Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de [... (geschr. BVR 29 mei 2009, art. 1)] handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect

Datum 23/05/2003

Inhoud

Artikel 1. (01/09/2009- ...)

Voor de toepassing van dit besluit dient onder handelingen te worden verstaan, de handelingen zoals gedefinieerd in artikel 1.1.2, 7°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Artikel 1/1. (17/07/2021- ...)

De medewerking van een architect is niet verplicht voor de hiernavolgende handelingen:
1° de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden binnen een gebouw of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen voorzover ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen;
2° de handelingen aan de buitenvlakken van een vergund gebouw, zoals:
a) het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is;
b) het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen;
c) het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak;
d) het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte;
e) verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties;
f) zonnetenten of markiezen, die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden;
g) schotelantennes;
voorzover ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen;
3° de volgende bouwwerken:
a) een hok voor dieren met bijbehorende afrastering, een duiventil of een volière;
b) een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport;
c) een serre;
d) een veranda of een soortgelijke constructie die bestaat uit minstens 75 % glas of doorzichtig materiaal of een overdekt terras;
e) een technische cabine.
met een maximumoppervlakte van 40 vierkante meter per gebouw of constructie, een kroonlijsthoogte die beperkt is tot 3 meter en een nokhoogte tot 4,50 meter. Als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan mogen de bouwwerken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen;
3° /1 het plaatsen van een niet-gestapelde, verplaatsbare voorgemonteerde of modulaire constructie, met een maximale oppervlakte van 50 vierkante meter en een maximale hoogte van 3,5 meter. Als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan mogen de bouwwerken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen;
4° de volgende handelingen:
a) het plaatsen van antennes;
b) het aanleggen of wijzigen van verhardingen, wegen, opritten of parkeerplaatsen;
c) het aanleggen of wijzigen van siervijvers, op minstens een meter afstand van de perceelsgrenzen; d) het draineren van gronden;
d) het draineren van gronden;
e) het plaatsen van onder- en bovengrondse gas-, brandstof- of stookolietanks;
f) het aanleggen of wijzigen van een zwembad met een totale oppervlakte van maximum 150 vierkante meter in de open lucht, op minstens twee meter afstand van de perceelsgrenzen en gebouwen;
5° het plaatsen van een scheidingsmuur of een afsluiting;
6° het plaatsen van sleufsilo's of plastiektunnels;
7° het plaatsen van een mestzak met een maximumvolume van 2 000 kubieke meter;
8° het plaatsen van een ingegraven watervoorraad of drinkplaats voor vee;
9° het plaatsen van een niet overdekt terras aan een horecazaak;
10° het oprichten van bijenstallen of bijenkorven;
11° het slopen of verwijderen van vrijstaande gebouwen en constructies;
12° het slopen of verwijderen van zaken die vallen onder de overige bepalingen van dit artikel.

Artikel 2. (01/09/2009- ...)

De medewerking van een architect is niet verplicht voor de handelingen waarvoor de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening een vergunning voorschrijft terwijl de decreten en besluiten met betrekking tot de ruimtelijke ordening een dergelijke vergunning niet vereisen.

Artikel 3. (01/09/2009- ...)

De medewerking van een architect is niet verplicht voor de hiernavolgende handelingen, in casu de opgesomde technische werken met hun aanhorigheden, voor zover het geen gebouwen betreft:
1° het aanleggen of wijzigen van verhardingen, wegen, parkeerplaatsen, pleinen;
2° het bouwen of verbouwen van bruggen, tunnels, viaducten of aquaducten;
3° de werken ten behoeve van het vervoer zoals tram- of spoorwegen of metrolijnen en ieder vervoer met vaste steunpunten zoals zweef- of kabelspoorwegen, ...; de aanleg of wijziging van luchtvaartterreinen en start- of landingsbanen voor vliegtuigen;
4° het bouwen of wijzigen van industriële installaties voor de productie, het transport, de omzetting en de verdeling van elektriciteit, voor de productie en het transport van gas, stoom, warm water, en in het algemeen energie of grondstoffen; installaties voor de opslag van aardgas, gasvormige brandstoffen, fossiele brandstoffen, omvormings- of drukstations;
5° het aanleggen of wijzigen van transportleidingen voor energie of grondstoffen, zoals elektriciteitsleidingen, gas-, olie-, chemicaliën- en andere pijpleidingen, televerbindingen, ...;
6° het bouwen van masten en antennes;
7° de waterbeheersings- of waterbouwkundige werken, zoals de bouw of wijziging van constructies voor het stuwen of voor langere termijn opslaan van water of ten behoeve van de scheepvaart; de bouw of wijziging van waterwegen, kanalen, havens, sluizen of dijken; de bouw van aanlegsteigers, kaaimuren of haveninstallaties; dijkverhogings- en dijkverstevigingswerken; het inrichten of wijzigen van overstromingsgebieden; het inrichten of wijzigen van vispassages;
8° kustverdedigingswerken, zoals de aanleg of wijziging van dijken, pieren, havenhoofden, zand- en grindsuppleties, strandsuppleties, golfbrekers...;
9° de werken ten behoeve van de waterproductie, -distributie en -zuivering, zoals stuwdammen, spaarbekkens, wachtkommen, waterzuiveringsinstallaties, installaties voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater,...;
10° het aanleggen of wijzigen van collectoren, riolen en rioolwaterzuiveringsinstallaties;
11° de werken ten behoeve van de afvalverwijdering of -verwerking, zoals stortterreinen, containerparken of verwerkingsinstallaties, ...;
12° andere cultuurtechnische werken, zoals afwaterings- of bemalingswerken, drainagewerken, grondverbete-ringswerken, ruilverkavelingswerken, ...;
13° het bouwen of wijzigen van andere technische installaties, zoals raffinaderijen, installaties voor chemie en petrochemie, overslaginstallaties, installaties voor groeven, dagbouwmijnen of ondergrondse mijnbouw, installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie, installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval, technische installaties van benzinestations of geluidwerende installaties, ...;
14° het slopen of verwijderen van zaken die vallen onder de overige bepalingen van dit artikel.

Artikel 4. (01/09/2009- ...)

De medewerking van een architect is niet verplicht voor de volgende handelingen:
1° ontbossen in de zin van het bosdecreet van 13 juni 1990 van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2 van dat decreet;
2° hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, voorzover ze geen deel uitmaken van met bomen begroeide oppervlakten in de zin van artikel 3, § 1 en § 2, van het bosdecreet van 13 juni 1990;
3° het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen;
4° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:
a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval;
b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens;
c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten;
d) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt;
5° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, voorzover deze functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige functiewijzigingen, en voorzover deze functiewijziging noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengt, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigt;
6° in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eensgezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, voorzover deze wijziging noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengt, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigt;
7° publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen;
8° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, voorzover het geen gebouwen betreft.

Artikel 5. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft het koninklijk besluit van 16 december 1971 tot bepaling van de werken en de handelingen die vrijgesteld zijn ofwel van de bemoeiing van de architect ofwel van de bouwvergunning ofwel van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar op)

Artikel 6. (... - ...)

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Artikel 7. (... - ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 24/05/2024