Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn

Datum 14/01/2005

Algemene info

Datum staatsblad 24/02/2005
Pagina staatsblad 7183
Datum inwerkingtreding 24/02/2005

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN
  2. HOOFDSTUK II DE LEGITIMATIEKAART
  3. HOOFDSTUK III BEPALINGEN OVER HET OPLEGGEN VAN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN
  4. HOOFDSTUK IV RAPPORTERINGEN
  5. HOOFDSTUK V WIJZIGINGS- EN SLOTBEPALINGEN

Relaties

Relaties naar documenten

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS
Gewijzigd bij 10/07/2008 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden 03/10/2008 52890
Zie ook 30/04/2004 Decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn (citeeropschrift: "decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht") 05/08/2004 58969
Zie ook 02/02/2009 Ministerieel besluit tot aanwijzing van de sociaalrechtelijke inspecteurs en de ambtenaren bevoegd voor het opleggen van de administratieve geldboeten 18/02/2009 14934
Zie ook 04/07/2011 Ministerieel besluit tot aanwijzing van de sociaalrechtelijke inspecteurs en de ambtenaren bevoegd voor het opleggen van de administratieve geldboeten 14/07/2011 42013
Wijzigt 16/05/1995 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren 15/07/1995 19623
Wijzigt 16/05/1995 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren 15/07/1995 19625
Heft op 21/12/2000 Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht en de controle op diverse maatregelen inzake werkgelegenheid 24/01/2001 1965

Inhoud

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN (... - ...)

Artikel 1. (... - ...)

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1° het decreet: het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn;

2° de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid en de beroepsomscholing en -bijscholing;

3° de sociaalrechtelijke inspecteurs: de ambtenaren, bedoeld in artikel 3, 10°, van het decreet;

4° de legitimatiekaart: de legitimatiekaart, bedoeld in artikel 5 van het decreet;

5° de administratieve geldboete: de administratieve geldboete, bedoeld in hoofdstuk III van het decreet;

6° de centrale inspectieautoriteit: het afdelingshoofd van de afdeling Inspectie Werkgelegenheid van de administratie Werkgelegenheid van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

HOOFDSTUK II DE LEGITIMATIEKAART (... - ...)

Artikel 2. (01/01/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 10/07/2008 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden 7.

Inhoud

De legitimatiekaart wordt toegekend in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden.

Artikel 3. (01/01/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 10/07/2008 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden 7.

Inhoud

...

Artikel 4. (... - ...)

De minister wijst de beëdigde sociaalrechtelijke inspecteurs, belast met de controle en het toezicht overeenkomstig het decreet, alsook de ambtenaren, bedoeld in artikel 7, nominatim aan.

Artikel 5. (01/01/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 10/07/2008 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden 7.

Inhoud

Als aan zijn aanwijzing een einde komt, bezorgt de sociaalrechtelijk inspecteur de legitimatiekaart onmiddellijk terug. Daarenboven moet het verlies van de legitimatiekaart onmiddellijk gemeld worden.

HOOFDSTUK III BEPALINGEN OVER HET OPLEGGEN VAN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN (... - ...)

Artikel 6. (... - ...)

Bij de administratie Werkgelegenheid van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt een cel Administratieve Geldboeten opgericht.

Artikel 7. (... - ...)

§ 1. Het hoofd van de cel Administratieve Geldboeten, minstens bekleed met de graad A2, is bevoegd voor het opleggen van een administratieve geldboete. Deze ambtenaar neemt tevens een exemplaar in ontvangst van de processen-verbaal, bedoeld in artikel 6, § 2, van het decreet.

§ 2. Als de ambtenaar, bedoeld in § 1, is verhinderd, zal hij worden vervangen door een ambtenaar die titularis is van een graad van ten minste rang A1. Deze ambtenaar heeft dezelfde prerogatieven als de ambtenaar, bedoeld in § 1.

Artikel 8. (... - ...)

De ambtenaren van de cel Administratieve Geldboeten, bedoeld in artikel 6, zorgen voor de kennisgeving, bedoeld in artikel 16, derde lid, van het decreet, alsook voor de mededeling, bedoeld in artikel 17, § 8, tweede lid, van het decreet.

Artikel 9. (... - ...)

De administratieve geldboete wordt betaald binnen een termijn van twee maanden na kennisgeving van de beslissing waarbij de administratieve geldboete wordt opgelegd.

Artikel 10. (... - ...)

De administratieve geldboete wordt voldaan door overschrijving op de centrale ontvangstrekening van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap door middel van het overschrijvingsformulier dat gevoegd is bij de beslissing waarbij de administratieve geldboete wordt opgelegd.

Het overschrijvingsformulier vermeldt het rekeningnummer en het adres van de centrale ontvangstrekening van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de voor- en achternaam en het adres van de overtreder, het te betalen bedrag en een verwijzing naar het proces-verbaal. De cel Administratieve Geldboeten kent aan elk overschrijvingsformulier een uniek refertenummer toe.

Artikel 11. (... - ...)

Als de persoon, bedoeld in artikel 13 van het decreet, of het bureau, bedoeld in artikel 21 van het decreet, in gebreke blijft de administratieve geldboete te betalen binnen de in artikel 9 bedoelde termijn of na daartoe te zijn veroordeeld bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing van het arbeidsgerecht, zal ze worden ingevorderd door middel van een dwangbevel, betekend bij exploot van een gerechtsdeurwaarder.

HOOFDSTUK IV RAPPORTERINGEN (... - ...)

Artikel 12. (... - ...)

De plaatselijke inspectiebureaus, bedoeld in artikel 12 van het decreet, rapporteren halfjaarlijks aan de centrale inspectieautoriteit hetzij op papier, hetzij op elektronische wijze.

Artikel 13. (... - ...)

Het verslag, bedoeld in artikel 35 van het decreet, bevat minstens de volgende onderwerpen:

1° de bezettingsgraad van de afdeling Inspectie Werkgelegenheid;

2° het aantal uitgevoerde controles, met vermelding van het aantal bezochte werkgevers en opleidingscentra en de hierbij gecontroleerde werknemers of cursisten;

3° het aantal opgestelde processen-verbaal en het aantal voorgestelde en getroffen maatregelen;

4° de ingevorderde administratieve geldboeten;

5° de nog te innen administratieve geldboeten;

6° een rapportering en evaluatie, inclusief een voorstel met betrekking tot de wijze van optreden, de bevoegdheden en de samenwerking en uitwisseling van informatie met andere instanties.

HOOFDSTUK V WIJZIGINGS- EN SLOTBEPALINGEN (... - ...)

Artikel 14. (... - ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 16/05/1995 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren 1.

Inhoud

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren)

Artikel 15. (... - ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 16/05/1995 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren 1.

Inhoud

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren)

Artikel 16. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft het ministerieel besluit van 21 december 2000 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht en de controle op diverse maatregelen inzake werkgelegenheid op)

Artikel 17. (... - ...)

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 24/07/2024