Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening (citeeropschrift: "het Winwinleningbesluit")

Datum 20/07/2006

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I Toepassingsgebied en algemene bepalingen
  2. HOOFDSTUK II Voorwaarden en procedure voor de registratie van de Winwinlening
  3. HOOFDSTUK III Inrichting van het Winwinleningregister
  4. [HOOFDSTUK III/1. Schrapping van de registratie (ing. BVR 4 februari 2011, art. 6)]
  5. HOOFDSTUK IV Berekening en betaling van de interesten
  6. HOOFDSTUK V Criteria betreffende het ondernemingsdoel en het achtergestelde karakter van de Winwinlening
  7. HOOFDSTUK VI Bepalingen inzake bewijs
  8. HOOFDSTUK IX Slotbepalingen
  9. Bijlage: modelformulier als vermeld in artikel 2, § 2

Inhoud

Aanhef (... - ...)

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, inzonderheid op artikel 4, § 1, artikel 5, § 1 en § 2, artikel 6, 7, 9, § 5 en artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 maart 2006;

Gelet op het advies van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 april 2006;

Gelet op het advies door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 17 mei 2006;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 29 juni 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel;

HOOFDSTUK I Toepassingsgebied en algemene bepalingen

Artikel 1. (30/04/2015- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder :
1° decreet van 19 mei 2006 : het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening;
2° Waarborgbeheer NV : de naamloze vennootschap Waarborgbeheer, opgericht bij de notariële akte van 12 februari 2004, bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2004 onder het nummer 04033900, met inbegrip van alle latere wijzigingen van de statuten. 

HOOFDSTUK II Voorwaarden en procedure voor de registratie van de Winwinlening

Artikel 2. (30/04/2015- ...)

 § 1. Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk VI van het decreet van 19 mei 2006, moeten de kredietgever en de kredietnemer bewijzen dat ze voldoen aan alle voorwaarden en voorschriften, vastgelegd in het voormelde decreet en in dit besluit.

§ 2. Het bewijs, vermeld in paragraaf 1, kan alleen geleverd worden als de Winwinlening is vastgesteld in een onderhandse of authentieke akte. Die akte is opgesteld aan de hand van het modelformulier dat Waarborgbeheer NV ter beschikking stelt. In het modelformulier worden ten minste de volgende gegevens opgenomen :
1° de identificatiegegevens van de kredietgever;
2° de identificatiegegevens van de kredietnemer die een zelfstandige is;
3° de identificatiegegevens van de kredietnemer die een rechtspersoon is;
4° de identificatiegegevens van de kredietnemer die een zaakvoerder is;
5° precieze vermelding van het doel van de Winwinlening;
6° de hoofdsom van de Winwinlening;
7° de begin- en einddatum van de Winwinlening;
8° het bankrekeningnummer waarop het bedrag van de Winwinlening werd gestort of zal worden gestort;
9° het bankrekeningnummer waarop de interesten en de kapitaalsaflossingen moeten worden gestort;
10° de bedragen en de vervaldata van de interesten die op de Winwinlening moeten worden betaald of, in voorkomend geval, de aflossingstabel, ondertekend door de kredietgever en de kredietnemer;
11° een verklaring van zowel de kredietgever als de kredietnemer dat aan alle voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 en van dit besluit voldaan wordt en voldaan zal worden;
12° de verklaring van de kredietgever dat het bedrag dat wordt uitgeleend of ter beschikking wordt gesteld, niet afkomstig is van de activiteiten, vermeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De kredietgever en de kredietnemer kunnen aan het modelformulier aanvullende voorwaarden of bepalingen toevoegen, op voorwaarde dat die niet strijdig of onverenigbaar zijn met de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006 en van dit besluit.

§ 3. De akte wordt in drie originele exemplaren opgesteld, waarvan één bestemd is voor elke partij, en één moet worden bezorgd aan Waarborgbeheer NV.

Als de kredietgever en de kredietnemer voorzien in een systeem van tussentijdse aflossingen, wordt de aflossingstabel bij de akte gevoegd. Waarborgbeheer NV stelt de aflossingsmodellen ter beschikking.

§ 4. De akte wordt alleen als geldig beschouwd als :
1° de akte opgesteld is aan de hand van het modelformulier, vermeld in paragraaf 2, dat Waarborgbeheer NV ter beschikking stelt;
2° de toegevoegde aflossingstabel opgesteld is aan de hand van de aflossingsmodellen, vermeld in paragraaf 3, die Waarborgbeheer NV ter beschikking stelt;
3° het originele exemplaar van de akte en de toegevoegde aflossingstabel volledig en correct ingevuld zijn;
4° de kredietgever binnen drie maanden nadat de Winwinlening gesloten is, een origineel exemplaar van de akte en de toegevoegde aflossingstabel aangetekend verstuurt aan Waarborgbeheer NV of, als Waarborgbeheer NV in die mogelijkheid voorziet, door middel van elektronische briefwisseling dan wel door middel van enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, gericht aan Waarborgbeheer NV, waarop een elektronische handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs.

Artikel 3. (30/04/2015- ...)

Waarborgbeheer NV gaat binnen een maand na de ontvangst van een originele exemplaar van de akte, op basis van de akte na of voldaan is aan de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 en dit besluit. Alleen als aan alle voorwaarden voldaan is, gaat Waarborgbeheer NV over tot de registratie van de akte.

De registratie bestaat uit het toekennen van een nummer aan de Winwinlening en het opnemen van de Winwinlening in het Winwinleningregister, vermeld in hoofdstuk III. Binnen een week na de registratie van de akte brengt Waarborgbeheer NV de kredietgever op de hoogte van de registratie door middel van een brief of door middel van elektronische briefwisseling, waarin minstens het nummer vermeld wordt dat bij de registratie aan de Winwinlening werd toegekend. Die brief wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de kredietgever dat vermeld wordt in de akte of, in geval van een adreswijziging, naar het nieuwe adres dat de kredietgever heeft meegedeeld aan Waarborgbeheer NV.

Artikel 4. (30/04/2015- ...)

§ 1. Waarborgbeheer NV kan de akte niet registreren als :
1° niet aan alle voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 en van dit besluit voldaan is;
2° ondanks het feit dat de akte volledig is opgesteld, Waarborgbeheer NV een gegronde reden heeft om te twijfelen aan de verklaringen van de kredietgever of kredietnemer, inzonderheid aan de waarachtigheid of accuraatheid ervan.

Als Waarborgbeheer NV de akte niet registreert, brengt ze de kredietgever daarvan op de hoogte door middel van een brief of door middel van elektronische briefwisseling. De brief vermeldt de redenen waarom er geen registratie kon plaatsvinden en wordt verstuurd binnen een week nadat besloten werd om niet tot registratie over te gaan. De brief wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de kredietgever, dat vermeld wordt in de akte of, in geval van een adreswijziging, naar het nieuwe adres dat de kredietgever heeft meegedeeld aan Waarborgbeheer NV.

§ 2. Als het feit dat de akte niet geregistreerd werd, uitsluitend zijn oorzaak vindt in een materiële vergissing of louter formele fout die kan worden rechtgezet, heeft de kredietgever de mogelijkheid die vergissing of fout recht te zetten. De kredietgever moet in dat geval binnen twee weken na ontvangst van de brief, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, het bewijs dat de materiële vergissing of louter formele fout is rechtgezet, aangetekend versturen aan Waarborgbeheer NV of, als Waarborgbeheer NV in die mogelijkheid voorziet, door middel van elektronische briefwisseling dan wel door middel van enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, gericht aan Waarborgbeheer NV, waarop een elektronische handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs.

Artikel 5. (01/09/2006- ...)

Enkel de kredietgever wordt op de hoogte gesteld van de niet-registratie of registratie van de Winwinlening, zoals in dit hoofdstuk bepaald. Als de kredietnemer op de hoogte gesteld wil worden, moeten kredietgever en kredietnemer daartoe onderling afspraken maken.

Artikel 6. (30/04/2015- ...)

De kredietgever moet iedere wijziging aan de geregistreerde akte die geen afbreuk doet aan de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006 en van dit besluit, binnen drie maanden aangetekend versturen aan Waarborgbeheer NV of, als Waarborgbeheer NV in die mogelijkheid voorziet, door middel van elektronische briefwisseling dan wel door middel van enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, gericht aan Waarborgbeheer NV, waarop een elektronische handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs.

HOOFDSTUK III Inrichting van het Winwinleningregister

Artikel 7. (07/03/2011- ...)

Er wordt een register aangelegd van alle geregistreerde Winwinleningen. Dat register draagt de benaming « Winwinleningregister » en wordt beheerd door Waarborgbeheer NV.

Artikel 8. (01/09/2006- ...)

Elke registratie in het Winwinleningregister bestaat uit een nummer, dat individueel wordt toegekend aan elke geregistreerde Winwinlening, alsook uit de identificatiegegevens met betrekking tot de geregistreerde Winwinleningen, de kredietnemers en de kredietgevers, en de informatie zoals opgenomen in de akte van kredietovereenkomst.

Artikel 9. (07/03/2011- ...)

Om de praktische voorwaarden van het beheer van het Winwinleningregister te bepalen, zal tussen het Vlaamse Gewest en Waarborgbeheer NV een samenwerkingsovereenkomst gesloten worden, die onder meer de beheervergoeding vaststelt. Waarborgbeheer NV zal over dat beheer jaarlijks rapporteren aan het Vlaamse Gewest.

Artikel 10. (30/04/2015- ...)

De personeelsleden van Waarborgbeheer NV en de hiertoe door Waarborgbeheer NV aangestelde personen zijn gemachtigd om de gegevens van het Winwinleningregister in te kijken en, op basis daarvan, verificaties en controles te doen bij de kredietnemer en de kredietgever met het oog op het toezicht op de naleving van het decreet van 19 mei 2006 en dit besluit. Bovendien heeft de federale belastingadministratie een inzagerecht in het Winwinleningregister.

[HOOFDSTUK III/1. Schrapping van de registratie (ing. BVR 4 februari 2011, art. 6)]

Artikel 10/1. (30/04/2015- ...)

§ 1. In geval van vervroegde terugbetaling als vermeld in artikel 4, § 1, tweede lid, van het decreet van 19 mei 2006, en in de gevallen, vermeld in artikel 4, § 2, van het voormelde decreet, moet de kredietgever binnen drie maanden na de beëindiging van de Winwinlening een bericht met opgave van de reden aangetekend versturen aan Waarborgbeheer NV of, als Waarborgbeheer NV in die mogelijkheid voorziet, door middel van elektronische briefwisseling dan wel door middel van enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, gericht aan Waarborgbeheer NV, waarop een elektronische handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs.

Binnen een maand na ontvangst van het bericht van beëindiging gaat Waarborgbeheer NV over tot schrapping van de registratie.

Binnen een week na de schrapping van de registratie brengt Waarborgbeheer NV de kredietgever op de hoogte van de schrapping door middel van een brief of door middel van elektronische briefwisseling waarin minstens het nummer vermeld wordt dat bij de registratie aan de Winwinlening werd toegekend. Die brief wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de kredietgever dat vermeld staat in de akte of, in geval van een adreswijziging, naar het nieuwe adres dat de kredietgever heeft meegedeeld aan Waarborgbeheer NV.

§ 2. Als Waarborgbeheer NV van oordeel is dat niet meer voldaan is aan de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 en van dit besluit, brengt het de kredietgever op de hoogte van het voornemen om de registratie van de Winwinlening te schrappen door middel van een brief of door middel van elektronische briefwisseling. De brief vermeldt minstens het nummer dat bij de registratie aan de Winwinlening werd toegekend, alsook de redenen waarom Waarborgbeheer NV meent tot schrapping te moeten overgaan. De brief wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de kredietgever dat vermeld staat in de akte of, in geval van een adreswijziging, naar het nieuwe adres dat de kredietgever heeft meegedeeld aan Waarborgbeheer NV.

De kredietgever kan binnen een termijn van veertien dagen vanaf de ontvangst van de voormelde brief, eventuele bezwaren tegen de schrapping aangetekend versturen aan Waarborgbeheer NV of, als Waarborgbeheer NV in die mogelijkheid voorziet, door middel van elektronische briefwisseling dan wel door middel van enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, gericht aan Waarborgbeheer NV, waarop een elektronische handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als bewijs.

Na het verstrijken van de termijn, vermeld in het tweede lid, beslist Waarborgbeheer NV tot ambtshalve schrapping van de registratie, als het oordeelt dat niet langer voldaan is aan de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 en van dit besluit. Waarborgbeheer NV brengt de kredietgever van die beslissing op de hoogte door middel van een brief of door middel van elektronische briefwisseling. De brief vermeldt minstens het nummer dat bij de registratie aan de Winwinlening werd toegekend, alsook de redenen van de ambtshalve schrapping. Die brief wordt gestuurd naar het adres of e-mailadres van de kredietgever dat vermeld staat in de akte of, in geval van een adreswijziging, naar het nieuwe adres dat de kredietgever heeft meegedeeld aan Waarborgbeheer NV.

§ 3. Alleen de kredietgever wordt op de hoogte gebracht van de schrappingen, vermeld in paragraaf 1, tweede lid en paragraaf 2, derde lid. Als de kredietnemer daarvan op de hoogte gebracht wil worden, moeten de kredietgever en de kredietnemer daarover onderling afspraken maken.

§ 4. Waarborgbeheer NV brengt de administratie die bevoegd is voor de vestiging van de inkomstenbelastingen, op de hoogte van de schrappingen, vermeld in paragraaf 1, tweede lid en paragraaf 2, derde lid.

Artikel 10/2. (30/04/2015- ...)

...

HOOFDSTUK IV Berekening en betaling van de interesten

Artikel 11. (30/04/2015- ...)

De interesten die de kredietnemer verschuldigd is, worden berekend door het bedrag dat in het kader van een Winwinlening is uitgeleend of ter beschikking gesteld, te vermenigvuldigen met de vaste rentevoet die is vastgelegd in de akte overeenkomstig artikel 4, § 1, vijfde lid, van het decreet van 19 mei 2006.

De interesten zijn betaalbaar op de overeengekomen vervaldagen.

HOOFDSTUK V Criteria betreffende het ondernemingsdoel en het achtergestelde karakter van de Winwinlening

Artikel 12. (30/04/2015- ...)

De in het kader van de Winwinlening geleende of ter beschikking gestelde middelen mogen uitsluitend voor ondernemingsdoeleinden van de kredietnemer gebruikt worden. Daarmee wordt bedoeld dat de middelen integraal moeten worden aangewend door de kredietnemer, binnen het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten, als rechtspersoon of als zelfstandige, op een wijze die in het belang van de rechtspersoon is en rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot de verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel of, als het een zelfstandige betreft, op een wijze die hoofdzakelijk bijdraagt tot de verwezenlijking van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

De activiteit die bestaat in het verstrekken door de kredietnemer van een of meer leningen of zekerheden kan niet gekwalificeerd worden als ondernemingsdoel in de zin van artikel 6 van het decreet van 19 mei 2006, tenzij het maatschappelijk doel van de kredietnemer uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit die activiteit.

Artikel 13. (01/09/2006- ...)

De Winwinlening is zowel achtergesteld ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige verplichtingen en schulden van de kredietnemer. De kredietgever wordt geacht hiermee onvoorwaardelijk akkoord te gaan door zijn verzoek om de akte als Winwinlening te laten registreren. De achterstelling geldt enkel voor de hoofdsom en geldt niet voor de interesten. De kredietgever zal in de hypothese van samenloop voor het einde van de duurtijd van de Winwinlening, pari passu behandeld worden met de andere achtergestelde schuldeisers, als die er zijn, en, met name zonder daartoe beperkt te zijn, met alle andere schuldeisers die met dezelfde kredietnemer een Winwinlening hebben gesloten, ongeacht of dergelijke Winwinleningen voor of na het sluiten van de Winwinlening tussen de kredietgever en de kredietnemer zijn ontstaan.

HOOFDSTUK VI Bepalingen inzake bewijs

Artikel 14. (30/04/2015- ...)

 § 1. De kredietgevers die met toepassing van artikel 8 van het decreet van 19 mei 2006 aanspraak maken op het daarin toegekende belastingkrediet, leveren het bewijs, vereist in artikel 7 van het voormelde decreet, door :
1° voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de Winwinlening is gesloten, de geregistreerde Winwinlening en de brief, vermeld in artikel 3, tweede lid, van dit besluit, ter beschikking van de federale belastingadministratie te houden;
2° in hun aangifte in de personenbelasting voor ieder belastbaar tijdperk waarvoor om het belastingkrediet verzocht wordt, het bedrag van alle uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen op 1 januari en op 31 december van het belastbare tijdperk in kwestie te vermelden in de daarvoor in het aangifteformulier opgenomen vakken.

§ 2. Voor de toepassing van artikel 9 van het decreet van 19 mei 2006, leveren de kredietgever of zijn rechtverkrijgenden het bewijs aan de hand van de bewijsmiddelen, vermeld in artikel 340 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

De kredietgever houdt het bewijs waaruit blijkt dat een gedeelte of het geheel van de hoofdsom van de Winwinlening definitief verloren is gegaan en, in voorkomend geval, de schrappingsbrief, vermeld in artikel 10/1, § 1, derde lid, ter beschikking van de federale belastingadministratie.

De rechtverkrijgenden van een overleden kredietgever houden elk het bewijs waaruit blijkt dat een gedeelte of het geheel van de hoofdsom van de Winwinlening definitief verloren is gegaan, in voorkomend geval, de schrappingsbrief, vermeld in artikel 10/1, § 1, derde lid, alsook een kopie van hetzij de verdelingsakte, hetzij een verklaring van de notaris die belast is met de verdeling, hetzij een verklaring, ondertekend door alle erfgenamen, waaruit de identiteit van de rechtverkrijgenden en het door hen verkregen deel van de Winwinlening duidelijk blijkt, ter beschikking van de federale belastingadministratie.

HOOFDSTUK IX Slotbepalingen

Artikel 15. (30/04/2015- ...)

Het decreet van 19 mei 2006 treedt in werking op de datum waarop dit besluit in werking treedt.

Artikel 16. (01/09/2006- ...)

Dit besluit wordt aangehaald als het Winwinleningbesluit.

Artikel 17. (01/09/2006- ...)

Dit besluit treedt in werking vijftien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 18. (01/09/2006- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage: modelformulier als vermeld in artikel 2, § 2

(30/04/2015- ...)

...