Ministerieel besluit houdende vaststelling van de modelaanvraagformulieren voor minnelijke schikkingen inzake ruimtelijke ordening en van het modelakkoord van de stedenbouwkundig inspecteur

Datum 04/06/2009

Inhoudstafel

  1. Bijlage 1
  2. Bijlage 2
  3. Bijlage 3
  4. Bijlage 4
  5. Bijlage 5

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Gelet op artikel 6.1.51, § 6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening, inzonderheid artikel 5, § 1, eerste lid en artikel 6, § 2, eerste lid;

Overwegende dat een ontwerp dat beperkt is tot het vaststellen van een modelformulier conform de adviespraktijk van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State, inzonderheid het advies 26.998/4 van 4 februari 1998, geen nieuwe rechtsregel bevat en derhalve niet moet worden voorgelegd aan de Afdeling Wetgeving,

Besluit :

Artikel 1. (01/09/2009- ...)

§ 1. De aanvraagformulieren, vermeld in artikel 5, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening, worden vastgesteld volgens de als bijlage 1 tot en met 4 toegevoegde modellen.

§ 2. Model 1 « aanvraag van een minnelijke schikking waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling vereist is » wordt gebruikt indien de handelingen die aanleiding geven tot de aanvraag sorteren onder artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

Model 2 « aanvraag van een minnelijke schikking voor technische werken » wordt gebruikt indien de handelingen die aanleiding geven tot de aanvraag sorteren onder artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

Model 3 « aanvraag van een minnelijke schikking voor terreinaanlegwerken » wordt gebruikt indien de handelingen die aanleiding geven tot de aanvraag sorteren onder artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

Model 4 « aanvraag van een minnelijke schikking waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is » wordt gebruikt indien de handelingen die aanleiding geven tot de aanvraag sorteren onder artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

Artikel 2. (01/09/2009- ...)

Het akkoord van de stedenbouwkundig inspecteur, vermeld in artikel 6, § 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening, wordt vastgesteld volgens het als bijlage 5 toegevoegde model.

Artikel 3. (01/09/2009- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009.

Bijlage 1

BIJLAGE 1 (01/09/2009- ...)

Aanvraagformulier

Bijlage 2

BIJLAGE 2 (01/09/2009- ...)

Aanvraagformulier

Bijlage 3

BIJLAGE 3 (01/09/2009- ...)

Aanvraagformulier

Bijlage 4

BIJLAGE 4 (01/09/2009- ...)

Aanvraagformulier

Bijlage 5

BIJLAGE 5 (01/09/2009- ...)

Aanvraagformulier