Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Datum 18/07/2008

Algemene info

Datum staatsblad 29/10/2008
Pagina staatsblad 57320
Datum inwerkingtreding 14/07/2009

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen en definities
 2. HOOFDSTUK II. Basisprincipes van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
  1. Afdeling I. Authentieke gegevensbronnen
  2. Afdeling II. [... (opgeh. decr. 13 juli 2012, art. 25)]
  3. Afdeling III. Rechten en verplichtingen
  4. [Afdeling III/1. Bestuursdocumenten die vatbaar zijn voor hergebruik als vermeld in artikel 3 van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie (ing. decr. 12 juni 2015, art. 13, I: 10 juli 2015)]
 3. HOOFDSTUK III. [De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (verv. Decr. 8 juni 2018, art. 14)]
  1. Afdeling I. [De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens (verv. Decr. 8 juni 2018, art. 15, I: 25 mei 2018)]
  2. Afdeling II. [De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (verv. Decr. 8 juni 2018, art. 18)]
 4. HOOFDSTUK IV. Kwalitatieve verbetering en digitalisering van formulieren
 5. HOOFDSTUK V. Wijzigingsbepalingen
  1. Afdeling I. Wijzigingen in het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen
  2. Afdeling II. Wijziging in het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid
  3. Afdeling III. Wijziging in het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders
  4. Afdeling IV. Wijzigingen in het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB)
  5. Afdeling V. Wijziging in het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen »
  6. Afdeling VI. Wijzigingen in het decreet van 16 juni 2006 betreffende het gezondheidsinformatiesysteem
  7. Afdeling VII. Wijziging in het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten
 6. HOOFDSTUK VI. Slotbepalingen

Relaties

Relaties naar documenten

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS
Gewijzigd bij 20/02/2009 Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (citeeropschrift: "GDI-decreet") 28/04/2009 33349
Gewijzigd bij 24/07/2009 Decreet houdende wijziging van artikel 10 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 16/09/2009 62394
Gewijzigd bij 08/01/2010 Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wat de administratieve omkadering en de onafhankelijkheid van de toezichtscommissie betreft 29/01/2010 4184
Gewijzigd bij 13/07/2012 Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator 01/08/2012 45516
Gewijzigd bij 06/12/2013 Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wat de vaststelling van de toezicht- en handhavingsbevoegdheden van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer betreft 14/01/2014 1544
Gewijzigd bij 12/06/2015 Decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, bl. 37664 30/06/2015 37664
Gewijzigd bij 23/12/2016 Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid 26/01/2017 13441
Gewijzigd bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 26/06/2018 51728
Zie ook 15/05/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 13/07/2009 48087
Zie ook 15/05/2009 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 14/07/2009 48878
Zie ook 11/12/2009 Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke omzetting van artikelen 6 tot en met 8 van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt 15/03/2010 16316
Zie ook 13/07/2012 Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator 01/08/2012 45516
Wijzigt 17/07/2000 Decreet houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen 02/09/2000 30283
Wijzigt 21/11/2003 Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid 03/02/2004 6308
Wijzigt 03/03/2004 Decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders 20/04/2004 23160
Wijzigt 16/04/2004 Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) 05/07/2004 53792
Wijzigt 07/05/2004 Decreet houdende oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" 08/06/2004 43449
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 07/09/2006 45617
Wijzigt 25/05/2007 Decreet houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten 24/07/2007 39550

Inhoud

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen en definities

Artikel 1. (14/07/2009- ...)

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Artikel 2. (25/05/2018- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 13/07/2012 Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator 24.
Gewijzigd bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 11.

Inhoud

Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder :
1° het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer : het verkeer van gegevens binnen en tussen overheidsdiensten op elektronische wijze;
2° authentieke gegevensbron : een op elektronische wijze bijgehouden verzameling van gegevens die als de meest volledige, kwalitatief hoogstaande door de Vlaamse Regering is erkend, en die nuttig of noodzakelijk is in het kader van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
3° gebruiker : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, met inbegrip van ondernemingen, instellingen, verenigingen en alle onderdelen van de overheid zelf, die in contact met de overheid staat in het kader van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
4° algemene verordening gegevensbescherming : de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
5° ...
6° verwerken : de verwerking, vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming;
7° mededeling : een of meer bewerkingen als vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming, die slaan op het verstrekken van gegevens door middel van doorzending, het verspreiden, en het op welke andere wijze ook ter beschikking stellen van gegevens, voor zover dat op systematische en georganiseerde wijze gebeurt. De mededeling aan de personen op wie de gegevens betrekking hebben, aan hun wettelijke vertegenwoordigers, alsook aan degenen die door hen uitdrukkelijk werden gemachtigd om de gegevens te verwerken wordt niet als mededeling in de betekenis van dit decreet beschouwd;
8° ...
9° entiteiten van de Vlaamse administratie :
- de Vlaamse departementen en de intern en extern verzelfstandigde agentschappen, vermeld in artikel 3, eerste en tweede lid, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003;
- de strategische adviesraden, vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden;
- de Vlaamse Radio- en Televisieomroep;
- de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, vermeld in artikel 66 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs;
- de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, vermeld in artikel 2 van het decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de instelling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;
- UZ Gent;
- de VITO, vermeld in artikel 2 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek;
- het IWT-Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van 23 januari 1991 betreffende de oprichting van een Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen;
10° instantie : de instantie, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
11° externe overheid : een overheid die tot het internationale of federale niveau behoort, een andere gemeenschap of een ander gewest, en de daarvan afhangende instellingen of rechtspersonen, alsmede de privaatrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met taken of opdrachten van algemeen belang;
12° metagegevens : documentatie die beschrijft wat de inhoud en de frequentie van actualisering van de authentieke gegevensbron zijn, en op welke technische wijze die bron benaderd en ontsloten kan worden;
13° testgegevens : een in omvang beperkte kopie van de authentieke gegevensbron met technisch dezelfde kenmerken als de authentieke gegevensbron, maar die uit anonieme, geanonimiseerde of fictieve gegevens bestaat;
14° persoonsgegevens : de persoonsgegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;
15° elektronische formulieren : elektronische documenten en digitale toepassingen waarin gegevens in voorgestructureerde antwoordruimten online worden ingevuld en met eventuele bijlagen aan de entiteiten van de Vlaamse administratie of de provinciale en lokale besturen via de aangeboden of aangewezen toepassing digitaal worden bezorgd met het oog op de toepassing van Vlaamse regelgeving;
16° papieren formulieren : papieren documenten waarin gegevens in voorgestructureerde antwoordruimten handmatig worden ingevuld en met eventuele bijlagen aan de Vlaamse overheid worden bezorgd met het oog op de toepassing van regelgeving;
17° afnemersforum : een forum dat bestaat uit afnemers van een authentieke gegevensbron in kwestie;
18° provinciale en lokale besturen : een provincie, een gemeente, een OCMW, een door hen opgericht verzelfstandigd agentschap of een vereniging waaraan zij deelnemen met toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking of van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn of een bestuur van een erkende eredienst.

HOOFDSTUK II. Basisprincipes van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Afdeling I. Authentieke gegevensbronnen

Artikel 3. (14/07/2009- ...)

De entiteiten van de Vlaamse administratie moeten de gegevens die ze nodig hebben om het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer uit te bouwen, bij authentieke gegevensbronnen opvragen.

Alleen als het om technische of juridische redenen niet mogelijk is een gegeven op te vragen bij een authentieke gegevensbron of als er geen authentieke gegevensbron bestaat, vragen de entiteiten van de Vlaamse administratie gegevens bij de gebruiker op.

De gebruiker bij wie een entiteit van de Vlaamse administratie een gegeven opvraagt, kan overeenkomstig het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen een klacht indienen met vermelding dat het gevraagde gegeven overeenkomstig § 1 bij een authentieke gegevensbron moet worden opgevraagd, zonder dat hij op basis van die klacht kan weigeren het gevraagde gegeven te verschaffen. Het klachtrecht kan worden uitgeoefend vanaf het ogenblik dat de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 4, §§ 1 en 2, de authentieke gegevensbronnen heeft aangewezen.

Artikel 4. (25/05/2018- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 23/12/2016 Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid 17.
Gewijzigd bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 12.

Inhoud

§ 1. De Vlaamse Regering kan, op voorstel van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, aanduiden welke gegevensbronnen zullen worden erkend als authentieke gegevensbronnen. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de aanpassingen die noodzakelijk zijn om te evolueren naar een authentieke gegevensbron, worden gefinancierd.

§ 1/1. De Vlaamse Regering wijst de authentieke gegevensbronnen aan en bepaalt volgens de door haar bepaalde procedure welke instanties authentieke gegevensbronnen beheren. Die instanties zijn verantwoordelijk voor de instandhouding, de terbeschikkingstelling, de veiligheid, de toegang en het gebruik van de authentieke gegevensbron en van de gegevens van die authentieke gegevensbron in kwestie en kunnen daartoe gegevens bij de gebruiker opvragen.

Om het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer uit te bouwen, kan de Vlaamse Regering bepalen onder welke voorwaarden en op welke wijze die gegevens worden verwerkt.

§ 2. De Vlaamse Regering stelt vast welke authentieke gegevensbronnen die door een externe overheid worden beheerd, door de entiteiten van de Vlaamse administratie moeten worden geraadpleegd om het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer uit te bouwen. De Vlaamse Regering sluit met de externe overheden de nodige akkoorden zodat de gegevens die in die authentieke gegevensbronnen opgenomen zijn, kunnen worden gebruikt.

§ 3. ...

§ 4. ...

Afdeling II. [... (opgeh. decr. 13 juli 2012, art. 25)]

Artikel 5. (01/08/2012- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 13/07/2012 Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator 25.

Inhoud

...

Afdeling III. Rechten en verplichtingen

Artikel 6. (25/05/2018- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 12/06/2015 Decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, bl. 37664 16.
Gewijzigd bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 13.

Inhoud

§ 1. De instanties zijn in ieder geval verplicht :
1° persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
2° bij iedere nieuwe toepassing van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer vooraf adequate technische en organisatorische maatregelen in te bouwen voor de naleving van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
3° op elk moment te waken over de kwaliteit en de veiligheid van gegevens en alle maatregelen te treffen om een perfecte bewaring van persoonsgegevens te garanderen;
4° ...
5° ...

§ 2. De elektronische mededeling van gegevens uit authentieke gegevensbronnen als vermeld in artikel 4, § 1, aan andere instanties is kosteloos.

De Vlaamse Regering kan regels bepalen voor het aanrekenen van kosten voor de elektronische mededeling van die gegevens aan externe overheden.

Als de ontvanger van de gegevens vaststelt dat de gegevens onnauwkeurig, onvolledig of onjuist zijn, is hij verplicht dat onmiddellijk te melden aan de instantie die de authentieke gegevensbron in kwestie beheert. De Vlaamse Regering kan de regels voor die melding bepalen.

Artikel 7. (14/07/2009- ...)

§ 1. De instanties die authentieke gegevensbronnen beheren overeenkomstig artikel 4, § 1, of de entiteiten, vermeld in artikel 4, § 3, stellen de metagegevens van de authentieke gegevensbronnen kosteloos en publiekelijk open, zonder evenwel inbreuk te plegen op de intellectuele rechten en de confidentialiteitsverplichtingen die met die gegevensbronnen samenhangen, en zonder informatie bekend te maken die ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik van de gegevensbronnen mogelijk maakt of de integriteit ervan in gevaar brengt.

Ze kunnen testgegevens ter beschikking stellen overeenkomstig het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie.

§ 2. Om te verhinderen dat misbruik wordt gemaakt van de metagegevens of de testgegevens, kan de Vlaamse Regering nadere bepalingen uitvaardigen over de registratie van de raadpleging van de metagegevens en het gebruik van de testgegevens.

[Afdeling III/1. Bestuursdocumenten die vatbaar zijn voor hergebruik als vermeld in artikel 3 van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie (ing. decr. 12 juni 2015, art. 13, I: 10 juli 2015)]

Artikel 7/1. (10/07/2015- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Zie ook 16/09/2016 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Ingevoegd bij 12/06/2015 Decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, bl. 37664 14.

Inhoud

De bestuursdocumenten, vatbaar voor hergebruik als vermeld in artikel 3 van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, worden tussen instanties kosteloos uitgewisseld met het oog op de vervulling van hun publieke taak. Op eenvoudig verzoek van een instantie bezorgt de instantie die de gevraagde bestuursdocumenten in kwestie bezit de betreffende bestuursdocumenten aan de vragende instantie, en dit voor zover mogelijk en passend, in een open en machinaal leesbaar formaat.

De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels voor de bezorging van bestuursdocumenten, vermeld in het eerste lid. De Vlaamse Regering kan regels bepalen voor het aanrekenen van kosten voor de bezorging van bestuursdocumenten aan externe overheden met het oog op de vervulling van hun publieke taak.

Artikel 7/2. (10/07/2015- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Ingevoegd bij 12/06/2015 Decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, bl. 37664 15.

Inhoud

Als de ontvangende instantie vaststelt dat de gegevens in de ontvangen bestuursdocumenten onnauwkeurig, onvolledig of onjuist zijn, is ze verplicht dat onmiddellijk te melden aan de instantie die de bestuursdocumenten in kwestie beheert. De Vlaamse Regering kan de regels voor die melding bepalen.

HOOFDSTUK III. [De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens en de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (verv. Decr. 8 juni 2018, art. 14)]

Afdeling I. [De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens (verv. Decr. 8 juni 2018, art. 15, I: 25 mei 2018)]

Artikel 8. (26/06/2018- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 16.

Inhoud

§ 1. Elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie naar een andere instantie of naar een externe overheid vereist een protocol, gesloten tussen de betreffende instanties.

In dat protocol wordt in ieder geval het volgende vastgelegd :
1° de identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken;
2° de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden medegedeeld;
3° de categorieën en omvang van de medegedeelde persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel;
4° de categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens eveneens verkrijgen;
5° de wettelijke basis van zowel de mededeling als de inzameling van de gegevens;
6° de beveiligingsmaatregelen van de mededeling, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen;
7° de periodiciteit van de mededeling;
8° de duur van de mededeling;
9° de sancties in geval van niet-naleving van het protocol;
10° de beschrijving van de precieze doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden ingezameld door de instantie die beheerder is van de gevraagde gegevens;
11° ingeval van latere verwerking van de ingezamelde gegevens, vermelding van de verenigbaarheidsanalyse van de doeleinden van deze verwerking met het doeleinde waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de algemene verordening gegevensbescherming;
12° afspraken omtrent de garantie van de kwaliteit van de gegevens en in voorkomend geval de eerbiediging van het wettelijk kader dat de toegang tot de authentieke gegevensbron regelt;
13° specifieke maatregelen die de gegevensmededeling omkaderen zoals de keuze van het formaat van de mededeling, de logging van de toegangen zodat men kan controleren wie wanneer toegang had tot welke gegevens en waarom en de invoering van een verwijzingsrepertorium in het geval van een automatische mededeling van de wijzigingen aan de gegevens.

Het protocol wordt gesloten door de betreffende verwerkingsverantwoordelijken na advies van de functionaris voor gegevensbescherming van alle betrokken instanties en wordt vervolgens onmiddellijk bekendgemaakt op de website van alle betrokken instanties.

Voorafgaand aan het sluiten van een protocol kan op verzoek van een betrokken partij het advies van de Vlaamse toezichtcommissie, vermeld in artikel 10 of 10/1, worden ingewonnen. De Vlaamse toezichtcommissie brengt haar advies uit binnen een termijn van dertig dagen nadat alle daartoe noodzakelijke gegevens aan de Vlaamse toezichtcommissie zijn medegedeeld. In speciaal gemotiveerde dringende gevallen kan de termijn worden teruggebracht tot vijftien dagen. De adviezen van de Vlaamse toezichtcommissie zijn schriftelijk en met redenen omkleed. Ze worden aan de betreffende instantie meegedeeld en op de website van de Vlaamse toezichtcommissie bekendgemaakt.

§ 2. De mededeling van persoonsgegevens, vermeld in paragraaf 1, vereist geen protocol indien het informatieveiligheidscomité, opgericht met toepassing van artikel 2 van de wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, bevoegd is om met betrekking tot die mededeling een beraadslaging te verlenen.

§ 3. Over de mededeling van persoonsgegevens binnen een instantie beslist de verwerkingsverantwoordelijke van die instantie zelf na voorafgaand advies van de functionaris voor gegevensbescherming van de betreffende instantie. De functionaris voor gegevensbescherming adviseert de verwerkingsverantwoordelijke welke soorten persoonsgegevens voor welke specifieke doeleinden kunnen worden meegedeeld tussen entiteiten binnen de betreffende instantie en op welke manier die mededeling gebeurt. Daartoe onderzoekt de functionaris voor gegevensbescherming of de gegevens toereikend en ter zake dienend zijn, alsook beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden meegedeeld. In het geval de functionaris voor gegevensbescherming oordeelt dat de mededeling, gelet op onder meer de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de mededeling, waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen wiens gegevens zouden worden meegedeeld, kan voorafgaand aan de mededeling het advies bij de Vlaamse toezichtcommissie, vermeld in artikel 10/1, worden ingewonnen.

Artikel 9. (25/05/2018- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 17.

Inhoud

Conform artikel 37 van de algemene verordening gegevensbescherming wijst iedere instantie die persoonsgegevens verwerkt, een functionaris voor gegevensbescherming aan.

De Vlaamse Regering bepaalt nader de opdrachten en de manier van aanwijzing van die functionarissen voor gegevensbescherming.

Als de instantie een beroep doet op een verwerker als vermeld in artikel 4, 8), van de algemene verordening gegevensbescherming, wijst de verwerker eveneens een functionaris voor gegevensbescherming aan.

De veiligheidsconsulenten die door de instanties werden aangewezen conform artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer zoals dit gold ten laatste op 24 mei 2018, kunnen de functie van functionaris voor gegevensbescherming opnemen als ze voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 37, lid 5, van de algemene verordening gegevensbescherming.

Afdeling II. [De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (verv. Decr. 8 juni 2018, art. 18)]

Artikel 10. (25/05/2018- datum onbepaald)

§ 1. Er wordt een Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer opgericht, die bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden. Hun mandaat duurt vijf jaar en is hernieuwbaar. Die drie leden zijn respectievelijk een jurist, een informaticus en een persoon die beroepservaring kan voorleggen in het beheer van persoonsgegevens.

Binnen de toezichtcommissie kan het Vlaams Parlement kamers oprichten voor specifieke materies.

§ 2. De Vlaamse toezichtcommissie verzoekt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vermeld in artikel 114, § 1, tweede lid, van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, een lid af te vaardigen om iedere beraadslaging van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer als waarnemer bij te wonen.

§ 3. De plaatsvervanger vervangt het lid van wie hij de plaatsvervanger is, als dit niet aan de besluitvorming van de toezichtcommissie kan deelnemen wegens een belangenconflict, of in afwachting van zijn vervanging.

Als het mandaat van een lid van de toezichtcommissie een einde neemt voor de vastgestelde datum, voorziet het Vlaams Parlement binnen zes maanden in de vervanging ervan.

Het nieuwe lid voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

§ 4. Om tot lid of plaatsvervangend lid aangewezen te kunnen worden en het te kunnen blijven, moet de kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
2° geen lid zijn van het Europees Parlement, de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement of een andere gemeenschaps- of gewestraad;
3° niet onder het hiërarchische gezag staan van het Vlaams Parlement;
4° alle waarborgen bieden met het oog op hun onafhankelijke uitoefening van hun opdracht.

§ 5. Het Vlaams Parlement regelt de procedure voor de oproep of de uitnodiging tot kandidaatstelling en voor de kandidaatstelling voor een benoeming als lid of plaatsvervangend lid.

§ 6. De leden van de toezichtcommissie zijn evenwaardig en hebben dezelfde bevoegdheden. Binnen de perken van haar bevoegdheid is de toezichtcommissie volledig onafhankelijk en neutraal en kan zij van geen enkele overheid instructies of bevelen ontvangen. De leden van de toezichtcommissie kunnen niet van hun mandaat worden ontheven voor meningen die ze uiten of daden die ze stellen in het kader van hun functie in de toezichtcommissie.

Artikel 10/1. (25/05/2018- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Ingevoegd bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 20.

Inhoud

§ 1. Er wordt een Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens opgericht. De Vlaamse toezichtcommissie is een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid en is als toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming door de instanties.

De Vlaamse toezichtcommissie is wat betreft haar organisatie, juridische structuur en besluitvorming autonoom en functioneel onafhankelijk van de instanties op wiens gegevensverwerkingsprocessen ze toezicht houdt.

De Vlaamse toezichtcommissie is de rechtsopvolger van de Vlaamse toezichtcommissie, opgericht bij artikel 10 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Alle officiële akten, officiële aankondigingen of andere officiële stukken die van de Vlaamse toezichtcommissie uitgaan, vermelden de benaming van de dienst, met onmiddellijk daarvoor of daarna, leesbaar en voluit geschreven, de woorden "autonome dienst met rechtspersoonlijkheid".

§ 2. De Vlaamse toezichtcommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden.

De Vlaamse toezichtcommissie verzoekt de Gegevensbeschermingsautoriteit, vermeld in artikel 3 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, een lid af te vaardigen om iedere beraadslaging van de Vlaamse toezichtcommissie als waarnemer bij te wonen.

§ 3. De leden van de Vlaamse toezichtcommissie alsook een plaatsvervanger voor elk van hen worden na een openbare oproep tot kandidaatstelling en op basis van een vergelijkende selectie aangesteld door de Vlaamse Regering voor een mandaat van zes jaar.

De openbare oproep tot kandidaatstelling vermeldt het aantal vacante plaatsen, de aanstellingsvoorwaarden en de nadere regels inzake de indiening van de kandidaatstelling.

§ 4. De leden van de Vlaamse toezichtcommissie worden aangesteld op grond van hun kwalificaties, ervaring en vaardigheden op het gebied van zowel juridische als technologische expertise inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

De Vlaamse Regering duidt onder de leden een voorzitter aan.

§ 5. Om lid te kunnen worden en het te kunnen blijven, moet de kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° geen lid zijn van het Europees Parlement, de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement of een ander gemeenschaps- of gewestparlement, de provincieraad, de districtsraad, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn;
4° geen lid van de Federale Regering en een gewest- of gemeenschapsregering, gewestelijk staatssecretaris, provinciegouverneur, adjunct-gouverneur, vice-gouverneur, lid van de deputatie, het districtscollege, districtsburgemeester, burgemeester of schepen zijn en geen lid zijn van een bestendige deputatie of een college van burgemeester en schepenen;
5° geen functie uitoefenen in een kabinet of beleidscel van een instelling als vermeld in punt 3° en 4° ;
6° alle waarborgen bieden met het oog op de onafhankelijke uitoefening van zijn opdracht;
7° houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot een ambt van niveau A bij de diensten van de Vlaamse Regering of gelijkaardig door ervaring;
8° ten minste vijf jaar nuttige beroepservaring hebben op juridisch, administratief of informaticatechnisch gebied;
9° tijdens de duur van zijn mandaat overeenkomstig artikel 52, lid 3, van de algemene verordening gegevensbescherming, geen handelingen verrichten die onverenigbaar zijn met zijn taken.

Artikel 10/2.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

§ 1. De leden van de Vlaamse toezichtcommissie kunnen maximaal twee, al dan niet aaneensluitende, mandaten uitoefenen. De mandaten worden niet van rechtswege verlengd. De Vlaamse Regering start ten laatste zes maanden voor het verstrijken van de mandaten de aanstellingsprocedure.

Als het mandaat van een lid een einde neemt voor de vastgestelde datum, start de Vlaamse Regering zo spoedig mogelijk de selectieprocedure met het oog op de aanstelling van een nieuw lid. Het nieuwe lid voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

§ 2. Binnen de perken van haar bevoegdheid is de Vlaamse toezichtcommissie volledig onafhankelijk en neutraal en kan de Vlaamse toezichtcommissie, noch haar leden, noch haar personeelsleden, instructies of bevelen van het Vlaams Parlement of van een andere publieke of particuliere entiteit noch op directe noch op indirecte wijze vragen of ontvangen, zoals bepaald in artikel 52, lid 2, van de algemene verordening gegevensbescherming. De Vlaamse toezichtcommissie oefent haar taken en bevoegdheden op onpartijdige, objectieve en transparante wijze uit.

Het mandaat van de leden van de Vlaamse toezichtcommissie kan niet worden beëindigd wegens meningen of daden, gesteld in de normale uitoefeningen van zijn ambt.

§ 3. Het mandaat van het lid van de Vlaamse toezichtcommissie eindigt van rechtswege wanneer hij definitief arbeidsongeschikt wordt verklaard.

De Vlaamse Regering beëindigt het mandaat van het lid van de Vlaamse toezichtcommissie :
1° op verzoek van het lid;
2° wanneer het lid niet langer aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7, voldoet.

De Vlaamse Regering kan het mandaat van het lid van de Vlaamse toezichtcommissie beëindigen :
1° wanneer het lid de leeftijd van 67 jaar bereikt;
2° indien het lid op ernstige wijze is tekortgeschoten in de uitoefening van zijn taak.

§ 4. Vooraleer een beslissing te nemen over de beëindiging van het mandaat, vermeld in paragraaf 3, derde lid, 2°, wordt de betrokkene gehoord over de aangevoerde redenen.

Voorafgaandelijk aan de hoorzitting stelt de Vlaamse Regering een dossier samen dat alle stukken bevat die betrekking hebben op de aangevoerde redenen.

Ten minste vijf dagen voor de hoorzitting wordt de betrokkene opgeroepen bij aangetekende zending met ten minste opgave van :
1° de aangevoerde ernstige redenen;
2° het feit dat de opheffing van het mandaat wordt overwogen;
3° plaats, dag en uur van de hoorzitting;
4° het recht van de betrokkene zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze;
5° de plaats waar en de termijn waarbinnen het dossier kan worden ingezien;
6° het recht om getuigen te doen oproepen.

Vanaf de oproeping tot en met de dag voor de hoorzitting kunnen de betrokkene en de persoon die hem bijstaat het dossier inzien.

Van de hoorzitting wordt een verslag opgesteld.

§ 5. Het is de leden verboden aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluit over dossiers waarbij zij een persoonlijk of rechtstreeks belang hebben.

Alvorens hun mandaat aan te vatten, vullen zij een verklaring in dat er geen belangenconflicten zijn en ondertekenen zij deze. Die verklaring wordt tijdens de duur van hun mandaat bij het secretariaat van de Vlaamse toezichtcommissie bewaard.

§ 6. Behoudens wettelijke uitzonderingen zijn de leden en de personeelsleden van de Vlaamse toezichtcommissie tijdens en na de uitoefening van hun respectieve mandaat, statuut en overeenkomst verplicht het vertrouwelijke karakter te bewaren van de feiten, handelingen of inlichtingen waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis hebben gehad.

§ 7. De Vlaamse toezichtcommissie kan protocollen inzake de vertrouwelijkheidsplicht sluiten met derde instanties teneinde de uitwisseling van gegevens noodzakelijk voor de uitoefening van haar taken en bevoegdheden te waarborgen.

Artikel 10/3.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

 § 1. De voorzitter van de Vlaamse toezichtcommissie geeft leiding aan de werkzaamheden van de Vlaamse toezichtcommissie.

De Vlaamse toezichtcommissie stelt een huishoudelijk reglement vast dat in ieder geval nadere regels over het financiële beheer en de administratieve organisatie alsmede over werkwijzen en procedures met het oog op een goede en zorgvuldige uitoefening van de verschillende taken en bevoegdheden, vermeld in artikel 57 en 58 van de algemene verordening gegevensbescherming.

Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering en na goedkeuring bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de website van de Vlaamse toezichtcommissie.

§ 2. De Vlaamse toezichtcommissie beschikt over personeel dat ter beschikking wordt gesteld door de diensten van de Vlaamse Regering die bevoegd zijn voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. De door de voornoemde diensten aan de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, vermeld in artikel 10, ter beschikking gestelde statutaire en contractuele personeelsleden worden op de datum van de opheffing van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer overgedragen naar de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens minstens met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de regelgeving of arbeidsovereenkomst werden verleend.

§ 3. De personeelsleden van de Vlaamse toezichtcommissie staan onder de leiding en het gezag van de voorzitter van de Vlaamse toezichtcommissie.

§ 4. De personeelsleden van de Vlaamse toezichtcommissie zijn onderworpen aan de rechtspositieregeling die van toepassing is op de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering.

§ 5. De plaatsvervangende voorzitter en de vaste of plaatsvervangende leden hebben recht op presentiegeld voor een bedrag van 294,55 euro (indexcijfer 1,67374). Dat bedrag is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De voorzitter heeft recht op anderhalve maal het presentiegeld. Alle leden hebben recht op de vergoedingen voor reis- en verblijfskosten overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de ministeries.

§ 6. De Vlaamse toezichtcommissie is onderworpen aan de bepalingen zoals opgenomen in titel 3, met uitzondering van artikel 48 en 49, titel 4 en 6, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

De Vlaamse toezichtcommissie voegt bij haar jaarlijks begrotingsvoorstel een werkplan.

§ 7. Overeenkomstig artikel 59 van de algemene verordening gegevensbescherming wordt door de Vlaamse toezichtcommissie een activiteitenverslag opgesteld en bezorgd aan de Vlaamse Regering, de Europese Commissie, het Europees Comité voor gegevensbescherming en de federale Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het verslag wordt bekendgemaakt op de website van de Vlaamse toezichtcommissie.

§ 8. De voorzitter van de Vlaamse toezichtcommissie of in voorkomend geval een van de andere leden van de Vlaamse toezichtcommissie kan al dan niet op eigen verzoek te allen tijde door de Vlaamse Regering worden gehoord.

Artikel 10/4.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

§ 1. De Vlaamse toezichtcommissie verstrekt, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering adviezen omtrent elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens.

De Vlaamse toezichtcommissie brengt haar advies uit binnen een termijn van dertig dagen nadat alle daartoe noodzakelijke gegevens aan de Vlaamse toezichtcommissie zijn medegedeeld. In speciaal gemotiveerde dringende gevallen kan de termijn worden teruggebracht tot vijftien dagen.

De adviezen van de Vlaamse toezichtcommissie zijn schriftelijk en met redenen omkleed. Ze worden aan de betreffende instantie meegedeeld.

§ 2. De adviezen en de aanbevelingen omtrent aangelegenheden met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens worden op de website van de Vlaamse toezichtcommissie bekendgemaakt. In haar adviezen en aanbevelingen houdt de Vlaamse toezichtcommissie rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

§ 3. Overeenkomstig artikel 35, lid 4, van de algemene verordening gegevensbescherming stelt de Vlaamse toezichtcommissie een lijst op van het soort verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling door de instanties verplicht is, en maakt deze openbaar op haar website.

Artikel 10/5.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

Wanneer de betrokkene, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming, in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op hem of haar overeenkomstig de specifieke decretale bepalingen ter uitvoering van artikel 23, lid 1, e) en h), van de voormelde verordening, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, verricht de Vlaamse toezichtcommissie de nodige verificaties en onderzoekt in het bijzonder of correct met toepassing van de voormelde verordeningsbepaling is beslist de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerking van persoonsgegevens.

De Vlaamse toezichtcommissie wendt zich daartoe tot de betreffende instantie, en in het geval het dossier inmiddels door de instantie aan het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter werd bezorgd, wendt de Vlaamse toezichtcommissie zich eveneens tot het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter om de nodige verificaties te verrichten.

De Vlaamse toezichtcommissie deelt uitsluitend aan de betrokkene mee dat de nodige verificaties zijn verricht. In voorkomend geval gelast de Vlaamse toezichtcommissie de betreffende instantie de verzoeken van de betrokkene tot uitoefening van zijn rechten uit hoofde van de algemene verordening gegevensbescherming in te willigen overeenkomstig artikel 58, lid 2, c), van de algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 10/6.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

§ 1. De Vlaamse toezichtcommissie kan een of meer van haar leden belasten met de uitvoering van een onderzoek ter plaatse. Deze personen beschikken over de onderzoeksbevoegdheden, vermeld in artikel 58, lid 1, van de algemene verordening gegevensbescherming.

§ 2. De Vlaamse toezichtcommissie heeft, zonder voorafgaande aankondiging, bij dag en bij nacht toegang tot de terreinen, constructies, gebouwen en lokalen, daaronder begrepen alle uitrustingen, informatiedragers, informaticasystemen en middelen voor gegevensverwerking.

Wanneer het betreden van deze locaties de kenmerken van een huiszoeking draagt, mag het alleen worden uitgevoerd op voorwaarde dat de bewoner zijn voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend of de politierechter daarvoor een machtiging heeft verstrekt.

Op vraag van de bewoner, toont de Vlaamse toezichtcommissie die wenst over te gaan tot visitatie, onmiddellijk de daartoe verleende machtiging.

§ 3. De instanties zijn in ieder geval verplicht de Vlaamse toezichtcommissie te ondersteunen bij de vervulling van haar opdrachten, informatie te verstrekken en inzage in alle dossiers en informaticasystemen te verschaffen telkens als de Vlaamse toezichtcommissie daarom vraagt.

§ 4. De Vlaamse toezichtcommissie heeft het recht :
1° de identiteit op te nemen en de te identificeren personen daartoe staande te houden;
2° de voorlegging van identiteitsdocumenten te vorderen;
3° voor zover de identiteit niet kan worden vastgesteld overeenkomstig punt 1° of 2° de identiteit te achterhalen met andere middelen.

De documenten worden onmiddellijk na de verificatie van de identiteit aan de betrokkene teruggegeven.

§ 5. Bij de uitoefening van hun onderzoeksopdrachten tonen de leden van de Vlaamse toezichtcommissie, belast met controle en inspectiebevoegdheden, hun legitimatiekaart. De Vlaamse toezichtcommissie beslist over het model van legitimatiekaart.

§ 6. Hij die weigert zijn medewerking te verlenen aan de uitoefening van de onderzoeksbevoegdheden, vermeld in paragraaf 1 tot en met paragraaf 4, wordt gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar en met een geldboete van zesentwintig euro tot twintigduizend euro of met een van die straffen alleen.

Artikel 10/7.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

§ 1. De Vlaamse toezichtcommissie neemt de corrigerende maatregelen overeenkomstig artikel 58, lid 2, van de algemene verordening gegevensbescherming. Bij het overwegen van een corrigerende maatregel, houdt de Vlaamse toezichtcommissie rekening met het informatieveiligheidsbeleid en met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

Indien de Vlaamse toezichtcommissie van oordeel is dat er voldoende elementen zijn om een van die corrigerende maatregelen op te leggen, brengt ze de betreffende instantie daarvan op de hoogte en nodigt ze haar in voorkomend geval uit om binnen een termijn van tien werkdagen schriftelijk haar recht van verdediging uit te oefenen.

Indien de Vlaamse toezichtcommissie, na kennisname van het tijdig bezorgde schriftelijk verweer, nog steeds van oordeel is dat de persoonlijke levenssfeer wordt geschonden, legt ze de gepaste corrigerende maatregel op.

Een voorafgaande uitnodiging om het recht van verdediging uit te oefenen, is niet vereist wanneer dat de voorgenomen maatregel ondoelmatig zou maken of indien iedere verdere vertraging of ieder verder uitstel in ernstige mate de bescherming van de persoonlijke levenssfeer schendt.

§ 2. De Vlaamse toezichtcommissie kan geen administratieve geldboete overeenkomstig artikel 83, lid 1 en 2, van de algemene verordening gegevensbescherming opleggen voor de inbreuken, vermeld in artikel 83, lid 4, 5 en 6, van de algemene verordening gegevensbescherming.

§ 3. De Vlaamse toezichtcommissie is bevoegd inbreuken op de algemene verordening gegevensbescherming ter kennis te brengen van de gerechtelijke autoriteiten en, waar passend, daartegen een rechtsvordering in te stellen of anderszins in rechte op te treden teneinde de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming te doen naleven.

De Vlaamse toezichtcommissie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de andere leden, dan wel door een van hen.

De Vlaamse toezichtcommissie werkt samen met andere toezichtcommissies en de Europese Commissie overeenkomstig hoofdstuk VII van de algemene verordening gegevensbescherming.

§ 4. De Vlaamse toezichtcommissie organiseert een klachtenprocedure overeenkomstig de voorschriften van artikel 57, lid 1, f), en artikel 57, lid 2, van de algemene verordening gegevensbescherming. De Vlaamse toezichtcommissie bepaalt bij huishoudelijk reglement de nadere voorwaarden van deze klachtenprocedure.

Artikel 11. (26/06/2018- datum onbepaald)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 06/12/2013 Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wat de vaststelling van de toezicht- en handhavingsbevoegdheden van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer betreft 2.
Gewijzigd bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 27.
Gewijzigd bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 27.

Inhoud

§ 1. De toezichtcommissie brengt jaarlijks bij het Vlaams Parlement schriftelijk verslag uit over de vervulling van haar opdrachten gedurende het voorbije jaar, met inbegrip van aanbevelingen voor de toepassing van dit decreet. Het verslag van de toezichtcommissie wordt door het Vlaams Parlement openbaar gemaakt. De voorzitter van de toezichtcommissie kan al dan niet op eigen verzoek op elk moment door het Vlaams Parlement worden gehoord.

§ 2. De toezichtcommissie stelt haar huishoudelijk reglement vast en deelt het ter bekrachtiging mee aan het Vlaams Parlement. Dat huishoudelijk reglement bepaalt uitdrukkelijk dat bij een staking van stemmen in de toezichtcommissie de stem van de voorzitter beslissend is.

§ 3. ...

Artikel 12. (01/01/2010- datum onbepaald)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 08/01/2010 Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wat de administratieve omkadering en de onafhankelijkheid van de toezichtscommissie betreft 3.

Inhoud

§ 1. De toezichtcommissie beschikt over een secretariaat, waarvan het personeel ter beschikking wordt gesteld door de diensten van de Vlaamse overheid die bevoegd zijn voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. De voorzitter van de toezichtcommissie duidt de personeelsleden van de toezichtcommissie aan. De personeelsleden van de toezichtcommissie staan onder de leiding en het gezag van de voorzitter van de toezichtcommissie.

§ 2. De plaatsvervangende voorzitter en de vaste of plaatsvervangende leden hebben recht op presentiegeld voor een bedrag van 223,18 euro (indexcijfer 1,2682). Dat bedrag is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De voorzitter heeft recht op anderhalve maal het presentiegeld.

Alle leden hebben recht op de vergoedingen voor reis- en verblijfskosten overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de ministeries.

§ 3. ...

Artikel 12/1. (25/05/2018- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 28.

Inhoud

...

Artikel 12/2. (25/05/2018- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 28.

Inhoud

...

Artikel 12/3. (25/05/2018- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 28.

Inhoud

...

Artikel 12/4. (25/05/2018- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 28.

Inhoud

...

Artikel 12/5. (25/05/2018- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 08/06/2018 Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 28.

Inhoud

...

HOOFDSTUK IV. Kwalitatieve verbetering en digitalisering van formulieren

Artikel 13. (14/07/2009- ...)

De Vlaamse Regering kan decretale bepalingen aanpassen om de erin opgelegde verplichting om een bepaald formulier te gebruiken af te schaffen of om het model van een formulier af te schaffen en te vervangen door een opsomming van de gegevens die aan de bevoegde overheid moeten worden bezorgd met het oog op de toepassing van de regeling in kwestie.

Artikel 14. (14/07/2009- ...)

De Vlaamse overheid kan voor de toepassing van de regelgeving waarvoor ze bevoegd is, elektronische formulieren ter beschikking stellen.

Die elektronische formulieren worden gelijkgesteld met papieren formulieren die hetzelfde opschrift dragen en die ingevuld, gevalideerd en bezorgd worden overeenkomstig de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt.

HOOFDSTUK V. Wijzigingsbepalingen

Afdeling I. Wijzigingen in het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen

Artikel 15. (14/07/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 17/07/2000 Decreet houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen 12.

Inhoud

Aan artikel 12, § 2, van het decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen wordt de volgende zin toegevoegd :

« De GI-Raad is voor geografische gegevens een afnemersforum als vermeld in artikel 4, § 4, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. ».

Artikel 16. (14/07/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 17/07/2000 Decreet houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen 14.

Inhoud

In artikel 14 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 16 april 2004 en 7 mei 2004, wordt § 3 vervangen door wat volgt :

« § 3. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) kan het agentschap, op voorstel van de stuurgroep, een vergoeding vaststellen voor het leveren van diensten aan deelnemers en derden, alsook voor het bijhouden en leveren aan derden van referentie- en themabestanden. De elektronische mededeling van gegevens uit referentie- en themabestanden aan de deelnemers en de instanties, vermeld in artikel 2, 10°, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, is kosteloos. ».

Artikel 17. (14/07/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 17/07/2000 Decreet houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen 19.

Inhoud

Aan artikel 19, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 16 april 2004, worden de volgende zinnen toegevoegd :

« Tegelijkertijd wijst de Vlaamse Regering, op voorstel van de stuurgroep, de deelnemer aan GIS-Vlaanderen aan die het referentiebestand beheert overeenkomstig artikel 4, § 1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Die referentiebestanden zijn authentieke gegevensbronnen als vermeld in artikel 4 van het voormelde decreet. De Vlaamse Regering kan, op voorstel van de stuurgroep, de voorwaarden en de wijze bepalen waaronder de gegevens van de referentiebestanden worden verwerkt. ».

Artikel 18. (14/07/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 17/07/2000 Decreet houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen 19.

Inhoud

Aan artikel 19, § 2, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 16 april 2004, worden de volgende zinnen toegevoegd :

« Die themabestanden zijn authentieke gegevensbronnen als vermeld in artikel 4 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. De Vlaamse Regering kan, op voorstel van de stuurgroep, de voorwaarden en de wijze bepalen waaronder de gegevens van de themabestanden worden verwerkt. ».

Artikel 19. (14/07/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 17/07/2000 Decreet houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen 25.

Inhoud

Aan artikel 25 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt de volgende zin toegevoegd :

« Het agentschap is een entiteit als vermeld in artikel 4, § 3, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. ».

Afdeling II. Wijziging in het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

Artikel 20. (01/12/2008- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 21/11/2003 Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid 32.
Wijzigt 21/11/2003 Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid 33.
Wijzigt 21/11/2003 Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid 45.

Commentaar

Artikel 20 treedt in werking op datum van de aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en uiterlijk op 1 januari 2010. Zie BVR 15 mei 2009, art. 10, B.S. 14 juli 2009.

De aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen gebeurde bij MB van 4 november 2008, BS 21 november 2008, I: 1 december 2008.

Inhoud

In artikel 32, § 3, artikel 33, § 2, en artikel 45, § 1, eerste en tweede lid, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid worden de woorden « Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer » vervangen door de woorden « een kamer van de toezichtcommissie als vermeld in artikel 10 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen ».

Afdeling III. Wijziging in het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders

Artikel 21. (01/12/2008- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 03/03/2004 Decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders 16.
Wijzigt 03/03/2004 Decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders 17.

Commentaar

Artikel 21 treedt in werking op datum van de aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en uiterlijk op 1 januari 2010. Zie BVR 15 mei 2009, art. 10, B.S. 14 juli 2009.

De aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen gebeurde bij MB van 4 november 2008, BS 21 november 2008, I: 1 december 2008.

Inhoud

In artikel 16, § 3, en artikel 17, § 2, van het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders worden de woorden « Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer » vervangen door de woorden « een kamer van de toezichtcommissie als vermeld in artikel 10 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen ».

Afdeling IV. Wijzigingen in het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Artikel 22. (14/07/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 16/04/2004 Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) 3.

Inhoud

Aan artikel 3, § 2, tweede lid, van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) wordt de volgende zin toegevoegd :

« De GRB-raad is een afnemersforum als vermeld in artikel 4, § 4, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. ».

Artikel 23. (17/10/2010- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 20/02/2009 Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (citeeropschrift: "GDI-decreet") 57.

Inhoud

...

Afdeling V. Wijziging in het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen »

Artikel 24. (14/07/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 07/05/2004 Decreet houdende oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" 5.

Inhoud

Aan artikel 5, 15°, van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen », vervangen bij het decreet van 21 april 2006, wordt de volgende zin toegevoegd :

« Het Agentschap is een entiteit als vermeld in artikel 4, § 3, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. ».

Afdeling VI. Wijzigingen in het decreet van 16 juni 2006 betreffende het gezondheidsinformatiesysteem

Artikel 25. (01/12/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 2.

Commentaar

Artikel 25 treedt in werking op datum van de aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en uiterlijk op 1 januari 2010. Zie BVR 15 mei 2009, art. 10, B.S. 14 juli 2009.

De aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen gebeurde bij MB van 4 november 2008, BS 21 november 2008, I: 1 december 2008. Vermits dit artikel het decreet van 16 juni 2006 betreffende de hetgezondheidsinformatiesysteem wijzigt en dit decreet pas in werking is getreden op 1 december 2009, wordt de inwerkingtredingsdatum van dit artikel vastgesteld op 1 december 2009.

Inhoud

Aan artikel 2 van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het gezondheidsinformatiesysteem wordt een punt 24° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 24° de kamer : een kamer van de toezichtcommissie als vermeld in artikel 10 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. ».

Artikel 26. (01/12/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 20.

Commentaar

Artikel 26 treedt in werking op datum van de aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en uiterlijk op 1 januari 2010. Zie BVR 15 mei 2009, art. 10, B.S. 14 juli 2009.

De aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen gebeurde bij MB van 4 november 2008, BS 21 november 2008, I: 1 december 2008. Vermits dit artikel het decreet van 16 juni 2006 betreffende de hetgezondheidsinformatiesysteem wijzigt en dit decreet pas in werking is getreden op 1 december 2009, wordt de inwerkingtredingsdatum van dit artikel vastgesteld op 1 december 2009.

Inhoud

In artikel 20, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « de in artikel 55 bedoelde toezichtcommissie » vervangen door de woorden « de kamer ».

Artikel 27. (01/12/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 23.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 25.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 27.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 28.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 31.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 38.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 39.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 40.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 42.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 53.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 54.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 70.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 80.
Wijzigt 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 82.

Commentaar

Artikel 27 treedt in werking op datum van de aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en uiterlijk op 1 januari 2010. Zie BVR 15 mei 2009, art. 10, B.S. 14 juli 2009.

De aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen gebeurde bij MB van 4 november 2008, BS 21 november 2008, I: 1 december 2008. Vermits dit artikel het decreet van 16 juni 2006 betreffende de hetgezondheidsinformatiesysteem wijzigt en dit decreet pas in werking is getreden op 1 december 2009, wordt de inwerkingtredingsdatum van dit artikel vastgesteld op 1 december 2009.

Inhoud

In artikel 23, § 2, eerste lid, artikel 25, tweede lid, artikel 27, § 2, tweede lid, artikel 28, tweede lid, artikel 31, tweede lid, artikel 38, § 2 en § 3, artikel 39, artikel 40, § 3, artikel 42, § 2, 6°, artikel 53, artikel 54, artikel 70, tweede lid, artikel 80, § 1, en artikel 82, 2° en 3°, van hetzelfde decreet wordt het woord « toezichtcommissie » telkens vervangen door het woord « kamer ».

Afdeling VII. Wijziging in het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten

Artikel 28. (17/10/2010- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 20/02/2009 Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (citeeropschrift: "GDI-decreet") 57.

Inhoud

...

HOOFDSTUK VI. Slotbepalingen

Artikel 29. (01/12/2008- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Heft op 21/11/2003 Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid 83.

Commentaar

Artikel 29 treedt in werking op datum van de aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en uiterlijk op 1 januari 2010. Zie BVR 15 mei 2009, art. 10, B.S. 14 juli 2009.

De aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen gebeurde bij MB van 4 november 2008, BS 21 november 2008, I: 1 december 2008.

Inhoud

Artikel 83 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid wordt opgeheven.

Artikel 30. (01/12/2008- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 03/03/2004 Decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders 26.

Commentaar

Artikel 30 treedt in werking op datum van de aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en uiterlijk op 1 januari 2010. Zie BVR 15 mei 2009, art. 10, B.S. 14 juli 2009.

De aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen gebeurde bij MB van 4 november 2008, BS 21 november 2008, I: 1 december 2008.

Inhoud

In artikel 26 van het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders wordt het eerste lid opgeheven.

Artikel 31. (01/12/2008- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 55.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 56.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 57.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 58.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 59.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 60.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 61.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 62.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 63.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 64.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 65.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 66.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 67.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 68.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 69.
Heft op 16/06/2006 Decreet betreffende het gezondheidsinformatiesysteem 88.

Commentaar

Artikel 31 treedt in werking op datum van de aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en uiterlijk op 1 januari 2010. Zie BVR 15 mei 2009, art. 10, B.S. 14 juli 2009.

De aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen gebeurde bij MB van 4 november 2008, BS 21 november 2008, I: 1 december 2008.

Inhoud

Hoofdstuk VI, bestaande uit artikelen 55 tot en met 69, en artikel 88 van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het gezondheidsinformatiesysteem worden opgeheven.

Artikel 32. (14/07/2009- datum onbepaald)

De opdrachten van de toezichtcommissie of van een of meer kamers van de toezichtcommissie kunnen ter uitvoering van een samenwerkingsakkoord, gesloten tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, worden overgedragen aan een gemeenschappelijk sectoraal comité als vermeld in artikel 31bis van de privacywet, opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Vlaamse Regering bepaalt dan op welk ogenblik de taken en de bevoegdheden van de toezichtcommissie of van een of meer kamers van de toezichtcommissie worden overgedragen aan het gemeenschappelijk sectoraal comité, vermeld in het eerste lid.

Artikel 33. (14/07/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Zie ook 15/05/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 13.

Commentaar

Dit decreet treedt in werking op 14 juli 2009, met uitzondering van artikel 8, 11, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 en 31. Artikel 8 en 11 treden in werking op datum van de aanstelling van de leden van de toezichtcommissie en uiterlijk op 1 januari 2010. Artikel 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 en 31 treden in werking op datum van de aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en uiterlijk op 1 januari 2010. ZIe BVR 15 mei 2009, art. 10, B.S. 14 juli 2009.

De aanstelling van de leden van de kamer van de toezichtcommissie die specifiek toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen gebeurde bij MB van 4 november 2008, BS 21 november 2008, I: 1 december 2008.

Inhoud

De Vlaamse Regering bepaalt voor elk van de artikelen de datum van inwerkingtreding en artikel 31 treedt in werking op datum van de inwerkingtreding van artikelen 25 tot en met 27.