Decreet tot wijziging van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding

Datum 18/07/2008

Inhoud

Artikel 1. (16/07/2009- ...)

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Artikel 2. (16/07/2009- ...)

In artikel 2 van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° punt 4° wordt vervangen door wat volgt :
« 4° vereniging waar armen het woord nemen : een vereniging van overwegend armen en andere personen met als doel bij te dragen tot de armoedebestrijding vanuit de eigen ervaring via de realisatie van een proces, gekenmerkt door de volgende zes concrete doelstellingen : armen blijven zoeken, armen samenbrengen in groep, armen het woord geven, werken aan de maatschappelijke emancipatie van armen, werken aan maatschappelijke structuren en vormingsactiviteiten en de maatschappelijke dialoog organiseren; »;
2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt :
« 5° opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting : persoon die armoede en sociale uitsluiting gedurende lange tijd heeft ervaren, die ervaring heeft verwerkt en verruimd en via een opleiding houdingen, vaardigheden en methoden aangereikt heeft gekregen om de verruimde armoede-ervaring deskundig aan te wenden in een of meer sectoren die met mensen in armoede te maken hebben; »;
3° punt 8° wordt vervangen door wat volgt :
« 8° maatschappelijke dialoog : een participatieproces waarbij armen actief deelnemen aan de uitwisseling over en de bespreking van hun positie op verschillende maatschappelijke levensdomeinen, om uiteindelijk te komen tot beleidsvoorstellen; »;
4° een punt 10° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 10° actieplan : plan van de Vlaamse Regering dat de planning van beleidsmaatregelen op korte en lange termijn omschrijft, alsook de voorwaarden en procedure van de evaluatie van het gevoerde beleid. »

Artikel 3. (16/07/2009- ...)

In artikel 3, eerste en tweede lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "armoedebeleid" vervangen door het woord "armoedebestrijdingsbeleid".

Artikel 4. (16/07/2009- ...)

In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid wordt het woord "armoedebeleid" vervangen door het woord "armoedebestrijdingsbeleid";
2° in het tweede lid, eerste zin, wordt het woord "armoedebeleid" vervangen door het woord "armoedebestrijdingsbeleid";
3° in het tweede lid, punt 3°, worden de woorden "artikel 4, eerste lid" vervangen door de woorden "het eerste lid";
4° in het tweede lid wordt punt 5° vervangen door wat volgt :
« 5° de voortgangscontrole van het samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid; ».

Artikel 5. (16/07/2009- ...)

In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt :
« De Vlaamse Regering stelt binnen twaalf maanden na haar aantreden een actieplan armoedebestrijding op dat loopt over een periode van vijf jaar. Dit actieplan komt tot stand met participatie van de doelgroepen in partnerschap met het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, en omschrijft de planning van de beleidsmaatregelen op korte en lange termijn, alsook de modaliteiten van evaluatie van het gevoerde beleid. »;
2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt :
« De Vlaamse Regering deelt het actieplan armoedebestrijding mee aan het Vlaams Parlement. »;
3° in het derde lid wordt het woord "armoedebeleid" vervangen door het woord "armoedebestrijdingsbeleid".

Artikel 6. (16/07/2009- ...)

In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de inleidende zin worden de woorden "diensten van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen, bevoegd" vervangen door de woorden "entiteiten van de Vlaamse overheid, met bevoegdheden" en wordt het woord "armoedebeleid" vervangen door het woord "armoedebestrijdingsbeleid";
2° punt 1° wordt vervangen door wat volgt :
« 1° het armoedebestrijdingsbeleid binnen hun entiteit voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren; ».

Artikel 7. (16/07/2009- ...)

In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het woord "armoedebeleid" wordt vervangen door het woord "armoedebestrijdingsbeleid";
2° de zin "Dit permanent armoedeoverleg wordt systematisch en structureel georganiseerd." wordt vervangen door de zin "Dit permanent armoedeoverleg wordt systematisch en structureel georganiseerd met het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen als partner.".

Artikel 8. (16/07/2009- ...)

In artikel 8 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de zinsnede "Verenigingen waar armen het woord nemen kunnen inhoudelijke en financiële ondersteuning krijgen als ze voldoen aan volgende voorwaarden : " wordt vervangen door de zinsnede "De Vlaamse Regering kan verenigingen waar armen het woord nemen erkennen als ze voldoen aan de volgende voorwaarden :";
2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt :
« 4° een proces opzetten dat gekenmerkt wordt door : armen blijven zoeken; armen samenbrengen in groep; armen het woord geven; werken aan de maatschappelijke emancipatie van armen; werken aan maatschappelijke structuren; vormingsactiviteiten en de maatschappelijke dialoog organiseren; »;
3° punt 7° wordt geschrapt;
4° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
« De Vlaamse Regering kan, binnen de beschikbare begrotingskredieten, verenigingen erkennen indien ze volgende opdrachten vervullen :
1° de nodige instrumenten om armen te blijven zoeken inzetten;
2° samenkomsten en ontmoetingen van armen en niet-armen organiseren;
3° de geëigende methodieken om het proces van armen het woord geven te ondersteunen hanteren;
4° informatie en vorming aanbieden;
5° thematisch werken aan maatschappelijke structuren;
6° dialoogwerkgroepen opzetten om participatie in het beleid mogelijk te maken. »;
5° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
« De Vlaamse Regering regelt de procedure en voorwaarden voor de erkenning en de intrekking van de erkenning. »;
6° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
« Indien de vereniging niet meer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, kan de Vlaamse Regering de erkenning intrekken. ».

Artikel 9. (16/07/2009- ...)

Artikel 9 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Artikel 10. (16/07/2009- ...)

Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
« Art. 10. De Vlaamse Regering bepaalt jaarlijks, binnen de beschikbare begrotingskredieten, de grootte van de subsidies aan de verenigingen.
Hiertoe worden de verenigingen ingedeeld in subsidiecategorieën naargelang zij de opdrachten, vermeld in artikel 8 van dit decreet, vervullen. De Vlaamse Regering bepaalt de subsidiecategorieën en de voorwaarden van indeling.
Binnen de perken van het begrotingskrediet, wordt het subsidiebedrag geïndexeerd. De Vlaamse Regering bepaalt de manier waarop de indexering toegepast wordt. ».

Artikel 11. (01/01/2010- ...)

In artikel 11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid wordt het woord "armoedebeleid" vervangen door het woord "armoedebestrijdingsbeleid";
2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt :
« De overeenkomst bevat de omschrijving van de opdrachten van het netwerk. ».

Artikel 12. (01/01/2010- ...)

Artikel 12 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
« Art. 12. Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen heeft minstens de volgende opdrachten :
1° de beleidsdialoog met de overheid organiseren en voeren;
2° overleg en ervaringsuitwisseling tussen de verenigingen organiseren;
3° activiteiten ondersteunen en coördineren die inzicht bieden in de ervaringswereld van mensen in armoede;
4° gemeenschappelijke initiatieven van en voor de verenigingen bevorderen.

Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, vervult die opdrachten in nauwe samenwerking met andere actoren. ».

Artikel 13. (01/01/2010- ...)

In artikel 13 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de eerste zin wordt het woord "drie" vervangen door het woord "vijf";
2° aan de tweede zin worden de woorden "en de wijze waarop de werking zal worden geëvalueerd" toegevoegd.

Artikel 14. (01/01/2010- ...)

Artikel 14 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
« De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en procedure inzake subsidiëring van het Vlaams Netwerk.

Binnen de perken van het begrotingskrediet, wordt het subsidiebedrag geïndexeerd. De Vlaamse Regering bepaalt de manier waarop de indexering toegepast wordt. ».

Artikel 15. (16/07/2009- ...)

In hoofdstuk IV van hetzelfde decreet wordt het opschrift van afdeling 3 vervangen door wat volgt :
« Afdeling 3. - Opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting ».

Artikel 16. (16/07/2009- ...)

In artikel 16, eerste en tweede lid, en artikel 17, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "ervaringsdeskundigen in de armoede" vervangen door de woorden "opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting".

Artikel 17. (16/07/2009- ...)

In artikel 17 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt :
« Binnen de perken van het begrotingskrediet, wordt het subsidiebedrag geïndexeerd. De Vlaamse Regering bepaalt de manier waarop de indexering toegepast wordt. ».

Artikel 18. (16/07/2009- ...)

In artikel 18, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het getal "9" vervangen door het getal "10".

Artikel 19. (01/01/2010- ...)

In afwijking van artikel 13 van dit decreet, start het eerste meerjarenplan van het Vlaams Netwerk met een looptijd van 5 jaar op 1 januari 2011. In 2010 dient enkel een jaarplan te worden opgesteld.

Artikel 20. (16/07/2009- ...)

Bij wijze van overgang wordt de subsidie aan de door het Vlaams Netwerk erkende verenigingen voor de periode van 1 april 2009 tot en met 31 december 2009 uitbetaald door de Vlaamse overheid. De verenigingen die in de periode van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2009 financiële ondersteuning kregen van het Vlaams Netwerk, ontvangen voor de periode van 1 april 2009 tot en met 31 december 2009 van de Vlaamse overheid een subsidie gelijk aan negen twaalfden van de subsidie die zij voor de periode van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2009 van het Vlaams Netwerk ontvingen.

Nieuwe verenigingen kunnen in de periode van 1 april tot en met 31 december 2009 niet erkend worden.

Artikel 21. (16/07/2009- ...)

De Vlaamse Regering stelt voor elk van de bepalingen van dit decreet de datum van de inwerkingtreding ervan vast.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/06/2024