Ministerieel besluit houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid

Datum 14/05/2008

Algemene info

Datum staatsblad 26/05/2008
Pagina staatsblad 26811
Datum inwerkingtreding 01/06/2008

Inhoudstafel

  1. Bijlage I: Bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse Overheid
  2. Bijlage 2: barema's salarisschalen
  3. Bijlage 3:

Relaties

Relaties naar documenten

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS
Gewijzigd bij 16/01/2009 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 16/03/2009 22221
Gewijzigd bij 01/12/2010 Ministerieel besluit houdende aanpassing van de regelgeving inzake het energiebeleid 08/12/2010 74823
Gewijzigd bij 02/05/2013 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 07/11/2013 84534
Gewijzigd bij 22/05/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 09/03/2017 34352
Gewijzigd bij 23/10/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 09/03/2017 34366
Gewijzigd bij 10/02/2017 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid 09/03/2017 34366
Gewijzigd bij 01/07/2017 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid met het oog op de invoering van de functies "back-up chef catering kleine keuken" en "back-up chef catering middelgrote keuken" bij het Agentschap Facilitair Bedrijf 20/07/2017 74656
Gewijzigd bij 26/03/2019 Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid 24/05/2019 50250
Gewijzigd bij 24/09/2020 Ministerieel besluit tot wijziging van ministeriële besluiten naar aanleiding van de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 12/10/2020 73866

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS Artnr
Zie ook 14/07/1998 Bijzonder Decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs 30/09/1998 31863 67.
Zie ook 18/07/2003 Decreet tot regeling van strategische adviesraden 22/08/2003 41655 12.
Zie ook 13/01/2006 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (citeeropschrift: "Vlaams personeelsstatuut", afgekort: "VPS") 27/03/2006 17247 I 4.

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 1 en § 3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 67, § 2;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, inzonderheid op artikel 2, 3 en 5;

Gelet op het decreet tot regeling van strategische adviesraden van 18 juli 2003, inzonderheid op artikel 12, derde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzonderheid op artikel I 4, § 2, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 september 2007;

Gelet op het protocol nummer 255.825 van 13 maart 2008 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap B Vlaams Gewest;

Gelet op het advies nummer 44.268/3 van de Raad van State, gegeven op 25 maart 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Artikel 1. (01/06/2008- ...)

De bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid, zijn de contractuele betrekkingen, vermeld in de bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 1bis. (01/01/2013- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Ingevoegd bij 02/05/2013 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 1.

Inhoud

Contractuele schoonmaak- en/of cateringfuncties die in het kader van kabinetsondersteuning worden uitgeoefend, zijn bijkomende of specifieke opdrachten.

Artikel 2. (01/01/2016- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 16/01/2009 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 1.
Gewijzigd bij 02/05/2013 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 2.
Gewijzigd bij 22/05/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 1.
Gewijzigd bij 10/02/2017 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid 1.
Gewijzigd bij 10/02/2017 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid 1.

Inhoud

§ 1. Voor de contractuele betrekkingen, vermeld in de bijlage 1 bij dit besluit, waarvan de geldelijke regeling niet is bepaald door het Vlaams personeelsstatuut, zoals dit zal worden gewijzigd of vervangen, of door een andere reglementering, geldt de geldelijke regeling, zoals bepaald in de bijlage 1 bij dit besluit.

§ 1/1. Voor de contractuele betrekkingen van het instructie en technisch omkaderingspersoneel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, vermeld in bijlage 1 bij dit besluit geldt de geldelijke regeling, zoals bepaald in bijlage 1 en 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

§ 2. Het contractuele personeelslid met een bijkomende of specifieke opdracht « schoonmaak » en/of « catering », en met één van de salarisschalen die in de bijlage 1 aan een bijkomende of specifieke opdracht « schoonmaak » en/of « catering » zijn verbonden, gaat over naar de eerstvolgende salarisschaal waarop een ambtenaar met dezelfde salarisschaal in het kader van zijn functionele loopbaan recht heeft, na evenveel jaren als voor deze ambtenaar vereist, overeenkomstig artikel VI 109, § 1 van het Vlaams personeelsstatuut zoals dit zal worden gewijzigd of vervangen.

Voor de berekening van het aantal jaren dat nodig is voor de overgang naar de eerstvolgende salarisschaal tellen mee :
1° voor de personeelsleden die op 1 januari 2013 in dienst zijn met een contract voor een bijkomende of specifieke opdracht « schoonmaak » en/of « catering » : de perioden van tewerkstelling tot en met 31 december 2012 bij een overheid zoals gedefinieerd in artikel VI 8, § 3 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, zonder herleiding pro rata van de prestaties, maar berekend aan 1/3 voor de eerste 12 jaar en aan 2/3 voor het aantal jaren boven de 12 jaar;
2° voor de periode vanaf 1 januari 2013 : de effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in een bijkomende of specifieke opdracht « schoonmaak » en/of « catering » met dezelfde rangindicie.

Voor de toepassing van dit besluit gelden als « gelijkgestelde prestaties », de prestaties of afwezigheidsperioden die voor de geldelijke anciënniteit in aanmerking worden genomen.

§ 3. De barema's verbonden aan de salarisschalen A121P, A122P, A255, B101, B102 en B103 zijn de barema's zoals gedefinieerd in de bijlage 2 bij dit besluit.

§ 4. De assimilatietabel waarnaar in de bijlage 1 bij dit besluit verwezen wordt met betrekking tot de betrekkingen van occasionele medewerker met een sporttechnische, -pedagogische of -organisatorische kwalificatie bij het agentschap Sport Vlaanderen, is de tabel zoals opgenomen in de bijlage 3 bij dit besluit.

§ 5. Voor een contractueel personeelslid met een bijkomende of specifieke opdracht schoonmaak en/of catering dat op 1 januari 2014 overgeheveld is van de Nationale Plantentuin van België naar de Plantentuin Meise, wordt voor de berekening van het aantal jaren dat nodig is voor de overgang naar de eerstvolgende salarisschaal, voor de periode van tewerkstelling tot en met 31 december 2013, toepassing gemaakt van de berekeningswijze, vermeld in paragraaf 2, tweede lid, 1°. Voor de periode van tewerkstelling vanaf 1 januari 2014 wordt toepassing gemaakt van de berekeningswijze, vermeld in paragraaf 2, tweede lid, 2°.

Artikel 3. (01/06/2008- ...)

1. Indien de geldelijke regeling die vóór de inwerkingtreding van dit besluit verbonden was aan een betrekking die in de bijlage 1 bij dit besluit als bijkomende of specifieke opdracht wordt gekwalificeerd, gunstiger is dan de geldelijke regeling bepaald door dit besluit, blijft deze regeling behouden, tot de geldelijke regeling bepaald door dit besluit, gunstiger is.

§ 2. Een betrekking die vóór de inwerkingtreding van dit besluit gekwalificeerd was als een bijkomende of specifieke opdracht, maar niet meer als een bijkomende of specifieke opdracht in de bijlage 1 bij dit besluit is opgenomen, behoudt de hoedanigheid van bijkomende of specifieke opdracht tot de uitdiensttreding van de contractuele titularis. Op deze betrekking blijft de reglementering van toepassing die gold voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 4. (01/06/2008- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2008.

Bijlage I: Bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse Overheid

BIJLAGE (01/09/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 22/05/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 2.
Gewijzigd bij 01/07/2017 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid met het oog op de invoering van de functies "back-up chef catering kleine keuken" en "back-up chef catering middelgrote keuken" bij het Agentschap Facilitair Bedrijf 1.
Gewijzigd bij 24/09/2020 Ministerieel besluit tot wijziging van ministeriële besluiten naar aanleiding van de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 1.

Inhoud


1) BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

   B/S-opdrachten Verloning
1.1. Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken Vlaamse bouwmeester  
Ondersteunend personeel van de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in het buitenland  
Adjunct van de directeur buitenland A112
Ondersteunend personeel van de vertegenwoordigers in het buitenland die belast zijn met de uitvoering van het Vlaams beleid inzake internationale samenwerking B111
1.2. Agentschap Overheidspersoneel Vlaams diversiteitsambtenaar A214
1.3. Agentschap Facilitair Bedrijf Schoonmaakpersoneel (uitvoerende functie) D111
Schoonmaakpersoneel werf- en sectorverantwoordelijke D211
Backup werf- en sectorverantwoordelijken schoonmaak D112
Cateringpersoneel (keukenhulp) D111
Cateringpersoneel (kok) D132
Cateringpersoneel (back up chef catering grote keuken) C111
Cateringpersoneel (chef catering kleine keuken) C123
Cateringpersoneel (chef catering middelgrote keuken) C211
Cateringpersoneel (chef catering grote keuken) C221
cateringpersoneel (back-up chef catering middelgrote keuken) D132
cateringpersoneel (back-up chef catering kleine keuken) D132
1.4. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen Vlaams economisch vertegenwoordiger A1    A111
Na 6 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in deze betrekking A112
Na 12 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in de tweede salarisschaal A113
Na 9 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in de derde salarisschaal A114
Vlaams economisch vertegenwoordiger A2    A211
Na 10 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in deze betrekking A212
Handelssecretaris Belgische en lokale nationaliteit Geldelijke regeling vastgesteld door het hoofd van de entiteit
Buitenlands ondersteunend personeelslid  
Adviseur exportvaardigheid A211
Coördinator marketing en kennisbeheer A211
Technologisch attaché    A211
Na 10 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in deze betrekking A212
1.5 Toerisme Vlaanderen Schoonmaakpersoneel D111
Chauffeur D111
Directeur buitenlandkantoor A112
Senior persverantwoordelijke buitenlandkantoor A112
Senior verantwoordelijke reisindustrie buitenlandkantoor A112
Senior MICE-verantwoordelijke buitenlandkantoor A112
Junior MICE-verantwoordelijke buitenlandkantoor A111
Junior verantwoordelijke reisindustrie buitenlandkantoor A111
Junior persverantwoordelijke buitenlandkantoor A111
Verantwoordelijke administratie van het buitenlandkantoor B211 of B111 of C111
Senior assistent reisindustrie buitenlandkantoor B211
Senior persassistent buitenlandkantoor B211
Senior MICE-assistent buitenlandkantoor B211
Junior MICE-assistent buitenlandkantoor B111
Junior persassistent buitenlandkantoor B111
Junior assistent reisindustrie buitenlandkantoor B111
Consumenteninfo buitenlandkantoor B111 of C111
Baliebediende buitenlandkantoor C111
Inhoudelijk administratief medewerker vzw Info toerisme (uitdovend stelsel) A111 of B111 of C111
Inhoudelijk logistiek medewerker vzw Info Toerisme (uitdovend stelsel) C111
Baliemedewerker vzw Info Toerisme (uitdovend stelsel) B111 of C111 of D111
PPS-expert A211

 

BIJLAGE (01/06/2015- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 22/05/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 2.

Inhoud

2) BELEIDSDOMEIN FINANCIEN EN BEGROTING

  B/S-opdrachten Verloning
2.1. Departement Financiën en Begroting Programma-manager financieel hervormingstraject  
Projectmanager Vlaams Fiscaal Platform  
2.2. Vlaamse Belastingdienst Projectmanager migratie gewestbelastingen  
 
 

BIJLAGE (01/09/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 24/09/2020 Ministerieel besluit tot wijziging van ministeriële besluiten naar aanleiding van de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 1.

Inhoud

...

BIJLAGE (01/11/2015- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 22/05/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 2.
Gewijzigd bij 23/10/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 1.

Inhoud

4) BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

  B/S-opdrachten Verloning
4.1 Departement Onderwijs en Vorming
 
 
 
 
Adjunct van de directeur bij de afdeling strategische beleidsondersteuning
 
 
  A111
Na 6 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in deze betrekking A112
Na 6 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in de tweede salarisschaal A113
Hoofdredacteur A212
Redacteur A211
4.2 Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
 
 
 
Adjunct van de directeur (informatieambtenaar)
 
 
  A111
Na 6 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in deze betrekking A112
Na 6 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in de tweede salarisschaal A113
Schoonmaak- en cateringpersoneel D111
  

 

 

BIJLAGE (01/06/2015- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 22/05/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 2.

Inhoud

5) BELEIDSDOMEIN WLEZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

  B/S-opdrachten Verloning
5.1 Kind en Gezin
 
 
 
 
 
 
 
Provinciaal adviserend arts
 
  A121P
Na 6 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties A122P
Restaurantpersoneel D111
IT manager A221
Marketing en PR verantwoordelijke K&G academie A211
De contractuele betrekkingen van gezinsondersteuner
 
 
Zonder diploma niveau C D111
Met diploma niveau C C111
Na opleiding overeenkomstig functie profiel D121
5.2 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Chauffeur beheer en directie D232
 5.3. Zorg en Gezondheid
 
 
Deskundige (gezondheidswerker of verpleegkundige – VRGT-taken)
 
 
B111
Na 8 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in deze betrekking B112
Na 10 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in de tweede salarisschaal B211
5.4 OPZ Rekem
 
 
Project coördinator forensisch Kenniscentrum (KeFor) A285
Wetenschappelijk medewerker senior Forensisch kenniscentrum (KeFor) A211
Wetenschappelijk medewerker junior Forensisch kenniscentrum (KeFor) A111
 

 
 

BIJLAGE (01/04/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 22/05/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 2.
Gewijzigd bij 26/03/2019 Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid 2.

Inhoud

6) BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

  B/S-opdrachten Verloning
6.1 Departement Cultuur, Jeugd en Media
 
 
Beeldbeheerder C211
Schoonmaak en cateringpersoneel D111
6.2 Agentschap Sport Vlaanderen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boekhouder afdeling financiën en Begroting A111
Expert sportinfrastructuur afdeling Infrastructuur en Logistiek A111
Landschapsexpert Infrastructuur en Logistiek B111
Specialist ruiterij C121
Specialist topsporthal Gent C111
Redder C121
Assistent redder D121
Assistent kok D131
Kok C121
Schoonmaak- en cateringpersoneel D111
Occasioneel medewerker met sporttechnische, sportpedagogische of sportorganisatorische kwalificatie afdelingen Sportkader-opleiding, Sportpromotie en Inspectie en Bloso-centra Verloning overeenkomstig de assimilatietabel als bijlage 3

BIJLAGE (01/06/2015- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 22/05/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 2.

Inhoud

7) BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

  B/S-opdrachten Verloning
7.1 Departement Werk en Sociale Economie
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur stuurgroep strategisch arbeidsmarktbeleid A211
Directeur subregionaal arbeidsmarktbeleid A211
Adjunct van de directeur opvolging VESOC-actieplannen A111
Adjunct van de directeur Europees Sociaal Fonds A111
Adjunct van de directeur hefboomkredieten A111
Deskundige subregionaal arbeidsmarktbeleid B111
Medewerker opvolging VESOC-actieplannen C111
Medewerker Europees Sociaal Fonds C111
Medewerker hefboomkredieten C111
7.2 Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen Schoonmaakpersoneel D111
7.3 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoonmaak- een bediening in restaurants D111
Kok C111
Opdrachthoud(st)er diversiteit – emancipatie A211
ICT-manager  
Instructie- en technisch omkaderingspersoneel
Technisch-pedagogisch directeur-coördinator A271ip
Technisch-pedagogisch directeur A261ip
Technisch-pedagogisch adjunct van de directeur A161ip
Instructeur B161ip
Occasionele lesgever B151occ
Directeur (uitdovend) A280ip
Auditor (uitdovend) A260ip
Hoofdmagazijnier, gereedschapsmaker (uitdovend) D144to
Geschoold onderhoudsarbeider (uitdovend) D143to
Snijder, magazijnier (uitdovend) D142to
Handlanger (uitdovend) D141to
Directeur (uitdovend) A280ip
 

 
 

BIJLAGE (01/06/2015- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 22/05/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 2.

Inhoud

8) BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

  B/S-opdrachten Verloning
Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek
 
Gespecialiseerde betrekkingen uitgeoefend door het wetenschappelijk personeel voor de uitvoering van onderzoeksprogramma’s A165, tenzij voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel VI109, § 2 van het Vlaams personeelsstatuut van 13.01.2006
Schoonmaakpersoneel D111
 
 

BIJLAGE (01/04/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 22/05/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 2.
Gewijzigd bij 26/03/2019 Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid 3.
Gewijzigd bij 26/03/2019 Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid 3.

Inhoud

9) BELEIDSDOMEIN OMGEVING

  B/S-opdrachten Verloning
9.1. ...    
9.2 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Gespecialiseerde betrekkingen uitgeoefend door het wetenschappelijk personeel voor de uitvoering van onderzoeksprogramma’s A165, tenzij voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel VI109, § 2 van het Vlaams personeelsstatuut van 13.01.2006
9.3 Vlaamse Landmaatschappij Schoonmaak- en cateringpersoneel (uitvoerende functie) D111
9.4 Vlaamse Milieumaatschappij Schoonmaakpersoneel
 
Uitvoerende functie D111
Werf- en sectorverantwoordelijke D211
9.5 ...      
9.6 Vlaams Energie Agentschap
 
 
 
Schoonmaakpersoneel
 
Uitvoerende functie D111
Werf- en sectorverantwoordelijke D211
Cateringpersoneel
 
Kok D132
Keukenpersoneel D111
9.7 Agentschap Wonen Vlaanderen Stafmedewerker Woonkwaliteit (uitdovend) B114
Na 14 jaar geldelijke anciënniteit B222
 
 

BIJLAGE (01/04/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 22/05/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 2.
Gewijzigd bij 26/03/2019 Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid 4.

Inhoud

10) BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

  B/S-opdrachten verloning
10.1 Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 
 
 
 
Schoonmaakpersoneel luchthavens (uitvoerende functie) D111
Schoonmaakpersoneel luchthavens (werf- en sectorverantwoordelijke) D211
Gewestelijk havencommissaris A311
 
Adviseur afdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid
A211
Na 6 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in deze betrekking A252
10.2 de Vlaamse Waterweg
 
 
 
 
 
 
 
Schoonmaak- en restaurantpersoneel D111
Commercieel medewerker (A2) afdeling commercieel beheer A211
Strategisch planner A111
Financieel expert (A2) A211
ICT-manager (A2) A221
Regieverantwoordelijke (A2) A211
Conciërge (D1) D111
Grondspecialist technische dienst (B1) B111
 
 

BIJLAGE (01/04/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 22/05/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 2.
Gewijzigd bij 26/03/2019 Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid 5.

Inhoud

...

BIJLAGE (01/04/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 22/05/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 2.
Gewijzigd bij 26/03/2019 Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid 6.

Inhoud

12) BELEIDSDOMEIN ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNVOATIE

  B/S-opdrachten Verloning
12.1. Agentschap Innoveren en Ondernemen Wetenschappelijk adviseur (uitdovend) A282
Directeur financiën en logistiek (uitdovend) A212
Directeur personeel en juridische zaken (uitdovend) A212
12.2 Agentschap Plantentuin Meise Schoonmaak- en cateringpersoneel D111
   
 

BIJLAGE (01/06/2015- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 22/05/2015 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 2.

Inhoud

13) ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

  B/S-opdrachten Verloning
Administratieve diensten van het Gemeenschapsonderwijs Schoonmaak- en restaurantpersoneel D111

Bijlage 2: barema's salarisschalen

BIJLAGE (01/01/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 16/01/2009 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 2.

Inhoud

code

code

A121P

A122P

A255

B101

B102

B103

aantal

frequentie

bedrag

2/1 x 1.150

1/1 x 1.200

1/3 x 1.950

2/3 x 1.900

3/3 x 1.950

1/3 x 250

1/1 x 1.200

1/1 x 1.150

1/1 x 1.200

1/3 x 1.900

1/3 x 2.000

2/3 x 1.950

1/3 x 1.400

1/3 x 1.350

1/3 x 250

1/1 x 1.000

1/1 x 1.050

1/1 x 1.000

1/3 x 1.950

1/3 x 2.050

1/1 x 1.850

1/2 x 2.000

1/2 x 6.300

1/1 x 1.700

1/3 x 2.250

1/3 x 2.300

1/3 x 2.200

2/1 x 750

1/1 x 700

1/3 x 1.550

2/3 x 1.500

1/3 x 1.450

1/3 x 1.550

2/3 x 1.250

1/1 x 750

1/1 x 800

1/1 x 750

5/3 x 1.500

2/3 x 1.250

3/1 x 750

1/3 x 1.450

1/3 x 1.550

3/3 x 1.500

2/3 x 1.250

geldelijke anciënniteit

0

31.180

34.780

29.130

22.530

24.730

27.030

1

32.330

35.980

30.130

23.280

25.480

27.780

2

33.480

37.130

31.180

24.030

26.280

28.530

3

34.680

38.330

32.180

24.730

27.030

29.280

4

34.680

38.330

32.180

24.730

27.030

29.280

5

34.680

38.330

32.180

24.730

27.030

29.280

6

36.630

40.230

34.130

26.280

28.530

30.730

7

36.630

40.230

34.130

26.280

28.530

30.730

8

36.630

40.230

34.130

26.280

28.530

30.730

9

38.530

42.230

36.180

27.780

30.030

32.280

10

38.530

42.230

38.030

27.780

30.030

32.280

11

38.530

42.230

38.030

27.780

30.030

32.280

12

40.430

44.180

40.030

29.280

31.530

33.780

13

40.430

44.180

40.030

29.280

31.530

33.780

14

40.430

44.180

46.330

29.280

31.530

33.780

15

42.380

46.130

48.030

30.730

33.030

35.280

16

42.380

46.130

48.030

30.730

33.030

35.280

17

42.380

46.130

48.030

30.730

33.030

35.280

18

44.330

47.530

50.280

32.280

34.530

36.780

19

44.330

47.530

50.280

32.280

34.530

36.780

20

44.330

47.530

50.280

32.280

34.530

36.780

21

46.280

48.880

52.580

33.530

35.780

38.030

22

46.280

48.880

52.580

33.530

35.780

38.030

23

46.280

48.880

52.580

33.530

35.780

38.030

24

46.530

49.130

54.780

34.780

37.030

39.280

 

Bijlage 3:

BIJLAGE (01/01/2016- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 16/01/2009 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 3.
Gewijzigd bij 10/02/2017 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid 3.

Inhoud

Assimilatietabel occasionele medewerkers agentschap Sport Vlaanderen met een sporttechnische, -pedagogische of -organisatorische kwalificatie

categorie (1)

Assimilatietabel occasionele medewerkers BLOSO met een sporttechnische, -pedagogische of -organisatorische kwalificatie van toepassing gedurende de periode van 1 juni 2008 tot en met 31 december 2008

categorie (1)

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Aantal
frequentie
bedrag

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

geldelijke
anciënniteit

0

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

1

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

2

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

3

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

4

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

5

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

6

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

7

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

8

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

9

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

10

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

11

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

12

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

13

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

14

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

15

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

16

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

17

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

18

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

19

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

20

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

21

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

22

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

23

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

24

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

25

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

26

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

27

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

28

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

29

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

30

12.800

15.050

17.100

19.300

21.350

23.400

32.500

36.600

40.650

48.750

60.950

 

 

2. Assimilatietabel occasionele medewerkers BLOSO met een sporttechnische, -pedagogische of -organisatorische kwalificatie van toepassing vanaf 1 januari 2009

categorie (2)

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

aantal
frequentie
bedrag

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

geldelijke
anciënniteit

0

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

1

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

2

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

3

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

4

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

5

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

6

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

7

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

8

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

9

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

10

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

11

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

12

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

13

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

14

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

15

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

16

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

17

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

18

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

19

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

20

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

21

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

22

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

23

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

24

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

25

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

26

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

27

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

28

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

29

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

30

13.060

15.360

17.450

19.690

21.780

23.830

32.930

37.030

41.080

49.180

61.380

 

 

(1) de kwalificaties voor elke categorie worden vastgelegd door de Vlaamse Trainersschool