Ministerieel besluit betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

Datum 11/06/2008

Inhoudstafel

 1. TITEL I. Definities en algemene bepalingen
 2. TITEL II. De beheersovereenkomsten
  1. HOOFDSTUK I. Bepalingen met betrekking tot de overname van beheersovereenkomsten
  2. HOOFDSTUK II. De beheerspakketten met betrekking tot soortenbescherming
   1. Afdeling I. Algemene bepalingen met betrekking tot soortenbescherming
   2. Afdeling II. De beheerspakketten weidevogelbeheer
    1. Onderafdeling I. Beheerspakket weidevogelbeheer, uitstellen van de maaidatum
    2. Onderafdeling II. Beheerspakket weidevogelbeheer, uitstellen van de beweidingsdatum
    3. Onderafdeling III. Beheerspakket weidevogelbeheer, omzetten van akkerland in meerjarig grasland en maaien
    4. Onderafdeling IV. Beheerspakket weidevogelbeheer, omzetten van akkerland in meerjarig grasland en beweiden
    5. Onderafdeling V. Beheerspakket weidevogelbeheer, nestbescherming
    6. Onderafdeling VI. Beheerspakket weidevogelbeheer, vluchtstroken
   3. Afdeling III. De beheerspakketten akkervogelbeheer
    1. Onderafdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de beheerspakketten akkervogelbeheer
    2. Onderafdeling II. Beheerspakket akkervogelbeheer, gemengde grasstroken
    3. Onderafdeling III. Beheerspakket akkervogelbeheer, opgeploegde grasstroken
    4. Onderafdeling IV. Beheerspakket akkervogelbeheer, leeuwerikvlakjes
    5. Onderafdeling V. Beheerspakket akkervogelbeheer, faunarand
    6. Onderafdeling VI Beheerspakket akkervogelbeheer, winterstoppel
    7. Onderafdeling VII. Beheerspakket akkervogelbeheer, graanrand
    8. Onderafdeling VIII. Beheerspakket akkervogelbeheer, vogelvoedselgewassen
   4. Afdeling IV. [Het beheerspakket hamsterbescherming (verv. MB 9 juli 2012, art. 7)]
    1. Onderafdeling I. [... opgeh. MB 9 juli 2012, art. 7)]
    2. Onderafdeling II. [... opgeh. MB 9 juli 2012, art. 7)]
  3. HOOFDSTUK III. De beheerspakketten met betrekking tot perceelsrandenbeheer
   1. Afdeling I. Algemene bepalingen met betrekking tot perceelsrandenbeheer
   2. Afdeling II. Beheerspakket perceelsrandenbeheer, milieu
   3. Afdeling III. Beheerspakket perceelsrandenbeheer, natuur
  4. HOOFDSTUK IV. De beheerspakketten met betrekking tot herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen
   1. Afdeling I. Definities en algemene bepalingen
   2. Afdeling II. Beheerspakket herstel, ontwikkeling en onderhoud van houtige landschapselementen
   3. Afdeling III. Beheerspakket onderhoud van bestaande houtige landschapselementen
   4. Afdeling IV. Beheerspakket aanleg of heraanleg en het periodieke onderhoud van poelen
   5. Afdeling V. Beheerspakket onderhoud van bestaande poelen
  5. HOOFDSTUK V. De beheerspakketten met betrekking tot botanisch beheer
   1. Afdeling I. Algemene bepalingen met betrekking tot botanisch beheer
   2. Afdeling II. Beheerspakket grasland, maaien vanaf 1 juni
   3. Afdeling III. Beheerspakket grasland, maaien vanaf 16 juni
   4. Afdeling IV. Beheerspakket grasland, beweiden vanaf 1 juni
   5. Afdeling V. Beheerspakket akkerland, vollevelds
   6. Afdeling VI. Gemeenschappelijke bepalingen met betrekking tot de inventarisatie
  6. HOOFDSTUK VI. De beheerspakketten met betrekking tot erosiebestrijding
   1. Afdeling I. Algemene bepalingen met betrekking tot erosiebestrijding
   2. Afdeling II. Beheerspakket aanleg en onderhoud van grasbufferstroken
   3. Afdeling III. Beheerspakket aanleg en onderhoud van grasgangen
   4. Afdeling IV. Beheerspakket niet-kerende bodembewerking
   5. Afdeling V. Beheerspakket directe inzaai
   6. Afdeling VI. Beheerspakket aanleg en onderhoud van aarden dam met erosiepoel
  7. HOOFDSTUK VII. Het beheerspakket maatregelen voor een verminderde bemesting
  8. HOOFDSTUK VIII. De aanvraag van beheersovereenkomsten
  9. [HOOFDSTUK IX. Procedure en voorwaarden voor verlenging van beheersovereenkomsten tot 31 december 2014 (ing. MB 30 september 2013, enig artikel, I: 26 januari 2014)]
 3. TITEL III. De vergoeding natuur
 4. TITEL IV. Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), inzonderheid op artikel 36, a), ii), iii) en iv), en artikelen 37, 38 en 39;

Gelet op Verordening (EG) Nr. 1975/2006 van de Commissie van 7 december 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad met betrekking tot de toepassing van controleprocedures en van de randvoorwaarden in het kader van de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling;

Gelet op Verordening (EG) Nr. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO, inzonderheid op artikel 27 en artikelen 44 tot 48;

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, inzonderheid op artikel 6bis, § 3, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, inzonderheid op artikel 45 en 46;

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007 en 14 november 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 juli 2006;

Overwegende dat bij Beschikking van de Commissie van 13 november 2007 het Programma voor Plattelandsontwikkeling van Vlaanderen (België) voor de programmeringsperiode 2007-2013 werd goedgekeurd;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid,

Besluit :

TITEL I. Definities en algemene bepalingen

Artikel 1. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 2. (01/01/2015- ...)

...

TITEL II. De beheersovereenkomsten

HOOFDSTUK I. Bepalingen met betrekking tot de overname van beheersovereenkomsten

Artikel 3. (01/01/2015- ...)

...

HOOFDSTUK II. De beheerspakketten met betrekking tot soortenbescherming

Afdeling I. Algemene bepalingen met betrekking tot soortenbescherming

Artikel 4. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 5. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 6. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 7. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 8. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling II. De beheerspakketten weidevogelbeheer

Onderafdeling I. Beheerspakket weidevogelbeheer, uitstellen van de maaidatum

Artikel 9. (01/01/2015- ...)

...

Onderafdeling II. Beheerspakket weidevogelbeheer, uitstellen van de beweidingsdatum

Artikel 10. (01/01/2015- ...)

...

Onderafdeling III. Beheerspakket weidevogelbeheer, omzetten van akkerland in meerjarig grasland en maaien

Artikel 11. (01/01/2015- ...)

...

Onderafdeling IV. Beheerspakket weidevogelbeheer, omzetten van akkerland in meerjarig grasland en beweiden

Artikel 12. (01/01/2015- ...)

...

Onderafdeling V. Beheerspakket weidevogelbeheer, nestbescherming

Artikel 13. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 14. (01/01/2015- ...)

...

Onderafdeling VI. Beheerspakket weidevogelbeheer, vluchtstroken

Artikel 15. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 16. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling III. De beheerspakketten akkervogelbeheer

Onderafdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de beheerspakketten akkervogelbeheer

Artikel 17. (01/01/2015- ...)

...

Onderafdeling II. Beheerspakket akkervogelbeheer, gemengde grasstroken

Artikel 18. (01/01/2015- ...)

...

Onderafdeling III. Beheerspakket akkervogelbeheer, opgeploegde grasstroken

Artikel 19. (01/01/2015- ...)

...

Onderafdeling IV. Beheerspakket akkervogelbeheer, leeuwerikvlakjes

Artikel 20. (01/01/2015- ...)

...

Onderafdeling V. Beheerspakket akkervogelbeheer, faunarand

Artikel 21. (01/01/2015- ...)

...

Onderafdeling VI Beheerspakket akkervogelbeheer, winterstoppel

Artikel 22. (01/01/2015- ...)

...

Onderafdeling VII. Beheerspakket akkervogelbeheer, graanrand

Artikel 23. (01/01/2015- ...)

...

Onderafdeling VIII. Beheerspakket akkervogelbeheer, vogelvoedselgewassen

Artikel 24. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling IV. [Het beheerspakket hamsterbescherming (verv. MB 9 juli 2012, art. 7)]

Onderafdeling I. [... opgeh. MB 9 juli 2012, art. 7)]

Artikel 25. (01/01/2015- ...)

...

Onderafdeling II. [... opgeh. MB 9 juli 2012, art. 7)]

Artikel 26. (01/01/2015- ...)

...

HOOFDSTUK III. De beheerspakketten met betrekking tot perceelsrandenbeheer

Afdeling I. Algemene bepalingen met betrekking tot perceelsrandenbeheer

Artikel 27. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling II. Beheerspakket perceelsrandenbeheer, milieu

Artikel 28. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling III. Beheerspakket perceelsrandenbeheer, natuur

Artikel 29. (01/01/2015- ...)

...

HOOFDSTUK IV. De beheerspakketten met betrekking tot herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen

Afdeling I. Definities en algemene bepalingen

Artikel 30. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 31. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 32. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling II. Beheerspakket herstel, ontwikkeling en onderhoud van houtige landschapselementen

Artikel 33. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling III. Beheerspakket onderhoud van bestaande houtige landschapselementen

Artikel 34. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling IV. Beheerspakket aanleg of heraanleg en het periodieke onderhoud van poelen

Artikel 35. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling V. Beheerspakket onderhoud van bestaande poelen

Artikel 36. (01/01/2015- ...)

...

HOOFDSTUK V. De beheerspakketten met betrekking tot botanisch beheer

Afdeling I. Algemene bepalingen met betrekking tot botanisch beheer

Artikel 37. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 38. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 39. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 40. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 41. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling II. Beheerspakket grasland, maaien vanaf 1 juni

Artikel 42. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling III. Beheerspakket grasland, maaien vanaf 16 juni

Artikel 43. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling IV. Beheerspakket grasland, beweiden vanaf 1 juni

Artikel 44. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling V. Beheerspakket akkerland, vollevelds

Artikel 45. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling VI. Gemeenschappelijke bepalingen met betrekking tot de inventarisatie

Artikel 46. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 47. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 48. (01/01/2015- ...)

...

HOOFDSTUK VI. De beheerspakketten met betrekking tot erosiebestrijding

Afdeling I. Algemene bepalingen met betrekking tot erosiebestrijding

Artikel 49. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 50. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 51. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling II. Beheerspakket aanleg en onderhoud van grasbufferstroken

Artikel 52. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling III. Beheerspakket aanleg en onderhoud van grasgangen

Artikel 53. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling IV. Beheerspakket niet-kerende bodembewerking

Artikel 54. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling V. Beheerspakket directe inzaai

Artikel 55. (01/01/2015- ...)

...

Afdeling VI. Beheerspakket aanleg en onderhoud van aarden dam met erosiepoel

Artikel 56. (01/01/2015- ...)

...

HOOFDSTUK VII. Het beheerspakket maatregelen voor een verminderde bemesting

Artikel 57. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 58. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 59. (01/01/2015- ...)

...

HOOFDSTUK VIII. De aanvraag van beheersovereenkomsten

Artikel 60. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 61. (01/01/2015- ...)

...

[HOOFDSTUK IX. Procedure en voorwaarden voor verlenging van beheersovereenkomsten tot 31 december 2014 (ing. MB 30 september 2013, enig artikel, I: 26 januari 2014)]

Artikel 61/1. (01/01/2015- ...)

...

TITEL III. De vergoeding natuur

Artikel 62. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 63. (01/01/2015- ...)

...

TITEL IV. Slotbepalingen

Artikel 64. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 65. (01/01/2015- ...)

...

Artikel 66. (01/01/2015- ...)

...

BIJLAGE I. (01/01/2015- ...)

...

BIJLAGE II. (01/01/2015- ...)

...

BIJLAGE III. (01/01/2015- ...)

...

BIJLAGE IV. (01/01/2015- ...)

...

BIJLAGE V. (01/01/2015- ...)

...

BIJLAGE VI. (01/01/2015- ...)

...

BIJLAGE VII. (01/01/2015- ...)

...

BIJLAGE VIII. (01/01/2015- ...)

...