Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Datum 19/12/2008

Inhoudstafel

 1. Titel I Algemene bepalingen
 2. Titel II Het bestuur van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
  1. Hoofdstuk I De raad voor maatschappelijk welzijn
   1. Afdeling I De organisatie van de raad voor maatschappelijk welzijn
   2. Afdeling II De werking van de raad voor maatschappelijk welzijn
   3. Afdeling III De bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn
  2. Hoofdstuk II De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de ondervoorzitter
   1. Afdeling I De verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter
   2. Afdeling II De bevoegdheden van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en van de ondervoorzitter
  3. Hoofdstuk III Het vast bureau en de bijzondere comités
   1. Afdeling I De organisatie van het vast bureau en de bijzondere comités
   2. Afdeling II De werking van het vast bureau en de bijzondere comités
   3. Afdeling III De bevoegdheden van het vast bureau en van de bijzondere comités
  4. Hoofdstuk IV Rechtspositie, tucht en aansprakelijkheid
   1. Afdeling I Rechtspositie
   2. Afdeling II Tucht
   3. Afdeling III Aansprakelijkheid
   4. [Afdeling IV Mandatendatabank (ing. decr. 29 juni 2012, art. 17, I: 1 januari 2013)]
  5. Hoofdstuk V De diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
   1. Afdeling I Algemene bepaling
   2. Afdeling II De secretaris, de financieel beheerder en de maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en het managementteam
    1. Onderafdeling I Gemeenschappelijke bepalingen
    2. Onderafdeling II De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
    3. Onderafdeling III De financieel beheerder
    4. Onderafdeling IV De maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
    5. Onderafdeling V Het managementteam
   3. Afdeling III Interne controle
 3. Titel III Het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
  1. Hoofdstuk I Toepassingsgebied
  2. Hoofdstuk II De personeelsformatie
  3. Hoofdstuk III De rechtspositie van het personeel
   1. Afdeling I Algemene bepaling
   2. Afdeling II De rechtspositieregeling
   3. Afdeling III [Eedaflegging van het personeel (verv. Decr. 3 juni 2016, art. 63, I: 8 juli 2016)]
   4. Afdeling IV Deontologische rechten en plichten
   5. Afdeling V De evaluatie van het personeel
  4. Hoofdstuk IV Verdere uitvoeringsmaatregelen
  5. [Hoofdstuk IV/1 Samenwerking inzake personeel (ing. decr. 29 juni 2012, art. 27, I: 1 januari 2013)]
  6. Hoofdstuk V Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht
  7. Hoofdstuk VI Tucht
   1. Afdeling I Toepassingsgebied
   2. Afdeling II De tuchtvergrijpen
   3. Afdeling III De tuchtstraffen
   4. Afdeling IV De tuchtoverheid
   5. Afdeling V De tuchtprocedure
   6. Afdeling VI De verjaring van de tuchtvordering
   7. Afdeling VII De preventieve schorsing
   8. Afdeling VIII Beroep
   9. Afdeling IX De doorhaling van de tuchtstraf
 4. Titel IV Financiering, planning en financieel beheer
  1. Hoofdstuk I Algemene bepalingen en financiering
  2. Hoofdstuk II Strategische meerjarenplanning
  3. Hoofdstuk III Het budget
  4. Hoofdstuk IV Uitvoering van het budget, budgethouderschap en beheer van de middelen
   1. Afdeling I Budgethouderschap
   2. Afdeling II Uitvoering van de betalingen, inning van de ontvangsten en beheer van de kasmiddelen
  5. Hoofdstuk V Boekhouding, financiële rapportering en kascontrole
  6. Hoofdstuk VI Inventaris, jaarrekening en kwijting
  7. Hoofdstuk VII Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht
  8. Hoofdstuk VIII Nadere uitwerking door de Vlaamse Regering
 5. Titel V Bepalingen over de werking van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
  1. Hoofdstuk I Akten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
   1. Afdeling I Opmaken en ondertekenen van de akten
   2. Afdeling II Bekendmaking en inwerkingtreding
   3. Afdeling III Wijze van kennisgeving
   4. Afdeling IV Briefwisseling aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
  2. Hoofdstuk II Wijze van berekening van termijnen
  3. Hoofdstuk III Goederen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
   1. Afdeling I Algemene bepalingen
   2. Afdeling II Afwijking van het domeinrecht
  4. [Hoofdstuk III/1 Aanstellen van landmeters-experten (ing. Decr. 10 december 2010, art. 10, I: 31 december 2010)]
  5. Hoofdstuk IV Optreden in rechte
  6. Hoofdstuk V Deelneming in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm
 6. Titel VI Participatie van de burger
  1. Hoofdstuk I Klachtenbehandeling
  2. Hoofdstuk II Inspraak
  3. Hoofdstuk III Voorstellen van burgers
  4. Hoofdstuk IV Verzoekschriften aan de raad voor maatschappelijk welzijn
 7. Titel VII De intern verzelfstandigde agentschappen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
  1. Hoofdstuk I Intern verzelfstandigde agentschappen die geen ziekenhuis beheren
  2. Hoofdstuk II Ziekenhuizen met afzonderlijk beheer
 8. Titel VIII Externe verzelfstandiging en samenwerking
  1. Hoofdstuk I Verenigingen
  2. Hoofdstuk II Verenigingen van privaat recht met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten
  3. Hoofdstuk III Verenigingen of vennootschappen van privaat recht met het oog op het vervullen van sociale doeleinden met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten
  4. [Hoofdstuk IV Verenigingen of vennootschappen van privaatrecht van woon- en zorgcentra (ing. decr. 29 juni 2012, art. 68, I: 1 januari 2013)]
 9. Titel IX Bestuurlijk toezicht en externe audit
  1. Hoofdstuk I Bestuurlijk toezicht
   1. Afdeling I Algemene bepalingen
   2. Afdeling II Algemeen bestuurlijk toezicht
   3. Afdeling III Dwangtoezicht
  2. Hoofdstuk II Externe audit
 10. Titel X Samenwerking met de gemeente
 11. Titel XI Wijzigingsbepalingen
 12. Titel XII Slotbepalingen
  1. Hoofdstuk I Algemene bepalingen
  2. Hoofdstuk II Opheffingsbepalingen
  3. Hoofdstuk III Overgangsbepalingen
   1. Afdeling I Overgangsbepalingen inzake de diensten en het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
   2. Afdeling II Overgangsbepalingen voor de financiën van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
   3. Afdeling III Overgangsbepalingen voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten waar de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn niet aan het college van burgemeester en schepenen is toegevoegd
   4. Afdeling IV Overgangsbepalingen met betrekking tot het toezicht
   5. Afdeling V Overgangsbepalingen met betrekking tot de verenigingen, vermeld in artikel 239
  4. Hoofdstuk IV Inwerkingtredingsbepalingen

Inhoud

Titel I Algemene bepalingen

Artikel 1. (25/02/2018- ...)

...

Artikel 2. (25/02/2018- ...)

...

Artikel 3. (25/02/2018- ...)

...

Artikel 4. (25/02/2018- ...)

...

Titel II Het bestuur van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Hoofdstuk I De raad voor maatschappelijk welzijn

Afdeling I De organisatie van de raad voor maatschappelijk welzijn

Artikel 5. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 6. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 7. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 8. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 9. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 10. (01/01/2019- ...)

§ 1. ...

§ 2. ...

§ 3. ...

§ 4. ...
 
§ 5. De gemeentesecretaris gaat in het bijzijn van de indieners na of de overhandigde voordrachtsakten aan de voorwaarden voldoen.

Als de voordrachtsakte niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden, is ze niet geldig.

Behoudens ongeldigheid als gevolg van laattijdige overhandiging of van overtreding van het verbod als bedoeld in paragraaf 6, kunnen de indieners vervolgens op de vierde dag voor de installatievergadering van de gemeenteraad, tussen 14 en 16 uur, een verbeterde akte overhandigen aan de gemeentesecretaris.

Onmiddellijk na het verstrijken van die termijn maakt de gemeentesecretaris bekend dat de akten van voordracht van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn ter inzage liggen op het gemeentesecretariaat.

§ 6. Het is verboden meer dan één voordrachtsakte te ondertekenen.

De overtreding van dat verbod heeft in alle voordrachtsakten de ongeldigheid tot gevolg van alle handtekeningen die in strijd met dat voorschrift werden geplaatst.

Een verkozene die meer dan één voordrachtsakte ondertekent, kan voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad niet worden benoemd of verkozen als burgemeester, schepen, voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van een gemeenteraadscommissie of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, kan de gemeente niet vertegenwoordigen of namens de gemeente een mandaat bekleden in gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen, en kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet vertegenwoordigen of namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een mandaat bekleden in de ziekenhuizen, vermeld in titel VII, hoofdstuk II, of de verenigingen of vennootschappen, vermeld in titel VIII, of in andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Als de betrokkene al een dergelijk mandaat bekleedt, vervalt dat van rechtswege....

Artikel 11. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 12. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 13. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 14. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 15. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 16. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 17. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 18. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 19. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 20. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 21. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 22. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 23. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 24. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 25. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 26. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 27. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 28. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II De werking van de raad voor maatschappelijk welzijn

Artikel 29. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 30. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 31. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 32. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 33. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 34. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 35. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 36. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 37. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 38. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 39. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 40. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 41. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 42. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 43. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 44. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 45. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 46. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 47. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 48. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 49. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 50. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III De bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn

Artikel 51. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 52. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk II De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de ondervoorzitter

Afdeling I De verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter

Artikel 53. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 54. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 55. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 56. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 57. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II De bevoegdheden van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en van de ondervoorzitter

Artikel 58. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 59. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk III Het vast bureau en de bijzondere comités

Afdeling I De organisatie van het vast bureau en de bijzondere comités

Artikel 60. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II De werking van het vast bureau en de bijzondere comités

Artikel 61. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 62. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 63. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 64. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III De bevoegdheden van het vast bureau en van de bijzondere comités

Artikel 65. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 66. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk IV Rechtspositie, tucht en aansprakelijkheid

Afdeling I Rechtspositie

Artikel 67. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 68. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 69. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II Tucht

Artikel 70. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III Aansprakelijkheid

Artikel 71. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 72. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 73. (01/01/2019- ...)

...

[Afdeling IV Mandatendatabank (ing. decr. 29 juni 2012, art. 17, I: 1 januari 2013)]

Artikel 73/1. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk V De diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Afdeling I Algemene bepaling

Artikel 74. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II De secretaris, de financieel beheerder en de maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en het managementteam

Onderafdeling I Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 75. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 76. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 77. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 78. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 79. (08/07/2016- ...)

...

Artikel 80. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 81. (08/07/2016- ...)

...

Artikel 82. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 83. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 84. (01/01/2019- ...)

...

Onderafdeling II De secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Artikel 85. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 86. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 87. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 88. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 89. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 90. (01/01/2019- ...)

...

Onderafdeling III De financieel beheerder

Artikel 91. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 92. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 93. (01/01/2019- ...)

...

Onderafdeling IV De maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Artikel 94. (01/01/2019- ...)

...

Onderafdeling V Het managementteam

Artikel 95. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 96. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 97. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III Interne controle

Artikel 98. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 99. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 100. (01/01/2019- ...)

...

Titel III Het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Hoofdstuk I Toepassingsgebied

Artikel 101. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk II De personeelsformatie

Artikel 102. (01/01/2019- Datum te bepalen door Vlaamse Regering)

...

Hoofdstuk III De rechtspositie van het personeel

Afdeling I Algemene bepaling

Artikel 103. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 103/1. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II De rechtspositieregeling

Artikel 104. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III [Eedaflegging van het personeel (verv. Decr. 3 juni 2016, art. 63, I: 8 juli 2016)]

Artikel 105. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling IV Deontologische rechten en plichten

Artikel 106. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 107. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 108. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 109. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 110. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 111. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling V De evaluatie van het personeel

Artikel 112. (08/07/2016- ...)

...

Artikel 113. (08/07/2016- ...)

...

Artikel 114. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk IV Verdere uitvoeringsmaatregelen

Artikel 115. (01/01/2019- ...)

...

[Hoofdstuk IV/1 Samenwerking inzake personeel (ing. decr. 29 juni 2012, art. 27, I: 1 januari 2013)]

Artikel 115/1. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk V Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht

Artikel 116. (01/01/2013- ...)

...

Hoofdstuk VI Tucht

Afdeling I Toepassingsgebied

Artikel 117. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II De tuchtvergrijpen

Artikel 118. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III De tuchtstraffen

Artikel 119. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 120. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 121. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling IV De tuchtoverheid

Artikel 122. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling V De tuchtprocedure

Artikel 123. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 124. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 125. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 126. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 127. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 128. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling VI De verjaring van de tuchtvordering

Artikel 129. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling VII De preventieve schorsing

Artikel 130. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 131. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 132. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 133. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 134. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 135. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling VIII Beroep

Artikel 136. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 137. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 138. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 139. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 140. (01/01/2013- ...)

...

Artikel 141. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 142. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling IX De doorhaling van de tuchtstraf

Artikel 143. (01/01/2019- ...)

...

Titel IV Financiering, planning en financieel beheer

Hoofdstuk I Algemene bepalingen en financiering

Artikel 144. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 145. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk II Strategische meerjarenplanning

Artikel 146. (01/01/2020- ...)

...

Artikel 147. (01/01/2020- ...)

...

Artikel 148. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk III Het budget

Artikel 149. (01/01/2020- ...)

...

Artikel 150. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 151. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 152. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 153. (01/01/2020- ...)

...

Artikel 154. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 155. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 156. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 157. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 158. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 159. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk IV Uitvoering van het budget, budgethouderschap en beheer van de middelen

Afdeling I Budgethouderschap

Artikel 160. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 161. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 162. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 163. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 164. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II Uitvoering van de betalingen, inning van de ontvangsten en beheer van de kasmiddelen

Artikel 165. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk V Boekhouding, financiële rapportering en kascontrole

Artikel 166. (01/01/2020- ...)

...

Artikel 167. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 168. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 169. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 170. (01/01/2013- ...)

...

Artikel 171. (01/01/2013- ...)

...

Hoofdstuk VI Inventaris, jaarrekening en kwijting

Artikel 172. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 173. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 174. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 175. (01/01/2020- ...)

...

Artikel 176. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk VII Bijzondere bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht

Artikel 177. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 178. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 179. (01/01/2013- ...)

...

Artikel 179/1. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk VIII Nadere uitwerking door de Vlaamse Regering

Artikel 180. (01/01/2019- ...)

...

Titel V Bepalingen over de werking van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Hoofdstuk I Akten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Afdeling I Opmaken en ondertekenen van de akten

Artikel 181. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 182. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 183. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 184. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 185. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 186. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II Bekendmaking en inwerkingtreding

Artikel 187. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 188. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III Wijze van kennisgeving

Artikel 189. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling IV Briefwisseling aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Artikel 190. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk II Wijze van berekening van termijnen

Artikel 191. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk III Goederen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Afdeling I Algemene bepalingen

Artikel 192. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 193. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 194. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 195. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 196. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 197. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 198. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II Afwijking van het domeinrecht

Artikel 199. (01/01/2019- ...)

...

[Hoofdstuk III/1 Aanstellen van landmeters-experten (ing. Decr. 10 december 2010, art. 10, I: 31 december 2010)]

Artikel 199/1. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 199/2. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 199/3. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk IV Optreden in rechte

Artikel 200. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 201. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk V Deelneming in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm

Artikel 202. (01/01/2019- ...)

...

Titel VI Participatie van de burger

Hoofdstuk I Klachtenbehandeling

Artikel 203. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 204. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk II Inspraak

Artikel 205. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk III Voorstellen van burgers

Artikel 206. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 207. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 208. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 209. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk IV Verzoekschriften aan de raad voor maatschappelijk welzijn

Artikel 210. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 211. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 212. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 213. (01/01/2019- ...)

...

Titel VII De intern verzelfstandigde agentschappen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Hoofdstuk I Intern verzelfstandigde agentschappen die geen ziekenhuis beheren

Artikel 214. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 215. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 216. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 217. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk II Ziekenhuizen met afzonderlijk beheer

Artikel 218. (01/01/2019- ...)

...

Titel VIII Externe verzelfstandiging en samenwerking

Hoofdstuk I Verenigingen

Artikel 219. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 220. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 221. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 222. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 223. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 224. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 225. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 226. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 227. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 228. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 229. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 230. (01/01/2020- ...)

...

Artikel 231. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 232. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 233. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 234. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 235. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk II Verenigingen van privaat recht met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten

Artikel 236. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 237. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 238. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 239. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 240. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 241. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 242. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk III Verenigingen of vennootschappen van privaat recht met het oog op het vervullen van sociale doeleinden met uitsluiting van de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten

Artikel 243. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 244. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 245. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 246. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 247. (01/01/2019- ...)

...

[Hoofdstuk IV Verenigingen of vennootschappen van privaatrecht van woon- en zorgcentra (ing. decr. 29 juni 2012, art. 68, I: 1 januari 2013)]

Artikel 247/1. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 247/2. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 247/3. (01/01/2019- ...)

...

Titel IX Bestuurlijk toezicht en externe audit

Hoofdstuk I Bestuurlijk toezicht

Afdeling I Algemene bepalingen

Artikel 248. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 249. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 250. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 251. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 252. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 253. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II Algemeen bestuurlijk toezicht

Artikel 254. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 255. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 256. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 257. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 258. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 259. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 260. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 261. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 262. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 263. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling III Dwangtoezicht

Artikel 264. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk II Externe audit

Artikel 265. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 266. (01/01/2013- ...)

...

Artikel 267. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 268. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 269. (01/01/2014- ...)

...

Titel X Samenwerking met de gemeente

Artikel 270. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 271. (01/01/2019- ...)

...

Titel XI Wijzigingsbepalingen

Artikel 272. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 273. (01/01/2019- ...)

...

Titel XII Slotbepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 274. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 275. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk II Opheffingsbepalingen

Artikel 276. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 277. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk III Overgangsbepalingen

Afdeling I Overgangsbepalingen inzake de diensten en het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Artikel 278. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 279. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 280. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling II Overgangsbepalingen voor de financiën van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Artikel 281. (01/01/2013- ...)

...

Afdeling III Overgangsbepalingen voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten waar de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn niet aan het college van burgemeester en schepenen is toegevoegd

Artikel 282. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling IV Overgangsbepalingen met betrekking tot het toezicht

Artikel 283. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling V Overgangsbepalingen met betrekking tot de verenigingen, vermeld in artikel 239

Artikel 284. (01/01/2019- ...)

...

Hoofdstuk IV Inwerkingtredingsbepalingen

Artikel 285. (01/01/2019- ...)

...