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 6bis van dezelfde wet)

Artikel XI. 4. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 6quater van dezelfde wet)

Artikel XI. 5. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 24 van dezelfde wet)

Artikel XI. 6. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 8 tot en met 11 van dezelfde wet op)

Artikel XI. 7. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 28 van dezelfde wet)

Artikel XI. 8. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 32 van dezelfde wet)

Artikel XI. 9. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 53 van dezelfde wet)

AFDELING 2 WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 5 JULI 1989 BETREFFENDE HET ONDERWIJS

Artikel XI. 10. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 30 van het decreet van 5 juli 1989 betreffende het onderwijs op)

AFDELING 3 WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 9 APRIL 1992 BETREFFENDE HET ON-DERWIJS-III

Artikel XI. 11. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 5 van hetzelfde decreet)

Artikel XI. 12. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 8 van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs-III)

AFDELING 4 WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 8 JULI 1996 BETREFFENDE HET ONDERWIJS-VII

Artikel XI. 13. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 67 van het decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs-VII)

AFDELING 5 WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 18 JANUARI 2002 TOT BEKRACHTIGING VAN DE EINDTERMEN VAN DE TWEEDE EN DE DERDE GRAAD VAN HET GEWOON SE-CUNDAIR ONDERWIJS

Artikel XI. 14. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 4 in decreet van 18 januari 2002 tot bekrachtiging van de eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs in)

AFDELING 6 WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 28 JUNI 2002 BETREFFENDE GELIJKE ONDERWIJSKANSEN-I

Artikel XI. 15. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel X. 1 van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I)

AFDELING 7 WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 5 JULI 2002 HOUDENDE BEPALINGEN TOT BEGELEIDING VAN DE AANPASSING VAN DE BEGROTING 2002

Artikel XI. 16. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 69 van het decreet van 5 juli 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2002)

AFDELING 8 WIJZIGING VAN HET BIJZONDER DECREET VAN 13 JULI 1994 BETREFFENDE DE VLAAMSE AUTONOME HOGESCHOLEN

Artikel XI. 17. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 61duodetricies van het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Vlaamse Autonome Hogescholen)

AFDELING 9 INWERKINGTREDINGSBEPALING

Artikel XI. 18. (... - ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk hebben uitwerking met ingang van 1 september 2002, uitge-zonderd:

1° artikel XI. 17, dat uitwerking heeft met ingang van 12 september 1994;

2° artikel XI. 8, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002;

3° artikel XI. 14, dat uitwerking heeft met ingang van 19 april 2002;

4° artikel XI. 1, XI. 2, XI. 3 en XI. 4, die in werking treden op 1 september 2003.