Decreet tot regeling van het taalgebruik in de gemeenteraden, de federatieraden, de agglomeratieraden, de provincieraden, de colleges van burgemeester en schepenen, de federatiecolleges, de agglomeratiecolleges, de bestendige deputaties, de aan de gemeenten en provincies ondergeschikte besturen en intercommunale verenigingen

Datum 06/12/1972

Algemene info

Datum staatsblad 09/01/1973
Pagina staatsblad 139
Datum inwerkingtreding 19/01/1973

Inhoud

Artikel 1. (19/01/1973- ...)

In het Nederlands taalgebied is de voetaal in de gemeenteraden, de federatieraden, de agglomeratieraden, de provincieraden, de colleges van burgemeester en schepenen, de federatiecolleges, de agglomeratiecolleges, de bestendige deputaties, de aan de gemeenten en provincies ondergeschikte besturen en intercommunale verenigingen het Nederlands

Deze bepaling is niet toepasselijk op de gemeenteraden van de gemeenten, bedoeld in artikel 59bis, § 4, derde lid, van de Grondwet.

Artikel 2. (19/01/1973- ...)

Alle teksten die de werkzaamheden van de in artikel 1 bedoelde instellingen betreffen, worden, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend in het Nederlands ingediend.

Artikel 3. (19/01/1973- ...)

In de in artikel 1 bedoelde instellingen worden alle beraadslagingen, betogen en stemmingen, op straffe van nietigheid, in het Nederlands gehouden.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 24/07/2024