Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor en de modaliteiten van recuperatie van grootschalige geografische gegevens die door of in opdracht van andere personen dan het Agentschap [Digitaal (verv. BVR 7 mei 2021, art. 37, I: 10 mei 2021)] Vlaanderen zijn opgemeten

Datum 25/05/2007

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I. Definities
  2. HOOFDSTUK II. Aanbiedingstermijnen en -formaliteiten
  3. HOOFDSTUK III. De kwaliteitscontrole en -bekostiging
  4. HOOFDSTUK IV. De rechten met betrekking tot de aangeboden recuperatiegegevens en de vrijwaring
  5. HOOFDSTUK V. De verwerking van recuperatiegegevens
  6. HOOFDSTUK VI. De recuperatiewaarde en vergoeding
  7. HOOFDSTUK VII. Slot- en opheffingsbepalingen

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), inzonderheid op artikel 12, gewijzigd bij de decreten van 21 april 2006 en 25 mei 2007;

Gelet op het voorstel van de stuurgroep GIS-Vlaanderen, gedaan op 17 mei 2006;

Gelet op het advies van de GRB-Raad, gegeven op 19 mei 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 19 juli 2006;

Gelet op het advies 41.120/1/V van de Raad van State, gegeven op 7 september 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. Definities (... - ...)

Artikel 1. (10/05/2021- ...)

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° het decreet : het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB);
2° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen;
3° recuperatie : het integreren in het GRB van grootschalige geografische gegevens die door of in opdracht van andere personen dan het agentschap zijn opgemeten conform de skeletbestekken of die door of in opdracht van andere personen dan het agentschap zijn opgemeten voorafgaandelijk aan de goedkeuring door de Vlaamse Regering van de GRB-specificaties;
4° projectzone : de projectzone, vermeld in artikel 21, 9°, van het decreet;
5° wegverbinding : de wegverbinding, bepaald door de Vlaamse Regering ter uitvoering van artikel 6 van het decreet;
6° skeletmeting : terrestrische opmeting volgens het skeletbestek, vermeld in artikel 8 van het decreet;
7° grootschalige tracémetingen : metingen langs wegverbindingen die grootschalige geografische gegevens omvatten van een beperkte zone rond de verbinding;
8° gebiedsdekkende karteringen : karteringen die grootschalige geografische gegevens omvatten van grote delen van een projectzone die gelijktijdig en aaneengesloten werden geïnventariseerd;
9° recuperatiegegevens : grootschalige geografische gegevens die potentieel in aanmerking komen voor recuperatie. De gegevensinhoud omvat geheel of gedeeltelijk de GRB-terreinclassificatie, vermeld in artikel 5 van het decreet. Recuperatiegegevens behoren tot grootschalige tracémetingen of gebiedsdekkende karteringen. Grootschalige tracémetingen moeten per projectzone en per type voldoen aan de volgende minimumhoeveelheden :
a) elk van de samenstellende delen omvat minimaal 500 meter wegverbinding of een volledige straat;
b) de tracémetingen omvatten in totaal minimaal 5 kilometer wegverbinding.
Gebiedsdekkende karteringen omvatten per projectzone en per type minimaal een deelgemeente of minimaal 10 km2;
10° de aanbieder : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die recuperatiegegevens aanbiedt;
11° karteringsopdracht : de opdracht voor de initiële aanmaak van het GRB voor een welbepaalde projectzone.

HOOFDSTUK II. Aanbiedingstermijnen en -formaliteiten (... - ...)

Artikel 2. (01/01/2016- ...)

Op basis van een jaarplanning roept het agentschap op tot het aanbieden van recuperatiegegevens. Onverminderd de mogelijkheid voor het agentschap om de oproep ook op andere wijzen bekend te maken, wordt de oproep bekendgemaakt op de website van het agentschap.

De aanbieder moet zijn recuperatiegegevens per projectzone aanbieden binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de oproep op de website van het agentschap.

Artikel 3. (01/01/2016- ...)

§ 1. De aanbieder biedt recuperatiegegevens aan via een aangetekende of gelijkwaardige zending op een door het agentschap bepaalde drager en volgens een door het agentschap bepaald dataformaat.

De aanbieder gebruikt hiervoor een model, beschikbaar op de website van het agentschap, waarin hij verklaart dat hij op de hoogte is van en zonder enig voorbehoud instemt met de voorwaarden, modaliteiten en gevolgen van het aanbieden en de recuperatie van zijn recuperatiegegevens opgelegd door het GRB-decreet, de uitvoeringsbesluiten ervan en de in de oproep bepaalde richtlijnen.

§ 2. Bij de aangeboden recuperatiegegevens moeten ook de metadata worden gevoegd, die een beschrijving geven van de gegevens die worden verstrekt. Uit die metadata blijkt minstens de actualiteit en de kwaliteit van de aangeboden recuperatiegegevens. De metadata moeten voldoen aan de richtlijnen in de oproep, vermeld in artikel 2, eerste lid.

HOOFDSTUK III. De kwaliteitscontrole en -bekostiging (... - ...)

Artikel 4. (01/01/2016- ...)

§ 1. Het agentschap voert op de aangeboden recuperatiegegevens een kwaliteitscontrole uit waaruit moet blijken of deze gegevens al dan niet beantwoorden aan de GRB-specificaties. Als verschillende aangeboden recuperatiegegevens voorkomen voor hetzelfde gebied, worden ze gecontroleerd op basis van de volgende volgorde :
1° de meest recente skeletmetingen;
2° de meest recente tracémetingen, andere dan skeletmetingen;
3° de meest recente gebiedsdekkende karteringen.

Het agentschap stelt een controlerapport op.

§ 2. De eerste gegevens waarvoor, conform de volgorde bepaald in § 1, uit het controlerapport blijkt dat ze beantwoorden aan de GRB-specificaties en de voorwaarden van dit besluit, worden door het agentschap goedgekeurd voor recuperatie. De beslissing wordt, samen met het controlerapport, toegezonden aan de aanbieder. Indien aangeboden gegevens niet beantwoorden aan de GRB-specificaties of indien voor eenzelfde gebied, conform de volgorde bepaald in § 1, reeds andere gegevens werden goedgekeurd voor recuperatie, beslist het agentschap om die gegevens niet goed te keuren voor recuperatie. Die beslissing wordt aan de betrokken aanbieder toegezonden.

§ 3. De aanbieder bekostigt de kwaliteitscontrole van zijn aangeboden recuperatiegegevens. De door de aanbieder te betalen vergoeding stemt overeen met de werkelijke kosten van de door het agentschap verrichte kwaliteitscontrole en wordt door het agentschap vastgesteld overeenkomstig de richtlijnen in de oproep, vermeld in artikel 2, eerste lid. De kostprijs van de kwaliteitscontrole wordt door de aanbieder vergoed binnen dertig dagen na de toezending door het agentschap van de beslissing en het controlerapport.

HOOFDSTUK IV. De rechten met betrekking tot de aangeboden recuperatiegegevens en de vrijwaring (... - ...)

Artikel 5. (29/06/2007- ...)

§ 1. Op het ogenblik dat hij recuperatiegegevens aanbiedt, verleent de aanbieder aan het Vlaamse Gewest kosteloos een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de aangeboden recuperatiegegevens te gebruiken, te reproduceren, te verwerken, te wijzigen en te bewerken met het oog op een eventuele recuperatie ervan, tot op het ogenblik dat beslist wordt om al dan niet tot goedkeuring voor recuperatie over te gaan.

Vanaf het ogenblik dat beslist wordt om de aangeboden recuperatiegegevens goed te keuren voor recuperatie, gaat de eigendom van alle rechten met betrekking tot de recuperatiegegevens waarvan tot recuperatie beslist werd, automatisch over van de aanbieder naar het Vlaamse Gewest.

Vanaf het ogenblik dat beslist wordt om de aangeboden recuperatiegegevens niet goed te keuren voor recuperatie, gaat de eigendom van alle rechten met betrekking tot de aangeboden recuperatiegegevens terug naar de aanbieder.

Op het ogenblik dat hij recuperatiegegevens aanbiedt, verbindt de aanbieder zich ertoe het Vlaamse Gewest te vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die voortvloeien uit of verband houden met het feit dat het verlenen van de rechten, vermeld in het eerste lid, of de overdracht, vermeld in het tweede lid, een inbreuk vormt op rechten van derden.

§ 2. Vanaf het ogenblik dat beslist wordt om de aangeboden recuperatiegegevens goed te keuren voor recuperatie, verleent het Vlaamse Gewest aan de aanbieder kosteloos een niet-exclusief recht om de door hem aangeboden recuperatiegegevens waarvan tot recuperatie beslist werd, verder te blijven gebruiken. Mits het Vlaamse Gewest voorafgaandelijk schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming verleent en binnen de perken van zijn eigen gebruiksrecht, heeft de aanbieder het recht om op die gegevens aan derden een gebruiksrecht te verlenen.

HOOFDSTUK V. De verwerking van recuperatiegegevens (... - ...)

Artikel 6. (01/01/2016- ...)

Het agentschap brengt per projectzone de goedgekeurde recuperatiegegevens samen in één recuperatiebestand. De opname in het recuperatiebestand geeft aanleiding tot een vergoeding die het agentschap moet betalen aan de betrokken aanbieder en waarvan de omvang en de modaliteiten bepaald worden in de artikelen 8 en 9. Er wordt een telling uitgevoerd per type recuperatiegegeven in meter wegverbinding.

Artikel 7. (01/01/2016- ...)

§ 1. Bij de karteringsopdracht door het agentschap is het verplicht het recuperatiebestand te integreren op voorwaarde dat de gegevens van dit bestand op het ogenblik van de kartering nog beantwoorden aan de terreinsituatie.

§ 2. Als niet voldaan is aan de voorwaarde betreffende de minimumhoeveelheden, vermeld in artikel 1, 9°, of de termijn, vermeld in artikel 2, tweede lid, of als geen goedkeuring bekomen werd bij de kwaliteitscontrole conform artikel 4, maar wel voldaan is aan de voorwaarden betreffende de soort recuperatiegegeven, vermeld in artikel 1, 7° of 8°, en de aanbiedingsformaliteiten, vermeld in artikel 3, en de verlening van rechten en vrijwaring, vermeld in artikel 5, § 1, kan de aanbieder de recuperatiegegevens aanbieden voor vrijwillige recuperatie.

In geval van vrijwillige recuperatie rust er geen enkele verplichting op het agentschap om tot recuperatie van de aangeboden gegevens over te gaan. Ook kan de vrijwillige recuperatie nooit aanleiding geven tot het verstrekken van een vergoeding aan de aanbieder.

HOOFDSTUK VI. De recuperatiewaarde en vergoeding (... - ...)

Artikel 8. (01/01/2016- ...)

De recuperatiewaarde, afgekort RW, wordt berekend op basis van de goedgekeurde recuperatiegegevens, uitgedrukt in aantal meter wegverbinding, opgenomen in het recuperatiebestand, afgekort WL, vermenigvuldigd met een recuperatieforfaitprijs, afgekort RP. De bepaling van de recuperatiewaarde wordt toegelicht in het document « code bij recuperatie van grootschalige geografische gegevens in het GRB » dat op de website van het agentschap gepubliceerd wordt.

Voor de berekening van de recuperatiewaarde geeft dit volgende formule :

RW = WL x RP

waarin :

1° WL : de totale lengte van de goedgekeurde recuperatiegegevens in het recuperatiebestand, uitgedrukt in meter wegverbinding;

2° RP : de recuperatieforfaitprijs, uitgedrukt in euro, wordt per projectzone berekend op basis van de basisforfaitprijs, de versnipperingsfactor, de combinatiefactor en de integratiefactor.

De recuperatieforfaitprijs kan nooit hoger liggen dan 0,20 euro per meter wegverbinding.

De recuperatieforfaitprijs wordt berekend aan de hand van de onderstaande formule :

RP = basisFP x VF x CF x IF

waarin :

1° basisFP : de basisforfaitprijs.

De basisforfaitprijs wordt in euro per meter wegverbinding uitgedrukt en vastgesteld door het agentschap op basis van de gemiddelde eenheidsprijzen voor een nieuwe kartering en de gemiddelde recuperatieverhouding.

De recuperatieverhouding wordt bepaald door het agentschap op basis van de afgewerkte projectzones waar de recuperatie van recente skeletmetingen werd uitgevoerd. In elk van die projectzones wordt de recuperatieverhouding berekend als de verhouding van de gerecupereerde skeletmetingen, uitgedrukt in meter wegverbinding, ten opzichte van de volledige karteringsopdracht, uitgedrukt in meter wegverbinding. Van deze recuperatieverhoudingen wordt een gemiddelde genomen.

De basisforfaitprijs en de gemiddelde recuperatieverhouding worden tweejaarlijks herzien door het agentschap op basis van de ontwikkeling van de gemiddelde eenheidsprijzen voor een nieuwe kartering en de ontwikkeling van de gemiddelde recuperatieverhouding van een skeletmeting in de karteringsopdrachten.

2° VF : de versnipperingsfactor.

De versnipperingsfactor geeft de mate aan waarin afzonderlijke goedgekeurde recuperatiegegevens voorkomen in het recuperatiebestand. Hoe groter het aantal afzonderlijke goedgekeurde recuperatiegegevens, des te kleiner wordt de versnipperingsfactor. De versnipperingsfactor wordt bepaald door het agentschap en bedraagt minimaal 0,7 en maximaal 1,0;

3° CF : de combinatiefactor.

De combinatiefactor geeft de mate aan waarin verschillende types van goedgekeurde recuperatiegegevens voorkomen in het recuperatiebestand. Er wordt maximaal een combinatie van drie types recuperatiegegevens in het recuperatiebestand toegestaan. Hoe groter het aantal verschillende types recuperatiegegevens, des te kleiner wordt de combinatiefactor. De combinatiefactor wordt bepaald door het agentschap en bedraagt minimaal 0,8 en maximaal 1,0;

4° IF : de integratiefactor.

De integratiefactor geeft de mate aan waarin de goedgekeurde recuperatiegegevens uit het recuperatiebestand geïntegreerd kunnen worden in het GRB. Als er meerdere types recuperatiegegevens voorkomen, wordt de IF bepaald op basis van de vermenigvuldiging van de integratiewaarde van elk type met zijn overeenkomstige lengte wegverbinding in het recuperatiebestand.

De integratiewaarde geeft de mate aan waarin elk type recuperatiegegeven in het GRB geïntegreerd kan worden. De integratiewaarde wordt bepaald door het agentschap en bedraagt maximaal 1,0.

Artikel 9. (01/01/2016- ...)

De aanbieder krijgt per projectzone de recuperatiewaarde vergoed op basis van zijn aantal meter wegverbinding in het recuperatiebestand en de recuperatieforfaitprijs, vermeld in artikel 8. Het agentschap vergoedt de recuperatiewaarde aan de aanbieder binnen een termijn van zestig dagen, die begint te lopen nadat het GRB van die projectzone beschikbaar is.

HOOFDSTUK VII. Slot- en opheffingsbepalingen (... - ...)

Artikel 10. (29/06/2007- ...)

Dit besluit is van toepassing op de recuperatiegegevens die worden aangeboden vanaf de inwerkingtreding van het decreet.

Dit besluit houdt op uitwerking te hebben op 31 december van het jaar waarin de aanmaakheffing van de laatste afgewerkte projectzone wordt geheven.

Artikel 11. (29/06/2007- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 29/02/2024