Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

Datum 20/04/2007

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990, gewijzigd bij de decreten van 21 december 1990, 25 juni 1992, 15 juli 1997 en 7 mei 2004;

Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 november 1996, 8 december 1998, 7 april 2000, 8 december 2000, 30 maart 2001, 10 juli 2001, 14 mei 2004, 31 maart 2006, 28 april 2006, 8 september 2006, 8 december 2006 en 15 december 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 20 april 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand onverwijld moet worden gewijzigd, ter uitvoering van het akkoord met de sector tot verhoging van de werkingstoelagen om de leefbaarheid van de voorzieningen niet in het gedrang te brengen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. (01/01/2007- ...)

In het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 november 1996, 8 december 1998, 7 april 2000, 8 december 2000, 30 maart 2001, 10 juli 2001, 14 mei 2004, 31 maart 2006, 28 april 2006, 8 september 2006, 8 december 2006 en 15 december 2006, wordt bijlage V vervangen door de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2. (01/01/2007- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3. (01/01/2007- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE (01/01/2007- ...)

Subsidies voor de werking en de infrastructuur

A. De maandelijkse subsidies om de uitgaven te vergoeden voor de infrastructuur en de werkingskosten van de erkende voorzieningen worden per categorie van voorzieningen en met inachtneming van de capaciteit vastgesteld als volgt:
1° categorie 1 en 2 . . . . . 277,76 euro per capaciteitseenheid;
2° categorie 3 . . . . . 292,76 euro per capaciteitseenheid;
3° categorie 4 . . . . . 169,41 euro per capaciteitseenheid;
4° categorie 5 en 6 . . . . . 105,82 euro per capaciteitseenheid.

B. De subsidie om de uitgaven te vergoeden voor de infrastructuur en de werkingskosten van de erkende voorzieningen van categorie 7 wordt vastgesteld als volgt: een toelage van 2,09 euro per dag en per begeleide minderjarige.

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex van kracht op 1 januari 2007.