Besluit van de Vlaamse Regering houdende [de (verv. BVR 10 november 2017, art. 4, I: 1 januari 2016)] aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen

Datum 02/12/2005

Inhoud

Artikel 1. (10/05/2021- ...)

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° het decreet: het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand;
2° GRB-product: een digitaal extract van de in het GRB opgenomen grootschalige referentiegegevens, toegankelijk gemaakt in een gestandaardiseerde vorm conform de GRB-specificaties, vermeld in artikel 6 van het decreet;
3° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen.

Artikel 2. (01/01/2016- ...)

Ieder heffingsjaar verstuurt het agentschap een aangifteformulier aan de netbeheerders van fysieke leidingnetten die aanwezig zijn in projectzones waarvoor een GRB-product beschikbaar is. Het aangifteformulier bestaat uit een identificatieformulier, een aangiftetabel detailnet en een aangiftetabel vervoersnet. .

Artikel 3. (01/01/2016- ...)

De netbeheerder van een fysiek leidingnet vult het aangifteformulier juist en volledig in en dient zijn ondertekende aangifte in bij het agentschap binnen de termijnen vermeld in artikel 32, § 2 van het decreet.

Artikel 4. (01/01/2019- ...)

De netbeheerder van een detailnet vermeldt zijn aanwezigheid bij de projectzone waarvoor een GRB-product beschikbaar is in de aangiftetabel detailnet. In geval van een complementair detailnet vermeldt hij in de aangiftetabel detailnet eveneens het aantal verbruiksmeters van zijn detailnet in die projectzone.

De netbeheerder van een vervoersnet vermeldt zijn aanwezigheid bij de projectzone waarvoor een GRB-product beschikbaar is in de aangiftetabel vervoersnet. Hij vermeldt eveneens per projectzone binnen zijn discipline de trajectlengte van zijn aanwezige exploiteerbare net.

Bij de bepaling van het aantal verbruiksmeters en de trajectlengte volgt de netbeheerder de technische procedures die goedgekeurd zijn door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, en die raadpleegbaar zijn op de website van de Vlaamse overheid.

Artikel 5. (28/12/2005- ...)

Op datum van de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004, houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » worden de woorden « Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen » en « OC » vervangen door de woorden respectievelijk « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » en « Agentschap ».

Artikel 6. (28/12/2005- ...)

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 7. (28/12/2005- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE (01/01/2016- ...)

...


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/06/2024