Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij -De Lijn belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer

Datum 07/09/2005

Inhoud

Artikel 1. (... - ...)

Het model van legitimatiekaart voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Artikel 2. (... - ...)

De minister, bevoegd voor het vervoer, verleent delegatie aan de directeur-generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn voor het aanstellen van het personeel belast met het toezicht, in uitvoering van decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, op de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, evenals met het toezicht in uitvoering van artikel 3, 12°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Artikel 3. (... - ...)

De minister, bevoegd voor het vervoer, delegeert haar bevoegdheid tot het afnemen van de eed van het personeel, bedoeld in artikel 2, aan de directeur-generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

Artikel 4. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft het ministerieel besluit van 1 september 2004 tot aanduiding van de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer op)