Ministerieel besluit tot bepaling van de diplomavoorwaarden voor de functies van [...] gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en tot aanwijzing van de diploma's die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner

Datum 04/06/2009

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,,

Gelet op artikel 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.7 en 2.1.2, § 8, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de diploma's van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden aangesteld als ambtenaar van ruimtelijke ordening;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de diploma's van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner;

Overwegende dat de besluitgever zich de overwegingen die hebben geleid tot de ministeriële besluiten van 13 juli 2000 eigen maakt, nu voorliggend besluit zich beperkt tot een actualisering van de daarin opgenomen diploma's,

Besluit :

Artikel 1. (23/11/2014- ...)

De volgende diploma's voldoen voor een aanstelling in de functie van gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar:
1° diploma van licentiaat in de stedebouw en de ruimtelijke ordening, Katholieke Universiteit Leuven;
2° diploma van licentiaat in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling, Rijksuniversiteit Gent en Universiteit Gent;
3° diploma van aanvullende studies in de stedebouw en de ruimtelijke ordening, Katholieke Universiteit Leuven;
4° diploma van aanvullende studies in de stedebouw en de ruimtelijke ordening, Universiteit Gent;
5° diploma van aanvullende studies in de ruimtelijke planning, Interuniversitaire Opleidingen Katholieke Universiteit Leuven - Universiteit Gent;
6° diploma van gespecialiseerde studies in de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, Interuniversitaire Opleidingen K.U.Leuven - Universiteit Gent;
7° diploma van stedebouw of stedenbouw, Hoger Sint-Lukasinstituut, Sint-Lukas Leergangen of Sint-Lukas Hogere Leergangen te Schaarbeek en Brussel;
8° diploma van stedebouwer, stedebouwkundige of stedenbouwkundige, Hoger Instituut voor Architectuur en Sierkunsten Sint-Lucas, Hoger Sint-Lucasinstituut, Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas of Hogere Leergangen Sint-Lucas te Gent;
9° diploma van stedebouwkundig ontwerper, stedebouwkundige of stedenbouwkundige, Hoger Instituut voor Stedebouw, Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw, Hoger Architectuur Instituut van het Rijk, Henry Van de Velde-instituut, Hogere Opleidingen Monumentenzorg, Stedebouw, Technologie en Economie, of Centrum voor Volwassenenonderwijs te Antwerpen;
10° diploma van stedebouw, stedebouwkundige, afdeling stedebouw, afdeling stedenbouw, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Stedelijk Hoger Instituut voor Architectuur en Stedebouw, Hoger Architectuurinstituut van de Stad Gent, Hoger Architectuurinstituut De Bijloke, Instituut voor Volwassenenvorming van het Gemeenschapsonderwijs, Centrum voor volwassenenonderwijs - Instituut voor Volwassenenvorming te Gent of Zottegem;
11° diploma van Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, Universiteit Gent;
12° diploma van Master in de stedenbouw, Hogeschool Gent;
13° diploma van Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst;
14° diploma van Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, Erasmushogeschool Brussel;
15° diploma van Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, Artesis Hogeschool Antwerpen;
16° Master of Urbanism and Strategic Planning, Katholieke Universiteit Leuven.
17° diploma van Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, Katholieke Universiteit Leuven;
18° diploma van Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, Vrije Universiteit Brussel.


Artikel 2. (23/11/2014- ...)

... 

Artikel 3. (23/11/2014- ...)

...

Artikel 4. (01/09/2009- ...)

De in artikel 1 vermelde diploma's voldoen opdat de houder ervan zou kunnen worden opgenomen in het register van ruimtelijke planners.

Artikel 5. (01/09/2009- ...)

Een studiebewijs dat bij of krachtens een wetskrachtige norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend met één van de diploma's, vermeld in artikel 1, wordt ook voor de toepassing van dit besluit gelijkgesteld met deze diploma's.

Artikel 6. (01/09/2009- ...)

Worden opgeheven :
1° het ministerieel besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de diploma's van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden aangesteld als ambtenaar van ruimtelijke ordening;
2° het ministerieel besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de diploma's van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner.

Artikel 7. (01/09/2009- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009.