Ministerieel besluit houdende oprichting van het orgaan dat de bevoegdheden uitoefent inzake de rechtspositie van het personeel voor het extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Landmaatschappij

Datum 18/05/2006

Inhoud

Aanhef (... - ...)

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzonderheid artikel 18.

Na beraadslaging in de Beleidsraad Leefmilieu van 8 mei 2006,

Besluit :

Artikel 1. (08/05/2006- ...)

In het extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Landmaatschappij wordt een directieraad opgericht die de bevoegdheden inzake de rechtspositie van het personeel uitoefent.

Artikel 2. (24/09/2015- ...)

De directieraad, voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij, is samengesteld uit :
1° de gedelegeerd bestuurder;
2° de adjunct-directeur-generaal;
3° de afdelingshoofden en de projectleiders N-1 (incl. waarnemende managementfuncties van N-1 niveaus);

De Directieraad kan bovendien op eigen initiatief of op verzoek van een lid ten allen tijde deskundigen uitnodigen met het oog op een technische of inhoudelijke toelichting bij de bespreking van een specifiek probleem.

Artikel 3. (08/05/2006- ...)

De directieraad stelt een huishoudelijk reglement op dat de volgende elementen omvat :
1. wijze van samenroepen en agendering
2. wijze van beraadslagen
3. een vervangingsregeling van afwezige leden.

Artikel 4. (08/05/2006- ...)

Onverminderd zijn bevoegdheden voortvloeiend uit het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtpositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, beraadslaagt de directieraad over :
1. beleidsvoorstellen en problemen inzake beleidsuitvoering;
2. bevoegdheidsgeschillen binnen de instelling.

Artikel 5. (08/05/2006- ...)

Dit besluit treedt in werking op 8 mei 2006.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 29/05/2023