Decreet Gemeentedecreet

Datum 15/07/2005

Inhoudstafel

 1. TITEL I Algemene bepalingen
 2. TITEL II Het gemeentebestuur
  1. HOOFDSTUK I De gemeenteraad
   1. Afdeling I De organisatie van de gemeenteraad
   2. Afdeling II De werking van de gemeenteraad
   3. Afdeling III De bevoegdheden van de gemeenteraad
  2. HOOFDSTUK II Het college van burgemeester en schepenen
   1. Afdeling I De inrichting van het college van burgemeester en schepenen
   2. Afdeling II De werking van het college van burgemeester en schepenen
   3. Afdeling III De bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen
  3. HOOFDSTUK III De burgemeester
   1. Afdeling I De benoeming van de burgemeester
   2. Afdeling II De bevoegdheden van de burgemeester
  4. HOOFDSTUK IV Rechtspositie, tucht en aansprakelijkheid
   1. Afdeling I Rechtspositie
   2. Afdeling II Tucht
   3. Afdeling III Aansprakelijkheid
   4. [Afdeling IV Mandatendatabank (ing. decr. 29 juni 2012, art. 27, I: 1 januari 2013)]
  5. HOOFDSTUK V De gemeentelijke diensten
   1. Afdeling I Algemene bepaling
   2. Afdeling II De gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris, de financieel beheerder en het managementteam
    1. Onderafdeling I Gemeenschappelijke belangen
    2. Onderafdeling II De gemeentesecretaris en de adjunct-gemeentesecretaris
    3. Onderafdeling III De financieel beheerder
    4. Onderafdeling IV Het managementteam
   3. Afdeling III Interne controle
 3. TITEL III Personeel
  1. HOOFDSTUK I Toepassingsgebied
  2. HOOFDSTUK II [... (opgeh. decr. 3 juni 2016, art. 12, I: 8 juli 2016)]
  3. HOOFDSTUK III De rechtspositie van het personeel
   1. Afdeling I Algemene bepaling
   2. Afdeling II De rechtspositieregeling
   3. Afdeling III [Eedaflegging van het personeel (verv. decr. 3 juni 2016, art. 16, I: 8 juli 2016)]
   4. Afdeling IV Deontologische rechten en plichten
   5. Afdeling V De evaluatie van het personeel
  4. HOOFDSTUK IV Verdere uitvoeringsmaatregelen
  5. [HOOFDSTUK IVbis Samenwerking inzake personeel (ing. decr. 29 juni 2012, art. 35, I: 1 januari 2013)]
  6. HOOFDSTUK V Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht
  7. HOOFDSTUK VI Tucht
   1. Afdeling I Toepassingsgebied
   2. Afdeling II De tuchtvergrijpen
   3. Afdeling III De tuchtstraffen
   4. Afdeling IV De tuchtoverheid
   5. Afdeling V De tuchtprocedure
   6. Afdeling VI De verjaring van de tuchtvordering
   7. Afdeling VII De preventieve schorsing
   8. Afdeling VIII Beroep
   9. Afdeling IX De doorhaling van de tuchtstraf
 4. TITEL IV Planning en financieel beheer
  1. HOOFDSTUK I Algemene bepaling
  2. HOOFDSTUK II Strategische meerjarenplanning
  3. HOOFDSTUK III Het budget
  4. HOOFDSTUK IV Uitvoering van het budget, budgethouderschap en beheer van de middelen
   1. Afdeling I Budgethouderschap
   2. Afdeling II Uitvoering van de betalingen, inning van de ontvangsten en beheer van de kasmiddelen
  5. HOOFDSTUK V Boekhouding, financiële rapportering en kascontrole
  6. HOOFDSTUK VI Inventaris, jaarrekening en kwijting
  7. HOOFDSTUK VII Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht
  8. HOOFDSTUK VIII Nadere uitwerking door de Vlaamse Regering
 5. TITEL V Bepalingen over de werking van de gemeente
  1. HOOFDSTUK I Akten van de gemeente
   1. Afdeling I Opmaken en ondertekenen van akten
   2. Afdeling II Bekendmaking en inwerkingtreding
   3. Afdeling III Wijze van kennisgeving
   4. Afdeling IV Briefwisseling aan de gemeente
  2. HOOFDSTUK II Wijze van berekening van termijnen
  3. HOOFDSTUK III Goederen van de gemeente
   1. Afdeling I Afwijking van het domeinrecht
   2. Afdeling II Gemeentewegen
  4. [HOOFDSTUK IIIbis Aanstellen van landmeters-experten (ing. Decr. 10 december 2010, art. 2, I: 31 december 2010)]
  5. HOOFDSTUK IV Optreden in rechte
  6. HOOFDSTUK V Deelname van de gemeenten aan rechtspersonen
  7. HOOFDSTUK VI Contracten tussen gemeenten
 6. TITEL VI Participatie van de burger
  1. HOOFDSTUK I Klachtenbehandeling
  2. HOOFDSTUK II Inspraak
  3. HOOFDSTUK IIbis Voorstellen van burgers
  4. HOOFDSTUK III [Verzoekschriften aan de organen van de gemeente (verv. decr. 23 januari 2009, art.118, I: 1 juli 2009)])]
  5. HOOFDSTUK IV De gemeentelijke volksraadpleging
 7. TITEL VII De gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen
  1. HOOFDSTUK I De gemeentelijke intern verzelfstandigde agentschappen
  2. HOOFDSTUK II De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen
   1. Afdeling I Algemene bepalingen
   2. Afdeling II Het autonoom gemeentebedrijf
   3. Afdeling III Het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap IN privaatrechtelijke vorm
   4. Afdeling IV Het autonoom gemeentelijk havenbedrijf
 8. TITEL VIII Bestuurlijk toezicht en externe audit
  1. HOOFDSTUK I Bestuurlijk toezicht
   1. Afdeling I Algemene bepalingen
   2. Afdeling II Algemeen bestuurlijk toezicht
   3. Afdeling III Dwangtoezicht
   4. Afdeling IV Eengemeentezones en meergemeentezones, ingesteld door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
   5. [Afdeling V Hulpverleningszones, ingesteld met toepassing van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (ing. decr. 3 juni 2016, art. 27, I: 8 juli 2016)]
  2. HOOFDSTUK II Externe audit
 9. TITEL IX Samenwerking met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
 10. TITEL X De binnengemeentelijke territoriale organen, bedoeld in artikel 41 van de Grondwet
  1. HOOFDSTUK I Het bestuur van het district
  2. HOOFDSTUK II Werking van de districtsraad
  3. HOOFDSTUK III Vergaderingen, beraadslagingen en besluiten van het districtscollege
  4. HOOFDSTUK IV Bepalingen die van toepassing zijn op de akten van de districtsoverheden
  5. HOOFDSTUK V Bevoegdheden
  6. HOOFDSTUK VI Toezicht
 11. TITEL XI Diverse bepalingen
  1. HOOFDSTUK I Schrijfwijze van de naam van de gemeente
  2. [HOOFDSTUK II Samenvoeging op initiatief van de Vlaamse Regering en splitsing van gemeenten (verv. decr. 24 juni 2016, art. 61, I: 29 augustus 2016)]
 12. TITEL XII Slotbepalingen
  1. HOOFDSTUK I Wijzigings- en opheffingsbepalingen
  2. HOOFDSTUK II Overgangsbepalingen
   1. Afdeling I Overgangsbepalingen inzake de gemeentelijke diensten en het personeel
   2. Afdeling II Overgangsbepalingen voor de gemeentelijke financiën
   3. Afdeling III Overgangsbepalingen voor de gemeentelijke externe verzelfstandiging
   4. Afdeling IV Overgangsbepalingen voor het bestuurlijk toezicht
   5. Afdeling V Overgangsbepalingen voor de toevoeging van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen
  3. HOOFDSTUK III Inwerkingtreding

Inhoud

TITEL I Algemene bepalingen

Artikel 1. (25/02/2018- ...)

...

Artikel 2. (25/02/2018- ...)

...

Artikel 3. (25/02/2018- ...)

...

Artikel 4. (25/02/2018- ...)

...

TITEL II Het gemeentebestuur

HOOFDSTUK I De gemeenteraad

Afdeling I De organisatie van de gemeenteraad

Artikel 5. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 6. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 7. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 8. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 9. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 10. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 11. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 12. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 13. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 14. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 15. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 16. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 17. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 18. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II De werking van de gemeenteraad

Artikel 19. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 20. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 21. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 22. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 23. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 24. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 25. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 26. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 27. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 28. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 29. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 30. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 31. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 32. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 33. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 34. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 35. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 36. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 37. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 38. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 39. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 40. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 41. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III De bevoegdheden van de gemeenteraad

Artikel 42. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 43. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK II Het college van burgemeester en schepenen

Afdeling I De inrichting van het college van burgemeester en schepenen

Artikel 44. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 45. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 46. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 47. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 47bis. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 48. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 49. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 50. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II De werking van het college van burgemeester en schepenen

Artikel 51. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 52. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 53. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 54. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 55. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 56. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III De bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen

Artikel 57. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 58. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK III De burgemeester

Afdeling I De benoeming van de burgemeester

Artikel 59. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 60. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 61. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 62. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 63. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II De bevoegdheden van de burgemeester

Artikel 64. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 65. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 66. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 67. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 68. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK IV Rechtspositie, tucht en aansprakelijkheid

Afdeling I Rechtspositie

Artikel 69. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 70. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 70bis. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II Tucht

Artikel 71. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III Aansprakelijkheid

Artikel 72. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 73. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 74. (01/01/2019- ...)

...

[Afdeling IV Mandatendatabank (ing. decr. 29 juni 2012, art. 27, I: 1 januari 2013)]

Artikel 74bis. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK V De gemeentelijke diensten

Afdeling I Algemene bepaling

Artikel 75. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II De gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris, de financieel beheerder en het managementteam

Onderafdeling I Gemeenschappelijke belangen

Artikel 76. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 77. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 78. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 79. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 80. (08/07/2016- ...)

...

Artikel 81. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 82. (08/07/2016- ...)

...

Artikel 83. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 84. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 85. (01/01/2019- ...)

...

Onderafdeling II De gemeentesecretaris en de adjunct-gemeentesecretaris

Artikel 86. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 87. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 88. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 89. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 90. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 91. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 92. (01/01/2019- ...)

...

Onderafdeling III De financieel beheerder

Artikel 93. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 94. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 95. (01/01/2019- ...)

...

Onderafdeling IV Het managementteam

Artikel 96. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 97. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 98. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III Interne controle

Artikel 99. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 100. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 101. (01/01/2019- ...)

...

TITEL III Personeel

HOOFDSTUK I Toepassingsgebied

Artikel 102. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK II [... (opgeh. decr. 3 juni 2016, art. 12, I: 8 juli 2016)]

Artikel 103. (01/01/2019- Datum te bepalen door Vlaamse Regering)

...

HOOFDSTUK III De rechtspositie van het personeel

Afdeling I Algemene bepaling

Artikel 104. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 104bis. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II De rechtspositieregeling

Artikel 105. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III [Eedaflegging van het personeel (verv. decr. 3 juni 2016, art. 16, I: 8 juli 2016)]

Artikel 106. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling IV Deontologische rechten en plichten

Artikel 107. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 108. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 109. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 110. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 111. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 112. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling V De evaluatie van het personeel

Artikel 113. (08/07/2016- ...)

...

Artikel 114. (08/07/2016- ...)

...

Artikel 115. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK IV Verdere uitvoeringsmaatregelen

Artikel 116. (01/01/2019- ...)

...

[HOOFDSTUK IVbis Samenwerking inzake personeel (ing. decr. 29 juni 2012, art. 35, I: 1 januari 2013)]

Artikel 116bis. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK V Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht

Artikel 117. (01/01/2013- ...)

...

HOOFDSTUK VI Tucht

Afdeling I Toepassingsgebied

Artikel 118. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II De tuchtvergrijpen

Artikel 119. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III De tuchtstraffen

Artikel 120. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 121. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 122. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling IV De tuchtoverheid

Artikel 123. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling V De tuchtprocedure

Artikel 124. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 125. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 126. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 127. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 128. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 129. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling VI De verjaring van de tuchtvordering

Artikel 130. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling VII De preventieve schorsing

Artikel 131. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 132. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 133. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 134. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 135. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 136. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling VIII Beroep

Artikel 137. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 138. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 139. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 140. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 141. (01/01/2013- ...)

...

Artikel 142. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 143. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling IX De doorhaling van de tuchtstraf

Artikel 144. (01/01/2019- ...)

...

TITEL IV Planning en financieel beheer

HOOFDSTUK I Algemene bepaling

Artikel 145. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK II Strategische meerjarenplanning

Artikel 146. (01/01/2014- 31/12/2019)

§ 1. Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en vóór hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar, stelt de gemeenteraad een meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

De gemeenteraad stemt over het meerjarenplan in zijn geheel. Elk gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het meerjarenplan die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over een of meer onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.

§ 2. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

§ 3. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

§ 4. Het ontwerp van meerjarenplan wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.

Artikel 147. (01/01/2014- 31/12/2019)

§ 1. De gemeenteraad past jaarlijks waar nodig het meerjarenplan aan voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar.

De aanpassing van het meerjarenplan is facultatief bij de vaststelling van het budget met betrekking tot het laatste financiële boekjaar van de zesjaarlijkse periode, vermeld in artikel 146, § 1, tweede lid.

De gemeenteraad houdt bij de aanpassing van het meerjarenplan rekening met de termijn waarop het meerjarenplan betrekking heeft. Artikel 146, § 1, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Met behoud van de toepassing van het derde lid beschrijft de financiële nota de financiële consequenties voor ten minste drie en ten hoogste zes financiële boekjaren.

§ 2. Het ontwerp van de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.

HOOFDSTUK III Het budget

Artikel 148. (01/01/2019- 31/12/2019)

§ 1. Voor het begin van ieder financieel boekjaar stelt de gemeenteraad op basis van het meerjarenplan het budget van de gemeente vast.

§ 2. In afwijking van de eerste paragraaf kan de gemeenteraad het budget voor het eerste volledige financiële boekjaar van de zesjaarlijkse periode waarvoor de gemeenteraad is verkozen, vaststellen in de loop van het eerste kwartaal van dat boekjaar.

Het budget voor het eerste volledige financiële boekjaar van de zesjaarlijkse periode hoeft niet te passen in het meerjarenplan.

Artikel 149. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 150. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 151. (01/01/2014- 31/12/2019)

§ 1. De financiële nota bevat minstens het exploitatiebudget, het investeringsbudget, en het liquiditeitenbudget.

§ 2. Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van de gemeente.

§ 3. Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van de gemeente.

§ 4. Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.

Een investeringsbudget bestaat uit een of meer investeringsenveloppen. Als een investeringsenveloppe eenmaal in het budget is goedgekeurd, blijft ze geldig tot de gemeenteraad deze investeringsenveloppe bij budget of bij budgetwijziging annuleert of tot de gemeenteraad de rekening van deze investeringsenveloppe vaststelt.

Artikel 152. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 153. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 154. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 155. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 156. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 157. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK IV Uitvoering van het budget, budgethouderschap en beheer van de middelen

Afdeling I Budgethouderschap

Artikel 158. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 159. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 160. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 161. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 162. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II Uitvoering van de betalingen, inning van de ontvangsten en beheer van de kasmiddelen

Artikel 163. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK V Boekhouding, financiële rapportering en kascontrole

Artikel 164. (01/01/2014- 31/12/2019)

Elke gemeente voert een voor de aard en de omvang van haar activiteiten passende boekhouding, volgens de methode van het dubbel boekhouden.

Artikel 165. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 166. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 167. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 168. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 169. (01/01/2013- ...)

...

Artikel 170. (01/01/2013- ...)

...

HOOFDSTUK VI Inventaris, jaarrekening en kwijting

Artikel 171. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 172. (01/01/2019- 31/12/2020)

De jaarrekening omvat een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene rekeningen.

De beleidsnota geeft het beleid weer dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De beleidsnota omvat een toelichting over de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota.

De financiële nota bevat minstens de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening.

De samenvatting van de algemene rekeningen omvat de balans en de staat van opbrengsten en kosten.

Artikel 173. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 174. (01/01/2007- 31/12/2019)

§ 1. Artikel 148, § 3, is van overeenkomstige toepassing op de stemming door de gemeenteraad over de jaarrekening.

§ 2. Het ontwerp van de jaarrekening wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.

Artikel 175. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK VII Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht

Artikel 176. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 177. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 178. (01/01/2013- ...)

...

Artikel 178bis. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK VIII Nadere uitwerking door de Vlaamse Regering

Artikel 179. (01/01/2019- ...)

...

TITEL V Bepalingen over de werking van de gemeente

HOOFDSTUK I Akten van de gemeente

Afdeling I Opmaken en ondertekenen van akten

Artikel 180. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 181. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 182. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 183. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 183bis. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 184. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 185. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II Bekendmaking en inwerkingtreding

Artikel 186. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 187. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III Wijze van kennisgeving

Artikel 188. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling IV Briefwisseling aan de gemeente

Artikel 189. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK II Wijze van berekening van termijnen

Artikel 190. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK III Goederen van de gemeente

Afdeling I Afwijking van het domeinrecht

Artikel 191. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II Gemeentewegen

Artikel 192. (01/01/2019- ...)

...

[HOOFDSTUK IIIbis Aanstellen van landmeters-experten (ing. Decr. 10 december 2010, art. 2, I: 31 december 2010)]

Artikel 192bis. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 192ter. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 192quater. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK IV Optreden in rechte

Artikel 193. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 194. (01/01/2013- ...)

Als het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad nalaten in rechte op te treden [... (vernietigd bij arrest Grondwettelijk Hof nr. 9/2014 van 23 januari 2014)] kunnen een of meer inwoners in rechte optreden namens de gemeente, mits zij onder zekerheidstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroep die kan worden uitgesproken.

Dit recht staat ook open voor de rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel in de gemeente is gevestigd.

De gemeente kan over het geding geen dading aangaan of er afstand van doen zonder instemming van degene die het geding in haar naam heeft gevoerd.

Op straffe van onontvankelijkheid kunnen personen vermeld in het eerste en tweede lid slechts namens de gemeente in rechte optreden indien zij de gedinginleidende akte aan het college van burgemeester en schepenen hebben betekend en, daaraan voorafgaand, het college van burgemeester en schepenen wegens het niet-optreden in gebreke hebben gesteld en na een termijn van tien dagen na de betekening van deze ingebrekestelling geen optreden in rechte vanwege het gemeentebestuur heeft plaatsgevonden. In geval van hoogdringendheid is geen voorafgaande ingebrekestelling vereist.

HOOFDSTUK V Deelname van de gemeenten aan rechtspersonen

Artikel 195. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK VI Contracten tussen gemeenten

Artikel 196. (01/01/2019- ...)

...

TITEL VI Participatie van de burger

HOOFDSTUK I Klachtenbehandeling

Artikel 197. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 198. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK II Inspraak

Artikel 199. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 200. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK IIbis Voorstellen van burgers

Artikel 200bis. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 200ter. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 200quater. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 200quinquies. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK III [Verzoekschriften aan de organen van de gemeente (verv. decr. 23 januari 2009, art.118, I: 1 juli 2009)])]

Artikel 201. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 202. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 203. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 204. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK IV De gemeentelijke volksraadpleging

Artikel 205. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 206. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 207. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 208. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 209. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 210. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 211. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 212. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 212bis. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 213. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 214. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 215. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 216. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 217. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 218. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 218bis. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 219. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 220. (01/01/2019- ...)

...

TITEL VII De gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen

HOOFDSTUK I De gemeentelijke intern verzelfstandigde agentschappen

Artikel 221. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 222. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 223. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 224. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK II De gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen

Afdeling I Algemene bepalingen

Artikel 225. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 226. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 227. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 228. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 229. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 230. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 231. (06/04/2008- ...)

...

Afdeling II Het autonoom gemeentebedrijf

Artikel 232. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 233. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 234. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 235. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 236. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 237. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 238. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 239. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 240. (01/01/2013- ...)

...

Artikel 241. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 242. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 243. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 243bis. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 243ter. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 243quater. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 244. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III Het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap IN privaatrechtelijke vorm

Artikel 245. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 246. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 247. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling IV Het autonoom gemeentelijk havenbedrijf

Artikel 247bis. (01/01/2019- ...)

...

TITEL VIII Bestuurlijk toezicht en externe audit

HOOFDSTUK I Bestuurlijk toezicht

Afdeling I Algemene bepalingen

Artikel 248. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 249. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 250. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 251. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II Algemeen bestuurlijk toezicht

Artikel 252. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 253. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 254. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 255. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 256. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 257. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 258. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 259. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 260. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III Dwangtoezicht

Artikel 261. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling IV Eengemeentezones en meergemeentezones, ingesteld door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

Artikel 262. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 263. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 264. (01/01/2013- ...)

...

[Afdeling V Hulpverleningszones, ingesteld met toepassing van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (ing. decr. 3 juni 2016, art. 27, I: 8 juli 2016)]

Artikel 264bis. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 264ter. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK II Externe audit

Artikel 265. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 266. (01/01/2013- ...)

...

Artikel 267. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 268. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 269. (01/01/2014- ...)

...

TITEL IX Samenwerking met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Artikel 270. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 271. (01/01/2019- ...)

...

TITEL X De binnengemeentelijke territoriale organen, bedoeld in artikel 41 van de Grondwet

HOOFDSTUK I Het bestuur van het district

Artikel 272. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 273. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 274. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 275. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK II Werking van de districtsraad

Artikel 276. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 277. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK III Vergaderingen, beraadslagingen en besluiten van het districtscollege

Artikel 278. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK IV Bepalingen die van toepassing zijn op de akten van de districtsoverheden

Artikel 279. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 280. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK V Bevoegdheden

Artikel 281. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 282. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 283. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 284. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 285. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 286. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 287. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 288. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 289. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 290. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 291. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 292. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 293. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK VI Toezicht

Artikel 294. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 295. (01/01/2019- ...)

...

TITEL XI Diverse bepalingen

HOOFDSTUK I Schrijfwijze van de naam van de gemeente

Artikel 296. (01/01/2019- ...)

...

[HOOFDSTUK II Samenvoeging op initiatief van de Vlaamse Regering en splitsing van gemeenten (verv. decr. 24 juni 2016, art. 61, I: 29 augustus 2016)]

Artikel 297. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 298. (01/01/2019- ...)

...

TITEL XII Slotbepalingen

HOOFDSTUK I Wijzigings- en opheffingsbepalingen

Artikel 299. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 300. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 301. (08/10/2006- ...)

...

Artikel 302. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 303. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 304. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 305. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK II Overgangsbepalingen

Afdeling I Overgangsbepalingen inzake de gemeentelijke diensten en het personeel

Artikel 306. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 307. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 308. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II Overgangsbepalingen voor de gemeentelijke financiën

Artikel 309. (01/01/2013- Datum te bepalen door Vlaamse Regering)

De kwijting bedoeld in artikel 175, die wordt verleend voor de eerste jaarrekening, vastgesteld en goedgekeurd met de toepassing van dit decreet, geldt tevens als kwijting voor alle voorgaande door de bevoegde organen goedgekeurde jaarlijkse rekeningen van de gemeente.

Artikel 309. (01/01/2013- ...)

...

Afdeling III Overgangsbepalingen voor de gemeentelijke externe verzelfstandiging

Artikel 310. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling IV Overgangsbepalingen voor het bestuurlijk toezicht

Artikel 311. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling V Overgangsbepalingen voor de toevoeging van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn aan het college van burgemeester en schepenen

Artikel 312. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK III Inwerkingtreding

Artikel 313. (01/01/2019- ...)

...