Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van agentschappen, die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest en van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

Datum 12/01/2007

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 mei 1985 betreffende de pensioenregeling van de personeelsleden van sommige gewestinstellingen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het decreet van 2 mei 1985 betreffende de pensioenregeling van de personeelsleden van sommige gemeenschapsinstellingen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 houdende machtiging van de Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en Gasmarkt tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden;

Gelet op het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse Overheid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 21 september 2006;

Gelet op protocol nr. 239.766 van 18 oktober 2006 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op het advies 41.636/3 van de Raad van State, gegeven op 6 december 2006 met toepassing van artikel 84, §3, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. (01/01/2016- ...)

1°De hierna vermelde agentschappen en het permanent secretariaat van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad worden gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden :

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

Toerisme Vlaanderen

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Vlaams Agentschap Ondernemen

Vlaamse Regulator voor de Media

Agentschap voor Geografisch informatie Vlaanderen

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Sport Vlaanderen

Kind en Gezin

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Landmaatschappij

Vlaamse Milieumaatschappij

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

 

Artikel 2. (01/05/2002- ...)

Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 houdende machtiging van de Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en Gasmarkt tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden wordt vervangen door wat volgt :
« Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2002. »

Artikel 3. (... - ...)

1 mei 2002: Dit besluit heeft uitwerking met ingang van :

1 mei 2002:

Wat betreft artikel 2

29 april 2004:

Wat betreft Toerisme Vlaanderen

1 juli 2005:

Wat betreft het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

30 december 2005:

Wat betreft het Vlaams Agentschap Ondernemen

10 februari 2006:

Wat betreft de Vlaamse Regulator voor de Media

1 april 2006:

Wat betreft de agentschappen, vermeld in artikel 1, punt 5° tot en met 15° en het permanent secretariaat van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad

1 januari 2007

Wat betreft het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en het Openbaar Psychiatrisch zorgcentrum Rekem

 

Artikel 4. (... - ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 04/02/2023