Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van twee decreten inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Datum 23/01/2009

Algemene info

Datum staatsblad 17/02/2009
Pagina staatsblad 13291
Datum inwerkingtreding 01/01/2009

Relaties

Relaties naar documenten

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS
Zie ook 07/05/2004 Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 25/08/2004 63022
Zie ook 19/12/2008 Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid 26/02/2009 16851

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, artikel 29;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 januari 2009;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, zoals gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de SERV regelt; dat het onontbeerlijk is dat de datum van inwerkingtreding van de genoemde decreten samenvalt met het begin van een begrotings- en werkingsjaar van de SERV; dat het bovendien noodzakelijk is voor de rechtszekerheid dat de periode van terugwerkende kracht van het besluit dat de inwerkingtreding regelt, zo kort mogelijk is;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. (01/01/2009- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Zie ook 07/05/2004 Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 26.

Inhoud

De volgende decreten hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2009 :
1° het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;
2° het decreet van 19 december 2008 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.

Artikel 2. (01/01/2009- ...)

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen behoort tot het beleidsdomein diensten voor het algemeen regeringsbeleid.

Artikel 3. (01/01/2009- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 4. (01/01/2009- ...)

De minister-president van de Vlaamse Regering, bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 28/05/2024