Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

Datum 06/06/2008

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK I. Definities
 2. HOOFDSTUK II. De beheersovereenkomsten
  1. Afdeling I. Algemene bepalingen betreffende de beheersovereenkomsten
  2. Afdeling II. De beheersdoelstellingen, de beheerspakketten en hun beheersvergoeding
  3. Afdeling III. De beheersgebieden en de beheersvisie
  4. Afdeling IV. Bijzondere bepalingen betreffende de beheersovereenkomsten
  5. Afdeling V. Controle op de naleving van de beheersovereenkomsten
 3. HOOFDSTUK III. De vergoeding natuur
  1. Afdeling I. Algemene bepalingen betreffende de vergoeding natuur
  2. Afdeling II. Controle op de naleving van de verbintenissen, verbonden aan de vergoeding natuur
 4. HOOFDSTUK IV. Organisatie en aanvraagprocedure betreffende de beheersovereenkomsten en de vergoeding natuur
 5. HOOFDSTUK V. Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), inzonderheid op artikel 36, a), ii), iii) en iv), en artikel 37, 38 en 39;

Gelet op Verordening (EG) Nr. 1975/2006 van de Commissie van 7 december 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad met betrekking tot de toepassing van controleprocedures en van de randvoorwaarden in het kader van de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling;

Gelet op Verordening (EG) Nr. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO, inzonderheid op artikel 27 en artikel 44 tot 48;

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, inzonderheid op artikel 6bis, § 3, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, inzonderheid op artikel 45 en 46;

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, inzonderheid op artikel 42 en 80;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van artikel 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1 en 3 en 15septies van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2001, 14 december 2001, 19 december 2003, 22 april 2005 en 21 oktober 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling;

Overwegende dat bij Beschikking van de Commissie van 13 november 2007 het programma voor plattelandsontwikkeling van Vlaanderen (België) voor de programmeringsperiode 2007-2013 werd goedgekeurd;

Overwegende dat de Commissie bij kennisgeving van 19 december 2007 heeft gesteld dat zij besloten heeft geen bezwaar te maken tegen de op 31 juli 2007 aangemelde landbouw-milieumaatregel betreffende botanisch beheer;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 17 december 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 april 2008;

Gelet op het advies 44.408/3 van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. Definities

Artikel 1. (11/10/2014- ...)

...

HOOFDSTUK II. De beheersovereenkomsten

Afdeling I. Algemene bepalingen betreffende de beheersovereenkomsten

Artikel 2. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 3. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 4. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 5. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 6. (11/10/2014- ...)

...

Afdeling II. De beheersdoelstellingen, de beheerspakketten en hun beheersvergoeding

Artikel 7. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 8. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 9. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 10. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 11. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 12. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 13. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 14. (11/10/2014- ...)

...

Afdeling III. De beheersgebieden en de beheersvisie

Artikel 15. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 16. (11/10/2014- ...)

...

Afdeling IV. Bijzondere bepalingen betreffende de beheersovereenkomsten

Artikel 17. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 18. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 19. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 20. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 21. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 22. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 23. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 24. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 25. (11/10/2014- ...)

...

Afdeling V. Controle op de naleving van de beheersovereenkomsten

Artikel 26. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 27. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 28. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 29. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 30. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 31. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 32. (11/10/2014- ...)

...

HOOFDSTUK III. De vergoeding natuur

Afdeling I. Algemene bepalingen betreffende de vergoeding natuur

Artikel 33. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 34. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 35. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 36. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 37. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 38. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 39. (11/10/2014- ...)

...

Afdeling II. Controle op de naleving van de verbintenissen, verbonden aan de vergoeding natuur

Artikel 40. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 41. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 42. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 43. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 44. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 45. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 46. (11/10/2014- ...)

...

HOOFDSTUK IV. Organisatie en aanvraagprocedure betreffende de beheersovereenkomsten en de vergoeding natuur

Artikel 47. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 48. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 49. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 50. (11/10/2014- ...)

...

HOOFDSTUK V. Slotbepalingen

Artikel 51. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 52. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 53. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 54. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 55. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 56. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 57. (11/10/2014- ...)

...

Artikel 58. (11/10/2014- ...)

...