Decreet tot regeling van het gebruik van de Nederlandse taal bij de eedaflegging

Datum 03/05/1972

Inhoud

Artikel 1. (06/06/1972- ...)

In het Nederlandse taalgebied wordt de eed van de mandatarissen afgelegd in het Nederlands

Deze bepaling is niet toepasslijk op de eed door de gemeentemandatarissen afgelegd in de gemeenten van het Nederlandse taalgebied bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 8 november 1962 tot wijziging van provincie-, arrondissements- en gemeentegrenzen en tot wijziging van de wet van 28 juni 1932 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en van de wet van 14 juli 1932 houdende taalregeling in het lager en in het middelbaar onderwijs en artikel 7, § 1, van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Artikel 2. (06/06/1972- ...)

De wet van 30 juli 1894 betreffende de eedaflegging in een der in het land gebezigde talen wordt opgeheven voor zover zij met artikel 1 van dit decreet onverenigbaar is.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 24/07/2024