Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van [het agentschap Opgroeien regie]

Datum 20/03/2009

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK I Toepassingsgebied en algemene bepalingen
  1. Afdeling I Toepassingsgebied
  2. Afdeling II Algemene bepalingen
 2. HOOFDSTUK II [De administratieve loopbaan (verv. BVR 23 december 2011, art. 1, I: 18 februari 2012)]
  1. [Afdeling I. Agentschapsspecifieke graden (ing. BVR 23 december 2011, art. 1, I: 18 februari 2012)]
  2. [Afdeling II. De functionele loopbaan (ing. BVR 23 december 2011, art. 1, I: 18 februari 2012)]
  3. [Afdeling III. Overgangsbepaling inzake functionele loopbaan (ing. BVR 23 december 2011, art. 1, I: 18 februari 2012)]
 3. HOOFDSTUK III Verloning
  1. Afdeling I [Vaststelling van de salarisschaal (verv. BVR 23 december 2011, art. 2, I: 18 februari 2012)]
  2. Afdeling II [Toelage voor backofficemedewerkers (verv. BVR 23 december 2011, art. 2, I: 18 februari 2012)]
  3. Afdeling III [Verhoogde rente in geval van arbeidsongeval en ongeval op de weg naar en van het werk (verv. BVR 23 december 2011, art. 3, I: 18 februari 2012)]
  4. [Afdeling IV. Overgangsbepaling (ing. BVR 23 december 2011, art. 4, I: 18 februari 2012)]
 4. HOOFDSTUK IV Algemene slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2004 houdende organisatie van Kind en Gezin en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, artikel I7bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, gegeven op 10 augustus 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting gegeven op 23 november 2007;

Gelet op protocol nr. 255.821 van 17 december 2007 van het sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op advies 45.670/3 van de Raad van State, gegeven op 6 januari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I Toepassingsgebied en algemene bepalingen (... - ...)

Afdeling I Toepassingsgebied (... - ...)

Artikel 1. (18/04/2019- ...)

Onverminderd de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, is dit besluit van toepassing op het personeel van het agentschap Opgroeien regie.

Dit besluit doet geen afbreuk aan de wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, die op specifieke categorieën van het personeel van het agentschap Opgroeien regie van toepassing zijn.
 

Afdeling II Algemene bepalingen (... - ...)

Artikel 2. (18/04/2019- ...)

In aanvulling op artikel I 2 van het VPS, wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder :
1°VPS : het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid;
2° agentschap Opgroeien regie: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.
 

HOOFDSTUK II [De administratieve loopbaan (verv. BVR 23 december 2011, art. 1, I: 18 februari 2012)] (... - ...)

[Afdeling I. Agentschapsspecifieke graden (ing. BVR 23 december 2011, art. 1, I: 18 februari 2012)] (... - ...)

Artikel 3. (18/02/2012- ...)

De agentschapsspecifieke graad van centraal adviserend arts is ingedeeld bij rang A1.

Artikel 3/1. (18/02/2012- ...)

De agentschapsspecifieke graad van adviseur-hoofdarts is ingedeeld bij rang A2.

[Afdeling II. De functionele loopbaan (ing. BVR 23 december 2011, art. 1, I: 18 februari 2012)] (... - ...)

Artikel 4. (01/06/2024- ...)

Het personeelslid met de graad van centraal adviserend arts wordt bezoldigd in de salarisschaal NA 121a, die is opgenomen in bijlage V, die bij dit besluit is gevoegd. 

Het personeelslid met de graad van adviseur-hoofdarts wordt bezoldigd in de salarisschaal NA 221a, die is opgenomen in bijlage V, die bij dit besluit is gevoegd.

Het eerste en tweede lid zijn van toepassing op:
1° het personeelslid dat in het mandaat wordt aangesteld op basis van een  vacature die na 31 mei 2024 vacant is verklaard;
2° het personeelslid dat in het mandaat is aangesteld op basis van een vacature die vóór 1 juni 2024 vacant is verklaard, en die er conform artikel VII 2, §2 en §3, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, vrijwillig voor kiest om te worden bezoldigd in de salarisschaal vermeld in het eerste of het tweede lid. 

De inschaling gebeurt conform artikel VII 2, §4, van het voormelde besluit.

[Afdeling III. Overgangsbepaling inzake functionele loopbaan (ing. BVR 23 december 2011, art. 1, I: 18 februari 2012)] (... - ...)

Artikel 4/1. (18/02/2012- ...)

De ambtenaar die voor 1 juni 1995 titularis was van de begingraad in de vlakke loopbaan van informaticus, heeft in afwijking van artikel VI 109, § 1, 1°, van het VPS een functionele loopbaan in de graad van informaticus, die bestaat uit de salarisschalen A131, A125, A126 en A127. De tweede, derde en vierde salarisschaal worden bereikt na respectievelijk zes jaar, twaalf jaar en vier jaar schaalanciënniteit.

HOOFDSTUK III Verloning (... - ...)

Afdeling I [Vaststelling van de salarisschaal (verv. BVR 23 december 2011, art. 2, I: 18 februari 2012)] (... - ...)

Artikel 5. (01/06/2024- ...)

Voor de toepassing van artikel 4, eerste en tweede lid, worden aan de agentschapsspecifieke graden de volgende salarisschalen verbonden:

1°     het personeelslid dat in de graad van centraal adviserend arts is aangesteld op basis van een vacature die vóór 1 juni 2024 vacant is verklaard en niet overstapt, wordt bezoldigd in de salarisschalen A121C, A122C en A123C. De tweede en derde salarisschaal worden bereikt na respectievelijk zes jaar en twaalf jaar schaalanciënniteit;

2°     het personeelslid dat in de graad van adviseur-hoofdarts is aangesteld op basis van een vacature die vóór 1 juni 2024 vacant is verklaard en niet overstapt, wordt bezoldigd in de salarisschaal A221P en A222P. De tweede salarisschaal wordt bereikt na tien jaar schaalanciënniteit in salarisschaal A221P.

Artikel 5/1. (18/02/2012- ...)

De salarisschalen A121C, A122C, A123C, A221P en A222P zijn opgenomen in bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd.

Afdeling II [Toelage voor backofficemedewerkers (verv. BVR 23 december 2011, art. 2, I: 18 februari 2012)] (... - ...)

Artikel 6. (18/04/2019- ...)

§ 1. Aan het personeelslid dat tewerkgesteld is in de backoffice van het agentschap Opgroeien regie, wordt een toelage toegekend van 1.900 euro (100 %) op jaarbasis.

§ 2. De toelage wordt toegekend naar rata van de prestaties van tewerkstelling in de backoffice.

De toelage wordt berekend en betaald volgens de bepalingen van artikel VII 15, eerste lid, artikel VII 16 en artikel VII 17 van het VPS.

Afdeling III [Verhoogde rente in geval van arbeidsongeval en ongeval op de weg naar en van het werk (verv. BVR 23 december 2011, art. 3, I: 18 februari 2012)] (... - ...)

Artikel 7. (18/02/2012- ...)

Voor de toepassing van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk, en voor beroepsziekten in de overheidssector wordt de rente, in geval van blijvende invaliditeit en in geval van overlijden, die wordt toegekend naar aanleiding van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk, en die berekend wordt op basis van de jaarlijkse bezoldiging van het personeelslid, beperkt tot 123.946,76 euro per jaar en per persoon.

[Afdeling IV. Overgangsbepaling (ing. BVR 23 december 2011, art. 4, I: 18 februari 2012)] (... - ...)

Artikel 8. (18/02/2012- ...)

De salarisschaal A221P is opgenomen in bijlage II bij dit besluit.

Artikel 9. (18/02/2012- ...)

...

Artikel 10. (18/02/2012- ...)

...

HOOFDSTUK IV Algemene slotbepalingen (... - ...)

Artikel 11. (01/04/2006- ...)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 november 2004 houdende de organisatie van Kind en Gezin en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel wordt opgeheven.

Artikel 12. (01/04/2006- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2006 met uitzondering van de artikels 9 en 10 die uitwerking hebben met ingang van 1 december 2004. Artikel 10 houdt op uitwerking te hebben op datum van inwerkingtreding van het ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Bestuurszaken houdende vaststelling van de bijzondere of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse Overheid.

Artikel 13. (01/04/2006- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE I. (01/06/2008- ...)

...

BIJLAGE II. (01/04/2006- ...)

Salarisschaal A221 P
 

Toevoegen

Code

A221P

frekwentie

1/3 x 1500

bedrag

1/3 x 2050

 

1/3 x 1950

 

1/3 x 2000

 

1/3 x 2050

 

1/3 x 1950

geldelijke

1/3 x 2550

anciënniteit

1/3 x 2500

 

 

0

42.100

1

42.100

2

42.100

3

43.600

4

43.600

5

43.600

6

45.650

7

45.650

8

45.650

9

47.600

10

47.600

11

47.600

12

49.600

13

49.600

14

49.600

15

51.650

16

51.650

17

51.650

18

53.600

19

53.600

20

53.600

21

56.150

22

56.150

23

56.150

24

58.650

25

 

26

 

27

 

 


BIJLAGE III. (01/06/2008- ...)

...

BIJLAGE IV. (01/01/2023- ...)

Bijlage IV

BIJLAGE V (01/06/2024- ...)

Schaal NA121a NA221a
Graad Centraal Adviserend arts Adviseur hoofdarts
0 31.430 42.780
1 32.770 43.800
2 34.110 44.820
3 35.450 45.840
4 36.790 46.860
5 38.130 47.880
6 39.280 48.760
7 40.430 49.640
8 41.580 50.520
9 42.730 51.400
10 43.880 52.280
11 44.840 53.010
12 45.800 53.740
13 46.760 54.470
14 47.720 55.200
15 48.680 55.930
16 49.070 56.380
17 49.460 56.830
18 49.850 57.280
19 50.240 57.730
20 50.630 58.180
21 51.020 58.630
22 51.340 58.990
23 51.660 59.350
24 51.980 59.710
25 52.300 60.070
26 52.620 60.430
27 52.860 60.700
28 53.100 60.970
29 53.340 61.240
30 53.580 61.510
31 53.820 61.780
32 54.030 62.030
33 54.140 62.160
34 54.250 62.290
35 54.360 62.420


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 17/07/2024