Decreet betreffende radio-omroep en televisie

Datum 27/03/2009

Versie geldig op 01/09/2020

Inhoudstafel

 1. DEEL I. Algemene bepalingen en definities
 2. DEEL II. De openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap
  1. TITEL I. STATUUT VAN DE VRT
  2. TITEL II. MAATSCHAPPELIJK DOEL, BEVOEGDHEID EN DE OPENBARE-OMROEPOPDRACHT
  3. TITEL III. ORGANISATIE
   1. HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen
   2. HOOFDSTUK II. Algemene vergadering
   3. HOOFDSTUK III. Raad van bestuur
   4. HOOFDSTUK IV. De gedelegeerd bestuurder
   5. HOOFDSTUK V. De commissarissen
  4. TITEL IV. BEHEERSOVEREENKOMST
  5. TITEL V. INKOMSTEN EN BOEKHOUDING
  6. TITEL VI. PERSONEEL
  7. TITEL VII. BIJZONDERE BEPALINGEN OVER DE PROGRAMMA'S
  8. TITEL VIII. TOEZICHT
  9. TITEL IX. MEDEDELINGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID
  10. TITEL X. [.. (opgeh. decr. 14 oktober 2016, art. 6, I: 1 januari 2016)]
 3. DEEL III. Radio-omroep en televisie
  1. TITEL I. BEPALINGEN OVER OMROEPACTIVITEITEN
  2. TITEL II. BEPALINGEN OVER OMROEPDIENSTEN
   1. HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen
   2. HOOFDSTUK II. Specifieke bepalingen over de bescherming van minderjarigen bij het bekijken van lineaire en niet-lineaire televisiediensten
   3. HOOFDSTUK III. [... (opgeh. decr. 13 juli 2012, art. 8, I: 27 augustus 2012)]
   4. HOOFDSTUK IV. [Commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut (verv. decr. 13 juli 2012, art. 9, I: 27 augustus 2012)]
    1. Afdeling I. Gebruik van commerciële communicatie
    2. [Afdeling I/1. Boodschappen van algemeen nut (ing. decr. 13 juli 2012 , art. 10, I: 27 augustus 2012)]
    3. Afdeling II. Basisregels bij het gebruik van commerciële communicatie [en boodschappen van algemeen nut (ing. decr. 13 juli 2012, art. 12, I: 27 augustus 2012)]
    4. Afdeling III. Commerciële communicatie over specifieke producten
    5. Afdeling IV. Commerciële communicatie die gericht is op minderjarigen, jongeren en kinderen
    6. Afdeling V. Specifieke vormen van commerciële communicatie
     1. Onderafdeling I. Televisiereclame en telewinkelen
     2. Onderafdeling II. Radioreclame
     3. Onderafdeling III. Sponsoring
     4. Onderafdeling IV. Productplaatsing
   5. HOOFDSTUK V. Recht van antwoord en recht van mededeling
    1. Afdeling I. Recht van antwoord
    2. Afdeling II. Recht van mededeling
   6. HOOFDSTUK VI. Recht op vrije informatiegaring en korte nieuwsverslagen
  3. TITEL III. RADIODIENSTEN
   1. HOOFDSTUK I. Particuliere lineaire radio-omroeporganisaties
    1. Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen
    2. Afdeling II. [Transmissie via elektronische communicatienetwerken (verv. decr. 23 december 2016, art. 5, I: 13 februari 2017)]
     1. Onderafdeling I. Algemene bepalingen
     2. Onderafdeling II. Landelijke radio-omroeporganisaties
     3. Onderafdeling III. Regionale radio-omroeporganisaties
     4. [Onderafdeling III/1. Netwerkradio-omroeporganisaties (ing. decr. 23 december 2016, art. 13, I: 13 februari 2017)]
     5. Onderafdeling IV. Lokale radio-omroeporganisaties
    3. Afdeling III. Andere radio-omroeporganisaties
   2. HOOFDSTUK II. Particuliere niet-lineaire radio-omroeporganisaties
  4. TITEL IV. TELEVISIEDIENSTEN
   1. HOOFDSTUK I. Bepalingen die gelden voor alle televisiediensten
    1. [Afdeling I. Televisieomroeporganisaties die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap (ing. decr. 17 januari 2014, art. 2, I: 21 februari 2014)]
    2. [Afdeling I/1 (verv. decr. 17 januari 2014, art. 2, I: 21 februari 2014)]. Toegang tot televisiediensten voor personen met een visuele of auditieve handicap
    3. Afdeling II. Het uitzenden van cinematografische werken
    4. Afdeling III. Evenementenregeling
    5. Afdeling IV. De bevordering van Europese producties
   2. HOOFDSTUK II. Particuliere lineaire televisiediensten
    1. Afdeling I. Algemene bepalingen
    2. Afdeling II. De private televisieomroeporganisaties
    3. Afdeling III. De regionale televisieomroeporganisaties
   3. HOOFDSTUK III. Particuliere niet-lineaire televisiediensten
 4. DEEL IV. Dienstenverdelers
  1. TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
  2. [TITEL 1/1. STIMULERING VAN DE AUDIOVISUELE SECTOR DOOR DE DIENSTENVERDELERS (ing. decr. 17 januari 2014, art. 3, I: 12 februari 2014)]
  3. TITEL II. DOORGIFTEMOGELIJKHEDEN EN DOORGIFTEVERPLICHTINGEN
 5. DEEL V. Netwerken
  1. TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
  2. TITEL II. BEPALINGEN OVER ZENDVERGUNNINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN FREQUENTIES
  3. TITEL III. HET AANBIEDEN VAN KABELOMROEPNETWERKEN
  4. TITEL IV. HET AANBIEDEN VAN ETHEROMROEPNETWERKEN
 6. DEEL VI. Het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen
 7. DEEL VII. De Vlaamse Regulator voor de Media
  1. TITEL I. OPRICHTING EN SAMENSTELLING
  2. TITEL II. MISSIE, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
  3. TITEL III. BESTUUR EN WERKING
  4. TITEL IV. SANCTIES
  5. TITEL V. BEHEERSOVEREENKOMST
  6. TITEL VI. FINANCIËLE BEPALINGEN EN PERSONEEL
   1. HOOFDSTUK I. Financiële bepalingen
   2. HOOFDSTUK II. Personeel
  7. TITEL VII. INFORMATIE EN MEDEWERKING
 8. DEEL VIII. Strafbepalingen
 9. DEEL IX. Overgangs- en slotbepalingen

Inhoud

DEEL I. Algemene bepalingen en definities

Artikel 1. (27/08/2012- ...)

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. Het zet onder meer de bepalingen om van de Richtlijnen :
1° Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming;
2° Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten;
3° Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten).

Artikel 2. (01/01/2019- ...)

In dit decreet wordt verstaan onder :
1° actualiteitenprogramma : een programma waarin een of meer actuele gebeurtenissen worden behandeld en/of becommentarieerd
1°/1 applicatieprogramma-interface, afgekort API : software-interface tussen externe toepassingen, die beschikbaar gesteld wordt door omroeporganisaties, dienstenverdelers of netwerkoperatoren, en de hulpmiddelen voor digitale televisie- en radio-omroep in de geavanceerde digitale eindapparatuur;
2° breedbeeldtelevisieprogramma : programma dat geheel of gedeeltelijk is geproduceerd en gemonteerd om te worden weergegeven in een schermvullend breedbeeldformaat. Het 16 :9-formaat geldt als referentiekader voor breedbeeldtelevisieprogramma's;
3° boodschappen van algemeen nut :
a) elke boodschap over hun beleid, die uitgaat van overheden of openbare instellingen, verenigingen of overheidsbedrijven die een meerderheid van overheidsvertegenwoordigers in de raad van bestuur hebben en een taak van openbare dienst vervullen die niet door de particuliere sector wordt uitgeoefend, en die bevoegd zijn voor en zich geheel of gedeeltelijk richten tot de Vlaamse Gemeenschap of de Nederlandstalige bevolking van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, ongeacht de vorm en ongeacht de betaling of de betalingswijze;
b) elke boodschap over hun opdracht van algemeen belang, die uitgaat van sociale en humanitaire verenigingen of van verenigingen die behoren tot het domein van het algemeen welzijn, ongeacht de vorm en ongeacht de betaling of de betalingswijze;
c) elke boodschap die uitgaat van door openbare besturen erkende of gesubsidieerde culturele verenigingen, en die ertoe strekt hun culturele activiteiten aan het publiek kenbaar te maken, ongeacht de vorm en ongeacht de betaling of de betalingswijze;
4° collectieve antenne ten behoeve van een gesloten gebruikersgroep : een installatie voor het opvangen van signalen van radio-omroep en televisie, waaraan verscheidene eindontvangsttoestellen zijn verbonden en voor het gebruik waarvan - buiten het aandeel van de gebruiker in de werkelijke kosten die uit de installatie, de werking en het onderhoud van de installatie voortvloeien - geen enkel abonnementsgeld wordt geëist;
5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, de diensten of het imago van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing;
6° competitie : een reeks van wedstrijden van een groep van clubs waarbij elke club tegen alle andere clubs moet spelen of waarbij telkens twee clubs tegen elkaar moeten spelen, waarbij de verliezer wordt uitgeschakeld;
7° dienstenverdeler : elke rechtspersoon die door middel van elektronische communicatienetwerken een of meer omroepdiensten levert aan het publiek. De omroeporganisatie die alleen de eigen omroepdiensten ter beschikking van het publiek stelt, is geen dienstenverdeler;
8° elektronisch communicatienetwerk : de transmissiesystemen en in voorkomend geval de schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen, waaronder netwerkelementen die niet actief zijn, die het mogelijk maken om signalen van radio-omroep en de televisie over te brengen via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen, voor zover die voor de overdracht van signalen van radio-omroep en televisie worden gebruikt, waaronder satellietomroepnetwerken, vaste (circuit- en pakketgeschakelde, met inbegrip van internet) en mobiele netwerken, elektriciteitsnetten, etheromroepnetwerken en kabelomroepnetwerken;
9° elektronische communicatiedienst : een gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen, waaronder schakel- en routeringsverrichtingen, van signalen van radio-omroep en televisie via elektronische communicatienetwerken;
10° etheromroepnetwerk : elektronisch communicatienetwerk waardoor signalen van radio-omroep en televisie in digitale vorm, al dan niet gecodeerd, via aardse zenders aan derden worden doorgegeven. Een etheromroepnetwerk kan radio-omroep- en televisiesignalen doorgeven in de hele Vlaamse Gemeenschap of in een deel ervan;
11° Europese producties :
a) de volgende producties :
1) producties die afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Gemeenschap;
2) producties die afkomstig zijn uit derde Europese staten die partij zijn bij het Europees Verdrag inzake grensoverschrijdende televisie van de Raad van Europa en die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in punt b);
3) coproducties die zijn vervaardigd in het kader van tussen de Europese Gemeenschap en derde landen gesloten overeenkomsten met betrekking tot de audiovisuele sector en die voldoen aan de voorwaarden van de betrokken overeenkomsten. Voorwaarde voor de toepassing van punten 2) en 3) is dat producties die afkomstig zijn uit lidstaten, in de betrokken derde landen niet worden getroffen door discriminerende maatregelen;
b) de producties, vermeld in punt a), 1), en a), 2), zijn producties die voornamelijk tot stand zijn gebracht met hulp van auteurs en medewerkers die in een of meer van de staten, vermeld in punt a), 1), en a), 2), woonachtig zijn en die aan een van de volgende drie voorwaarden voldoen :
1) de producties zijn tot stand gebracht door een of meer in een of meer van deze staten gevestigde producenten;
2) de vervaardiging ervan geschiedt onder het toezicht en de feitelijke controle van een of meer in een of meer van deze staten gevestigde producenten;
3) de bijdrage van de coproducenten van deze staten in de totale kosten van de coproductie is doorslaggevend en de coproductie staat niet onder controle van een of meer buiten deze staten gevestigde producenten;
c) producties die geen Europese producties zijn als vermeld in a), maar die vervaardigd worden in het kader van tussen de lidstaten en derde landen gesloten bilaterale coproductieverdragen, worden als Europese producties beschouwd mits de coproducenten uit de Europese Gemeenschap een meerderheidsaandeel hebben in de totale productiekosten en de productie niet onder controle staat van een of meer buiten de lidstaten gevestigde producenten;
12° evenement : een voor het publiek toegankelijke gebeurtenis. De gebeurtenis vormt een afgerond geheel met een natuurlijk begin en einde. Als een evenement zich uitstrekt over verschillende dagen, wordt elke dag als een afzonderlijk evenement beschouwd;
13° exclusiviteitshouder : elke omroeporganisatie die ressorteert onder de Vlaamse Gemeenschap, een andere gemeenschap of een andere lidstaat van de Europese Unie die voor evenementen exclusieve uitzendrechten heeft verworven voor de Vlaamse Gemeenschap;
14° geavanceerde digitale eindapparatuur : settop-boxen en geïntegreerde digitale televisietoestellen voor de ontvangst van digitale interactieve omroepprogramma's;
15° jongere : een persoon vanaf twaalf jaar tot onder de leeftijd van zestien jaar;
15° /1 journaal : een programma bestaande uit nieuwsberichten waarin de algemene actualiteit van de dag wordt behandeld;
16° kabelomroepnetwerk : elektronisch communicatienetwerk waardoor signalen van radio-omroep en televisie al dan niet in gecodeerde vorm via elk soort van draad aan derden worden doorgegeven;
17° Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
18° kind : een persoon onder de leeftijd van twaalf jaar;
19° kinderprogramma : een programma dat zich voornamelijk richt tot kinderen, wat onder meer kan blijken uit de inhoud, het tijdstip van uitzenden, de vormgeving, de presentatie en de wijze van aankondiging;
20° lineaire radiodienst : een lineaire auditieve omroepdienst, dat is een door een omroeporganisatie aangeboden omroepdienst voor het gelijktijdig beluisteren van auditieve programma's op basis van een programmaschema;
21° lineaire televisiedienst : een lineaire audiovisuele omroepdienst, dat is een door een omroeporganisatie aangeboden omroepdienst voor het gelijktijdig bekijken van audiovisuele programma's op basis van een programmaschema;
22° netwerkoperator : de aanbieder van een elektronisch communicatienetwerk. Onder aanbieden wordt begrepen het bouwen, exploiteren, leiden en beschikbaar stellen van een elektronisch communicatienetwerk;
23° niet-lineaire radiodienst : een niet-lineaire auditieve omroepdienst of auditieve omroepdienst op aanvraag, dat is een door een omroeporganisatie aangeboden omroepdienst die de gebruiker de mogelijkheid biedt om auditieve programma's te beluisteren op zijn individuele verzoek en op het door hem gekozen moment op basis van een door de omroeporganisatie geselecteerde programmacatalogus;
24° niet-lineaire televisiedienst : een niet-lineaire audiovisuele omroepdienst of audiovisuele omroepdienst op aanvraag, dat is een door een omroeporganisatie aangeboden omroepdienst die de gebruiker de mogelijkheid biedt om audiovisuele programma's te bekijken op zijn individuele verzoek en op het door hem gekozen moment op basis van een door de omroeporganisatie geselecteerde programmacatalogus;
25° omroepactiviteit : elke activiteit die bestaat in het ter beschikking stellen van bewegende beelden, al dan niet met geluid, of van een reeks van klanken of geluiden bestemd voor het algemene publiek of een deel ervan via elektronische communicatienetwerken. Omroepactiviteit wordt ook wel radio-omroep en televisie genoemd;
26° omroepdienst :
a) een dienst als vermeld in artikel 56 en 57 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, die valt onder de redactionele verantwoordelijkheid van de aanbieder van de dienst, met als hoofddoel de levering aan het algemene publiek van audiovisuele of auditieve programma's ter informatie, vermaak, educatie of met culturele inslag, via elektronische communicatienetwerken; en/of
b) de commerciële communicatie;
27° omroeporganisatie : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de redactionele verantwoordelijkheid draagt voor de keuze van de inhoud van de omroepdienst en die bepaalt hoe die wordt georganiseerd;
28° omroepprogramma : het geheel van programma's en alle additioneel meegestuurde informatie dat door een omroeporganisatie op basis van een programmaschema wordt aangeboden onder een merk of titel;
29° organisator :
a) de persoon of vereniging die een evenement organiseert;
b) de houder van de exploitatierechten op het evenement;
30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma;
31° programma : een reeks bewegende beelden, al dan niet met geluid, of een reeks van klanken of geluiden, die een afzonderlijk element van een door een omroeporganisatie opgesteld schema of een catalogus vormt; voorbeelden van programma's zijn bioscoopfilms, sportevenementen, komische series, documentaires, kinderprogramma's en origineel drama;
32° programma-aanbod : het geheel van aangeboden programma's;
33° radiodienst : een auditieve omroepdienst;
34° radio-omroeporganisatie : een aanbieder van radiodiensten;
35° reclame : de audiovisuele of auditieve boodschap van een publieke of particuliere onderneming of natuurlijke persoon - in welke vorm dan ook - over de uitoefening van een commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of van een beroep, ter bevordering van de levering tegen betaling van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, die tegen betaling of soortgelijke vergoeding dan wel voor zelfpromotie in een lineaire omroepdienst wordt uitgezonden;
36° redactiestatuut : een schriftelijk referentiekader waarin de onderlinge verhoudingen worden vastgelegd tussen redactie, hoofdredactie en directie. Het garandeert de onafhankelijke werking van de redactie ten opzichte van de omroeporganisatie;
37° redactionele verantwoordelijkheid : de uitoefening van effectieve controle op de keuze van programma's en de organisatie ervan in hetzij een chronologisch schema, in geval van lineaire televisie- en radiodiensten, hetzij een catalogus, in geval van niet-lineaire televisie- en radiodiensten;
38° richtlijn audiovisuele mediadiensten : richtlijn 89/552/EEG van 3 oktober 1989 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten, en de latere wijzigingen ervan;
39° satellietomroepnetwerk : elektronisch communicatienetwerk waardoor radio-omroep- en televisiesignalen in digitale vorm, al dan niet gecodeerd, via satelliet aan derden worden doorgegeven;
40° secundaire lineaire omroeporganisatie : de omroep van de Vlaamse Gemeenschap of elke lineaire omroeporganisatie die geen exclusieve uitzendrechten voor de Vlaamse Gemeenschap heeft verworven, als er exclusieve uitzendrechten op het evenement zijn verleend;
41° sponsoring : elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven;
42° systeem voor voorwaardelijke toegang : elke technische maatregel of regeling waarbij toegang tot een beschermd radio- of televisieomroepprogramma in begrijpelijke vorm afhankelijk wordt gemaakt van een abonnement of een andere vorm van voorafgaande individuele machtiging;
43° televisiedienst : een audiovisuele omroepdienst;
44° televisieomroeporganisatie : een aanbieder van televisiediensten;
45° telewinkelen : rechtstreekse aanbiedingen aan het publiek die worden uitgezonden met het oog op de levering tegen betaling van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen;
46° zelfpromotie : de aanprijzing door een omroepdienst van eigen producten, diensten, programma's of netten;
47° zendapparatuur : ieder apparaat dat geheel of gedeeltelijk bestemd is om naar het publiek signalen van radio-omroep en televisie draadloos uit te zenden;
48° zendvergunning : vergunning voor de exploitatie van ieder apparaat dat is bestemd om draadloos signalen van radio-omroep of televisie uit te zenden;
49° onafhankelijke producent : de producent :
a) waarvan de rechtspersoonlijkheid onderscheiden is van die van een omroeporganisatie;
b) die rechtstreeks noch onrechtstreeks over meer dan 15 percent van het kapitaal van een Vlaamse omroeporganisatie beschikt;
c) waarvan het kapitaal voor niet meer dan 15 percent in handen is van een vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 15 percent van het kapitaal van een Vlaamse omroeporganisatie bezit;
50° teletekst : analoge op tekst gebaseerde dienst die in beeld wordt gebracht en met het lineaire omroepsignaal wordt meegestuurd onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van omroepdiensten, en de digitale versie van deze dienst;
51° auditieve ondertiteling : een auditieve weergave van de ondertiteling bij niet-Nederlandstalige films en dialogen;
52° audiobeschrijving : een techniek om audiovisuele producties zoals film en televisieprogramma's toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. Een voice-over beschrijft de visuele elementen;
53° ondertiteling : een tekstuele versie van de dialoog die op het scherm wordt afgebeeld of oproepbaar is;
54° gebarentaal : een visueel-manuele taal, waarin begrippen en concepten door middel van gebaren in een driedimensionele gebarenruimte worden weergegeven.

DEEL II. De openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap

TITEL I. STATUUT VAN DE VRT

Artikel 3. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, afgekort VRT, is een omroeporganisatie in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht. Voor alles wat niet uitdrukkelijk anders is geregeld in dit decreet, is hij onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschap.

Artikel 4. (10/05/2009- ...)

De duur van de VRT is onbepaald.

Artikel 5. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Gemeenschap kan haar aandelen in de VRT niet overdragen. Artikel 646, § 1, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen is niet van toepassing op de VRT.

Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden. Alle aandelen zijn en blijven op naam.

TITEL II. MAATSCHAPPELIJK DOEL, BEVOEGDHEID EN DE OPENBARE-OMROEPOPDRACHT

Artikel 6. (05/08/2018- ...)

§ 1. De VRT heeft als maatschappelijk doel om radioprogramma's, televisieprogramma's en andere soorten programma's te verzorgen binnen de opdracht van de openbare omroeporganisatie die hierna wordt omschreven, en activiteiten uit te voeren die daartoe rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, waaronder het produceren, laten produceren of verwerven van programma's, het samenstellen van het programma-aanbod, het omroepen, het laten omroepen en het bekendmaken ervan, in de ruimste omvang van de betekenis die aan elk van die begrippen is gegeven in artikel 2.

§ 2. Als openbare omroeporganisatie heeft de VRT de opdracht een zo groot mogelijk aantal mediagebruikers te bereiken met een diversiteit aan hoogkwalitatieve programma's die de belangstelling van de mediagebruikers wekken en eraan voldoen.

De VRT zorgt voor een kwalitatief hoogstaand aanbod in de sectoren informatie, cultuur, educatie en ontspanning. Prioritair moet de VRT op de kijker en luisteraar gerichte informatie- en cultuurprogramma's brengen. Daarnaast worden ook sport, eigentijdse educatie, eigen drama en ontspanning verzorgd. Het hele aanbod van de VRT wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit van de programma's, zowel naar inhoud, naar vorm als naar taalgebruik. In al zijn programma's streeft de VRT naar een zo groot mogelijke kwaliteit, professionaliteit, creativiteit en originaliteit, waarbij ook nieuwe talenten en vernieuwende expressievormen aangeboord moeten worden. Het programma-aanbod wordt op een aangepaste manier gericht op bepaalde bevolkings- en leeftijdsgroepen, meer in het bijzonder op de kinderen en de jeugd.

De programma's dragen bij tot de verdere ontwikkeling van de identiteit en de diversiteit van de Vlaamse cultuur en van een democratische en verdraagzame samenleving. De VRT draagt via de programma's bij tot een onafhankelijke, objectieve en pluralistische opinievorming in Vlaanderen. Daarom streeft hij naar een leidinggevende rol op het gebied van informatie en cultuur.

Om de betrokkenheid van een zo groot mogelijk aantal Vlamingen bij de omroeporganisatie te realiseren en om de geloofwaardigheid van de openbare omroeporganisatie veilig te stellen, is een voldoende aantal programma's erop gericht een breed en algemeen publiek te boeien. Naast die algemene programma's komen andere programma's aan specifieke belangstellingssferen van kijkers en luisteraars tegemoet. De beoogde doelgroepen zijn voldoende ruim en ze worden door de programma's in kwestie ook bereikt.

De VRT volgt de technologische ontwikkelingen op de voet zodat hij zijn programma's, als dat nodig en wenselijk is, ook via nieuwe mediatoepassingen aan zijn kijkers en luisteraars kan aanbieden.

Tot de openbare opdracht van de VRT behoren ook alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de uitvoering ervan. Dit houdt eveneens de mogelijkheid in om persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn om zijn openbare opdracht uit te voeren.

§ 3. Met de machtiging van de Vlaamse Regering kan de VRT ter uitvoering van zijn taken van openbare dienst betreffende de openbare-omroepopdracht, vermeld in § 2, onroerende goederen onteigenen tot algemeen nut.

§ 4. De VRT kan in het kader van zijn maatschappelijk doel deelnemen aan vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden, voor zover die deelname bijdraagt tot de verwezenlijking van de omroepactiviteiten.

De VRT kan een naamloze vennootschap alleen oprichten, kan inschrijven op alle aandelen van die vennootschap, en kan, in afwijking van artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen, alle aandelen bezitten in een naamloze vennootschap, zonder beperking van duur en zonder geacht te worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van die vennootschap.

§ 5. De VRT mag leningen aangaan of schuldeffecten uitgeven binnen het kader van het financieel plan dat werd vastgelegd in de beheersovereenkomst. De Vlaamse Regering kan er de Vlaamse Gemeenschapswaarborg aan verlenen.

De Vlaamse Regering kan voor de VRT openbare leningen op de Belgische kapitaalmarkt uitgeven, voor zover die leningen bijdragen tot de verwezenlijking van de omroepactiviteiten.

§ 6. De VRT mag schenkingen en legaten ontvangen.

Artikel 7. (05/08/2018- ...)

De VRT stelt autonoom zijn programma-aanbod en uitzendschema vast.

Het decreet van 17 juni 2016 houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie is van toepassing op de VRT. In afwijking van het decreet van 17 juni 2016 houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie is dat decreet niet van toepassing voor de communicatie van de VRT over haar aanbod en haar beleid als omroeporganisatie.

Artikel 8. (05/08/2018- ...)

Buiten zijn openbare-omroepopdracht kan de VRT, als ze samenhangen of verband houden met de openbare-omroepopdracht, en als ze opgenomen zijn in een kader dat vooraf werd goedgekeurd door de raad van bestuur, merchandising- en nevenactiviteiten verrichten, rekening houdend met de volgende voorwaarden :
1° de activiteiten hebben als doel de programma's uit het aanbod van de VRT en diensten binnen de publieke opdracht te ondersteunen, de verspreiding ervan te faciliteren of de kosten van het aanbieden ervan te verlichten;
2° de activiteiten zijn zelfbedruipend en de transparantie van de ermee gepaard gaande uitgaven en inkomsten is via een gescheiden boekhouding verzekerd;
3° de activiteiten worden tegen marktconforme voorwaarden uitgevoerd en brengen geen ernstige concurrentieverstoring met zich mee.

Met merchandisingactiviteiten als vermeld in het eerste lid, worden alle activiteiten bedoeld die gericht zijn op het behalen van voordeel uit de bekendheid van programma's uit het aanbod van de VRT. Met nevenactiviteiten als vermeld in het eerste lid, worden alle andere activiteiten bedoeld. De merchandising- en nevenactiviteiten worden niet beschouwd als een uitoefening van de taken van VRT als overheidsinstantie in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

TITEL III. ORGANISATIE

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen

Artikel 9. (10/05/2009- ...)

De organen van de VRT zijn :
1° de algemene vergadering van de aandeelhouders;
2° de raad van bestuur;
3° de gedelegeerd bestuurder.

Voor zover die niet geregeld zijn in dit decreet, worden de bevoegdheid en de werking van die organen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen bepaald in de statuten.

Artikel 10. (10/05/2009- ...)

De raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder leggen in onderling overleg, en in overeenstemming met de bepalingen van dit decreet en de statuten, in een VRT-charter Deugdelijk Bestuur de wijze vast waarop ze hun bevoegdheden als vermeld in artikelen 13 en 14, uitoefenen. Het VRT-charter Deugdelijk Bestuur wordt ter kennisgeving bezorgd aan de Vlaamse Regering.

HOOFDSTUK II. Algemene vergadering

Artikel 11. (10/05/2009- ...)

De algemene vergadering verleent aan de bestuurders, de commissaris(sen) en de gedelegeerd bestuurder kwijting overeenkomstig de bepalingen van artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid heeft de algemene vergadering geen andere bevoegdheden dan die welke haar in het Wetboek van Vennootschappen zijn voorbehouden.

HOOFDSTUK III. Raad van bestuur

Artikel 12. (10/05/2009- ...)

§ 1. De raad van bestuur bestaat uit minimaal twaalf en maximaal vijftien leden.

Twaalf leden van de raad van bestuur worden aangewezen door de Vlaamse Regering, met inachtneming van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties in het Vlaams Parlement.

De door de Vlaamse Regering aangewezen leden van de raad van bestuur kunnen maximaal drie bestuurders coöpteren, op basis van aantoonbare expertise op het vlak van het mediabeleid of het bedrijfsbeleid.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

§ 2. Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met :
1° het lidmaatschap van een wetgevende of decreetgevende of ordonnantiegevende vergadering en van het Europees Parlement;
2° het ambt van minister en staatssecretaris;
3° het ambt van provinciegouverneur;
4° het lidmaatschap van de bestendige deputatie;
5° het ambt van provinciegriffier;
6° het ambt van ambtenaar-generaal van een ministerie;
7° het ambt van lid van een ministerieel kabinet;
8° het ambt van burgemeester, schepen of voorzitter van het OCMW.

Het mandaat van bestuurder is ook onverenigbaar met :
1° een functie of mandaat van vast of contractueel personeel van de VRT;
2° een functie of mandaat, uitgeoefend in :
a) een persbedrijf, de elektronische media inbegrepen;
b) in een advertentie- of reclamebedrijf;
3° een leidende functie of mandaat in een productiefirma die toelevert aan de elektronische media, en in een andere onderneming die aan de VRT diensten levert, leveringen doet of er werkzaamheden voor uitvoert.

Een uitzondering op de onverenigbaarheid, vermeld in § 2, tweede lid, betreft een functie of mandaat in de vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden, vermeld in artikel 6, § 4.

§ 3. De werking van de raad van bestuur wordt geregeld in de statuten. De raad kan alleen geldig beraadslagen als de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De raad kan in overeenstemming met de bepalingen van deze titel en met de statuten in een reglement de wijze bepalen waarop hij zijn bevoegdheden, vermeld in artikel 13, uitoefent.

§ 4. De duur van het mandaat van de leden van de raad van bestuur bedraagt vijf jaar.

Artikel 13. (10/05/2009- ...)

§ 1. De raad van bestuur heeft de volgende bevoegdheden :
1° het vastleggen van de algemene strategie van de VRT;
2° het nemen van beslissingen over aangelegenheden met strategisch karakter. Een aangelegenheid heeft een strategisch karakter als ze een belangrijke impact heeft op het handelen van de VRT in de Vlaamse samenleving of op het medialandschap. De raad van bestuur beslist over het strategische karakter van een aangelegenheid;
3° het goedkeuren, namens de VRT, van de beheersovereenkomst en van elke wijziging ervan;
4° het goedkeuren van het jaarlijkse ondernemingsplan en van strategische meerjarenplannen die de doelstellingen en de strategie op de halflange termijn vastleggen. Het jaarlijkse ondernemingsplan bevat onder meer het algemene programmabeleid, de strategie inzake communicatie en public relations, de raming van de inkomsten en uitgaven en van het personeelscontingent;
5° het opmaken van de inventaris en de jaarrekening met de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en het opstellen van het jaarverslag;
6° het goedkeuren van de regels voor de aanwerving en de rechtspositie van het personeel;
7° het aanstellen en ontslaan van de leden van het directiecollege, op voordracht van de gedelegeerd bestuurder;
8° het uitoefenen van toezicht op de gedelegeerd bestuurder bij de uitvoering van de beheersovereenkomst, het ondernemingsplan en de beslissingen van de raad van bestuur;
9° het bemiddelen bij personele conflicten binnen het directiecollege;
10° het beslissen over deelneming van de VRT aan vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden;
11° het beslissen over de oprichting van vennootschappen door de VRT;
12° het toezicht op de werking en de resultaten van de vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden, vermeld in punten 10° en 11°;
13° de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de VRT in de bestuursorganen van de vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden, vermeld in punten 10° en 11°;
14° het bijeenroepen van de algemene vergadering en het vaststellen van de agenda;
15° het opstellen van het kader waarbinnen de VRT merchandising- en nevenactiviteiten uitoefent.

§ 2. De bevoegdheden, vermeld in § 1, kunnen niet worden gedelegeerd aan de gedelegeerd bestuurder of aan andere personeelsleden van de VRT.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen op initiatief en op voorstel van de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur of ten minste een derde van de leden van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder verstrekt aan de raad van bestuur alle nuttige inlichtingen en brengt alle aangelegenheden die voor een behoorlijke uitoefening van de bevoegdheden van de raad van bestuur nuttig of nodig zijn, op de agenda van de raad van bestuur.

§ 3. Ter uitvoering van de bevoegdheden, vermeld in § 1, kunnen de leden van de raad van bestuur, via de voorzitter, op elk moment alle documenten en geschriften van de VRT inzien. De voorzitter kan via de gedelegeerd bestuurder van de leden van het directiecollege en van alle andere personeelsleden alle verduidelijkingen en alle verificaties vorderen die de raad of een lid nodig achten voor de uitvoering van de bevoegdheden van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK IV. De gedelegeerd bestuurder

Artikel 14. (10/05/2009- ...)

§ 1. De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.

§ 2. De gedelegeerd bestuurder is belast met en exclusief bevoegd voor de volgende taken van het operationele bestuur van de VRT :
1° op het vlak van het management van de dienstverlening : de voorbereiding en de uitvoering van de jaarlijkse ondernemingsplannen en strategische meerjarenplannen, die voortvloeien uit de beheersovereenkomst en goedgekeurd worden door de raad van bestuur;
2° inzake de productontwikkeling : het ontwikkelen van nieuwe en het verbeteren van bestaande diensten, producten en processen die passen in het beleid van de VRT;
3° inzake het personeelsbeleid : het voeren van een coherent personeelsbeleid, dat afgestemd is op de strategische ontwikkeling van de VRT en de omgevingsfactoren waarbinnen de dienstverlening plaatsvindt, overeenkomstig de rechtspositieregeling van het personeel en de richtlijnen van de raad van bestuur binnen het jaarlijkse ondernemingsplan daarover;
4° inzake het financiële beleid : de uitvoering van alle budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen binnen het jaarlijkse ondernemingsplan, met inbegrip van het registreren van de verbintenissen, de goedkeuring en de boeking van de verplichtingen, de boeking van de vorderingen en het doen van alle ontvangsten en uitgaven binnen de machtigende begroting;
5° inzake het beheer van de infrastructuur : het voeren van een coherent beleid voor gebouwen, verbruiks- en patrimoniumgoederen, een efficiënt voorraadbeheer en het optimale beheer van de infrastructuur van de VRT binnen de limieten van het door de raad van bestuur goedgekeurde investeringsprogramma;
6° inzake communicatie en public relations : het voeren van een eigentijds intern en extern communicatiebeleid, in overeenstemming met de door de raad van bestuur vastgelegde richtlijnen daarover;
7° het vaststellen van het programma-aanbod en het uitzendschema;
8° het nemen van andere operationele beslissingen die nuttig of nodig zijn voor de goede werking van de VRT en die niet tot de bevoegdheden behoren van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. De gedelegeerd bestuurder is belast met de voorbereiding van de beslissingen van de raad van bestuur. Hij verstrekt aan de raad van bestuur alle nodige inlichtingen en brengt alle voorstellen die voor de werking van de VRT nuttig of nodig zijn, op de agenda van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de VRT in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van het optreden voor administratieve rechtscolleges, en treedt rechtsgeldig op in naam en voor rekening van de VRT, zonder dat hij dat aan de hand van een beslissing van de raad van bestuur moet staven.

Met behoud van de toepassing van de rechtspositieregeling van het personeel mag de gedelegeerd bestuurder onder zijn verantwoordelijkheid een of meer specifieke bevoegdheden, met inbegrip van die welke vermeld worden in dit artikel, delegeren aan een of meer personeelsleden van de VRT.

De gedelegeerd bestuurder voert de beslissingen van de raad van bestuur uit.

§ 3. De gedelegeerd bestuurder wordt bijgestaan door het directiecollege, bestaande uit minimaal twee leden plus de gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder zit het directiecollege voor.

De gedelegeerd bestuurder kan onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een of meer leden van het directiecollege en aan de personeelsleden van de VRT. De gedelegeerd bestuurder bepaalt in een reglement de grenzen waarbinnen en de vormen waarin die delegaties en verdere subdelegaties worden uitgeoefend.

§ 4. De gedelegeerd bestuurder en de andere leden van het directiecollege worden tewerkgesteld met een overeenkomst die gesloten wordt met de VRT.

HOOFDSTUK V. De commissarissen

Artikel 15. (10/05/2009- ...)

De commissaris(sen) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de gedelegeerd bestuurder, en oefenen de bevoegdheden uit die in het Wetboek van Vennootschappen zijn toegekend.

TITEL IV. BEHEERSOVEREENKOMST

Artikel 16. (10/05/2009- ...)

De bijzondere regels en voorwaarden voor de toekenning van de financiële middelen ter uitvoering van de openbare-omroepopdracht, vermeld in artikel 6, worden vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT.

De beheersovereenkomst treedt in werking op de datum die door de Vlaamse Regering bepaald is.

Artikel 17. (05/08/2018- ...)

§ 1. De beheersovereenkomst regelt in het bijzonder de volgende aangelegenheden :
1° de invulling van de openbare omroepopdracht, vermeld in artikel 6, § 2, inclusief de innovatieopdracht, en de meetbare doelstellingen die bereikt moeten worden. Die performantiemaatstaven staan in relatie tot de geformuleerde strategische doelstellingen en ambities;
2° ...;
3° de doelstellingen betreffende het personeelsbeleid, het financiële beleid, technologie en transmissie;
4° de berekening van de enveloppe van financiële middelen die noodzakelijk is om de openbare omroepopdracht te verzorgen, en de uitbetalingsvoorwaarden ervan. De bepalingen van de Europese richtlijn 2006/111/EG van 16 november 2006 betreffende de doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde ondernemingen zijn van toepassing;
5° ...;
6° het uitbrengen van een jaarlijks rapport voor 1 juni van het volgende jaar betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar, en het uitbrengen van andere documenten die jaarlijks, al dan niet ter goedkeuring door de Vlaamse Regering, moeten worden voorgelegd;
7° de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen die voortvloeien uit de beheersovereenkomst.

§ 2. De Vlaamse Regering kan in de beheersovereenkomst verdere regels bepalen voor de commerciële communicatie die de VRT krachtens artikel 48 kan brengen.

Artikel 18. (22/04/2019- ...)

§ 1. De VRT kan nieuwe diensten of activiteiten die niet door de beheersovereenkomst zijn gedekt, pas uitoefenen na uitdrukkelijke toestemming van de Vlaamse Regering.

§ 2. De Vlaamse Regering vraagt daarover het advies van de Vlaamse Regulator voor de Media. In het kader van dat advies organiseert de Vlaamse Regulator voor de Media een open publieke bevraging. In zijn advies analyseert de Vlaamse Regulator voor de Media de publieke waarde van het voorstel waarbij hij rekening houdt met de belangrijke evoluties in de mediamarkt en in de technologie, met het evoluerende medialandschap en met de rol van de VRT daarin. Vervolgens weegt de Vlaamse Regulator voor de Media de publieke waarde van het voorstel af tegen de impact van het voorstel op de markt. De Vlaamse Regulator voor de Media verstrekt zijn advies binnen zes maanden nadat hij de adviesaanvraag van de Vlaamse Regering heeft ontvangen. De Vlaamse Regulator voor de Media publiceert het advies op zijn website.

§ 2/1. De Vlaamse Regering maakt de nota met de motivering voor het verlenen of weigeren van de toestemming voor een nieuwe dienst of activiteit als vermeld in paragraaf 1, bekend op haar website.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels voor de toepassing van dit artikel..

Artikel 19. (22/04/2019- ...)

§ 1. De beheersovereenkomst wordt gesloten voor een periode van vijf jaar.

§ 1/1. De VRT bezorgt uiterlijk een jaar voor het verstrijken van haar beheersovereenkomst een visietekst aan de Vlaamse Regering waarin ze de concrete krijtlijnen van haar toekomstige publieke omroepopdracht schetst, met specifieke vermelding van de geplande nieuwe diensten. De Vlaamse Regering bezorgt die tekst aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media met het oog op het advies, vermeld in artikel 20, § 3. De VRT publiceert die visietekst gelijktijdig met het bezorgen aan de Vlaamse Regering op haar website.

§ 2. De VRT legt uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de beheersovereenkomst aan de Vlaamse Regering een ontwerp van nieuwe beheersovereenkomst voor.

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de beheersovereenkomst van rechtswege verlengd tot het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden.

§ 3. Elke beheersovereenkomst en elke wijziging en verlenging van de beheersovereenkomst worden onmiddellijk meegedeeld aan het Vlaams Parlement. Elke wijziging van de beheersovereenkomst wordt geformaliseerd via een addendum bij de beheersovereenkomst.

Artikel 20. (10/05/2009- ...)

§ 1. Ter voorbereiding van elke nieuwe beheersovereenkomst met de VRT organiseert de sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een publieke bevraging over de omvang van de openbare-omroepopdracht en de invulling ervan tijdens de nieuwe beheersovereenkomst, rekening houdend met belangrijke evoluties in de mediamarkt en in de technologie, met het evoluerende medialandschap en met de rol van de VRT daarin.

De sectorraad Media evalueert de mediamarkt op basis van de wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap, het algemeen media-aanbod in de Vlaamse markt, de technologische evoluties, de internationale tendensen, de bescherming en promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit en de verwachtingen en behoeften van de mediagebruiker.

§ 2. Voor de begeleiding van die publieke bevraging doet de sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een beroep op wetenschappelijke experts.

§ 3. Op basis van de resultaten van deze publieke bevraging formuleert de sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een advies voor de Vlaamse Regering over de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. Dat advies wordt gepubliceerd op de website van de sectorraad Media.

Artikel 21. (10/05/2009- ...)

Het jaarlijkse rapport, vermeld in artikel 17, § 1, 6°, wordt door de Vlaamse Regering voorgelegd aan het Vlaams Parlement voor 30 september.

TITEL V. INKOMSTEN EN BOEKHOUDING

Artikel 22. (10/05/2009- ...)

De VRT heeft als inkomsten de enveloppe aan financiële middelen die overeengekomen is in de beheersovereenkomst, en de inkomsten uit de activiteiten die de VRT zijn toegestaan overeenkomstig dit decreet, met inbegrip van de inkomsten uit om het even welke distributievorm van het programma-aanbod of delen ervan aan het publiek.

Artikel 23. (10/05/2009- ...)

De boekhouding van de VRT wordt gevoerd volgens de wetgeving op de boekhouding en jaarrekeningen van de ondernemingen.

Artikel 24. (01/01/2020- ...)

De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 is van toepassing op de VRT.

Artikel 25. (10/05/2009- ...)

De VRT wordt gemachtigd om een reservefonds aan te leggen. In de begroting bevindt het reservefonds zich op het niveau van de totaliteit van de VRT.

De VRT mag de middelen in het reservefonds aanwenden voor de uitoefening van de openbare-omroepopdracht, met inbegrip van het verwerven en beheren van patrimonium.

Artikel 26. (10/05/2009- ...)

§ 1. De mogelijkheid voor de VRT om bij het afsluiten van elk boekjaar over te gaan tot reservering van een eventueel gecumuleerd nettosurplus uit de exploitatie van de openbare-omroepopdracht in het boekjaar in kwestie, is beperkt tot 10 percent van de in het boekjaar in kwestie ontvangen overheidsmiddelen.

Met de term netto-surplus als vermeld in het eerste lid wordt het verschil tussen de overheidsdotatie en de nettokosten van de publieke opdracht bedoeld.

Bij overschrijding van de grens van 10 percent, vermeld in het eerste lid, wordt het excedent terugbetaald aan de Vlaamse Gemeenschap.

§ 2. Een eventueel nettosurplus als vermeld in paragraaf 1, over de gehele duur van een beheersovereenkomst wordt, naar aanleiding van de afsluiting van de rekeningen over die periode, verrekend op de overheidsfinanciering voor de onmiddellijk daaropvolgende beheersovereenkomst.

§ 3. De controle op die mechanismen van terugbetaling en compensatie gebeurt a priori door de Inspectie van Financiën op basis van de goedgekeurde jaarrekening van de VRT.

§ 4. Paragrafen 1 tot 3 zijn niet van toepassing op het reservefonds van 55 miljoen euro, vermeld in artikel 39, § 2, van de beheersovereenkomst 2007-2011, dat zoals in dat artikel bepaald is, zal worden aangewend tijdens de duur van de beheersovereenkomst voor de financiering van de in de beheersovereenkomst voorziene deficits in de financiering van de openbare-omroepopdracht van de VRT.

§ 5. Paragrafen 1 tot 3 zijn evenmin van toepassing op de opbrengsten die voortvloeien uit de verzelfstandiging van het zenderpark waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor initiatieven als vermeld in artikel 35, § 3, tweede lid, van de beheersovereenkomst 2007-2011.

TITEL VI. PERSONEEL

Artikel 27. (10/05/2009- ...)

§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 14, § 4, met betrekking tot de gedelegeerd bestuurder en de andere leden van het directiecollege worden de personeelsleden van het middenkader overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld.

§ 2. De gedelegeerd bestuurder stelt de organisatiestructuur vast. Hij heft het ambt op van de personeelsleden die op 12 februari 1996 een ambt bekleedden van rang 13, behalve als die rang verkregen is door bevordering in de vlakke loopbaan, tot en met 15, en van de personeelsleden die een functie uitoefenden die overeenstemt met rang 13 tot en met 15.

§ 3. In afwijking van artikel 13, § 1, 6°, stelt de gedelegeerd bestuurder, om redenen van reorganisatie van de dienst, de verordenende maatregelen vast betreffende de administratieve en financiële situatie van de personeelsleden van wie het ambt overeenkomstig § 2 werd opgeheven.

Hij verklaart de nieuwe, door hem vast te stellen betrekkingen van het middenkader vacant, selecteert en werft de kandidaten voor die betrekkingen. De aangeworven kandidaten worden met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld.

De statutaire personeelsleden die ter uitvoering van het tweede lid contractueel worden tewerkgesteld, behouden voor de volledige duur van hun contractuele tewerkstelling de statutaire en financiële toestand die zij hadden bij de aanvang van hun contractuele tewerkstelling, tenzij zij daar bij de ondertekening van de overeenkomst van afzien.

Artikel 28. (10/05/2009- ...)

De personeelsleden van de VRT, behalve de personeelsleden vermeld in artikel 27, worden met een arbeidsovereenkomst in dienst genomen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de statutaire rechtspositie van de personeelsleden die al in dienst zijn.

TITEL VII. BIJZONDERE BEPALINGEN OVER DE PROGRAMMA'S

Artikel 29. (01/01/2016- ...)

§ 1. De programma's van de nieuwsdienst beantwoorden aan de normen inzake journalistieke deontologie, zoals vastgelegd in een deontologische code, en waarborgen de gangbare redactionele onafhankelijkheid, zoals vastgelegd in een redactiestatuut.

De deontologische code en het redactiestatuut worden vastgesteld door de gedelegeerd bestuurder in overleg met de representatieve vakverenigingen.

§ 2. In het kader van zijn informatieopdracht, vermeld in artikel 6, verzorgt de VRT, de maanden juli en augustus uitgezonderd, tweewekelijks een televisieprogramma van dertig minuten of wekelijks een televisieprogramma van vijftien minuten en wekelijks een radioprogramma van minimaal vier minuten ter duiding van sociaaleconomische onderwerpen. Die programma's worden gemaakt door de nieuwsdienst van de VRT in samenwerking met de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

§ 3. In het kader van haar opdracht om bij te dragen tot een pluralistische opinievorming, vermeld in artikel 6, verzorgt de VRT een specifiek aanbod over levensbeschouwing dat geïntegreerd wordt in het brede programma-aanbod van de publieke omroep. Hierover is er overleg met de verschillende erkende confessionele en niet-confessionele levensbeschouwingen.

TITEL VIII. TOEZICHT

Artikel 30. (10/05/2009- ...)

§ 1. De Vlaamse Regering wijst een gemeenschapsafgevaardigde aan die erop toeziet dat de VRT zijn activiteiten uitoefent conform de wetten, decreten, besluiten en de beheersovereenkomst. De Vlaamse Gemeenschap draagt de kosten die verbonden zijn aan de uitoefening van zijn ambt.

De gemeenschapsafgevaardigde woont met raadgevende stem de vergaderingen bij van de algemene vergadering en van de raad van bestuur. Hij ontvangt de volledige dagorde van de vergaderingen van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het directiecollege, en alle documenten ter zake, ten minste vijf werkdagen voor de datum van de vergaderingen. Hij ontvangt de notulen van die vergaderingen.

De gemeenschapsafgevaardigde kan op elk moment ter plaatse inzage nemen van alle documenten en geschriften van de VRT. Hij kan van de bestuurders, de gedelegeerd bestuurder en de leden van het directiecollege van de VRT alle inlichtingen en ophelderingen vorderen en hij kan alle verificaties verrichten die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn mandaat.

§ 2. Binnen een termijn van vier werkdagen, te rekenen vanaf de kennisname of de ontvangst van de beslissing in kwestie, kan de gemeenschapsafgevaardigde bij de Vlaamse Regering een gemotiveerd beroep instellen tegen elke beslissing van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder, het directiecollege en van de organen of de personen van de VRT aan wie zij hun bevoegdheid hebben gedelegeerd, die betrekking heeft op de openbare-omroepopdracht, vermeld in artikel 6, en waarvan hij meent dat ze niet strookt met de wetten, decreten, besluiten of de beheersovereenkomst. Het Vlaams Parlement wordt onmiddellijk door de Vlaamse Regering in kennis gesteld van het beroep.

Het beroep schort de beslissing op. Als de Vlaamse Regering binnen een termijn van twintig werkdagen, die ingaat op dezelfde dag als de termijn waarover de gemeenschapsafgevaardigde beschikt, de nietigverklaring niet heeft uitgesproken, wordt de beslissing definitief. In voorkomend geval wordt de nietigverklaring binnen de gestelde termijn aan het Vlaams Parlement en aan de gedelegeerd bestuurder meegedeeld.

§ 3. Beslissingen van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder, het directiecollege en van de organen of de personen van de VRT aan wie zij hun bevoegdheid gedelegeerd hebben, die betrekking hebben op de uitvoering van het decreet van 13 april 1999 tot regeling van de rechtspositie van het statutair en contractueel personeel van het VRT-filharmonisch orkest en het VRT-koor of die een wijziging van de loonkosten, vermeld in artikel 4, § 1, van het voormelde decreet, tot gevolg hebben, moeten onmiddellijk aan de gemeenschapsafgevaardigde meegedeeld worden.

Binnen een termijn van vier werkdagen, te rekenen vanaf de kennisneming of de ontvangst van de beslissing in kwestie, kan de gemeenschapsafgevaardigde bij de Vlaamse Regering tegen die beslissing een gemotiveerd beroep instellen als hij meent dat de beslissing in kwestie redelijkerwijs onverantwoord is en de belangen van de Vlaamse Gemeenschap schaadt.

Dat beroep schort de beslissing op.

Als de Vlaamse Regering binnen een termijn van twintig werkdagen, te rekenen vanaf dezelfde dag als de termijn waarover de gemeenschapsafgevaardigde beschikt om beroep in te stellen, de beslissing in kwestie niet nietig heeft verklaard, wordt de beslissing definitief.

Als de Vlaamse Regering de beslissing in kwestie vernietigt, wordt de nietigverklaring binnen de termijn, vermeld in het vierde lid, aan de gedelegeerd bestuurder meegedeeld.

Artikel 31. (10/05/2009- ...)

Een interne-auditentiteit binnen de VRT evalueert de doeltreffendheid van het risico- en controlebeheer en de beleidsprocessen, gaat na of ze adequaat zijn en formuleert aanbevelingen tot verbetering ervan. Ze voert daartoe audits uit voor een door de raad van bestuur ingesteld auditcomité, dat wordt voorgezeten door een door de raad van bestuur aangewezen lid van de raad van bestuur, uitgezonderd de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder. Ze voert ook audits uit voor een auditcel bij het VRT-directiecollege met het oog op een zo optimaal mogelijk operationeel beheer.

De interne-auditentiteit opereert onafhankelijk van de gedelegeerd bestuurder en ressorteert rechtstreeks onder de voorzitter van het auditcomité.

Artikel 32. (10/05/2009- ...)

Het Rekenhof is belast met de controle van de rekeningen van de VRT die voor 31 mei aan het Rekenhof worden voorgelegd. Het brengt daarover jaarlijks verslag uit aan het Vlaams Parlement. Het Rekenhof kan ter plaatse inzage krijgen van alle documenten en geschriften die het nodig heeft voor de uitvoering van zijn opdracht. Het kan daartoe ook alle ophelderingen en inlichtingen vragen en alle verificaties verrichten.

Artikel 33. (12/09/2019- ...)

§ 1. Audit Vlaanderen, vermeld in artikel III.115 van het Bestuursdecreet, evalueert de interne controlesystemen van de VRT, gaat na of ze adequaat zijn en formuleert aanbevelingen tot verbetering ervan. Ze voert daartoe financiële audits, overeenstemmingsaudits en operationele audits uit en is gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken.

Audit Vlaanderen is ook bevoegd voor de uitvoering van forensische audits bij de VRT. De vertrouwelijkheid van commerciële en industriële informatie, gewaarborgd volgens artikel II.35, 3°, van het Bestuursdecreet, geldt onverkort.

§ 2. Om zijn bevoegdheid te kunnen uitoefenen, heeft Audit Vlaanderen toegang tot alle informatie en documenten van de VRT, ongeacht de drager ervan, en tot alle gebouwen, ruimtes en installaties waar taken van de VRT worden uitgevoerd. Audit Vlaanderen kan aan ieder personeelslid van de VRT de inlichtingen vragen die voor de uitvoering van zijn opdrachten nodig worden geacht. Ieder personeelslid van de VRT is ertoe gehouden zo snel mogelijk en zonder voorafgaande machtiging op een volledige wijze te antwoorden en alle relevante informatie en documenten te verstrekken.

Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) kan Audit Vlaanderen beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het derde tot en met het elfde lid.

De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tweede lid, geldt alleen gedurende de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van Audit Vlaanderen, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.

De persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tweede lid, heeft geen betrekking op de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het tweede lid, rechtvaardigt.

Als de betrokkene in het geval, vermeld in het tweede lid, tijdens de periode, vermeld in het derde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming de ontvangst daarvan.

De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering of beperking van de rechten, vermeld in het tweede lid. De verdere informatie over de nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt als dat de decretale en reglementaire opdrachten van Audit Vlaanderen zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het negende lid. Als het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die verlenging en van de redenen voor het uitstel.

De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.

De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.

Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13 tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel 12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.

Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het tweede lid, bevat, naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.

TITEL IX. MEDEDELINGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Artikel 34. (10/05/2009- ...)

§ 1. De VRT is verplicht maximaal vijftien minuten per maand kosteloos mededelingen uit te zenden van de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement, de ministers en de staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, volgens de regels en de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt.

§ 2. De mededelingen worden uitgezonden in aansluiting op een hoofdjournaal. Dezelfde mededeling wordt slechts eenmaal per net uitgezonden. De mededelingen strekken tot voorlichting van de Vlaamse bevolking over aangelegenheden van algemeen belang. De VRT draagt geen verantwoordelijkheid voor die mededelingen.

§ 3. De mededelingen voldoen aan de voorwaarden en de regels die de Vlaamse Regering vaststelt. Ze moeten duidelijk herkenbaar zijn en mogen geen aanleiding geven tot verwarring met de eigen programma's van de VRT. Voor en na de mededelingen wordt gesteld dat ze vanwege de Vlaamse overheid of de overheid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn verstrekt.

§ 4. De aanmaakkosten van de mededelingen worden gedragen door de aanvragende overheid.

§ 5. Behoudens voor dringende gevallen, erkend door de gedelegeerd bestuurder, worden de mededelingen opgeschort tijdens de twee maanden die aan de gemeenteraads-, provincieraads-, federale, Vlaamse en Europese verkiezingen voorafgaan. In zulke gevallen mogen de mededelingen noch de naam, noch de beeltenis van een minister, een staatssecretaris of een parlementslid bevatten en moeten ze louter zakelijk zijn.

TITEL X. [.. (opgeh. decr. 14 oktober 2016, art. 6, I: 1 januari 2016)]

Artikel 35. (01/01/2016- ...)

...

Artikel 36. (01/01/2016- ...)

...

DEEL III. Radio-omroep en televisie

TITEL I. BEPALINGEN OVER OMROEPACTIVITEITEN

Artikel 37. (10/05/2009- ...)

De vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd voor omroepactiviteiten.

De omroepactiviteiten zijn vrij en kunnen, onder voorbehoud van wat hierna is bepaald voor omroepdiensten, aan geen enkele vormvereiste of voorafgaande controle worden onderworpen.

Artikel 38. (10/05/2009- ...)

Omroepactiviteiten mogen niet aansporen tot haat en geweld.

TITEL II. BEPALINGEN OVER OMROEPDIENSTEN

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen

Artikel 39. (10/05/2009- ...)

In de programma's wordt elke vorm van discriminatie geweerd. Het programma-aanbod verloopt zo dat het geen aanleiding geeft tot discriminatie tussen de verschillende ideologische of filosofische strekkingen.

De informatieprogramma's, de mededelingen en de programma's met een algemeen informatieve inslag, en alle informatieve programmaonderdelen worden in een geest van politieke en ideologische onpartijdigheid verzorgd.

Dit artikel is eveneens van toepassing op teletekst.

Artikel 40. (10/05/2009- ...)

Aanbieders van omroepdiensten stellen de volgende informatie gemakkelijk, rechtstreeks en permanent ter beschikking van de kijkers en luisteraars :
1° de naam van de aanbieder van de omroepdienst;
2° het geografische adres waar de aanbieder van de omroepdienst gevestigd is;
3° nadere gegevens van de aanbieder van de omroepdienst, waaronder zijn e-mail- of webadres, zodat hij snel, rechtstreeks en doeltreffend kan worden bereikt;
4° voor zover dat van toepassing is, de bevoegde regulerende of toezichthoudende organen.

HOOFDSTUK II. Specifieke bepalingen over de bescherming van minderjarigen bij het bekijken van lineaire en niet-lineaire televisiediensten

Artikel 41. (10/05/2009- ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn eveneens van toepassing op teletekst.

Artikel 42. (10/05/2009- ...)

Lineaire televisieomroeporganisaties mogen geen programma's uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, met name programma's waarin pornografische scènes of beelden van nodeloos geweld voorkomen.

Deze bepaling geldt ook voor andere programma's die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen in het verzorgingsgebied of zendgebied de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.

Als dergelijke programma's ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een akoestische waarschuwing of moeten ze gedurende de hele uitzending herkenbaar zijn aan een visueel symbool.

De bepalingen van het eerste en het tweede lid gelden ook voor aankondigingen van programma's die uitgezonden worden door lineaire televisieomroeporganisaties.

Artikel 43. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Regering kan de lineaire televisieomroeporganisaties en niet-lineaire televisiediensten regels opleggen voor het vermelden van bepaalde beelden en signalen bij de vertoning van programma's die een invloed kunnen hebben op kinderen en jongeren, waarbij aangegeven wordt voor welke leeftijdsgroep ze geschikt zijn.

Artikel 44. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Regulator voor de Media kan de dienstenverdeler of de netwerkoperator verplichten het doorgeven van een programma van een lineaire televisieomroeporganisatie voorlopig te schorsen als dat een duidelijke, belangrijke en ernstige inbreuk vormt op de bepalingen van artikel 38 en artikel 42, eerste en tweede lid, en als de lineaire televisieomroeporganisatie in kwestie in de voorgaande twaalf maanden al ten minste tweemaal een inbreuk gepleegd heeft op dezelfde bepalingen, waarover de Vlaamse Regulator voor de Media zich heeft uitgesproken.

De Vlaamse Regulator voor de Media brengt daartoe vooraf de lineaire televisieomroeporganisatie in kwestie schriftelijk op de hoogte van de ten laste gelegde inbreuken en van het voornemen om beperkingen aan de doorgifte op te leggen als nogmaals een dergelijke inbreuk gepleegd wordt.

Als het gaat om een lineaire televisieomroeporganisatie uit een andere lidstaat van de Europese Unie, brengt de Vlaamse Regulator voor de Media de Europese Commissie schriftelijk op de hoogte van de ten laste gelegde inbreuken en van het voornemen om beperkingen aan de doorgifte op te leggen als nogmaals een dergelijke inbreuk gepleegd wordt.

Als binnen een termijn van vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf die kennisgeving, overleg met de Europese Commissie en de lidstaat van de Europese Unie van waaruit uitgezonden wordt, niet tot een minnelijke schikking heeft geleid en de ten laste gelegde inbreuk blijft doorgaan, wordt de voorlopige schorsing effectief.

Artikel 45. (10/05/2009- ...)

Niet-lineaire televisieomroeporganisaties stellen de door hen verstrekte diensten op aanvraag die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen schaden zodanig beschikbaar dat minderjarigen dergelijke televisiediensten op aanvraag normaliter niet te horen of te zien krijgen.

HOOFDSTUK III. [... (opgeh. decr. 13 juli 2012, art. 8, I: 27 augustus 2012)]

Artikel 46. (27/08/2012- ...)

...

HOOFDSTUK IV. [Commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut (verv. decr. 13 juli 2012, art. 9, I: 27 augustus 2012)]

Afdeling I. Gebruik van commerciële communicatie

Artikel 47. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van deze afdeling zijn eveneens van toepassing op teletekst.

Artikel 48. (01/09/2009- ...)

Met toepassing van artikel 37 zijn omroeporganisaties vrij in het op enige wijze uitzenden, opnemen, exploiteren en voeren van commerciële communicatie, met uitzondering van de beperkingen en verplichtingen, vermeld in dit decreet.

Artikel 49. (30/06/2020- ...)

...

Artikel 50. (01/09/2009- ...)

Het is de omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap verboden reclame te brengen, met uitzondering van radioreclame en van reclame die gericht is op zelfpromotie.

Het is de televisieomroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap verboden om telewinkelen te brengen.

Het is de televisieomroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap verboden om zijn kinderprogramma's te laten sponsoren en om in kinderprogramma's productplaatsing te gebruiken.

Het is de omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap verboden commerciële communicatie te brengen via teletekst.

[Afdeling I/1. Boodschappen van algemeen nut (ing. decr. 13 juli 2012 , art. 10, I: 27 augustus 2012)]

Artikel 50/1. (27/08/2012- ...)

Omroeporganisaties zijn gemachtigd boodschappen van algemeen nut uit te zenden, met behoud van de toepassing van de bepalingen van dit decreet.

De boodschappen van algemeen nut zijn duidelijk herkenbaar en onderscheiden van de programma's. In een televisieomroepprogramma worden ze voorafgegaan en gevolgd door een passende aankondiging dat het om een boodschap van algemeen nut gaat en van wie de boodschap uitgaat. In een radioprogramma worden ze door middel van een auditief signaal onderscheiden van de gewone programmering.

Boodschappen van algemeen nut die afkomstig zijn van sociale en humanitaire verenigingen of van verenigingen die behoren tot het domein van het algemeen welzijn, mogen rechtstreeks noch onrechtstreeks gericht zijn op de commerciële promotie van individuele producten of diensten, noch op de commerciële promotie van het lidmaatschap van dergelijke verenigingen.

Afdeling II. Basisregels bij het gebruik van commerciële communicatie [en boodschappen van algemeen nut (ing. decr. 13 juli 2012, art. 12, I: 27 augustus 2012)]

Artikel 51. (27/08/2012- ...)

De bepalingen van deze afdeling zijn ook van toepassing op teletekst.

Artikel 52. (27/08/2012- ...)

De aanbieders van omroepdiensten mogen geen commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut uitzenden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen.

De aanbieders van omroepdiensten mogen bovendien geen commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut uitzenden die niet in overeenstemming zijn met de beginselen van de bescherming van het privéleven, de eerlijke behandeling van de consument en de eerlijke mededinging.

Artikel 53. (27/08/2012- ...)

Commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut moeten gemakkelijk als zodanig herkenbaar zijn.

Artikel 54. (27/08/2012- ...)

Sluikreclame is verboden.

Onder sluikreclame als vermeld in het eerste lid, wordt verstaan commerciële communicatie die bestaat uit het vermelden of vertonen van goederen, diensten, naam, handelsmerk of activiteiten van een producent van goederen of een aanbieder van diensten in programma's, als de omroeporganisatie daarmee beoogt reclame te maken en het publiek kan worden misleid omtrent de aard van de vermelding of de vertoning. Die bedoeling wordt met name geacht aanwezig te zijn als de vermelding of de vertoning tegen betaling of een andere vergoeding gebeurt.

Artikel 55. (27/08/2012- ...)

Commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut mogen niet zo opgezet zijn dat ze :
1° de menselijke waardigheid aantasten;
2° aanzetten tot gewelddadige of discriminerende gedragingen.

Commerciële communicatie mag niet zo opgezet zijn dat het enige vorm van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid bevat of bevordert.

Artikel 56. (27/08/2012- ...)

Commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut mogen geen elementen bevatten met kwetsende of misprijzende uitlatingen over religieuze, filosofische of politieke overtuigingen.

Artikel 57. (01/09/2009- ...)

Commerciële communicatie mag degenen die een bepaald product of een bepaalde dienst niet verbruiken of gebruiken, niet in diskrediet brengen.

Artikel 58. (27/08/2012- ...)

Commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut mogen personen niet uitbeelden in hun persoonlijke of maatschappelijke hoedanigheid of naar hen verwijzen zonder hun voorafgaande toestemming.

Commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut mogen niet zonder vooraf gegeven toestemming persoonlijke eigendommen afbeelden of ernaar verwijzen op een wijze die laat veronderstellen dat de betrokkene daarin heeft toegestemd. Bij beelden van of verwijzingen naar persoonlijke eigendommen is geen toestemming vereist voor wat integrerend tot het straatbeeld behoort. Voor gerichte en uitdrukkelijke verwijzingen is de toestemming wel vereist.

Artikel 59. (01/09/2009- ...)

Commerciële communicatie mag geen elementen bevatten die inspelen op gevoelens van angst.

Artikel 60. (27/08/2012- ...)

§ 1. Commerciële communicatie mag geen elementen bevatten die erop gericht zijn de consument te misleiden op het gebied van :
1° de kenmerken van de goederen of diensten, zoals beschikbaarheid, aard, uitvoering, samenstelling, procédé en datum van fabricage of levering, geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong of van het gebruik te verwachten resultaten, of uitslagen en essentiële uitkomsten van onderzoek van de goederen of diensten;
2° de prijs of de wijze van prijsberekening, alsook de voorwaarden waaronder de goederen worden geleverd of de diensten worden verricht;
3° de hoedanigheid, kwalificaties en rechten van de adverteerder, zoals zijn identiteit en zijn vermogen, zijn bekwaamheden en zijn industriële, commerciële of intellectuele eigendomsrechten of zijn bekroningen en onderscheidingen.

§ 2. Onder misleidende commerciële communicatie wordt elke vorm van reclame verstaan die op enigerlei wijze, waaronder begrepen wordt haar opmaak, de personen tot wie ze zich richt of die ze bereikt, misleidt of kan misleiden en die door haar misleidende karakter hun economische gedrag kan beïnvloeden, of die om die redenen een concurrent schade toebrengt of kan toebrengen.

Artikel 61. (27/08/2012- ...)

Commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut mogen niet op een verkeerde of misleidende manier gebruikmaken van wetenschappelijke en technische publicaties. Wetenschappelijke en technische termen mogen niet worden misbruikt om bepaalde beweringen een pseudowetenschappelijke basis te verstrekken.

Artikel 62. (27/08/2012- ...)

Commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut mogen niet aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of de veiligheid, of dat in hoge mate schadelijk is voor het milieu.

Commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut mogen geen elementen bevatten die ertoe kunnen leiden de kijker of luisteraar te misleiden over de milieueffecten.

Commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut mogen geen aanduidingen of suggesties bevatten waardoor het risico voor de gezondheid en de veiligheid voor de consumenten en voor derden wordt geminimaliseerd.

Artikel 63. (27/08/2012- ...)

De getuigenissen, attesten en aanbevelingen waarop in commerciële communicatie en in boodschappen van algemeen nut een beroep wordt gedaan, moeten authentiek zijn, mogen niet uit hun context gerukt zijn en mogen niet achterhaald zijn. Het gebruik van getuigenissen, attesten en aanbevelingen is alleen toegestaan als de auteur zijn toestemming geeft.

Afdeling III. Commerciële communicatie over specifieke producten

Artikel 64. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van deze afdeling zijn eveneens van toepassing op teletekst.

Artikel 65. (01/09/2009- ...)

Commerciële communicatie over sigaretten en andere tabaksproducten is verboden.

Artikel 66. (01/09/2009- ...)

Commerciële communicatie over geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische behandelingen voor menselijk gebruik die alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn, is verboden.

Artikel 67. (01/09/2009- ...)

Commerciële communicatie over wapens is verboden.

Artikel 68. (01/09/2009- ...)

Commerciële communicatie over alcoholhoudende dranken moet aan de volgende criteria voldoen :
1° ze richt zich niet specifiek tot minderjarigen en toont in het bijzonder geen minderjarigen die dit soort dranken gebruiken;
2° ze legt geen verband tussen alcoholgebruik en een verbetering van fysieke prestaties of gemotoriseerd rijden;
3° ze wekt niet de indruk dat alcoholgebruik bijdraagt tot sociale of seksuele successen;
4° er wordt niet in gesuggereerd dat alcoholhoudende dranken therapeutische kwaliteiten bezitten of een stimulerend, kalmerend of spanningsreducerend effect hebben;
5° ze moedigt geen onmatig alcoholgebruik aan, of stelt onthouding of matig alcoholgebruik niet in een negatief daglicht;
6° ze legt geen nadruk op het hoge alcoholgehalte van dranken als positieve eigenschap.

Artikel 69. (01/09/2009- ...)

Commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie, naar rato van een tiende van de hoogte van het filmbeeld, verhoudingsgewijs weergegeven zoals hierna afgebeeld.

Afbeelding: niet opgenomen.

Afdeling IV. Commerciële communicatie die gericht is op minderjarigen, jongeren en kinderen

Artikel 70. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van deze afdeling zijn eveneens van toepassing op teletekst.

Artikel 71. (01/09/2009- ...)

Commerciële communicatie die gericht is op kinderen en jongeren, moet voor hen duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

Artikel 72. (27/08/2012- ...)

Commerciële communicatie mag minderjarigen geen zedelijke of lichamelijke schade toebrengen. Derhalve mag ze de volgende zaken niet doen :
1° minderjarigen er rechtstreeks toe aanzetten een product of dienst te kopen of te huren door te profiteren van hun onervarenheid of goedgelovigheid;
2° minderjarigen er rechtstreeks toe aanzetten hun ouders of anderen te overreden de aangeprezen goederen of diensten aan te kopen;
3° minderjarigen zonder gegronde redenen in gevaarlijke situaties tonen;
4° profiteren van het bijzondere vertrouwen dat minderjarigen in ouders, leerkrachten of andere personen stellen.
5° pornografische inhoud of boodschappen van nodeloos geweld bevatten.

Artikel 73. (01/09/2009- ...)

1. Commerciële communicatie voor kinderen en jongeren moet worden opgemaakt met de nodige sociale verantwoordelijkheidszin, zodat ze positieve sociale gedragingen, levensstijlen en houdingen niet ondermijnt.

§ 2. Commerciële communicatie voor kinderen mag geen geweld weergeven, banaliseren, tolereren, idealiseren of aanmoedigen, noch onwettig, antisociaal of laakbaar gedrag tonen of aanmoedigen.

Commerciële communicatie voor jongeren mag geen geweld banaliseren, tolereren, idealiseren of aanmoedigen, noch onwettig, antisociaal of laakbaar gedrag aanmoedigen.

§ 3. Commerciële communicatie voor kinderen en jongeren mag niet het gezag, de verantwoordelijkheid of het oordeel van ouders en opvoeders ondermijnen, rekening houdend met de heersende sociale en culturele waarden.

§ 4. Commerciële communicatie over speelgoed dat op vuurwapens lijkt, is verboden.

Artikel 74. (01/09/2009- ...)

§ 1. Commerciële communicatie voor kinderen en jongeren moet respect opbrengen voor de waardigheid van kinderen en jongeren en mag kinderen en jongeren niet zo in beeld brengen dat hun fysieke of morele integriteit wordt aangetast of in gevaar wordt gebracht.

§ 2. Commerciële communicatie mag bij kinderen en jongeren geen gevoelens van angst of ongemak oproepen.

§ 3. Commerciële communicatie voor kinderen en jongeren mag geen teksten of visuele voorstellingen bevatten die kinderen en jongeren geestelijk, moreel of fysiek schade kunnen berokkenen, of die hen ertoe aanzetten gevaarlijk te handelen of zich in onveilige toestanden te begeven, die hun gezondheid of hun veiligheid ernstig in gevaar kunnen brengen, of dat soort gedrag goedpraten.

§ 4. Commerciële communicatie mag kinderen en jongeren niet ontraden om de gevestigde veiligheidsregels te volgen. Bijzondere aandacht moet in dat verband gaan naar onder meer :
1° verkeersveiligheid met kinderen en jongeren als voetganger, fietser of passagier;
2° huishoudelijke situaties;
3° medicijnen en chemische producten;
4° gevaarlijke gereedschappen, vuur, lucifers;
5° spel in of bij het water.

Artikel 75. (01/09/2009- ...)

§ 1. Commerciële communicatie voor kinderen moet de mogelijkheden en eigenschappen van het product dat in de commerciële communicatie wordt weergegeven, correct weergeven, zodat kinderen zeker niet worden misleid over een van die kenmerken.

§ 2. Commerciële communicatie mag kinderen niet misleiden over :
1° de eigenschappen, de afmetingen, de waarde, de aard, de levensduur of de prestaties van het product;
2° de met het product haalbare resultaten;
3° de effecten op de gezondheid;
4° de graad van handigheid of de leeftijd die vereist is voor het gebruik van het product.

Het gebruik van fantasie, inclusief animatie, is geoorloofd in commerciële communicatie voor kinderen, maar er moet over gewaakt worden dat de fantasie en de animatie hen niet misleiden over de reële eigenschappen van het product in kwestie.

Artikel 76. (01/09/2009- ...)

Commerciële communicatie voor kinderen mag niet beweren dat het hebben of gebruiken van een bepaald product hen voordeel biedt ten opzichte van andere kinderen, noch dat het niet-hebben van een bepaald product tot het tegenovergestelde effect leidt. De commerciële communicatie mag niet beweren dat kinderen die het product niet bezitten, minderwaardig of onpopulair zijn.

Commerciële communicatie voor kinderen mag de prijs van het aangeboden product niet minimaliseren, noch suggereren dat het aangeboden product tot de mogelijkheden van elk gezinsbudget behoort.

Artikel 77. (01/09/2009- ...)

Commerciële communicatie voor kinderen en jongeren mag geen buitensporig verbruik aanmoedigen of vergoelijken van voedingsmiddelen en dranken die stoffen bevatten waarvan een overmatig gebruik niet aanbevolen is, zoals vetten, transvetzuren, zout of natrium en suikers.

Afdeling V. Specifieke vormen van commerciële communicatie

Onderafdeling I. Televisiereclame en telewinkelen

Artikel 78. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van deze onderafdeling zijn van toepassing op de lineaire televisiediensten.

Artikel 79. (01/09/2009- ...)

§ 1. Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

De bepalingen van deze paragraaf zijn eveneens van toepassing op teletekst.

§ 2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots blijven een uitzondering. Een afzonderlijke reclame- of telewinkelspot is toegestaan per televisieomroepprogramma per dag.

Daarnaast zijn afzonderlijke reclame- en telewinkelspots toegestaan :
1° in uitzendingen van sportevenementen;
2° als er een langdurige spot wordt uitgezonden van minimaal twee minuten;
3° als een omroeporganisatie er niet in geslaagd is voor een specifiek reclameblok meer dan een reclame- of telewinkelspot te verkopen, bij gebrek aan interesse van de klanten.

§ 3. In afwijking van paragraaf 2 is voor televisieomroeporganisaties die in lus uitzenden, een afzonderlijke reclame- en telewinkelspot toegestaan per lus in plaats van per dag.

Artikel 80. (01/09/2009- ...)

Televisieprogramma's mogen worden onderbroken voor reclame of telewinkelen, met dien verstande dat daarbij de integriteit en de waarde van de programma's niet mogen worden geschaad, rekening houdend met de natuurlijke pauzes in en de duur en de aard van het programma, en dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten van de rechtenhouders.

Uitzendingen van kinderprogramma's, religieuze erediensten, godsdienstige en levensbeschouwelijke programma's en journaals mogen niet worden onderbroken voor reclame en telewinkelen.

Teletekstpagina's die gericht zijn op kinderen, of die betrekking hebben op godsdienstige en levensbeschouwelijke thema's of op nieuws mogen geen reclame of telewinkelen bevatten.

Artikel 81. (08/05/2020- ...)

§ 1. Uitzendingen van televisiefilms, cinematografische producties en nieuwsprogramma's mogen een keer per geprogrammeerd tijdvak van ten minste dertig minuten worden onderbroken voor reclame en/of telewinkelen.

§ 2. Het aandeel televisiereclame- en telewinkelspots bedraagt tussen 6 uur 's ochtends en 18 uur 's avonds niet meer dan 20 percent van dat tijdvak. Het aandeel televisiereclame- en telewinkelspots bedraagt tussen 18 uur 's avonds en middernacht niet meer dan 20 percent van dat tijdvak.

§ 3. Paragraaf 2 is niet van toepassing op boodschappen van de lineaire televisieomroeporganisaties over hun eigen programma's en rechtstreeks daarvan afgeleide ondersteunende producten, op sponsorboodschappen en op productplaatsing.

§ 4. De openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en de aanbieders van lineaire omroepdiensten delen de Vlaamse Regulator voor de Media mee welke boodschappen van algemeen nut ze gratis uitzenden.

§ 5. De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publi-reportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.

Artikel 82. (27/08/2012- ...)

§ 1. De lineaire televisieomroeporganisaties kunnen telewinkelprogramma's uitzenden onder de volgende voorwaarden :
1° telewinkelprogramma's worden met visuele en akoestische middelen duidelijk als zodanig gekenmerkt;
2° telewinkelprogramma's kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud;
3° telewinkelprogramma's nemen zonder onderbreking minimaal vijftien minuten in beslag;
4° in de onmiddellijke omgeving van kinderprogramma's worden geen telewinkelprogramma's uitgezonden. Met onmiddellijke omgeving wordt bedoeld binnen een tijdsbestek van vijftien minuten voor en na het kinderprogramma.

§ 2. Artikelen 81, 154 en 155 zijn niet van toepassing op lineaire televisieomroeporganisaties die uitsluitend gewijd zijn aan reclame en telewinkelen en op lineaire televisieomroeporganisaties die uitsluitend aan zelfpromotie gewijd zijn.

§ 3. Het uitzenden van belspelprogramma's is verboden.

Een belspelprogramma is een televisieprogramma dat hoofdzakelijk bestaat uit het aanbieden van spelen waarbij gebruikgemaakt wordt van nummerreeksen van het Belgische nummerplan of buitenlandse nummerplannen en waarvoor het is toegestaan om van de oproeper naast de prijs van de communicatie ook een betaling voor de inhoud te vragen.

Artikel 83. (01/09/2009- ...)

Reclame voor alcoholhoudende dranken mag niet worden uitgezonden in het reclameblok net voor of net na kinderprogramma's.

Artikel 84. (27/08/2012- ...)

Telewinkelen met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning nodig is om ze in de handel te brengen, en telewinkelen met betrekking tot medische behandelingen voor menselijk gebruik zijn verboden.

Telewinkelen met betrekking tot diensten die gebruikmaken van paranormale middelen zijn verboden.

Dit artikel is eveneens van toepassing op teletekst.

Onderafdeling II. Radioreclame

Artikel 85. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van deze onderafdeling zijn van toepassing op de lineaire radiodiensten.

Artikel 86. (01/09/2009- ...)

§ 1. Radioreclame, zelfpromotie uitgezonderd, moet duidelijk herkenbaar zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Radioreclame moet met akoestische middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

§ 2. Afzonderlijke radioreclamespots blijven een uitzondering. Een afzonderlijke radioreclamespot is toegestaan per omroepprogramma per dag.

Daarnaast zijn afzonderlijke radioreclamespots toegestaan :
1° in uitzendingen van sportevenementen;
2° als er een langdurige spot wordt uitgezonden van minimaal twee minuten;
3° als een omroeporganisatie er niet in geslaagd is voor een specifiek reclameblok meer dan een reclamespot te verkopen, bij gebrek aan interesse van de klanten.

Artikel 87. (01/09/2009- ...)

Radioprogramma's mogen worden onderbroken voor reclame. Daarbij moet rekening worden gehouden met de natuurlijke pauzes in en de duur en de aard van het programma, en mag er geen afbreuk worden gedaan aan de rechten van de rechtenhouders.

Artikel 88. (01/09/2009- ...)

Radio-uitzendingen van religieuze erediensten, godsdienstige en levensbeschouwelijke programma's en journaals mogen niet worden onderbroken voor reclame.

Artikel 89. (01/09/2009- ...)

Radioreclame voor alcoholhoudende dranken mag niet worden uitgezonden in het reclameblok net voor of net na kinderprogramma's.

Onderafdeling III. Sponsoring

Artikel 90. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van deze onderafdeling zijn van toepassing op televisiediensten en teletekst, met uitzondering van artikel 96, dat eveneens van toepassing is op radiodiensten.

Artikel 91. (01/09/2009- ...)

Gesponsorde omroepdiensten en programma's moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering, worden nooit dusdanig beïnvloed door de sponsor dat daardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;
2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die goederen of diensten specifiek aan te prijzen;
3° de kijkers en de luisteraars worden duidelijk gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Gesponsorde programma's of teletekstpagina's worden duidelijk als zodanig gekenmerkt door in het begin, tijdens, en/of op het einde van het programma of het programmaonderdeel of teletekstpagina's op passende wijze de naam en/of het logo en/of een ander symbool van de sponsor, zoals een verwijzing naar zijn product(en) of dienst(en) of een onderscheidingsteken daarvan, te vermelden.

Als in de aankondigingsspots de sponsors vermeld worden, zal dat gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid, 2° en 3°.

Artikel 92. (01/09/2009- ...)

De sponsorvermeldingen op de VRT mogen uitsluitend de naam van de sponsor, de handelsnaam, het logo, het product, de naam van het product, de dienst of de naam van de dienst bevatten. Klank- en beeldherkenningstekens van de sponsor of die verbonden zijn aan de sponsor zijn toegestaan, evenals imago-ondersteunende slogans van de sponsor of zijn producten of diensten.

De sponsorvermeldingen mogen uitsluitend ingevoegd worden in het begin en op het einde van het programma of van het programmaonderdeel. De vermelding mag geanimeerd zijn en mag niet langer dan vijf seconden per sponsor en tien seconden in totaal bedragen. Binnen een tijdsbestek van vijf minuten voor en na kinderprogramma's op de televisieomroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap mag geen sponsorvermelding plaatsvinden.

Tijdens sportwedstrijden zijn sponsorvermeldingen op de VRT toegestaan bij het tonen van tijdsaanduidingen en de weergave van de stand.

Artikel 93. (01/09/2009- ...)

Omroepdiensten en programma's mogen niet worden gesponsord door ondernemingen waarvan de voornaamste activiteit bestaat in de vervaardiging of verkoop van sigaretten en andere tabaksproducten.

Artikel 94. (01/09/2009- ...)

Kinderprogramma's mogen niet worden gesponsord door ondernemingen waarvan de voornaamste activiteit bestaat in de vervaardiging of verkoop van alcoholhoudende dranken.

Artikel 95. (01/09/2009- ...)

Bij sponsoring van omroepdiensten of programma's door ondernemingen waarvan de activiteiten de vervaardiging of verkoop van geneesmiddelen en medische behandelingen omvatten, mag de naam of het imago van de onderneming worden aangeprezen, maar mogen geen specifieke geneesmiddelen of medische behandelingen worden aangeprezen die in België alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn.

Artikel 96. (01/09/2009- ...)

Journaals en politieke informatieprogramma's mogen niet worden gesponsord.

Hetzelfde geldt voor teletekstpagina's met nieuws en politieke informatie.

Verkeersmeldingen, weerberichten of -voorspellingen en beursberichten worden niet beschouwd als vormen van programma's als vermeld in het eerste lid, mits ze duidelijk gescheiden zijn van het nieuwsprogramma.

Artikel 97. (01/09/2009- ...)

Het vermelden of vertonen van het logo van een sponsor is verboden tijdens kinderprogramma's of op teletekstpagina's die gericht zijn op kinderen.

Onderafdeling IV. Productplaatsing

Artikel 98. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van deze onderafdeling zijn alleen van toepassing op televisiediensten.

Artikel 99. (01/09/2009- ...)

Productplaatsing is toegestaan ten aanzien van :
1° het opnemen of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk tegen betaling. In voorkomend geval is product plaatsing enkel toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma's en lichte amusementsprogramma's, met uitzondering van kinderprogramma's;
2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de opneming ervan in een programma. In voorkomend geval is productplaatsing toegestaan in alle soorten programma's, behoudens in alle kinderprogramma's van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de kinderprogramma's van de andere omroeporganisaties.

Artikel 100. (01/09/2009- ...)

§ 1. De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden :
1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;
2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;
3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;
4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.

§ 2. De voorwaarden van paragraaf 1 zijn van toepassing op programma's die na de inwerkingtreding van dit decreet zijn geproduceerd.

Artikel 101. (01/09/2009- ...)

Programma's mogen in geen geval productplaatsing bevatten voor :
1° tabaksproducten of sigaretten of ondernemingen waarvan de voornaamste activiteit in de productie of verkoop van sigaretten en andere tabaksproducten bestaat;
2° specifieke geneesmiddelen of medische behandelingen die in België alleen op voorschrift beschikbaar zijn.

HOOFDSTUK V. Recht van antwoord en recht van mededeling

Artikel 102. (10/05/2009- ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op lineaire en niet-lineaire omroepdiensten en op teletekst.

Afdeling I. Recht van antwoord

Artikel 103. (10/05/2009- ...)

Eenieder heeft recht op informatie via radio en televisie.

Artikel 104. (10/05/2009- ...)

§ 1. Eenieder heeft ten aanzien van radio- en televisiediensten een recht van antwoord dat wordt uitgeoefend als vermeld in dit decreet.

§ 2. Met behoud van de toepassing van de andere rechtsmiddelen heeft elke natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie de rechtmatige belangen, namelijk aanzien en reputatie, zijn aangetast door een onjuiste bewering tijdens de uitzending van een programma van een lineaire of niet-lineaire omroepdienst, het recht om een verzoek tot kosteloze opname van een antwoord in te dienen.

De verzoeker, vermeld in het eerste lid, kan het recht van antwoord met betrekking tot verschillende afleveringen van een programma die deel uitmaken van een reeks, in een keer uitoefenen.

Er behoeft evenwel geen antwoord te worden opgenomen als een van de personen, vermeld in artikel 106, § 1, vrijwillig een bevredigende rechtzetting heeft aangebracht dan wel als tijdens de uitzending aan de verzoeker al een recht van weerwoord werd verleend. Als de verzoeker, vermeld in het eerste lid, die rechtzetting niet bevredigend acht en aan de voorwaarden, gesteld aan het recht van antwoord, voldoet, kan hij gebruikmaken van zijn recht van antwoord.

§ 3. Als de persoon, vermeld in § 2, eerste lid, overleden is, komt het recht om een verzoek tot kosteloze opname van een antwoord in te dienen, toe aan alle bloedverwanten in de rechte lijn en aan de echtgenoot of de feitelijk of wettelijk samenwonende partner, of, bij ontstentenis, aan de naaste bloedverwanten. Dat recht wordt steeds eenmaal en door de meest gerede onder hen uitgeoefend. Als de termijn, vermeld in artikel 105, al aan het lopen is op de dag van het overlijden van de persoon, vermeld in § 2, eerste lid, beschikken de rechthebbenden slechts over het resterende gedeelte van die termijn.

Artikel 105. (10/05/2009- ...)

Het verzoek, vermeld in artikel 104, wordt schriftelijk ingediend en binnen een termijn van een maand verzonden.

Indien het recht van antwoord betrekking heeft op een programma van een lineaire omroepdienst, begint deze termijn te lopen op de dag van de eerste uitzending.

Indien het recht van antwoord betrekking heeft op een programma van een niet-lineaire omroepdienst, begint deze termijn te lopen op de eerste dag dat het programma door de gebruiker kan opgevraagd worden.

In afwijking van het derde lid, en voor programma's van niet-lineaire omroepdiensten die reeds eerder lineair werden verdeeld, begint de termijn te lopen op het ogenblik van de eerste lineaire uitzending.

Artikel 106. (10/05/2009- ...)

§ 1. Het verzoek, vermeld in artikel 104, wordt toegezonden aan de hoofdredacteur of de eindredacteur van het programma of aan elke persoon die het antwoord kan laten opnemen.

Op verzoek van de verzoeker verstrekt de omroeporganisatie onmiddellijk de nodige gegevens om de personen, vermeld in het eerste lid, te identificeren.

§ 2. Het verzoek bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° alle nauwkeurige inlichtingen op grond waarvan de identiteit van de omroeporganisatie, het programma in kwestie en de informatie waarop het antwoord betrekking heeft, kan worden vastgesteld;
2° het bewijs dat aan alle voorwaarden als vermeld in artikel 104, is voldaan;
3° voor natuurlijke personen, de identiteit, de woonplaats of verblijfplaats van de verzoeker; voor rechtspersonen, de naam en de zetel van de verzoeker, en de hoedanigheid van de persoon die het verzoek ondertekent; voor feitelijke verenigingen, de naam en de vestiging van de verzoeker, en de hoedanigheid van de persoon die het verzoek ondertekent;
4° de handtekening van de verzoeker; of voor rechtspersonen of feitelijke verenigingen, de handtekening van de persoon die in hun naam handelt;
5° het antwoord.

Artikel 107. (10/05/2009- ...)

De tekst van het antwoord wordt in dezelfde taal gesteld als de informatie die de aanleiding is geweest tot het verzoek.

Het antwoord moet rechtstreeks verband houden met de informatie die de aanleiding is geweest tot het verzoek.

Het antwoord mag niet beledigend of strijdig met de wetten of de goede zeden zijn en mag, tenzij dat strikt noodzakelijk is, geen derde in de zaak betrekken.

Artikel 108. (10/05/2009- ...)

De duur van het antwoord wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om te reageren op de informatie die de aanleiding is geweest tot het verzoek. Het antwoord moet in ten hoogste drie minuten kunnen worden gelezen of mag uit ten hoogste 4500 typografische tekens bestaan.

Artikel 109. (10/05/2009- ...)

§ 1. Indien het recht van antwoord betrekking heeft op een programma van een lineaire omroepdienst, wordt het antwoord uiterlijk opgenomen in de eerstvolgende uitzending van hetzelfde programma na afloop van een termijn van twee werkdagen, zondagen en feestdagen niet inbegrepen, die ingaat op de dag waarop een van de personen, vermeld in artikel 106, § 1, het antwoord ontvangt.

Als er binnen veertien kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek geen uitzending van het programma gepland is, moet het antwoord binnen die termijn worden uitgezonden op een voor het publiek toegankelijk uitzenduur.

Indien het recht van antwoord betrekking heeft op een programma van een niet-lineaire omroepdienst, wordt het antwoord aan het betrokken programma vastgehecht, en dit na afloop van een termijn van twee werkdagen, zondagen en feestdagen niet inbegrepen, die ingaat op de dag waarop een van de personen, vermeld in artikel 106, § 1, het antwoord ontvangt.

De verzoeker heeft in geen geval toegang tot de technische installaties die door de omroeporganisatie worden aangewend.

§ 2. Het antwoord moet in zijn geheel worden opgenomen, zonder tussenvoeging, op dezelfde wijze en in omstandigheden die zo veel mogelijk overeenstemmen met die waarin de informatie die de aanleiding is geweest tot het verzoek, is verspreid.

§ 3. Als een repliek of een commentaar op het opgenomen antwoord wordt gegeven, kan de persoon die om een recht van antwoord heeft verzocht, overeenkomstig de voorwaarden van dit decreet een nieuw recht van antwoord vorderen.

Artikel 110. (10/05/2009- ...)

§ 1. De afwijzing van een verzoek tot kosteloze opname van een antwoord wordt met een aangetekende brief aan de verzoeker meegedeeld binnen vier werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop een van de personen, vermeld in artikel 106, § 1, het antwoord ontvangt, en uiterlijk op de dag waarop de opname overeenkomstig artikel 109 zou moeten plaatsvinden.

De aangetekende brief, vermeld in het eerste lid, vermeldt de nauwkeurige redenen voor de weigering en de bepalingen van dit decreet waaraan niet is voldaan.

§ 2. Een van de personen, vermeld in artikel 106, § 1, kan binnen de termijn, vermeld in § 1, op dezelfde wijze een tegenvoorstel formuleren.

Als de verzoeker niet binnen vijftien kalenderdagen op het tegenvoorstel reageert, wordt dat laatste geacht aanvaard te zijn.

Een tegenvoorstel dat wordt opgestuurd met een aangetekende brief schorst de verplichting tot opname van een antwoord totdat de verzoeker het tegenvoorstel afwijst of aanneemt.

§ 3. Het te laat opnemen van een antwoord zonder dat daarbij overeenkomstig § 1 en § 2 een afwijzing of een tegenvoorstel is geweest, geeft recht op vergoeding van de door de rechter vast te stellen geleden schade.

Artikel 111. (10/05/2009- ...)

Met behoud van de mogelijkheid waarover de partijen beschikken om het geschil aan een bevoegd orgaan van de sector voor te leggen, behoren alle betwistingen die voortvloeien uit deze titel, tot de uitsluitende bevoegdheid van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, die zitting houdt zoals in kort geding.

De verzoeker moet de zaak bij de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg aanhangig maken binnen één maand, te rekenen vanaf de datum waarop het antwoord moest worden opgenomen, vanaf de datum waarop de afwijzing van de opname ter kennis is gebracht van de persoon die het verzoekschrift heeft ondertekend, vanaf de datum waarop het tegenvoorstel is afgewezen, of vanaf de datum waarop een opname heeft plaatsgevonden die niet overeenstemt met de bepalingen van dit decreet.

Als de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg beveelt dat een antwoord moet worden opgenomen, beslist hij ten gronde en in laatste aanleg.

Als het antwoord op de datum van de uitspraak niet is opgenomen, beveelt de rechter de opname ervan binnen de termijn en op de wijze die hij bepaalt, in voorkomend geval, onder verbeurte van een dwangsom.

De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg kan de voorstellen van de partijen inwilligen die tot doel hebben de inhoud van het antwoord aan te passen.

Artikel 112. (10/05/2009- ...)

De personen, vermeld in artikel 106, § 1, bewaren de dragers die de verspreide informatie bevatten, zolang een verzoek tot opname van een recht van antwoord wettelijk kan worden ingediend en, in voorkomend geval, totdat het geschil definitief is beslecht.

De personen, vermeld in artikel 106, § 1, bewaren de drager die het recht van antwoord bevat gedurende dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop het antwoord opgenomen werd en, in voorkomend geval, totdat het geschil definitief is beslecht.

Afdeling II. Recht van mededeling

Artikel 113. (10/05/2009- ...)

§ 1. Eenieder heeft ten aanzien van radio- en televisiediensten een recht van mededeling dat wordt uitgeoefend als vermeld in dit decreet.

§ 2. Met behoud van de toepassing van de andere rechtsmiddelen heeft elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een programma van omroeporganisatie als verdachte, beklaagde of beschuldigde bij naam is genoemd, herkenbaar in beeld is gebracht of impliciet is aangewezen, het recht om de kosteloze opname van een recht van mededeling te vragen.

In afwijking van het eerste lid hoeft er geen mededeling te worden opgenomen als een van de personen, vermeld in artikel 116, § 1, vrijwillig een bevredigende mededeling heeft gedaan. Als de verzoeker die mededeling niet bevredigend acht, kan hij gebruikmaken van zijn recht van mededeling.

§ 3. Als de persoon, vermeld in § 2, overleden is, komt het recht om een verzoek tot kosteloze opname van een mededeling in te dienen toe aan alle bloedverwanten in de rechte lijn en aan de echtgenoot of de feitelijk of wettelijk samenwonende partner of, bij ontstentenis, aan de naaste bloedverwanten. Dat recht wordt slechts eenmaal en door de meest gerede onder hen uitgeoefend. Als de termijn, vermeld in artikel 115, loopt op de dag van het overlijden van de persoon, vermeld in paragraaf 2, beschikken de rechthebbenden slechts over het resterende gedeelte van die termijn.

Artikel 114. (10/05/2009- ...)

De tekst van de mededeling wordt in dezelfde taal gesteld als de informatie die de aanleiding is geweest tot het verzoek en bevat uitsluitend de volgende vermeldingen :
1° de identiteit van de persoon, vermeld in artikel 113, § 2;
2° de verwijzing naar de mededeling, vermeld in artikel 113, § 2, op grond waarvan het recht van mededeling opvorderbaar is;
3° de beslissing tot buitenvervolgingstelling of tot vrijspraak van de verzoeker, de datum van de beslissing en de rechtbank die de beslissing heeft gewezen;
4° het gegeven dat tegen de voormelde beslissing geen verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie mogelijk is.

Als de buitenvervolgingstelling verkregen is ten gevolge van het verval van de strafvordering, is er geen recht van mededeling.

Artikel 115. (10/05/2009- ...)

Het verzoek, vermeld in artikel 113, wordt schriftelijk gedaan en binnen een termijn van drie maanden verzonden, te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing tot buitenvervolgingstelling of tot vrijspraak niet meer vatbaar is voor verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie.

Artikel 116. (10/05/2009- ...)

§ 1. Het verzoek, vermeld in artikel 113, wordt toegezonden aan de hoofdredacteur of de eindredacteur van het programma of aan elke persoon die het antwoord kan laten opnemen.

Op verzoek van de verzoeker verstrekt de omroeporganisatie onmiddellijk de juiste coördinaten van de persoon, vermeld in het eerste lid.

§ 2. Het verzoek bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° alle nauwkeurige inlichtingen op grond waarvan de identiteit van de lineaire omroeporganisatie, het programma in kwestie en de informatie waarop het verzoek tot de opname van het recht van mededeling betrekking heeft, kan worden vastgesteld;
2° voor natuurlijke personen, de identiteit, de woonplaats of de verblijfplaats van de verzoeker; voor rechtspersonen, de naam en de zetel van de verzoeker en de hoedanigheid van de persoon die het verzoek ondertekent;
3° de handtekening van de verzoeker; of voor rechtspersonen, van de persoon die in hun naam handelt;
4° de informatie, vermeld in artikel 114.

Het bewijs van de beslissing tot buitenvervolgingstelling of tot vrijspraak, en een verklaring van de rechterlijke overheid waaruit blijkt dat tegen de beslissing geen beroep is ingesteld en dat ze niet meer vatbaar is voor verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie, moeten worden bijgevoegd.

§ 3. Indien het recht van mededeling betrekking heeft op een programma van een lineaire omroepdienst, wordt de mededeling uiterlijk opgenomen in de eerstvolgende uitzending van het programma na afloop van een termijn van twee vrije werkdagen, zondagen en feestdagen niet inbegrepen, die ingaat op de dag waarop een van de personen, vermeld in paragraaf 1, het antwoord ontvangt.

Als er binnen veertien kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek geen uitzending van het programma gepland is, moet de mededeling binnen die termijn worden uitgezonden op een voor het publiek toegankelijk uitzenduur.

Indien het recht van mededeling betrekking heeft op een programma van een niet-lineaire omroepdienst, wordt het antwoord aan het betrokken programma vastgehecht, en dit na afloop van een termijn van twee vrije werkdagen, zondagen en feestdagen niet inbegrepen, die ingaat op de dag waarop een van de personen, vermeld in § 1, het antwoord ontvangt.

Artikel 117. (10/05/2009- ...)

De termijnen, vermeld in dit decreet, met uitzondering van die welke vermeld worden in artikelen 109 en 115, worden berekend overeenkomstig artikel 52, eerste lid, en artikelen 53 en 54 van het Gerechtelijk Wetboek.

HOOFDSTUK VI. Recht op vrije informatiegaring en korte nieuwsverslagen

Artikel 118. (10/05/2009- ...)

Elke lineaire omroeporganisatie van of die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap of aangemeld is bij de Vlaamse Regulator voor de Media, heeft het recht op vrije informatiegaring. Dat recht houdt in :
1° de vrije toegang tot evenementen waarop exclusieve uitzendrechten zijn verleend, voor zover het evenement plaatsvindt in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, voor zover de instelling die het evenement organiseert in Brussel-Hoofdstad wegens haar activiteiten beschouwd kan worden als uitsluitend behorend tot de Vlaamse Gemeenschap;
2° het recht om opnamen te maken, voor zover de evenementen waarop exclusieve uitzendrechten zijn verleend, plaatsvinden in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, voor zover de instelling die het evenement organiseert in Brussel-Hoofdstad wegens haar activiteiten beschouwd kan worden als uitsluitend behorend tot de Vlaamse Gemeenschap;
3° het recht op korte nieuwsverslagen.

Met behoud van de toepassing van de bepalingen van dit decreet is het recht op vrije informatiegaring van toepassing op de aanbieders van lineaire omroepdiensten die ressorteren onder de bevoegdheid van de andere gemeenschappen en van de andere lidstaten van de Europese Unie.

Artikel 119. (10/05/2009- ...)

Het recht van vrije toegang en opname kan door de organisator alleen in een uitzonderlijk geval, en uitsluitend om redenen van veiligheid beperkt worden. In dat geval moet de organisator voorrang geven aan de aanbieders van lineaire omroepdiensten die exclusieve uitzendrechten hebben verworven. Als er geen aanbieders van lineaire omroepdiensten zijn die exclusieve uitzendrechten hebben verworven, moet voorrang worden verleend aan de omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap of aan de aanbieders van lineaire omroepdiensten, vermeld in artikel 158, 2°.

Artikel 120. (10/05/2009- ...)

De korte nieuwsverslagen zijn uitsluitend toegestaan in journaals en regelmatig geprogrammeerde actualiteitenprogramma's.

De secundaire lineaire omroeporganisatie bepaalt autonoom de inhoud van de korte nieuwsverslagen.

Artikel 121. (10/05/2009- ...)

De duur van de korte nieuwsverslagen is beperkt tot de tijd die nodig is om de noodzakelijke informatie over het evenement uit te zenden en mag in totaal niet meer dan drie minuten klank- en/of beeldmateriaal van het evenement bevatten.

Specifiek voor competities mag het korte nieuwsverslag van een competitiespeeldag per sporttak binnen een journaal nooit langer zijn dan zes minuten. Voor een actualiteitenprogramma mag de duur niet langer zijn dan vijftien minuten. Specifieke voorwaarden kunnen door de Vlaamse Regering uitgewerkt worden.

Artikel 122. (10/05/2009- ...)

§ 1. De secundaire lineaire omroeporganisatie heeft in beginsel het recht om eigen opnamen te maken met respect voor de materiële voorrang van de omroeporganisaties die exclusieve uitzendrechten hebben verworven.

Voor sportevenementen is dat recht beperkt tot het maken van beelden in de marge van het evenement. Die beperking is echter niet van toepassing als de exclusiviteitshouders een inbreuk plegen op het recht, vermeld in § 2, eerste lid. Als de exclusiviteitshouders hun exclusieve uitzendrecht op een evenement niet uitoefenen, kunnen de secundaire lineaire omroeporganisaties gratis beelden van het evenement maken.

§ 2. De secundaire lineaire omroeporganisatie heeft het recht om tegen een billijke vergoeding te beschikken over de opnamen en/of signalen van de exclusiviteitshouders met het oog op korte nieuwsverslagen.

Voor korte nieuwsverslagen in journaals wordt de vergoeding bepaald op basis van de gemaakte technische kosten. Voor korte nieuwsverslagen in actualiteitenprogramma's kan ook rekening worden gehouden met de uitzendrechten.

§ 3. Bij overname van het signaal en/of de opnamen kiest de secundaire lineaire omroeporganisatie vrij de klanken of de beeldfragmenten waarmee hij zijn korte nieuwsverslagen stoffeert. Voor de klank bij de beeldfragmenten wordt alleen omgevingsgeluid doorgegeven.

Artikel 123. (10/05/2009- ...)

Bij overname van het signaal en/of de opnamen moet de secundaire lineaire omroeporganisatie het logo van de exclusiviteitshouders als bronvermelding zichtbaar presenteren tijdens de korte nieuwsverslagen.

Artikel 124. (10/05/2009- ...)

§ 1. In geval van overname van het signaal en/of van de opnamen van de exclusiviteitshouders mag de secundaire lineaire omroeporganisatie de korte nieuwsverslagen brengen zodra de exclusiviteitshouders het evenement geheel of gedeeltelijk, en al dan niet rechtstreeks, een eerste keer hebben uitgezonden.

Als de secundaire lineaire omroeporganisatie zelf de opnamen heeft gemaakt, mag het tijdstip van uitzending vrij gekozen worden.

§ 2. De korte nieuwsverslagen mogen niet heruitgezonden worden los van de actuele gebeurtenis, tenzij er een directe band bestaat tussen de inhoud ervan en een andere actuele gebeurtenis.

De korte nieuwsverslagen mogen heruitgezonden worden in overzichtsprogramma's.

§ 3. De korte nieuwsverslagen mogen in het archief bewaard worden, maar mogen alleen heruitgezonden worden onder de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2.

§ 4. Het is toegestaan dat dezelfde programma's waarin korte nieuwsverslagen volgens de voorwaarden, vermeld in dit hoofdstuk, zijn verwerkt, en die de omroeporganisatie lineair heeft uitgezonden, eveneens door dezelfde omroeporganisatie op aanvraag worden aangeboden.

Artikel 125. (10/05/2009- ...)

De betrokken partijen kunnen in onderling overleg afwijken van de bepalingen, vermeld in artikelen 121 tot 124.

Artikel 126. (10/05/2009- ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de exclusiviteitscontracten die gesloten zijn voor 1 januari 1998.

TITEL III. RADIODIENSTEN

HOOFDSTUK I. Particuliere lineaire radio-omroeporganisaties

Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 127. (13/02/2017- ...)

Lineaire radio-omroeporganisaties behoren tot een van de volgende categorieën :
1° landelijke radio-omroeporganisaties;
2° regionale radio-omroeporganisaties;
2° /1 netwerkradio-omroeporganisaties;
3° lokale radio-omroeporganisaties;
4° andere radio-omroeporganisaties.

Artikel 128. (13/02/2017- ...)

Onder de voorwaarden van dit hoofdstuk kunnen lineaire radio-omroeporganisaties erkend worden door de Vlaamse Regering of moeten ze aangemeld worden bij de Vlaamse Regulator voor de Media.

De volgende radio-omroeporganisaties komen in aanmerking voor de erkenning, vermeld in het eerste lid :
1° landelijke radio-omroeporganisaties;
2° regionale radio-omroeporganisaties;
2° /1 netwerkradio-omroeporganisaties;
3° lokale radio-omroeporganisaties.

Artikel 129. (10/05/2009- ...)

De lineaire radio-omroeporganisaties moeten in het Nederlands uitzenden. Uitzonderingen daarop kunnen worden toegestaan door de Vlaamse Regering.

De programma's van de lineaire radio-omroeporganisaties worden gerealiseerd op hun eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 130. (10/05/2009- ...)

De lineaire radio-omroeporganisaties moeten onafhankelijk zijn van een politieke partij.

Artikel 131. (13/02/2017- ...)

Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 143/2 en 145 worden journaals van lineaire radiodiensten verzorgd door een eigen redactie onder leiding en verantwoordelijkheid van een hoofdredacteur en wordt de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd en in een redactiestatuut vastgelegd.

Afdeling II. [Transmissie via elektronische communicatienetwerken (verv. decr. 23 december 2016, art. 5, I: 13 februari 2017)]

Onderafdeling I. Algemene bepalingen

Artikel 132. (13/02/2017- ...)

De landelijke, regionale, netwerk-en lokale radio-omroeporganisaties worden erkend door de Vlaamse Regering.

De landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties beschikken over een of meer FM- frequenties.

Artikel 133. (05/08/2018- ...)

§ 1. Landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties zenden binnen het aan hen toegewezen zendgebied in FM uit.

De omroepprogramma's van landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties kunnen worden doorgegeven via de kabelomroepnetwerken, via etheromroepnetwerken, via satellietomroepnetwerken of via het internet.

De landelijke en regionale radio-omroeporganisaties die hun omroepprogramma's niet op eigen initiatief doorgeven via etheromroepnetwerken die bestemd zijn voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's, zijn verplicht dit te doen uiterlijk op 1 september 2018.

De netwerkradio-omroeporganisaties geven uiterlijk op 1 september 2019 hun omroepprogramma's door via etheromroepnetwerken die bestemd zijn voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's.

De uitzending van de radio-omroepprogramma's van de landelijke en regionale radio-omroeporganisaties in FM zal worden stopgezet.

De Vlaamse Regering bepaalt de datum van die afschaffing van de FM-uitzendingen en de modaliteiten ervan. Die datum is afhankelijk van een tweejaarlijks monitoringsrapport waarin de evolutie van de groei van het totale digitale radio luisteren, de DAB+-progressie en de resultaten van sectorgedragen overleg worden nagegaan.

§ 2. De Vlaamse Regering stelt het FM-frequentieplan op, keurt het goed en bepaalt hoeveel landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties kunnen worden erkend. Op basis van die frequentieplannen verleent de Vlaamse Regering de erkenningen.

De Vlaamse Regulator voor de Media verleent de FM-zendvergunningen aan de erkende landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisaties.

De Vlaamse Regulator voor de Media kan de erkende landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties, met het oog op een optimalisering van het verzorgingsgebied, verplichten om hun FM-zendinstallatie te verplaatsen of om een gemeenschappelijke zendinstallatie te gebruiken.

Artikel 134. (13/02/2017- ...)

De erkenningen voor landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties worden verleend voor negen jaar, met ingang van de datum die in het erkenningsbesluit is opgenomen.

Als de landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de datum van ingang van de erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media ambtshalve worden ingetrokken. Bij definitieve stopzetting van de activiteiten van de landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie vervallen de erkenning en de zendvergunning van rechtswege. De Vlaamse Regering bepaalt daarover de nadere modaliteiten.

Met behoud van de toepassing van de andere bepalingen van dit decreet worden erkenningen als landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroep die verkregen zijn voor een frequentie die tijdens een lopende erkenningsperiode vrijgekomen is, alleen toegekend voor de resterende duur van de initiële erkenningsperiode.

Artikel 134/1. (13/02/2017- ...)

Het uitzenden van radioprogramma's, ongeacht de duur of het tijdstip, door een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie, die identiek zijn aan radioprogramma's van de radio-omroep van de Vlaamse Gemeenschap of van andere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties is verboden. Elke andere vorm van gestructureerde eenvormigheid in het programmabeleid is ook verboden.

In afwijking van het eerste lid kunnen landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisaties met de radio-omroep van de Vlaamse Gemeenschap of met andere landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisaties samenwerken om eenmalige grote acties op te zetten, zoals caritatieve acties, of bij uitzonderlijke evenementen of belangrijke gebeurtenissen. Het uitzenden van identieke radioprogramma's en gestructureerde eenvormigheid in het programmabeleid zijn dan toegestaan.

Met behoud van het eerste lid is het de landelijke, regionale, netwerk- en lokale omroeporganisaties toegestaan in hetzelfde omroepprogramma ontkoppelde radio-reclame te brengen.

Artikel 135. (13/02/2017- ...)

De zendinstallaties van de landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan als die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.

Artikel 136. (05/08/2018- ...)

De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor de indiening van de erkenningsaanvragen en de termijnen voor het onderzoek en de afhandeling van het dossier. De erkenningsaanvragen worden in het Nederlands ingediend. De Vlaamse Regering kan een door de kandidaten te betalen inschrijvingsgeld en een vergoeding voor het behoud van de erkenning en de zendvergunning, met inbegrip van de te verstrekken financiële waarborg, bepalen.

Onderafdeling II. Landelijke radio-omroeporganisaties

Artikel 137. (13/02/2017- ...)

De landelijke radio-omroeporganisaties hebben tot taak een verscheidenheid van programma's te brengen, inzonderheid inzake informatie en ontspanning, en zenden uit voor de hele Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 138. (10/05/2009- ...)

§ 1. Om erkend te worden en te blijven, moeten de landelijke radio-omroeporganisaties voldoen aan het volgende :
1° de voorwaarden, vermeld in artikelen 129, 130, 131 en 135;
2° de volgende voorwaarden :
a) de landelijke radio-omroeporganisaties worden opgericht in de vorm van een rechtspersoon. Het maatschappelijke doel van de rechtspersoon is het verzorgen van radioprogramma's. De landelijke radio-omroeporganisaties kunnen alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van hun maatschappelijke doel, voor zover die activiteiten samenvallen of verband houden met de omroepactiviteiten. De leden van de raad van bestuur bekleden geen politiek mandaat en zijn geen beheerder of bestuurder van de openbare omroeporganisatie of van een andere rechtspersoon die een landelijke radio-omroeporganisatie beheert;
b) de rechtspersoon, vermeld in punt a), exploiteert niet meer dan twee landelijke radio-omroeporganisaties. Rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen tussen landelijke radio-omroeporganisaties leiden er niet toe dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent over meer dan twee landelijke radio-omroeporganisaties;
c) de landelijke radio-omroeporganisaties zenden minstens vier journaals per dag uit die een verscheidenheid aan onderwerpen bevatten. Journaals en informatieve programma's worden verzorgd door een eigen redactie die hoofdzakelijk bestaat uit erkende beroepsjournalisten. Voor de journaals is een hoofdredacteur verantwoordelijk;
d) in de programmaopbouw moet een Nederlands-talig muziekaanbod gegarandeerd worden. De Vlaamse Regering kan daartoe aanvullende bepalingen vastleggen in een besluit.

§ 2. De Vlaamse Regering legt aanvullende kwalificatiecriteria op en kent aan elk van die criteria een weging toe.

De aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in het eerste lid, hebben betrekking op :
1° de concrete invulling van het programma-aanbod en het zendschema, in het bijzonder de verscheidenheid in de programmering;
2° de media-ervaring;
3° het financiële plan;
4° het businessplan;
5° de technische (zend)infrastructuur.

Artikel 139. (10/05/2009- ...)

§ 1. De landelijke radio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen en voor de volledige duur van de erkenning, aan de door hen ingediende offerte, aan de basisvoorwaarden en aan de aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in artikel 138, in overeenstemming waarmee de Vlaamse Regering de erkenning heeft uitgereikt.

§ 2. De landelijke radio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben verkregen, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de basisvoorwaarden en van de aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in artikel 138, in het bijzonder wat de algemene programmering betreft, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte. Die kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan.

Wijzigingen die betrekking hebben op de informatieve programma's, de statuten of de aandeelhoudersstructuur, worden aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. Bij de beoordeling van de wijzigingen houdt de Vlaamse Regering inzonderheid rekening met het in stand houden van het pluralisme en van de diversiteit in het radiolandschap.

Onderafdeling III. Regionale radio-omroeporganisaties

Artikel 140. (10/05/2009- ...)

De regionale radio-omroeporganisaties hebben tot taak een verscheidenheid van programma's te brengen, inzonderheid inzake informatie uit de regio, culturele, sportieve en andere evenementen uit de regio en ontspanning, met de bedoeling binnen hun verzorgingsgebied de communicatie onder de bevolking te bevorderen en bij te dragen tot de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio. Ze zenden uit voor maximaal één provincie.

De regionale radio-omroeporganisaties kunnen met de regionale lineaire televisieomroeporganisaties alleen samenwerken op het vlak van het maken van programma's, informatiegaring en reclamewerving.

Artikel 141. (10/05/2009- ...)

§ 1. Om erkend te worden en te blijven, moeten de regionale radio-omroeporganisaties aan het volgende voldoen :
1° de voorwaarden, vermeld in artikelen 129, 130, 131en 135;
2° de volgende voorwaarden :
a) de regionale radio-omroeporganisaties worden opgericht in de vorm van een rechtspersoon. Het maatschappelijke doel van de rechtspersoon bestaat in het verzorgen van radioprogramma's. De regionale radio-omroeporganisaties kunnen alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van hun maatschappelijke doel. De leden van de raad van bestuur bekleden geen politiek mandaat en zijn geen beheerder of bestuurder van de openbare omroeporganisatie of van een andere rechtspersoon die een landelijke of regionale radio-omroeporganisatie beheert;
b) de rechtspersoon, vermeld in punt a), exploiteert niet meer dan twee particuliere regionale radio-omroeporganisaties. Rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen tussen regionale of landelijke radio-omroeporganisaties leiden er niet toe dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent of kan uitoefenen over meer dan twee regionale of landelijke radio-omroeporganisaties;
c) de regionale radio-omroeporganisaties zenden minstens vier journaals per dag uit die een verscheidenheid aan onderwerpen uit de regio bevatten. Journaals en informatieve programma's worden verzorgd door een eigen redactie. Voor de journaals is een hoofdredacteur verantwoordelijk. De regionale radio-omroeporganisaties kunnen voor het nationale en internationale nieuws een beroep doen op een redactie die door haar redactiestatuut voldoende waarborgen biedt inzake journalistieke deontologie, onpartijdigheid en redactionele onafhankelijkheid.

§ 2. De Vlaamse Regering legt aanvullende kwalificatiecriteria op en kent aan elk van die criteria een weging toe.

De aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in het eerste lid, hebben betrekking op :
1° de concrete invulling van het programma-aanbod en het zendschema, in het bijzonder de verscheidenheid in de programmering;
2° de media-ervaring, in het bijzonder de radio-ervaring die aanwezig is bij de participanten in de rechtspersoon;
3° het financiële plan;
4° het businessplan;
5° de technische (zend)infrastructuur.

Artikel 142. (10/05/2009- ...)

§ 1. De regionale radio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen en voor de volledige duur van de erkenning, aan de door hen ingediende offerte, aan de basisvoorwaarden en aan de aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in artikel 141, in overeenstemming waarmee de Vlaamse Regering de erkenning heeft uitgereikt.

§ 2. De regionale radio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben verkregen, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de basisvoorwaarden en van de aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in artikel 141, in het bijzonder wat de algemene programmering betreft, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte. Die kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan.

Wijzigingen die betrekking hebben op de informatieve programma's, de statuten of de aandeelhoudersstructuur, worden aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. Bij de beoordeling van die wijzigingen houdt de Vlaamse Regering inzonderheid rekening met het in stand houden van het pluralisme en van de diversiteit in het radiolandschap.

Artikel 143. (27/08/2012- ...)

De regionale radio-omroeporganisaties kunnen onafhankelijk of binnen een samenwerkingsverband met andere regionale radio-omroeporganisaties opereren.

Een samenwerkingsverband dat bestaat uit alle regionale radio-omroeporganisaties en opgericht is in de vorm van een rechtspersoon die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 138, § 1, is van rechtswege een landelijke radio-omroeporganisatie.

Vanaf de datum van erkenning door de Vlaamse Regering als landelijke radio-omroeporganisatie zijn de bepalingen van onderafdeling II op het samenwerkingsverband van toepassing.

In afwijking van artikel 134, eerste lid, vervalt de erkenning van de regionale radio-omroeporganisaties die deelnemen aan dat samenwerkingsverband, vanaf de datum van erkenning door de Vlaamse Regering van het samenwerkingsverband als landelijke radio-omroeporganisatie.

In afwachting van een nieuwe zendvergunning, uitgereikt door de Vlaamse Regulator voor de Media, en in afwijking van artikel 193, § 1, tweede lid, dragen de regionale radio-omroeporganisaties in kwestie hun zendvergunning over aan het samenwerkingsverband dat erkend is als landelijke radio-omroeporganisatie.

[Onderafdeling III/1. Netwerkradio-omroeporganisaties (ing. decr. 23 december 2016, art. 13, I: 13 februari 2017)]

Artikel 143/1. (13/02/2017- ...)

De netwerkradio-omroeporganisaties hebben tot taak binnen het aan hen toegewezen verzorgingsgebied een programma-aanbod te brengen dat is opgebouwd uit luistertijd rond een van de volgende thema's, profielen of aanbod:
1° een generalistisch profiel of muziekaanbod, met inbegrip van het brengen van journaals en informatie;
2° een Nederlandstalig en Vlaams profiel of muziekaanbod;
3° andere profielen of muziekaanbod.

De Vlaamse Regering erkent ten minste één netwerkradio-omroeporganisatie waarvan het programma-aanbod is opgebouwd rond een Nederlandstalig en Vlaams profiel of muziekaanbod.

Artikel 143/2. (13/02/2017- ...)

§ 1. Om erkend te worden en te blijven, moeten de netwerkradio-omroeporganisaties voldoen aan al de volgende voorwaarden:
1° de voorwaarden, vermeld in artikel 129, 130, 131, 135 en 143/1;
2° de volgende basisvoorwaarden:
a) de netwerkradio-omroeporganisaties worden opgericht in de vorm van een rechtspersoon. Het maatschappelijke doel van de rechtspersoon bestaat in het verzorgen van radioprogramma's. De netwerkradio-omroeporganisaties kunnen alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van hun maatschappelijke doel als die activiteiten samenvallen of verband houden met de omroepactiviteiten.
De leden van de raad van bestuur bekleden geen politiek mandaat en zijn geen beheerder of bestuurder van de openbare omroeporganisatie of een andere rechtspersoon die een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie beheert.
Rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen tussen netwerkradio-omroeporganisaties leiden er niet toe dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent over meer dan twee netwerkradio-omroeporganisaties. Rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen tussen netwerkradio-omroeporganisaties en landelijke radio-omroeporganisaties leiden er niet toe dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent over meer dan één netwerkradio-omroeporganisatie en één landelijke radio-omroeporganisatie;
b) de netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 1°, zendt minstens vier journaals per dag uit die een verscheidenheid aan onderwerpen bevatten;
c) de netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 2°, zendt een aanzienlijk deel van het aanbod uit via de invulling van het Nederlandstalige en Vlaamse profiel of muziekaanbod. De Vlaamse Regering bepaalt dit deel.
De netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 3°, zendt een aanzienlijk deel van het aanbod uit via de invulling van het specifieke gekozen profiel of muziekaanbod. Een deel van dit muziekaanbod bestaat uit Vlaamse muziekproducties;
d) in afwijking van artikel 131 kunnen netwerkradio-omroeporganisaties als vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 2° en 3°, die journaals brengen maar die niet over een eigen redactie beschikken die onder leiding en verantwoordelijkheid van een hoofdredacteur staat en waarvan de redactionele onafhankelijkheid niet gewaarborgd en in een redactiestatuut is vastgelegd, samenwerken met andere redacties als daarbij de onafhankelijkheid van de berichtgeving niet in het gedrang komt en als de redactie waarmee wordt samengewerkt op haar beurt wel voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 131;
e) de netwerkradio-omroeporganisaties delen de nodige informatie mee bij de aanvraag tot erkenning. De Vlaamse Regering bepaalt de inhoud en modaliteiten met betrekking tot die informatie.

§ 2. De Vlaamse Regering legt aanvullende kwalificatiecriteria voor erkenning op en kent aan elk van die criteria een weging toe.

De aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in het eerste lid, hebben betrekking op:
1° de concrete invulling van het programma-aanbod en het zendschema;
2° de media-ervaring;
3° het financiële plan;
4° het businessplan;
5° de technische (zend)infrastructuur;
6° voor de netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 1°, de invulling van de voorwaarde, vermeld in artikel 143/2, § 1, 2°, b);
7° voor de netwerkradio-omroeporganisaties, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 2° en 3°, de invulling van de voorwaarden, vermeld in artikel 143/2, § 1, 2°, c).

Artikel 143/3. (05/08/2018- ...)

§ 1. De netwerkradio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen, voor de volledige duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden, vermeld in artikel 143/1 en 143/2, § 1, in overeenstemming waarmee de Vlaamse Regering de erkenning heeft uitgereikt.

§ 2. De netwerkradio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben verkregen, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de aanvullende kwalificatie-criteria, in artikel 143/2, § 2, 1°, voor wat betreft het zendschema en in artikel 143/2, § 2, 3°, 4° en 5°, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte. De kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan.

In afwijking van paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste lid, wordt de Vlaamse Regulator voor de Media op de hoogte gebracht van de wijzigingen die betrekking hebben op de statuten of op de aandeelhoudersstructuur en worden die aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. Bij de beoordeling van de wijzigingen houdt de Vlaamse Regering rekening met het in stand houden van het pluralisme en de diversiteit in het radiolandschap.

Onderafdeling IV. Lokale radio-omroeporganisaties

Artikel 144. (13/02/2017- ...)

De lokale radio-omroeporganisaties hebben tot taak een verscheidenheid van programma's te brengen met de bedoeling binnen het verzorgingsgebied een verbindende factor te zijn onder de bevolking of de doelgroep op basis van een specifiek profiel, een thematische invulling van het programma-aanbod of een specifiek doelgroepengericht programma-aanbod. Ze zenden uit voor een regio, een stad, een deel van een stad, een gemeente, een beperkt aantal aaneensluitende gemeenten of een welbepaalde doelgroep en brengen informatie over het toegewezen verzorgingsgebied.

Met behoud van de andere bepalingen van dit decreet wijst de Vlaamse Regering een lokale radio-omroeporganisatie aan die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad specifiek gericht is op de Nederlandstalige Brusselaars en nauw samenwerkt met de regionale televisieomroeporganisatie voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De Vlaamse Regering stelt die radio-omroeporganisatie de frequentie of frequenties ter beschikking die ze nodig heeft.

Artikel 145. (13/02/2017- ...)

Om erkend te worden en te blijven, moeten de lokale radio-omroeporganisaties voldoen aan al de volgende voorwaarden:
1° de voorwaarden, vermeld in artikel 129, 130, 131, 135 en 144;
2° de volgende basisvoorwaarden:
a) de lokale radio-omroeporganisaties worden opgericht in de vorm van een rechtspersoon. Het maatschappelijke doel van de rechtspersoon bestaat hoofdzakelijk in het verzorgen van radioprogramma's. De lokale radio-omroeporganisaties kunnen alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de verwezenlijking van hun maatschappelijke doel. Rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen tussen lokale radio-omroeporganisaties zijn niet toegestaan en leiden er evenmin toe dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent over meer dan één radio-omroeporganisatie. Rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen tussen lokale radio-omroeporganisatie enerzijds en anderzijds een of meer landelijke, regionale of netwerkradio-omroeporganisaties zijn evenmin toegestaan en leiden er evenmin toe dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent over die radio-omroeporganisaties. Een rechtspersoon die een lokale radio-omroeporganisatie voor lokaliteit Brussel exploiteert, kan ook de regionale televisieomroeporganisatie exploiteren die als verzorgingsgebied het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad heeft;
b) de rechtspersoon, vermeld in punt a), verzorgt niet meer dan twee radio-omroepprogramma's;
c) de lokale radio-omroeporganisaties, vermeld in artikel 144, zenden een aanzienlijk deel van het aanbod uit met een specifiek muziekprofiel, een thematische invulling van het programma-aanbod of een specifiek doelgroepengericht programma-aanbod;
d) in afwijking van artikel 131 kunnen lokale radio-omroeporganisaties die journaals brengen maar die niet over een eigen redactie beschikken die onder leiding en verantwoordelijkheid van een hoofdredacteur staat en waarvan de redactionele onafhankelijkheid niet gewaarborgd en in een redactiestatuut is vastgelegd, samenwerken met andere redacties als daarbij de onafhankelijkheid van de berichtgeving niet in het gedrang komt en als de redactie waarmee wordt samengewerkt op haar beurt voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 131;
e) de lokale radio-omroeporganisaties delen de nodige informatie mee bij de aanvraag tot erkenning. De Vlaamse Regering bepaalt de inhoud en modaliteiten met betrekking tot deze informatie.

Artikel 146. (05/08/2018- ...)

§ 1. De Vlaamse Regering legt aanvullende kwalificatiecriteria voor erkenning op en kent aan elk van die criteria een weging toe.

De aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in het eerste lid, hebben betrekking op:
1° de concrete invulling van het programma-aanbod en het zendschema, in het bijzonder de invulling van de opdracht, vermeld in artikel 144 en 145, § 1, 2°, c);
2° het financiële plan;
3° de technische (zend)infrastructuur.

§ 2. De lokale radio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen, voor de volledige duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden, vermeld in artikel 145, in overeenstemming waarmee de Vlaamse Regering de erkenning heeft uitgereikt.

De lokale radio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben verkregen, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in artikel 146, § 1, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte. Die kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan.

In afwijking van het tweede lid mogen wijzigingen in de gegevens, vermeld in de offerte die de lokale omroeporganisatie heeft ingediend, waardoor wordt afgeweken van artikel 145, 2°, c), pas worden aangebracht na afloop van het tweede volledige kalenderjaar dat volgt op de datum van de erkenning. De lokale radio-omroeporganisatie brengt de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte. Die kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan.

In afwijking van het eerste, tweede en derde lid wordt de Vlaamse Regulator voor de Media op de hoogte gebracht van wijzigingen die betrekking hebben op de statuten of de aandeelhoudersstructuur en worden die aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. Bij de beoordeling van de wijzigingen houdt de Vlaamse Regering rekening met het in stand houden van het pluralisme en de diversiteit in het radiolandschap.

Afdeling III. Andere radio-omroeporganisaties

Artikel 147. (10/05/2009- ...)

Particuliere radio-omroeporganisaties die hun omroepprogramma's uitsluitend via een kabel-, ethernetwerk of via het internet doorgeven, worden andere radio-omroeporganisaties genoemd en brengen de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte.

Artikel 148. (13/02/2017- ...)

§ 1. Het maatschappelijk doel van die omroeporganisaties bestaat in het verzorgen van radioprogramma's via een kabelomroepnetwerk, een etheromroepnetwerk, een satellietomroepnetwerk of via het internet. Ze kunnen alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de verwezenlijking van hun maatschappelijk doel.

 § 2. ...

Artikel 149. (13/02/2017- ...)

§ 1. Eenieder kan, onder de voorwaarden van deze afdeling, radiodiensten aanbieden, voor zover :
1° de omroeporganisatie is opgericht als een rechtspersoon en onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap valt;
2° de omroeporganisatie voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikelen 129, 130 en 131.

§ 2. De Vlaamse Regulator voor de Media moet minimaal veertien kalenderdagen voor het starten van de dienst op de hoogte worden gebracht van het aanbieden van deze diensten.

Die kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan.

De kennisgeving moet minstens de volgende informatie bevatten : de plaats van uitzending, de plaats van vestiging, de wijze waarop het programmasignaal wordt verspreid, en de statuten.

Voor elk afzonderlijk omroepprogramma wordt een nieuwe kennisgeving verricht.

Elke latere wijziging van die informatie, inzonderheid elke wijziging in de raad van beheer of de raad van bestuur van de omroeporganisatie, wordt zonder verwijl aan de Vlaamse Regulator voor de Media meegedeeld.

§ 3. De kennisgeving, vermeld in paragraaf 2, is niet vereist voor erkende landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties die hun programma's via een kabelomroepnetwerk, etheromroepnetwerk, satellietomroepnetwerk of via internet doorgeven.

HOOFDSTUK II. Particuliere niet-lineaire radio-omroeporganisaties

Artikel 150. (10/05/2009- ...)

§ 1. Eenieder kan, onder de voorwaarden van dit hoofdstuk, niet-lineaire radiodiensten aanbieden, voor zover hij is opgericht als een rechtspersoon en valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap.

Het maatschappelijk doel van niet-lineaire radio-omroeporganisaties bestaat in het aanbieden van niet-lineaire radiodiensten op aanvraag. De aanbieders kunnen alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de verwezenlijking van hun maatschappelijk doel.

§ 2. De Vlaamse Regulator voor de Media moet minimaal veertien kalenderdagen voor het starten van de dienst op de hoogte worden gebracht van het aanbieden van een niet-lineaire radiodienst. Die kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan. De kennisgeving moet minstens de volgende informatie bevatten : de plaats van uitzending, de plaats van vestiging, de wijze waarop het programmasignaal wordt verspreid, en de statuten.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de nader te verstrekken gegevens die de kennisgeving moet bevatten en welke latere wijzigingen in die gegevens aan de Vlaamse Regulator voor de Media moeten worden meegedeeld.

TITEL IV. TELEVISIEDIENSTEN

HOOFDSTUK I. Bepalingen die gelden voor alle televisiediensten

[Afdeling I. Televisieomroeporganisaties die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap (ing. decr. 17 januari 2014, art. 2, I: 21 februari 2014)]

Artikel 150/1. (21/02/2014- ...)

§ 1. Een televisieomroeporganisatie valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap als ze aan een van de onderstaande voorwaarden voldoet :
1° ze is gevestigd in het Nederlandse taalgebied;
2° ze is gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de activiteiten behoren uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap.

§ 2. Een televisieomroeporganisatie is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad als ze aan een van de onderstaande voorwaarden voldoet :
1° het hoofdkantoor is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waar de redactionele beslissingen worden genomen;
2° een aanzienlijk deel van het personeel van de televisieomroeporganisatie werkt in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waar het hoofdkantoor is gevestigd, terwijl de redactionele beslissingen worden genomen in een andere lidstaat van de Europese Unie;
3° een aanzienlijk deel van het personeel van de televisieomroeporganisatie werkt in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waar de redactionele beslissingen worden genomen, terwijl het hoofdkantoor gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie;
4° het hoofdkantoor is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waar een aanzienlijk deel van het personeel van de televisieomroeporganisatie werkt, terwijl de redactionele beslissingen worden genomen in een andere lidstaat van de Europese Unie, waar ook een aanzienlijk deel van het personeel van de televisieomroeporganisatie werkt;
5° er is geen aanzienlijk deel van het personeel van de televisieomroeporganisatie dat werkt in het Nederlandse taalgebied, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of in een andere lidstaat van de Europese Unie, maar de televisieomroeporganisatie is het eerst begonnen met het aanbieden van televisiediensten in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad overeenkomstig het recht van de Vlaamse Gemeenschap en de televisieomroeporganisatie heeft een duurzame en reële band met de economie van de Vlaamse Gemeenschap;
6° een aanzienlijk deel van het personeel van de televisieomroeporganisatie werkt in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waar het hoofdkantoor is gevestigd, terwijl de redactionele beslissingen worden genomen in een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie;
7° een aanzienlijk deel van het personeel van de televisieomroeporganisatie werkt in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waar de redactionele beslissingen worden genomen, terwijl het hoofdkantoor gevestigd is in een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie.

§ 3. Een televisieomroeporganisatie die niet voldoet aan een van de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap als ze aan een van de onderstaande voorwaarden voldoet :
1° ze maakt gebruik van een aarde-satellietverbinding vanuit het Nederlandse taalgebied of van een aarde-satellietverbinding vanuit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die uitsluitend behoort tot de Vlaamse Gemeenschap;
2° ze maakt gebruik van satellietcapaciteit die behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap hoewel ze geen gebruikmaakt van een aarde-satellietverbinding als vermeld in punt 1°.

§ 4. Een televisieomroeporganisatie die niet voldoet aan een van de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2 of paragraaf 3, valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap als ze gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad volgens artikel 49 tot en met 55 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

§ 5. Dit decreet is niet van toepassing op televisiediensten die uitsluitend bestemd zijn voor ontvangst in een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie, en die niet rechtstreeks of onrechtstreeks met standaardapparatuur voor de consument door het publiek in het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of elders in de Europese Unie worden ontvangen.

[Afdeling I/1 (verv. decr. 17 januari 2014, art. 2, I: 21 februari 2014)]. Toegang tot televisiediensten voor personen met een visuele of auditieve handicap

Artikel 151. (27/08/2012- ...)

§ 1. De openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en de particuliere televisieomroeporganisaties maken een aanzienlijk deel van hun omroepprogramma toegankelijk voor personen met een visuele of auditieve handicap. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van ondertiteling, audiobeschrijving, gebarentaal en auditieve ondertiteling.

§ 2. De regionale televisieomroeporganisaties maken hun journaals op weekdagen vanaf 20 uur toegankelijk voor personen met een auditieve handicap. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van ondertiteling.

§ 3. Private televisieomroeporganisaties met een gemiddeld marktaandeel van 2 % die een hoofdjournaal uitzenden en gedurende zes maanden voorafgaand aan de eerste uitzending ervan een gemiddeld marktaandeel van 2 % hebben, moeten dat hoofdjournaal ondertitelen. Het hoofdjournaal is het journaal met gemiddeld het hoogste kijkcijfer.

Private televisieomroeporganisaties die starten met het uitzenden van een hoofdjournaal maar op de dag van de eerste uitzending ervan geen marktaandeel van 2 % hebben, moeten dat hoofdjournaal ondertitelen binnen een termijn van 12 maanden die begint te lopen vanaf de dag dat de private televisieomroeporganisaties ononderbroken gedurende 6 maanden een gemiddeld marktaandeel van 2 % hebben gehad.

Private televisieomroeporganisaties die op 1 januari 2010 een marktaandeel van 2 % hadden en nog steeds hebben bij de inwerkingtreding van dit decreet, en die andere journaals dan het hoofdjournaal en actualiteitenprogramma's uitzenden of die starten met het uitzenden van andere journaals dan het hoofdjournaal en actualiteitenprogramma's, moeten deze andere journaals dan het hoofdjournaal en 90 % van de actualiteitenprogramma's ondertitelen ten laatste op 1 januari 2013. Private televisieomroeporganisaties die na 1 januari 2013 starten met het uitzenden van andere journaals dan het hoofdjournaal en actualiteitenprogramma's en die gedurende 6 maanden voorafgaand aan deze startdatum een ononderbroken marktaandeel van 2 % hebben, dienen deze andere journaals dan het hoofdjournaal en 90 % van de actualiteitenprogramma's te ondertitelen van bij de start van de uitzendingen. Deze verplichting geldt niet voor actualiteitenprogramma's die uitsluitend aan sportverslaggeving zijn gewijd.

Private televisieomroeporganisaties die starten met het uitzenden van andere journaals dan het hoofdjournaal en actualiteitenprogramma's maar op 1 januari 2010 geen gemiddeld marktaandeel van 2 % hebben, moeten deze andere journaals dan het hoofdjournaal en 90 % van de actualiteitenprogramma's ondertitelen binnen een termijn van 36 maanden die begint te lopen vanaf de dag dat de private televisieomroeporganisaties ononderbroken gedurende 6 maanden een gemiddeld marktaandeel van 2 % hebben gehad. Deze verplichting geldt niet voor actualiteitenprogramma's die uitsluitend aan sportverslaggeving zijn gewijd.

Het marktaandeel van een private omroeporganisatie is het aandeel dat een private omroeporganisatie heeft in het totale kijkcijferbereik op de televisieomroepmarkt binnen een bepaalde periode.

§ 4. De Vlaamse Regering legt een tijdspad en quota op voor :
1° andere ondertiteling dan vermeld in paragraaf 2 en 3;
2° audiobeschrijving;
3° gebarentaal;
4° auditieve ondertiteling.

§ 5. De Vlaamse Regering verstrekt subsidies voor elke techniek om televisiediensten toegankelijk te maken.

De Vlaamse Regering legt daarvoor criteria vast.

Afdeling II. Het uitzenden van cinematografische werken

Artikel 152. (10/05/2009- ...)

Aanbieders van televisiediensten mogen geen cinematografische werken uitzenden buiten de met de houders van rechten overeengekomen tijdvakken.

Afdeling III. Evenementenregeling

Artikel 153. (21/02/2014- ...)

§ 1. De Vlaamse Regering stelt een lijst op van evenementen die worden geacht van aanzienlijk belang voor de samenleving te zijn en die, om die reden, niet op een exclusieve basis zodanig mogen worden uitgezonden dat een belangrijk deel van het publiek in de Vlaamse Gemeenschap dergelijke evenementen niet via rechtstreekse of uitgestelde verslaggeving op televisie kan volgen.

Een belangrijk deel van het publiek in de Vlaamse Gemeenschap wordt geacht een evenement van aanzienlijk belang voor de samenleving op televisie te kunnen volgen als :
1° het evenement wordt uitgezonden door een televisieomroeporganisatie die in het Nederlands uitzendt;
2° het een televisieomroeporganisatie betreft die door ten minste 90 % van het publiek kan worden ontvangen zonder extra betaling boven op de prijs van het abonnement op het basispakket van een dienstenverdeler.

Televisieomroeporganisaties die niet voldoen aan de bepalingen van het tweede lid, 1° of 2°, en die exclusieve uitzendrechten verwerven om evenementen die worden geacht van aanzienlijk belang voor de samenleving te zijn, uit te zenden in het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, kunnen die rechten alleen uitoefenen als ze via gesloten overeenkomsten kunnen waarborgen dat een belangrijk deel van het publiek in de Vlaamse Gemeenschap niet verhinderd wordt die evenementen te volgen op televisie, zoals bepaald in het tweede lid.

Televisieomroeporganisaties die exclusieve uitzendrechten hebben, kunnen sublicenties verlenen tegen redelijke marktprijzen en binnen termijnen die tussen de televisieomroeporganisaties in onderling overleg afgesproken moeten worden aan televisieomroeporganisaties die voldoen aan de voorwaarden van het tweede lid, 1° en 2°. Als geen enkele televisieomroeporganisatie bereid wordt gevonden om onder die voorwaarden sublicenties te nemen, mag de betrokken televisieomroeporganisatie in afwijking van de bepalingen van het tweede lid, alsnog gebruikmaken van de verworven uitzendrechten.

§ 1/1. Een evenement kan als een evenement van aanzienlijk belang voor de samenleving worden beschouwd als aan minstens twee van volgende voorwaarden is voldaan :
1° het evenement heeft een belangrijke algemene nieuwswaarde en ontlokt een brede interesse bij het publiek;
2° het evenement vindt plaats in het kader van een belangrijke internationale competitie of is een wedstrijd waaraan de nationale ploeg, een Belgisch clubteam of een of meer Belgische sportmannen of sportvrouwen deelnemen;
3° het evenement behoort tot een belangrijke sportdiscipline of heeft een belangrijke culturele waarde in de Vlaamse Gemeenschap;
4° het evenement haalt hoge kijkcijfers in zijn categorie.

De Vlaamse Regering bepaalt of die evenementen via volledige of gedeeltelijke rechtstreekse verslaggeving of via volledige of gedeeltelijke uitgestelde verslaggeving beschikbaar moeten zijn.

§ 2. De televisieomroeporganisaties mogen de door hen verworven exclusieve rechten niet op zodanige wijze uitoefenen dat een belangrijk deel van het publiek in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap de door die andere lidstaat aangewezen evenementen niet op televisie in het basispakket van een dienstenverdeler kan volgen via volledige of gedeeltelijke rechtstreekse verslaggeving of, waar nodig of passend om objectieve redenen van openbaar belang, via volledige of gedeeltelijke uitgestelde verslaggeving, zoals door die andere lidstaat is bepaald.

§ 3. In paragraaf 1 en 2 wordt onder basispakket van een dienstenverdeler verstaan : het algemene of eerste pakket van omroepdiensten dat aangeboden wordt door een dienstenverdeler. Dat sluit extra kosten voor de aanschaf van bijkomende maar noodzakelijke apparatuur, zoals een decoder, niet uit. Een bijkomend pakket van omroepdiensten met premium content, bijvoorbeeld sport of film, dat door een dienstenverdeler wordt aangeboden naast het basispakket en waarvoor de consument extra moet betalen bovenop de prijs van het basispakket, behoort niet tot het basispakket van een dienstenverdeler.

Afdeling IV. De bevordering van Europese producties

Artikel 154. (10/05/2009- ...)

De televisieomroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en de particuliere lineaire televisieomroeporganisaties streven ernaar om het grootste gedeelte van hun niet aan informatie, sport, spel, reclame, teletekst en telewinkelen gewijde zendtijd te reserveren voor Europese producties.

Een aanzienlijk deel ervan moet worden besteed aan Nederlandstalige Europese producties.

De Vlaamse Regering kan ter uitvoering van lid 1 en lid 2 quota opleggen.

Artikel 155. (10/05/2009- ...)

De televisieomroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en de particuliere lineaire televisieomroeporganisaties streven ernaar om ten minste tien procent van hun niet aan informatie, sport, spel, reclame, teletekst en telewinkelen gewijde zendtijd te besteden aan Europese producties die vervaardigd zijn door van de televisieomroeporganisaties onafhankelijke producenten.

Een aanzienlijk deel ervan moet worden besteed aan recente producties. Dat zijn producties die binnen een periode van vijf jaar nadat ze gemaakt zijn, worden uitgezonden.

Er moet voldoende ruimte worden gemaakt voor recente Nederlandstalige Europese producties.

De Vlaamse Regering kan ter uitvoering van leden 1, 2 en 3 quota opleggen.

Artikel 156. (10/05/2009- ...)

De televisieomroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en de particuliere lineaire televisieomroeporganisaties bezorgen elk jaar voor 31 maart aan de Vlaamse Regulator voor de Media een verslag over de wijze waarop aan de bepalingen van artikelen 154 en 155 is voldaan. De Vlaamse Regulator voor de Media maakt die gegevens openbaar.

Artikel 157. (01/01/2019- ...)

§ 1. De niet-lineaire televisieomroeporganisaties bieden in hun programma-catalogus minstens 30% Europese producties aan waarvan een aanzienlijk deel Nederlandstalige Europese producties zijn. De niet-lineaire televisieomroeporganisaties zorgen voor een prominente plaats van deze Europese producties in hun programmacatalogus.

Het eerste lid is niet van toepassing op niet-lineaire televisieomroep-organisaties met een lage omzet of een klein publiek en is niet van toepassing op kleine en micro-ondernemingen. De Vlaamse Regering bepaalt de criteria van een lage omzet en van een klein publiek.

De Vlaamse Regering kan voor de bepaling van een aanzienlijk deel Nederlandstalige Europese producties zoals bedoeld in het eerste lid quota opleggen.

§ 2. De particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties nemen deel aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken, ofwel onder de vorm van een financiële bijdrage aan de productie of de coproductie van Vlaamse audiovisuele werken, ofwel onder de vorm van een gelijkwaardige financiële bijdrage aan het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, opgericht bij het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds. Deze bijdrage wordt door het Vlaams Audiovisueel Fonds besteed aan Vlaamse, kwalitatieve onafhankelijke coproducties in reeksvorm.

De particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties die deelnemen aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken onder de vorm van een financiële bijdrage aan het Vlaams Audiovisueel Fonds, kunnen rechten verwerven met betrekking tot producties die gerealiseerd worden met die financiële bijdrage. De Vlaamse Regering bepaalt hiervoor de nadere voorwaarden en procedures.

De Vlaamse Regering bepaalt de criteria, de voorwaarden en de procedures voor de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken, met inbegrip van de grondslag, het tarief of het bedrag en eventuele vrijstellingen of verminderingen van de financiële bijdrage.

Het besluit van de Vlaamse Regering strekkende tot de uitvoering van het tweede lid, alsook ieder later besluit van de Vlaamse Regering strekkende tot de wijziging van datzelfde besluit, wordt van rechtswege opgeheven met terugwerkende kracht tot op de datum van de inwerkingtreding ervan als het niet binnen één maand na de goedkeuring door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement ter bekrachtiging wordt voorgelegd. Het besluit wordt bekrachtigd bij decreet binnen zes maanden na de goedkeuring ervan. Die periodes worden opgeschort tijdens het parlementaire reces en bij de ontbinding van het parlement.

§ 3. De niet-lineaire televisieorganisaties bezorgen elk jaar voor 31 maart aan de Vlaamse Regulator voor de Media een verslag over de wijze waarop aan de bepalingen van de paragrafen 1 en 2 is voldaan. De Vlaamse Regulator voor de Media maakt die gegevens openbaar.

§ 4. De bepalingen van paragrafen 2 en 3 zijn ook van toepassing op niet-lineaire televisieomroeporganisaties die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie en niet-lineaire televisiediensten aanbieden die gericht zijn op het Nederlandse taalgebied.

HOOFDSTUK II. Particuliere lineaire televisiediensten

Afdeling I. Algemene bepalingen

Artikel 158. (10/05/2009- ...)

Tot de particuliere lineaire televisieomroeporganisaties behoren :
1° regionale televisieomroeporganisaties;
2° private televisieomroeporganisaties.

Artikel 159. (10/05/2009- ...)

Onder de voorwaarden, vermeld in deze afdeling, worden particuliere lineaire televisieomroeporganisaties erkend door de Vlaamse Regering of aangemeld bij de Vlaamse Regulator voor de Media. Om erkend te worden, moeten ze worden opgericht als een privaatrechtelijke rechtspersoon en moeten ze onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de procedure voor het verkrijgen van de erkenning en voor de wijze van kennisgeving.

Artikel 160. (10/05/2009- ...)

De particuliere lineaire televisieomroeporganisaties hebben als maatschappelijk doel het verzorgen van programma's. Ze mogen alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van hun doel.

Afdeling II. De private televisieomroeporganisaties

Artikel 161. (10/05/2009- ...)

Private televisieomroeporganisaties moeten aangemeld worden bij de Vlaamse Regulator voor de Media. De kennisgeving wordt minimaal veertien kalenderdagen voor de start van het aanbieden van de lineaire televisiediensten gedaan.

De kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan en moet minstens de volgende informatie bevatten : alle gegevens die kunnen dienen om te bepalen of de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is voor de televisiedienst in kwestie, de statuten, de financiële structuur, en een duidelijke omschrijving van de te leveren dienst.

Na de kennisgeving moet elke wijziging van de informatie, vermeld in het tweede lid, door de private omroeporganisatie in kwestie zo spoedig mogelijk aan de Vlaamse Regulator voor de Media worden meegedeeld.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de kennisgevingen die de private televisieomroeporganisaties moeten naleven.

Artikel 162. (10/05/2009- ...)

Voor elk omroepprogramma is een kennisgeving vereist.

Private televisieomroeporganisaties die een omroepprogramma aanbieden dat uitsluitend bestaat uit telewinkelprogramma's, en private televisieomroeporganisaties die een omroepprogramma aanbieden dat uitsluitend bestaat uit zelfpromotie, maken daarvan uitdrukkelijk melding in de kennisgeving.

Artikel 163. (10/05/2009- ...)

Eenieder kan, onder de voorwaarden van dit hoofdstuk, private lineaire televisiediensten aanbieden, voor zover :
1° de aanbieder van lineaire televisiediensten is opgericht als een privaatrechtelijke rechtspersoon en onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap valt;
2° het maatschappelijk doel van de privaatrechtelijke rechtspersoon bestaat in het aanbieden van lineaire televisiediensten, met uitsluiting van het aanbieden van lineaire omroepdiensten als vermeld in artikel 165. De private omroeporganisaties kunnen alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de verwezenlijking van hun maatschappelijk doel;
3° de private omroeporganisatie onafhankelijk is van een politieke partij;
4° de uitzendingen onder de redactionele eindverantwoordelijkheid staan van het personeel;
5° de private omroeporganisatie in het Nederlands uitzendt, behoudens afwijkingen, toe te staan door de Vlaamse Regering.

Artikel 164. (10/05/2009- ...)

Als private televisieomroeporganisaties journaals en duidingsprogramma's brengen, moeten die worden verzorgd door een eigen redactie. De redactionele onafhankelijkheid wordt gewaarborgd en in een redactiestatuut vastgelegd.

Afdeling III. De regionale televisieomroeporganisaties

Artikel 165. (21/03/2014- ...)

Een regionale televisieomroeporganisatie heeft als taak regionale informatie te brengen met de bedoeling binnen het verzorgingsgebied, dat aan de regionale televisieomroeporganisaties door de Vlaamse Regering krachtens artikel 168 wordt toegewezen, de communicatie onder de bevolking en tussen de overheden en de bevolking te bevorderen en bij te dragen tot de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio.

Naast de taak, vermeld in het eerste lid, vervult de regionale televisieomroeporganisatie de volgende opdrachten:
1° het bereiken van een zo groot mogelijk aantal kijkers binnen het verzorgingsgebied met programma's met regionale informatie over het verzorgingsgebied;
2° het verzekeren van een hoge mate van betrokkenheid van kijkers bij de programma's door het aanbod van interactieve toepassingen;
3° het voeren van een actief diversiteitsbeleid in de organisatie en in het programma-aanbod.

Onder regionale informatie worden onder meer journaals, achtergrondinformatie, debatten, verkiezingsuitzendingen en serviceprogramma's verstaan.

In het kader van de taakomschrijving van regionale televisieomroeporganisaties, vermeld in het eerste lid, kan de regionale televisieomroeporganisatie zendtijd ter beschikking stellen van regionale actoren, maar ze blijft wel zelf verantwoordelijk voor de uitzendingen.

Artikel 166. (01/01/2017- ...)

§ 1. De regionale televisieomroeporganisaties mogen pas programma's verzorgen nadat ze daartoe door de Vlaamse Regering zijn erkend.

De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor het verkrijgen van de erkenning, alsook mogelijke nadere maatregelen bij de bepaling van het verzorgingsgebied.

§ 2. De Vlaamse Regering sluit met de erkende regionale televisieomroeporganisaties een samenwerkingsovereenkomst voor de duur van vijf jaar. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de ondertitelingsopdracht en de uitvoering van de decretale opdrachten, vermeld in artikel 151 en 165, en bepaalt de criteria en modaliteiten voor het verkrijgen en aanwenden van subsidies. Als bij het verstrijken van de samenwerkingsovereenkomst geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden, wordt de samenwerkingsovereenkomst van rechtswege verlengd tot het ogenblik dat een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden.

Artikel 166/1. (05/08/2018- ...)

 § 1. Voor de commerciële exploitatie van haar omroepprogramma of de verzorging van het omroepprogramma door de exploitatiemaatschappij, onverminderd de redactionele verantwoordelijkheid van de regionale televisieomroeporganisatie, kan de regionale televisieomroeporganisatie een overeenkomst sluiten met een exploitatiemaatschappij. Onder commerciële exploitatie wordt verstaan: het geheel van commerciële activiteiten die bijdragen aan de financiering van het omroepprogramma van de regionale televisieomroeporganisatie.

Een exploitatiemaatschappij verzorgt de commerciële exploitatie van het omroepprogramma of, onverminderd de redactionele verantwoordelijkheid van de regionale televisieomroeporganisatie, het omroepprogramma van één of meer regionale televisieomroeporganisaties. Het aandeelhouderschap van een exploitatiemaatschappij kan voor maximaal 25% plus één aandeel in handen zijn van een of meer regionale televisieomroeporganisaties.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden waaraan een exploitatiemaatschappij moet voldoen en bepaalt de minimumvereisten die in de exploitatieovereenkomst tussen de regionale televisieomroeporganisatie en de exploitatiemaatschappij worden opgenomen. Die minimumvereisten omvatten minstens de plicht om, als de verzorging van het omroepprogramma aan de exploitatiemaatschappij wordt overgedragen, in de exploitatieovereenkomst een regeling op te nemen over de redactionele onafhankelijkheid, de naleving van het redactiestatuut en de verantwoordelijkheid van de regionale televisieomroeporganisatie voor de inhoud van de programma's.

De verzorging van de journaals en de aanstelling van de hoofdredacteur en van de redactie mogen, in afwijking van het eerste lid, niet via de exploitatieovereenkomst aan de exploitatiemaatschappij toevertrouwd worden.

§ 2. De regionale televisieomroeporganisaties worden vanaf 1 januari 2015 door dienstenverdelers die geld innen voor derden en die het omroepprogramma van de regionale televisieomroeporganisaties doorgeven, vergoed op basis van de bereikmeting van hun omroepprogramma.

De regionale televisieomroeporganisaties waarvan het verzorgingsgebied minder dan 750.000 inwoners telt en waarvan, op basis van een of meerdere door de Vlaamse Regering vast te stellen indicatoren, aangenomen kan worden dat de thuistaal van een relatief hoog aandeel inwoners Frans is, ontvangen vanaf 1 januari 2018 van de dienstenverdelers die geld innen voor derden en die het omroepprogramma van de regionale televisieomroeporganisaties doorgeven, hiervoor een compensatie van 100.000 euro. Dit bedrag wordt voorafgenomen van de jaarlijkse totale vergoeding, vermeld in het vierde lid. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere grenzen van het relatief hoog aandeel.

De bereikmeting, vermeld in het eerste lid, is het resultaat van het gemiddeld procentueel dagbereik van een regionale televisieomroeporganisatie dat de Vlaamse Regulator voor de Media berekend heeft. Het gemiddeld procentueel dagbereik wordt berekend op basis van de bereikcijfers die door de dienstenverdelers die geld innen voor derden en die het omroepprogramma van de regionale televisieomroeporganisaties doorgeven, aan de Vlaamse Regulator voor de Media ter beschikking worden gesteld.

De jaarlijkse totale vergoeding die de dienstenverdelers die geld innen voor derden en die het omroepprogramma van de regionale televisieomroeporganisaties doorgeven ter beschikking moeten stellen voor de compensatie vermeld in het tweede lid en voor de bereikvergoeding van de regionale omroeporganisaties, wordt vastgesteld op 2,3 euro x het totaal aantal abonnees van deze dienstenverdelers berekend op grond van de door de Vlaamse Regulator voor de Media aanvaarde gegevens die werden meegedeeld in uitvoering van artikel 182.

De Vlaamse Regering bepaalt het tijdstip waarop het totaal aantal abonnees wordt vastgesteld voor de toepassing van het vierde lid.

De compensatie, vermeld in het tweede lid, wordt vanaf 1 januari 2019 jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer, zoals bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen. Die compensatie wordt geïndexeerd door ze te vermenigvuldigen met het voormelde prijsindexcijfer, vastgesteld voor de maand januari van het lopende jaar en te delen door het voormelde prijsindexcijfer, vastgesteld voor de maand januari van het jaar 2018.

De bereikvergoedingen waarvan sprake in het eerste lid, berekend door de Vlaamse Regulator voor de Media op basis van de bereikmeting bedoeld in het derde lid, worden door de dienstenverdelers die geld innen voor derden en die het omroepprogramma van de regionale televisieomroeporganisaties doorgeven, betaald aan de regionale televisieomroep- organisaties.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en modaliteiten voor de terbeschikkingstelling door de dienstenverdelers die geld innen voor derden en die het omroepprogramma van de regionale televisieomroeporganisaties doorgeven, van de bereikcijfers aan de Vlaamse Regulator voor de Media, voor de berekening van het gemiddeld procentueel dagbereik van de regionale omroeporganisaties door de Vlaamse Regulator voor de Media, voor de berekening van de afzonderlijke bereikvergoedingen door de Vlaamse Regulator voor de Media en voor de betaling van de bereikvergoedingen aan de afzonderlijke regionale televisieomroeporganisaties door deze dienstenverdelers.

De vergoedingen, vermeld in het vierde lid, worden vanaf 1 januari 2016 jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer zoals bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen. Dit gebeurt door de vergoedingen, vermeld in het vierde lid, te vermenigvuldigen met het hierboven vermeld prijsindexcijfer vastgesteld voor de maand januari van het lopende jaar en te delen door het hierboven vermeld prijsindexcijfer vastgesteld voor de maand januari van het jaar 2015.

Het totale bedrag van de vergoedingen vermeld in het eerste lid wordt berekend op kwartaalbasis na afloop van elk kwartaal. Het bedrag wordt betaald uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal dat daarop volgt en is gelijk aan de som van de vastgestelde bedragen die voortvloeien uit het overeenkomstig lid 3 bepaalde bereik.

De Vlaamse Regulator voor de Media berekent voor elke regionale televisieomroeporganisatie het gemiddeld procentueel dagbereik in het laatste kwartaal van 2014, op basis van de bereikcijfers die door de dienstenverdelers die geld innen voor derden en die het omroepprogramma van de regionale televisieomroeporganisaties doorgeven, aan de Vlaamse Regulator voor de Media ter beschikking worden gesteld.

Met ingang van 1 januari 2016 zullen regionale televisieomroeporganisaties, waarvan het gemiddeld procentueel dagbereik in het laatste kwartaal van elk jaar vanaf 2015 met meer dan 20% gedaald is ten opzichte van het gemiddeld procentueel dagbereik van het laatste kwartaal van 2014, om recht te hebben op de vergoeding conform deze paragraaf, met toepassing van paragraaf 1 een overeenkomst sluiten met een exploitatiemaatschappij. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten voor toepassing van dit lid.

§ 3. In afwijking van artikel 169, eerste lid, 4°, kan de Vlaamse Regering in individuele gevallen toestemming verlenen aan een vereniging die een exploitatieovereenkomst heeft gesloten, om meer dan één omroepprogramma te verzorgen.

§ 4. De organen van regionale televisieomroeporganisaties die een exploitatieovereenkomst hebben gesloten als vermeld in paragraaf 1, voldoen bovendien aan de volgende voorwaarden:
1° de algemene vergadering en de raad van bestuur worden representatief samengesteld uit personen die wonen in het betrokken verzorgingsgebied van de regionale omroeporganisatie;
2° maximaal twee derde van de leden van de algemene vergadering en van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht, en minimaal één van de leden van die organen heeft een etnisch-cultureel diverse achtergrond. De algemene vergadering en de raad van bestuur moeten in hun samenstelling een evenwichtige en evenredige leeftijdsdiversiteit die de demografische realiteit van onze meerderjarige bevolking volgt, weerspiegelen;
3° één werkend lid van de algemene vergadering wordt aangewezen door de exploitatiemaatschappij waarmee de regionale televisieomroeporganisatie een exploitatieovereenkomst heeft gesloten;
4° de mandaten in de raad van bestuur gelden voor vier jaar. Elke vier jaar wordt minstens de helft van de leden van de raad van bestuur vervangen. Een individuele bestuurder kan nooit langer zetelen dan twaalf jaar.

§ 5. Onverminderd de toepassing van artikel 169 en 170 ontvangen de regionale televisieomroeporganisaties die een exploitatieovereenkomst hebben gesloten als vermeld in paragraaf 1, en die voldoen aan de overige bepalingen van dit artikel, van de Vlaamse Regering een nieuwe erkenning waarin wordt vermeld dat de exploitatieovereenkomst is gesloten.

§ 6. Dit artikel is niet van toepassing in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Artikel 167. (10/05/2009- ...)

Met het oog op de erkenning bezorgen de regionale televisieomroeporganisaties alle gegevens die kunnen dienen om te bepalen of de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is voor de omroeporganisatie in kwestie, de statuten, de financiële structuur, het programma-aanbod en het uitzendschema aan de Vlaamse Regering.

Na de erkenning moet elke fundamentele wijziging van de informatie, vermeld in het eerste lid, door de omroeporganisatie in kwestie zo spoedig mogelijk aan de Vlaamse Regering worden meegedeeld.

Artikel 168. (21/03/2014- ...)

De Vlaamse Regering bakent de verzorgingsgebieden van de regionale televisieomroeporganisaties af, waaronder het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Binnen een verzorgingsgebied kan door de Vlaamse Regering slechts aan een regionale televisieomroeporganisatie een erkenning worden verleend.

De Vlaamse Regering bepaalt waar het omroepprogramma en de programma's van de regionale televisieomroeporganisaties verspreid kunnen worden, en onder welke voorwaarden. De journaals van de regionale televisieomroeporganisaties kunnen verspreid worden in de ganse Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 169. (05/08/2018- ...)

Om erkend te worden en te blijven, moeten de regionale televisieomroeporganisaties voldoen aan de volgende voorwaarden :
1° de vorm hebben van een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de beheerders geen beheerder mogen zijn van een andere vereniging die een regionale televisieomroeporganisatie in eigendom heeft of beheert;
2° de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en meer bepaald binnen hun verzorgingsgebied;
3° het maatschappelijk doel van de vereniging is beperkt tot het uitsluitend verzorgen van regionale programma's;
4° één vereniging verzorgt niet meer dan één regionale omroepdienst;
5° de regionale televisieomroeporganisaties zijn onafhankelijk van een politieke partij, een beroepsvereniging of een organisatie met een commercieel doel;
6° de regionale televisieomroeporganisaties zenden uit in het Nederlands, behoudens afwijkingen die door de Vlaamse Regering worden toegestaan;
7° de regionale televisieomroeporganisaties zenden eigen programma's uit. In de eigen programma's streven de regionale televisieomroeporganisaties ernaar om de uitdrukkingsmogelijkheden van de plaatselijke bevolking te ontwikkelen en haar deelname eraan aan te moedigen. Met eigen programma's worden programma's of programmaonderdelen bedoeld die ofwel door eigen personeel ofwel in opdracht en onder eindverantwoordelijkheid van het personeel van de regionale televisieomroeporganisatie worden uitgewerkt en gerealiseerd ofwel ter uitvoering van de exploitatieovereenkomst, vermeld in artikel 166/1, § 1, worden uitgewerkt en gerealiseerd, onverminderd de redactionele eindverantwoordelijkheid van de regionale televisieomroeporganisaties;
8° het omroepprogramma van de regionale televisieomroeporganisaties heeft voor ten minste tachtig procent betrekking op het eigen regionale verzorgingsgebied;
9° voor de journaals is een hoofdredacteur verantwoordelijk. De redactionele onafhankelijkheid wordt gewaarborgd en in een redactiestatuut vastgelegd. Voor zijn nieuwsvoorziening kan de regionale televisieomroeporganisatie een beroep doen op samenwerkingsverbanden. De voorwaarden daarvoor worden door de Vlaamse Regering bepaald;
10° de regionale televisieomroeporganisaties bezorgen jaarlijks een werkingsverslag en een financieel verslag. De Vlaamse Regulator voor de Media en meer bepaald de daartoe aangestelde ambtenaren kunnen alle noodzakelijke documenten opvragen en ter plaatse onderzoeken of de erkenningsvoorwaarden worden nageleefd.

De bepaling van lid 1, 3°, geldt niet voor de regionale televisieomroeporganisatie met als verzorgingsgebied het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Deze regionale televisieomroeporganisatie kan, naast de vervulling van haar opdracht zoals bepaald in artikel 165, ook een lokale radio-omroeporganisatie met als lokaliteit Brussel exploiteren.

In afwijking van lid 1, 4°, kan de Vlaamse Regering in individuele gevallen toestemming verlenen aan een vereniging die een exploitatieovereenkomst heeft gesloten, om meer dan één omroepprogramma te verzorgen.

Met behoud van de toepassing van lid 1, 5°, kan een regionale televisieomroeporganisatie een exploitatieovereenkomst sluiten als bedoeld in artikel 166/1, § 1.

Artikel 170. (10/05/2009- ...)

§ 1. De duur van de erkenning als regionale televisieomroeporganisatie bedraagt negen jaar. De erkenning kan worden verlengd met perioden van negen jaar op verzoek van de aanvrager. Dat verzoek wordt conform artikel 219 uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de lopende erkenningstermijn ingediend.

De Vlaamse Regering moet, als ze de erkenning niet wil verlengen, uiterlijk een jaar voor het verstrijken van de erkenningstermijn de regionale televisieomroeporganisatie daarvan op de hoogte brengen met een aangetekende brief, die gericht is aan de voorzitter van de raad van bestuur op het adres van de maatschappelijke zetel.

§ 2. De Vlaamse Regulator voor de Media kan op ieder ogenblik de erkenning als regionale televisieomroeporganisatie schorsen of intrekken, als de bepalingen van deze afdeling of de uitvoeringsbepalingen ervan niet worden nageleefd.

§ 3. De Vlaamse Regering kan, als de regionale televisieomroeporganisatie daarom verzoekt, de behandeling van de opschorting of intrekking van de erkenning maximaal drie maanden schorsen om de omroeporganisatie in kwestie de kans te geven aan alle voorschriften te voldoen. Na verloop van die periode wordt de behandeling van het dossier hervat als de grond daartoe nog voorhanden is.

Artikel 171. (10/05/2009- ...)

De algemene vergadering van de regionale televisieomroeporganisatie wordt representatief samengesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met politieke, sociale, culturele, levensbeschouwelijke en regionale criteria.

Elke bestuurlijke overheid die gesitueerd is binnen het verzorgingsgebied en financieel bijdraagt in de jaarlijkse werkingskosten, kan deel uitmaken van de algemene vergadering van de regionale televisieomroeporganisatie.

Artikel 172. (27/08/2012- ...)

De raad van bestuur van de regionale televisieomroeporganisatie moet representatief worden samengesteld en mag voor niet meer dan een vijfde bestaan uit leden die :
1° een politiek mandaat uitoefenen;
2° een leidinggevende functie of de functie van bestuurder uitoefenen in een beroepsvereniging van werkgevers of werknemers;
3° een leidinggevende functie of de functie van bestuurder uitoefenen in een pers-, advertentie- of reclamebedrijf, bij de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap of bij een private televisieomroeporganisatie;
4° een leidinggevende functie of de functie van bestuurder uitoefenen bij een aanbieder van een kabelomroepnetwerk.

In geen geval mogen de leden van de raad van bestuur deel uitmaken van een college van burgemeester en schepenen, een bestendige deputatie, de Vlaamse Regering, de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of de federale regering.

Artikel 173. (10/05/2009- ...)

Elke wijziging in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de regionale televisieomroeporganisatie moet worden meegedeeld aan de Vlaamse Regulator voor de Media.

HOOFDSTUK III. Particuliere niet-lineaire televisiediensten

Artikel 174. (10/05/2009- ...)

Eenieder kan, onder de voorwaarden van dit hoofdstuk, niet-lineaire televisiediensten aanbieden, als :
1° de entiteit die deze aanbiedt opgericht is als een privaatrechtelijke rechtspersoon en onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap valt;
2° het maatschappelijk doel van de privaatrechtelijke rechtspersoon bestaat in het verzorgen van niet-lineaire televisiediensten, inzonderheid op digitale wijze. De rechtspersoon kan alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel.

De niet-lineaire televisieomroeporganisaties kunnen, al dan niet tegen betaling, geheel of gedeeltelijk gecodeerd uitzenden en zijn onafhankelijk van een politieke partij.

De niet-lineaire televisieomroeporganisaties zenden minstens in het Nederlands uit, behoudens uitzonderingen toe te staan door de Vlaamse Regering.

Artikel 175. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Regulator voor de Media moet minimaal veertien kalenderdagen voor het starten van de dienst op de hoogte worden gebracht van het aanbieden van een niet-lineaire televisiedienst.

De kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan en moet minstens de volgende informatie bevatten : alle gegevens die kunnen dienen om te bepalen of de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is voor de televisiedienst in kwestie, de statuten, en een duidelijke omschrijving van de te leveren dienst.

De Vlaamse Regering bepaalt de nader te verstrekken gegevens die de kennisgeving moet bevatten, alsook de latere wijzigingen in die gegevens die aan de Vlaamse Regulator voor de Media moeten worden meegedeeld.

Als de niet-lineaire televisieomroeporganisaties hun aanbod uitbreiden met een nieuw soort dienst, moeten ze een afzonderlijke kennisgeving verrichten.

Na de kennisgeving moet elke wijziging in de informatie, vermeld in het eerste lid, door de niet-lineaire televisieomroeporganisatie in kwestie zo spoedig mogelijk aan de Vlaamse Regulator voor de Media worden meegedeeld.

Artikel 176. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Regulator voor de Media kan de dienstenverdeler of de netwerkoperator verplichten het doorgeven van een niet-lineaire televisiedienst te schorsen of te staken als die niet-lineaire televisiedienst een inbreuk maakt op, of een ernstig risico inhoudt voor :
1° de openbare orde, in het bijzonder de preventie van, het onderzoek naar, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, waaronder de bescherming van minderjarigen en de bestrijding van het aanzetten tot haat wegens ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit en van schendingen van de menselijke waardigheid ten aanzien van individuen;
2° de bescherming van de volksgezondheid;
3° de openbare veiligheid, met inbegrip van het waarborgen van de nationale veiligheid en defensie.

Als de niet-lineaire televisieomroeporganisatie, vermeld in het eerste lid, onder de bevoegdheid van een andere lidstaat van de Europese Unie valt, moet de Vlaamse Regulator voor de Media vooraleer het doorgeven van de niet-lineaire televisiedienst te laten schorsen of staken :
1° de Europese Commissie en de lidstaat van de Europese Unie, onder wiens bevoegdheid de niet-lineaire televisieomroeporganisatie valt, kennis geven van het voornemen om het doorgeven van de niet-lineaire televisiedienst te laten schorsen of staken;
2° de lidstaat van de Europese Unie, onder wiens bevoegdheid de niet-lineaire televisieomroeporganisatie valt, verzoeken om maatregelen te nemen. De Vlaamse Regulator voor de Media kan het doorgeven van de niet-lineaire televisiedienst pas laten schorsen of staken als de lidstaat van de Europese Unie niet of onvoldoende op het verzoek van de Vlaamse Regulator voor de Media is ingegaan.

In urgente gevallen kan de Vlaamse Regulator voor de Media afwijken van het tweede lid. In dat geval moet het bevel tot schorsing of staking van het doorgeven van niet-lineaire televisiediensten op zo kort mogelijke termijn ter kennis worden gebracht van de Europese Commissie en van de lidstaat van de Europese Unie onder wiens bevoegdheid de niet-lineaire televisieomroeporganisatie valt, met opgave van de redenen van urgentie.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing onverminderd eventuele rechtszaken, met inbegrip van het vooronderzoek en van handelingen die verricht zijn in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

DEEL IV. Dienstenverdelers

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 177. (10/05/2009- ...)

Iedere dienstenverdeler die in de Vlaamse Gemeenschap een aanbod van omroepdiensten op de markt brengt, brengt minimaal veertien kalenderdagen voor het starten van de dienst de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte. De kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan.

De kennisgeving omvat ten minste de identificatie van de rechtspersoon, het dienstenaanbod met de contractuele voorwaarden voor het opnemen van de diensten, en het elektronische communicatienetwerk dat gebruikt wordt om die diensten door te geven.

De Vlaamse Regering bepaalt de nader te verstrekken gegevens die de kennisgeving moet bevatten en de latere wijzigingen in die gegevens die aan de Vlaamse Regulator voor de Media moeten worden meegedeeld.

Artikel 178. (10/05/2009- ...)

De bepalingen van dit deel zijn niet van toepassing op de dienstenverdelers die door middel van een collectieve antenne als vermeld in artikel 197, hun diensten aanbieden.

Artikel 179. (10/05/2009- ...)

Dienstenverdelers maken ten minste de volgende informatie gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk voor de afnemers van hun diensten :
1° de naam van de dienstenverdeler;
2° het geografische adres waar de dienstenverdeler gevestigd is;
3° nadere gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met de dienstenverdeler mogelijk maken, met inbegrip van zijn elektronisch postadres;
4° als een dienstenverdeler in een handelsregister of een vergelijkbaar openbaar register is ingeschreven : het ondernemingsnummer, inschrijvingsnummer, en in voorkomend geval het btw-nummer;
5° de aard en de inhoud van de diensten die hij verdeelt.

Artikel 180. (14/08/2013- ...)

§ 1. Dienstenverdelers geven de lineaire televisieomroepprogramma's die deel uitmaken van hun aanbod van televisiediensten in de Vlaamse Gemeenschap, onverkort, ongewijzigd en in hun geheel, door op het ogenblik dat ze worden uitgezonden. Dat geldt ook voor de bijbehorende diensten, vermeld in artikel 185, § 1, tweede lid, laatste zin.

§ 2. Elke functionaliteit die een dienstenverdeler aan de eindgebruikers aanbiedt en die het mogelijk maakt om de in het eerste lid bedoelde lineaire televisieomroepprogramma's op een uitgestelde, verkorte of gewijzigde wijze te bekijken, is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de betrokken televisieomroeporganisatie. De voorafgaande toestemming is vereist van iedere televisieomroeporganisatie die onder het toepassingsgebied van artikel 154, eerste en tweede lid, valt.

De betrokken televisieomroeporganisatie en dienstenverdeler onderhandelen te goeder trouw en dienen hun toestemmingswijze op een redelijke en proportionele wijze uit te oefenen.

Wanneer een akkoord hierover leidt tot financiële vergoedingen van de dienstenverdelers aan de televisieomroeporganisaties, dan dienen die te worden aangewend voor Nederlandstalige Europese producties, overeenkomstig artikel 154.

De Vlaamse Regering kan nadere regels opleggen met het oog op de controle en/of de handhaving van deze regel.

§ 3. Functionaliteiten die afbreuk doen aan de redactionele autonomie en verantwoordelijkheid van de betrokken televisieomroeporganisaties kunnen altijd worden geweigerd.

§ 4. Indien er geen overeenkomst met betrekking tot de toestemming kan worden gesloten binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat de dienstenverdeler per aangetekend schrijven de televisieomroeporganisatie omstandig heeft ingelicht van zijn intentie tot het aanbieden van een functionaliteit waarvoor de toestemming vereist is van de televisieomroeporganisatie zoals vermeld in paragraaf 2, zullen de partijen een beroep doen op bemiddeling. De meest gerede partij zal daartoe per aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur van de Vlaamse Regulator voor de Media verzoeken om een bemiddelingsprocedure op te starten binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst van dat verzoek. Een besluit van de Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels van de bemiddelingsprocedure, die maximaal drie maanden mag duren.

Indien de bemiddelingsprocedure niet leidt tot een akkoord tussen de partijen, formuleert de bemiddelaar een advies tot besluit van de bemiddelingsopdracht. De meest gerede partij kan de zaak aanhangig maken bij de bevoegde rechtscolleges.

§ 5. Dienstenverdelers maken commerciële communicatie die deel uitmaakt van hun dienst duidelijk als zodanig herkenbaar. De bepalingen van afdeling II. Basisregels bij het gebruik van commerciële communicatie, afdeling III. Commerciële communicatie over specifieke producten en afdeling IV Commerciële communicatie die gericht is op minderjarigen, jongeren en kinderen, deel III. Radio-Omroep en Televisie, titel II. Bepalingen over Omroepdiensten, hoofdstuk IV Commerciële communicatie zijn van toepassing op de commerciële communicatie die dienstenverdelers brengen in hun eigen diensten aan de abonnees.

§ 6. Dienstenverdelers nemen alle redelijke technische maatregelen om ervoor te zorgen dat de toegang van minderjarigen tot omroepdiensten die hun lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling ernstig zouden kunnen aantasten, beperkt kan worden, of dat hun aanbod dergelijke diensten niet bevat en brengen de afnemers van hun diensten van deze maatregelen op de hoogte. Die verplichting is van toepassing op alle omroepdiensten in hun aanbod, en op de elektronische programmagids of andere audiovisuele of tekstgebaseerde informatie die deel uitmaakt van hun dienstverlening.

Artikel 181. (10/05/2009- ...)

Het is een dienstenverdeler toegestaan via het elektronische communicatienetwerk dat hij gebruikt, een elektronische programmagids aan te bieden.

Dienstenverdelers kunnen door de Vlaamse Regulator voor de Media verplicht worden, als dat noodzakelijk is om de toegang van eindgebruikers tot gespecificeerde digitale omroepdiensten te waarborgen, toegang tot de applicatieprogramma-interfaces en elektronische programmagidsen aan te bieden tegen billijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden.

De Vlaamse Regering kan voorwaarden opleggen voor de installatie van, de toegang tot en de presentatie van elektronische programmagidsen die gebruikt worden in het kader van de digitale omroepprogramma's, als dat noodzakelijk is om de toegang van de eindgebruiker te verzekeren tot een aantal duidelijk gespecificeerde digitale omroepprogramma's die beschikbaar zijn in de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 182. (12/02/2014- ...)

De dienstenverdelers die een of meerdere omroepdiensten van een of meerdere televisieomroeporganisaties die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, op lineaire of niet-lineaire wijze ter beschikking stellen van het publiek, bezorgen jaarlijks aan de Vlaamse Regulator voor de Media een werkingsverslag, met vermelding van de aandeelhoudersstructuur, het aantal abonnees, het aantal abonnees in het Nederlandse taalgebied en de doorgegeven omroepprogramma's, alsmede de jaarrekening, goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 183. (10/05/2009- ...)

De dienstenverdelers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de door de omroeporganisaties doorgegeven informatie of voor het verschaffen van toegang tot die informatie, noch voor de op verzoek van de omroeporganisatie opgeslagen informatie, op voorwaarde dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan :
1° in geval van lineaire en niet-lineaire diensten wijzigt de dienstenverdeler de doorgegeven informatie van de omroeporganisaties niet;
2° in geval van niet-lineaire diensten ligt het initiatief om de informatie door te geven niet bij de dienstenverdeler;
3° in geval van niet-lineaire diensten wordt de ontvanger van de doorgegeven informatie in verband met die diensten niet door de dienstenverdeler bepaald.

Het eerste lid doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de Vlaamse Regulator voor de Media om in overeenstemming met de bepalingen van dit decreet te eisen dat de dienstenverdeler een inbreuk beëindigt of voorkomt.

Artikel 184. (21/02/2014- ...)

De dienstenverdeler die gebruik maakt van een etheromroepnetwerk of een entiteit die daar zeggenschap over uitoefent, kan niet meer dan een derde van de digitale capaciteit van dat netwerk die bestemd is voor gebruik met dezelfde technologie, exclusief verwerven.

De beperking waarvan sprake in het eerste lid is niet van toepassing op de digitale capaciteit van dat netwerk die bestemd is voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's.

Artikel 184/0. (16/06/2019- ...)

Dienstenverdelers die zowel lineaire als niet-lineaire televisieprogramma's aanbieden, zijn verplicht om via hun aanbod toegang te geven tot de al dan niet gemeenschappelijke betalende niet-lineaire televisiedienst van een of meerdere lineaire televisieomroeporganisaties die onder het toepassingsgebied van artikel 154, eerste en tweede lid, vallen, en die om die toegang verzoeken, zodat eindgebruikers rechtstreeks toegang kunnen krijgen tot die niet-lineaire televisiedienst, waarvan het aanbod een aanzienlijk deel aan Nederlandstalige Europese producties dient te bevatten en hieraan een prominente plaats dient te geven. De Vlaamse Regering kan voor de bepaling van een aanzienlijk deel Nederlandstalige Europese producties quota opleggen.

[TITEL 1/1. STIMULERING VAN DE AUDIOVISUELE SECTOR DOOR DE DIENSTENVERDELERS (ing. decr. 17 januari 2014, art. 3, I: 12 februari 2014)]

Artikel 184/1. (22/04/2019- ...)

 § 1. Iedere dienstenverdeler die een of meerdere omroepdiensten van een of meerdere televisieomroeporganisaties die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, op lineaire of niet-lineaire wijze ter beschikking stelt van het publiek, neemt deel aan de productie van audiovisuele werken, ofwel onder de vorm van een financiële bijdrage aan de coproductie van audiovisuele werken, ofwel onder de vorm van een gelijkwaardige financiële bijdrage aan het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, opgericht bij het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds. Deze bijdrage wordt door het Vlaams Audiovisueel Fonds besteed aan Vlaamse, kwalitatieve onafhankelijke producties in reeksvorm, die tot stand komen in coproductie met de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en/of de in Vlaanderen erkende en/of aangemelde televisieomroeporganisaties en waarover de Vlaamse Regering met het Vlaams Audiovisueel Fonds een beheersovereenkomst sluit.

De dienstenverdeler brengt het Vlaams Audiovisueel Fonds, de Vlaamse Regulator voor de Media en de Vlaamse Regering ieder jaar vóór 15 februari met een ter post aangetekende brief op de hoogte van de door hem gekozen vorm van deelname, bij gebrek waaraan hij geacht wordt gekozen te hebben voor participatie door middel van een financiële bijdrage aan het Vlaams Audiovisueel Fonds.

§ 2. De in § 1 vermelde financiële bijdrage aan coproductie neemt de vorm aan van coproductieprojecten die voor beoordeling van de ontvankelijkheid en erkenning worden voorgelegd aan de Vlaamse Regulator voor de Media. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten met betrekking tot de procedure voor indiening van de coproductieprojecten alsook met betrekking tot de beoordeling van de ontvankelijkheid en de erkenning van deze coproductieprojecten. De Vlaamse Regering bepaalt tevens de nadere modaliteiten met betrekking tot de procedure voor de financiële bijdrage aan het Vlaams Audiovisueel Fonds.

§ 3. Het forfaitaire bedrag van de deelname van elke dienstenverdeler aan de productie van audiovisuele werken, vermeld in paragraaf 1, bedraagt 3 miljoen euro per jaar. In afwijking daarvan kan de dienstenverdeler opteren voor een deelname voor een bedrag van 1,3 euro per abonnee in het Nederlandse taalgebied, berekend op grond van de meest recente en door de Vlaamse Regulator voor de Media aanvaarde gegevens die werden meegedeeld in uitvoering van artikel 182. Worden die gegevens niet adequaat aangeleverd, dan zal de forfaitaire bijdrage verschuldigd zijn.

De bedragen, vermeld in het eerste lid, worden vanaf 1 januari 2015 jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer zoals bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen. Dit gebeurt door de bedragen zoals vermeld in het eerste lid, te vermenigvuldigen met hierboven vermeld prijsindexcijfer vastgesteld voor de maand januari van het lopende jaar en te delen door het hierboven vermeld prijsindexcijfer vastgesteld voor de maand februari van het jaar 2014.

Een dienstenverdeler waarvan blijkt dat hij met toepassing van § 2 voor de betrokken periode onvoldoende investeringen in coproductieprojecten heeft voorgelegd aan de Vlaamse Regulator voor de Media, is gehouden tot de financiële bijdrage, als bedoeld in § 1, aan het Vlaams Audiovisueel Fonds voor het volledige bedrag als bedoeld in die paragraaf met aftrek van de reeds voorgelegde investeringen.

Heeft de dienstenverdeler zijn keuze voor investering in coproductie van audiovisuele werken kenbaar gemaakt en is het tekort aan investering in coproductieprojecten te wijten aan de beslissing van de Vlaamse Regulator voor de Media dat een of meerdere coproductieprojecten niet ontvankelijk zijn of niet erkend worden overeenkomstig de procedure bedoeld in § 2, dan stort de dienstenverdeler het saldo van de totaal verschuldigde financiële bijdrage als bedoeld in § 1 aan het Vlaams Audiovisueel Fonds.

§ 4. Een participatie in een coproductie ter uitvoering van een andere wettelijke of reglementaire verplichting of die een ander wettelijk of reglementair voordeel met zich meebrengt, kan niet in rekening worden gebracht in het kader van de deelnameplicht, vermeld in dit artikel.

TITEL II. DOORGIFTEMOGELIJKHEDEN EN DOORGIFTEVERPLICHTINGEN

Artikel 185. (05/08/2018- ...)

§ 1. De dienstenverdelers die gebruikmaken van netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om televisieomroepprogramma's te ontvangen, bieden hun diensten aan overeenkomstig de bepalingen van artikel 186.

De lineaire omroepprogramma's, vermeld in artikel 186, § 1 en § 2, moeten, met het oog op het verzekeren van pluralisme en culturele diversiteit in het aanbod van omroepdiensten en de bijbehorende diensten, onverkort en in hun geheel worden aangeboden. In deze titel worden onder bijbehorende diensten onder meer verstaan : ondertiteling, audiobeschrijving, gebarentaal en auditieve ondertiteling.

§ 1/1. De bepalingen van paragraaf 1 van dit artikel zijn niet van toepassing op dienstenverdelers die toegang hebben tot elektronische communicatienetwerken als gevolg van maatregelen die de Vlaamse Regulator voor de Media heeft opgelegd met toepassing van artikel 192 van dit decreet of als gevolg van een groothandelsovereenkomst tussen dienstenverdelers waarbij de faciliteiten van de ene dienstenverdeler gebruikt worden door de andere zodat die laatste een commercieel aanbod kan definiëren. Die dienstenverdelers kunnen hun programma's doorgeven overeenkomstig artikel 187.

§ 2. Dienstenverdelers die hun diensten aanbieden over netwerken die niet voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om televisieomroepprogramma's te ontvangen, kunnen de omroepprogramma's doorgeven overeenkomstig de bepalingen van artikel 187.

§ 3. De netwerken, vermeld in § 1, eerste lid, worden ten minste om de drie jaar, op advies van de Vlaamse Regulator voor de Media, vastgelegd door Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering legt die netwerken een eerste maal vast in het kalenderjaar dat volgt op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet, en kan die bepaling herzien nadat minstens één jaar verstreken is, en vervolgens elk jaar.

Artikel 186. (05/08/2018- ...)

§ 1. De dienstenverdelers die gebruikmaken van netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om televisieomroepprogramma's te ontvangen, moeten, op het ogenblik dat de volgende lineaire omroepprogramma's worden uitgezonden, ze in hun geheel verdelen in hun basisaanbod :
1° de omroepprogramma's van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap;
2° het omroepprogramma van de regionale televisieomroeporganisatie. Dat wordt kosteloos, gelijktijdig en onverkort doorgegeven binnen het verzorgingsgebied van die regionale televisieomroeporganisatie. De kosteloosheid slaat zowel op de aanvoer als op het doorgeven van het omroepprogramma;
3° twee radio- en twee televisieomroepprogramma's van de openbare omroeporganisatie van de Franse Gemeenschap en het radio-omroepprogramma van de Duitstalige Gemeenschap;
4° twee radio-omroepprogramma's en de televisieomroepprogramma's van de Nederlandse openbare omroeporganisatie.
5° de bijbehorende diensten van de televisieomroepprogramma's, vermeld in punt 1° tot en met 4° en in § 2.

De Vlaamse Gemeenschap is geen vergoeding verschuldigd aan de dienstenverdeler voor de verplichte doorgifte van de bovenvermelde omroepprogramma's en bijbehorende diensten.

§ 2. De Vlaamse Regering kan, op advies van de Vlaamse Regulator voor de Media, beslissen dat nog andere omroepprogramma's van lineaire omroeporganisaties onder die doorgifteverplichting vallen, mits die omroeporganisaties voldoen aan de volgende voorwaarden :
1° ze brengen een volwaardig journaal dat verzorgd wordt door een eigen redactie die hoofdzakelijk bestaat uit erkende beroepsjournalisten;
2° ze zorgen voor een gevarieerd, divers en pluralistisch aanbod, dat onder meer informatieve en culturele programma's bevat en ten minste voor een bepaald percentage bestaat uit Nederlandstalige programma's;
3° ze ondertitelen een bepaald percentage van de programma's voor doven en slechthorenden.

De Vlaamse Regering bepaalt de percentages, vermeld in het eerste lid, 2° en 3°.

§ 3. De dienstenverdelers die gebruikmaken van netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om televisieomroepprogramma's te ontvangen, mogen op het ogenblik dat de volgende omroepprogramma's worden uitgezonden, ze in hun geheel verdelen :
1° omroepprogramma's van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende of bij de Vlaamse Regulator voor de Media aangemelde omroeporganisaties die niet onder paragraaf 1 vallen;
2° de niet-lineaire omroepprogramma's van de omroeporganisatie, vermeld in paragraaf 1;
3° digitale radio-omroepprogramma's van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap, en radio-omroepprogramma's van de erkende of aangemelde radio-omroeporganisaties;
4° onverminderd artikel 168, tweede lid, de omroepprogramma's van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende regionale televisieomroeporganisaties;
5° omroepprogramma's van de omroeporganisaties van de Franse en Duitstalige Gemeenschap van België die niet onder de toepassing van paragraaf 1 vallen, en die gericht zijn op de gehele Gemeenschap;
6° omroepprogramma's van omroeporganisaties die onder de bevoegdheid van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap vallen;
7° mits vooraf toestemming wordt verleend door de Vlaamse Regulator voor de Media, die in dat verband voorwaarden kan opleggen, de omroepprogramma's van omroeporganisaties die onder de bevoegdheid vallen van een land dat niet tot de Europese Gemeenschap behoort.

§ 4. De Vlaamse Regulator voor de Media moet vooraf op de hoogte worden gebracht van de doorgifte van nieuwe omroepprogramma's. De kennisgeving omvat de plaats van uitzending, de plaats van vestiging en de vermelding van het land dat bevoegd is voor de omroeporganisatie.

Artikel 187. (05/08/2018- ...)

De dienstenverdelers die gebruikmaken van het netwerk van aanbieders van elektronische communicatienetwerken, van wie het netwerk niet voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel is om televisieomroepprogramma's te ontvangen, mogen de volgende omroepprogramma's doorgeven :
1° omroepprogramma's van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap;
2° omroepprogramma's van de bij de Vlaamse Regulator voor de Media aangemelde omroeporganisaties;
2° /l het omroepprogramma van de regionale televisieomroeporganisatie binnen het verzorgingsgebied van die regionale televisieomroeporganisatie;
2° /2 onverminderd artikel 168, tweede lid, de omroepprogramma's van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende regionale televisieomroeporganisaties;
3° omroepprogramma's van de openbare omroeporganisaties van de Franse en Duitstalige Gemeenschap van België;
4° omroepprogramma's van de omroeporganisaties van de Franse en Duitstalige Gemeenschap van België die zich richten tot de gehele gemeenschap;
5° omroepprogramma's van de omroeporganisaties die onder de bevoegdheid vallen van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap;
6° mits de Vlaamse Regulator voor de Media, die in dat verband voorwaarden kan opleggen, voorafgaandelijk toestemming verleent, de omroepprogramma's omroeporganisaties die onder de bevoegdheid vallen van een land dat niet tot de Europese Gemeenschap behoort;
7° digitale radio-omroepprogramma's van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en radio-omroepprogramma's van de erkende of aangemelde radio-omroeporganisaties.

De Vlaamse Regulator voor de Media moet vooraf op de hoogte worden gebracht van de doorgifte van nieuwe omroepprogramma's. De kennisgeving omvat de plaats van uitzending, de plaats van vestiging en de vermelding van het land dat bevoegd is voor de omroeporganisatie.

Artikel 188. (10/05/2009- ...)

Het is een dienstenverdeler verboden andere omroepprogramma's door te geven dan die waarvan de doorgifte krachtens deze titel is toegestaan, behoudens toestemming van de Vlaamse Regulator voor de Media, die daaraan voorwaarden kan verbinden.

Een dienstenverdeler mag zelf een analoog en twee digitale kanalen gebruiken als hij die hoofdzakelijk gebruikt om informatie te verstrekken over de omroepprogramma's en de diensten die hij doorgeeft of aanbiedt en over de moeilijkheden die de werking van de dienst beïnvloeden.

DEEL V. Netwerken

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 189. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Regulator voor de Media bepaalt de relevante markten en de geografische omvang ervan voor producten en diensten in de sector van de elektronische communicatienetwerken en -diensten.

Artikel 190. (27/08/2012- ...)

§ 1. Na elke bepaling van de relevante geografische markten voert de Vlaamse Regulator voor de Media een analyse van die markten uit om te bepalen of ze daadwerkelijk concurrerend zijn.

§ 2. Als de Vlaamse Regulator voor de Media vaststelt dat een relevante markt daadwerkelijk concurrerend is, kan hij geen enkele van de verplichtingen, vermeld in artikel 192, opleggen of handhaven.

§ 3. Als de Vlaamse Regulator voor de Media vaststelt dat een relevante markt niet daadwerkelijk concurrerend is, gaat hij na welke ondernemingen, afzonderlijk of gezamenlijk, op die markt een aanmerkelijke marktmacht hebben, en legt hij waar passend aan die ondernemingen een of meer van de verplichtingen, vermeld in artikel 192, op.

Een onderneming wordt geacht een aanmerkelijke marktmacht als vermeld in het eerste lid, te hebben als ze, alleen of samen met andere ondernemingen, een economische kracht bezit die haar in staat stelt zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten, klanten en consumenten te gedragen. Voor elke relevante markt publiceert de Vlaamse Regulator voor de Media de lijst van ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht, met vermelding van de verplichtingen die met toepassing van het eerste lid aan elk van die ondernemingen zijn opgelegd, samen met het specifieke product of met de specifieke dienst en de geografische markten in kwestie.

De Vlaamse Regulator voor de Media zorgt ervoor dat actuele informatie, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgeheimen, openbaar wordt gemaakt op een wijze die waarborgt dat alle belanghebbende partijen gemakkelijk toegang tot die informatie hebben.

Artikel 191. (11/12/2016- ...)

De verplichtingen, vermeld in artikel 192, worden niet opgelegd aan ondernemingen die niet zijn aangewezen als ondernemingen met een aanmerkelijke marktmacht.

In afwijking van het eerste lid kan de Vlaamse Regulator voor de Media die verplichtingen toch opleggen aan :
1° ondernemingen die niet zijn aangewezen als ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht als dat noodzakelijk is om aan internationale verbintenissen te voldoen;
2° alle ondernemingen die de toegang tot eindgebruikers controleren, als dat noodzakelijk is om eind-tot-eindverbindingen te waarborgen.

Aanbieders van elektronische communicatienetwerken kunnen door de Vlaamse Regulator voor de Media verplicht worden, als dat noodzakelijk is om de toegang van eindgebruikers tot gespecificeerde digitale omroepdiensten te waarborgen, toegang tot applicatieprogramma-interfaces en elektronische programmagidsen aan te bieden tegen billijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden.

Ondernemingen die de toegang tot eindgebruikers controleren, kunnen door de Vlaamse Regulator voor de Media, als dat gerechtvaardigd en noodzakelijk is, verplicht worden om hun diensten interoperabel te maken. Die verplichting is objectief, transparant, evenredig en niet-discriminerend.

Artikel 192. (27/08/2012- ...)

§ 1. De Vlaamse Regulator voor de Media kan aan elke onderneming met aanmerkelijke marktmacht een of meer van de volgende verplichtingen opleggen :
1° verplichtingen tot transparantie met betrekking tot interconnectie of toegang. De Vlaamse Regulator voor de Media preciseert in dat verband welke informatie beschikbaar moet worden gesteld, hoe gedetailleerd ze moet zijn en op welke wijze ze moet worden gepubliceerd;
2° verplichtingen inzake non-discriminatie met betrekking tot interconnectie of toegang;
3° verplichtingen tot het voeren van gescheiden boekhoudingen met betrekking tot bepaalde met interconnectie of toegang verband houdende activiteiten;
4° de verplichting te goeder trouw te onderhandelen met ondernemingen die vragen om toegang tot het elektronische communicatienetwerk;
5° de verplichting om in te gaan op redelijke verzoeken tot toegang tot en gebruik van bepaalde netwerkonderdelen en bijbehorende faciliteiten, met inbegrip van toegang tot en gebruik van netwerkonderdelen die niet actief zijn, of ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk. Onder toegang wordt verstaan het onder uitdrukkelijke voorwaarden beschikbaar stellen van faciliteiten en/of diensten aan een andere onderneming met het oog op het aanbieden van elektronische communicatiediensten. Die toegang kan op exclusieve basis of op niet-exclusieve basis zijn;
6° verplichtingen inzake het terugverdienen van kosten en prijscontrole, inclusief onder meer verplichtingen inzake kostenoriëntering van prijzen en kostentoerekeningssystemen inzake efficiënte kosten en inzake mededingingsbeperkende tarieven.

In uitzonderlijke omstandigheden en mits de Europese Commissie toestemming verleent, kan de Vlaamse Regulator voor de Media andere verplichtingen opleggen aan ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht dan de verplichtingen, vermeld in het eerste lid. De Vlaamse Regulator voor de Media kan aan de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, 4°, 5° en 6°, voorwaarden verbinden met betrekking tot billijkheid, redelijkheid en opportuniteit.

§ 2. De overeenkomstig dit artikel opgelegde verplichtingen worden op de aard van het geconstateerde probleem gebaseerd en proportioneel toegepast.

§ 3. De overeenkomstig dit artikel opgelegde verplichtingen worden in voorkomend geval opgelegd na openbare raadpleging en in samenwerking met de Europese Commissie, het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie en met de nationale regelgevende instanties van andere lidstaten. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure en de voorwaarden van de openbare raadpleging.

Artikel 192/1. (27/08/2012- ...)

§ 1. Als de Vlaamse Regulator voor de Media van oordeel is dat de verplichtingen, vermeld in artikel 192, § 1, er niet in geslaagd zijn daadwerkelijke concurrentie tot stand te brengen en dat er belangrijke en blijvende concurrentieproblemen en/of markt -tekortkomingen zijn vastgesteld met betrekking tot het aanbod op groothandelsniveau op bepaalde markten voor toegangsproducten, kan de Vlaamse Regulator voor de Media een verplichting opleggen aan verticaal geïntegreerde ondernemingen om activiteiten die verband houden met het aanbieden van de desbetreffende toegangsproducten op groothandelsniveau in een onafhankelijke bedrijfseenheid te plaatsen via zogenaamde functionele scheiding.

De onafhankelijke bedrijfseenheid, vermeld in het eerste lid, moet toegangsproducten en diensten leveren aan alle ondernemingen met inbegrip van andere bedrijfseenheden binnen de moedermaatschappij, binnen dezelfde tijdspanne, onder dezelfde voorwaarden, met inbegrip van de prijs en diensten en door middel van dezelfde systemen en processen.

§ 2. Als de Vlaamse Regulator voor de Media een functionele scheiding wil opleggen, dient hij daarvoor een verzoek in bij de Europese Commissie. Dat verzoek bevat het bewijs en een gemotiveerde evaluatie waaruit blijkt dat binnen een redelijke termijn weinig of geen kans is op daadwerkelijke of duurzame concurrentie. Het bevat ook een analyse van de verwachte impact op de regelgevende instantie, op de onderneming, met name op de werknemers van de gescheiden onderneming en op de elektronische communicatiesector als geheel, en op de stimuli om in de sector als geheel te investeren, met name in het kader van de noodzaak om te zorgen voor sociale en territoriale cohesie, en op andere belanghebbenden, met name de verwachte impact op de mededinging op het gebied van infrastructuur en eventuele gevolgen voor de consument en de redenen waarom die verplichting het efficiëntste middel is.

§ 3. De ontwerpadviezen omvatten de volgende ontwerpmaatregelen :
a) de exacte aard en het niveau van scheiding, waarbij met name de rechtsstatus van de afzonderlijke bedrijfseenheid wordt vermeld;
b) de identificatie van de activa van de afzonderlijke bedrijfseenheid en de producten of diensten die door deze eenheid moeten worden geleverd;
c) de bestuursregelingen om te zorgen voor de onafhankelijkheid van het personeel dat in dienst is bij de afzonderlijke bedrijfseenheid, en de dienovereenkomstige stimulerende structuur;
d) voorschriften om te zorgen voor naleving van de wetgeving;
e) voorschriften om te zorgen voor transparantie van de operationele procedures, met name naar de belanghebbenden toe;
f) een toezichtprogramma om te zorgen voor naleving met inbegrip van de publicatie van een jaarverslag.

§ 4. Naar aanleiding van het besluit van de Commissie inzake de ontwerpmaatregelen die moet worden genomen, voert de Vlaamse Regulator voor de Media, overeenkomstig artikel 190, een gecoördineerde analyse uit van de verschillende markten die verbonden zijn aan het toegangsnetwerk. Op basis van dit onderzoek kan de Vlaamse Regulator voor de Media verplichtingen bepaald in artikel 192 opleggen, handhaven, wijzigen of intrekken.

§ 5. Een onderneming waaraan een functionele scheiding wordt opgelegd, kan, als vastgesteld is dat de onderneming aanmerkelijke marktmacht heeft overeenkomstig artikel 190, § 3, tweede lid, op elke specifieke markt onderworpen worden aan de verplichtingen, vermeld in artikel 192, § 1, of aan andere verplichtingen waaraan de Europese Commissie haar toestemming heeft verleend.

Artikel 192/2. (27/08/2012- ...)

§ 1. Ondernemingen waarvan is vastgesteld dat zij een aanmerkelijke marktmacht hebben, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media vooraf en op tijd op de hoogte als ze van plan zijn hun plaatselijke toegangsnetwerkactiva, of een belangrijk deel ervan, over te dragen aan een afzonderlijke rechtspersoon met een verschillende eigenaar, of om een afzonderlijke bedrijfseenheid op te richten om alle kleinhandelaren, met inbegrip van de eigen kleinhandelsafdelingen, al dan niet volledige equivalente toegangsproducten aan te bieden.

De ondernemingen, vermeld in het eerste lid, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media op de hoogte van elke verandering van het voornemen, vermeld in het eerste lid, en van het eindresultaat van het scheidingsproces.

§ 2. De Vlaamse Regulator voor de Media onderzoekt welk effect de voorgenomen transactie zal hebben op de bestaande regelgevende verplichtingen op grond van dit decreet. Daartoe voert hij een gecoördineerde analyse uit van de verschillende markten die verbonden zijn aan het toegangsnetwerk volgens de procedure, vermeld in artikel 190. Op basis van dat onderzoek kan de Vlaamse Regulator voor de Media verplichtingen opleggen, handhaven, wijzigen of intrekken volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 192, § 3.

§ 3. De juridisch of operationeel gescheiden bedrijfseenheden kunnen op elke specifieke markt onderworpen worden aan de verplichtingen, vermeld in artikel 192, § 1, of aan andere verplichtingen waarvoor de Europese Commissie toestemming heeft verleend, als is vastgesteld dat de onderneming aanmerkelijke marktmacht heeft overeenkomstig artikel 190, § 3, tweede lid.

Artikel 192/3. (27/08/2012- ...)

§ 1. Als een onderneming op een eerste specifieke markt aanmerkelijke marktmacht bezit, kan ze worden aangewezen als een onderneming met een aanmerkelijke marktmacht op een nauw verwante tweede markt als de marktmacht op de eerste markt kan worden gebruikt om de marktmacht van de onderneming op de tweede markt te vergroten.

Om te vermijden dat ondernemingen naar meer macht op de tweede markt streven, kan de Vlaamse Regulator voor de Media de verplichtingen, vermeld in artikel 192, § 1, opleggen aan die ondernemingen.

§ 2. Als de oplossingen en maatregelen die genomen worden met toepassing van paragraaf 1, tweede lid, ontoereikend zijn, kan de Vlaamse Regulator voor de Media de volgende maatregelen opleggen op de eindgebruikersmarkt :
1° de onderneming mag geen buitensporige prijzen vragen;
2° de toegang tot de markt mag niet belemmerd worden;
3° de mededinging mag niet beperkt worden door middel van afbraakprijzen;
4° er mag geen ongegronde voorkeur voor bepaalde eindgebruikers aan de dag worden gelegd;
5° diensten mogen niet op een onredelijke wijze gebundeld worden.

Om de belangen van de eindgebruiker te beschermen en om daadwerkelijke mededinging te stimuleren, kan de Vlaamse Regulator voor de Media aan dergelijke ondernemingen de volgende maatregelen opleggen :
1° passende prijsplafonds;
2° de verplichting om individuele tarieven te controleren;
3° de verplichting om de tarieven af te stemmen op de kosten of prijzen op vergelijkbare markten.

Als een onderneming onderworpen is aan regulering van de eindgebruikerstarieven of aan andere desbetreffende controles van de eindgebruikerstarieven, zorgt de Vlaamse Regulator voor de Media ervoor dat de noodzakelijke en geëigende kostentoerekeningssystemen worden toegepast. De Vlaamse Regulator voor de Media bepaalt welk model en welke boekhoudkundige methode moeten worden gehanteerd. Een erkende bedrijfsrevisor, aangewezen door de onderneming, ziet toe op de inachtneming van het kostentoerekeningssysteem. De onderneming draagt de kosten van de erkende bedrijfsrevisor. De Vlaamse Regulator voor de Media publiceert ieder jaar een verklaring over de inachtneming van deze bepalingen.

Artikel 192/4. (11/12/2016- ...)

Om een achteruitgang van de dienstverlening en een belemmering of vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen, kan de Vlaamse Regulator voor de Media minimumvoorschriften voor de kwaliteit van de diensten opleggen aan de aanbieders van elektronische communicatienetwerken. De Vlaamse Regulator voor de Media bezorgt de Europese Commissie geruime tijd voor de vaststelling van die voorschriften een samenvatting van de redenen voor optreden, de geplande voorschriften en de voorgestelde aanpak. Die informatie wordt ook aan het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) ter beschikking gesteld. De Vlaamse Regulator voor de Media houdt zo veel mogelijk rekening met de opmerkingen en aanbevelingen van de Europese Commissie.

TITEL II. BEPALINGEN OVER ZENDVERGUNNINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN FREQUENTIES

Artikel 193. (13/02/2017- ...)

§ 1. Niemand mag zendapparatuur gebruiken zonder een schriftelijke zendvergunning die uitgereikt is door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De zendvergunning is persoonlijk en mag aan een derde pas worden overgedragen na het schriftelijke akkoord van de Vlaamse Regulator voor de Media.

§ 2. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van paragraaf 4 mag de Vlaamse Regulator voor de Media uitsluitend een zendvergunning toekennen aan lineaire omroeporganisaties en aan etheromroepnetwerken. De Vlaamse Regulator voor de Media kan ook naar aanleiding van evenementen en voor experimenten in het teken van het uittesten van nieuwe technologieën een tijdelijke vergunning uitreiken voor de duur van het evenement.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de procedure voor het aanvragen, het wijzigen, het schorsen, of het intrekken van de zendvergunningen.

De zendvergunning geldt voor de duur van de erkenning van de landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of van het etheromroepnetwerk. Het opschorten of intrekken van die erkenning heeft het opschorten of het intrekken van de zendvergunning tot gevolg.

§ 4. De vergunningen, vermeld in paragraaf 1, zijn niet vereist voor de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering stelt die omroep de frequenties ter beschikking die hij nodig heeft.

Artikel 194. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Regering kan specifieke politieverordeningen vaststellen die de omroeporganisaties en de aanbieders van een etheromroepnetwerk aanbelangen.

Artikel 195. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Regering bepaalt de specifieke technische voorschriften van de vergunningen, vermeld in artikel 193.

Artikel 196. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Regering stelt het bedrag vast dat moet worden betaald door de titularissen van de vergunningen voor de dekking van de kosten voor de uitreiking of wijziging van of voor het toezicht op de vergunningen, vermeld in artikel 193. Ze bepaalt de betalingsvoorwaarden van deze rechten.

TITEL III. HET AANBIEDEN VAN KABELOMROEPNETWERKEN

Artikel 197. (10/05/2009- ...)

De bepalingen van deze titel zijn niet van toepassing op de oprichting en de exploitatie van een collectieve antenne die uitsluitend bestemd is voor houders van eindontvangtoestellen die verblijven in :
1° kamers of appartementen van hetzelfde gebouw of in gegroepeerde woningen van instellingen die behoren tot de volksgezondheids- of welzijnssector;
2° hetzelfde gebouw met maximaal vijftig kamers of appartementen;
3° woningen die op initiatief van een vennootschap of een instelling die de sociale woningbouw bevordert, tot een gemeenschappelijk geheel gegroepeerd zijn, als het niet gaat om meer dan vijftig woningen;
4° gegroepeerde woningen waarvan het aantal niet groter dan vijftig is;
5° caravans of op percelen van hetzelfde kampeerterrein.

Artikel 198. (10/05/2009- ...)

Eenieder kan, onder de voorwaarden van dit hoofdstuk, een kabelomroepnetwerk aanbieden, als hij voldoet aan de volgende voorwaarden :
1° opgericht zijn in de vorm van een vennootschap of van een publiekrechtelijke rechtspersoon met als maatschappelijk doel het aanleggen en exploiteren van een kabelomroepnetwerk in het Vlaamse Gewest. De aanbieders van kabelomroepnetwerken kunnen alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de verwezenlijking van hun maatschappelijk doel;
2° in de boekhouding een onderscheid maken tussen de activiteiten in het kader van de aanleg en de exploitatie van het kabelomroepnetwerk enerzijds, en het aanbieden van andere netwerken of diensten waarvoor bijzondere of uitsluitende rechten zijn toegekend, anderzijds;
3° jaarlijks voor 30 juni aan de Vlaamse Regulator voor de Media een werkingsverslag, met vermelding van de aandeelhoudersstructuur, het aantal abonnees en de doorgegeven omroepprogramma's, en de balans en de jaarrekening, goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders, voorleggen;
4° beschikken over de nodige technische infrastructuur of een technisch investeringsplan en een financieel plan ter zake voorleggen.

De Vlaamse Regulator voor de Media moet vooraf, conform artikel 219, op de hoogte worden gebracht van het aanbieden van een kabelomroepnetwerk of van de overdracht ervan aan derden. De Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens die kennisgeving aan de Vlaamse Regulator voor de Media moet bevatten en kan aanvullende verplichtingen opleggen. Die verplichtingen zijn objectief gerechtvaardigd in relatie tot het netwerk in kwestie, niet-discriminerend, proportioneel en transparant. Elke latere wijziging van de informatie in de kennisgeving wordt zonder verwijl aan de Vlaamse Regulator voor de Media meegedeeld.

Artikel 199. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Regering kan de verordeningen van algemeen bestuur en de politieverordeningen betreffende de aanleg en de exploitatie van de kabelomroepnetwerken vaststellen en de minimale technische voorschriften bepalen waaraan de kabelomroepnetwerken moeten voldoen. In bijzondere gevallen kan de Vlaamse Regering speciale voorwaarden opleggen om de kwaliteit van een net waarvan de werking gebrekkig is, te verbeteren.

Artikel 200. (27/08/2012- ...)

§ 1. De aanbieders van kabelomroepnetwerken hebben het recht de kabels en de bijbehorende uitrustingen van hun kabelomroepnetwerken op hun kosten, op of onder de pleinen, wegen, straten, paden, waterlopen en vaarten die deel uitmaken van het openbaar domein, te laten aanleggen en te onderhouden op voorwaarde dat ze zich gedragen naar de wetten en besluiten van het openbaar domein en dat ze de bestemming ervan eerbiedigen.

Alvorens dat recht uit te oefenen, onderwerpt de belanghebbende aanbieder van een kabelomroepnetwerk het plan van de plaats en de bijzonderheden van de aanleg van de geleidingen aan de goedkeuring van de overheid van wie het openbaar domein afhangt. Die overheid beslist binnen twee maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het plan werd ingezonden. Ze brengt de belanghebbende aanbieder van een kabelomroepnetwerk op de hoogte van haar beslissing. Nadat die termijn verstreken is, geldt het stilzwijgen van de overheid als goedkeuring. In geval van blijvende onenigheid wordt beslist bij besluit van de Vlaamse Regering.

De openbare overheden hebben in elk geval het recht om de inrichting of het plan van aanleg, alsook de daarmee verband houdende werkzaamheden, later op hun onderscheiden domein te doen wijzigen. De kosten van die werkzaamheden zijn voor rekening van de aanbieder van het kabelomroepnetwerk als de wijzigingen opgelegd zijn om een van de volgende redenen :
1° met het oog op de openbare veiligheid;
2° tot behoud van het natuur- en stedenschoon;
3° in het belang van de wegen, waterlopen, vaarten of een openbare dienst;
4° als gevolg van een verandering die de aangelanden aan de toegangen tot de eigendommen langs de gebruikte wegen hebben aangebracht.

In andere gevallen zijn ze voor rekening van de overheid die de wijzigingen oplegt. De overheid mag vooraf een kostenbegroting eisen en, in geval van onenigheid, zelf de werkzaamheden laten uitvoeren.

§ 1/1. De Vlaamse Regulator voor de Media kan, de bepalingen die het gebruik van het openbaar domein regelen buiten beschouwing gelaten, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, om het milieu, de volksgezondheid en de openbare veiligheid te beschermen of om stedenbouwkundige of planologische redenen, doch zulks pas na een passende periode van openbare raadpleging, het gedeelde gebruik opleggen aan de aanbieders van kabelomroepnetwerken bij de aanleg van hun netwerkelementen en hun bijbehorende faciliteiten. Dat gedeelde gebruik slaat op faciliteiten of eigendom, met inbegrip van gebouwen, toegangen tot gebouwen, bekabeling van gebouwen, masten, antennes, torens en andere ondersteuningsgebouwen, kabelgoten, leidingen, mangaten en straatkasten.

Onder bijbehorende faciliteiten wordt verstaan de diensten die horen bij een elektronisch communicatienetwerk of een elektronische communicatiedienst, fysieke infrastructuren en andere elementen die het aanbieden van diensten via dat netwerk of die dienst mogelijk maken of ondersteunen of die het potentieel daarvoor bezitten, zoals gebouwen of toegangen tot gebouwen, bekabeling van gebouwen, antennes, torens en andere ondersteunende constructies, kabelgoten, kabelbuizen, masten, mangaten en straatkasten.

De Vlaamse Regulator voor de Media kan de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, opleggen na een passende periode van openbare raadpleging waarin alle belanghebbende partijen in staat zijn gesteld hun standpunt naar voren te brengen.

De Vlaamse Regulator voor de Media kan, na een passende periode van openbare raadpleging waarin alle belanghebbende partijen in staat zijn gesteld hun standpunt naar voren te brengen, verplichtingen opleggen aan de kabelomroepnetwerken voor het gedeelde gebruik van bekabeling in gebouwen of tot aan het eerste punt van samenkomst of distributie als dat zich buiten het gebouw bevindt, als duplicatie van dergelijke infrastructuur economisch inefficiënt of fysiek onuitvoerbaar is.

De verplichtingen, vermeld in het eerste en het vierde lid, kunnen een omslagregeling voor de kosten van het gedeelde gebruik van faciliteiten of eigendom bevatten, die is aangepast aan de risico's.

§ 2. De aanbieders van kabelomroepnetwerken hebben ook het recht om voor de aanleg van de kabels en de bijbehorende uitrustingen van hun kabelomroepnetwerken op blijvende wijze steunen en ankers aan te brengen op muren en gevels die uitgeven op de openbare weg en hun kabels in open en onbebouwde grond aan te leggen of zonder vasthechting of aanraking boven particuliere eigendommen te laten doorgaan.

De werkzaamheden mogen pas beginnen nadat aan de eigenaars, volgens de gegevens van het kadaster, aan de huurders en de bewoners een behoorlijk aangetoonde schriftelijke kennisgeving is bezorgd.

Als de aanbieder van een kabelomroepnetwerk het voornemen heeft kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen aan te leggen, op te ruimen of er werkzaamheden aan uit te voeren, streeft hij naar overeenstemming met degene op wiens eigendom steun wordt genomen of wiens eigendom wordt overspannen of overschreden, over de plaats en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.

De uitvoering van de werkzaamheden heeft geen buitenbezitstelling tot gevolg. Het plaatsen van steunen en ankers op muren of gevels mag de eigenaar niet hinderen in zijn recht om zijn goed af te breken of te herstellen.

De ondergrondse kabels en steunen die in een open en onbebouwde grond geplaatst zijn, moeten op verzoek van de eigenaar worden weggenomen als die zijn recht om te bouwen of te omheinen uitoefent. De kosten van het wegnemen zijn ten laste van de aanbieder van het kabelomroepnetwerk.

De eigenaar moet evenwel ten minste twee maanden voor het begin van de werkzaamheden, vermeld in het vierde en het vijfde lid, de aanbieder van het kabelomroepnetwerk daarvan op de hoogte brengen.

§ 3. De aanleg en de uitvoering van alle andere werken aan de kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen in, tegen en op gebouwen en in en op gronden die daarbij behoren, voor de aansluitingen op de infrastructuur in die gebouwen, moeten worden gedoogd door de eigenaar en de rechthebbende, tenzij ze bereid zijn de meerkosten van een tegenvoorstel te dragen.

§ 4. Als takken of wortels redelijkerwijze hinderlijk zijn voor de aanleg, het onderhoud of de exploitatie van kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen, moet de eigenaar of de rechthebbende ze, op verzoek van de aanbieder van een kabelomroepnetwerk, inkorten.

Als de eigenaar of de rechthebbende het verzoek gedurende een maand zonder gevolg heeft gelaten, mag de aanbieder van een kabelomroepnetwerk zelf overgaan tot het inkorten.

De kosten van het inkorten zijn ten laste van :
1° de eigenaar of de rechthebbende, als de bomen of beplantingen zich op zijn privé-eigendom bevinden en hun takken of wortels hinderlijk zijn voor kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen :
a) die zich in of boven het openbaar domein bevinden;
b) die zich in of boven zijn privé-eigendom bevinden en die dienstig zijn voor zijn aansluiting;
2° de aanbieder van een kabelomroepnetwerk, in de overige gevallen.

§ 5. Als de aanbieder van een kabelomroepnetwerk werkzaamheden uitvoert, is hij ertoe gehouden het goed te herstellen in zijn oorspronkelijke staat binnen een redelijke termijn, naargelang van het geval, hetzij door eigen toedoen, hetzij door toedoen van een derde. Van de bepalingen van het eerste lid kan bij overeenkomst tussen de aanbieder van een kabelomroepnetwerk en de eigenaar of de rechthebbende van het goed worden afgeweken.

De bepalingen van het eerste lid zijn niet van toepassing op de schade die onvermijdelijk wordt aangericht aan een goed, als de aanbieder van een kabelomroepnetwerk een werk uitvoert dat nodig is voor de aansluitingen van de eigenaar of de rechthebbende van dat goed.

§ 6. De vergoedingen voor schade wegens de aanleg of de exploitatie van een kabelomroepnetwerk zijn voor rekening van de aanbieder van het kabelomroepnetwerk, die aansprakelijk blijft voor alle voor derden schadelijke gevolgen.

§ 7. De aanbieder van een kabelomroepnetwerk is verplicht onmiddellijk gevolg te geven aan elke vordering van de Vlaamse Regulator voor de Media, het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie of van elke dienst of elk bedrijf voor elektriciteitsvoorziening om elke storing in of nadelige invloed op de werking van de telefoon- of telegraafinstallaties of van de installaties voor elektriciteitsvoorziening onverwijld te doen ophouden.

Bij gebrek daaraan worden de nodig geachte maatregelen, met inbegrip van het verplaatsen van de kabels en de bijbehorende installaties, door de diensten of bedrijven in kwestie getroffen op kosten en risico van de aanbieder van het omroepnetwerk.

§ 8. De aangelegde kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen blijven eigendom van de aanbieder van het kabelomroepnetwerk.

TITEL IV. HET AANBIEDEN VAN ETHEROMROEPNETWERKEN

Artikel 201. (11/12/2016- ...)

§ 1. Niemand mag een etheromroepnetwerk aanbieden zonder schriftelijke licentie van de Vlaamse Regulator voor de Media. Die licentie is persoonlijk en mag pas aan een derde worden overgedragen na het schriftelijke akkoord van de Vlaamse Regulator voor de Media.

De Vlaamse Regering bepaalt de duur van de licenties, vermeld in het eerste lid, de voorwaarden waaronder die kunnen worden verkregen, en de modaliteiten en de procedure voor het aanvragen, het wijzigen, het schorsen of het intrekken ervan.

§ 2. De Vlaamse Regering stelt een digitaal frequentieplan op en keurt het goed. Ze bepaalt het aantal frequentieblokken en frequentiekanalen, met inbegrip van de bijbehorende technische voorwaarden, die geheel of gedeeltelijk zullen worden toegekend aan aanbieders van etheromroepnetwerken.

De frequentieblokken en frequentiekanalen, vermeld in het eerste lid, met inbegrip van de bijbehorende technische voorwaarden die geheel of gedeeltelijk zijn toegekend aan de aanbieder van een etheromroepnetwerk, kunnen ingetrokken, vervangen of gewijzigd worden ten gevolge van internationale of Europese regelgeving en verplichtingen.

§ 3. De Vlaamse Regering stelt aan de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap de frequentieblokken en frequentiekanalen ter beschikking die hij nodig heeft om zijn eigen omroepprogramma's door te geven.

Artikel 202. (10/05/2009- ...)

Om een licentie als vermeld in artikel 201 te verkrijgen, moet de aanbieder voldoen aan de volgende voorwaarden :
1° opgericht zijn in de vorm van een vennootschap of van een publiekrechtelijke rechtspersoon met als maatschappelijk doel het aanleggen en exploiteren van een etheromroepnetwerk in de Vlaamse Gemeenschap. De aanbieders van een etheromroepnetwerk kunnen alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de verwezenlijking van hun maatschappelijk doel;
2° ressorteren onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap;
3° in de boekhouding een onderscheid maken tussen de activiteiten in het kader van het aanbieden van het etheromroepnetwerk enerzijds, en het aanbieden van andere netwerken of diensten waarvoor bijzondere of uitsluitende rechten zijn toegekend, anderzijds;
4° jaarlijks voor 30 juni aan de Vlaamse Regulator voor de Media een werkingsverslag met vermelding van, in voorkomend geval, het aantal abonnees en van de doorgegeven omroepprogramma's, en de balans en de jaarrekening, goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders, voorleggen;
5° jaarlijks een vergoeding betalen voor het gebruik van de benodigde frequentieblokken en -kanalen;
6° beschikken over de nodige technische infrastructuur of een technisch investeringsplan en een financieel plan ter zake voorleggen;
7° geen aanbieder zijn van elektronische communicatienetwerken die tegen betaling omroepdiensten of elektronische communicatiediensten aanbiedt aan eindgebruikers in Vlaanderen;
8° geen onderneming zijn waarin de ondernemingen, vermeld in punt 7°, zeggenschap hebben. Onder zeggenschap wordt begrepen de rechten, overeenkomsten of andere middelen die het afzonderlijk of gezamenlijk, met inachtneming van alle feitelijke en juridische omstandigheden, mogelijk maken een bepalende invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming, met name :
a) eigendoms- of gebruiksrechten op alle vermogensbestanddelen van een onderneming of op delen daarvan;
b) rechten of overeenkomsten die een bepalende invloed verschaffen op de samenstelling, het stemgedrag of de besluiten van de ondernemingsorganen.

De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag en de betalingsvoorwaarden van de jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de benodigde frequentieblokken en -kanalen, vermeld in het eerste lid, 5°.

De Vlaamse Regering kan aanvullende verplichtingen opleggen. Die verplichtingen zijn objectief gerechtvaardigd in relatie tot het netwerk in kwestie, niet-discriminerend, proportioneel en transparant.

Artikel 202/1. (27/08/2012- ...)

§ 1. De aanbieders van etheromroepnetwerken hebben het recht de kabels en de bijbehorende uitrustingen van hun etheromroepnetwerken op hun kosten, op of onder de pleinen, wegen, straten, paden, waterlopen en vaarten die deel uitmaken van het openbaar domein, te laten aanleggen en te onderhouden op voorwaarde dat ze zich gedragen naar de wetten en besluiten van het openbaar domein en dat ze de bestemming ervan eerbiedigen.

Voor hij dat recht uitoefent, onderwerpt de belanghebbende aanbieder van een etheromroepnetwerk het plan van de plaats en de bijzonderheden van de aanleg van de geleidingen aan de goedkeuring van de overheid die bevoegd is voor het openbaar domein. Die overheid beslist binnen twee maanden vanaf de datum waarop het plan is ingezonden. Ze brengt de belanghebbende aanbieder van een etheromroepnetwerk op de hoogte van haar beslissing. Na het verstrijken van die termijn, geldt het stilzwijgen van de overheid als goedkeuring. In geval van blijvende onenigheid wordt beslist bij besluit van de Vlaamse Regering.

De overheden hebben het recht om de inrichting of het plan van aanleg en de daarmee verband houdende werkzaamheden later op hun domein te laten wijzigen. De kosten van die werkzaamheden zijn voor rekening van de aanbieder van het etheromroepnetwerk als de wijzigingen opgelegd zijn om een van de volgende redenen :
1° met het oog op de openbare veiligheid;
2° tot behoud van het natuur- en stedenschoon;
3° in het belang van de wegen, waterlopen, vaarten of een openbare dienst;
4° als gevolg van een verandering die de aangelanden aan de toegangen tot de eigendommen langs de gebruikte wegen hebben aangebracht.

In andere gevallen, dan de gevallen, vermeld in het tweede lid, zijn ze voor rekening van de overheid die de wijzigingen oplegt. De overheid mag vooraf een kostenbegroting eisen en, in geval van onenigheid, zelf de werkzaamheden laten uitvoeren.

§ 2. De Vlaamse Regulator voor de Media kan, de bepalingen die het gebruik van het openbaar domein regelen buiten beschouwing gelaten, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, om het milieu, de volksgezondheid en de openbare veiligheid te beschermen of om stedenbouwkundige of planologische redenen, doch zulks pas na een passende periode van openbare raadpleging, het gedeelde gebruik opleggen aan de aanbieders van etheromroepnetwerken bij de aanleg van hun netwerkelementen en hun bijbehorende faciliteiten. Dat gedeelde gebruik slaat op faciliteiten of eigendom, met inbegrip van gebouwen, toegangen tot gebouwen, bekabeling van gebouwen, masten, antennes, torens en andere ondersteuningsgebouwen, kabelgoten, leidingen, mangaten en straatkasten.

Onder bijbehorende faciliteiten wordt verstaan de diensten die horen bij een elektronisch communicatienetwerk of een elektronische communicatiedienst, fysieke infrastructuren en andere elementen die het aanbieden van diensten via dat netwerk of die dienst mogelijk maken of ondersteunen of het potentieel daarvoor bezitten, zoals gebouwen of toegangen tot gebouwen, bekabeling van gebouwen, antennes, torens en andere ondersteunende constructies, kabelgoten, kabelbuizen, masten, mangaten en straatkasten.

De Vlaamse Regulator voor de Media kan de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, opleggen na een passende periode van openbare raadpleging waarin alle belanghebbende partijen in staat zijn gesteld hun standpunt naar voren te brengen.

De Vlaamse Regulator voor de Media kan, na een passende periode van openbare raadpleging waarin alle belanghebbende partijen in staat zijn gesteld hun standpunt naar voren te brengen, verplichtingen opleggen aan de etheromroepnetwerken voor het gedeelde gebruik van bekabeling in gebouwen of tot aan het eerste punt van samenkomst of distributie als dat zich buiten het gebouw bevindt, als duplicatie van dergelijke infrastructuur economisch inefficiënt of fysiek onuitvoerbaar is.

De verplichtingen, vermeld in het eerste en het vierde lid, kunnen een omslagregeling voor de kosten van het gedeelde gebruik van faciliteiten of eigendom bevatten, die kan worden aangepast aan de risico's.

§ 3. De aanbieders van etheromroepnetwerken kunnen voor de aanleg van de kabels en de bijbehorende uitrustingen van hun etheromroepnetwerken op blijvende wijze steunen en ankers aanbrengen op muren en gevels die uitgeven op de openbare weg en hun kabels in open en onbebouwde grond aanleggen of zonder vasthechting of aanraking boven particuliere eigendommen laten doorgaan.

De werkzaamheden mogen pas beginnen nadat aan de eigenaars, volgens de gegevens van het kadaster, aan de huurders en aan de bewoners een behoorlijk aangetoonde schriftelijke kennisgeving is bezorgd.

Als de aanbieder van een etheromroepnetwerk kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen wil aanleggen, opruimen of er werkzaamheden aan wil uitvoeren, streeft hij naar overeenstemming over de plaats en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden met degene op de eigendom van wie steun wordt genomen of van wie de eigendom wordt overspannen of overschreden.

De uitvoering van de werkzaamheden heeft geen buitenbezitstelling tot gevolg. Het plaatsen van steunen en ankers op muren of gevels mag de eigenaar niet hinderen in zijn recht om zijn goed af te breken of te herstellen.

De ondergrondse kabels en steunen die in een open en onbebouwde grond geplaatst zijn, moeten op verzoek van de eigenaar worden weggenomen als die zijn recht om te bouwen of te omheinen uitoefent. De kosten van het wegnemen zijn ten laste van de aanbieder van het etheromroepnetwerk.

De eigenaar moet ten minste twee maanden voor het begin van de werkzaamheden, vermeld in het vierde en het vijfde lid, de aanbieder van het etheromroepnetwerk daarvan op de hoogte brengen.

§ 4. De aanleg en de uitvoering van alle andere werken aan de kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen in, tegen en op gebouwen en in en op gronden die daarbij horen, voor de aansluitingen op de infrastructuur in die gebouwen, moeten worden toegelaten door de eigenaar en de rechthebbende, tenzij ze bereid zijn de meerkosten van een tegenvoorstel te dragen.

§ 5. De eigenaar of de rechthebbende moet takken en wortels die hinderlijk zijn voor de aanleg, het onderhoud of de exploitatie van kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen, inkorten op verzoek van de aanbieder van een etheromroepnetwerk.

Als de eigenaar of de rechthebbende het verzoek gedurende een maand zonder gevolg heeft gelaten, mag de aanbieder van een etheromroepnetwerk zelf overgaan tot het inkorten. De kosten van het inkorten zijn ten laste van :
1° de eigenaar of de rechthebbende als de bomen of beplantingen zich bevinden op zijn privé-eigendom en de takken of wortels hinderlijk zijn voor kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen, die zich :
a) in of boven het openbaar domein bevinden;
b) in of boven zijn privé-eigendom bevinden en die dienstig zijn voor zijn aansluiting;
2° de aanbieder van een etheromroepnetwerk, in de overige gevallen.

§ 6. Als de aanbieder van een etheromroepnetwerk werkzaamheden uitvoert, moet hij het goed herstellen in zijn oorspronkelijke staat binnen een redelijke termijn, naargelang van het geval, door eigen toedoen of door toedoen van een derde.

De verplichting, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing op de schade die onvermijdelijk wordt aangericht door de aanbieder van een etheromroepnetwerk aan een goed, als de aanbieder van een etheromroepnetwerk een werk uitvoert dat nodig is voor de aansluitingen van de eigenaar of de rechthebbende van dat goed.

De aanbieder van een etheromroepnetwerk en de eigenaar of de rechthebbende van het goed kunnen afwijken van de verplichtingen, vermeld in het eerste lid.

§ 7. De vergoedingen voor schade veroorzaakt door de aanleg of door de exploitatie van een etheromroepnetwerk zijn voor rekening van de aanbieder van het etheromroepnetwerk, die aansprakelijk blijft voor alle schadelijke gevolgen voor derden.

§ 8. De aanbieder van een etheromroepnetwerk is verplicht onmiddellijk gevolg te geven aan elke vordering van de Vlaamse Regulator voor de Media, van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie of van elke dienst of elk bedrijf voor elektriciteitsvoorziening om elke storing in of nadelige invloed op de werking van de telefoon- of telegraafmstallaties of van de installaties voor elektriciteitsvoorziening onmiddellijk te doen ophouden.

Bij gebrek daaraan worden de nodig geachte maatregelen, met inbegrip van het verplaatsen van de kabels en de bijbehorende installaties, door de diensten of bedrijven in kwestie getroffen op kosten en risico van de aanbieder van het omroepnetwerk.

§ 9. De aangelegde kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen blijven eigendom van de aanbieder van het etheromroepnetwerk.

Artikel 203. (10/05/2009- ...)

De aanbieder van een etheromroepnetwerk gebruikt de digitale capaciteit van zijn netwerk om omroepprogramma's uit te zenden.

Artikel 204. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Regering kan de verordeningen van algemeen bestuur en de politieverordeningen betreffende de aanleg en de exploitatie van etheromroepnetwerken vaststellen en de minimale technische voorschriften bepalen waaraan de etheromroepnetwerken moeten voldoen. In bijzondere gevallen kan de Vlaamse Regering speciale voorwaarden opleggen om de kwaliteit van een net waarvan de werking gebrekkig is, te verbeteren.

Artikel 205. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Regulator voor de Media is bevoegd om op ieder ogenblik te controleren of de etheromroepnetwerken en de exploitatie ervan conform de voorschriften van dit hoofdstuk en van de uitvoeringsbesluiten ervan zijn.

DEEL VI. Het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen

Artikel 206. (10/05/2009- ...)

De televisieomroeporganisaties die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen, moeten :
1° hun uitzendingen verzorgen via een 16 :9-systeem dat volledig compatibel is met PAL, als het uitzendingen in breedbeeld en 625 lijnen betreft die niet volledig digitaal zijn;
2° hun uitzendingen verzorgen via een transmissiesysteem dat door een erkende Europese normalisatie-instantie genormaliseerd is, als het uitzendingen betreft die volledig digitaal zijn.

Artikel 207. (10/05/2009- ...)

Elektronische communicatienetwerken, opgezet voor de distributie van digitale televisieprogramma's, moeten in staat zijn breedbeeldtelevisieprogramma's door te geven. De aanbieders van kabelomroepnetwerken en van etheromroepnetwerken die breedbeeldtelevisieprogramma's ontvangen, moeten die programma's in hetzelfde breedbeeldformaat doorgeven als dat waarin het hun wordt geleverd.

Artikel 208. (10/05/2009- ...)

Elk analoog televisietoestel met een integraal beeldscherm waarvan de zichtbare diagonaal groter is dan 42 cm, dat op de markt te koop of te huur wordt aangeboden, moet voorzien zijn van ten minste een door een erkende Europese normalisatieorganisatie genormaliseerde aansluitbus met open interface die het zonder meer mogelijk maakt randapparaten, namelijk verdere decoders en digitale ontvangers, aan te sluiten.

Elk digitaal televisietoestel met een integraal beeldscherm waarvan de zichtbare diagonaal groter is dan 30 cm, dat op de markt te koop of te huur wordt aangeboden, moet voorzien zijn van ten minste een door een erkende Europese normalisatieorganisatie genormaliseerde aansluitbus met open interface die het zonder meer mogelijk maakt randapparaten aan te sluiten en die alle elementen van een digitaal signaal doorlaat, met inbegrip van informatie over interactieve en voorwaardelijk toegankelijke diensten.

Artikel 209. (10/05/2009- ...)

Alle voor de ontvangst van digitale televisiesignalen bestemde apparatuur die in Vlaanderen wordt verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking wordt gesteld, en waarmee digitale televisiesignalen kunnen worden gedecodeerd, moet geschikt zijn om :
1° het decoderen van dergelijke signalen mogelijk te maken volgens het gemeenschappelijke Europese coderingsalgoritme dat beheerd wordt door een erkende Europese normalisatie-instantie;
2° de signalen weer te geven die ongecodeerd worden uitgezonden mits, in geval van gehuurde apparatuur, de huurder de huurovereenkomst naleeft.

Artikel 210. (10/05/2009- ...)

De aanbieders van omroepdiensten en de dienstenverdelers die gebruikmaken van systemen voor voorwaardelijke toegang, maken uitsluitend gebruik van systemen voor voorwaardelijke toegang die de nodige technische mogelijkheden bieden voor een goedkope controleoverdracht. Dat houdt in dat de mogelijkheid wordt geboden aan dienstenverdelers of aanbieders van omroepnetwerken om volledige controle te hebben over de diensten door middel van dergelijke systemen van voorwaardelijke toegang.

Artikel 211. (10/05/2009- ...)

Alle dienstenverdelers die aanbieders zijn van systemen voor voorwaardelijke toegang, ongeacht de wijze van doorgifte, waarvan de omroeporganisaties afhangen om potentiële kijkers of luisteraars te kunnen bereiken, moeten :
1° aan alle televisieomroeporganisaties op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende wijze de technische diensten aanbieden waarmee hun digitale uitzendingen kunnen worden ontvangen door kijkers die daartoe gerechtigd zijn, door middel van een decoder die door de dienstenverdeler wordt beheerd;
2° een gescheiden boekhouding voeren voor hun activiteiten als aanbieders van voorwaardelijke toegang, als zij ook andere activiteiten uitoefenen.

Artikel 212. (10/05/2009- ...)

De televisieomroeporganisaties die voor hun digitale uitzendingen gebruikmaken van een decoder of van andere systemen voor voorwaardelijke toegang, moeten een tarieflijst publiceren voor de kijkers waarin rekening wordt gehouden met de eventuele levering van bijbehorende apparatuur.

Artikel 213. (10/05/2009- ...)

Als de houders van industriële eigendomsrechten inzake voorwaardelijke toegangssystemen en -producten licenties verlenen aan fabrikanten van voor het grote publiek bestemde apparatuur, moeten zij dat doen op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende wijze.

De houders van rechten mogen het verlenen van licenties, waarbij rekening wordt gehouden met de technische en commerciële factoren, niet afhankelijk maken van voorwaarden waardoor het verboden, ontraden of onaantrekkelijk gemaakt wordt om in het product in kwestie :
1° een gemeenschappelijke interface in te bouwen die aansluiting op verschillende toegangssystemen mogelijk maakt;
2° tot een ander toegangssysteem behorende middelen in te bouwen, als de licentiehouder zich houdt aan de redelijke en passende voorwaarden inzake de beveiliging van de transacties van de exploitanten en de voorwaardelijke toegangssystemen.

Artikel 214. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Regulator voor de Media kan voorwaarden opleggen aan leveranciers van digitale interactieve programma's op digitale interactieve platforms en aan leveranciers van geavanceerde digitale eindapparatuur met betrekking tot het gebruik van een open API overeenkomstig de minimumeisen van de relevante normen of specificaties.

De Vlaamse Regulator voor de Media kan voorwaarden opleggen aan de eigenaars van API's die ertoe strekken dat alle nodige informatie ter beschikking gesteld wordt om leveranciers van digitale interactieve programma's ertoe in staat te stellen alle door de API ondersteunde diensten met volledige functionaliteit te leveren.

Artikel 214/1. (27/08/2012- ...)

De Vlaamse Regering kan voorwaarden opleggen aan omroeporganisaties en dienstenverdelers met betrekking tot het aanbieden van interoperabele televisiediensten voor eindgebruikers met een handicap.

DEEL VII. De Vlaamse Regulator voor de Media

TITEL I. OPRICHTING EN SAMENSTELLING

Artikel 215. (01/01/2019- ...)

§ 1. De Vlaamse Regulator voor de Media is een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid als vermeld in artikel III.7 van het Bestuursdecreet.

De Vlaamse Regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein de Vlaamse Regulator voor de Media behoort.

De zetel van de Vlaamse Regulator voor de Media is gevestigd in Brussel.

De bepalingen van het Bestuursdecreet zijn van toepassing op het agentschap, met uitzondering van artikel III.9, § 2. Artikel III.13 van het Bestuursdecreet is niet van toepassing op de algemene kamer en de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM.

§ 2. Binnen de Vlaamse Regulator voor de Media bestaan twee kamers :
1° een algemene kamer;
2° een kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen.

Artikel 216. (01/01/2019- ...)

§ 1. De algemene kamer is samengesteld uit vijf leden : twee magistraten, onder wie de voorzitter, en drie mediadeskundigen.

Personen kunnen aangesteld worden tot lid van de algemene kamer als ze aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° wat de magistraten betreft : ten minste vijf jaar het ambt van magistraat in de rechtbanken en hoven of bij de Raad van State hebben bekleed;
2° wat de mediadeskundigen betreft : ten minste vijf jaar een wetenschappelijk ambt of onderwijsambt aan een Vlaamse universiteit of aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs van het lange type hebben bekleed, of ten minste vijf jaar beroepservaring in de media hebben.

Om als voorzitter van de algemene kamer te worden aangesteld, moeten personen ten minste vijf jaar het ambt van magistraat in de hoven en rechtbanken of bij de Raad van State hebben bekleed.

Met behoud van de toepassing van de onverenigbaarheden, vermeld in artikel III.12, § 1, van het Bestuursdecreet, die van toepassing zijn op alle leden van de Vlaamse Regulator voor de Media, mag een lid van de algemene kamer beroepshalve geen binding hebben met een media-, advertentie- of reclamebedrijf of -instelling, of met een verdeler van omroepsignalen, noch economische belangen hebben in die bedrijven of instellingen.

§ 2. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen is samengesteld uit negen leden, onder wie de voorzitter, waarvan vier leden beroepsjournalist zijn.

Personen kunnen aangesteld worden tot lid van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen als ze aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° ten minste vijf jaar het ambt van magistraat in de rechtbanken en hoven of bij de Raad van State hebben bekleed;
2° ten minste vijf jaar een wetenschappelijk ambt of onderwijsambt aan een Vlaamse universiteit of aan een Vlaamse instelling voor het hoger onderwijs van het lange type hebben bekleed;
3° ten minste vijf jaar ervaring hebben als beroepsjournalist.

§ 3. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen wordt voor de behandeling van klachten over de toepassing van artikel 42, 44, 45, 72, 5°, en artikel 180, § 6 uitgebreid met de volgende leden :
1° twee deskundigen met minstens vijf jaar beroepservaring in de domeinen kinderpsychologie, kinderpsychiatrie of pedagogie;
2° twee deskundigen vanuit hun betrokkenheid bij de belangen van gezinnen en kinderen.

Met behoud van de toepassing van de onverenigbaarheden, vermeld in artikel III.12, § 1, van het Bestuursdecreet, die van toepassing zijn op alle leden van de Vlaamse Regulator voor de Media, mag een lid van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen, met uitzondering van de beroepsjournalisten, geen binding hebben met een media-, advertentie- of reclamebedrijf of -instelling. De beroepsjournalisten die lid zijn van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen mogen geen functie of bestuursmandaat uitoefenen in een omroep, of een bestuursmandaat uitoefenen in een media-, advertentie- of reclamebedrijf of -instelling.

§ 4. De leden van de kamers van de Vlaamse Regulator voor de Media worden aangesteld bij besluit van de Vlaamse Regering voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

De Vlaamse Regering gaat over tot vervanging van een lid van een kamer als dat lid :
1° fysiek of mentaal ongeschikt is;
2° ontslag neemt of moet nemen ten gevolge van een onverenigbaarheid;
3° vraagt om zijn mandaat te beëindigen met toepassing van § 5, eerste lid;
4° ontslagen is van ambtswege met toepassing van § 5, tweede lid;
5° afgezet is met toepassing van artikel 217.

De voorzitter en de ondervoorzitter van beide kamers worden aangesteld bij besluit van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag van de vergoedingen dat aan de leden van de kamers van de Vlaamse Regulator voor de Media moet worden toegekend. Ze bepaalt hun vergoedingen voor reis- en verblijfskosten.

§ 5. Als de voorzitter, ondervoorzitter of een lid van een kamer vraagt om zijn mandaat te beëindigen, is, mits de Vlaamse Regering akkoord gaat, een opzegging van zes maanden vereist. Die termijn kan in onderling akkoord verkort worden.

De voorzitter van een kamer stelt het ontslag van ambtswege van een lid vast, nadat dat lid negen opeenvolgende keren afwezig is geweest.

Artikel 217. (10/05/2009- ...)

§ 1. De algemene kamer en de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen stellen een gezamenlijk reglement van orde op.

Dat reglement van orde omvat onder meer de werkingsregels, de procedure voor de algemene vergadering van de Vlaamse Regulator voor de Media, en de beroepscode die de leden van elke kamer moeten naleven.

§ 2. In geval van overtreding van het reglement van orde door een lid van een kamer treedt het college van voorzitters op als tuchtkamer.

Het college van voorzitters kan op gemotiveerde wijze aan de leden van de kamers een terechtwijzing, een schorsing van maximaal zes maanden of een vermindering van zitpenningen en/of van de forfaitaire vergoeding als tuchtrechtelijke sanctie opleggen.

Het college van voorzitters kan aan de Vlaamse Regering bij gemotiveerd advies de afzetting voorstellen van een lid dat de deontologische regels overtreedt.

§ 3. Bij overtreding van het reglement van orde door de voorzitter of ondervoorzitter van de algemene kamer of de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen wordt de algemene vergadering van de Vlaamse Regulator voor de Media samengeroepen.

De algemene vergadering van de Vlaamse Regulator voor de Media bestaat uit alle leden van de algemene kamer en de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen, met uitzondering van de respectieve voorzitters.

In geval van overtreding van het reglement van orde door de voorzitter of ondervoorzitter van de algemene kamer of de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen kan de algemene vergadering van de Vlaamse Regulator voor de Media op gemotiveerde wijze een terechtwijzing, een schorsing van maximaal zes maanden of een vermindering van zitpenningen en/of van de forfaitaire vergoeding als tuchtrechtelijke sanctie opleggen.

De algemene vergadering van de Vlaamse Regulator voor de Media kan aan de Vlaamse Regering bij gemotiveerd advies de afzetting voorstellen van de voorzitter of ondervoorzitter van elk van beide kamers die de deontologische regels overtreedt.

§ 4. De Vlaamse Regering stelt de omstandigheden vast waarin de afzetting, vermeld in paragrafen 2 en 3, voorgesteld kan worden.

Er is in elk geval aanleiding tot afzetting om redenen die voortvloeien uit de toepassing van artikel 404 van het Gerechtelijk Wetboek.

TITEL II. MISSIE, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 218. (22/04/2019- ...)

§ 1. De Vlaamse Regulator voor de Media heeft als missie de handhaving van de mediaregelgeving binnen de Vlaamse Gemeenschap, het beslechten van geschillen over de mediaregelgeving en het uitreiken van de media-erkenningen en -vergunningen, overeenkomstig de regelgeving.

§ 2. De algemene kamer heeft de volgende taken :
1° met behoud van de toepassing van paragraaf 3 en van artikelen 13 en 30, het toezicht op de naleving van en de beteugeling van de inbreuken op de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van het toezicht op de naleving door de openbare omroeporganisatie en de beteugeling van de inbreuken door de openbare omroeporganisatie;
2° het uitreiken, wijzigen, schorsen en intrekken van zendvergunningen;
3° het toekennen, schorsen of intrekken van de vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk;
4° het geven en intrekken van de toestemming aan dienstenverdelers om omroepprogramma's door te geven;
5° het ontvangen van de verschillende soorten kennisgevingen die gericht zijn aan de Vlaamse Regulator voor de Media, vermeld in dit decreet;
6° het bepalen van de relevante markten en de geografische omvang ervan voor producten en diensten in de sector van de elektronische communicatienetwerken, en het analyseren van die markten om te bepalen of ze daadwerkelijk concurrerend zijn;
7° het identificeren van ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht op de krachtens punt 6° geanalyseerde markten, en het opleggen, indien nodig, van een of meer van de verplichtingen, vermeld in artikel 192;
8° het in kaart brengen van concentraties in de Vlaamse mediasector;
9° het toezicht op de naleving door de openbare omroeporganisatie van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap, en het jaarlijks rapporteren daarover aan de Vlaamse Regering;
9°/1 het verlenen van advies aan de Vlaamse Regering indien de VRT nieuwe diensten of activiteiten wil uitoefenen die niet gedekt zijn door de beheersovereenkomst, zoals bepaald in artikel 18;
10° het uitvoeren van bijzondere opdrachten die de Vlaamse Regering indien nodig kan toevertrouwen aan de algemene kamer, voor zover die betrekking hebben op de taken, vermeld in punten 1° tot 9°/1.
11° het nemen van de maatregelen krachtens artikel 192/1, 192/2, 192/3, 200, § 1/1, en artikel 202, § 2;
12° de uitvoering van de opdrachten omschreven in en/of voortvloeiend uit artikel 184/1 en het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van artikel 184/1, § 2.
13° het toezicht houden op de correctheid van de bereikcijfers die door de dienstenverdelers ter beschikking worden gesteld, het berekenen van het gemiddeld procentueel dagbereik van de regionale televisieomroeporganisaties, en het berekenen van de afzonderlijke bereikvergoedingen als vermeld in artikel 166/1, § 2, lid 6, die de dienstenverdelers verschuldigd zijn aan de regionale omroeporganisaties;
14° met behoud van de toepassing van paragraaf 3, eerste lid, 2°, niet-bindende interpretatieve richtsnoeren opstellen die de bepalingen van dit decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan verduidelijken;
15° met behoud van de toepassing van paragraaf 3, eerste lid, 3°, adviezen formuleren als dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan erin voorzien, of op verzoek van de Vlaamse Regering;
16° de uitvoering van de opdrachten omschreven in en/of voortvloeiend uit artikel 157 en de uitvoeringsbesluiten ervan.

De algemene kamer handelt volledig autonoom bij de uitoefening van haar bevoegdheden, vermeld in paragraaf 2. In geval van betwistingen wordt de algemene kamer in rechte vertegenwoordigd door haar voorzitter.

§ 3. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen heeft de volgende taken:
1° uitspraak doen over geschillen die gerezen zijn naar aanleiding van de toepassing van artikel 38, 39, 42, 44, 45, 72, 5°, 176, 1°, en 180, § 6;
2° niet-bindende interpretatieve richtsnoeren opstellen over artikel 38, 39, 42, 44, 45, 72, 5°, 176, 1°, en 180, § 6;
3° adviezen formuleren als dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan erin voorzien, of op verzoek van de Vlaamse Regering over artikel 38, 39, 42, 44, 45, 72, 5°, 176, 1°, en 180, § 6.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet daarbij volledig autonoom uitspraak. In geval van betwistingen wordt de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen in rechte vertegenwoordigd door haar voorzitter.

§ 4. Een afschrift van elke beslissing van de Vlaamse Regulator voor de Media wordt aan de minister bezorgd.

§ 5. De Vlaamse Regulator voor de Media stelt jaarlijks voor de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement een activiteitenverslag op dat, voor 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar, wordt voorgelegd.

§ 6. In het kader van deel IV en deel V werkt de Vlaamse Regulator voor de Media, als dat noodzakelijk is, samen met de bevoegde regulerende instanties voor radio-omroep en voor telecommunicatie van de gemeenschappen, de federale overheid en de andere lidstaten van de Europese Gemeenschap, met de Belgische mededingingsautoriteiten en met de regulerende en toezichthoudende instanties in de overige economische sectoren in België.

§ 7. Bij het opstellen van niet-bindende interpretatieve richtsnoeren, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 14°, en paragraaf 3, eerste lid, 2°, organiseert de Vlaamse Regulator voor de Media een openbare raadpleging.

Artikel 219. (10/05/2009- ...)

Kennisgevingen, aanvragen voor een erkenning of zendvergunning en klachten worden bij de Vlaamse Regulator voor de Media ingediend met een aangetekend schrijven, of via elektronische post of een ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, en waarop een elektronische handtekening is aangebracht die voldoet aan de vereisten van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij kennisgevingen, klachten en aanvragen die worden ingediend door middel van elektronische post of een ander communicatiemiddel stuurt de Vlaamse Regulator voor de Media de aanvrager onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

Artikel 220. (27/08/2012- ...)

§ 1. De algemene kamer doet uitspraak, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van een schriftelijke, met redenen omklede en ondertekende klacht die haar kan worden voorgelegd door elke belanghebbende en, in geval van een klacht met betrekking tot de bepalingen over commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut, door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Over de inhoud van reclame kan de algemene kamer enkel uitspraak doen naar aanleiding van een schriftelijke, met redenen omklede en ondertekende klacht. Om ontvankelijk te zijn moet de klacht ingediend zijn uiterlijk de vijftiende dag na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht.

§ 2. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak, hetzij ambtshalve wat betreft het toezicht op artikel 42, 44, 45, 72, 5°, en artikel 176, 1°, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij naar aanleiding van een klacht die op straffe van onontvankelijkheid ingediend is uiterlijk de vijftiende dag na de datum van de uitzending van het programma door eenieder die blijk geeft van een benadeling of een belang.

§ 3. In geval van betwisting over welke kamer bevoegd is om kennis te nemen van een klacht, wijst het college van voorzitters van de Vlaamse Regulator voor de Media de kamer aan die bevoegd is om kennis te nemen van de klacht. Het college van voorzitters bestaat uit de voorzitters van de algemene kamer en van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen. Als de voorzitter van de algemene kamer of de voorzitter van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen verhinderd is, wordt die in het college van voorzitters vervangen door de ondervoorzitter van de respectieve kamer.

§ 4. De Vlaamse Regering bepaalt de procedures en de termijnen voor het indienen, onderzoeken en afhandelen van de aanvragen en klachten en voor het nemen van sancties. Daarbij moeten het recht om gehoord te worden op tegenspraak, de plicht tot motivering en de beginselen van openbaarheid van bestuur gegarandeerd worden.

Artikel 221. (10/05/2009- ...)

§ 1. Als de Vlaamse Regulator voor de Media van oordeel is dat een lineaire televisieomroeporganisatie die onder de bevoegdheid valt van een lidstaat van de Europese Unie een lineaire televisiedienst aanbiedt die volledig of hoofdzakelijk gericht is op de Vlaamse Gemeenschap, kan hij contact opnemen met de bevoegde lidstaat van de Europese Unie, om een wederzijds aanvaardbare oplossing voor ondervonden problemen mogelijk te maken.

De Vlaamse Regulator voor de Media mag het Contactcomité, vermeld in artikel 23 van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, vragen om de zaak te onderzoeken.

§ 2. De Vlaamse Regulator voor de Media kan passende maatregelen nemen tegen de lineaire televisieomroeporganisatie, vermeld in paragraaf 1, als aan de volgende voorwaarden is voldaan :
1° hij is van oordeel dat het resultaat van de toepassing van paragraaf 1 niet bevredigend is;
2° de lineaire televisieomroeporganisatie, vermeld in paragraaf 1, heeft zich in een lidstaat van de Europese Unie gevestigd om de strengere voorschriften te omzeilen op de gebieden die door de richtlijn Audiovisuele Mediadiensten worden gecoördineerd en die op hem van toepassing zouden zijn als hij in de Vlaamse Gemeenschap zou zijn gevestigd.

De Vlaamse Regulator voor de Media kan daartoe sancties opleggen als vermeld in titel IV van dit deel en de dienstenverdelers of netwerkoperatoren verplichten de doorgifte van de lineaire televisiedienst te schorsen.

§ 3. De Vlaamse Regulator voor de Media neemt de passende maatregelen, vermeld in paragraaf 2, als hij de Europese Commissie en de lidstaat van de Europese Unie waar de lineaire televisieomroeporganisatie gevestigd is, in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om dergelijke maatregelen te nemen, met opgave van de redenen waarop hij zijn beoordeling heeft gebaseerd, van het feit dat de Europese Commissie besloten heeft dat de maatregelen verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht en in het bijzonder dat de beoordeling van de Vlaamse Regulator voor de Media gegrond is.

Artikel 222. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Regulator voor de Media verzoekt de lineaire televisieomroeporganisatie waarvan de televisie-uitzendingen volledig of hoofdzakelijk op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie zijn gericht, de regels van algemeen publiek belang na te leven als hij daartoe een met reden omkleed verzoek krijgt van die lidstaat van de Europese Unie over ondervonden problemen met die televisie-uitzendingen.

Binnen twee maanden na de ontvangst van het met redenen omklede verzoek licht de Vlaamse Regulator voor de Media de lidstaat van de Europese Unie in over het gevolg dat aan zijn verzoek is gegeven.

De Vlaamse Regulator voor de Media mag het Contactcomité, vermeld in artikel 23 van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, vragen om de zaak te onderzoeken.

Artikel 223. (10/05/2009- ...)

De Vlaamse Regulator voor de Media kan niet optreden tegen inbreuken op dit decreet op basis van feiten die langer dan zes maanden geleden hebben plaatsgevonden. Die verjaringstermijn wordt gestuit in geval van een klacht of een ambtshalve onderzoek en wordt geschorst tijdens de vakantieperiodes. De Vlaamse Regering bepaalt de termijnen van schorsing tijdens de vakantieperiodes.

TITEL III. BESTUUR EN WERKING

Artikel 224. (10/05/2009- ...)

De bestuursorganen van de Vlaamse Regulator voor de Media zijn :
1° de raad van bestuur;
2° de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 225. (10/05/2009- ...)

De raad van bestuur en zijn voorzitter worden aangesteld door de Vlaamse Regering. Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met het mandaat van lid van een van beide kamers van de Vlaamse Regulator voor de Media.

Artikel 226. (01/01/2019- ...)

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van het agentschap. De raad van bestuur heeft evenwel geen enkele bevoegdheid met betrekking tot de beslissingen die genomen worden ter uitvoering van artikel 217, § 2 en § 3, en artikel 218, § 2 en § 3.

De raad van bestuur heeft inzonderheid de volgende opdrachten en bevoegdheden :
1° de beheersovereenkomst met de minister sluiten;
2° de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst goedkeuren;
3° de begroting opmaken;
4° de begrotingskredieten herverdelen;
5° de algemene rekening opmaken;
6° over de uitvoering van de begroting rapporteren;
7° het jaarlijkse activiteitenverslag opmaken.

Artikel 227. (10/05/2009- ...)

De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur en vertegenwoordigt de Vlaamse Regulator voor de Media in rechte, wat de bevoegdheden van de raad van bestuur betreft.

De gedelegeerd bestuurder woont de vergaderingen van de kamers binnen de Vlaamse Regulator voor de Media als waarnemer bij.

Artikel 227/1. (05/08/2018- ...)

De Vlaamse Regulator voor de Media neemt deel aan Vlaamse, inter-federale en nationale samenwerkingsverbanden of geschillenorganen waarin hij zitting heeft. De bevoegde kamer kan daarvoor delegatie verlenen aan een lid van de bevoegde kamer of aan een personeelslid van de Vlaamse Regulator voor de Media.

TITEL IV. SANCTIES

Artikel 228. (13/02/2017- ...)

Als de algemene kamer, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, vermeld in artikel 220, § 1, een overtreding van de bepalingen van dit decreet vaststelt, kan ze aan de omroeporganisatie, dienstenverdeler in kwestie of het netwerk in kwestie de volgende sancties opleggen :
1° de waarschuwing met het bevel de overtreding stop te zetten;
2° het bevel de uitspraak uit te zenden op het tijdstip en op de wijze die bevolen zijn door de algemene kamer, op kosten van de overtreder. Als de uitspraak niet wordt uitgezonden op het tijdstip en de wijze zoals die bevolen zijn, kan een adminis-tratieve geldboete als vermeld in punt 4°, worden opgelegd;
3° de verplichte publicatie van de beslissing in dag- en/of weekbladen, op kosten van de overtreder. Als de uitspraak niet wordt gepubliceerd op de wijze zoals die bevolen is, kan een administratieve geldboete als vermeld in punt 4°, worden opgelegd;
4° een administratieve geldboete tot 125.000 euro;
5° de schorsing of intrekking van de zendvergunning;
6° de schorsing of intrekking van de erkenning van de omroeporganisatie;
7° de doorgifteschorsing overeenkomstig artikel 176.

In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.

Artikel 229. (27/08/2012- ...)

Als de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, vermeld in artikel 220, § 2, van dit decreet, een overtreding op de bepalingen van dit decreet vaststelt, kan ze aan een omroep van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap of aangemeld bij de Vlaamse Regulator voor de Media :
1° een waarschuwing geven met eventueel het bevel om de overtreding stop te zetten;
2° het bevel geven de uitspraak uit te zenden op het tijdstip en de wijze die door haar bepaald zijn. Bij een inbreuk op artikelen 42, 44 en 72, 5° kan een administratieve geldboete als vermeld in punt 4°, worden opgelegd als de uitspraak niet wordt uitgezonden op het tijdstip en de wijze zoals die bevolen zijn;
3° bij een inbreuk op artikel 42, 44, 45 en 72, 5° de verplichte publicatie van de uitspraak in dag- en/of weekbladen opleggen op kosten van de overtreder. Als de uitspraak niet wordt gepubliceerd op de wijze zoals die bevolen is, kan een administratieve geldboete als vermeld in punt 4°, worden opgelegd;
4° bij een inbreuk op artikel 42, 44, 45 en 72, 5° een administratieve geldboete tot 125.000 euro opleggen;
5° de doorgifte schorsen overeenkomstig artikelen 44 en 176.

Als de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen een duidelijke, belangrijke en ernstige inbreuk vaststelt op de bepalingen van artikelen 38, 39 , 42 en 72, 5°, kan de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen ten aanzien van alle omroeporganisaties aan de Vlaamse Regering de schorsing voorstellen van de doorgifte van een programma overeenkomstig de bepalingen van artikel 44.

Artikel 230. (10/05/2009- ...)

Als de administratieve geldboete niet wordt betaald, vaardigt de entiteit die door de Vlaamse Regering belast is met de invordering op verzoek van de algemene kamer of van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen, een dwangbevel uit. Het dwangbevel wordt betekend met een gerechtsdeurwaardersexploot met bevel tot betaling.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de betekening van het dwangbevel kan de betrokkene een met redenen omkleed verzet indienen bij gerechtsdeurwaardersexploot, betekend aan de entiteit die door de Vlaamse Regering belast is met de invordering. Dat verzet schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.

De tenuitvoerlegging van het dwangbevel wordt gedaan met inachtneming van de bepalingen van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging.

TITEL V. BEHEERSOVEREENKOMST

Artikel 231. (01/01/2019- ...)

Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Regulator voor de Media wordt een beheersovereenkomst gesloten.

De beheersovereenkomst regelt de wijze van samenwerking met andere entiteiten binnen de Vlaamse administratie en andere overheden.

TITEL VI. FINANCIËLE BEPALINGEN EN PERSONEEL

HOOFDSTUK I. Financiële bepalingen

Artikel 232. (27/08/2012- ...)

De Vlaamse Regulator voor de Media kan beschikken over de volgende ontvangsten :
1° dotaties;
2° de inschrijvingsgelden van kandidaten voor een erkenning en de vergoedingen voor het behoud van de erkenning, vermeld in artikel 136;
3° fiscale heffingen als die bij decreet aan de Vlaamse Regulator voor de Media zijn toegewezen;
4° retributies als die bij decreet aan de Vlaamse Regulator voor de Media zijn toegewezen.
5° ontvangsten die voortvloeien uit daden van beheer of beschikking met betrekking tot eigen domeingoederen;
6° terugvorderingen van ten onrechte gedane uitgaven.

Tenzij het decretaal anders is bepaald, worden de ontvangsten, vermeld in het eerste lid, beschouwd als ontvangsten, die bestemd zijn voor de gezamenlijke uitgaven.

De inkomsten van de administratieve geldboeten, vermeld in artikelen 228 en 229, worden geïnd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De Vlaamse Regulator voor de Media zal de ontvangen geldboeten doorstorten aan de algemene middelenbegroting van de Vlaamse Overheid of, indien de beslissing waarbij de geldboete werd opgelegd door de Raad van State wordt vernietigd, terugstorten aan de omroeporganisatie, de dienstenverlener of het netwerk.

HOOFDSTUK II. Personeel

Artikel 233. (10/05/2009- ...)

De gedelegeerd bestuurder heeft de leiding over het personeel en woont de vergadering van de kamers als waarnemer bij overeenkomstig artikel 227.

TITEL VII. INFORMATIE EN MEDEWERKING

Artikel 234. (27/08/2012- ...)

De Vlaamse Regulator voor de Media is bevoegd inlichtingen en documenten te vragen van omroeporganisaties van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap of aangemeld bij de Vlaamse Regulator voor de Media, dienstenverdelers, aanbieders van kabelomroepnetwerken en van aanbieders van etheromroepnetwerken, als dat voor de invulling van zijn taak nodig is.

Iedere omroeporganisatie van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap of aangemeld bij de Vlaamse Regulator voor de Media, iedere dienstenverdeler, en iedere aanbieder van kabelomroepnetwerken en etheromroepnetwerken is verplicht om medewerking te verlenen aan de Vlaamse Regulator voor de Media en de door de Vlaamse Regering aangewezen personeelsleden van de Vlaamse overheid bij de uitoefening van hun bevoegdheden.

Iedere omroeporganisatie van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap of aangemeld bij de Vlaamse Regulator voor de Media is verplicht om een kopie van al haar omroepsignalen, zoals ze werden uitgezonden, te bewaren gedurende een maand, te beginnen vanaf de datum van uitzending.

Als de Vlaamse Regulator voor de Media aan een omroeporganisatie van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap of aangemeld bij de Vlaamse Regulator voor de Media een kopie van de omroepsignalen als vermeld in het derde lid, vraagt, bezorgt de omroeporganisatie de kopie aan de Vlaamse Regulator voor de Media binnen vijftien dagen nadat ze het verzoek heeft ontvangen. De Vlaamse Regulator voor de Media bepaalt de voorwaarden waaraan de kopie moet voldoen.

Artikel 235. (10/05/2009- ...)

§ 1. De leden en het personeel van de Vlaamse Regulator voor de Media mogen geen vertrouwelijke informatie waarvan ze kennis hebben in het kader van de uitvoering van hun functie, meedelen aan derden, behalve in de wettelijk vastgelegde uitzonderingen.

De verplichting, vermeld in het eerste lid, blijft van toepassing na het verstrijken van het mandaat van elk lid of het beëindigen van de tewerkstelling van elk personeelslid van de Vlaamse Regulator voor de Media.

§ 2. De Vlaamse Regulator voor de Media draagt er zorg voor dat de vertrouwelijkheid van de gegevens die door bedrijven worden verstrekt en die door het bedrijf als vertrouwelijke ondernemings- en fabricagegegevens worden beschouwd, verzekerd blijft.

DEEL VIII. Strafbepalingen

Artikel 236. (10/05/2009- ...)

Met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met een geldboete van 25 tot 2500 euro of met een van die straffen alleen, wordt degene gestraft die :
1° uitrusting of programmatuur, waaronder chipkaarten, fabriceert, te koop of te huur aanbiedt, verkoopt, verhuurt, invoert, verdeelt, promoot, installeert, in stand houdt of vervangt die bestemd is om zonder toestemming van de dienstenverdeler of netwerkoperator :
a) programma's te ontvangen die via een elektronisch communicatienetwerk doorgegeven worden;
b) in een begrijpelijke vorm toegang te verschaffen tot radio- of televisieprogramma's of -diensten die alleen tegen extra betaling en op basis van voorwaardelijke toegang worden aangeboden aan het publiek;
2° met het oog op het gebruik ervan of voor commerciële doeleinden die uitrusting of programmatuur, waaronder chipkaarten, koopt, huurt of in zijn bezit heeft;
3° gecodeerde radio- of televisieprogramma's of -diensten geheel of gedeeltelijk decodeert of gebruikt, op welke wijze ook, zonder de toestemming van de eigenaar van de coderingstechnologie of van een derde die door de voormelde eigenaar werd aangeduid om die toestemming te verlenen;
4° gebruikmaakt van commerciële communicatie om die illegale uitrusting of programmatuur aan te prijzen.

Artikel 237. (10/05/2009- ...)

Alle bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn van toepassing op de misdrijven, vermeld in artikel 236.

DEEL IX. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 238. (10/05/2009- ...)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 1995 houdende vaststelling van de code voor reclame en sponsoring op radio en televisie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007, wordt opgeheven.

Artikel 239. (16/09/2009- ...)

De decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 juli 2008, worden opgeheven.

De bepalingen van titel IV, hoofdstuk II, afdelingen I tot IV, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, blijven van toepassing tot 31 augustus 2009.

Artikel 240. (10/05/2009- ...)

Hoofdstuk II van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord ingevoegd bij de wet van 4 maart 1977, wordt opgeheven.

Artikel 241. (13/02/2017- ...)

...

Artikel 242. (13/02/2017- ...)

De beperking tot de resterende duur van de lopende erkenningsperiode, vermeld in artikel 134, geldt enkel voor erkenningen die worden uitgereikt na de datum van inwerkingtreding van dit decreet. Radio-omroeporganisaties die een erkenning en vergunning gekregen hebben voor de datum van inwerkingtreding van dit decreet, behouden hun erkenning en vergunning voor de duur die bepaald was op het moment van de uitreiking van de erkenning of vergunning.

Alle erkenningen en vergunningen die voor de inwerkingtreding van dit decreet werden uitgereikt aan particuliere radio-omroeporganisaties, blijven gelden tot 31 december 2017. Erkenningen en vergunningen die aan particuliere radio-omroeporganisaties worden uitgereikt na de inwerkingtreding van dit decreet vervallen op 31 december 2017.

Met ingang van 1 januari 2018 en in afwijking van het tweede lid vervallen de erkenningen en zendvergunningen van de landelijke radio-omroeporganisaties en van de landelijke radio-omroeporganisatie van rechtswege, vermeld in artikel 143, tweede lid, op 31 december 2021.

Artikel 243. (13/02/2017- ...)

Televisieomroeporganisaties die een erkenning hebben verkregen met toepassing van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, en waarvoor nu een regeling van kennisgeving geldt, worden geacht aan de kennisgevingsverplichting van dit decreet te hebben voldaan voor de omroepdienst in kwestie.

Artikel 244. (10/05/2009- ...)

De bepalingen van deel III, titel II, hoofdstuk IV, treden in werking op 1 september 2009.