Decreet houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (citeeropschrift:"KLIP-decreet")

Datum 14/03/2008

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen
  2. HOOFDSTUK II Doelstelling en werking
  3. HOOFDSTUK III Verplichtingen tot registreren en invoeren en activeren in KLIP
  4. HOOFDSTUK IV Verplichting tot planaanvraag
  5. HOOFDSTUK V Afhandeling van de planaanvraag
  6. HOOFDSTUK VI Openbaar domein
  7. HOOFDSTUK VII Gebruik van informatie en aansprakelijkheid
  8. HOOFDSTUK VIII Verwerking van persoonsgegevens
  9. HOOFDSTUK IX Handhaving
  10. HOOFDSTUK X Slotbepalingen

Inhoud

HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen (... - ...)

Artikel 1. (01/06/2009- ...)

Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid.

Artikel 1/1. (24/11/2017- ...)

Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid.

Artikel 2. (01/01/2024- ...)

§ 1. In dit decreet wordt verstaan onder :
1° Kabel en Leiding Informatie Portaal, hierna KLIP te noemen : elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen tussen KLB's, planaanvragers en ODB's;
2° kabels en leidingen : alle ondergrondse infrastructuur die bestemd is voor de transit, het transport, de transmissie of de distributie van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, energie of informatie;
3° kabel- en leidingbeheerder, hierna KLB te noemen : persoon die in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van publiek belang kabels en leidingen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest beheert of binnen uiterlijk vijftig werkdagen dit beheer op zich zal nemen;
4° belangenzone kabel- en leidingbeheerder, hierna KLB-zone te noemen : alle gebieden waarin een bepaalde KLB-kabels en leidingen beheert of binnen uiterlijk vijftig werkdagen dit beheer op zich zal nemen;
5° professionele planaanvrager : persoon die in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van publiek belang op het grondgebied van het Vlaamse Gewest ofwel grondwerken zal uitvoeren, ofwel betrokken is bij de voorbereiding en planning van dergelijke werken, en zich in die hoedanigheid geregistreerd heeft in het KLIP;
6° particuliere planaanvrager : persoon die niet als professionele planaanvrager geregistreerd is in het KLIP;
7° planaanvraagzone : gebied waarop een planaanvraag betrekking heeft;
8° planaanvraag : aanvraag die via het KLIP is ingediend om informatie over de ligging van kabels en leidingen in de planaanvraagzone te verkrijgen;
9° werkdag : elke dag van de week, met uitzondering van zater- en zondagen, en de wettelijke, decretale of reglementaire feestdagen;
10° grondwerken : alle activiteiten die een impact hebben op het grondoppervlak of de ondergrond en schade kunnen veroorzaken aan kabels en leidingen;
11° openbaardomeinbeheerder, hierna ODB te noemen : persoon die openbaar domein in beheer heeft, en zich in die hoedanigheid geregistreerd heeft in het KLIP;
12° belangenzone openbaardomeinbeheerder, hierna ODB-zone te noemen : alle gebieden die een bepaalde ODB in beheer heeft;
13° Informatie Model Kabels en Leidingen, hierna IMKL te noemen : uitwisselingsformaat met als doel de informatie over kabels en leidingen van KLB's te standaardiseren zodat deze informatie via het KLIP kan uitgewisseld worden;
14° het agentschap: het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf, opgericht krachtens het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap;
15° presentatiemodel Kabels en Leidingen, hierna PMKL te noemen : het geheel van visualisatieafspraken met als doel de wijze van voorstelling van IMKL-conforme informatie over kabels en leidingen van KLB's te standaardiseren zodat die informatie via het KLIP op uniforme wijze aan de planaanvragers meegedeeld kan worden;
16° elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid: de transmissiesystemen, de schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen, zoals netwerkelementen die niet actief zijn, die het mogelijk maken signalen over te brengen, ongeacht de aard van de overgebrachte informatie, via:
a) draad;
b) radiogolven;
c) optische of andere elektromagnetische middelen, zoals satellietnetwerken, vaste en mobiele terrestrische netwerken;
d) elektriciteitsnetten, als ze voor overdracht van signalen worden gebruikt;
e) netwerken voor de transmissie van radio-omroep en televisie.
Vaste terrestrische netwerken omvatten circuit- en pakketgeschakelde netwerken, met inbegrip van internet. Het gaat alleen om elektronische-communicatienetwerken die geheel of hoofdzakelijk gebruikt worden om voor het publiek beschikbare elektronische-communicatiediensten aan te bieden ter ondersteuning van de overdracht van informatie tussen netwerkaansluitpunten met een snelheid van minstens 30 Mbps.

§ 2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief moeten worden nageleefd.
 

HOOFDSTUK II Doelstelling en werking (... - ...)

Artikel 3. (24/11/2017- ...)

Het doel van het KLIP is de directe en indirecte milieuschade, de economische schade (waaronder de schade aan de leidingen zelf) en de risico's inzake veiligheid en gezondheid ingevolge schade aan kabels en leidingen door grondwerken te voorkomen, dit door de informatie over kabels en leidingen beter te ontsluiten en uit te wisselen.

Het doel is ook, tegen lagere kosten, de uitrol van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid te vergemakkelijken en te stimuleren, door meer gezamenlijk gebruik van bestaande fysieke infrastructuur en een efficiëntere aanleg van nieuwe fysieke infrastructuur.
 

Artikel 4. (01/01/2016- ...)

Onverminderd de taken van het agentschap bepaald door of krachtens andere decreten, wordt het agentschap belast met volgende taken :
1° de ontwikkeling, de openstelling,het beheer, de dienstverlening en het vaststellen van de gebruiksvoorwaarden van het KLIP;
2° de controle op de registratie van een persoon als KLB, professioneel planaanvrager of ODB voor het gebruik van het KLIP, alsook om de registratie te schorsen of op te heffen;
3° de bewaring van een elektronisch informatiebestand over de elektronische transacties die via het KLIP gebeuren, van de informatie die door de KLB via het KLIP in IMKL aan het agentschap wordt meegedeeld en van de informatie die door het agentschap in PMKL via het KLIP aan de planaanvrager ter beschikking wordt gesteld, gedurende een periode van tien jaar vanaf de dag na de planaanvraag;
4° de ontwikkeling van een IMKL en een PMKL, het vaststellen en invoeren ervan na goedkeuring door de Vlaamse Regering, het onderhoud en het gebruik ervan in het KLIP;
5° het innen van de retributies, verschuldigd aan het agentschap voor het gebruik van het KLIP;
6° alle andere taken die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de taken, vermeld in punt 1° tot en met 5°, en het doel, vermeld in artikel 3.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de taken vermeld in de punten 1°, 3° en 5°. De Vlaamse Regering bepaalt voor punt 2° de procedure en de voorwaarden voor de controle van de registratie, en de schorsing en de opheffing van de registratie.

Artikel 5. (01/01/2024- ...)

§ 1. Per planaanvraag die via het KLIP wordt ingediend, is de planaanvrager een retributie van 10 euro verschuldigd aan het agentschap.

De Vlaamse Regering kan het bedrag van de retributie aanpassen of diversifiëren, een regeling vaststellen voor de gevallen waarin de retributie niet of te laat betaald wordt, en de nadere regels en praktische voorwaarden voor de inning van de retributie vaststellen.

§ 2. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor het bepalen en aanrekenen van kosten voor andere functionaliteiten van het KLIP.
 

HOOFDSTUK III Verplichtingen tot registreren en invoeren en activeren in KLIP (... - ...)

Artikel 6. (01/06/2009- ...)

§ 1. Elke KLB is verplicht om zich uiterlijk de vijftigste werkdag voorafgaand aan het ogenblik dat hij in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van publiek belang kabels en leidingen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest begint te beheren, te registreren in het KLIP en uiterlijk de vijfenveertigste werkdag voor dat ogenblik zijn initiële KLB-zone via het KLIP in te voeren en te activeren.

§ 2. Elke in het KLIP geregistreerde KLB is tevens verplicht om via het KLIP elke wijziging aan zijn KLB-zone in te voeren.

Als de wijziging betrekking heeft op gebieden die voorheen niet in de KLB-zone begrepen waren, dan moet de KLB de wijziging invoeren en activeren. Dit gebeurt uiterlijk de vijfenveertigste werkdag voorafgaand aan het ogenblik dat men in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van publiek belang in die zone kabels en leidingen begint te beheren.

Als de wijziging betrekking heeft op het schrappen van gebieden die voorheen begrepen waren in de KLB-zone, dan mag die wijziging pas geactiveerd worden nadat de KLB effectief in de te schrappen gebieden geen leidingen meer beheert.

Artikel 7. (01/01/2016- ...)

Elke in het KLIP geregistreerde KLB is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij invoert in het KLIP en voor de informatie die hij verstrekt aan het agentschap in verband met het KLIP.

HOOFDSTUK IV Verplichting tot planaanvraag (... - ...)

Artikel 8. (01/01/2016- ...)

Elke persoon die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest grondwerken zal uitvoeren, is verplicht om ten vroegste veertig werkdagen op voorhand via het KLIP een planaanvraag in te dienen.

De verplichting tot het indienen van een planaanvraag geldt niet in geval van overmacht en voor grondwerken die manueel worden uitgevoerd. De verplichting geldt tevens niet indien het grondwerken betreft op grond die eigendom is of in beheer is van de persoon die de grondwerken zal uitvoeren en indien die persoon weet dat er sinds de voorafgaande planaanvraag aan de aanwezigheid en de ligging van de kabels en leidingen niets is veranderd.

HOOFDSTUK V Afhandeling van de planaanvraag (... - ...)

Artikel 9. (01/01/2016- ...)

Het agentschap kan nadere en afzonderlijke modaliteiten bepalen voor het afhandelen van de planaanvragen van de professionele planaanvragers enerzijds en de particuliere planaanvragers anderzijds.

Uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de planaanvraag stelt het agentschap via het KLIP de planaanvraag op elektronische wijze ter beschikking aan alle KLB's in de planaanvraagzone die in het KLIP geregistreerd zijn.

Artikel 10. (01/01/2016- ...)

Elke KLB aan wie een planaanvraag via het KLIP ter beschikking wordt gesteld, stuurt uiterlijk de tweede werkdag die volgt op de terbeschikkingstelling via het KLIP, een elektronische ontvangstbevestiging naar het agentschap.

Artikel 11. (01/01/2016- ...)

§ 1. Elke KLB aan wie een planaanvraag via het KLIP ter beschikking wordt gesteld, is verplicht om kosteloos en uiterlijk de vijfde werkdag die volgt op de terbeschikkingstelling via het KLIP, ofwel aan het agentschap via het KLIP mee te delen dat hij in de planaanvraagzone geen kabels en leidingen beheert of zal beheren op de dag van de geplande aanvang van de grondwerken, ofwel aan het agentschap via het KLIP op IMKL-conforme wijze alle informatie mee te delen om tot lokalisatie te kunnen overgaan van alle kabels en leidingen die de KLB in de planaanvraagzone beheert of zal beheren op de dag van de geplande aanvang van de werken.

De termijn, vermeld in het eerste lid, doet geen afbreuk aan andere termijnen, zoals die zijn bepaald in de toepasselijke sectorreglementering.

Het agentschap controleert uiterlijk de eerste werkdag na ontvangst de IMKL-conformiteit van alle informatie van de KLB's die het via het KLIP heeft ontvangen.

Het agentschap stelt aan de planaanvrager via het KLIP in PMKL, en op basis van het GRB, alle informatie ter beschikking die het vanwege de KLB's op IMKL-conforme wijze ontvangen heeft. Dat gebeurt uiterlijk de zevende werkdag na de indiening van de planaanvraag via het KLIP of eventueel uiterlijk binnen de termijnen, zoals die zijn bepaald in de toepasselijke sectorreglementering. Daarbij wordt aan de planaanvrager meegedeeld welke informatie elke betrokken KLB via KLIP op IMKL-conforme wijze heeft meegedeeld aan het agentschapAGIV.

In het vierde lid wordt verstaan onder GRB : het Grootschalig Referentie Bestand, vermeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand.

§ 2. Elke persoon die overeenkomstig dit decreet een planaanvraag moet indienen, mag slechts een aanvang nemen met de uitvoering van de desbetreffende grondwerken nadat hij in antwoord op zijn planaanvraag de in paragraaf 1 bedoelde informatie ontvangen heeft.

HOOFDSTUK VI Openbaar domein (... - ...)

Artikel 12. (01/06/2009- ...)

Elke ODB kan via het KLIP zijn ODB-zone invoeren.

Een ODB heeft in het KLIP enkel toegang tot de informatie over zijn ODB-zone.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor het gebruik en de functionaliteiten van de ODB-zone.
 

HOOFDSTUK VII Gebruik van informatie en aansprakelijkheid (... - ...)

Artikel 13. (01/01/2016- ...)

Alle informatie die een planaanvrager, ODB, een KLB of het agentschap via het KLIP ter beschikking krijgt, mag enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de verplichtingen in het kader van dit decreet.

Artikel 14. (01/01/2016- ...)

Het agentschap is niet aansprakelijk voor foutieve, laattijdige of ontbrekende planaanvragen of voor foutieve of laattijdige informatie die verstrekt wordt door de KLB's.

Artikel 15. (01/06/2009- ...)

§ 1. Elke KLB die zich niet of niet-tijdig registreert in het KLIP, of zijn KLB-zone niet invoert en activeert in het KLIP, zoals bepaald in artikel 6, § 1, of die zijn KLB-zone niet bijhoudt zoals voorzien in artikel 6, § 2, of die geen gevolg geeft aan een planaanvraag, zoals voorzien in de artikelen 9 tot 11, is aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg is.

§ 2. In geval van overdracht door een KLB van kabels en leidingen aan één of meerdere andere KLB's, is er een solidaire aansprakelijkheid tussen de betrokken KLB's, voor de schade die het gevolg is van het feit dat er geen gevolg wordt gegeven aan de planaanvraag, zoals voorzien in de artikelen 9 tot 11, tenzij er contractueel tussen de betrokken KLB's is overeengekomen dat slechts één van de betrokken KLB's de gehele aansprakelijkheid ter zake op zich zal nemen. In voorkomend geval is enkel die contractueel aangewezen KLB aansprakelijk.

HOOFDSTUK VIII Verwerking van persoonsgegevens (... - ...)

Artikel 16. (25/05/2018- ...)

In het kader van het KLIP zullen er persoonsgegevens verwerkt worden. Het agentschap wordt hierbij aangewezen als de verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

In het kader van het KLIP worden persoonsgegevens verwerkt om het doel van het KLIP, vermeld in artikel 3, te realiseren en om de taken uit te voeren die door dit decreet aan het agentschap worden toegewezen.
 

HOOFDSTUK IX Handhaving (... - ...)

Artikel 17. (01/01/2016- ...)

De volgende personen worden gestraft met een geldboete van 50 tot 100.000 euro :
1° elke KLB die zich niet of niet-tijdig registreert in het KLIP of die zijn KLB-zone niet invoert en activeert in het KLIP, zoals bepaald in artikel 6, § 1;
2° elke in het KLIP geregistreerde KLB die zijn KLB-zone niet bijhoudt zoals voorzien in artikel 6, § 2;
3° elke persoon die overeenkomstig dit decreet een planaanvraag moet indienen en die die planaanvraag niet indient of niet tijdig heeft ingediend;
3°/1 elke persoon die overeenkomstig dit decreet een planaanvraag moet indienen en die de verplichting uit artikel 11, § 2 miskent;
4° elke persoon die ter uitvoering van dit decreet opzettelijk foutieve informatie verstrekt, de verkregen informatie gebruikt voor andere doeleinden dan bepaald in dit decreet of op gelijk welke andere wijze oneigenlijk gebruik maakt van het KLIP;
5° elke KLB die de informatie, zoals voorzien in artikel 11, niet tijdig verstrekt.

De bepalingen van hoofdstuk VII en artikel 85 van het Strafwetboek zijn van toepassing op de misdrijven, vermeld in het eerste lid.

HOOFDSTUK X Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 18. (01/06/2009- ...)

Dit decreet wordt aangehaald als KLIP-decreet.

Artikel 19. (01/06/2009- ...)

In artikel 5 van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen », gewijzigd bij decreet van 21 april 2006, worden in de eerste zin de woorden « het GIS-decreet en het GRB-decreet » vervangen door de woorden « het GIS-decreet, het GRB-decreet en het KLIP-decreet ».

Artikel 20. (24/11/2017- ...)

De Vlaamse Regering kan een afzonderlijke KLB of een categorie van KLB's wegens gegronde redenen vrijstelling verlenen van een of meer van de verplichtingen van hoofdstuk III, en van de artikelen 10 en 11.

De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, geldt niet als de planaanvraag wordt ingediend met het oog op de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid.
 

Artikel 21. (01/06/2009- ...)

De Vlaamse Regering bepaalt voor elk artikel, of onderdelen ervan, van dit decreet de datum waarop dit decreet in werking treedt.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/05/2024