Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanwijzing van de personeelsleden die belast zijn met de vestiging, de uitvoerbaarverklaring, de controle op, de inning en de invordering van de GRB-heffingen

Datum 21/04/2006

Inhoud

Artikel 1. (10/05/2021- ...)

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° het decreet: het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB);
1° /1 agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen;
2° de leidend ambtenaar: de leidend ambtenaar van het agentschap;
3° het afdelingshoofd: het afdelingshoofd van het agentschap;
4° de financieel verantwoordelijke: het personeelslid van het agentschap dat belast is met de leiding van de financiële afdeling.

Artikel 2. (10/05/2021- ...)

Het afdelingshoofd is belast, voor rekening van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, met de vestiging en de uitvoerbaarverklaring van de kohieren van de heffingen, vermeld in artikel 22 van het decreet, evenals met de controle op de naleving van de verplichtingen betreffende de heffingen.

Het afdelingshoofd kan met de heffingsplichtige dadingen treffen, voorzover die niet leiden tot vrijstelling of vermindering van de heffing.

Als erom verzocht wordt, maakt het afdelingshoofd zich bij de uitoefening van zijn ambt tegenover derden bekend door een legitimatiekaart als bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden.

Bij afwezigheid wordt het afdelingshoofd voor de in dit artikel vermelde taken vervangen door een door hem aangewezen ambtenaar van niveau A van het agentschap.

Artikel 3. (... - ...)

De leidend ambtenaar is gemachtigd om bij gebrek aan voldoening van de heffing, de verhoging, interesten en toebehoren het door de financieel verantwoordelijke uitgevaardigde dwangbevel te viseren en uitvoerbaar te verklaren.

Artikel 4. (10/05/2021- ...)

De financieel verantwoordelijke is belast, voor rekening van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, met de inning en de invordering van de heffingen, vermeld in artikel 22 van het decreet, en met het uitvaardigen van dwangbevelen, vermeld in artikel 40, § 1, van het decreet. De financieel verantwoordelijke kan de procedure in kort geding inleiden als vermeld in artikel 40, § 4, tweede lid, van het decreet.

Artikel 5. (... - ...)

Op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen worden:

1° in artikel 1 de woorden « de leidend ambtenaar, vermeld in artikel 9, § 2, van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij » vervangen door de woorden « de leidend ambtenaar, vermeld in artikel 10 van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen »;

2° in artikel 1, 2 en 4 de woorden « Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen » vervangen door de woorden « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ».

Artikel 6. (... - ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 18/07/2024