Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening

Datum 29/05/2009

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1 Definities
  2. HOOFDSTUK 2 Inhoud van de minnelijke schikking
    1. Afdeling 1 Som voor het verval van de strafvordering
    2. Afdeling 2 Som of werken met het oog op het verval van de herstelvordering
  3. HOOFDSTUK 3 Aanvraagprocedure
  4. HOOFDSTUK 4 Totstandkoming, uitvoering en verval
  5. HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen

Inhoud

Aanhef (... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op artikel 6.1.51 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de transactiesom inzake ruimtelijke ordening;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 25 maart 2009;

Gelet op het advies 46.413/1 van de Raad van State, gegeven op 7 mei 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 Definities

Artikel 1. (01/03/2018- ...)

...

HOOFDSTUK 2 Inhoud van de minnelijke schikking

Afdeling 1 Som voor het verval van de strafvordering

Artikel 2. (01/03/2018- ...)

...

Afdeling 2 Som of werken met het oog op het verval van de herstelvordering

Artikel 3. (01/03/2018- ...)

...

Artikel 4. (01/03/2018- ...)

...

HOOFDSTUK 3 Aanvraagprocedure

Artikel 5. (01/03/2018- ...)

...

HOOFDSTUK 4 Totstandkoming, uitvoering en verval

Artikel 6. (01/03/2018- ...)

...

HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen

Artikel 7. (01/03/2018- ...)

...

Artikel 8. (01/03/2018- ...)

...

Artikel 9. (01/03/2018- ...)

...