Decreet betreffende het onderwijs XIX

Datum 08/05/2009

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen
 2. HOOFDSTUK II. Basisonderwijs
  1. Afdeling I. Decreet Basisonderwijs
  2. Afdeling II. Wet houdende taalregeling in het onderwijs
  3. Afdeling III. Wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken
  4. Afdeling IV. Inwerkingtreding
 3. HOOFDSTUK III. Secundair onderwijs
  1. Afdeling I. Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving
  2. Afdeling II. Decreet betreffende het onderwijs II
  3. Afdeling III. Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs
  4. Afdeling IV. Wijzigingen betreffende de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen in het secundair onderwijs
  5. Afdeling V. Decreet betreffende het stelsel van leren en werken
  6. Afdeling VI. Wet betreffende de leerplicht
  7. Afdeling VII. Buitengewoon onderwijs
   1. Onderafdeling I. Toelatingsvoorwaarden en certificering OV3
   2. Onderafdeling II. Koninklijk besluit nr. 65 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald voor het buitengewoon onderwijs
   3. Onderafdeling III. Buitengewoon onderwijs en de puntenenveloppe secundair onderwijs
   4. Onderafdeling IV. Afwijkingsuren voor leerlingen met autismespectrumstoornissen
   5. Onderafdeling V. Programmatiestop voor type 7
  8. Afdeling VIII. Inwerkingtreding
 4. HOOFDSTUK IV. Levenslang leren
  1. Afdeling I. Deeltijds kunstonderwijs
   1. Onderafdeling I. Decreet betreffende het onderwijs II
   2. Onderafdeling II. Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving
   3. Onderafdeling III. Decreet houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs
   4. Onderafdeling IV. Inwerkingtreding
  2. Afdeling II. Volwassenenonderwijs
   1. Onderafdeling I. Decreet betreffende het volwassenenonderwijs
   2. Onderafdeling II. Inwerkingtreding
 5. HOOFDSTUK V. Hoger onderwijs
  1. Afdeling I. Beheer Universitair Ziekenhuis Gent
  2. Afdeling II. Universitair onderwijs
  3. Afdeling III. Hogescholen
  4. Afdeling IV. Herstructurering hoger onderwijs
  5. Afdeling V. Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs
  6. Afdeling VI. Studiefinanciering en studentenvoorziening hoger onderwijs
  7. Afdeling VII. Flexibilisering hoger onderwijs
  8. Afdeling VIII. Financiering hoger onderwijs
  9. Afdeling IX. Decreet betreffende het onderwijs XVIII
  10. Afdeling X. Inwerkingtreding
 6. HOOFDSTUK VI. Centra voor leerlingenbegeleiding
 7. HOOFDSTUK VII. Studiefinanciering
 8. HOOFDSTUK VIII. Rechtspositie onderwijspersoneel
  1. Afdeling I. Geldelijke rechtspositie
  2. Afdeling II. Rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs
  3. Afdeling III. Rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding
  4. Afdeling IV. Decreet betreffende het onderwijs XI
  5. Afdeling V. Wet betreffende de taalregeling in het onderwijs
  6. Afdeling VI. Inwerkingtreding
 9. HOOFDSTUK IX. Andere bepalingen
  1. Afdeling I. Mentorschap en nascholing
  2. Afdeling II. Decreet betreffende het onderwijs III
  3. Afdeling III. Decreet betreffende het onderwijs XIII
  4. Afdeling IV. Decreet gelijke kansen
  5. Afdeling V. Decreet betreffende het onderwijs XIV
  6. Afdeling VI. Busbegeleiding
  7. Afdeling VII. Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming
  8. Afdeling VIII. Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid
  9. Afdeling IX. Decreet rookverbod in onderwijsinstellingen
  10. Afdeling X. Decreet betreffende het onderwijs XVIII
   1. Onderafdeling I. Verbredings- en verdiepingsbegeleiders
   2. Onderafdeling II. Ondersteuning syndicale werkzaamheden
  11. Afdeling XI. Dienstprestaties in internaten
   1. Onderafdeling I. Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving
   2. Onderafdeling II. Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop het aantal opvoeders in het rijksonderwijs wordt berekend
  12. Afdeling XII. Decreet betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur
   1. Onderafdeling I. Definities betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur
   2. Onderafdeling II. Herfinancieringsgarantie
   3. Onderafdeling III. Onderhoudsbetoelaging van de inrichtende machten
   4. Onderafdeling IV. Waarborg in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur
   5. Onderafdeling V. Begeleidende maatregelen
  13. Afdeling XIII. Decreet inspectie en begeleiding levensbeschouwelijke vakken
  14. Afdeling XIV. Inwerkingtreding
 10. HOOFDSTUK X. Autonome bepalingen
  1. Afdeling I. Overdracht naar volgend schooljaar van uren mentorschap
  2. Afdeling II. Subsidie voor opleidingen inzake knelpuntberoepen
  3. Afdeling III. Inwerkingtreding

Inhoud

HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen

Artikel I.1. (01/09/2009- ...)

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK II. Basisonderwijs

Afdeling I. Decreet Basisonderwijs

Artikel II.1. (01/09/2009- ...)

In artikel 3, 38°, van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs wordt het woord « leerplichtigen » telkens vervangen door het woord « leerlingen ».

Artikel II.2. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk III, een afdeling 3, Overleg fundamentele onderwijshervormingen, ingevoegd, bestaande uit een artikel 11bis, dat luidt als volgt :

« Afdeling 3. - Overleg fundamentele onderwijshervormingen

Artikel 11bis

De regering informeert de afgevaardigden van de inrichtende machten en de representatieve vakorganisaties over elke geplande fundamentele onderwijshervorming.

Vóór de Vlaamse Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt, wordt op vraag van ten minste één van de afgevaardigden van de inrichtende machten een apart overleg georganiseerd over die fundamentele onderwijshervorming tussen de minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn afgevaardigde en de afgevaardigden van de inrichtende machten.

Vóór de Vlaamse Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt, wordt op vraag van ten minste één van de representatieve vakorganisaties een apart overleg georganiseerd over die fundamentele onderwijshervorming tussen de minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn afgevaardigde en de representatieve vakorganisaties. ».

Artikel II.3. (01/09/2009- ...)

In artikel 23, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « artikel 20, 2° » vervangen door de woorden « artikel 20, § 1, 2° » en worden de woorden « artikel 20, 1° en 3° » vervangen door de woorden « artikel 20, § 1, 1°, en § 2 ».

Artikel II.4. (01/09/2009- ...)

In artikel 24 van hetzelfde decreet worden de woorden « artikel 20, 2° » vervangen door de woorden « artikel 20, § 1, 2° ».

Artikel II.5. (01/09/2009- ...)

In artikel 26ter, § 3, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2003, worden de woorden « erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « hetzij erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap, hetzij erkend door een andere overheid van het land waarin de school gelegen is, hetzij onderwijs organiseert dat door de Vlaamse Gemeenschap als gelijkgesteld met of gelijkwaardig aan door haar erkend onderwijs wordt beschouwd ».

Artikel II.6. (01/09/2009- ...)

In artikel 34 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1°in § 1 worden de woorden « leerplichtige leerlingen » vervangen door de woorden « leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar »;

2° in § 1 wordt het woord « lager » geschrapt;

3° in § 2 wordt het woord « leerplichtige » vervangen door « leerling die vijf jaar of ouder geworden is vóór 1 januari van het lopende schooljaar ».

Artikel II.7. (01/09/2009- ...)

In artikel 35, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « leerplichtige leerlingen » worden vervangen door de woorden « leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar »;

2° het woord « lager » wordt geschrapt.

Artikel II.8. (01/09/2009- ...)

In artikel 37 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 13 juli 2001, 28 juni 2002 en 2 april 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 2 en § 3 worden de woorden « artikel 27, § 3 » telkens vervangen door de woorden « artikel 27ter, § 2 »;

2° aan § 2 wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 4° de afspraken inzake het rookverbod, bedoeld in het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, de controle op de naleving ervan en de sancties die kunnen opgelegd worden bij overtreding van het rookverbod; »;

3° aan § 2 wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 5° de afspraken in verband met onderwijs aan huis. »;

4° aan § 3 wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 10° de afspraken inzake het rookverbod, bedoeld in het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, de controle op de naleving ervan en de sancties die kunnen opgelegd worden bij overtreding van het rookverbod. »

Artikel II.9. (01/09/2009- ...)

In artikel 40 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007, wordt tussen de woorden « - wereldoriëntatie » en de woorden « en de volgende leergebiedoverschrijdende thema's » het volgende gedachtestreepje ingevoegd : « - Frans ».

Artikel II.10. (01/09/2009- ...)

In artikel 43, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Het onderricht van het leergebied Frans is verplicht in de lagere scholen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de gemeenten vermeld in artikel 3 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs. ».

Artikel II.11. (01/09/2009- ...)

In artikel 44bis, § 2, 2°, b), van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2003 en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007, worden de woorden « indien dit in toepassing van artikel 10 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en artikel 7 van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik in talen in bestuurszaken verplicht is gesteld » geschrapt.

Artikel II.12. (01/09/2009- ...)

In artikel 62, § 1, van hetzelfde decreet wordt punt 6° vervangen door hetgeen volgt :

« 6° de bepalingen naleeft over de taalregeling in het onderwijs en de taalkennis van het personeel; ».

Artikel II.13. (01/09/2009- ...)

In artikelen 72 en 100, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 juli 2003, worden de woorden « de DIGO » telkens vervangen door het woord « Agion ».

Artikel II.14. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 112bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 112bis

In afwijking van de artikelen 101, 103, 111 en 112 kan er in het schooljaar 2009-2010 geen nieuw aanbod voor type 7 ontstaan. ».

Artikel II.15. (01/09/2009- ...)

In artikel 125decies, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2003 en gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 2° opgeheven door het decreet van 4 juli 2008, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing :
« 2° de overdracht naar een andere scholengemeenschap van punten voor het voeren van een zorgbeleid verkregen op basis van artikel 125duode cies 1, § 1, op voorwaarde dat een school op basis van artikel 125quinquies § 4ter, 1° en 2°, de scholengemeenschap verlaat en toetreedt tot de scholengemeenschap naar waar de punten voor het voeren van een zorgbeleid worden overgedragen; »;

2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt :
« 4° de interne afstemming van het personeelsbeleid binnen de scholengemeenschap; ».

Artikel II.16. (01/09/2009- ...)

In artikel 125duodecies, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2003 en gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2005, wordt voor 1°, dat 1°bis wordt, een nieuw 1° ingevoegd dat luidt als volgt :

« 1° scholen die op basis van artikel 125quinquies een nieuwe scholengemeenschap vormen, worden geacht deel uit te maken van de scholengemeenschap op de eerste schooldag van februari van het schooljaar voorafgaand aan de start van de scholengemeenschap, voor de berekening van de puntenenveloppe ter ondersteuning van de werking van die scholengemeenschap op voorwaarde dat de school het schooljaar voor de start van de scholengemeenschap geen deel uitmaakte van een andere scholengemeenschap; ».

Artikel II.17. (01/09/2009- ...)

In artikel 125duode cies 1, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007 en vervangen bij het decreet van 4 juli 2008, wordt voor 1°, dat 1°bis wordt, een nieuw 1° ingevoegd dat luidt als volgt :

« 1° scholen die, op basis van artikel 125quinquies, § 4ter, tijdens het schooljaar 2009-2010 of 2010-2011, toetreden tot een al bestaande scholengemeenschap, worden geacht deel uit te maken van de scholengemeenschap op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar, voor de berekening van de puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid van de scholengemeenschap, op voorwaarde dat de school het schooljaar voor de toetreding tot de scholengemeenschap opgenomen was in de financierings- of subsidiëringsregeling en geen deel uitmaakte van een andere scholengemeenschap.

Scholen die op basis van artikel 125quinquies, § 4ter, toetreden tot een al bestaande scholengemeenschap, worden geacht deel uit te maken van de scholengemeenschap op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar, voor de berekening van de puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid van die scholengemeenschap op voorwaarde dat de school het schooljaar voor de toetreding tot de scholengemeenschap deel uitmaakte van een scholengemeenschap die op 31 augustus van het schooljaar voor de toetreding van de school tot haar nieuwe scholengemeenschap ophoudt te bestaan.

Scholen die op basis van artikel 125quinquies een nieuwe scholengemeenschap vormen, worden geacht deel uit te maken van de scholengemeenschap op de eerste schooldag van februari van het schooljaar voorafgaand aan de start van de scholengemeenschap, voor de berekening van de puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid van die scholengemeenschap op voorwaarde dat de school het schooljaar voor de start van de scholengemeenschap geen deel uitmaakte van een andere scholengemeenschap; ».

Artikel II.18. (01/09/2009- ...)

In artikel 138, § 1, 8°, van hetzelfde decreet worden tussen het woord « kleuterparticipatie » en de woorden « , verder » de woorden « in het gewoon kleuteronderwijs » ingevoegd.

Artikel II.19. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt het opschrift « Sectie 2. Lestijden voor het voeren van een gelijkekansenbeleid » van onderafdeling B. Aanvullende lestijden van afdeling 2. Onderwijzend personeel van Hoofdstuk IX. Personeelsformatie in het basisonderwijs aangevuld met « in het gewoon basisonderwijs ».

Artikel II.20. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt na artikel 139novies een sectie 3. Aanvullende lestijden voor het voeren van een gelijkekansenbeleid in het buitengewoon basisonderwijs, bestaande uit de artikelen 139decies tot en met 139sexies decies toegevoegd, die luidt als volgt :

« Sectie 3. - Aanvullende lestijden voor het voeren van een gelijkekansenbeleid in het buitengewoon basisonderwijs

Artikel 139decies

De bepalingen van deze sectie zijn uitsluitend van toepassing op de scholen voor buitengewoon basisonderwijs.

Subsectie 1. - Gelijkekansenindicatoren

Artikel 139undecies

§ 1.Voor de toepassing van deze sectie gelden de volgende indicatoren, verder genoemd « gelijkekansenindicatoren » :
1° de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs;
2° de taal die de leerling in het gezin spreekt, dit is de taal die de leerling spreekt met moeder, vader, broers of zussen, is niet het Nederlands. Die taal is niet het Nederlands indien de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met drie gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximaal één gezinslid het Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd.

§ 2. Het beantwoorden aan de in § 1 vermelde gelijkekansenindicatoren wordt bewezen aan de hand van een verklaring op eer door de ouders. De regering legt de procedure vast waarmee de gegevens worden gemeld aan het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. Zij houdt daarbij rekening met de vigerende regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De documenten of verklaringen die aantonen dat leerlingen aan één of meer van de gelijkekansindicatoren beantwoorden, worden ten minste vijf jaar bewaard op school.

§ 3. De regering kent aan elke gelijkekansenindicator een gewicht toe. Het hoogste gewicht wordt toegekend aan de in § 1, 1°, bedoelde gelijkekansenindicator. De in § 1, 2°, bedoelde gelijkekansenindicator wordt enkel gewogen in combinatie met de andere gelijkekansenindicator.

Subsectie 2. - Toekenning van de middelen

Artikel 139duodecies

§ 1. Scholen kunnen voor een periode van drie schooljaren aanvullende lestijden krijgen, voor zover ze aan alle onderstaande voorwaarden voldoen :
1° op 1 februari van het voorafgaande schooljaar ten minste 40 % externe en semi-interne regelmatige leerlingen type 1 en type 3 tellen, die beantwoorden aan de in artikel 139undecies, § 1, 1°, bedoelde gelijkekansenindicator;
2° overeenkomstig de bepalingen van artikel 139ter decies batig gerangschikt zijn onder de in 1° bedoelde scholen en ten minste 6 aanvullende lestijden genereren.

§ 2. In afwijking van § 1 krijgen scholen gedurende de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 slechts voor een periode van twee schooljaren aanvullende lestijden.

§ 3. De regering voorziet voor de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 in een sociale overgangsmaatregel voor de scholen die in het schooljaar 2008-2009 lestijden voor het voeren van een onderwijsvoorrangsbeleid kregen.

Artikel 139ter decies

§ 1. De toekenning van de middelen gebeurt driejaarlijks als volgt :
1° de in artikel 139duode cies bedoelde scholen worden gerangschikt volgens het percentage leerlingen die beantwoorden aan de in artikel 139undecies, § 1, 1°, bedoelde gelijkekansenindicator. Binnen eenzelfde percentage worden de scholen volgens het absolute aantal van deze leerlingen gerangschikt;
2° de leerlingen genereren een aantal punten op basis van het gewicht van de gelijkekansenindicatoren die op hen van toepassing zijn.

§ 2. De regering bepaalt binnen de beschikbare begrotingskredieten hoeveel aanvullende lestijden een punt vertegenwoordigt.

De regering bepaalt de personeelscategorieën en ambten waarin op basis van de aanvullende lestijden betrekkingen kunnen worden ingericht en op welke wijze de lestijden, rekening houdend met bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen, naar de gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen worden omgerekend.

De regering bepaalt tevens de regelen inzake de toekenning of herverdeling, tijdens een lopende periode van drie schooljaren, van nieuwe of vrijkomende aanvullende lestijden.

§ 3. In de lestijden bekomen op basis van artikel 139duo decies, § 3, kunnen geen personeelsleden vastbenoemd worden.

Subsectie 3. - Aanwending van de middelen

Artikel 139 quater decies

§ 1. Een school die aanvullende lestijden krijgt, werkt in het eerste trimester van het eerste schooljaar een gelijkekansenbeleid uit. Vanuit een analyse van haar beginsituatie geeft de school aan :
1° welke concrete doelstellingen zij op het vlak van de leerlingen, de personeelsleden en de school wil bereiken. De regering bepaalt doelstellingen die kunnen worden gekozen binnen de volgende thema's :
a) een gericht aanbod rond taalvaardigheid;
b) het aanbieden van onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning aan ouders;
c) het opnemen van de (laagdrempelige) sociale functie in een netwerk met partners uit andere sectoren;
2° op welke manier zij die doelstellingen wil bereiken;
3° op welke manier zij zichzelf in de loop van het tweede trimester van het tweede schooljaar evalueert.

§ 2. De aanvullende lestijden kunnen enkel worden aangewend om de in § 1 bedoelde doelstellingen te bereiken.

Artikel 139quinquies decies

De scholen betrekken in het ontwikkelen en realiseren van de in artikel 139 quater decies, § 1, bedoelde doelstellingen het centrum voor leerlingenbegeleiding waardoor ze worden begeleid.

Artikel 139sexies decies

§ 1. De onderwijsinspectie gaat telkens in de loop van het laatste schooljaar na of, en in welke mate, de doelstellingen werden bereikt. Het bereiken van de doelstellingen wordt afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie.

Bij een positieve evaluatie kan de school voor een nieuwe periode van drie schooljaren aanvullende lestijden krijgen indien opnieuw aan alle voorwaarden van artikel 139duodecies voldaan is.

Bij een negatieve evaluatie verliest de school elk recht op de in artikel 139duodecies bedoelde aanvullende lestijden voor de volgende periode van drie schooljaren, tenzij de school een engagement tot remediëring aangaat. In dat geval krijgt ze de helft van het aantal aanvullende lestijden waarop ze in geval van positieve evaluatie recht zou hebben.

Een engagement tot remediëring moet aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° de scholen verbinden er zich toe een stappenplan op te stellen dat aan de volgende criteria voldoet :
a) het uitgangspunt van het stappenplan zijn de geformuleerde knelpunten in het evaluatieverslag van de onderwijsinspectie van de betrokken school;
b) de geformuleerde doelstellingen tot remediëring in het stappenplan passen binnen de doelstellingen van artikel 139 quater decies, § 1, 1°;
c) de doelstellingen zijn outputgericht, concreet en operationeel geformuleerd. Ze moeten voldoende controleerbaar zijn;
d) het stappenplan wordt vóór 1 mei van het schooljaar dat op de negatieve evaluatie volgt aan de onderwijsinspectie bezorgd;
e) de doelstellingen moeten gerealiseerd zijn vóór 1 juni van het schooljaar volgend op de negatieve evaluatie;
2° de scholen verbinden er zich toe om een beroep te doen op externe begeleiding en ondersteuning bij het opstellen en de uitvoering van het stappenplan.

De onderwijsinspectie gaat in de maand juni van het schooljaar dat op de negatieve evaluatie volgt opnieuw na of, en in welke mate, de doelstellingen werden bereikt. Het bereiken van de doelstellingen wordt afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie.

Bij een positieve evaluatie kan de school vanaf het tweede schooljaar weer een beroep doen op het volledige aantal van de in artikel 139duodecies bedoelde aanvullende lestijden. Bij een negatieve evaluatie verliest de school het recht op de in artikel 139duodecies bedoelde aanvullende lestijden voor de volgende twee schooljaren.

§ 2. De regering legt de nadere criteria en procedurele bepalingen, waarmee de onderwijsinspectie de controle uitvoert, vast.

Ze voorziet voor de school in een beroepsmogelijkheid tegen een negatieve evaluatie. Het beroep wordt ingesteld bij een college van inspecteurs. ».

Artikel II.21. (01/09/2008- ...)

Aan artikel 153sexies, § 4, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2003, gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007 en 4 juli 2008, wordt de volgende zin toegevoegd :

« Van dit percentage kan per puntenenveloppe na akkoord in het bevoegd lokaal comité worden afgeweken. »

Artikel II.22. (01/09/2008- ...)

In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IX. Personeelsformatie in het basisonderwijs, een afdeling 3ter, bestaande uit de artikelen 153decies en 153undecies, ingevoegd, die luidt als volgt :

« Afdeling 3ter. - Vervangingseenheden voor korte afwezigheden

Artikel 153decies

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder :
1° samenwerkingsplatform : scholen die samenwerken binnen :
a) een scholengemeenschap;
b) een samenwerkingsverband tussen een of meer scholengemeenschappen en een of meer scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap;
c) een samenwerkingsverband tussen verschillende scholengemeenschappen;
2° korte afwezigheden : de afwezigheden van de personeelsleden die aangesteld zijn in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel, voor wie op basis van andere regelgeving geen vervanger kan worden gefinancierd of gesubsidieerd.

Artikel 153undecies

§ 1. Vanaf het schooljaar 2008-2009 kent de regering aan alle gefinancierde en gesubsidieerde scholen basisonderwijs, die deel uitmaken van een samenwerkingsplatform, jaarlijks vervangingseenheden voor korte afwezigheden toe. De regering bepaalt het aantal, de berekenings- en aanwendingswijze van de vervangingseenheden voor korte afwezigheden. De regering bepaalt eveneens de ambten die in aanmerking komen voor deze vervangingen.

§ 2. De vervangingseenheden voor korte afwezigheden worden samengelegd op het niveau van het samenwerkingsplatform.

§ 3. Er wordt een convenant op het niveau van het samenwerkingsplatform afgesloten tussen de schoolbesturen en een of meer representatieve vakorganisaties. Het convenant omvat minimaal :
1° de aanleiding voor het sluiten van het convenant;
2° de doelstellingen;
3° de wijze waarop vervangingen in korte afwezigheden zullen gebeuren;
4° afspraken over de opvolging van de aanwending van de vervangingseenheden;
5° de gegevens van de participanten;
6° de duur van het convenant;
7° de datum van inwerkingtreding.

De scholen wenden de vervangingseenheden aan conform de bepalingen van het convenant. De scholen in een samenwerkingsplatform kunnen, binnen de bepalingen van het convenant, een eigen beleid voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden van personeelsleden die aangesteld zijn in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel, afhankelijk van eigen lokale behoeften en prioriteiten. ».

Artikel II.23. (01/09/2009- ...)

In artikel 154, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« Het schoolbestuur kan ten laste van het werkingsbudget, vermeld in artikel 76, personeel aanwerven voor beleidsondersteuning, of om in dienst zijnde personeelsleden die met beleidsondersteuning belast worden te vervangen. In het gewoon basisonderwijs kan dit in de ambten van het onderwijzend personeel, het paramedisch personeel en de ambten van het beleids- en ondersteunend personeel. In het buitengewoon onderwijs kan dit in de ambten van het onderwijzend personeel, het paramedisch, medisch, psychologisch, sociaal en orthopedagogisch personeel en de ambten van het beleids- en ondersteunend personeel. »

Artikel II.24. (01/09/2009- ...)

In artikel 155, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 7 juli 2006 en gewijzigd bij decreet van 4 juli 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « autistische kinderen » vervangen door de woorden « leerlingen met een autismespectrumstoornis »;

2° in het eerste lid worden de woorden « voor het schooljaar 2008-2009 » vervangen door de woorden « voor de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012 »;

3° het tweede en het derde lid worden vervangen door wat volgt :
« Het aantal bijkomende lestijden bedraagt 861 en het aantal bijkomende uren bedraagt 795. »

Afdeling II. Wet houdende taalregeling in het onderwijs

Artikel II.25. (01/09/2009- ...)

Artikel 9 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs wordt opgeheven.

Artikel II.26. (01/09/2009- ...)

In artikel 10 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 juli 1971, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de zinsneden « naar rata van drie uren per week in de tweede graad en van vijf uren per week in de derde en vierde graad » en « naar rata van twee uur per week » worden geschrapt;

2° de zinnen « Dit onderricht behelst uitsluitend de gesproken taal. Het is niet verplicht voor de leerlingen. » worden geschrapt;

3° de zin « Dit onderricht mag herhalingsoefeningen over andere vakken van het leerplan omvatten. » wordt geschrapt.

Afdeling III. Wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken

Artikel II.27. (01/09/2009- ...)

In artikel 7, § 3, van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken worden de punten A, tweede lid, en C opgeheven.

Afdeling IV. Inwerkingtreding

Artikel II.28. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 september 2009, met uitzondering van artikelen II.21 en II.22 die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2008.

HOOFDSTUK III. Secundair onderwijs

Afdeling I. Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

Artikel III.1. (01/09/2009- ...)

Artikel 5 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1973 en het decreet van 31 juli 1990, wordt opgeheven.

Artikel III.2. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 24bis, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006 en gewijzigd bij de decreten van 22 juni 2007, 6 juni 2008 en 10 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 5° wordt vervangen door wat volgt :
« 5° bepalingen naleven over de onderwijstaal en de taalkennis van het personeel; »;

2° er wordt een punt 20° toegevoegd dat luidt als volgt :
« 20° een doeltreffend beleid voert om het rookverbod, bedoeld in het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefent over de naleving van het verbod en overtreders sancties oplegt, conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het school-, centrum- of arbeidsreglement. ».

Artikel III.3. (01/09/2009- ...)

In artikel 24ter, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006 en vervangen bij het decreet van 10 juli 2008, worden de woorden « artikel 24bis, § 1, 1° tot en met 12° (en ook, maar uitsluitend voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs, 17°) » vervangen door de woorden « artikel 24bis, § 1, 1° tot en met 12°, 17° uitsluitend voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs, en 20° ».

Artikel III.4. (01/09/2009- ...)

In dezelfde wet wordt artikel 32, § 1, tweede lid, ingevoegd bij decreet van 31 juli 1990, opgeheven.

Artikel III.5. (01/09/2009- ...)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 1990 houdende uitvoering van artikel 32, § 1, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, wordt opgeheven.

Afdeling II. Decreet betreffende het onderwijs II

Artikel III.6. (01/09/2009- ...)

In het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II wordt een artikel 46bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 46bis

De Vlaamse Regering informeert de afgevaardigden van de inrichtende machten en de representatieve vakorganisaties over elke geplande fundamentele onderwijshervorming.

Vóór de Vlaamse Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt, wordt op vraag van ten minste één van de afgevaardigden van de inrichtende machten een apart overleg georganiseerd over die fundamentele onderwijshervorming tussen de minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn afgevaardigde en de afgevaardigden van de inrichtende machten.

Vóór de Vlaamse Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt, wordt op vraag van ten minste één van de representatieve vakorganisaties een apart overleg georganiseerd over die fundamentele onderwijshervorming tussen de minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn afgevaardigde en de representatieve vakorganisaties. ».

Artikel III.7. (01/09/2010- ...)

In artikel 53 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 3 worden de woorden « natuurwetenschappen of fysica en/of biologie » vervangen door het woord « natuurwetenschappen »;

2° in § 3 worden de woorden « technologische opvoeding » vervangen door het woord « techniek »;

3° in § 4 worden de woorden « natuurwetenschappen of fysica en/of biologie » vervangen door het woord « natuurwetenschappen » en worden de woorden « eventueel Frans » vervangen door het woord « Frans »;

4° in § 4 worden de woorden « technologische opvoeding » vervangen door het woord « techniek »;

5° in § 4 wordt aan het laatste lid de volgende zin toegevoegd :
« De integratie van het vak Frans onder project algemene vakken vergt altijd het akkoord van het betrokken personeelslid belast met project algemene vakken in het eerste leerjaar B. ».

Artikel III.8. (... - ...)

In artikel 54 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 2 worden de woorden « natuurwetenschappen of fysica en/of biologie en/of wetenschappelijk werk » vervangen door het woord « natuurwetenschappen »;

2° in § 2 worden de woorden « technologische opvoeding » vervangen door het woord « techniek »;

3° in § 3 worden de woorden « natuurwetenschappen of fysica en/of biologie en/of wetenschappelijk werk » vervangen door het woord « natuurwetenschappen » en worden de woorden « eventueel Frans » vervangen door het woord « Frans »;

4° in § 3 wordt aan het laatste lid de volgende zin toegevoegd :
« De integratie van het vak Frans onder project algemene vakken vergt altijd het akkoord van het betrokken personeelslid belast met project algemene vakken in het beroepsvoorbereidend leerjaar. »

Artikel III.9. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 54bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 54bis

§ 1. In het onthaaljaar bestaat de basisvorming uit volgende vakken :
1° godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer;
2° Nederlands voor nieuwkomers.

§ 2. Voor de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen is het eerste vak van § 1 godsdienstleer of niet-confessionele zedenleer of cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie. ».

Artikel III.10. (... - ...)

In artikel 55 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 2 worden de woorden « Frans of Engels » vervangen door de woorden « Frans en Engels »;

2° in § 3 worden in de opsomming de woorden « Frans of Engels » toegevoegd;

3° in § 3 wordt aan het laatste lid de volgende zin toegevoegd :
« De integratie van het vak Frans of het vak Engels onder project algemene vakken vergt altijd het akkoord van het betrokken personeelslid belast met project algemene vakken in het eerste en tweede leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs. »;

4° in § 5 worden de woorden « Frans of Engels » vervangen door de woorden « Frans en Engels »;

5° in § 6 worden in de opsomming de woorden « Frans of Engels » toegevoegd;

6° in § 6 wordt aan het laatste lid de volgende zin toegevoegd :
« De integratie van het vak Frans of het vak Engels onder project algemene vakken vergt altijd het akkoord van het betrokken personeelslid belast met project algemene vakken in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs. »;

7° in § 7 worden in de opsomming de woorden « Frans of Engels » toegevoegd;

8° in § 7 wordt aan het voorlaatste lid de volgende zin toegevoegd :
« De integratie van het vak Frans of het vak Engels onder project algemene vakken vergt altijd het akkoord van het betrokken personeelslid belast met project algemene vakken in het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs. ».

Artikel III.11. (01/09/2009- ...)

In artikel 74novies, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006 en gewijzigd bij de decreten van 22 juni 2007 en 10 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt het woord « studiereglement » vervangen door de woorden « school- of centrumreglement »;

2° in het eerste lid wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 5° de afspraken inzake het rookverbod, bedoeld in het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, de controle op de naleving ervan en de sancties die kunnen opgelegd worden bij overtreding van het rookverbod. »;

3° in het tweede lid wordt het woord « studiereglement » vervangen door het woord « centrumreglement ».

Artikel III.12. (01/09/2009- ...)

In artikel 74undecies, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006, wordt na de zin « Als de uitsluiting echter ingaat voor 30 juni van het schooljaar, dan blijft de leerling ingeschreven tot op het ogenblik van inschrijving in een andere school of een ander centrum. » de zin « In afwijking hiervan kan de school of het centrum een leerling die niet meer leerplichtig is en tijdens het schooljaar definitief wordt uitgesloten, ook uitschrijven vanaf de dertigste lesdag volgend op de dag dat de definitieve uitsluiting ingaat. » ingevoegd.

Afdeling III. Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs

Artikel III.13. (01/09/2009- ...)

In artikel 2 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 22 juni 2007 en 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 7° wordt vervangen door wat volgt :
« 7° bestuurspersoneel : de selectie- en bevorderingsambten van de personeelscategorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel die door de Vlaamse Regering zijn bepaald voor het secundair onderwijs; »;

2° punt 18° wordt vervangen door wat volgt :
« 18° ondersteunend personeel : de ambten van de personeelscategorie van het ondersteunend personeel die door de Vlaamse Regering zijn bepaald voor het secundair onderwijs; »;

3° punt 20° wordt vervangen door wat volgt :
« 20° onderwijzend personeel : de wervingsambten van de personeelscategorie van het bestuurs- en onderwijzend personeel die door de Vlaamse Regering zijn bepaald voor het secundair onderwijs; ».

Artikel III.14. (01/09/2009- ...)

In artikel 4 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, wordt in de opgegeven lijst van studiegebieden, het studiegebied « maatschappelijke veiligheid » ingevoegd.

Artikel III.15. (01/09/2009- ...)

In artikel 71 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003, 15 juli 2005, 15 december 2006 en 22 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 2° worden de woorden « tot 31 augustus 2009 » telkens vervangen door de woorden « tot 31 augustus 2012 »;

2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt :
« 5° maakt afspraken/beslist over de verdeling over haar instellingen van de puntenenveloppe bedoeld in titel XI. Met inachtname van de bepalingen van voormelde titel worden de verdelingscriteria onderhandeld in het bevoegde lokaal onderhandelingscomité van de scholengemeenschap. Bij ontstentenis van een akkoord binnen de scholengemeenschap over de verdelingscriteria, worden de punten verdeeld overeenkomstig de parameters volgens welke ze toegekend zijn; »;

3° punten 9° en 13° worden opgeheven.

Artikel III.16. (01/09/2009- ...)

Artikel 79 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 juli 2006, wordt opgeheven.

Artikel III.17. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt titel IX, bestaande uit de artikelen 82 tot en met 85bis, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2005, 7 juli 2006, 22 juni 2007 en 4 juli 2008, vervangen door wat volgt :

« TITEL IX. - Het ambt van directeur

Artikel 82

De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

Artikel 83

In het voltijds gewoon secundair onderwijs wordt een voltijdse betrekking van directeur toegekend aan een instelling met ten minste 83 regelmatige leerlingen op de gebruikelijke teldatum. In afwijking hierop wordt aan een instelling die enkel de eerste graad of de eerste en de tweede graad organiseert en die in de financierings- of subsidiëringsregeling werd opgenomen vanaf 1 september 1989, een voltijdse betrekking van directeur toegekend indien de instelling ten minste 120 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum.

Indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt, wordt de directeur belast met een onderwijsopdracht die gelijk is aan een halve onderwijsopdracht, verminderd met vier uren-leraar of met een opdracht van beheerder van het internaat verbonden aan een instelling voor zeevisserijonderwijs. De uren-leraar vallen binnen het urenpakket. Hij behoudt echter het recht op de salarisschaal van directeur met een volledige opdracht of op de overeenstemmende salaristoelage.

Artikel 84

In het buitengewoon secundair onderwijs wordt een voltijdse betrekking van directeur toegekend aan een instelling met ten minste 72 regelmatige leerlingen op de gebruikelijke teldatum.

Indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt, wordt de directeur belast met een onderwijsopdracht pro rata van 2 lesuren per volledige reeks van 9 leerlingen die ontbreken. De lesuren vallen binnen het lesurenpakket. Hij behoudt echter het recht op de salarisschaal van directeur met een volledige opdracht of op de overeenstemmende salaristoelage.

Voor de toepassing van deze bepalingen worden enerzijds de regelmatige leerlingen van de opleidingsvormen 1 en 2 vermenigvuldigd met 1,33 en anderzijds in instellingen die minimaal 10 regelmatige leerlingen in het geïntegreerd onderwijs begeleiden, de leerlingen die op de eerste schooldag van oktober van het voorafgaande schooljaar in het kader van geïntegreerd onderwijs begeleid werden, in aanmerking genomen.

Artikel 85

In het deeltijds beroepssecundair onderwijs wordt een voltijdse betrekking van directeur toegekend aan een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is. ».

Artikel III.18. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt titel XI, bestaande uit de artikelen 93 tot en met 99bis, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003, 7 mei 2004, 24 december 2004, 15 juli 2005, 7 juli 2006, 22 juni 2007 en 4 juli 2008, vervangen door wat volgt :

« Titel XI. - Omkadering op basis van een globale puntenenveloppe

Afdeling I. - Algemene bepalingen

Artikel 93

§ 1. De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

§ 2. Deze titel is niet van toepassing op het ambt van bode-kamerbewaarder.

§ 3. De bepalingen van deze titel gelden voor de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011.

Afdeling II. - Toekenning van een globale puntenenveloppe

Artikel 94

In het secundair onderwijs wordt elk schooljaar aan een scholengemeenschap respectievelijk aan een instelling doch enkel indien deze niet tot een scholengemeenschap behoort, een globale puntenenveloppe toegekend. Bij toekenning aan een scholengemeenschap wordt de globale puntenenveloppe, na eventuele voorafname bedoeld in artikel 99bis, § 1, door de scholengemeenschap verdeeld over de instellingen die ertoe behoren.

De globale puntenenveloppe strekt ertoe enerzijds om op het niveau van de instelling het kader bestuurspersoneel en ondersteunend personeel in te vullen en anderzijds om op het niveau van de instelling en van de scholengemeenschap een beleid inzake taak- en functiedifferentiatie gestalte te geven.

Afdeling III. - Berekening van de globale puntenenveloppe toegekend aan een scholengemeenschap

Artikel 95

§ 1. De globale puntenenveloppe is samengesteld uit de onderdelen vermeld in § 2 tot en met § 12 hierna.

§ 2. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke instelling voor voltijds gewoon secundair onderwijs die ten minste 600 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum of, vanaf het daaropvolgende schooljaar, ten minste 550 regelmatige leerlingen. Desbetreffend aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3 dan wel 4 indien het minimum aantal leerlingen respectievelijk 1200 en 1150, 1800 en 1750, of 2400 en 2350 bedraagt.

Het aantal punten blijft gedurende twee opeenvolgende schooljaren toegekend indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt. De termijn van twee opeenvolgende schooljaren kan evenwel voor buitengewone gevallen door de Vlaamse Regering worden verlengd. Onder buitengewone gevallen worden instellingen verstaan waar de problematiek van kansarmoede dermate disproportioneel aanwezig is, dat hun bestuurlijk vermogen slechts kan worden gevrijwaard mits handhaving van de betrokken personeelsmiddelen.

§ 3. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is en dat ten minste 600 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum of, vanaf het daaropvolgende schooljaar, ten minste 550 regelmatige leerlingen. Desbetreffend aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3 dan wel 4 indien het minimum aantal leerlingen respectievelijk 1200 en 1150, 1800 en 1750, of 2400 en 2350 bedraagt.

Het aantal punten blijft gedurende twee opeenvolgende schooljaren toegekend indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt. De termijn van twee opeenvolgende schooljaren kan evenwel voor buitengewone gevallen door de Vlaamse Regering worden verlengd. Onder buitengewone gevallen worden centra verstaan waar de problematiek van kansarmoede dermate disproportioneel aanwezig is, dat hun bestuurlijk vermogen slechts kan worden gevrijwaard mits handhaving van de betrokken personeelsmiddelen.

§ 4. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke instelling voor buitengewoon secundair onderwijs die ten minste 300 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum of, vanaf het daaropvolgende schooljaar, ten minste 275 regelmatige leerlingen. Dit aantal punten blijft gedurende twee opeenvolgende schooljaren toegekend indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt.

§ 5. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke instelling voor voltijds gewoon secundair onderwijs met een eerste graad, met technisch secundair onderwijs of met beroepssecundair onderwijs, indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die instelling 7 maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld. Vanaf het daaropvolgende schooljaar blijft dat aantal punten toegekend indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die instelling niet lager ligt dan 6 maal de minimumprestaties die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het in het eerste lid bedoeld aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die instelling 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 respectievelijk 50 (en zo verder per schijf van 7) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Vanaf het daaropvolgende schooljaar gebeurt de vermenigvuldiging van het in het eerste lid bedoeld aantal punten met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die instelling 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 respectievelijk 47 (en zo verder per schijf van 6) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het aantal punten blijft toegekend indien het minimum gedurende twee opeenvolgende schooljaren niet wordt bereikt.

Voor de toepassing van deze bepalingen :
1° worden de volgende praktische vakken of daaraan gelijkgesteld niet in aanmerking genomen : stage algemene verpleegkunde, stage medische wetenschappen, stage psychiatrische verpleegkunde, stage sociale wetenschappen, stage verzorging, stage ziekenhuisverpleegkunde;
2° komen de ingerichte uren-leraar praktische vakken of daaraan gelijkgesteld van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat verbonden is aan een instelling met voltijds gewoon technisch of beroepssecundair onderwijs, in aanmerking in de instelling voor voltijds gewoon secundair onderwijs waar ze worden ingericht. De uren-leraar, aangewend voor voordrachtgevers, worden voor een derde als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld beschouwd;
3° mogen de ingerichte uren-leraar praktische vakken of daaraan gelijkgesteld van een instelling die uitsluitend de eerste graad of de eerste en de tweede graad organiseert gevoegd worden bij één instelling die tot dezelfde scholengemeenschap behoort en die geen eerste graad organiseert.

§ 6. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is, indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum 7 maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld. Vanaf het daaropvolgende schooljaar blijft dat aantal punten toegekend indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum niet lager ligt dan 6 maal de minimumprestaties die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het in het eerste lid bedoeld aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 respectievelijk 50 (en zo verder per schijf van 7) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld. Vanaf het daaropvolgende schooljaar gebeurt de vermenigvuldiging van het in het eerste lid bedoeld aantal punten met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 respectievelijk 47 (en zo verder per schijf van 6) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.
Het aantal punten blijft toegekend indien het minimum gedurende twee opeenvolgende schooljaren niet wordt bereikt.

Voor de toepassing van deze bepalingen worden de uren-leraar, aangewend voor voordrachtgevers, voor een derde als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld beschouwd.

§ 7. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke instelling voor buitengewoon secundair onderwijs, indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse lesuren ingericht als beroepsgerichte vorming, praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die instelling ten minste 210 bedraagt. Dat aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 respectievelijk 12 (en zo telkens per 1 verder), indien het totaal aantal wekelijkse lesuren ingericht als beroepsgerichte vorming, praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die instelling ten minste 420, 630, 840, 1050, 1260, 1470, 1680, 1890 (en zo verder per schijf van 210) bedraagt.

§ 8. De door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde wekelijkse uren-leraar of lesuren, ingericht als beroepsgerichte vorming, praktische vakken of daaraan gelijkgesteld, bedoeld in §§ 5, 6 en 7, die in een instelling of centrum ontoereikend zijn om het door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten, of een veelvoud daarvan, te genereren, kunnen op het niveau van de scholengemeenschap samengevoegd worden om alsnog tot desbetreffend aantal punten, of een veelvoud daarvan, te leiden.

§ 9. Een aantal punten wordt toegekend dat als volgt wordt berekend :
1° de som van het aantal regelmatige leerlingen van de tot de scholengemeenschap behorende instellingen voor voltijds gewoon secundair onderwijs op de gebruikelijke teldatum vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt. Deze coëfficiënt ligt alleszins hoger voor een instelling die in toepassing van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I recht heeft op extra uren-leraar dan voor een instelling die dat niet heeft. Het resultaat van elke vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal; en
2° de som van het aantal wekelijkse uren-leraar van de tot de scholengemeenschap behorende instellingen voor voltijds gewoon secundair onderwijs van het betreffende schooljaar, berekend in uitvoering van de bepalingen van artikel 57 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt. Deze coëfficiënt ligt alleszins hoger voor een instelling die in toepassing van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I recht heeft op extra uren-leraar dan voor een instelling die dat niet heeft. Het resultaat van elke vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal; en
3° de som van het aantal regelmatige leerlingen van de tot de scholengemeenschap behorende instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs op de gebruikelijke teldatum, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt die varieert naargelang van de omvang van de leerlingenpopulatie. Het resultaat van deze vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal. Tot en met het schooljaar 2010-2011 zal dit aantal punten steeds minstens overeenkomen met het aantal punten dat nodig is voor de instandhouding van de betrekkingen in de ambten van het ondersteunend personeel die de instelling voor buitengewoon secundair onderwijs op 30 juni van het voorafgaande schooljaar heeft georganiseerd mocht ze de normen van het koninklijk besluit nummer 66 nog steeds toepassen.

§ 10. Een aantal punten wordt toegekend dat als volgt wordt berekend :
1° de som van het aantal regelmatige leerlingen van de tot de scholengemeenschap behorende instellingen voor voltijds gewoon secundair onderwijs op de gebruikelijke teldatum vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt. De coëfficiënt is dezelfde voor alle instellingen die onder toepassing van deze bepaling vallen. Het resultaat van de vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal; en
2° de som van het aantal wekelijkse uren-leraar van de tot de scholengemeenschap behorende instellingen voor voltijds gewoon secundair onderwijs van het betreffende schooljaar, berekend in uitvoering van de bepalingen van artikel 57 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt. De coëfficiënt is dezelfde voor alle instellingen die onder toepassing van deze bepaling vallen. Het resultaat van elke vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal; en
3° de som van het aantal regelmatige leerlingen van de tot de scholengemeenschap behorende instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs op de gebruikelijke teldatum, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt. De coëfficiënt is dezelfde voor alle instellingen die onder toepassing van deze bepaling vallen. Het resultaat van deze vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal.

§ 11. Een aantal punten wordt toegekend afhankelijk van het aantal regelmatige leerlingen van alle instellingen van de scholengemeenschap, met inbegrip van de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, op de gebruikelijke teldatum, meer bepaald :
a) tussen 900 en 3 999 leerlingen : 120 punten;
b) tussen 4 000 en 6 499 leerlingen : 180 punten;
c) tussen 6 500 en 7 999 leerlingen : 240 punten;
d) tussen 8 000 en 9 499 leerlingen : 300 punten;
e) tussen 9 000 en 10 999 leerlingen : 360 punten;
f) vanaf 11 000 leerlingen : 420 punten.

Het aantal van 120 punten blijft gedurende twee opeenvolgende schooljaren toegekend indien het minimum van 900 leerlingen niet meer wordt bereikt.

§ 12. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat verbonden is aan een instelling met voltijds gewoon technisch of beroepssecundair onderwijs.

§ 13. Bij het bepalen van de diverse coëfficiënten, zoals vermeld in § 9 en § 10, houdt de Vlaamse Regering er rekening mee dat, op vergelijkbare basis, het eindresultaat van de berekening van de globale puntenenveloppe voordeliger is voor scholengemeenschappen dan voor instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren.

§ 14. De invoering van een globale puntenenveloppe per 1 september 2009 wordt niet geassocieerd met het programmatieprincipe, wat betekent dat de toepassing, in voorkomend geval, van de meer voordelige normen of het tijdelijk niet hanteren van normen zoals vermeld in § 2 tot en met § 6, ook voor het schooljaar 2009-2010 gehandhaafd blijft.

Afdeling IV. - Berekening van de globale puntenenveloppe toegekend aan een instelling voor voltijds gewoon secundair onderwijs die niet tot een scholengemeenschap behoort

Artikel 96

§ 1. De globale puntenenveloppe is samengesteld uit de onderdelen vermeld in § 2 tot en met § 5 hierna.

§ 2. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke instelling voor voltijds gewoon secundair onderwijs die ten minste 600 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum of, vanaf het daaropvolgende schooljaar, ten minste 550 regelmatige leerlingen. Desbetreffend aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3 dan wel 4 indien het minimum aantal leerlingen respectievelijk 1 200 en 1 150, 1 800 en 1 750, of 2 400 en 2 350 bedraagt.

Het aantal punten blijft gedurende twee opeenvolgende schooljaren toegekend indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt. De termijn van twee opeenvolgende schooljaren kan evenwel voor buitengewone gevallen door de Vlaamse Regering worden verlengd. Onder buitengewone gevallen worden instellingen verstaan waar de problematiek van kansarmoede dermate disproportioneel aanwezig is, dat hun bestuurlijk vermogen slechts kan worden gevrijwaard mits handhaving van de betrokken personeelsmiddelen.

§ 3. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke instelling voor voltijds gewoon secundair onderwijs met een eerste graad, met technisch secundair onderwijs of met beroepssecundair onderwijs, indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die instelling 7 maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld. Vanaf het daaropvolgende schooljaar blijft dat aantal punten toegekend indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die instelling niet lager ligt dan 6 maal de minimumprestaties die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het in het eerste lid bedoeld aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die instelling 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 respectievelijk 50 (en zo verder per schijf van 7) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Vanaf het daaropvolgende schooljaar gebeurt de vermenigvuldiging van het in het eerste lid bedoeld aantal punten met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die instelling 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 respectievelijk 47 (en zo verder per schijf van 6) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het aantal punten blijft toegekend indien het minimum gedurende twee opeenvolgende schooljaren niet wordt bereikt.

Voor de toepassing van deze bepalingen :
1° worden de volgende praktische vakken of daaraan gelijkgesteld niet in aanmerking genomen : stage algemene verpleegkunde, stage medische wetenschappen, stage psychiatrische verpleegkunde, stage sociale wetenschappen, stage verzorging, stage ziekenhuisverpleegkunde;
2° komen de ingerichte uren-leraar praktische vakken of daaraan gelijkgesteld van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat verbonden is aan een instelling met voltijds gewoon technisch of beroepssecundair onderwijs, in aanmerking in de instelling voor voltijds gewoon secundair onderwijs waar ze worden ingericht. De uren-leraar, aangewend voor voordrachtgevers, worden voor een derde als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld beschouwd.

§ 4. Een aantal punten wordt toegekend dat als volgt wordt berekend :
1° de som van het aantal regelmatige leerlingen van de instelling op de gebruikelijke teldatum, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt. Deze coëfficiënt ligt alleszins hoger voor een instelling die in toepassing van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I recht heeft op extra uren-leraar dan voor een instelling die dat niet heeft. Het resultaat van elke vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal; en
2° de som van het aantal wekelijkse uren-leraar van de instelling van het betreffende schooljaar, berekend in uitvoering van de bepalingen van artikel 57 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt. Deze coëfficiënt ligt alleszins hoger voor een instelling die in toepassing van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I recht heeft op extra uren-leraar dan voor een instelling die dat niet heeft. Het resultaat van elke vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal.

§ 5. Een aantal punten wordt toegekend dat als volgt wordt berekend :
1° de som van het aantal regelmatige leerlingen van de instelling op de gebruikelijke teldatum, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt. De coëfficiënt is dezelfde voor alle instellingen die onder toepassing van deze bepaling vallen. Het resultaat van de vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal; en
2° de som van het aantal wekelijkse uren-leraar van de instelling van het betreffende schooljaar, berekend in uitvoering van de bepalingen van artikel 57 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt. De coëfficiënt is dezelfde voor alle instellingen die onder toepassing van deze bepaling vallen. Het resultaat van de vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal.

§ 6. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat verbonden is aan een instelling met voltijds gewoon technisch of beroepssecundair onderwijs.

§ 7. Bij het bepalen van de diverse coëfficiënten, zoals vermeld in § 4 en § 5, houdt de Vlaamse Regering er rekening mee dat, op vergelijkbare basis, het eindresultaat van de berekening van de globale puntenenveloppe voordeliger is voor scholengemeenschappen dan voor instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren.

§ 8. De invoering van een globale puntenenveloppe per 1 september 2009 wordt niet geassocieerd met het programmatieprincipe, wat betekent dat de toepassing, in voorkomend geval, van de meer voordelige normen of het tijdelijk niet hanteren van normen zoals vermeld in § 2 en § 3, ook voor het schooljaar 2009-2010 gehandhaafd blijft.

Afdeling V. - Berekening van de globale puntenenveloppe toegekend aan een instelling voor buitengewoon secundair onderwijs die niet tot een scholengemeenschap behoort

Artikel 97

§ 1. De globale puntenenveloppe is samengesteld uit de onderdelen vermeld in § 2 tot en met § 5 hierna.

§ 2. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke instelling voor buitengewoon secundair onderwijs die ten minste 300 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum of, vanaf het daaropvolgende schooljaar, ten minste 275 regelmatige leerlingen. Dit aantal punten blijft gedurende twee opeenvolgende schooljaren toegekend indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt.

§ 3. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elke instelling voor buitengewoon secundair onderwijs, indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse lesuren ingericht als beroepsgerichte vorming, praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die instelling ten minste 210 bedraagt. Dat aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 respectievelijk 12 (en zo telkens per 1 verder), indien het totaal aantal wekelijkse lesuren ingericht als beroepsgerichte vorming, praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in die instelling ten minste 420, 630, 840, 1050, 1260, 1470, 1680, 1890 (en zo verder per schijf van 210) bedraagt.

§ 4. Een aantal punten wordt toegekend dat bestaat uit de som van het aantal regelmatige leerlingen van de instelling op de gebruikelijke teldatum, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt die varieert naargelang van de omvang van de leerlingenpopulatie. Het resultaat van deze vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal. In afwijking hierop heeft een school voor buitengewoon secundair onderwijs van type 5 die beschouwd wordt als een ziekenhuisschool elk schooljaar recht op 82 punten.

§ 5. Een aantal punten wordt toegekend dat bestaat uit de som van het aantal regelmatige leerlingen van de instelling op de gebruikelijke teldatum, vermenigvuldigd met een door de Vlaamse Regering te bepalen coëfficiënt. De coëfficiënt is dezelfde voor alle instellingen die onder toepassing van deze bepaling vallen. Het resultaat van deze vermenigvuldiging wordt afgerond naar het dichtstbijliggende gehele getal.

§ 6. Bij het bepalen van de diverse coëfficiënten, zoals vermeld in § 4 en § 5, houdt de Vlaamse Regering er rekening mee dat, op vergelijkbare basis, het eindresultaat van de berekening van de globale puntenenveloppe voordeliger is voor scholengemeenschappen dan voor instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren.

§ 7. De invoering van een globale puntenenveloppe per 1 september 2009 wordt niet geassocieerd met het programmatieprincipe, wat betekent dat de toepassing, in voorkomend geval, van de meer voordelige normen of het tijdelijk niet hanteren van normen zoals vermeld in § 2, ook voor het schooljaar 2009-2010 gehandhaafd blijft.

Afdeling VI. - Berekening van de globale puntenenveloppe toegekend aan een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is en dat niet tot een scholengemeenschap behoort

Artikel 98

§ 1. De globale puntenenveloppe is samengesteld uit de onderdelen vermeld in § 2 en § 3 hierna.

§ 2. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is en dat ten minste 600 regelmatige leerlingen telt op de gebruikelijke teldatum of, vanaf het daaropvolgende schooljaar, ten minste 550 regelmatige leerlingen. Desbetreffend aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3 dan wel 4 indien het minimum aantal leerlingen respectievelijk 1200 en 1150, 1800 en 1750, of 2400 en 2350 bedraagt.

Het aantal punten blijft gedurende twee opeenvolgende schooljaren toegekend indien het minimum aantal leerlingen niet wordt bereikt. De termijn van twee opeenvolgende schooljaren kan evenwel voor buitengewone gevallen door de Vlaamse Regering worden verlengd. Onder buitengewone gevallen worden centra verstaan waar de problematiek van kansarmoede dermate disproportioneel aanwezig is, dat hun bestuurlijk vermogen slechts kan worden gevrijwaard mits handhaving van de betrokken personeelsmiddelen.

§ 3. Een door de Vlaamse Regering te bepalen aantal punten wordt toegekend voor elk centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is, indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum 7 maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld. Vanaf het daaropvolgende schooljaar blijft dat aantal punten toegekend indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum niet lager ligt dan 6 maal de minimumprestaties die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het in het eerste lid bedoeld aantal punten wordt vermenigvuldigd met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 respectievelijk 50 (en zo verder per schijf van 7) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld. Vanaf het daaropvolgende schooljaar gebeurt de vermenigvuldiging van het in het eerste lid bedoeld aantal punten met 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectievelijk 10 (en zo verder), indien op de gebruikelijke teldatum het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde totaal aantal wekelijkse uren-leraar ingericht als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld in dat centrum 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 respectievelijk 47 (en zo verder per schijf van 6) maal de minimumprestaties bereikt die vereist zijn voor een voltijdse betrekking van leraar, belast met het geven van praktische vakken of daaraan gelijkgesteld.

Het aantal punten blijft toegekend indien het minimum gedurende twee opeenvolgende schooljaren niet wordt bereikt.

Voor de toepassing van deze bepalingen worden de uren-leraar, aangewend voor voordrachtgevers, voor een derde als praktische vakken of daaraan gelijkgesteld beschouwd.

§ 4. De invoering van een globale puntenenveloppe per 1 september 2009 wordt niet geassocieerd met het programmatieprincipe, wat betekent dat de toepassing, in voorkomend geval, van de meer voordelige normen of het tijdelijk niet hanteren van normen zoals vermeld in § 2 en § 3, ook voor het schooljaar 2009-2010 gehandhaafd blijft.

Afdeling VII. - Verdeling en aanwending van de globale puntenenveloppe

Onderafdeling I. - Instellingen die behoren tot een scholengemeenschap

Artikel 99

§ 1. De scholengemeenschap verdeelt jaarlijks haar globale puntenenveloppe, bedoeld in artikel 95, over haar instellingen op basis van criteria die worden onderhandeld in het bevoegde lokaal comité. Als in de scholengemeenschap geen akkoord wordt bereikt, verdeelt de scholengemeenschap de punten over haar instellingen overeenkomstig de parameters die werden gebruikt voor de toekenning van de puntenenveloppe.

Voordat de scholengemeenschap overgaat tot de verdeling van de punten, kan ze een aantal punten voorafnemen om haar beleid inzake taak- en functiedifferentiatie op niveau van de scholengemeenschap gestalte te geven. Deze voorafname bedraagt maximum 10 % van de puntenenveloppe.

Een overschrijding van de 10 % voorafname is mogelijk :
1° als de voorafname minder bedraagt dan het aantal punten bedoeld in artikel 95, § 11. In dat geval kan de scholengemeenschap de 10 % overschrijden tot het aantal punten overeenkomt met de punten die haar volgens artikel 95, § 11, toekomen op basis van het aantal leerlingen van de scholengemeenschap;
2° als zowel over de besteding van de punten als over de gevolgen hiervan op de personeelsleden, binnen het bevoegde lokaal comité van de scholengemeenschap een akkoord wordt bereikt.

De scholengemeenschap verschaft ten aanzien van het lokaal comité van de scholengemeenschap en ten aanzien van het personeel van de instellingen die tot de scholengemeenschap behoren, volledige klaarheid over de betrekkingen die ze op basis van voorafname van de puntenenveloppe creëert op het niveau van de scholengemeenschap. Tevens toont de scholengemeenschap aan dat de aldus ingerichte betrekkingen haar beleid inzake taak- en functiedifferentiatie op het niveau van de scholengemeenschap daadwerkelijk gestalte geven.

De verdeling van de puntenenveloppe mag niet tot gevolg hebben dat bijkomend personeelsleden wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking moeten worden gesteld, tenzij ze onmiddellijk kunnen gereaffecteerd of wedertewerkgesteld worden in een vacante of niet-vacante organieke betrekking in de scholengemeenschap en dit voor de duur van het volledige schooljaar.

§ 2. In afwijking van § 1, eerste lid, kent de scholengemeenschap tot en met het schooljaar 2010-2011 aan elke instelling voor buitengewoon secundair onderwijs het aantal punten toe dat zij voor deze instelling ontvangt volgens de parameters vastgelegd in artikel 95, § 9, 3°.

Artikel 99bis

§ 1. De instelling wendt de punten die ze in toepassing van artikel 99, § 1, van de scholengemeenschap ontvangt als volgt aan :
1° in eerste instantie moet ze de punten steeds aanwenden voor de instandhouding van betrekkingen van vastbenoemde personeelsleden in ambten :
- van het bestuurspersoneel;
- van het ondersteunend personeel;
- van wervingambten van het onderwijzend of het ondersteunend personeel voor zover het gaat om taak- en functiedifferentiatie. In een instelling voor buitengewoon secundair onderwijs omvat dit daarenboven ook de instandhouding van betrekkingen in ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, orthopedagogisch en psychologisch personeel die in het kader van taak- en functiebetrekking werden toegewezen;
2° als de instelling na toepassing van 1° nog punten ter beschikking heeft, kan ze deze als volgt en naar keuze aanwenden :
- voor de oprichting van betrekkingen in ambten bedoeld in § 1, met uitzondering van het bevorderingsambt van directeur;
- voor het klasvrij maken van een personeelslid;
- voor taak- en functiedifferentiatie;
- voor de toekenning van een hogere salarisschaal in een ambt van het ondersteunend personeel in toepassing van artikel 55 van het decreet Rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs of artikel 44 van het decreet Rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs.

De instelling moet bij de aanwending van haar punten daarenboven rekening houden met volgende principes :
- ambten van het bestuurspersoneel en het ondersteunend personeel kunnen per halftijdse of voltijdse betrekking opgericht worden;
- als een instelling punten aanwendt voor ambten in het ondersteunend personeel moeten de personeelsleden van deze categorie uit tenminste 50 % opvoeders bestaan;
- een betrekking in het ambt van technisch adviseur-coördinator kan slechts worden opgericht in een instelling voor voltijds gewoon secundair onderwijs met een eerste graad, met technisch secundair onderwijs of met beroepssecundair onderwijs, een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is en een instelling voor buitengewoon secundair onderwijs. In voormelde instellingen kan ook slechts maximum één voltijdse betrekking in het ambt technisch adviseur-coördinator worden opgericht.

De instelling verschaft ten aanzien van haar lokaal comité en ten aanzien van haar personeel volledige klaarheid over de betrekkingen die ze op basis van haar punten zal oprichten.

§ 2. De scholengemeenschap kan de punten van de voorafname, bedoeld in artikel 99, § 1, als volgt en naar keuze aanwenden :
- voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurspersoneel, het ondersteunend personeel, en in het kader van taak- en functiedifferentiatie in wervingsambten van het onderwijzend het paramedisch, medisch, sociaal, orthopedagogisch en psychologisch personeel;
- voor het school- of klasvrij maken van een personeelslid.

Bij de aanwending van deze puntenenveloppe moet de scholengemeenschap rekening houden met volgende principes :
1° ambten van het bestuurspersoneel en het ondersteunend personeel kunnen per halftijdse of voltijdse betrekking opgericht worden;
2° het personeelslid dat wordt aangesteld in een betrekking opgericht met punten van de voorafname wordt steeds als tijdelijk personeelslid aangesteld in een instelling van de scholengemeenschap en werkt voor de totaliteit van de scholengemeenschap.

De bepalingen van het decreet Rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs of het decreet Rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, blijven verder van toepassing, met uitzondering van volgende bepalingen :
- de betrekking is niet onderworpen aan de reglementering inzake ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling. De inrichtende macht van de instelling waaraan de betrekking wordt toegewezen, kan echter op vrijwillige basis een personeelslid aanstellen dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Deze aanstelling wordt beschouwd als een reaffectatie of een wedertewerkstelling. Deze reaffectatie of wedertewerkstelling gebeurt steeds met instemming van het terbeschikkinggestelde personeelslid;
- de inrichtende macht van de instelling waaraan de betrekking wordt toegewezen, is niet verplicht om in deze betrekking een personeelslid aan te stellen dat het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven, overeenkomstig artikel 21bis van het decreet Rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs of artikel 23bis van het decreet Rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs;
- de betrekking kan niet worden vacant verklaard. De inrichtende macht kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren of muteren in deze betrekking.

§ 3. In het gemeenschapsonderwijs is de scholengroep verplicht om het personeelslid dat belast is met het mandaat van algemeen directeur school- of klasvrij te maken. De scholengroep heeft de keuze om hiervoor punten aan te wenden van de voorafname van de globale puntenenveloppe, bedoeld in artikel 99, § 1, en/of punten van de enveloppe bedoeld in artikelen 125duodecies, § 4, en 153sexies, § 4, van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997. Als een scholengroep ten minste één netoverschrijdende scholengemeenschap telt, wordt in de overeenkomst van deze scholengemeenschap vastgelegd op welke wijze aan voormelde verplichting wordt voldaan.

De Vlaamse Regering bepaalt het aantal punten dat nodig is om het personeelslid dat belast is met het mandaat van algemeen directeur school- of klasvrij te maken.

§ 4. De Vlaamse Regering bepaalt de ambten en de puntenwaarde die aan elk ambt wordt toegekend. De puntenwaarde van een ambt wordt bepaald op basis van een bekwaamheidsbewijs of een salarisschaal.

De Vlaamse Regering bepaalt eveneens het aantal punten dat nodig is om een personeelslid school- of klasvrij te maken.

Onderafdeling II. - Instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren

Artikel 99ter

§ 1. De instelling die niet tot een scholengemeenschap behoort, wendt de punten bedoeld in artikelen 96 of 97 als volgt aan :
1° in eerste instantie moet ze haar punten steeds aanwenden voor de instandhouding van betrekkingen van vastbenoemde personeelsleden :
- van het bestuurspersoneel;
- van het ondersteunend personeel;
- van wervingsambten van het onderwijzend of het ondersteunend personeel voor zover het gaat om taak-en functiedifferentiatie. In een instelling voor buitengewoon secundair onderwijs omvat dit daarenboven ook de instandhouding van betrekkingen in ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, orthopedagogisch en psychologisch personeel die in het kader van taak- en functiebetrekking werden toegewezen;
2° als de instelling na toepassing van 1° nog punten ter beschikking heeft, kan ze deze als volgt en naar keuze aanwenden :
- voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurspersoneel, met uitzondering van het bevorderingsambt van directeur, en het ondersteunend personeel;
- voor de oprichting van betrekkingen in wervingsambten van het onderwijzend en het ondersteunend personeel in het kader van taak- en functiedifferentiatie. In een instelling voor buitengewoon secundair onderwijs kunnen in het kader van taak- en functiedifferentiatie daarenboven ook betrekkingen in wervingsambten van het paramedisch, medisch, sociaal, orthopedagogisch en psychologisch personeel in stand worden gehouden of worden opgericht;
- voor het klasvrij maken van een personeelslid;
- voor de toekenning van een hogere salarisschaal in een ambt van het ondersteunend personeel in toepassing van artikel 55 van het decreet Rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs of artikel 44 van het decreet Rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs.

De instelling moet bij de aanwending van haar punten daarenboven rekening houden met volgende principes :
- ambten van het bestuurspersoneel en het ondersteunend personeel kunnen per halftijdse of voltijdse betrekking opgericht worden;
- als een instelling punten aanwendt voor ambten in het ondersteunend personeel moeten de personeelsleden van deze categorie uit tenminste 50 % opvoeders bestaan;
- een betrekking in het ambt van technisch adviseur-coördinator kan slechts worden opgericht in een instelling voor voltijds gewoon secundair onderwijs met een eerste graad, met technisch secundair onderwijs of met beroepssecundair onderwijs, een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is en een instelling voor buitengewoon secundair onderwijs. In voormelde instellingen kan ook slechts maximum één voltijdse betrekking in het ambt technisch adviseur-coördinator worden opgericht.

De instelling verschaft ten aanzien van haar lokaal comité en ten aanzien van haar personeel volledige klaarheid over de betrekkingen die ze op basis van haar punten zal oprichten.

§ 2. Een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is en niet tot een scholengemeenschap behoort, wendt de punten bedoeld in artikel 98 als volgt aan :
1° in eerste instantie moet ze de punten aanwenden voor de instandhouding van betrekkingen van vastbenoemde personeelsleden in ambten van het bestuurspersoneel;
2° als de instelling na de toepassing van 1° nog punten ter beschikking heeft, kan ze betrekkingen oprichten in ambten van het bestuurspersoneel, met uitzondering van het bevorderingsambt van directeur.

Het centrum voor deeltijds beroepsonderwijs moet bij de aanwending van haar punten daarenboven rekening houden met volgende principes :
- ambten van het bestuurspersoneel kunnen per halftijdse of voltijdse betrekking opgericht worden;
- er kan slechts maximum één voltijdse betrekking in het ambt technisch adviseur-coördinator worden opgericht.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de ambten en de puntenwaarde die aan elk ambt wordt toegekend. De puntenwaarde van een ambt wordt bepaald op basis van een bekwaamheidsbewijs of een salarisschaal.

De Vlaamse Regering bepaalt het aantal punten dat nodig is om een personeelslid school- of klasvrij te maken. »

Artikel III.19. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt titel XIbis, bestaande uit de artikelen 99ter tot en met 99quinquies, ingevoegd bij decreet van 22 juni 2007, vervangen door wat volgt :

« Titel XIbis. - Forfaitaire puntenenveloppe toegekend aan de Raad van het Gemeenschapsonderwijs

Artikel 99 quater

§ 1. Aan de Raad van het Gemeenschapsonderwijs wordt, ter uitvoering van de rekenplichtigheid, elk schooljaar een forfaitaire enveloppe van 5 330 punten toegekend, bestemd voor verdeling over de scholengroepen.

§ 2. De Raad van het Gemeenschapsonderwijs verdeelt de forfaitaire puntenenveloppe, bedoeld in § 1, over de scholengroepen na onderhandeling in het daartoe bevoegde onderhandelingscomité.

Met deze punten worden in de scholengroepen betrekkingen opgericht in het ambt van administratief medewerker.

De scholengroep is niet verplicht om op deze betrekkingen artikel 36bis van het besluit van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage toe te passen.

De scholengroep kan in deze betrekkingen een personeelslid vast benoemen. Op het ogenblik dat de scholengroep waaraan de punten zijn toegekend het personeelslid in dergelijke betrekking vast benoemt, blijven de punten toegekend aan deze scholengroep.

De scholengroep deelt de vacantverklaring van voormelde betrekkingen mee aan de afgevaardigd bestuurder. Deze toetst de stabiliteit van de vacant verklaarde betrekkingen aan de mogelijke evolutie van de verdelingscriteria. In toepassing van artikel 43, § 1, 2°, van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs is de afgevaardigd-bestuurder belast met het goedkeuringstoezicht ter zake. ».

Artikel III.20. (01/09/2008- ...)

In hetzelfde decreet wordt een titel XIquinquies ingevoegd, bestaande uit de artikelen 99undecies tot en met 99ter decies, die luidt als volgt :

« TITEL XIquinquies. - Omkadering op basis van vervangingen van korte afwezigheden en bij bedrijfsstages

Artikel 99undecies

De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

Artikel 99duodecies

Voor de toepassing van de bepalingen van deze titel wordt verstaan onder :
1° een samenwerkingsplatform : een scholengemeenschap, al dan niet uitgebreid met één of meer instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren dan wel een groep van scholengemeenschappen, al dan niet uitgebreid met een of meer instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren;
2° korte afwezigheden : afwezigheden van personeelsleden voor wie op basis van andere regelgeving geen vervanger kan worden gefinancierd of gesubsidieerd;
3° bedrijfsstage : het opdoen van werkervaring in een arbeidsmilieu buiten het onderwijs op basis van een stageovereenkomst tussen de stagegever, de instelling en het betrokken personeelslid en waarbij die stage ten minste vijf werkdagen omvat en niet door de stagegever wordt bezoldigd.

Artikel 99ter decies

§ 1. Aan instellingen voor secundair onderwijs, verenigd in een samenwerkingsplatform, worden vanaf het schooljaar 2008-2009 :
1° vervangingseenheden toegekend die zijn voorbehouden voor het voorzien in vervangingen van korte afwezigheden van personeelsleden waarvan het salaris of de salaristoelage ten laste valt van de Vlaamse Gemeenschap;
2° vervangingseenheden en werkingsmiddelen toegekend die zijn voorbehouden voor het voorzien in vervangingen bij bedrijfsstages van personeelsleden waarvan het salaris of de salaristoelage ten laste valt van de Vlaamse Gemeenschap.

De berekening en toekenning van de middelen gebeurt op het niveau van de instelling. Na samenvoeging van de middelen van de afzonderlijke instellingen die tot het samenwerkingsplatform behoren, beslissen de inrichtende machten van die instellingen gezamenlijk over de verdeling en de aanwending van de middelen in functie van lokale behoeften en prioriteiten.

§ 2. Met betrekking tot de toekenning van de middelen bestemd voor de vervangingen van korte afwezigheden is alleszins vereist dat er, per samenwerkingsplatform, tussen de betrokken inrichtende machten en een of meer representatieve vakorganisaties een convenant is gesloten over de wijze van aanwending van de middelen. Het convenant omvat minimaal :
1° de aanleiding voor het sluiten van het convenant;
2° de doelstellingen;
3° de wijze waarop vervangingen in korte afwezigheden zullen gebeuren;
4° afspraken over de opvolging van de aanwending van de vervangingseenheden;
5° de gegevens van de participanten;
6° de duur van het convenant;
7° de datum van inwerkingtreding.

De scholen wenden de vervangingseenheden aan conform de bepalingen van het convenant. De scholen in een samenwerkingsplatform kunnen, binnen de bepalingen van het convenant, een eigen beleid voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden van personeelsleden die aangesteld zijn in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel, afhankelijk van eigen lokale behoeften en prioriteiten.

Met betrekking tot de middelen bestemd voor de vervangingen bij bedrijfsstages is alleszins vereist dat de aanwending moet kaderen binnen het nascholingsplan van de instellingen.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt, respectievelijk voor vervangingen van korte afwezigheden en voor vervangingen bij bedrijfsstages :
1° met inachtname van de beschikbare begrotingskredieten, de berekeningswijze van de middelen per instelling en, doch uitsluitend voor wat betreft vervangingen bij bedrijfsstages, het aandeel van die kredieten dat is voorbehouden voor werkingsmiddelen met een maximum van 5 %;
2° de ambten die in aanmerking komen voor vervangingen. ».

Afdeling IV. Wijzigingen betreffende de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen in het secundair onderwijs

Artikel III.21. (01/09/2009- ...)

In artikel 2, tweede lid, van het decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, ingevoegd bij decreet van 10 juli 2008 worden de woorden « het schooljaar 2009-2010 » vervangen door de woorden « het schooljaar 2010-2011 ».

Artikel III.22. (01/09/2010- ...)

In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 worden het tweede en derde lid opgeheven;

2° in § 2 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :
« Er worden, per graad en per onderwijsvorm met uitsluiting van het eerste leerjaar B en het beroepsvoorbereidend leerjaar, vakgebonden eindtermen vastgelegd voor de basisvorming, zoals bepaald in titel IV van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II. Voor wat evenwel de derde graad beroepssecundair onderwijs betreft, worden die eindtermen afzonderlijk vastgelegd voor het eerste en tweede leerjaar enerzijds en het derde leerjaar anderzijds. »;

3° in § 3 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
« De vakoverschrijdende eindtermen worden vastgelegd per graad of globaal voor het secundair onderwijs. Deze vakoverschrijdende eindtermen zijn uitsluitend van toepassing op structuuronderdelen waarvoor vakgebonden eindtermen gelden. Indien ze evenwel worden vastgelegd voor of toegepast in het eerste leerjaar B en het beroepsvoorbereidend leerjaar van de eerste graad, dan worden ze vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen genoemd. »

Artikel III.23. (01/09/2010- ...)

In artikel 5 van hetzelfde decreet, wordt § 2 vervangen door wat volgt :

« § 2. Er worden vakgebonden ontwikkelingsdoelen vastgelegd voor de basisvorming in het eerste leerjaar B, in het beroepsvoorbereidend leerjaar en in het onthaaljaar, zoals bepaald in titel IV van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II.

Vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die niet behoren tot een specifiek vakgebied, maar onder meer door middel van meer vakken of onderwijsprojecten worden nagestreefd. »

Artikel III.24. (01/09/2010- ...)

Aan artikel 8 van hetzelfde decreet wordt een § 5 toegevoegd die luidt als volgt :

« § 5. Met inachtneming van alle ontwikkelingsdoelen wordt in het onthaaljaar per leerling op basis van zijn onderwijsbehoeften een individueel leertraject uitgewerkt waarin het aspiratieniveau voor deze leerling doorheen het jaar wordt bijgesteld. Dit traject bevat onder meer de beginsituatie, de taaldoelen als leidraad en het advies van de klassenraad voor wat betreft de overstap naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt. »

Artikel III.25. (01/09/2010- ...)

In artikel 9, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt in 2° tussen het woord « leerjaar » en de woorden « , en het onderwijsaanbod » de woorden « en het onthaaljaar » ingevoegd.

Artikel III.26. (01/09/2009- ...)

In artikel 2bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2008, worden de woorden « het schooljaar 2009-2010 » vervangen door de woorden « het schooljaar 2010-2011 ».

Afdeling V. Decreet betreffende het stelsel van leren en werken

Artikel III.27. (01/09/2009- ...)

In artikel 3 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap wordt een punt 10°bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« 10°bis ondernemersopleiding : de opleiding als vermeld in artikelen 26, 2°, en 31, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen; ».

Artikel III.28. (01/09/2009- ...)

In artikel 10, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 5° wordt vervangen door wat volgt :
« 5° de bepalingen naleven over de onderwijstaal en de taalkennis van het personeel; »;

2° een punt 14° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 14° een doeltreffend beleid voert om het rookverbod, bedoeld in het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefent over de naleving van het verbod en overtreders sancties oplegt, conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het centrum- of arbeidsreglement. »

Artikel III.29. (01/09/2009- ...)

In artikel 19, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 5° wordt vervangen door wat volgt :
« 5° de bepalingen naleven over de onderwijstaal en de taalkennis van het personeel; »;

2° een punt 13° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 13° een doeltreffend beleid voert om het rookverbod, bedoeld in het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefent over de naleving van het verbod en overtreders sancties oplegt, conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het centrum- of arbeidsreglement. »

Artikel III.30. (01/09/2009- ...)

Artikel 27, § 4, van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« § 4. Voor de organisatie van de beroepsgerichte vorming en van activiteiten ter ondersteuning van de beroepsgerichte vorming kan een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs samenwerken met instellingen voor voltijds gewoon technisch of beroepssecundair onderwijs, met andere centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, met centra voor volwassenenonderwijs of met centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen. Voor de organisatie van de algemene vorming en van activiteiten ter ondersteuning van de algemene vorming kan een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs samenwerken met instellingen voor voltijds gewoon technisch of beroepssecundair onderwijs.

In voorkomend geval wordt er tussen het centrum en de instelling in kwestie of tussen de twee centra in kwestie een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin alle noodzakelijk geachte afspraken en voorwaarden zijn opgenomen. »

Artikel III.31. (01/09/2009- ...)

In artikelen 29, § 2, tweede lid, en 33, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « het schooljaar 2009-2010 » telkens vervangen door de woorden « het schooljaar 2010-2011 ».

Artikel III.32. (01/09/2009- ...)

In artikel 40 van hetzelfde decreet worden in het eerste lid de woorden « of in de leertijd » vervangen door de woorden « , in de leertijd of in de ondernemersopleiding ».

Artikel III.33. (01/09/2009- ...)

In artikel 51 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het woord « studiereglement » wordt vervangen door het woord « centrumreglement »;

2° in 1° wordt een punt f) toegevoegd, dat luidt als volgt :
« f) de afspraken inzake het rookverbod, bedoeld in het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, de controle op de naleving ervan en de sancties die kunnen opgelegd worden bij overtreding van het rookverbod. ».

Artikel III.34. (01/09/2009- ...)

In artikel 53, § 4, van hetzelfde decreet wordt na de zin « Als de uitsluiting echter ingaat voor 30 juni van het schooljaar, dan blijft de jongere ingeschreven in het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs tot op het ogenblik van inschrijving in een andere instelling of een ander centrum. » de zin « In afwijking hiervan kan het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs een jongere die niet meer leerplichtig is en tijdens het schooljaar definitief wordt uitgesloten, ook uitschrijven vanaf de dertigste lesdag volgend op de dag dat de definitieve uitsluiting ingaat. » ingevoegd.

Artikel III.35. (01/09/2009- ...)

In artikel 62 van hetzelfde decreet wordt tussen het derde en het vierde lid het volgende lid ingevoegd :

« Bij inschrijving is de screening evenwel niet verplicht indien het een jongere betreft die al gescreend werd in het kader van een eerdere inschrijving in een ander centrum of in hetzelfde centrum. In het geval het centrum of, voor wat betreft de leertijd, de trajectbegeleider afziet van een nieuwe screening, dan blijft het resultaat van de vorige screening gelden. »

Artikel III.36. (01/09/2009- ...)

Artikel 72 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 72

§ 1. Aan een jongere die voldaan heeft aan al de onderstaande voorwaarden wordt een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs uitgereikt :
1° met uitzondering van de eerste graad, ten minste 2 schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd hebben doorgebracht;
2° ten minste één certificaat behaald hebben;
3° ingevolge een beslissing van de klassenraad, in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen bereikt hebben en aldus voldaan hebben voor het geheel van de vorming.

§ 2. Aan een jongere die voldaan heeft aan al de onderstaande voorwaarden wordt een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs uitgereikt :
1° met uitzondering van de eerste graad, ten minste 4 schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd hebben doorgebracht;
2° ten minste één certificaat behaald hebben;
3° ingevolge een beslissing van de klassenraad, in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen bereikt hebben en aldus voldaan hebben voor het geheel van de vorming.

§ 3. Aan een jongere die voldaan heeft aan al de onderstaande voorwaarden wordt een diploma van secundair onderwijs uitgereikt :
1° met uitzondering van de eerste graad, ten minste 5 schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd hebben doorgebracht;
2° in het bezit zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
3° ten minste één certificaat behaald hebben;
4° ingevolge een beslissing van de klassenraad, in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen bereikt hebben en aldus voldaan hebben voor het geheel van de vorming. ».

Artikel III.37. (01/09/2009- ...)

Artikel 82 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 82

§ 1. Aan een jongere die voldaan heeft aan al de onderstaande voorwaarden wordt een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs uitgereikt :
1° met uitzondering van de eerste graad, ten minste 2 schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd hebben doorgebracht;
2° ten minste één certificaat behaald hebben;
3° ingevolge een beslissing van Syntra Vlaanderen, in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen bereikt hebben en aldus voldaan hebben voor het geheel van de vorming.

§ 2. Aan een jongere die voldaan heeft aan al de onderstaande voorwaarden wordt een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs uitgereikt :
1° met uitzondering van de eerste graad, ten minste 4 schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd hebben doorgebracht;
2° ten minste één certificaat behaald hebben;
3° ingevolge een beslissing van Syntra Vlaanderen, in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen bereikt hebben en aldus voldaan hebben voor het geheel van de vorming.

§ 3. Aan een jongere die voldaan heeft aan al de onderstaande voorwaarden wordt een diploma van secundair onderwijs uitgereikt :
1° met uitzondering van de eerste graad, ten minste 5 schooljaren in het secundair onderwijs of in de leertijd hebben doorgebracht;
2° in het bezit zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
3° ten minste één certificaat behaald hebben;
4° ingevolge een beslissing van Syntra Vlaanderen, in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen bereikt hebben en aldus voldaan hebben voor het geheel van de vorming. »

Artikel III.38. (01/09/2009- ...)

In artikel 87 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :

« De wekelijkse uren-leraar praktische vakken of gelijkgesteld met praktische vakken georganiseerd door een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat verbonden is aan een instelling met voltijds gewoon technisch of beroepssecundair onderwijs, komen in aanmerking voor de globale puntenenveloppe, zoals bepaald in titel XI van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, zoals die, naargelang van het geval, wordt berekend voor de scholengemeenschap waartoe de instelling voor voltijds gewoon secundair onderwijs waar die uren worden georganiseerd, behoort, of wordt berekend voor de instelling voor voltijds gewoon secundair onderwijs waar die uren worden georganiseerd en die niet tot een scholengemeenschap behoort. De globale puntenenveloppe strekt ertoe enerzijds om op het niveau van de instelling het kader bestuurspersoneel en ondersteunend personeel in te vullen en anderzijds om op het niveau van de instelling en van de scholengemeenschap een beleid inzake taak- en functiedifferentiatie gestalte te geven. »

Artikel III.39. (01/09/2009- ...)

Artikel 88 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 88

Voor de categorie van het bestuurspersoneel wordt aan een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is, één betrekking in het ambt van directeur toegekend.

De jongeren van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs dat autonoom is en de wekelijkse uren-leraar praktische vakken of gelijkgesteld met praktische vakken georganiseerd door dergelijk centrum, komen in aanmerking voor de globale puntenenveloppe, zoals bepaald in titel XI van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, zoals die, naargelang van het geval, wordt berekend voor de scholengemeenschap waartoe het centrum behoort of wordt berekend voor het centrum dat niet tot een scholengemeenschap behoort. De globale puntenenveloppe strekt ertoe enerzijds om op het niveau van de instelling het kader bestuurspersoneel en ondersteunend personeel in te vullen en anderzijds om op het niveau van de instelling en van de scholengemeenschap een beleid inzake taak- en functiedifferentiatie gestalte te geven.

Voor de toepassing van deze bepaling worden de uren-leraar, aangewend voor voordrachtgevers als vermeld in artikel 90, 3°, voor een derde als praktische vakken of gelijkgesteld met praktische vakken beschouwd. »

Artikel III.40. (01/09/2009- ...)

In artikel 90, § 1, van hetzelfde decreet wordt punt 6° vervangen door wat volgt :

« 6° overdracht van uren-leraar naar een instelling met voltijds gewoon technisch of beroepssecundair onderwijs, naar een ander centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of naar een centrum voor volwassenenonderwijs waarop een beroep wordt gedaan voor de organisatie van algemene vorming, beroepsgerichte vorming of activiteiten ter ondersteuning ervan als vermeld in artikel 27, § 4, onder de volgende voorwaarden :
a) uren-leraar die worden overgedragen voor de organisatie van activiteiten ter ondersteuning van algemene vorming of beroepsgerichte vorming kunnen door de begunstigde instelling met voltijds gewoon technisch of beroepssecundair onderwijs slechts worden aangewend onder vorm van met lesuren gelijkgestelde uren, meer bepaald als « bijzondere pedagogische taken »;
b) uren-leraar die worden overgedragen voor de organisatie van activiteiten ter ondersteuning van beroepsgerichte vorming kunnen door het begunstigd centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs slechts worden aangewend onder vorm van met lesuren gelijkgestelde uren, meer bepaald als « uren leren en werken »;
c) uren-leraar die worden overgedragen voor de organisatie van activiteiten ter ondersteuning van beroepsgerichte vorming kunnen door het begunstigd centrum voor volwassenenonderwijs slechts worden aangewend onder vorm van leraarsuren als vermeld in artikel 102, § 2, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;
d) vanaf het schooljaar 2010-2011 kan het totale aantal uren-leraar dat wordt overgedragen voor de organisatie van algemene vorming of van activiteiten ter ondersteuning van algemene vorming of beroepsgerichte vorming nooit hoger liggen dat het totale aantal uren-leraar dat met datzelfde doel door het centrum in kwestie werd overgedragen tijdens het voorafgaande schooljaar. ».

Artikel III.41. (01/09/2009- ...)

In artikel 95, § 4, van hetzelfde decreet wordt tussen het eerste lid en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Ook voor het schooljaar 2009-2010 vindt subsidiëring plaats, zij het respectievelijk op basis van volgende bedragen voor de hierboven opgegeven centra :
1° 30.000 euro;
2° 127.500 euro;
3° 105.000 euro;
4° 60.000 euro;
5° 75.000 euro. ».

Artikel III.42. (01/09/2008- ...)

In artikel 143 van hetzelfde decreet wordt punt 8° opgeheven.

Afdeling VI. Wet betreffende de leerplicht

Artikel III.43. (01/09/2009- ...)

In artikel 1, § 6, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2003 en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007, worden de woorden « erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « hetzij erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap, hetzij erkend door een andere overheid van het land waarin de school gelegen is, hetzij onderwijs organiseert dat door de Vlaamse Gemeenschap als gelijkgesteld met of gelijkwaardig aan door haar erkend onderwijs wordt beschouwd ».

Afdeling VII. Buitengewoon onderwijs

Onderafdeling I. Toelatingsvoorwaarden en certificering OV3

Artikel III.44. (01/09/2009- ...)

In artikel 5ter van de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2001 en vervangen bij het decreet van 7 juli 2006, worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt :
« 2° leerlingen die in opleidingsvorm 3 het getuigschrift van verworven competenties hebben behaald die daartoe door de klassenraad bekwaam worden geacht; »;

2° er wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 3° leerlingen die in opleidingsvorm 3 het attest van verworven bekwaamheden hebben behaald die daartoe door de klassenraad bekwaam worden geacht. ».

Artikel III.45. (01/09/2009- ...)

Artikel 5quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2001, wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 5quinquies

De integratiefase wordt bekrachtigd met een getuigschrift van alternerende beroepsopleiding in een bepaalde bedrijfssector, en in voorkomend geval, een (kwalificatie)getuigschrift of een getuigschrift van verworven competenties. ».

Onderafdeling II. Koninklijk besluit nr. 65 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald voor het buitengewoon onderwijs

Artikel III.46. (01/09/2009- ...)

In artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 65 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 9 april 1992, wordt paragraaf 4 opgeheven.

Artikel III.47. (01/09/2009- ...)

In artikel 2 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 4 wordt opgeheven;

2° in paragraaf 5 wordt de eerste zin vervangen door wat volgt :
« § 5. Een onderwijsinstelling voor buitengewoon secundair onderwijs kan het gedeelte van het lesurenpakket dat zij niet aanwendt, overdragen naar het daaropvolgende schooljaar, mits te voldoen aan alle volgende voorwaarden : »;

3° in paragraaf 6 worden in de eerste zin de woorden « van het extra lesurenpakket voor doelgroepleerlingen en » geschrapt.

Artikel III.48. (01/09/2009- ...)

In artikel 3 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 1994, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Artikel III.49. (01/09/2009- ...)

In artikel 5 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, wordt paragraaf 4 opgeheven.

Artikel III.50. (01/09/2009- ...)

Artikel 8bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het decreet van 9 april 1992, wordt opgeheven.

Artikel III.51. (01/09/2009- ...)

Artikel 23bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het decreet van 9 april 1992 en gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2005, wordt opgeheven.

Onderafdeling III. Buitengewoon onderwijs en de puntenenveloppe secundair onderwijs

Artikel III.52. (01/09/2009- ...)

De volgende bepalingen worden opgeheven :

1° de artikelen 25 tot en met 28 van het koninklijk besluit nr. 65 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs;

2° het koninklijk besluit nr. 66 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het administratief personeel en het opvoedend hulppersoneel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs met uitzondering van de internaten of semi-internaten.

Onderafdeling IV. Afwijkingsuren voor leerlingen met autismespectrumstoornissen

Artikel III.53. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 65 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs, gewijzigd bij de decreten van 9 april 1992, 28 april 1993, 14 juli 1998, 7 juli 2006 en 4 juli 2008, wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 7. In het kader van het geïntegreerd onderwijs gericht op de begeleiding van leerlingen met een autismespectrumstoornis en in afwijking van de bepalingen van dit besluit kan de regering op vraag van de inrichtende macht in het buitengewoon onderwijs voor de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012, extra lesuren toekennen voor het onderwijzend personeel.

Het aantal extra lesuren bedraagt voor het Gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs en het gesubsidieerd vrij onderwijs samen maximaal 748 extra lesuren. In geen geval kan de inrichtende macht personeelsleden affecteren, muteren en/of vast benoemen in de extra lesuren. »

Artikel III.54. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 67 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel worden bepaald in het buitengewoon secundair onderwijs, gewijzigd bij de decreten van 28 april 1993, 14 juli 1998, 7 juli 2006 en 4 juli 2008, wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 6. In het kader van het geïntegreerd onderwijs gericht op de begeleiding van leerlingen met een autismespectrumstoornis en in afwijking van de bepalingen van dit besluit kan de regering op vraag van de inrichtende macht in het buitengewoon onderwijs voor de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012, extra uren toekennen voor het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel.

Het aantal extra uren bedraagt voor het Gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs en het gesubsidieerd vrij onderwijs samen maximaal 132 extra uren. In geen geval kan de inrichtende macht personeelsleden affecteren, muteren en/of vast benoemen in de extra uren. »

Artikel III.55. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 tot vaststelling van de wijze waarop voor de Rijksinstituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel toegekend in het kader van het internaat, gewijzigd bij de decreten van 28 april 1993, 14 juli 1998, 7 juli 2006 en 4 juli 2008, wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 6. In het kader van het geïntegreerd onderwijs gericht op de begeleiding van leerlingen met een autismespectrumstoornis en in afwijking van de bepalingen van dit besluit kan de regering op vraag van de inrichtende macht in het buitengewoon onderwijs voor de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012, extra uren toekennen voor het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel.

Het aantal extra uren bedraagt voor het Gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs en het gesubsidieerd vrij onderwijs samen maximaal 132 extra uren. In geen geval kan de inrichtende macht personeelsleden affecteren, muteren en/of vast benoemen in de extra uren. »

Onderafdeling V. Programmatiestop voor type 7

Artikel III.56. (01/09/2009- ...)

In het koninklijk besluit nr. 439 van 11 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs, laatst gewijzigd bij het besluit van 6 december 2002, wordt een artikel 35/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 35/1

In afwijking van de artikelen 32, 33 en 35 kan in een school, vestigingsplaats, opleidingsvorm of opleiding het type 7 niet opgericht worden in het schooljaar 2009-2010. In het schooljaar 2009-2010 wordt de oprichting van type 7 beschouwd als een programmatie, voor de scholen, vestigingsplaatsen, opleidingsvormen en opleidingen die op de teldatum van het schooljaar 2008-2009 geen leerlingen van dat type hadden. ».

Afdeling VIII. Inwerkingtreding

Artikel III.57. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 september 2009, met uitzondering van :

1° artikelen III.20 en III.42 die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2008;

2° artikelen III.7, III.8, 2°, III.22, III.23, III.24 en III.25 die in werking treden op 1 september 2010;

3° artikel III.8, 1°, 3° en 4°, dat in werking treedt op 1 september 2011;

4° artikel III.10 dat in werking treedt op de volgende data :
- punt 1° op 1 september 2012 in het eerste leerjaar van de tweede graad en op 1 september 2013 in het tweede leerjaar van de tweede graad;
- punt 2° op 1 september 2010 in het eerste leerjaar van de tweede graad en op 1 september 2011 in het tweede leerjaar van de tweede graad;
- punt 3° op 1 september 2010;
- punt 4° op 1 september 2014 in het eerste leerjaar van de derde graad en op 1 september 2015 in het tweede leerjaar van de derde graad;
- punten 5° en 6° op 1 september 2012 in het eerste leerjaar van de derde graad en op 1 september 2013 in het tweede leerjaar van de derde graad;
- punten 7° en 8° op 1 september 2014 in het derde leerjaar van de derde graad.

HOOFDSTUK IV. Levenslang leren

Afdeling I. Deeltijds kunstonderwijs

Onderafdeling I. Decreet betreffende het onderwijs II

Artikel IV.1. (01/09/2009- ...)

In het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II wordt een artikel 90bis ingevoegd dat luidt als volgt :

« Artikel 90bis

De Vlaamse Regering informeert de afgevaardigden van de inrichtende machten en de representatieve vakorganisaties over elke geplande fundamentele onderwijshervorming.

Vóór de Vlaamse Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt, wordt op vraag van ten minste één van de afgevaardigden van de inrichtende machten een apart overleg georganiseerd over die fundamentele onderwijshervorming tussen de minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn afgevaardigde en de afgevaardigden van de inrichtende machten.

Vóór de Vlaamse Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt, wordt op vraag van ten minste één van de representatieve vakorganisaties een apart overleg georganiseerd over die fundamentele onderwijshervorming tussen de minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn afgevaardigde en de representatieve vakorganisaties. »

Artikel IV.2. (01/04/2009- ...)

Aan artikel 91 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 7 juli 2006, worden een punt 9, een punt 10 en een punt 11 toegevoegd die luiden als volgt :

« 9° samensmelting van filialen : de samenvoeging tot één instelling van twee of meer in dezelfde gemeente gelegen filialen;
10° hoofdinstelling : de vestigingsplaats van een instelling die als administratieve zetel door de inrichtende macht is aangeduid;
11° kunstacademie : instelling die de studierichtingen beeldende kunst en muziek en één of meer andere studierichtingen organiseert. ».

Artikel IV.3. (01/04/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 93bis ingevoegd dat luidt als volgt :

« Artikel 93bis

§ 1. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten kan vanaf het schooljaar 2009-2010 een instelling voor deeltijds kunstonderwijs opgericht worden in gemeenten die beantwoorden aan de volgende voorwaarden :
1° er zijn minstens 19.300 inwoners op 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de oprichting gebeurt;
2° de verhouding tussen het aantal leerlingen dat in de gemeente lager of secundair onderwijs volgt en het inwonersaantal bedraagt minstens 9 % of de verhouding tussen het aantal leerplichtige inwoners en het totale inwonersaantal bedraagt minstens 15,3 %; deze percentages worden berekend aan de hand van het aantal inwoners zoals bedoeld in 1° en het aantal leerlingen geteld op 1 februari van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de oprichting gebeurt;
3° er is nog geen hoofdinstelling of filiaal gevestigd.

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor de aanvraag en de kwalitatieve beoordeling van nieuwe instellingen. ».

Artikel IV.4. (01/04/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 93ter ingevoegd dat luidt als volgt :

« Artikel 93ter
§ 1. Vanaf het schooljaar 2009-2010 kan een kunstacademie ontstaan door :
1° fusie van instellingen waarvan de hoofdinstellingen gelegen zijn in dezelfde gemeente;
2° de overheveling van een of meer filialen naar een instelling waarvan de hoofdinstelling gelegen is in dezelfde gemeente;
3° samensmelting van filialen die gelegen zijn in dezelfde gemeente;
4° oprichting van een nieuwe instelling voor deeltijds kunstonderwijs.

§ 2. De instellingen die in het schooljaar 2008-2009 een tijdelijk project aanhechting studierichting beeldende kunst in een instelling voor muziek, woordkunst en/of dans organiseerden, worden beschouwd als kunstacademie.

§ 3. Vanaf het schooljaar 2010-2011 kan een kunstacademie eveneens ontstaan door de programmatie van een studierichting in een bestaande instelling.

§ 4. Een kunstacademie kan enkel ontstaan in gemeenten die beantwoorden aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 93bis, § 1, 1° en 2°. In gemeenten die daarenboven ook voldoen aan de voorwaarde zoals bepaald in artikel 93bis, § 1, 3°, kan een kunstacademie ontstaan door de oprichting van een nieuwe instelling voor deeltijds kunstonderwijs.

§ 5. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor de aanvraag, de kwalitatieve beoordeling en de oprichting van kunstacademies.

§ 6. De Vlaamse Regering bepaalt programmatie- en rationalisatienormen voor instellingen, kunstacademies, filialen, studierichtingen en graden.

In afwachting van het in werking treden van de besluiten in uitvoering van dit decreet, blijft de ter zake geldende regelgeving, die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet van kracht is, van toepassing.

§ 7. In kunstacademies worden uren-leraar voor beleidsondersteuning gefinancierd of gesubsidieerd. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden tot het verkrijgen van de uren alsook het aantal en de wijze van berekening ervan op basis van het aantal financierbare leerlingen ingeschreven op de voor de financierbaarheid relevante teldag.

§ 8. Het personeelslid dat aangesteld wordt in een betrekking beleidsondersteuning met uren-leraar vermeld in § 7, wordt steeds aangesteld als tijdelijk personeelslid.

De bepalingen van het decreet Rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs en het decreet Rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs zijn van toepassing, met uitzondering van de volgende bepalingen :
1° de betrekking is niet onderworpen aan de reglementering inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling. De inrichtende macht van de instelling waaraan de betrekking wordt toegewezen, kan evenwel op vrijwillige basis een personeelslid aanstellen dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Deze aanstelling wordt beschouwd als een reaffectatie of een wedertewerkstelling. Deze reaffectatie of wedertewerkstelling gebeurt steeds met instemming van het ter beschikking gestelde personeelslid. In het geval er, als gevolg van het ontstaan van de kunstacademie door fusie van instellingen, een personeelslid ter beschikking gesteld is wegens ontstentenis van betrekking in het ambt van directeur en dat personeelslid bij de inrichtende macht die hem ter beschikking gesteld heeft geen reaffectatie in een organiek ambt krijgt, is de inrichtende macht van de instelling waaraan de betrekking wordt toegewezen, in afwijking van artikel 38 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, echter wel verplicht dat personeelslid in de betrekking aan te stellen. Deze aanstelling wordt beschouwd als een wedertewerkstelling;
2° de inrichtende macht van de instelling waaraan de betrekking wordt toegewezen, is niet verplicht om in deze betrekking een personeelslid aan te stellen dat het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven, overeenkomstig artikel 21 van het decreet Rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs en artikel 23 van het decreet Rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs;
3° de betrekking kan niet worden vacant verklaard. De inrichtende macht kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren of muteren in deze betrekking. »

Artikel IV.5. (01/04/2009- ...)

Artikel 97 van hetzelfde decreet wordt als volgt gewijzigd :

1° de bestaande inhoud van artikel 97 wordt § 1;

2° in § 1 van artikel 97 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) punt 1° wordt vervangen door wat volgt :
« 1° optimaliseert het aanbod van opleidingen die door de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs worden georganiseerd en stemt dit op elkaar af; »;
b) punten 4°, 5° en 6° worden toegevoegd, die luiden als volgt :
« 4° signaleert knelpunten, behoeften en oplossingen inzake deeltijds kunstopleidingen aan de overheid;
5° optimaliseert de dienstverlening voor de leerlingen in de instellingen;
6° stimuleert en ondersteunt alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de instellingen. »;
c) de laatste twee leden worden opgeheven;

3° er worden een § 2, § 3 en § 4 toegevoegd, die luiden als volgt :
« § 2. Het Samenwerkingsforum oefent tenminste de volgende opdrachten uit :
1° de realisatie van de doelstellingen, vermeld in § 1;
2° een met redenen omkleed advies verlenen over de aanvragen van de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs voor de programmatie van filialen, studierichtingen, graden en opties, zoals vermeld in artikel 97bis van dit decreet;
3° alle opdrachten, die een inrichtende macht apart aan het Samenwerkingsforum toewijst of die de instellingen gezamenlijk aan het Samenwerkingsforum toewijzen, uitvoeren.

§ 3. Het Samenwerkingsforum kan nooit zelf over onderwijsbevoegdheid beschikken.

§ 4. Het Samenwerkingsforum legt jaarlijks vóór 1 mei een werkingsverslag voor aan de Vlaamse Regering, die bijsturingen kan voorstellen. Bovendien bezorgt het tegen 1 april 2010 een zelfevaluatierapport aan de bevoegde administratie van het ministerie van Onderwijs en Vorming in functie van een eventuele structurele verankering van samenwerkingsverbanden in het deeltijds kunstonderwijs. In dit rapport komen minstens de volgende elementen aan bod :
- een beschrijving van de evolutie van het deeltijds kunstonderwijs in het arrondissement Brussel-Hoofdstad sinds het schooljaar van de opstart van het Samenwerkingsforum;
- een beschrijving en beoordeling van de sterke en de te verbeteren punten, de kansen en de moeilijkheden van de werking van het Samenwerkingsforum;
- een inschatting vanuit de opgedane ervaring onder welke vorm regionale samenwerking een structurele verankering kan krijgen, rekening houdend met lokale verschillen en toepasbaarheid op het volledige Vlaamse onderwijslandschap. ».

Artikel IV.6. (01/04/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 97bis toegevoegd dat luidt als volgt :

« Artikel 97bis

§ 1. De inrichtende macht van een instelling voor deeltijds kunstonderwijs die gevestigd is in het arrondissement Brussel-Hoofdstad legt een aanvraag voor programmatie van filialen, studierichtingen, graden en opties, zoals vermeld in hoofdstuk VII van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting beeldende kunst en hoofdstuk VII van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans, voor aan het netoverschrijdend Samenwerkingsforum.

De inrichtende macht verkrijgt de toestemming tot de gevraagde programmatie, als het netoverschrijdend Samenwerkingsforum bij consensus een positief advies verleent aan de aanvraag. Het Samenwerkingsforum is gehouden het positief advies verleend bij consensus binnen de dertig kalenderdagen aan de Vlaamse Regering bekend te maken.

Als het Samenwerkingsforum bij meerderheid een positief advies verleent aan de aanvraag, kan de inrichtende macht de programmatie aanvragen bij de Vlaamse Regering. Het advies uitgebracht door het Samenwerkingsforum geldt dan als advies aan de Vlaamse Regering.

§ 2. In afwijking van § 1, moet de inrichtende macht van een instelling voor deeltijds kunstonderwijs voor de programmatie van een instelling, steeds een aanvraag indienen bij de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kan de aangevraagde programmatie uitsluitend weigeren of verlenen na advies van het Samenwerkingsforum en bij een met redenen omklede beslissing.

§ 3. De inrichtende macht van een instelling voor deeltijds kunstonderwijs dat van het Samenwerkingsforum een negatief advies heeft verkregen, kan bij de Vlaamse Regering de programmatie aanvragen. Het advies uitgebracht door het Samenwerkingsforum geldt dan als advies aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering zal, voorafgaandelijk aan het nemen van een beslissing, het advies van de Vlaamse Onderwijsraad inwinnen. De Vlaamse Regering kan de aangevraagde programmatie uitsluitend weigeren of verlenen bij een met redenen omklede beslissing. »

Onderafdeling II. Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

Artikel IV.7. (01/09/2009- ...)

In artikel 24, § 2, eerste lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving worden de woorden « en de toepassing van de taalwetten » vervangen door de woorden « en wanneer ze de bepalingen over de taalregeling in onderwijs en de taalkennis van het personeel naleeft ».

Onderafdeling III. Decreet houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs

Artikel IV.8. (01/04/2009- ...)

Aan artikel 8, § 2, van het decreet van 10 juli 2008 houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 4° de projectorganisatoren bezorgen tegen 1 april 2010 een zelfevaluatierapport van hun project aan de bevoegde administratie van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming in functie van een eventuele structurele verankering van samenwerkingsverbanden in het deeltijds kunstonderwijs. In dit rapport komen minstens de volgende elementen aan bod :
- een beschrijving van de evolutie van het project sinds het schooljaar van de opstart;
- een beschrijving en beoordeling van de sterke en de te verbeteren punten, de kansen en de moeilijkheden van het project;
- een inschatting vanuit de opgedane ervaring onder welke vorm regionale samenwerking een structurele verankering kan krijgen, rekening houdend met lokale verschillen en toepasbaarheid op het volledige Vlaamse onderwijslandschap. ».

Artikel IV.9. (01/04/2009- ...)

Aan hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk IIbis, bestaande uit een artikel 8bis, toegevoegd, dat luidt als volgt :

« HOOFDSTUK IIbis. - Tijdelijk project regionale samenwerking Zuid-Limburg

Artikel 8bis

Scholengroep 13 Zuid-Limburg organiseert vanaf 1 september 2009 gedurende vier schooljaren een tijdelijk project regionale samenwerking onder de volgende voorwaarden :
1° de voorwaarden vermeld in artikel 8, § 2, 1°, a), b) en c), waarbij Voeren wordt beschouwd als aaneensluitende gemeente;
2° het samenwerkingsverband kan zich uitstrekken over het grondgebied van gemeenten die binnen het gebied van de scholengroep vallen en waar geen andere inrichtende machten dan de scholengroep deeltijds kunstonderwijs aanbieden alsook over het grondgebied van gemeenten buiten de scholengroep waar de scholengroep op 1 september 2009 al deeltijds kunstonderwijs aanbiedt;
3° de voorwaarden vermeld in artikel 8, § 2, 2°, 3° en 4°;
4° voor de coördinatie van het tijdelijk project ontvangt de scholengroep 10 wekelijkse uren-leraar voor pedagogische coördinatie. ».

Onderafdeling IV. Inwerkingtreding

Artikel IV.10. (01/04/2009- ...)

De bepalingen van deze afdeling hebben uitwerking met ingang van 1 april 2009, met uitzondering van artikelen IV.1 en IV.7 die in werking treden op 1 september 2009.

Afdeling II. Volwassenenonderwijs

Onderafdeling I. Decreet betreffende het volwassenenonderwijs

Artikel IV.11. (01/09/2009- ...)

In artikel 2, 40°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de woorden « een module, » geschrapt.

Artikel IV.12. (01/09/2009- ...)

In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Voor een experimenteel nieuw leergebied voor de basiseducatie kent de Vlaamse Regering een deler toe als vermeld in artikel 85, § 2. Voor een experimenteel nieuw studiegebied voor het secundair volwassenenonderwijs kent de Vlaamse Regering een deler toe als vermeld in artikel 98, § 1. ».

Artikel IV.13. (01/09/2009- ...)

In artikel 11, § 5, van hetzelfde decreet wordt tussen het woord « bepaalde » en de woorden « eindtermen of specifieke eindtermen », het woord « ontwikkelingsdoelen, » ingevoegd.

Artikel IV.14. (01/09/2009- ...)

In artikel 12 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 3 wordt een punt 2°bis ingevoegd dat luidt als volgt :
« 2°bis de opleidingen van het leergebied talen in de basiseducatie, waarvoor geen eindtermen bepaald zijn; »;

2° in § 3 wordt in punt 3° tussen de woorden « alfabetisering Nederlands tweede taal » en de woorden « en Nederlands tweede taal », de woorden « , wiskunde » ingevoegd;

3° er wordt een § 4 toegevoegd die luidt als volgt :
« § 4. In afwijking van § 3 worden de basiscompetenties voor het leergebied wiskunde van de basiseducatie vastgelegd voor het geheel van de modules of opleidingen.

De basiscompetenties voor de modules of opleidingen van het leergebied wiskunde worden bepaald door de Vlaamse Regering. ».

Artikel IV.15. (01/09/2009- ...)

In artikel 19, § 3, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid, worden de woorden « en het volwassenenonderwijs. » vervangen door de woorden « , Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie. »;

2° in het tweede lid wordt na de eerste zin een nieuwe zin toegevoegd, die luidt als volgt :
« De LIO-baan in een Centrum voor Basiseducatie bedraagt op jaarbasis ten minste 0,6 VTE. »;

3° het laatste lid wordt vervangen door wat volgt :
« De leraar-in-opleiding in een instelling voor secundair onderwijs, voor deeltijds kunstonderwijs of in een centrum voor volwassenenonderwijs wordt aangesteld als tijdelijk personeelslid en is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding of het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

De leraar-in-opleiding in een centrum voor basiseducatie wordt aangesteld als contractueel personeelslid zoals bedoeld in artikel 127, 1°. »

Artikel IV.16. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 25bis ingevoegd dat luidt als volgt :

« Artikel 25bis

In afwijking van artikel 25 kunnen de Centra voor Basiseducatie ook opleidingsaanbod organiseren in de vorm van een open module die overeenkomstig dit decreet erkend is en voldoet aan volgende criteria :
1° het voldoet aan de wettelijke bepalingen van dit decreet;
2° het aantal lestijden dat in aanmerking genomen wordt voor de berekening van de subsidiëring bedraagt 20, 40 of 60 lestijden;
3° het is gericht op ten minste 1 cursist;
4° het bevat uitsluitend eindtermen of basiscompetenties uit een van de leergebieden van de basiseducatie, waarvan de clustering relevant en consistent is;
5° de duur staat in verhouding tot de vooropgestelde doelstellingen;
6° de wijze van evalueren is duidelijk omschreven.

De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten inzake evaluatie, verantwoordingsstukken en procedure. »

Artikel IV.17. (01/09/2009- ...)

In artikel 28, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt :
« 2° het omvat minimaal een evaluatiemoment in contactonderwijs; »;

2° punt 3° wordt opgeheven.

Artikel IV.18. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 35, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« In afwijking van het eerste lid en in uitvoering van federale, Europese of andere hiërarchisch hogere regelgeving voortvloeiende verplichtingen, kan de Vlaamse Regering aanvullende toelatingsvoorwaarden bepalen om als cursist toegelaten te worden tot de aanvangsmodule van een opleiding in de sequentieel geordende organisatie of tot een niet-sequentieel geordende module. »

Artikel IV.19. (01/09/2009- ...)

In artikel 41 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° § 1 wordt aangevuld met een lid dat luidt als volgt :
« Bij een deelcertificaat van een open module als vermeld in artikel 25bis wordt steeds een deelcertificaatsupplement uitgereikt, waarin het centrumbestuur de eindtermen of basiscompetenties van die module opneemt. De Vlaamse Regering bepaalt het model van deelcertificaatsupplement en de nadere modaliteiten met betrekking tot de uitreiking ervan. »;

2° in § 4 wordt het punt 2°bis ingevoegd dat luidt als volgt :
« 2°bis de opleiding aanvullende algemene vorming, gecombineerd met een of meer deelattesten als bewijs van slagen voor het specifiek gedeelte, eigen aan de gekozen onderverdeling, van een examenprogramma tot het behalen van een diploma secundair onderwijs in het TSO of BSO voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs voor zover de onderverdeling overeenkomt met een opleiding als vermeld in artikel 42; ».

Artikel IV.20. (01/01/2008- ...)

In artikel 49 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° er wordt een punt 8°bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
« 8°bis in uitvoering van het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden, de onderwijscoördinatoren ondersteunen bij enerzijds de uitbouw van een behoeftedekkend en aangepast aanbod voor onderwijs aan gedetineerden en anderzijds de coördinatie van het onderwijsaanbod in de gevangenis; »;

2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
« Voor de uitvoering van de opdracht vermeld onder 8°bis, stelt de Vlaamse Regering jaarlijks aan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs een bijkomende subsidie ter beschikking. Die subsidie omvat middelen voor personeelskosten en werkingskosten. ».

Artikel IV.21. (01/09/2009- ...)

In artikel 56 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 6° wordt vervangen door wat volgt :
« 6° de bepalingen naleven over de taalregeling en de taalkennis van het personeel; »;

2° punt 9° wordt opgeheven.

Artikel IV.22. (01/09/2007- ...)

In artikel 62, § 1, van hetzelfde decreet wordt punt 1° vervangen door wat volgt :

« 1° de organisatie van een of meerdere opleidingen per leergebied, als vermeld in artikel 6, 1° tot en met 6°; ».

Artikel IV.23. (01/09/2009- ...)

In artikel 63, § 1, van hetzelfde decreet wordt punt 5° opgeheven.

Artikel IV.24. (01/09/2009- ...)

In artikel 64, § 2, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden « en personenzorg » en de woorden « en de studiegebieden, zoals vermeld in artikel 8 », de woorden « , de experimenteel nieuwe studiegebieden die erkend zijn door de Vlaamse Regering zoals vermeld in artikel 10, » ingevoegd.

Artikel IV.25. (01/09/2009- ...)

In artikel 65 van hetzelfde decreet wordt § 3 vervangen door wat volgt :

« § 3. Door de overheveling van een structuuronderdeel verkrijgt het ontvangende Centrum voor Volwassenenonderwijs het recht om dat structuuronderdeel te organiseren als de algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs er bij consensus een positief advies aan verleent.

In de overeenkomst van overheveling, te ondertekenen door beide centrumbesturen, wordt bepaald of de overdracht van een structuuronderdeel gepaard gaat met een overdracht van leraarsuren. ».

Artikel IV.26. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 70 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, worden §§ 4 en 5 toegevoegd, die luiden als volgt :

« § 4. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat gemachtigd wordt leraarsuren aan te wenden in een vestigingsplaats buiten het werkingsgebied van de hoofdvestigingsplaats, kan in deze vestigingsplaats uitsluitend de onderwijsbevoegdheid uitoefenen die tijdens de referteperiode 1 april 2008 tot 31 maart 2009 effectief in deze vestigingsplaats werd uitgeoefend. De onderwijsbevoegdheid, verleend op basis van artikel 197bis, wordt hierbij niet in rekening gebracht.

Indien de onderwijsbevoegdheid, vermeld in het eerste lid, betrekking heeft op een opleiding van het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 of het studiegebied talen richtgraad 3 en 4, dan wordt het centrumbestuur gemachtigd om de onderwijsbevoegdheid voor dezelfde opleiding respectievelijk zowel op het niveau richtgraad 1 als op het niveau richtgraad 2 of zowel op het niveau richtgraad 3 als het niveau richtgraad 4 in een vestigingsplaats buiten het werkingsgebied van de hoofdvestigingsplaats uit te oefenen.

§ 5. In afwijking van § 4 kan het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat gemachtigd wordt leraarsuren aan te wenden in een vestigingsplaats buiten het werkingsgebied van de hoofdvestigingsplaats bij de algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs waartoe de gemeente van deze vestigingsplaats behoort, een aanvraag indienen om ook onderwijsbevoegdheid, vermeld in artikel 63, § 2, of verworven via de procedure, vermeld in artikel 181, uit te oefenen.

Het centrumbestuur kan de aangevraagde onderwijsbevoegdheid uitoefenen als de algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs waartoe de gemeente van deze vestigingsplaats behoort, bij consensus een positief advies aan de aanvraag verleent. Het consortium volwassenenonderwijs is gehouden het positief advies verleend bij consensus binnen de dertig kalenderdagen aan de Vlaamse Regering bekend te maken. »

Artikel IV.27. (01/09/2009- ...)

Aan titel IV, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet wordt een afdeling VIII. De ondersteuning en stimulering van het gecombineerd onderwijs, bestaande uit artikelen 72bis tot en met artikel 72septies, toegevoegd, die luidt als volgt :

« Afdeling VIII. - De ondersteuning en stimulering van het gecombineerd onderwijs

Artikel 72bis

De Vlaamse Regering beschikt jaarlijks over ten minste een totaal bedrag van 200.000 euro voor het ondersteunen en het stimuleren van de centra die opleidingen als gecombineerd onderwijs willen organiseren.

Artikel 72ter

§ 1. Het centrumbestuur dat tijdens het schooljaar n/n+1 in aanmerking wil komen voor een aanvullende financiering of subsidiëring voor het gecombineerd onderwijs via de middelen, vermeld in artikel 72bis, dient hiertoe uiterlijk op 30 april van het voorafgaande schooljaar een aanvraag in bij de Vlaamse Regering.

Deze aanvraag voldoet aan volgende criteria om ontvankelijk te zijn :
1° het heeft betrekking op één of meer modules van een erkende en gefinancierde of gesubsidieerde opleiding waarvoor het centrumbestuur nog geen aanvullende financiering of subsidiëring via de middelen, vermeld in artikel 72bis, heeft gekregen;
2° het omvat een luik afstandsonderwijs dat minimaal 50 percent van het totale aantal lestijden bedraagt en minstens 200 lestijden omvat;
3° er is een openleercentrum voorzien;
4° het protocol van de onderhandeling over het gecombineerd onderwijs in het lokaal comité is bij de aanvraag bijgevoegd.

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten voor de aanvraagprocedure.

Artikel 72 quater

§ 1. De ingediende aanvragen worden beoordeeld door een selectiecommissie die bestaat uit :
1° één lid van de inspectie;
2° twee ambtenaren van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming;
3° twee externe experten met onderzoeks- of praktijkervaring inzake afstandsleren in volwasseneneducatie;
4° één extern expert in pedagogische aangelegenheden.

Een ambtenaar van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming is voorzitter van de selectiecommissie. De Vlaamse Regering wijst de commissieleden aan.

§ 2. Bij de beoordeling van de ingediende aanvragen zal de selectiecommissie rekening houden met de volgende criteria :
1° de inbedding van het gecombineerd onderwijs binnen de totale onderwijskundige organisatie en de innovatieve draagkracht van de betrokken centra, publieke opleidingsverstrekkers of organisaties;
2° de organisatie van het gecombineerd onderwijs en de afstemming van het gedeelte afstandsonderwijs op het gedeelte contactonderwijs;
3° de effectiviteit van het gecombineerd onderwijs inzake overdraagbaarheid, visie- en materiaalontwikkeling;
4° de mate van betrokkenheid van het personeel;
5° de overeenstemming met het opleidingsplan van het consortium volwassenenonderwijs waarbij het centrumbestuur is aangesloten en waarvan de hoofdvestigingsplaats van het centrum in het werkingsgebied ligt;
6° de flexibiliteit van het aanbod;
7° de samenwerkingsverbanden en netwerken met centra, publieke opleidingsverstrekkers of organisaties;
8° de kwaliteitszorg.

De selectiecommissie draagt aan de Vlaamse Regering de aanvragen voor die op basis van de criteria, vermeld in het eerste lid, gunstig zijn beoordeeld en het aantal toe te kennen leraarsuren of VTE per gunstig beoordeelde aanvraag.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt aan welke door de selectiecommissie gunstig beoordeelde aanvragen een aanvullende financiering of subsidiëring wordt toegekend voor het gecombineerd onderwijs via de middelen, vermeld in artikel 72bis. Hierbij wordt voorrang verleend aan aanvragen die aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoen :
1° aanvragen die betrekking hebben op opleidingen als vermeld in artikel 41, § 4, of onderwijs aan gedetineerden;
2° aanvragen die een integrale opleiding omvatten;
3° aanvragen die betrekking hebben op gecombineerd onderwijs dat minimaal 75 percent afstandsonderwijs omvat;
4° aanvragen die gegroeid zijn uit een samenwerking met andere centra, publieke opleidingsverstrekkers of andere organisaties.

Per goedgekeurde aanvraag kan de Vlaamse Regering respectievelijk minimaal 400 en maximaal 1 000 leraarsuren of minimaal 2 en maximaal 1 VTE toekennen aan het centrumbestuur voor het schooljaar n/n+1.

Artikel 72quinquies

§ 1. Het centrumbestuur gaat het engagement aan om het ontwikkelde gecombineerd onderwijs ook effectief te organiseren binnen een termijn van maximaal twee schooljaren.

§ 2. Het centrumbestuur engageert er zich toe gedurende de looptijd van het gecombineerd onderwijs alle gegevens te verzamelen die de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen kunnen aantonen. Deze gegevens betreffen minimaal :
1° het aantal ingeschreven cursisten;
2° het aantal financierbare of subsidieerbare cursisten;
3° de scholingsgraad van de cursisten;
4° het aantal cursisten dat deelneemt aan de evaluaties;
5° het aantal geslaagde cursisten;
6° het aantal en de aard van de uitgereikte studiebewijzen.

§ 3. Het centrumbestuur gaat het engagement aan om onderling samen te werken met andere centrumbesturen die tijdens het schooljaar n/n+1 een aanvullende financiering of subsidiëring voor het gecombineerd onderwijs ontvangen via de middelen, vermeld in artikel 72bis, zodat de uitwisselbaarheid van de knowhow inzake cursusmateriaal en begeleiding van afstandsonderwijs gegarandeerd wordt.

§ 4. Het centrumbestuur gaat het engagement aan tevredenheidsmetingen uit te voeren bij de cursisten en de leraars. De resultaten van de tevredenheidsmeting bij de leraars worden ter beschikking gesteld van het bevoegde lokale comité.

Artikel 72sexies

Het centrumbestuur informeert de stuurgroep, vermeld in artikel 50, § 1, en het consortium volwassenenonderwijs waarbij het centrumbestuur is aangesloten en waarvan de hoofdvestigingsplaats van het centrum in het werkingsgebied ligt, op regelmatige tijdstippen over de voortgang van het gecombineerd onderwijs.

Uiterlijk twee maanden na het schooljaar n/n+1 dient het centrumbestuur een eindrapport in bij de Vlaamse Regering. Het eindrapport bevat ten minste :
1° een evaluatie;
2° een verslag van de activiteiten;
3° de gegevens, als vermeld in artikel 72quinquies, § 2;
4° de resultaten van de tevredenheidsmetingen als vermeld in artikel 72quinquies, § 4.

Artikel 72septies

In 2012 worden de bepalingen van deze afdeling, geëvalueerd. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten voor de evaluatie. ».

Artikel IV.28. (01/09/2009- ...)

In artikel 85 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° § 3 wordt vervangen door wat volgt :
« § 3. In afwijking van § 1 kan een Centrum voor Basiseducatie voor alle opleidingen toegekende VTE aanwenden voor de aanwerving van voordrachtgevers ten bedrage van maximaal 5 procent van het voor het Centrum voor Basiseducatie beschikbare aantal VTE.

Een voordrachtgever is een persoon die geen deel uitmaakt van het centrumbestuur of van het personeel van het centrum en die, hetzij in eigen naam hetzij in dienst van een organisatie of onderneming en in het kader van de realisatie van het onderwijsprogramma, voor cursisten voordrachten geeft vanuit zijn of haar deskundigheid en ervaring in de arbeidsmarkt en bedrijfswereld.

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van melding van de aanwerving van voordrachtgevers aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, de grootte van het krediet per VTE dat wordt omgezet en de wijze van toekenning ervan.

Over de aanwending van VTE voor de aanwerving van voordrachtgevers en over de vergoeding van die voordrachtgevers moet een voorafgaandelijk akkoord bereikt worden in het lokale comité. »;

2° er wordt een § 4 toegevoegd, die luidt als volgt :
« § 4. Het volume aan lesurencursist gegenereerd in gecombineerd onderwijs wordt met een factor 1,2 vermenigvuldigd indien het gecombineerd onderwijs voldoet aan de bepalingen van artikel 28 en minimaal 25 percent aan afstandsonderwijs omvat.

De Vlaamse Regering bepaalt hiertoe de procedure. ».

Artikel IV.29. (01/09/2009- ...)

In artikel 88 van hetzelfde decreet wordt § 1 vervangen door wat volgt :

« § 1. Een centrumbestuur bekomt voor haar personeelsleden een salaristoelage, als deze personeelsleden :
1° voldoen aan volgende voorwaarden :
a) onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling;
b) de burgerlijke en politieke rechten genieten, behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling die samengaat met de vrijstelling, vermeld in a);
c) in het bezit zijn van een door de Vlaamse Regering bepaald bekwaamheidsbewijs voor de functie waarin ze worden aangesteld;
d) in een gezondheidsheidstoestand verkeren die de gezondheid van de cursisten niet in gevaar brengt;
e) voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in artikelen 128ter of 128 quater ;
2° in dienst zijn op grond van de reglementering inzake de personeelsformatie. »

Artikel IV.30. (01/09/2009- ...)

In artikel 93, § 3, van hetzelfde decreet wordt het tweede lid opgeheven.

Artikel IV.31. (01/09/2009- ...)

In artikel 98 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1, laatste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) punt 1° wordt vervangen door wat volgt :
« 1° 4 voor de opleidingen vrachtwagenchauffeur en nascholing vrachtwagenchauffeur; »;
b) punt 3° wordt vervangen door wat volgt :
« 3° 8 voor de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting; »;

2° er wordt een § 5 ingevoegd, die luidt als volgt :
« § 5. Het volume aan lesurencursist gegenereerd in gecombineerd onderwijs wordt met een factor 1,2 vermenigvuldigd indien het gecombineerd onderwijs voldoet aan de bepalingen van artikel 28 en minimaal 25 percent aan afstandsonderwijs omvat.

De Vlaamse Regering bepaalt hiertoe de procedure. »

Artikel IV.32. (01/09/2009- ...)

In artikel 99, § 3, van hetzelfde decreet wordt het laatste lid opgeheven.

Artikel IV.33. (01/09/2009- ...)

In artikel 106 van hetzelfde decreet wordt § 1 vervangen door wat volgt :

« § 1. Een centrumbestuur bekomt voor haar personeelsleden een salaris/salaristoelage als deze personeelsleden :
1° voldoen aan volgende voorwaarden :
a) onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling;
b) de burgerlijke en politieke rechten genieten, behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling die samengaat met de vrijstelling, vermeld in a) ;
c) in het bezit zijn van een door de Vlaamse Regering bepaald bekwaamheidsbewijs voor het ambt waarin ze worden aangesteld;
d) in een gezondheidsheidstoestand verkeren die de gezondheid van de cursisten niet in gevaar brengt;
e) voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in het decreet Rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs, respectievelijk het decreet Rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs;
2° aangeworven zijn met inachtname van de reglementering inzake de reaffectatie en wedertewerkstelling;
3° in dienst zijn op grond van de reglementering inzake de personeelsformatie. ».

Artikel IV.34. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 107 van hetzelfde decreet wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Wanneer er definitief leraarsuren of punten naar een Centrum voor Volwassenenonderwijs overgedragen worden door overdrachten vanuit andere onderwijsniveaus of andere beleidsdomeinen, dan worden deze leraarsuren of punten mee in rekening gebracht voor het bepalen van het percentage, vermeld in het eerste lid. »

Artikel IV.35. (01/09/2009- ...)

In artikel 109, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, wordt een punt 1°bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« 1°bis ingeschreven zijn voor de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting; ».

Artikel IV.36. (01/09/2008- ...)

In titel VI. Personeel, van hetzelfde decreet wordt het hoofdstuk I. Personeel van de Centra voor Basiseducatie, dat bestaat uit de artikelen 127, 128 en 128bis, gewijzigd bij decreet van 4 juli 2008, vervangen door wat volgt :

» HOOFDSTUK I. - Personeel van de Centra voor Basiseducatie

Afdeling I. - Het personeelskader

Artikel 127

§ 1. Het personeelskader is samengesteld uit de volgende personeelsleden :
1° de personeelsleden met recht op een salaristoelage, bedoeld in artikel 88 van dit decreet;
2° de personeelsleden, niet bedoeld in artikel 88, doch aangesteld zijn in een functie zoals bedoeld in § 2;
3° de personeelsleden, niet bedoeld in 1° en 2°.

De personeelsleden vermeld in het eerste lid, worden aangeworven als contractuele personeelsleden op wie de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing is.

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt voor de personeelsleden, vermeld in § 1, 1°, de functies waarin zij kunnen aangesteld worden.

Afdeling II. - Administratieve en geldelijke rechtspositie van het personeel

Artikel 128

§ 1. De Vlaamse Regering bepaalt voor de personeelsleden bedoeld in artikel 127, § 1, 1°, nadere bepalingen met betrekking tot de prestatieregeling, de vakantieregeling, de verlofregeling en de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling en terug.

In afwachting dat de Vlaamse Regering uitvoering geeft aan het eerste lid, blijven de bestaande bepalingen van toepassing die op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet gelden.

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt voor de personeelsleden bedoeld in artikel 127, § 1, 1°, de geldelijke rechtspositie en de wijze waarop een aanvraag tot salarissubsidiëring plaatsvindt.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden een personeelslid, bedoeld in artikel 127, § 1, 1°, tijdens zijn afwezigheid kan vervangen worden.

Artikel 128bis

De Vlaamse Regering legt vast welke bepalingen die van toepassing zijn op de personeelsleden vermeld in artikel 127, § 1, 1°, ook gelden voor de personeelsleden vermeld in artikel 127, § 1, 2° en 3°. ».
Artikel 128bis /1

Aan de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie, vermeld in artikel 127, § 1, die volledig uitkeringsgerechtigd werkloos worden nadat ze op 1 september 2008 of later de leeftijd van 60 jaar bereiken of bereikt hebben, kan een aanvullende vergoeding worden toegekend. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten van deze vergoeding. »

Artikel IV.37. (01/09/2009- ...)

Aan hoofdstuk I van titel IV van hetzelfde decreet wordt een afdeling III. Taalvereisten, bestaande uit de artikelen 128ter tot en met 128sexies, toegevoegd, die luidt als volgt :

« Afdeling III. - Taalvereisten

Artikel 128ter

Deze afdeling is van toepassing op de personeelsleden bedoeld in artikel 127, 1° en 2°.

Artikel 128 quater

Een personeelslid waarvan de aanwerving steunt op een bekwaamheidsbewijs, behaald aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling of op een bekwaamheidsbewijs dat behaald is in de onderwijstaal, voldoet aan de taalvereisten voor de onderwijstaal.

Als de aanwerving van het personeelslid niet steunt op een bekwaamheidsbewijs, voldoet het personeelslid aan de taalvereisten voor de onderwijstaal als het in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs, behaald aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling of op een bekwaamheidsbewijs dat behaald is in de onderwijstaal.

Artikel 128quinquies

§ 1. Een personeelslid dat niet in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs bedoeld in artikel 128 quater , moet met betrekking tot de taalvereisten voor de onderwijstaal voldoen aan de bepalingen van dit artikel.

§ 2. Een personeelslid dat aangesteld is in een functie van directeur, stafmedewerker of leraar basiseducatie, moet de onderwijstaal minstens beheersen op niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

§ 3. Een personeelslid dat aangesteld is in een functie van beleidsondersteunend administratief medewerker, uitvoerend administratief medewerker of ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting, moet de onderwijstaal minstens beheersen op niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

§ 4. In afwijking van § 2 moet een personeelslid, aangesteld in de functie van leraar basiseducatie en dat uitsluitend één of meer levende vreemde talen onderwijst, de onderwijstaal minstens beheersen op niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Artikel 128sexies

§ 1. Een personeelslid dat niet in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs bedoeld in artikel 128 quater , bewijst de in artikel 128quinquies vereiste taalkennis :
1° aan de hand van alle studiebewijzen van door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs die het door voormelde artikelen vereiste niveau van taalkennis aantonen;
2° of aan de hand van alle studiebewijzen die gelijkwaardig zijn met de in 1° vermelde studiebewijzen en die het door voormelde artikelen vereiste niveau van taalkennis aantonen;
3° of aan de hand van een getuigschrift dat hij heeft behaald bij een bij besluit van de Vlaamse Regering ingerichte examencommissie.

§ 2. Indien een Centrum voor Basiseducatie moeilijkheden ondervindt om een kandidaat aan te werven die de vereiste taalbekwaamheid bezit, kan het centrum een kandidaat aanwerven die niet over de vereiste taalbekwaamheid beschikt. Op aanvraag kent de minister bevoegd voor onderwijs aan deze kandidaat een tijdelijke afwijking toe die geldt voor een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van de eerste aanstelling in een functie bedoeld in artikel 128quinquies. ».

Artikel IV.38. (01/09/2009- ...)

Artikel 131 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 131

De Vlaamse Regering informeert de afgevaardigden van de inrichtende machten en de representatieve vakorganisaties over elke geplande fundamentele onderwijshervorming.

Vóór de Vlaamse Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt, wordt op vraag van ten minste één van de afgevaardigden van de inrichtende machten een apart overleg georganiseerd over die fundamentele onderwijshervorming tussen de minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn afgevaardigde en de afgevaardigden van de inrichtende machten.

Vóór de Vlaamse Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt, wordt op vraag van ten minste één van de representatieve vakorganisaties een apart overleg georganiseerd over die fundamentele onderwijshervorming tussen de minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn afgevaardigde en de representatieve vakorganisaties. ».

Artikel 39. (01/09/2009- ...)

In artikel 162 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, worden de woorden « en artikel 55 dat wordt opgeheven met ingang van 1 september 2009 » vervangen door de woorden « en artikel 55 dat wordt opgeheven met ingang van 1 september 2010 ».

Artikel IV.40. (01/01/2008- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 179bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 179bis

In afwijking van artikel 24, § 1, en in afwachting van de installatie van de stuurgroep vermeld in artikel 50, § 1, 2° en 3°, bepaalt de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen na advies van de Vlaamse Onderwijsraad. ».

Artikel IV.41. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 187bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 187bis

Een personeelslid dat in een Centrum voor Basiseducatie voor 1 september 2009 werd aangesteld op basis van artikelen 15 en 16 van de wet houdende taalregeling in het onderwijs van 30 juli 1963, behoudt alle rechten die uit deze aanstelling voortvloeien.

Een personeelslid dat in een Centrum voor Basiseducatie werd aangesteld op basis van artikel 15 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs kan na 1 september 2009 opnieuw worden aangesteld in een zelfde functie en voldoet vanaf 1 september 2009 aan de taalvereisten inzake de onderwijstaal zoals bepaald in de artikelen 128ter tot en met 128quinquies. »

Artikel IV.42. (01/09/2008- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 190bis toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 190bis

§ 1. Naast de VTE, vermeld in artikel 190, heeft elk Centrum voor Basiseducatie, dat overeenkomstig artikel 84 in aanmerking komt voor subsidiëring, voor het schooljaar 2008-2009 recht op een puntenenveloppe voor het aanwerven van personeelsleden in de functies voor de ondersteuning van haar werking. Deze puntenenveloppe wordt berekend op basis van het aantal door het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming in 2007 gesubsidieerde prestaties basiseducatie.

De Vlaamse Regering bepaalt het aantal gesubsidieerde prestaties basiseducatie per toe te kennen punt.

§ 2. De oprichting van functies, vermeld in § 1, is gebaseerd op een puntensysteem, waarbij aan elke functie een aantal punten wordt gekoppeld. Dit aantal punten wordt bepaald op basis van de salarisschaal van het personeelslid dat de functie uitoefent.

De Vlaamse Regering legt voor elke functie de puntenwaarde vast volgens de salarisschaal.

§ 3. De Vlaamse Regering kan voor het schooljaar 2008-2009 bijkomende punten toekennen aan een Centrum voor Basiseducatie, als het werkingsgebied van dat centrum samenvalt met drie of meer werkingsgebieden van de Centra voor Basiseducatie die tot en met 31 augustus 2008 erkend waren op basis van het decreet van 12 juli 1990 houdende de regeling van basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de toekenning van deze bijkomende punten. »

Artikel IV.43. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 196ter ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 196ter

In afwijking van artikel 85, § 4, en artikel 98, § 5, wordt het volume aan lesurencursist gegenereerd in gecombineerd onderwijs, waaraan de onderwijsinspectie voor de schooljaren 2008-2009 tot en met 2012-2013 een positief advies heeft verleend, gedurende die periode met een factor 1,2 vermenigvuldigd wordt ongeacht het minimaal percentage afstandsonderwijs. ».

Artikel IV.44. (01/09/2008- ...)

In artikel 197 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de bestaande tekst van artikel 197 vormt de § 1;

2° een § 2 wordt toegevoegd, die luidt als volgt :
« § 2. Een personeelslid dat op 1 september 2008 in een Centrum voor Basiseducatie opnieuw in dienst wordt genomen in de functie die hij in dat Centrum op 31 augustus 2008 uitoefende en dat voor die functie niet in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie, wordt met ingang van 1 september 2008 bij wijze van overgangsmaatregel geacht in het bezit te zijn van het bekwaamheidsbewijs voor die functie.

Het personeelslid behoudt de overgangsmaatregel, vermeld in het eerste lid, zolang hij ononderbroken in dienst blijft in dezelfde functie in een Centrum voor Basiseducatie. Voor de toepassing van deze bepaling worden de volgende perioden niet als een onderbreking beschouwd : de vakantieperioden, het verlof voor de onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties, de ziekte- en bevallingsverloven, de perioden van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte of moederschapsbescherming, de verloven van korte duur met behoud van salaristoelage ter gelegenheid van sommige gebeurtenissen van familiale of sociale aard, alsook de verloven zonder behoud van salaristoelage voor een maximumduur van zes werkdagen per schooljaar, evenals een onderbreking van een doorlopende periode van maximum twee kalenderjaren. »

Artikel IV.45. (01/09/2001- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 197ter ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 197ter

Tijdens de periode 1 september 2001 tot en met 31 augustus 2008 kan het getuigschrift, vermeld in artikel 41, § 3, ook samen met het certificaat van de opleiding kantooradministratie en gegevensbeheer BSO 3 of het certificaat van de opleiding boekhouden-informatica TSO 3 van het studiegebied handel worden uitgereikt, in het geval het bestuur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs hiervoor over een goedgekeurd leerplan beschikt. ».

Artikel IV.46. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 197 quater ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 197 quater

§ 1. In afwijking van artikel 193, § 1, wordt vanaf het schooljaar 2009-2010 voor de hiernavermelde Centra voor Volwassenenonderwijs :
1° Centrum voor Volwassenenonderwijs - Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Kortrijk - Sint-Amandsplein 15 - 8500 Kortrijk;
2° Centrum voor Volwassenenonderwijs B Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent - Edgard Tinelstraat 92 - 9040 Sint-Amandsberg;
3° Centrum voor Volwassenenonderwijs Gemeenschapsonderwijs Brussel - Materiaalstraat 67 - 1070 Anderlecht;
het aantal door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerde leraarsuren berekend volgens de formule :
1° schooljaar 2009-2010 : ((leraarsuren schooljaar 2007-2008 x 0,90) + 640 leraarsuren) + (LUC/d x 0,10);
2° schooljaar 2010-2011 : ((leraarsuren schooljaar 2007-2008 + 640 leraarsuren) x 0,85) + (LUC/d x 0,15);
3° schooljaar 2011-2012 : ((leraarsuren schooljaar 2007-2008 + 640 leraarsuren) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);
4° schooljaar 2012-2013 : ((leraarsuren schooljaar 2007-2008 + 640 leraarsuren) x 0,35) + (LUC/d x 0,65).

§ 2. In afwijking van hetzelfde artikel, wordt vanaf het schooljaar 2010-2011 ook voor de hiernavermelde Centra voor Volwassenenonderwijs :
1° Centrum voor Volwassenenonderwijs - Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Hasselt VZW - Blijde Inkomstraat 36 - 3500 Hasselt;
2° Centrum voor Volwassenenonderwijs - Technicum Noord-Antwerpen - Londenstraat 43 - 2000 Antwerpen;
het aantal door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerde leraarsuren berekend volgens de formule :
1° schooljaar 2010-2011 : ((leraarsuren schooljaar 2007-2008 x 0,85) + 640 leraarsuren) + (LUC/d x 0,15);
2° schooljaar 2011-2012 : ((leraarsuren schooljaar 2007-2008 + 640 leraarsuren) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);
3° schooljaar 2012-2013 : ((leraarsuren schooljaar 2007-2008 + 640 leraarsuren) x 0,35) + (LUC/d x 0,65). »

Onderafdeling II. Inwerkingtreding

Artikel IV.47. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van deze afdeling treden in werking op 1 september 2009, met uitzondering van :
1° artikel IV.45 dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2001;
2° artikelen IV.14, 1° en IV.22 die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2007;
3° artikelen IV.20 en IV.40 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2008;
4° artikelen IV.31, 1°, a), IV.36, IV.42 en IV.44 die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2008.

HOOFDSTUK V. Hoger onderwijs

Afdeling I. Beheer Universitair Ziekenhuis Gent

Artikel V.1. (01/09/2009- ...)

Artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik, wordt als volgt gewijzigd :

1° § 3 wordt vervangen door wat volgt :
« § 3. Het Universitair Ziekenhuis Gent is ertoe gemachtigd schenkingen onder levenden of bij testament te aanvaarden. Een schenking kan maar aanvaard worden na een uitdrukkelijke machtiging hiertoe door de raad van bestuur. Wanneer het gaat om een aanvaarding van schenkingen van onroerende goederen, of van roerende goederen die de waarde van 1 miljoen euro overschrijden of die met lasten zijn bezwaard, brengt de raad van bestuur de Vlaamse Regering hiervan op de hoogte. »;

2° in § 11, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :
« Het Universitair Ziekenhuis Gent is ertoe gemachtigd om :
1° deel te nemen in of toe te treden tot verenigingen zonder winstoogmerk of tot stichtingen van publieke of private oorsprong die als maatschappelijk doel hebben ziekenhuizen of gezondheidsvoorzieningen of ziekenhuisgebonden activiteiten te beheren of uit te baten of dergelijke rechtspersonen mee op te richten;
2° deel te nemen in of toe te treden tot verenigingen zonder winstoogmerk of tot stichtingen van publieke of private oorsprong die als maatschappelijk doel hebben klinisch onderzoek te doen naar de werkzaamheid van geneesmiddelen of dergelijke rechtspersonen mee op te richten;
3° deel te nemen in of toe te treden tot vennootschappen die als maatschappelijk doel hebben de industriële of commerciële exploitatie van ziekenhuisgebonden bedrijfsactiviteiten die van het Universitair Ziekenhuis Gent worden afgesplitst.

Het Universitair Ziekenhuis Gent kan daartoe de noodzakelijke inbreng doen in de vorm van voorschotten, kapitaal of materiële en immateriële activa.

Het Universitair Ziekenhuis Gent kan zich nooit tot meer verbinden dan haar inbreng en neemt daartoe inzonderheid ter zake van de oprichteraansprakelijkheid alle nodige maatregelen.

Iedere deelname, toetreding of mede-oprichting van een vereniging of vennootschap dient te worden goedgekeurd door de raad van bestuur. De raad van bestuur dient zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren met :
- de activiteiten van de op te richten vereniging of vennootschap, of vereniging waartoe wordt toegetreden of deelgenomen vanuit het UZ Gent;
- de oprichtingsakte van de vereniging of vennootschap;
- het businessplan;
- de waarde van de inbreng of participatie van het UZ Gent;
- in voorkomend geval de grootte van de financiële inbreng;
- in voorkomend geval het ontwerp van overeenkomst tussen de vereniging of de vennootschap en het UZ Gent over het gebruik van lokalen, infrastructuur, diensten of personeel van het UZ Gent.

Jaarlijks dienen de balans en de winst- en verliesrekening van alle verenigingen of vennootschappen waarin het UZ Gent is toegetreden of waarin het UZ Gent deelneemt of die het UZ Gent mee heeft opgericht, aan de raad van bestuur te worden voorgelegd en goedgekeurd. »;

3° een § 12 wordt toegevoegd die luidt als volgt :
« § 12. Het Universitair Ziekenhuis Gent is ertoe gemachtigd om zakelijke rechten te verlenen op de gronden die de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking stelt van het UZ Gent op voorwaarde dat het maatschappelijk doel van de begunstigde van de zakelijke rechten van algemeen openbaar belang is of de realisatie van het maatschappelijk doel van het UZ Gent kan bevorderen en op voorwaarde dat het verlenen van het zakelijk recht op geen moment kosten met zich meebrengt voor het UZ Gent. Iedere vestiging van een zakelijk recht dient door de raad van bestuur te worden goedgekeurd en aan de Vlaamse Regering te worden mede gedeeld binnen de vijf dagen. »

Afdeling II. Universitair onderwijs

Artikel V.2. (01/09/2009- ...)

In artikel 2 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap wordt een punt j) ingevoegd dat luidt als volgt :
« j) representatieve vakorganisatie : personeelsvereniging die aangesloten is bij een in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen vertegenwoordigde syndicale organisatie en een werking ontplooit naar het hoger onderwijs. »

Artikel V.3. (01/09/2009- ...)

Hoofdstuk VI van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, bestaande uit de artikelen 122 tot en met 124, opgeheven bij het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing :

« HOOFDSTUK VI. - Medezeggenschap

Artikel 122

§ 1. De Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt organiseren, binnen een daartoe opgericht centraal onderhandelingscomité, onderhandelingen met afgevaardigden van het personeel. De bestaande overlegorganen worden daartoe omgevormd tot een centraal onderhandelingscomité.

§ 2. Het onderhandelingscomité bestaat uit een aantal gemandateerde vertegenwoordigers van het universiteitsbestuur en tenminste evenveel afgevaardigden van het personeel. Er zijn evenveel plaatsvervangers als effectieve afgevaardigden.

De afgevaardigden van het personeel worden aangeduid door de representatieve vakorganisaties. Het aantal effectieve afgevaardigden bedraagt ten hoogste drie per representatieve vakorganisatie. Personeelsleden met een mandaat in een beslissingsorgaan van de universiteit kunnen niet optreden als afgevaardigde van het personeel.

Elke delegatie kan een beroep doen op technici.

Artikel 123

§ 1. In het centraal onderhandelingscomité wordt onderhandeld over de volgende aangelegenheden, voor zover deze betrekking hebben op de universiteit :
1° de administratieve rechtspositieregeling;
2° de geldelijke rechtspositieregeling;
3° de regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen;
4° de organisatorische maatregelen met een rechtstreeks effect op de arbeidsorganisatie of de organisatie van het werk;
5° alle bevoegdheden die in particuliere bedrijven opgedragen zijn aan de comités voor preventie en bescherming op het werk.

§ 2. De onderhandelingen leiden tot een protocol van akkoord of tot een protocol waarin de standpunten van de respectieve afvaardigingen van de representatieve vakorganisaties worden weergegeven.

Artikel 124

Het universiteitsbestuur bezorgt het centraal onderhandelingscomité de volgende inlichtingen, verslagen en bescheiden van de universiteit :
1° algemene informatie over de werking en de organisatie;
2° het organogram van de universiteit, met de interne organisatiestructuur, de bestuursstructuur, de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
3° de statuten;
4° de begroting;
5° de meerjarenbegroting;
6° de jaarrekening;
7° het jaarverslag;
8° een overzicht van de inkomsten van welke aard ook;
9° de personeelsformatie;
10° de evolutie van het aantal personeelsleden en de vooruitzichten met betrekking tot de tewerkstelling;
11° de evolutie van de studentenaantallen en van de slaagcijfers per opleiding;
12° de fysische inventaris van de onroerende goederen;
13° de programmatieplannen en de rationalisatieplannen met betrekking tot studiegebieden, opleidingen en opties;
14° de inlichtingen over het nascholingsbeleid, het projectmatig wetenschappelijk onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening;
15° de sociale voorzieningen voor de studenten;
16° de prioriteiten inzake de uitrusting;
17° de accommodatiemogelijkheden;
18° de adviezen van de studentenraad en van andere raden in de universiteit. »

Artikel V.4. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 124bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 124bis

Het centraal onderhandelingscomité neemt bij eenparigheid een werkingsreglement aan. »

Artikel V.5. (01/09/2009- ...)

Artikel 145, tweede lid van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« De universiteiten zijn ertoe gemachtigd schenkingen onder levenden of bij testament te aanvaarden. Een schenking kan maar aanvaard worden na een uitdrukkelijke machtiging hiertoe door het universiteitsbestuur. Wanneer het gaat om een aanvaarding van schenkingen van onroerende goederen, of van roerende goederen die de waarde van 1 miljoen euro overschrijden of die met lasten zijn bezwaard, brengt het universiteitsbestuur de Vlaamse Regering hiervan op de hoogte. »

Artikel V.6. (01/01/2008- ...)

Artikel 155 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 155

De werkings- en investeringsuitkeringen en de sociale toelage worden door de Vlaamse Regering definitief vastgesteld van zodra de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het desbetreffende begrotingsjaar is vastgelegd. De Vlaamse Regering deelt elke universiteit onmiddellijk na deze vaststelling mede welke bedragen aan de universiteit zullen worden uitgekeerd. Het universiteitsbestuur draagt zorg voor de wijziging van de begroting, overeenkomstig de nadere regels voor de vormgeving van de begroting en de procedure van wijziging die de Vlaamse Regering in uitvoering van artikel 154 bepaalt. »

Artikel V.7. (01/01/2008- ...)

In artikel 168, § 4, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2008, worden het tweede en derde lid vervangen door wat volgt :

« Het globale bedrag wordt onder de universiteiten verdeeld aan de hand van een verdeelsleutel, « BOF-sleutel » genoemd, die bestaat uit een structureel onderdeel en een bibliometrisch onderdeel.

De Vlaamse Regering kan voor een universiteit waarvan het aantal uitgereikte doctoraatsdiploma's minder dan gemiddeld 25 per academiejaar bedraagt of waarvan het aantal publicaties kleiner is dan gemiddeld 120 per kalenderjaar een gegarandeerde minimumdrempel voor de overheidsbijdrage aan het Bijzonder Onderzoeksfonds van die universiteit bepalen, te differentiëren naar de grootte van die universiteit. Het gemiddeld aantal uitgereikte doctoraatsdiploma's en het gemiddeld aantal publicaties wordt berekend op dezelfde manier als voor de vaststelling van het aandeel van iedere universiteit in de overeenstemmende parameters, zoals bedoeld in respectievelijk § 5 en § 6, met dien verstande dat de daarbij vastgestelde aantallen omgeslagen worden naar een gemiddelde op jaarbasis.

Indien voor één of meerdere universiteiten deze gegarandeerde minimumdrempel wordt toegepast, dan wordt het bedrag dat hiermee gemoeid is voorafgenomen van het globaal bedrag. Het resterende globaal bedrag wordt dan onder de andere universiteiten verdeeld overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid. »

Artikel V.8. (01/09/2009- ...)

Artikel 172ter van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd, wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 172ter

Binnen het door de Vlaamse Regering beschikbaar gestelde budget kunnen de commissarissen van de Vlaamse Regering voor de uitoefening van hun functie een beroep doen op personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid zoals bedoeld in artikelen I.1. en I.2., 1°, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, van de Vlaamse openbare instellingen of van het onderwijs.

De personeelsleden van de Vlaamse openbare instellingen en van het onderwijs worden in deze hoedanigheid belast met een opdracht. Deze opdracht wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit, overeenkomstig de statutaire bepalingen op hen van toepassing. Deze personeelsleden worden door de Vlaamse Regering aangesteld. Tijdens de duur van de opdracht wordt aan het betrokken personeelslid bij zijn instelling van herkomst vrijstelling van dienst verleend. »

Afdeling III. Hogescholen

Artikel V.9. (01/09/2008- ...)

In punt 35° van artikel 2 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap worden de woorden « ten minste 50 procent » vervangen door de woorden « ten minste 10 procent ».

Artikel V.10. (01/09/2009- ...)

In artikel 89 van hetzelfde decreet wordt punt 4° opgeheven.

Artikel V.11. (01/09/2009- ...)

In artikel 90 van hetzelfde decreet wordt het woord « onderwijzend » geschrapt.

Artikel V.12. (01/09/2009- ...)

In artikel 93 bis, § 1, van hetzelfde decreet wordt de bijzin « , zoals bedoeld in het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van levensbeschouwelijke vakken, » geschrapt.

Artikel V.13. (01/09/2009- ...)

Artikel 115 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 115

Binnen de ambten van groep 3 zijn geen onderlinge combinaties mogelijk. ».

Artikel V.14. (01/09/2009- ...)

Artikel 119 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 119

§ 1. Het hogeschoolbestuur bepaalt bij reglement de voorwaarden voor aanstelling, benoeming en uitbreiding van aanstelling of benoeming.

§ 2. Een werving in een vacante betrekking, met uitzondering van de aanstelling van minder dan één academiejaar, kan slechts gebeuren na een openbare vacature en wordt via ten minste twee openbare informatiekanalen bekendgemaakt. ».

Artikel V.15. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 120 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« De opdracht van een personeelslid dat al een deeltijds ambt als werkleider bekleedt, kan uitgebreid worden met vrijstelling van de in artikel 130, eerste lid, 1°, vermelde anciënniteitsvoorwaarde. »

Artikel V.16. (01/09/2009- ...)

Artikel 141, § 2, van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« § 2. Het hogeschoolbestuur kan aan leden van het onderwijzend personeel die met hun toestemming tijdelijk belast worden met het leveren van bijkomende prestaties een persoonlijke vergoeding toekennen. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste 20 % van het jaarsalaris waarop het personeelslid recht heeft ingevolge zijn inschaling. Het hogeschoolbestuur stelt de criteria vast voor het toekennen van deze vergoeding. »

Artikel V.17. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 157 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Het hogeschoolbestuur kan aan leden van het administratief en technisch personeel die met hun toestemming tijdelijk belast worden met het leveren van bijkomende prestaties een persoonlijke vergoeding toekennen. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste 20 % van het jaarsalaris waarop het personeelslid recht heeft ingevolge zijn inschaling. Het hogeschoolbestuur stelt de criteria vast voor het toekennen van deze vergoeding. »

Artikel V.18. (01/09/2009- ...)

In artikel 166 van hetzelfde decreet worden de § 1 en § 2 vervangen door wat volgt :

« § 1. Het hogeschoolbestuur bepaalt bij reglement de voorwaarden voor aanstelling, benoeming en uitbreiding van aanstelling of benoeming.

§ 2. Een werving in een vacante betrekking, met uitzondering van de aanstelling van minder dan één jaar, kan slechts gebeuren na een openbare vacature en wordt via ten minste twee openbare informatiekanalen bekendgemaakt. ».

Artikel V.19. (01/01/2009- ...)

In artikel 205 van hetzelfde decreet worden de woorden « De commissaris-coördinator » vervangen door de woorden « Een commissaris ».

Artikel V.20. (01/09/2009- ...)

Artikel 216ter, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« De hogescholen zijn ertoe gemachtigd schenkingen onder levenden of bij testament te aanvaarden. Een schenking kan maar aanvaard worden na een uitdrukkelijke machtiging hiertoe door het hogeschoolbestuur. Wanneer het gaat om een aanvaarding van een schenking van onroerende goederen, of van roerende goederen die de waarde van 1 miljoen euro overschrijden of die met lasten zijn bezwaard, brengt het hogeschoolbestuur de Vlaamse Regering hiervan op de hoogte. »

Artikel V.21. (01/01/2009- ...)

Artikel 242 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 242

§ 1. De Vlaamse Regering benoemt een commissaris van de Vlaamse Regering bij iedere hogeschool. Eenzelfde commissaris kan bij meerdere hogescholen worden aangesteld.

De commissarissen van de Vlaamse Regering worden benoemd onder de houders van een masterdiploma of een bij of krachtens de wet of het decreet of internationaal verdrag gelijkgesteld diploma, die ten minste vijf jaar nuttige ervaring hebben.

Het ambt van commissaris van de Vlaamse Regering bij de hogescholen is onverenigbaar met elk ambt of bestuursmandaat in een universiteit, hogeschool, associatie, hogere instituut voor schone kunsten, instelling voor excellente kunstopleidingen, instelling voor postinitieel onderwijs of vzw voor het beheer van de sociale voorzieningen binnen de Vlaamse Gemeenschap.

§ 2. De commissarissen van de Vlaamse Regering ontvangen de bezoldiging die op een gewoon hoogleraar aan een Vlaamse universiteit van toepassing is. Hun dienstjaren als commissaris worden gelijkgesteld met academische dienstjaren.

De rechtspositieregeling van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid is op hen van toepassing. De Vlaamse Regering is gemachtigd met betrekking tot de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen aanvullende of afwijkende rechtspositieregels vast te stellen.

§ 3. De commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen mogen geen andere beroepsactiviteiten of andere bezoldigde activiteiten uitoefenen dan met toestemming van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs.

§ 4. De Vlaamse Regering bepaalt de ambtsgebieden van de commissarissen. »

Artikel V.22. (01/01/2009- ...)

Artikel 243 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 243

§ 1. De titularissen die op 31 december 2008 benoemd waren hetzij in het ambt van commissaris-coördinator van de Vlaamse Regering bij de hogescholen hetzij in het ambt van commissaris van de Vlaamse Regering bij de hogescholen, worden met ingang van 1 januari 2009 geacht benoemd te zijn in het ambt van commissaris van de Vlaamse Regering bij de hogescholen zoals bedoeld in artikel 242 van dit decreet.

§ 2. De titularis die op 31 december 2008 benoemd was als commissaris-coördinator behoudt de salarisschaal die hij op dat ogenblik genoot evenals zijn titel en het statuut dat op dat ogenblik op hem van toepassing was, met inbegrip van de aanrekening van zijn dienstjaren als academische dienstjaren.

§ 3. De commissaris-coördinator en de commissarissen van de Vlaamse Regering die op 31 december 2008 belast waren met het toezicht op één of meer instellingen behouden vanaf 1 januari 2009 het ambtsgebied dat hen toegewezen was. »

Artikel V.23. (01/01/2009- ...)

In artikel 245 van hetzelfde decreet worden het tweede lid van § 1 en de laatste zin van § 2 opgeheven.

Artikel V.24. (01/01/2009- ...)

In de eerste zin van artikel 245, § 1, artikel 246, artikel 247, § 1, artikel 248, artikel 249, § 1, en de eerste zin van artikel 253 van hetzelfde decreet worden telkens de woorden « en de commissaris-coördinator » geschrapt.

Artikel V.25. (01/01/2009- ...)

In artikel 250, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden « of de commissaris-coördinator » geschrapt.

Artikel V.26. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 281, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt een punt 21° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 21° de adviezen van de departementsraden en van de studentenraad; ».

Artikel V.27. (01/09/2008- ...)

Aan artikel 303, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt :

« Bij fusie van instellingen of onderdelen van instellingen worden de afgevaardigden van het personeel in de onderhandelingscomités van de betrokken instellingen tot de volgende verkiezingen samengevoegd tot de nieuwe personeelsafvaardiging in het nieuwe onderhandelingscomité en geldt het maximum aantal van negen afgevaardigden niet. »

Artikel V.28. (01/09/2008- ...)

Aan artikel 327, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de eerste zin worden de woorden « artikel 36 » vervangen door de woorden « artikel 36, § 1, 4° en 6°, »;

2° in de tweede zin worden de woorden « artikel 36 » vervangen door de woorden « artikel 36, § 1, 5°, ».

Afdeling IV. Herstructurering hoger onderwijs

Artikel V.29. (01/09/2009- ...)

In artikel 4 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen wordt 1° vervangen door wat volgt :

« 1° de « HUB-KUBrussel »; ».

Artikel V.30. (01/09/2008- ...)

Aan artikel 5 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt :
« 2° de « HUB-EHSAL »; »;

2° punt 6° wordt vervangen door wat volgt :
« 6° de « Artesis Hogeschool Antwerpen »; ».

Artikel V.31. (01/05/2009- ...)

Aan afdeling 5 van hoofdstuk I van titel I van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling 3 toegevoegd die luidt als volgt :

» Onderafdeling 3. - De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad

Sectie 1. - Oprichting

Artikel 9 quater decies

Onder de benaming de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) richten de hogescholen, de universiteiten en de associaties in de Vlaamse Gemeenschap vóór eind 2009 een vereniging zonder winstoogmerk op waarvan de statuten moeten voldoen aan de in dit decreet bepaalde voorwaarden.

Sectie 2. - Bevoegdheid

Artikel 9quinquies decies

§ 1. De VLUHR verstrekt adviezen en doet voorstellen aan de minister tot wiens bevoegdheid het hoger onderwijs behoort en aan de minister tot wiens bevoegdheid wetenschap en innovatie behoort. De VLUHR kan ook overleg onder de hogescholen, universiteiten of associaties organiseren. Het overleg, de adviezen en de voorstellen betreffen alle aangelegenheden die de Vlaamse hogescholen, universiteiten en associaties aanbelangen.

§ 2. De VLUHR is bevoegd voor de externe kwaliteitsbeoordelingen in de instellingen zoals bepaald in artikel 93 van dit decreet. De VLUHR kan daartoe een verzelfstandigd orgaan oprichten.

§ 3. Op vraag van de Vlaamse Regering en de Erkenningscommissie verstrekt de VLUHR adviezen in diverse materies.

§ 4. De VLUHR moet ook aspecten zoals internationalisering, ontwikkelingssamenwerking en wetenschap en innovatie op volwaardige manier aan bod laten komen binnen haar werking.

§ 5. De VLUHR fungeert als forum voor interassociatieoverleg.

Sectie 3. - Samenstelling

Artikel 9sexies decies

§ 1. De VLUHR vertegenwoordigt alle hogescholen, alle universiteiten en alle associaties in de Vlaamse Gemeenschap.

§ 2. De VLUHR kan andere natuurlijke personen of rechtspersonen uitnodigen om zijn vergaderingen bij te wonen.

Sectie 4. - Rapportering

Artikel 9septies decies

De VLUHR bezorgt jaarlijks vóór 1 juni een verslag van de activiteiten van het afgesloten kalenderjaar aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. De jaarrekening maakt deel uit van dit activiteitenverslag.

Sectie 5. - Personeel

Artikel 9duodevicies

Personeelsleden van de universiteiten of de hogescholen kunnen met hun instemming belast worden met een opdracht in de VLUHR. De VLUHR sluit daartoe een overeenkomst met de universiteit of de hogeschool en het personeelslid. Deze overeenkomst bepaalt ten minste de duurtijd van de overeenkomst, de salarisschaal waarop het personeelslid recht heeft en de wijze van verrekening van de personeelskost aan de VLUHR.

De benoemde personeelsleden die belast zijn met een opdracht in de VLUHR behouden hun statutaire rechten als personeelslid van de universiteit of hogeschool en blijven deel uitmaken van de personeelsformatie van de universiteit of de hogeschool. Op het ogenblik dat de opdracht in de VLUHR eindigt, belast het universiteits- of het hogeschoolbestuur het betrokken personeelslid met een opdracht en wordt het bezoldigd met de salarisschaal verbonden met de functie die het in de universiteit of de hogeschool bekleedt.

Sectie 6. - Overgangsbepaling

Artikel 9undevicies

De VLIR en de VLHORA blijven werkzaam onder de huidige constellatie tot de VLUHR operationeel is.

Daar waar in regelgevende teksten sprake is van « na of op advies van de Vlaamse Interuniversitaire Raad » of « na of op advies van de Vlaamse Hogescholenraad » of « op voorstel van de Vlaamse Interuniversitaire Raad » of « op voorstel van de Vlaamse Hogescholenraad », moeten deze bewoordingen vanaf 1 januari 2010 gelezen worden als « na of op advies van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad » of « op voorstel van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad ».

In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, treedt de VLUHR vanaf de visitaties die plaatsvinden op basis van de zelfevaluatierapporten die op 1 september 2010 moeten klaar zijn, in de plaats van de VLIR en de VLHORA als evaluatieorgaan voor de externe evaluatie van de opleidingen. Waar in artikel 93 van dit decreet sprake is van de « Vlaamse Interuniversitaire Raad » of de « Vlaamse Hogescholenraad » moet dit voor de visitaties waarvoor vanaf 1 september 2010 de VLUHR als evaluatieorgaan optreedt, gelezen worden als « Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad. ».

Artikel V.32. (01/09/2009- ...)

In artikel 26 van hetzelfde decreet worden de woorden « Katholieke Universiteit Brussel » vervangen door de woorden « HUB-KUBrussel ».

Artikel V.33. (01/09/2009- ...)

In artikel 33 van hetzelfde decreet worden de woorden « EHSAL, Europese Hogeschool Brussel » vervangen door de woorden « HUB-EHSAL ».

Artikel V.34. (01/09/2008- ...)

In artikel 37 van hetzelfde decreet wordt voor de woorden « Hogeschool Antwerpen » het woord « Artesis » gevoegd.

Artikel V.35. (01/09/2009- ...)

In artikel 55 octies, § 7, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « en het volwassenenonderwijs. » vervangen door « , de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie. »;

2° in het derde lid wordt na de eerste zin een nieuwe zin toegevoegd, die luidt als volgt :
« De LIO-baan in een Centrum voor Basiseducatie bedraagt op jaarbasis ten minste 0,6 VTE. »;

3° het laatste lid wordt vervangen door wat volgt :
« De leraar-in-opleiding in een instelling voor secundair onderwijs, voor deeltijds kunstonderwijs of in een centrum voor volwassenenonderwijs wordt aangesteld als tijdelijk personeelslid en is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding of het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

De leraar-in-opleiding in een centrum voor basiseducatie wordt aangesteld als contractueel personeelslid zoals bedoeld in artikel 127, 1°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. ».

Artikel V.36. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 57, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 16 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt de zin « Het instellingsbestuur vraagt een accreditatie aan ten vroegste 18 maanden en ten laatste 9 maanden voor het verstrijken van de geldigheid van de lopende accreditatie of van de erkenning als nieuwe opleiding of van de tijdelijke erkenning, bedoeld in artikel 60bis. » vervangen door de zin « De accreditatieaanvraag moet uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de geldigheid van de lopende accreditatie of van de erkenning als nieuwe opleiding of van de tijdelijke erkenning worden ingediend. »;

2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt :
« Het instellingsbestuur vraagt een accreditatie aan binnen een periode van 2 maanden na de publicatie van het visitatierapport. ».

Artikel V.37. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 57bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij decreet van 16 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 wordt tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt :
« Een instellingsbestuur dat een inhoudelijk bezwaar, vermeld in § 2, derde lid, 2°, a), of artikel 93, § 3, derde lid, 1°, heeft gemaakt ten aanzien van het ontwerp van externe beoordeling, kan aan de accreditatieaanvraag een aanvullende nota toevoegen, indien de definitief vastgestelde gepubliceerde externe beoordeling dat bezwaar kennelijk veronachtzaamt. »;

2° in § 2, derde lid, wordt 2° vervangen door wat volgt :
« 2° de visitatiecommissie hanteert een protocol van kwaliteitszorg, opgesteld door een evaluatieorgaan. Dit protocol voorziet ten minste in :
a) de mogelijkheid voor het instellingsbestuur om technische opmerkingen en inhoudelijke bezwaren over te maken alvorens de commissie de externe beoordeling definitief vaststelt;
b) de plicht voor de visitatiecommissie om ten aanzien van het instellingsbestuur schriftelijk te antwoorden op de geformuleerde inhoudelijke bezwaren.

Te allen tijde kan het in artikel 93 bedoelde protocol van kwaliteitszorg worden gehanteerd. ».

Artikel V.38. (01/09/2009- ...)

Aan titel I, hoofdstuk III, afdeling 2, onderafdeling 2, sectie 3. Onderzoek, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 19 maart 2004, wordt een artikel 58bis toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 58bis

§ 1. Het Accreditatieorgaan gaat na of de gepubliceerde externe beoordeling regelmatig en volledig is.

Een regelmatige gepubliceerde externe beoordeling :
1° voldoet aan de vormen, vermeld in het protocol van kwaliteitszorg;
2° omvat een beoordeling aan de hand van de generieke kwaliteitswaarborgen en de beoordelingscriteria, vermeld in het door de Vlaamse Regering bekrachtigde « Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen ».

Een gepubliceerde externe beoordeling is volledig indien het inzicht verschaft in de kwaliteit van de samenstelling van de visitatiecommissie en een onderzoek ten gronde toelaat naar de aanwezigheid van voldoende generieke kwaliteitswaarborgen.

§ 2. In voorkomend geval betrekt het Accreditatieorgaan de aanvullende nota, vermeld in artikel 57bis, § 1, tweede lid, in de beoordeling van de regelmatigheid en volledigheid van het visitatierapport.

§ 3. Indien het Accreditatieorgaan een eenvoudig remedieerbare onregelmatigheid of onvolledigheid vaststelt, verzoekt zij het evaluatieorgaan of het instellingsbestuur om schriftelijke aanvullende inlichtingen, toelichtingen of zienswijzen.

Het Accreditatieorgaan voegt deze aanvullende inlichtingen, toelichtingen of zienswijzen toe aan het dossier. Zij bezorgt aan het instellingsbestuur respectievelijk het evaluatieorgaan een afschrift van de bij het evaluatieorgaan respectievelijk het instellingsbestuur opgevraagde aanvullende inlichtingen, toelichtingen of zienswijzen. »

Artikel V.39. (01/09/2009- ...)

Artikel 59bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 19 maart 2004, wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 59bis

§ 1. Indien het Accreditatieorgaan op grond van de gepubliceerde externe beoordeling niet zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen tot een accreditatierapport en -besluit kan komen, hoort zij de visitatiecommissie en het instellingsbestuur mondeling en in elkaars aanwezigheid.

De visitatiecommissie en het instellingsbestuur kunnen uiterlijk ter zitting een schriftelijk stuk overmaken aan het Accreditatieorgaan.

Van de hoorzitting wordt een proces-verbaal gemaakt. De schriftelijke stukken, vermeld in het tweede lid, worden als bijlage aan dit proces-verbaal toegevoegd.

§ 2. Indien de gepubliceerde externe beoordeling, samengelezen met het proces-verbaal van de hoorzitting, onvoldoende elementen bevat om tot een accreditatiebesluit te komen, belast het Accreditatieorgaan het evaluatieorgaan met de organisatie van een aanvullende externe beoordeling door dezelfde of een andere visitatiecommissie. Het Accreditatieorgaan stelt het instellingsbestuur van deze beslissing in kennis.

Een aanvullende externe beoordeling is gericht op het wegwerken van de onregelmatigheden of de onvolledigheden van de eerste gepubliceerde externe beoordeling, door middel van het herstel van vormfouten of het invullen van materiële lacunes. Het Accreditatieorgaan omschrijft de specifieke doelstelling van elke aanvullende externe beoordeling.

Een aanvullende externe beoordeling is onderworpen aan de door het Accreditatieorgaan gestipuleerde vormen en criteria. In voorkomend geval is de aanstelling van een nieuwe visitatiecommissie onderworpen aan de bekrachtigingsvereiste, vermeld in artikel 93, § 3bis, tweede lid.

De visitatiecommissie legt de uitkomsten van de aanvullende externe beoordeling vast in een rapport. Het instellingsbestuur wordt overeenkomstig de voorschriften van het protocol van kwaliteitszorg, vermeld in artikel 57bis, § 2, derde lid, 2°, a), of artikel 93, § 3, derde lid, in de gelegenheid gesteld om technische opmerkingen en inhoudelijke bezwaren over te maken alvorens de commissie de aanvullende beoordeling definitief vaststelt. De visitatiecommissie verschaft in voorkomend geval aan het instellingsbestuur een schriftelijk antwoord op de geformuleerde inhoudelijke bezwaren.

Het Accreditatieorgaan brengt bij de verdere beoordeling van de accreditatieaanvraag de gepubliceerde externe beoordeling, het proces-verbaal van de hoorzitting en het rapport van de aanvullende externe beoordeling in rekening. ».

Artikel V.40. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 59ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 19 maart 2004, waarvan de bestaande tekst § 1 wordt, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 2. Voor de externe beoordelingen, waarvoor de samenstelling van de visitatiecommissie na 31 december 2004 definitief is goedgekeurd door de bevoegde instantie van het evaluatieorgaan, gelden de regels inzake afstudeerrichtingen en vestigingen, vermeld in § 1, voor alle volgende opleidingsvarianten :
1° de onderscheiden vestigingen waar de opleiding aangeboden wordt;
2° de onderscheiden afstudeerrichtingen van de opleiding, met uitzondering van de als afstudeerrichting georganiseerde specifieke lerarenopleidingen;
3° de onderscheiden talen waarin de opleiding aangeboden wordt als vermeld in artikel 91, § 2;
4° het studietraject voor werkstudenten, als vermeld in artikel 2, 22°, c), van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen;
5° de onderscheiden programma's binnen de opleiding, indien deze leiden tot onderscheiden vormen van diplomering, te weten diplomering door één instelling, bidiplomering of gezamenlijke diplomering;
6° de onderscheiden programma's binnen de opleiding, indien deze georganiseerd worden door onderscheiden instellingsbesturen. ».

Artikel V.41. (01/09/2009- ...)

Artikel 60, § 2, van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 19 maart 2004, wordt vervangen door wat volgt :

« § 2. Een positief accreditatiebesluit geldt voor een termijn van acht jaar. Deze termijn vangt aan vanaf het academiejaar dat volgt op het academiejaar waarin het besluit genomen wordt of, in geval van verlenging, met ingang van de dag waarop het vorige accreditatiebesluit vervalt.

Het Accreditatieorgaan kan de accreditatietermijn, vermeld in het eerste lid, verlengen of verkorten ter vrijwaring van de gelijktijdige en geclusterde organisatie van externe beoordelingen, vermeld in artikel 93, § 2, na overleg met het evaluatieorgaan dat instaat voor de coördinatie van de visitaties.

De toepassing van het tweede lid kan nooit tot gevolg hebben dat een opleiding geaccrediteerd wordt voor minder dan zes jaar of voor meer dan tien jaar. ».

Artikel V.42. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 60sexies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij decreet van 16 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « mag niet meer dan één jaar verlopen zijn » vervangen door de woorden « mogen niet meer dan negentig kalenderdagen verlopen zijn »;

2° aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt :
« Een positief accreditatiebesluit dat is gesteund op een positief accreditatiebesluit dat is afgeleverd door een ander accreditatieorgaan, geldt tot en met het einde van het academiejaar waarin de equivalent verklaarde accreditatie een einde neemt. »;

3° in het tweede lid worden de woorden « Artikelen 59, § 2, 60, 60 quater en 60quinquies » vervangen door de woorden « Artikelen 59, § 2, 60, § 1, 60 quater en 60quinquies ».

Artikel V.43. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 60octies ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 60octies

§ 1. Wanneer een bestaande bachelor- of masteropleiding aangeboden door een hogeschool of universiteit, omgevormd wordt tot een gezamenlijk georganiseerde opleiding conform de bepalingen van artikel 86 van het Structuurdecreet, dan wordt deze opleiding niet beschouwd als een nieuwe opleiding in hoofde van de toetredende instellingen. De toetredende hogescholen of universiteiten moeten de onderwijsbevoegdheid hebben om de desbetreffende graden binnen de geografische omschrijving te verlenen.

§ 2. Voorafgaand aan de organisatie van de gezamenlijke opleiding, moeten de associaties waarvan een partner een vestiging heeft in de provincie waarin de toetredende instelling de geografische bevoegdheid heeft om de opleiding aan te bieden en de desbetreffende graden te verlenen, hun akkoord verlenen.
Voor de toepassing van het eerste lid worden het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Vlaams-Brabant gezamenlijk als één provincie beschouwd.

§ 3. Wanneer een hogeschool of universiteit niet langer wenst te participeren aan de gezamenlijk georganiseerde opleiding, dan kan deze hogeschool of universiteit de desbetreffende opleiding niet organiseren als afzonderlijke opleiding in het geval de hogeschool of universiteit deze opleiding niet organiseerde op het ogenblik van de start van de gezamenlijke opleiding.

§ 4. De desbetreffende hogescholen of universiteiten delen voor 1 mei de opleidingen die ze conform § 1 van dit artikel in het daaropvolgende academiejaar willen organiseren, mee aan de Vlaamse Regering en aan de instantie belast met de opmaak van het Hoger Onderwijsregister. Bij deze mededeling wordt het akkoord van de associaties, zoals bedoeld in § 2 van dit artikel, toegevoegd. ».

Artikel V.44. (01/09/2009- ...)

Artikel 61, § 2, derde lid, 2°, van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« 2° worden geacht geaccrediteerd te zijn tot en met het einde van het tweede academiejaar volgend op het einde van het academiejaar waarin voor de eerste maal de voor de nieuwe opleiding bepaalde studieomvang geheel doorlopen werd; ».

Artikel V.45. (01/09/2009- ...)

In artikel 62, § 8, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 19 maart 2004, worden de zinnen « Het besluit is geldig voor vier daaropvolgende academiejaren en vervalt op het einde van het vierde academiejaar. Het besluit vervalt automatisch indien de instelling de opleiding niet start in het tweede academiejaar volgend op de bekendmaking aan de instelling. » vervangen door de zin « De nieuwe opleiding wordt geacht geaccrediteerd te zijn tot en met het einde van het tweede academiejaar volgend op het einde van het academiejaar waarin voor de eerste maal de voor de nieuwe opleiding bepaalde studieomvang geheel doorlopen werd. ».

Artikel V.46. (01/05/2009- ...)

In afdeling 2 van hoofdstuk III van titel I van hetzelfde decreet wordt na onderafdeling 3 een onderafdeling 3bis ingevoegd die luidt als volgt :

« Onderafdeling 3bis. - Wijzigingen aan de studieomvang van opleidingen

Sectie 1. - Uitbreiding studieomvang

Artikel 63bis

Hogescholen en universiteiten kunnen uiterlijk op 30 juni 2009, 30 juni 2010 of 30 juni 2011 een aanvraag indienen bij de Vlaamse Regering tot uitbreiding van de studieomvang van een masteropleiding met een studieomvang van 60 studiepunten met het oog op het opstarten van deze masteropleidingen vanaf het academiejaar 2010-2011, 2011-2012 of 2012-2013. De aanvraag wordt gezamenlijk ingediend door alle instellingen die de betrokken opleiding aanbieden.

De aanvraag maakt deel uit van een rationalisatieplan zoals bepaald in artikel 51 van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen.

Artikel 63ter

In de aanvraag tonen de instellingen gezamenlijk aan dat de masteropleidingen van 120 studiepunten zullen beantwoorden aan volgende structuur :
- de vakinhoudelijke vorming betreft 90 studiepunten en kan een differentiatie bevatten naar verschillende specialismen;
- de gerichte opleidingscomponenten betreffen ten minste 30 studiepunten en zijn specifiek gericht op één of meer van de volgende finaliteiten :
1° onderzoeksgerichte finaliteit;
2° lerarenopleiding, waarbij een deel van de lerarenopleiding ingebouwd wordt als afstudeerrichting in de initiële master zoals bepaald in artikel 55octies, § 2 en § 3, van dit decreet;
3° finaliteit naar andere beroepen dan leraar;
4° doorgedreven vakinhoudelijke specialisatie.

Artikel 63 quater

De voorstellen tot uitbreiding van de studieomvang van de masteropleidingen zullen getoetst worden aan de volgende criteria :
1° de opleidingen kunnen aantonen dat de context tot een uitbreiding van de studieomvang noodzaakt :
- de voorwaarden voor de erkenning van de kwalificatie zijn gewijzigd;
- de leerresultaten kunnen niet meer bereikt worden binnen de huidige studieomvang;
- de opleidingsomvang in de omringende landen voor vergelijkbare opleidingen bedraagt meer dan 60 studiepunten;
- de internationale en nationale arbeidsmarkt vraagt kwalificaties van meer dan 60 studiepunten;
2° de opleidingen kunnen aantonen dat er een objectief probleem van studeerbaarheid bestaat en dat de nieuwe studieomvang en opbouw van het curriculum de studeerbaarheid significant zal verbeteren;
3° de opleiding leidt in hoge mate tot een uitstroom naar onderzoeksloopbanen, gemeten in het relatieve aantal doctoraten dat in deze domeinen wordt behaald. De uitbreiding van de studieomvang dient zich te vertalen in een hoger streefcijfer wat het aantal doctoraten betreft;
4° de betreffende instellingen hebben de capaciteit en de kritische massa inzake academisch en wetenschappelijk personeel en infrastructuur om de nieuwe opleidingen op kwaliteitsvolle basis aan te bieden. Zij kunnen aantonen dat zij hierover beschikken door samenwerking met andere hogescholen en universiteiten.

Artikel 63quinquies

Wanneer enkel aan de beide laatste criteria is voldaan, dan kan de uitbreiding van de studieomvang enkel betrekking hebben op de oprichting van masters met een onderzoeksgerichte finaliteit, waarbij er in dat vakgebied een aanbod van masteropleidingen van 60 studiepunten behouden blijft. Wanneer aan de vier criteria is voldaan, wordt er een algemene aanpassing van de studieomvang doorgevoerd. De instellingen specificeren voor welke variant zij een aanvraag indienen.

Ingeval een veralgemeende uitbreiding van de studieomvang wordt doorgevoerd zullen instellingen die niet over voldoende capaciteit beschikken om de uitbreiding te realiseren, verplicht zijn om samen te werken met een andere instelling of verplicht zijn het opleidingsaanbod van de betreffende master stop te zetten.

Artikel 63sexies

De Vlaamse Regering neemt op basis van het advies van de commissie van experten zoals bepaald in artikel 52, § 3, van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen en het ingediende dossier een besluit inzake uitbreiding van de studieomvang uiterlijk vijf maanden na datum van ontvangst van de aanvraag.

Sectie 2. - Vermindering studieomvang

Artikel 63septies

De Vlaamse Regering kan op basis van het advies van de commissie van experten zoals bepaald in artikel 52, § 3, van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen beslissen om de studieomvang van een bestaande masteropleiding te verminderen.

Sectie 3. - Overgangsbepaling

Artikel 63octies

Studenten die ingeschreven waren in een masteropleiding van 60 studiepunten in het academiejaar voorafgaand aan het academiejaar waarin de uitbreiding van de studieomvang van de masteropleiding wordt ingevoerd, kunnen hun masteropleiding voltooien binnen de twee daaropvolgende academiejaren of kunnen inschrijven voor de in studieomvang uitgebreide masteropleiding met behoud van de verworven creditbewijzen.

Instellingen moeten door middel van de organisatie van specifieke studietrajecten met een studieomvang van ten hoogste 60 studiepunten, studenten die een masteropleiding van 60 studiepunten hebben voltooid, de mogelijkheid bieden om de graad van master te behalen van de in studieomvang uitgebreide masteropleiding. ».

Artikel V.47. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 93, § 3, van hetzelfde decreet, vervangen bij decreet van 19 maart 2004, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Het protocol van kwaliteitszorg voorziet ten minste in :
1° de mogelijkheid voor het instellingsbestuur om technische opmerkingen en inhoudelijke bezwaren over te maken alvorens de commissie de externe beoordeling definitief vaststelt;
2° de plicht voor de visitatiecommissie om ten aanzien van het instellingsbestuur schriftelijk te antwoorden op de geformuleerde inhoudelijke bezwaren. ».

Artikel V.48. (01/09/2009- ...)

In artikel 95bis 1 van hetzelfde decreet gewijzigd bij de decreten van 30 april 2004 en van 16 juni 2006 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het eerste lid wordt opgeheven;

2° het tweede en derde lid worden vervangen door de volgende bepalingen :
« De masteropleidingen die als masteropleidingen worden geselecteerd overeenkomstig het besluit nr. 2317/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 tot invoering van een programma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus Mundus ) (2004-2008) of het besluit nr. 1298/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot invoering van het actieprogramma Erasmus Mundus 2009-2013 voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen, worden niet beschouwd als nieuwe opleidingen zoals bedoeld in artikel 60septies. De instellingen kunnen deze opleidingen alleen maar aanbieden voor zover ze over de vereiste onderwijsbevoegdheid beschikken. Deze worden geacht geaccrediteerd te zijn tot en met het einde van het tweede academiejaar volgend op het laatste academiejaar van de Europese erkenning of tot en met het einde van het tweede academiejaar na de verlenging van de Europese erkenning. De duur van de overgangsaccreditatie kan nooit meer dan 7 academiejaren zijn. »

Artikel V.49. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 124, § 10, van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt :

« De Vlaamse Regering kan de nodige maatregelen aannemen opdat de accreditaties van gezamenlijk gevisiteerde opleidingen op eenzelfde ogenblik eindigen. ».

Afdeling V. Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs

Artikel V.50. (01/09/2009- ...)

Aan artikel II.1, 15°bis, van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt f) worden de woorden « artikel 51 » vervangen door de woorden « artikel 52 »;

2° er wordt een nieuw punt g) ingevoegd, dat luidt als volgt :
« g) het weigeren van het opnemen van een bepaald opleidingsonderdeel in het diplomacontract waarvoor de student die een geïndividualiseerd traject volgt, zich nog niet eerder heeft ingeschreven; ».

Artikel V.51. (01/09/2009- ...)

In artikel II.3, § 1, van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Het bestuur bezorgt het e-mailadres dat de student bij de instelling heeft aan het Vlaams ministerie voor Onderwijs en Vorming. ».

Artikel V.52. (01/09/2009- ...)

In artikel II.7 van hetzelfde decreet wordt de tweede zin opgeheven.

Artikel V.53. (01/09/2009- ...)

In artikel II.15, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt het woord « examen(tucht)beslissingen » vervangen door het woord « studievoortgangsbeslissingen ».

Artikel V.54. (01/09/2009- ...)

Aan artikel II.22 van hetzelfde decreet, waarvan de bestaande tekst § 1 wordt, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 2. Na vernietiging van de onrechtmatig genomen studievoortgangsbeslissing door de Raad vervalt de verplichting om bij de aanvechting van een nieuwe ongunstige studievoortgangsbeslissing genomen in opvolging van de uitspraak van de Raad de interne beroepsprocedure uit te putten vooraleer een beroep in te stellen bij de Raad. ».

Artikel V.55. (01/09/2009- ...)

Aan artikel VI.9.24 van hetzelfde decreet wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt :

« De werkingsenveloppe wordt geïndexeerd volgens de formule vastgesteld voor de indexering van de werkingsuitkering van de universiteiten en hogescholen. ».

Artikel V.56. (01/01/2009- ...)

In artikel VI.9ter van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

« 1° in het eerste lid van § 1 worden de woorden « 2006, 2007 en 2008 » vervangen door de woorden « 2006, 2007, 2008 en 2009 »;

2° in het tweede lid van § 1 worden de woorden « 2007 en 2008 » vervangen door de woorden « 2007, 2008 en 2009 »;

3° in § 2 worden de woorden « in 2006, in 2007 en in 2008 » vervangen door de woorden « in 2006, in 2007, in 2008 en in 2009 ». »

Afdeling VI. Studiefinanciering en studentenvoorziening hoger onderwijs

Artikel V.57. (01/09/2009- ...)

Artikel 79 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en de studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 79

§ 1. Om de mobiliteitstoelage te berekenen, worden de studenten ingedeeld in twee categorieën. Deze categorieën worden als volgt samengesteld :
1° categorie 1 bestaat uit :
- studenten die beantwoorden aan de financiële voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor een studietoelage, bepaald in titel IV van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap;
- studenten van wie het referentie-inkomen lager is dan de toepasselijke maximuminkomensgrens, gehanteerd in het kader van de toepassing van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, doch vermeerderd met een bedrag dat jaarlijks door de Vlaamse Regering wordt bepaald;
2° categorie 2 bestaat uit studenten die niet behoren tot categorie 1.

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt jaarlijks de mobiliteitstoelage per categorie op advies van het in artikel 5, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008 tot oprichting van de overlegorganen die bijdragen tot een optimale deelname van de Vlaamse Gemeenschap aan het Europees actieprogramma Een Leven Lang Leren bedoelde Vlaamse Erasmuscomité. »

Artikel V.58. (01/09/2009- ...)

De artikelen 80 en 81 van hetzelfde decreet worden opgeheven.

Afdeling VII. Flexibilisering hoger onderwijs

Artikel V.59. (01/09/2009- ...)

In artikel 27, eerste lid, 9° en 10°, en tweede lid, 9°, en 10°, van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen worden de woorden « artikel 51, eerste lid » telkens vervangen door de woorden « artikel 52, § 1 ».

Afdeling VIII. Financiering hoger onderwijs

Artikel V.60. (01/01/2008- ...)

In artikel 11, § 3, van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen worden de woorden « voor de onderwijssokkel » vervangen door de woorden « van alle componenten van de werkingsuitkering ».

Artikel V.61. (01/09/2009- ...)

Artikel 25, § 1, 3°, van hetzelfde decreet wordt aangevuld met de volgende bepalingen :

« Voor de berekening van de onderwijssokkel van de ontvangende instelling wordt het aantal opgenomen studiepunten in de overgedragen opleiding(en) van de relevante academiejaren, geacht behoord te hebben tot de ontvangende instelling. ».

Artikel V.62. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 25bis ingevoegd dat luidt als volgt :

« Artikel 25bis

§ 1. Als bij of krachtens het decreet in het kader van een herstructurering de onderwijsbevoegdheid in één of meer studiegebieden van een instelling vanaf het academiejaar t-1/t geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen naar een andere instelling, dan wordt voor de berekening van de onderwijssokkel van de ontvangende instelling het aantal opgenomen studiepunten in de overgedragen opleiding(en) van de relevante academiejaren en wordt voor de berekening van het variabel onderwijsdeel van de ontvangende instelling het aantal financieringspunten van de overgedragen opleiding(en) van de relevante academiejaren geacht behoord te hebben tot de ontvangende instelling.

§ 2. In het geval van een overdracht zoals bedoeld in § 1 zijn de bepalingen van artikel 25, § 1, 4° en 5°, en § 2, van overeenkomstige toepassing. ».

Artikel V.63. (01/09/2008- ...)

Aan het eerste lid van artikel 49 van hetzelfde decreet worden de volgende zinnen toegevoegd die luiden als volgt :

« Een student krijgt op het ogenblik van het behalen van het diploma van master eenmalig en bij wijze van overgangsmaatregel het verschil tussen 60 en het aantal opgenomen studiepunten vanaf het academiejaar 2008-2009 extra bij het saldo van het leerkrediet. Deze regeling geldt voor zover de student al in het academiejaar 2007-2008 in de desbetreffende masteropleiding ingeschreven was en op voorwaarde dat hij vanaf het academiejaar 2008-2009 het initiële masterdiploma behaalt en vanaf datzelfde academiejaar minder dan 60 studiepunten heeft opgenomen. »

Artikel V.64. (01/01/2009- ...)

Artikel 53 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 53

De Vlaamse Regering beslist vóór 1 december van het begrotingsjaar waarin de rationalisatieplannen ingediend werden over de goedkeuring ervan. »

Artikel V.65. (01/01/2008- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 78bis ingevoegd dat luidt als volgt :

« Artikel 78bis

Bij wijze van overgangsmaatregel zijn de bepalingen van dit decreet ook van toepassing op de basisopleidingen in afbouw. ».

Afdeling IX. Decreet betreffende het onderwijs XVIII

Artikel V.66. (01/09/2008- ...)

In artikel V.63 van het decreet van 4 juli 2008 betreffende het onderwijs XVIII wordt in 5° de zinsnede « artikel V.10 » vervangen door de zinsnede « artikel V.9 ».

Afdeling X. Inwerkingtreding

Artikel V.67. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 september 2009, met uitzondering van :
1° artikelen V.6, V.7, V.60 en V.65 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2008;
2° artikelen V.9, V.27, V.28, V.30, V.34, V.63 en V.66 die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2008;
3° artikelen V.19, V.21 tot en met V.25, V.56, V.64 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2009;
4° artikelen V.31, V.46 die uitwerking hebben met ingang van 1 mei 2009.
5° artikel V.44 dat voor wat betreft de nieuwe initiële bacheloropleidingen uitwerking heeft met ingang van 1 september 2007.

HOOFDSTUK VI. Centra voor leerlingenbegeleiding

Artikel VI.1. (01/09/2009- ...)

In artikel 2, eerste lid, 22°, in artikel 38, § 3, en in artikel 59, § 2, van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, wordt het woord « onderwijswet » vervangen door het woord « onderwijsnet ».

Artikel VI.2. (01/09/2009- ...)

In artikel 2, eerste lid van hetzelfde decreet wordt de bepaling onder 31° vervangen door wat volgt :

« 31° verzekerd aanbod : door de Vlaamse Regering te bepalen diensten die het centrum verplicht aan de school, de leerlingen en de ouders aanbiedt, maar die zij al dan niet kunnen aanvaarden; »

Artikel VI.3. (01/09/2009- ...)

In artikel 14 van hetzelfde decreet wordt § 2 vervangen door wat volgt :

« § 2. De centra zijn gesloten tijdens de kerstvakantie en de paasvakantie, uitgezonderd de eerste maandag en de tweede vrijdag van de kerstvakantie. Indien deze openingsdagen respectievelijk gelijk vallen met 24, 25, 26 of 31 december of met 1 of 2 januari, dan worden ze verplaatst naar de datum binnen de kerstvakantie die hierbij het dichtste aansluit. ».

Artikel VI.4. (01/09/2009- ...)

Artikel 32 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met twee leden, die luiden als volgt :

« Indien de basisscholen, zoals vermeld in artikel 3, 6°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, in afspraak met de centra de gerichte consulten laten doorgaan op school, stellen ze de centra hiervoor tijdens de uitvoering van de gerichte consulten een lokaal ter beschikking dat beschikt over een afdoende infrastructuur en uitrusting opdat de consulten kwaliteitsvol uitgevoerd kunnen worden en de reglementering op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan worden nageleefd.

De Vlaamse Regering bepaalt de normen waaraan de infrastructuur en uitrusting van het lokaal, vermeld in het tweede lid, minimaal dienen te beantwoorden. ».

Artikel VI.5. (01/09/2009- ...)

In artikel 41 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het punt 3° wordt aangevuld met een zin die luidt als volgt :
« De Vlaamse Regering werkt de normen voor de infrastructuur en uitrusting van de centra verder uit; »;

2° het punt 4° wordt vervangen door wat volgt :
« 4° de bepalingen naleeft over de taalregeling in het onderwijs en de taalkennis van het personeel; ».

Artikel VI.6. (01/09/2009- ...)

In artikel 176 van hetzelfde decreet wordt het woord « onderwijswetten » vervangen door het woord « onderwijsnetten ».

Artikel VI.7. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 september 2009.

HOOFDSTUK VII. Studiefinanciering

Artikel VII.1. (01/09/2009- ...)

In artikel 5 van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, ingevoegd bij decreet van 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het punt 9°bis wordt aangevuld met de woorden « of zijn schakel- of voorbereidingsprogramma kan voltooien »;

2° in het punt 15°, tweede zin, worden de woorden « artikel 9 of 9bis » vervangen door de woorden « artikelen 10, 10bis, 40bis of 40ter »;

3° het punt 43° wordt aangevuld met de woorden « , dat niet gevolgd wordt in voorbereiding op een bachelor-na-bacheloropleiding of een master-na-masteropleiding ».

Artikel VII.2. (01/09/2009- ...)

In artikel 9, § 2, van hetzelfde decreet, worden in punt 8° de woorden « of 40 » vervangen door de woorden « 40bis of 40ter ».

Artikel VII.3. (01/09/2009- ...)

In artikel 13 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de §§ 1 en 2 worden vervangen door wat volgt :
« § 1. Een leerling heeft geen recht op een schooltoelage voor het kleuteronderwijs als hij :
1° in het schooljaar in kwestie niet ingeschreven is in een onderwijsinstelling, als vermeld in artikel 10;
2° gedurende het schooljaar in kwestie en het daaraan voorafgaande schooljaar niet voldoende aanwezig is geweest.

§ 2. Een leerling wordt tijdens een schooljaar geacht voldoende aanwezig te zijn als :
1° hij honderd vijftig halve schooldagen aanwezig is op school, in het geval dat de leerling tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van drie jaar bereikt. In afwijking hiervan moet de leerling die pas na 31 december van hetzelfde schooljaar de leeftijd van drie jaar bereikt, honderd halve schooldagen aanwezig zijn op school;
2° hij honderd vijfentachtig halve schooldagen aanwezig is op school, in het geval dat de leerling tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van vier jaar bereikt;
3° hij tweehonderd twintig halve schooldagen aanwezig is op school, in het geval dat de leerling tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van vijf jaar bereikt;
4° hij niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig is op school, in het geval dat de leerling tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van zes of zeven jaar bereikt. »;

2° een § 4 wordt toegevoegd die luidt als volgt :
« § 4. In afwijking van § 3, bepaalt de Vlaamse Regering wanneer een leerling geacht wordt voldoende aanwezig te zijn, wanneer de onderwijsinstelling, vermeld in artikel 10, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie erkend gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, over een afwijkende uurregeling beschikt. »

Artikel VII.4. (01/09/2009- ...)

Artikel 14 van hetzelfde decreet, wordt aangevuld met een § 3, die luidt als volgt :

« § 3. In afwijking van § 1, 2°, bepaalt de Vlaamse Regering het aantal halve schooldagen dat een leerling maximaal per schooljaar ongewettigd afwezig mag zijn, wanneer de onderwijsinstelling, vermeld in artikel 10, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, over een afwijkende uurregeling beschikt. »

Artikel VII.5. (01/09/2009- ...)

Artikel 16 van hetzelfde decreet, wordt aangevuld met een § 3, die luidt als volgt :

« § 3. In afwijking van § 1, 2°, bepaalt de Vlaamse Regering het aantal halve schooldagen dat een leerling in het voltijds secundair onderwijs maximaal per schooljaar ongewettigd afwezig mag zijn, wanneer de onderwijsinstelling in kwestie overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs, over een afwijkende uurregeling beschikt. ».

Artikel VII.6. (01/09/2009- ...)

In artikel 19 van hetzelfde decreet, worden de woorden « of in een andere gemeenschap » ingevoegd tussen de woorden « Leerlingen die in het buitenland » en de woorden « secundair onderwijs volgen, komen in aanmerking voor een schooltoelage ».

Artikel VII.7. (01/09/2009- ...)

Artikel 31 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 31

Voor de toepassing van artikelen 21 en 24 wordt voor opleidingen, gevolgd in het kader van verticale mobiliteit, na advies van de betrokken overheid of NARIC-Vlaanderen, bepaald of het een financierbare opleiding betreft, en hoeveel opgenomen en verworven studiepunten op het studietoelagekrediet verrekend moeten worden. »

Artikel VII.8. (... - ...)

...

Artikel VII.9. (01/09/2010- ...)

In artikel 42 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1, wordt het punt 4° aangevuld met een lid, dat luidt als volgt :
« De categorie van leefeenheid die valt onder het toepassingsgebied van artikel 34, § 1, 4° of 5°, levert een punt op, op voorwaarde dat het referentie-inkomen van de zelfstandige, respectievelijk alleenstaande leerling of student in aanmerking genomen kan worden voor de berekening van de toelage van de persoon, vermeld in § 1, 1° of 2°. »;

2° in § 2 wordt het woord « fiscaal » ingevoegd tussen de woorden « in kwestie » en de woorden « als gehandicapt »;

3° ...

4° § 4 wordt vervangen door wat volgt :
« § 4. Als er in de leefeenheid, vermeld in artikel 34, § 1, waarvan de leerling of student deel uitmaakt tevens één of meerdere niet-verwanten zijn, wordt er voor de berekening van de minimum- en de maximuminkomensgrenzen een punt afgetrokken, tenzij deze niet-verwanten niet beschikken over financiële middelen zoals vermeld in artikel 35, § 1, 1°, 2°, 3°, 4° en 7°. »;

5° § 5 wordt vervangen door wat volgt :
« § 5. In afwijking van de §§ 1 tot en met 4, bedraagt het aantal punten van de leefeenheid waarvan de leerling of student deel uitmaakt nooit minder dan nul. »;

6° § 6 wordt opgeheven.

Artikel VII.10. (01/09/2009- ...)

Artikel 70 van hetzelfde decreet, wordt aangevuld met een § 6, die luidt als volgt :

« § 6. Indien een student voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit artikel hoger onderwijs, zoals bedoeld in artikel 20, § 1 en § 2, artikel 21, § 1, en artikel 30, § 1, volgde, worden voor de overeenkomstige toepassing van artikel 23, § 3, volgende regels toegepast :
1° voor elk academiejaar dat de student voor het academiejaar 2004-2005 voltijds hoger onderwijs volgde, wordt de student geacht zestig studiepunten verworven te hebben indien hij geslaagd was;
2° voor elk academiejaar dat de student voor het academiejaar 2004-2005 halftijds hoger onderwijs volgde, wordt de student geacht dertig studiepunten verworven te hebben indien hij geslaagd was;
3° indien de student in het academiejaar 2004-2005 ingeschreven was voor het volgen van voltijds hoger onderwijs en de gevolgde opleiding toen nog niet het voorwerp van flexibilisering was, wordt de student geacht zestig studiepunten verworven te hebben indien hij geslaagd was;
4° indien de student in het academiejaar 2004-2005 ingeschreven was voor het volgen van halftijds hoger onderwijs en de gevolgde opleiding toen nog niet het voorwerp van flexibilisering was, wordt de student geacht dertig studiepunten verworven te hebben indien hij geslaagd was;
5° indien de student in het academiejaar 2004-2005 ingeschreven was voor het volgen van hoger onderwijs en de gevolgde opleiding toen het voorwerp van flexibilisering was, wordt het reële aantal verworven studiepunten in rekening gebracht;
6° indien de student in het academiejaar 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 of 2008-2009 ingeschreven was voor het volgen van hoger onderwijs, wordt het reële aantal verworven studiepunten in rekening gebracht. »

Artikel VII.11. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 september 2009, met uitzondering van artikelen VII.8 en VII.9 die in werking treden op 1 september 2010.

HOOFDSTUK VIII. Rechtspositie onderwijspersoneel

Afdeling I. Geldelijke rechtspositie

Artikel VIII.1. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 76 van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Om tegemoet te komen aan een tekort op de arbeidsmarkt kan de Vlaamse Regering de voorwaarden bepalen waaronder aan een definitief gepensioneerde die, na de leeftijdsgrens bedoeld in het eerste lid, 2°, tijdelijk en voor een bepaalde duur prestaties levert, wel een salaris of salaristoelage toegekend wordt. »

Artikel VIII.2. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 77, § 2, van dezelfde wet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Om tegemoet te komen aan een tekort op de arbeidsmarkt, is de Vlaamse Regering gemachtigd vast te stellen dat voor sommige personeelsleden onder bepaalde voorwaarden de beperking tot beloop van een derde van de prestaties die recht geven op een bezoldiging zoals bepaald onder § 1, niet geldt. »

Artikel VIII.3. (01/09/2009- ...)

Artikel 77 van de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 wordt opgeheven op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum voor de personeelsleden bedoeld in artikel IX.1 van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek.

Afdeling II. Rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

Artikel VIII.4. (01/09/2009- ...)

In het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs wordt in artikel 17, § 1, het punt 4°, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, vervangen door wat volgt :

« 4° voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in de artikelen 17bis tot en met 17quinquies ; ».

Artikel VIII.5. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet worden een artikel 17bis, 17ter, 17 quater , 17quinquies en 17sexies ingevoegd, die luiden als volgt :

« Artikel 17bis

Een personeelslid waarvan de aanwerving steunt op een bekwaamheidsbewijs, behaald aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling of op een bekwaamheidsbewijs dat behaald is in de onderwijstaal, voldoet aan de taalvereisten voor de onderwijstaal.

Artikel 17ter

§ 1. Een personeelslid dat niet in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs bedoeld in artikel 17bis, moet met betrekking tot de taalvereisten voor de onderwijstaal voldoen aan de bepalingen van dit artikel.

§ 2. Een personeelslid dat behoort tot het bestuurs- en onderwijzend personeel of tot de pedagogische begeleidingsdienst moet de onderwijstaal minstens beheersen op niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

§ 3. Een personeelslid dat behoort tot een andere personeelscategorie dan deze bedoeld in § 2 moet de onderwijstaal minstens beheersen op niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

§ 4. In afwijking van § 2 moet een personeelslid dat aangesteld wordt in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en dat uitsluitend één of meer levende vreemde talen onderwijst, de onderwijstaal minstens beheersen op niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

In afwijking van het eerste lid moet een personeelslid dat een taal onderwijst in de opleidingen Arabis ch richtgraad 1 en 2, Chinees richtgraad 1 en 2, Grieks richtgraad 1 en 2, Japans richtgraad 1 en 2, Pools richtgraad 1 en 2, Russisch richtgraad 1 en 2 en Turks richtgraad 1 en 2 in het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 de onderwijstaal minstens beheersen op niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Artikel 17 quater

Indien de bestuurstaal niet dezelfde taal is als de onderwijstaal, moet het personeelslid dat behoort tot een selectie- of bevorderingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel, tot de pedagogische begeleidingsdienst, tot het ambt van administratief medewerker of een ambt van het administratief personeel de bestuurstaal beheersen op niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Indien de bestuurstaal niet dezelfde taal is als de onderwijstaal, moet het personeelslid dat niet bedoeld is in het eerste lid de bestuurstaal beheersen op niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Artikel 17quinquies

Een personeelslid dat de wettelijk of decretaal verplichte tweede taal onderwijst, moet deze taal minstens beheersen op niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden op het vlak van lezen en schrijven, en op niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden op het vlak van luisteren en spreken.

Artikel 17sexies

§ 1. Het personeelslid bewijst de in artikel 17ter tot en met artikel 17quinquies vereiste taalkennis :
1° aan de hand van alle studiebewijzen van door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs die het door voormelde artikelen vereiste niveau van taalkennis aantonen;
2° of aan de hand van alle studiebewijzen die gelijkwaardig zijn met de in 1° vermelde studiebewijzen en die het door voormelde artikelen vereiste niveau van taalkennis aantonen;
3° of aan de hand van een getuigschrift dat hij heeft behaald bij een bij besluit van de Vlaamse Regering ingerichte examencommissie.

§ 2. Indien een directeur moeilijkheden ondervindt om een kandidaat aan te werven die de vereiste taalbekwaamheid bezit, kan hij een kandidaat aanwerven die niet over de vereiste taalbekwaamheid beschikt. Op aanvraag kent de minister bevoegd voor onderwijs aan deze kandidaat een tijdelijke afwijking toe die geldt voor een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van de eerste aanstelling in een ambt in een personeelscategorie bedoeld in de artikelen 17ter tot en met 17quinquies.

Tijdens voormelde periode van 3 jaar komt het personeelslid dat voormelde afwijking heeft verkregen, niet in aanmerking voor een vaste benoeming, tenzij het personeelslid voor het einde van deze periode aan de voorwaarden inzake taalvereisten, bedoeld in artikel 17ter tot en met 17quinquies, voldoet. »

Artikel VIII.6. (01/09/2009- ...)

In artikel 21 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003, 10 juli 2003, 15 juli 2005, 15 juni 2007, 13 juli 2007 en 4 juli 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 7bis wordt punt 1° vervangen door wat volgt :
« 1° dat wordt ontslagen of afgezet volgens artikel 61, 6° of 7°, kan de diensten die het vóór het ontslag of de afzetting presteerde in alle instellingen van de scholengroep in het ambt waarin het werd ontslagen of afgezet, niet meer in aanmerking nemen voor de berekening van de anciënniteit zoals bedoeld in § 3 en § 4 van dit artikel; »;

2° in § 7ter worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) in de inleidende zin wordt het woord « ontslagen » vervangen door de woorden « ontslagen of afgezet »;
b) punt 1° wordt vervangen door wat volgt :
« 1° volgens artikel 61, 6° of 7°, kan de diensten die het vóór het ontslag of de afzetting presteerde in alle instellingen van de scholengroep in het ambt waarin het werd ontslagen of afgezet, niet meer in aanmerking nemen voor de berekening van de anciënniteit zoals bedoeld in § 3 en § 4 van dit artikel; »;

3° in § 7 quater worden de woorden « of artikel 61, 6° » vervangen door de woorden « of na een ontslag of afzetting volgens artikel 61, 6° of 7° » en worden de woorden « vóór het ontslag » vervangen door de woorden « vóór het ontslag of de afzetting ».

Artikel VIII.7. (01/09/2009- ...)

In artikel 21bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 14 februari 2003, 10 juli 2003, 2 april 2004, 15 juli 2005, 13 juli 2007 en 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 7bis wordt punt 1° vervangen door wat volgt :
« 1° dat wordt ontslagen of afgezet volgens artikel 61, 6° of 7°, of volgens artikel 64, 6° of 7°, van het decreet Rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, kan de diensten die het vóór het ontslag of de afzetting presteerde in alle instellingen van de scholengemeenschap en van de scholengroep in het ambt waarin het werd ontslagen of afgezet, niet meer in aanmerking nemen voor de berekening van de anciënniteit zoals bedoeld in § 3 en § 4 van dit artikel; »;

2° in § 7ter worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) in de inleidende zin wordt het woord « ontslagen » vervangen door de woorden « ontslagen of afgezet »;
b) punt 1° wordt vervangen door wat volgt :
« 1° volgens artikel 61, 6° of 7°, of volgens artikel 64, 6° of 7°, van het decreet Rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, kan de diensten die het vóór het ontslag of de afzetting presteerde in alle instellingen van de scholengemeenschap en van de scholengroep in het ambt waarin het werd ontslagen of afgezet, niet meer in aanmerking nemen voor de berekening van de anciënniteit zoals bedoeld in § 3 en § 4 van dit artikel; »;

3° in § 7 quater worden de woorden « of artikel 61, 6° » vervangen door de woorden « of na een ontslag of afzetting volgens artikel 61, 6° of 7° » en worden de woorden « vóór het ontslag » vervangen door de woorden « vóór het ontslag of de afzetting ».

Artikel VIII.8. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 23 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 14 februari 2003, 7 juli 2006 en 13 juli 2007, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Om tegemoet te komen aan een tekort op de arbeidsmarkt kan de Vlaamse Regering de voorwaarden bepalen waaronder een definitief gepensioneerde na de leeftijdsgrens bedoeld onder f) als tijdelijk personeelslid in een wervingsambt kan worden aangesteld. Deze aanstelling gebeurt met behoud van de toepassing van de bepalingen van dit decreet. Het personeelslid wordt aangesteld voor een bepaalde duur en verwerft geen recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. »

Artikel VIII.9. (01/09/2009- ...)

Artikel 24, vierde lid, van hetzelfde decreet, vervangen door het decreet van 13 juli 2007, wordt vervangen door wat volgt :

« Het personeelslid kan binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van het ontslag om dringende redenen bij een ter post aangetekende brief beroep aantekenen bij de in artikel 71 bedoelde kamer van beroep. Het aantekenen van beroep schort het ontslag op. Bij ontvangst van het ontslag tijdens een periode van ten minste zeven opeenvolgende vakantiedagen, wordt voornoemde periode van vijf kalenderdagen verlengd met de duur van de vakantieperiode. De raad van bestuur kan het personeelslid tijdens voormelde beroepsprocedure preventief schorsen volgens artikel 59. Deze preventieve schorsing beslaat de periode vanaf het ogenblik dat de beslissing aan het betrokken personeelslid wordt meegedeeld en tot de beroepsprocedure is beëindigd, met dien verstande dat de periode alleszins nooit langer kan zijn dan de oorspronkelijke tijdelijke aanstelling waarop het ontslag betrekking heeft.

Het ontslag om dringende redenen is definitief ofwel na het verstrijken van de beroepstermijn, ofwel nadat de kamer van beroep een definitieve beslissing heeft genomen.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen van de beroepsprocedure en waarborgt de rechten van verdediging van de betrokken personeelsleden. De kamer van beroep doet in laatste aanleg uitspraak over het beroep. »

Artikel VIII.10. (01/04/2009- ...)

In artikel 29 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt een § 3 ingevoegd, die luidt als volgt :

« § 3. In het kleuteronderwijs komt een betrekking in het ambt van kinderverzorger die wordt ingericht op basis van herberekende lestijden, volgens artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, niet in aanmerking voor vacantverklaring of voor een benoeming in vast verband. In deze betrekking kan ook geen mutatie of een nieuwe affectatie plaatsvinden. »

Artikel VIII.11. (01/09/2009- ...)

Artikel 40quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en gewijzigd door het decreet van 10 juli 2003, wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 40quinquies

§ 1. De personeelscategorie ondersteunend personeel bestaat uit de wervingsambten die door de Vlaamse Regering worden vastgelegd.

§ 2. De ambten bedoeld in § 1 kunnen via voltijdse of halftijdse betrekkingen worden ingevuld. Een halftijdse betrekking wordt steeds toegekend aan één personeelslid. Een voltijdse betrekking wordt toegekend hetzij aan één personeelslid, hetzij aan twee personeelsleden die elk met een halftijdse betrekking worden belast. ».

Artikel VIII.12. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 42bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 42bis

§ 1. Dit artikel is van toepassing op een vastbenoemde directeur die titularis is van één volledige betrekking en die gedurende minstens drie opeenvolgende schooljaren voor zijn volledige betrekking gebruikmaakt van een of meerdere verlofstelsels zoals vermeld in § 4.

§ 2. Als een vastbenoemde directeur vanaf 1 september 2009 gebruik maakt van een verlofstelsel zoals vermeld in § 4, dan moet de raad van bestuur vóór de aanvang van dat verlofstelsel aan de vastbenoemde directeur meedelen of hij de volledige betrekking waarvan hij titularis is, in de loop van zijn verlof al dan niet zal vacant verklaren en, desgevallend, na welke tijdsspanne dat zal gebeuren.

Deze mededeling moet schriftelijk gebeuren en minstens voor kennisneming ondertekend worden door de betrokken directeur. Als de betrokken directeur weigert voor kennisname te tekenen, bezorgt de raad van bestuur zijn beslissing aan de directeur met een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft vanaf de dag van verzending.

Bij gebrek aan dergelijke schriftelijke mededeling kan de raad van bestuur de betrekking niet vacant verklaren. Deze door de betrokken directeur voor kennisgeving ondertekende mededeling kan niet meer gewijzigd worden, tenzij na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de betrokken directeur. Als deze schriftelijke mededeling niet is gedaan, kan de raad van bestuur de volledige betrekking maar vacant verklaren mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de vastbenoemde directeur.

De vacantverklaring bedoeld in het eerste lid kan slechts plaatsvinden als de betrokken directeur voor een periode van minstens drie opeenvolgende schooljaren afwezig is geweest omwille van een of meerdere verlofstelsels zoals vermeld in § 4. Om de duur van de betrokken periode te bepalen, wordt alleen rekening gehouden met ononderbroken perioden van afwezigheid vanaf 1 september 2009.

§ 3. Als een vastbenoemde directeur op 1 september 2009 minstens gedurende de drie voorgaande volledige schooljaren ononderbroken afwezig was omdat hij gebruik maakte van een of meerdere verlofstelsels zoals vermeld in § 4, dan kan de raad van bestuur, in afwijking van § 2, zijn volledige betrekking vanaf 1 oktober 2009 in aanmerking nemen voor vacantverklaring, maar enkel en alleen als de betrokken directeur daarmee uitdrukkelijk akkoord is. Dat akkoord moet ondubbelzinnig blijken uit een document dat door de betrokken directeur voor akkoord ondertekend wordt.

Als een vastbenoemde directeur op 1 september 2009 slechts gedurende de twee voorgaande volledige schooljaren ononderbroken afwezig was omdat hij gebruik maakte van een of meerdere verlofstelsels zoals vermeld in § 4 en hij ook gedurende het volledige schooljaar 2009-2010 ononderbroken gebruikt maakt van dit verlofstelsel, dan kan de raad van bestuur, in afwijking van § 2, zijn volledige betrekking vanaf 1 september 2010 in aanmerking nemen voor vacantverklaring, maar enkel en alleen als de betrokken directeur daarmee uitdrukkelijk akkoord is. Dat akkoord moet ondubbelzinnig blijken uit een document dat door de betrokken directeur voor akkoord ondertekend wordt.

Als een directeur op 1 september 2009 slechts gedurende het volledige voorgaande schooljaar ononderbroken afwezig was omdat hij gebruik maakte van een of meerdere verlofstelsels zoals vermeld in § 4 en hij ook gedurende de volledige schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 ononderbroken gebruikt maakt van dit verlofstelsel, dan kan de raad van bestuur, in afwijking van § 2, zijn volledige betrekking in aanmerking nemen voor vacantverklaring vanaf 1 september 2011 maar enkel en alleen als de betrokken directeur daarmee uitdrukkelijk akkoord is. Dat akkoord moet ondubbelzinnig blijken uit een document dat door de betrokken directeur voor akkoord ondertekend wordt.

§ 4. De in § 1 bedoelde verlofstelsels zijn :
a) verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1998 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast met een opdracht waarvoor ze niet vastbenoemd zijn;
b) verlof voor het uitoefenen van een mandaat dat toegekend wordt aan de algemeen directeur of coördinerend directeur vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs;
c) verlof wegens bijzondere opdracht zoals bepaald in artikel 77 quater van dit decreet;
d) verlof wegens opdracht zoals bepaald in artikel 77 quater van dit decreet;
e) verlof voor vakbondsopdrachten zoals bepaald in artikel 29 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;
f) verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1995 betreffende het verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet van een lid van een Gemeenschaps- of Gewestregering, van een lid van de federale regering of van een gewestelijk staatssecretaris, en bij een secretariaat, de cel algemene beleidscoördinatie en een cel algemeen beleid bij een lid van de federale regering door personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding;
g) verlof erkende politieke groepen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1991betreffende het verlof dat aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra wordt verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen van de Staat en van de Gemeenschappen en of de Gewesten erkende politieke groepen, respectievelijk ten behoeve van de voorzitters van die groepen;
h) politiek verlof zoals bepaald in artikel 29 tot en met artikel 36bis van het decreet van 28 april 1993 betreffende het onderwijs IV;
i) verlof toegekend aan personeelsleden die ter beschikking van de koning worden gesteld zoals bepaald in artikel 39 van het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor het kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;
j) terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden vermeld in de artikelen 13 en 14 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel,
van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen.

§ 5. De directeur wiens betrekking in toepassing van § 2 of § 3 vacant werd verklaard, blijft na de vacantverklaring van die betrekking in de administratieve en geldelijke toestand die verbonden is aan zijn verlof of terbeschikkingstelling.

Op het ogenblik dat de betrokken directeur geen gebruik meer maakt van de in § 4 bedoelde verlofstelsels, wordt hij ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking, tenzij de betrekking waarvan hij titularis was nog niet werd ingenomen door een andere vastbenoemde titularis. In dat geval wordt hij opnieuw titularis van de betrokken betrekking. ».

Artikel VIII.13. (01/09/2009- ...)

In artikel 50 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° een § 1bis wordt ingevoegd, die luidt als volgt :
« § 1bis. Om tegemoet te komen aan een tekort op de arbeidsmarkt kan de raad van bestuur na de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 23, f), een definitief gepensioneerde waarnemend aanstellen in een betrekking in een selectie- of bevorderingsambt bedoeld in § 1, 1°, 2° en 4°. Deze aanstelling gebeurt met behoud van de toepassing van de bepalingen van dit decreet. Het personeelslid kan niet tot de proeftijd worden toegelaten of vast benoemd worden in deze betrekking. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden. »;

2° in § 4 worden de woorden « - volgens artikel 23, a, b, c, d, f, h en k; » vervangen door de woorden « - volgens artikel 23, a, b, c, d, f, h en k. Als de aanstelling gebeurt op grond van § 1bis geldt artikel 23, f, niet; ».

Artikel VIII.14. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 52bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 52bis

Een personeelslid dat een waarnemende aanstelling heeft in een selectie- of bevorderingsambt kan, zonder opzegging, om dringende redenen worden ontslagen.

Onder dringende redenen wordt verstaan de ernstige tekortkoming die het voortduren van de waarnemende aanstelling onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Ontslag om dringende redenen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel kan niet meer worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de raad van bestuur.

Alleen de dringende redenen waarvan kennis is gegeven bij een ter post aangetekende brief, verzonden binnen drie werkdagen na het ontslag, kunnen worden aangewend ter rechtvaardiging van het ontslag. Het ontslag om dringende redenen wordt gegeven door de raad van bestuur of door de afgevaardigd bestuurder voor het personeelslid aangesteld in het vormingscentrum of de pedagogische begeleidingsdienst.

Het personeelslid kan binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van het ontslag om dringende redenen bij een ter post aangetekende brief beroep aantekenen bij de in artikel 71 bedoelde kamer van beroep. Het aantekenen van beroep schort het ontslag op. Bij ontvangst van het ontslag tijdens een periode van ten minste zeven opeenvolgende vakantiedagen, wordt voornoemde periode van vijf kalenderdagen verlengd met de duur van de vakantieperiode. De raad van bestuur kan het personeelslid tijdens voormelde beroepsprocedure preventief schorsen volgens artikel 59. Deze preventieve schorsing beslaat de periode vanaf het ogenblik dat de beslissing aan het betrokken personeelslid wordt meegedeeld en tot de beroepsprocedure is beëindigd, met dien verstande dat de periode alleszins nooit langer kan zijn dan de oorspronkelijke waarnemende aanstelling waarop het ontslag betrekking heeft.

Het ontslag om dringende redenen is definitief ofwel na het verstrijken van de beroepstermijn, ofwel nadat de kamer van beroep een definitieve beslissing heeft genomen.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen van de beroepsprocedure en waarborgt de rechten van verdediging van de betrokken personeelsleden. De kamer van beroep doet in laatste aanleg uitspraak over het beroep. »

Artikel VIII.15. (01/09/2009- ...)

In artikel 55, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998, 18 mei 1999, 14 februari 2003 en 22 juni 2007, worden de woorden « vermeld in artikel 97 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs » geschrapt.

Artikel VIII.16. (01/06/2009- ...)

In hetzelfde decreet worden aan het opschrift van hoofdstuk VI de woorden « , bij de overheveling van een vestigingsplaats of een filiaal en bij de samensmelting van filialen » toegevoegd.

Artikel VIII.17. (01/06/2009- ...)

In artikel 56 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 15 juli 1997 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 14 februari 2003, 10 juli 2003 en 15 juni 2007, wordt § 5 vervangen door wat volgt :

« § 5. De personeelsleden die voor de overname recht hadden op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, zoals bedoeld in artikel 21, § 3, of 21bis, § 3, van dit decreet, of in artikelen 23, § 3, of 23bis, § 3, van het decreet Rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs behouden dit recht na de overname. »

Artikel VIII.18. (01/06/2009- ...)

In hoofdstuk VI van hetzelfde decreet wordt een artikel 56/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 56/1

§ 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder :
1° overheveling van een vestigingsplaats :
a) in het basisonderwijs : een herstructurering zoals vermeld in artikel 3, 22°, van het decreet van 25 februari 1997 basisonderwijs, waarbij een school een vestigingsplaats, zijnde een gedeelte van een school, zoals vermeld in artikel 3, 56°, van hetzelfde decreet, afschaft en een andere school tegelijkertijd op dezelfde locatie een vestigingsplaats opricht;
b) in het voltijds gewoon secundair onderwijs : de overheveling van een vestigingsplaats, zoals vermeld in artikel 45, § 2, 4°, van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs;
c) in het volwassenenonderwijs : de overheveling van het geheel van het onderwijsaanbod georganiseerd in een vestigingsplaats zoals vermeld in artikel 2, 33°, 40° en 44°, en artikel 65 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;
2° overheveling van een filiaal : de overheveling van een filiaal in het deeltijds kunstonderwijs zoals vermeld in artikel 91, 6° en 8°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II;
3° samensmelting : de samensmelting van filialen in het deeltijds kunstonderwijs zoals vermeld in artikel 91, 6° en 9°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II.

§ 2. Wanneer één van de volgende situaties zich voordoet, stellen de betrokken inrichtende machten, en in het deeltijds kunstonderwijs ook de andere instanties die bij de organisatie van het filiaal betrokken zijn, ten behoeve van de situatie van het personeel een schriftelijke overeenkomst op :
1° de overheveling van een vestigingsplaats of een filiaal naar een instelling van een andere inrichtende macht;
2° de samensmelting tot een nieuwe instelling van een andere inrichtende macht.

De overeenkomst houdt minstens rekening met :
1° de personeelsleden die in de vestigingsplaats of het filiaal tewerkgesteld zijn in het schooljaar voorafgaand aan de overheveling of de samensmelting, en met de omvang van die tewerkstelling;
2° de omvang van de omkadering die bij de overheveling of de samensmelting betrokken is.

In het volwassenenonderwijs is de schriftelijke overeenkomst niet vereist als er bij de overheveling geen leraarsuren worden overgedragen. Als echter bij een overheveling zonder leraarsuren toch een schriftelijke overeenkomst afgesloten wordt, is alleen § 3 van toepassing.

§ 3. Als de overeenkomst vermeld in § 2 erin voorziet dat de overheveling of de samensmelting gepaard gaat met een overname van personeelsleden, verkrijgen deze personeelsleden mits hun toestemming de hoedanigheid van personeelslid van de inrichtende macht waartoe de vestigingsplaats of het filiaal na de overheveling behoort of waartoe de nieuwe instelling na de samensmelting behoort, ten belope van de opdracht waarvoor ze bij die inrichtende macht tewerkgesteld worden. Deze personeelsleden gaan, al naargelang ze vastbenoemd of tijdelijk aangesteld zijn, over als vastbenoemde of tijdelijk aangestelde personeelsleden. De personeelsleden die voor de overheveling of de samensmelting recht hadden op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, zoals bedoeld in artikel 21, § 3, en artikel 21bis, § 3, van dit decreet of in artikel 23, § 3, en artikel 23bis, § 3, van het decreet Rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, behouden dit recht na de overheveling of de samensmelting.

De diensten die het personeelslid volgens de bepalingen van dit decreet of volgens de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs gepresteerd heeft in een ambt, betrekking, opleiding, module, vak of specialiteit bij de inrichtende macht waartoe de vestigingsplaats of het filiaal voor de overheveling of voor de samensmelting behoorde, worden geacht ook gepresteerd te zijn in hetzelfde ambt, dezelfde betrekking, dezelfde opleiding, dezelfde module, hetzelfde vak of dezelfde specialiteit bij de inrichtende macht waartoe de vestigingsplaats of het filiaal na de overheveling of de nieuwe instelling na de samensmelting behoort.

Een kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling, die geldt bij de inrichtende macht waartoe de vestigingsplaats of het filiaal voor de overheveling of voor de samensmelting behoorde, wordt geacht ook gedaan te zijn bij de inrichtende macht waartoe de vestigingsplaats of het filiaal na de overheveling of de nieuwe instelling na de samensmelting behoort.

§ 4. De raad van bestuur van de scholengroep van de instelling waarnaar een vestigingsplaats of een filiaal overgeheveld wordt zoals vermeld in § 2, deelt in afwijking van artikel 28, § 2 en § 3, of artikel 28bis, § 2, in het schooljaar van de overheveling de vacante betrekkingen in die instelling mee na 1 oktober en vóór 15 oktober. De vacante betrekkingen worden vastgesteld in functie van de toestand op 1 oktober. De vacante betrekkingen in die instelling die al meegedeeld werden vóór 15 mei in functie van de toestand op 15 april hebben geen uitwerking.

§ 5. De raad van bestuur van de scholengroep van een instelling die ontstaat door de samensmelting, vermeld in § 2, deelt in afwijking van artikel 28, § 2 en § 3, van dit decreet, in het schooljaar van de samensmelting de vacante betrekkingen mee na 1 oktober en vóór 15 oktober. De vacante betrekkingen worden vastgesteld in functie van de toestand op 1 oktober. ».

Artikel VIII.19. (01/09/2009- ...)

Artikel 59, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, wordt vervangen door wat volgt :

« De preventieve schorsing is enkel mogelijk indien het belang van het onderwijs of van de dienst dit vereist. De preventieve schorsing is een administratieve maatregel uitgesproken door de raad van bestuur - voor de pedagogische begeleidingsdienst : door de afgevaardigd bestuurder - na advies van het instellingshoofd.

In het geval van een tuchtvordering wordt de preventieve schorsing uitgesproken voor de duur van het tuchtonderzoek en mag ze, behoudens bij een strafrechtelijk onderzoek of strafrechtelijke vervolging voor dezelfde feiten, of in het kader van een beroepsprocedure volgens artikel 71, niet meer dan één jaar bedragen.

De preventieve schorsing kan maximum zes maanden bedragen indien er binnen deze periode geen tuchtvordering wordt ingesteld, behoudens bij een strafrechtelijk onderzoek of een strafrechtelijke vervolging. ».

Artikel VIII.20. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 59ter ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 59ter

§ 1. Met uitzondering van de preventieve schorsing in toepassing van artikel 24, artikel 52bis, artikel 53bis, § 5, en artikel 73undecies, § 4, kan het personeelslid tegen de preventieve schorsing in beroep gaan bij de kamer van beroep, vermeld in artikel 71. Op straffe van verval dient het beroep ingesteld te worden binnen een termijn van twintig kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na het versturen van de ter post aangetekende brief met de kennisgeving van de preventieve schorsing.

Het beroep wordt ingesteld bij beroepsschrift en moet alle middelen bevatten die tegen de preventieve schorsing kunnen worden ingebracht. Daartoe ontvangt het betrokken personeelslid met dezelfde zending als die waarmee hem de preventieve schorsing wordt meegedeeld, een kopie van zijn dossier.

Het personeelslid dat over nieuwe elementen beschikt, kan tegen zijn preventieve schorsing een beroep instellen, van zodra minstens drie maanden verstreken zijn sinds de dag na het versturen van de ter post aangetekende brief met de kennisgeving van de preventieve schorsing.

§ 2. Het beroep schort de preventieve schorsing niet op.

§ 3. Ten aanzien van betwistingen inzake het niet in acht nemen door de raad van bestuur B de afgevaardigd bestuurder voor de leden van de pedagogische begeleidingsdienst B van de bepalingen van artikel 59 of het kennelijk onredelijke karakter van de preventieve schorsing doet de kamer van beroep in laatste aanleg uitspraak. De kamer van beroep beslist bij unanimiteit als de preventieve schorsing gepaard gaat met een tuchtonderzoek en bij gewone meerderheid van stemmen als de preventieve schorsing niet gepaard gaat met een tuchtonderzoek.

§ 4. De Vlaamse Regering kan de nadere regelen van de beroepsprocedure bepalen en waarborgt de rechten van verdediging van de betrokken personeelsleden. »

Artikel VIII.21. (01/09/2009- ...)

In artikel 60bis van hetzelfde decreet wordt in de opsomming na het eerste liggende streepje een liggend streepje ingevoegd dat luidt als volgt :

« - de personeelsleden die toegelaten zijn tot de proeftijd; ».

Artikel VIII.22. (01/09/2009- ...)

In artikel 61, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 13 juli 2001 en 7 juli 2006 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 6° wordt vervangen door wat volgt :
« 6° het ontslag. Naargelang de aard van de redenen waarom een ontslag gegeven wordt, kan de raad van bestuur beslissen dat dit ontslag betrekking heeft op één, meerdere of al haar instellingen; »;

2° een punt 7° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 7° de afzetting. Naargelang de aard van de redenen waarom de afzetting gegeven wordt, kan de raad van bestuur beslissen dat de afzetting betrekking heeft op één, meerdere of al haar instellingen. ».

Artikel VIII.23. (01/09/2009- ...)

In artikel 70, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden « de afdanking uitgezonderd » vervangen door de woorden « met uitzondering van het ontslag of de afzetting ».

Artikel VIII.24. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 77 quater , § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2003 en gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 22 juni 2007, wordt een punt 14° toegevoegd dat luidt als volgt :

« 14° een opdracht in de internationale school Ferney-Voltaire; ».

Artikel VIII.25. (01/09/2009- ...)

In artikel 82 van hetzelfde decreet gewijzigd bij de decreten van 15 juli 1997, 14 februari 2003 en 22 juni 2007, wordt het derde lid vervangen door wat volgt :

« Een overeenkomstig a) en c), ter beschikking gesteld personeelslid kan gedurende twee jaar zijn aanspraken op een selectie- of bevorderingsambt en op bevordering tot een hoger salaris doen gelden. ».

Artikel VIII.26. (01/09/2009- ...)

In artikel 83, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 22 juni 2007, wordt volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 4° wordt geschrapt;

2° een punt 7° en 8° worden toegevoegd, die luiden als volgt :
« 7° die ter beschikking zijn gesteld wegens ziekte en waarvoor er een geschil voor een arbeidsrechtbank lopende is. Dit geschil moet handelen over het niet-erkennen van een afwezigheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte of over de consolidatiedatum;
8° die ter beschikking zijn gesteld wegens ziekte en waarvoor de procedure buitendienstongeval niet is afgesloten. ».

Artikel VIII.27. (01/09/2009- ...)

In artikel 84 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 28 april 1993, worden in punt a) de woorden « artikel 82, eerste lid, b), c), e) en f) » vervangen door de woorden « artikel 82, eerste lid, c), e) en f) ».

Artikel VIII.28. (01/09/2009- ...)

In artikel 88 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2007, wordt punt 3° vervangen door wat volgt :

« 3° het ontslag of de afzetting als gevolg van een tuchtmaatregel volgens artikel 61, 6° of 7°; ».

Artikel VIII.29. (01/09/2009- ...)

In artikel 88bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en vervangen bij het decreet van 13 juli 2007, worden de woorden « wordt ontslagen » vervangen door de woorden « wordt ontslagen of afgezet ».

Artikel VIII.30. (01/10/2000- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 103octies ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 103octies

De salarisschaal, het bekwaamheidsbewijs en de geldelijke anciënniteit die tussen 1 september 1999 en 30 september 2000 conform de op dat ogenblik geldende regelgeving werden toegekend aan een personeelslid dat tijdens voormelde periode in een betrekking in een bepaald ambt aangesteld was, en als het gaat om het ambt van leraar in een bepaald vak of specialiteit, in een centrum voor volwassenenonderwijs, worden voor dat ambt en als het gaat om het ambt van leraar in dat vak of die specialiteit als verworven beschouwd.

Het personeelslid behoudt deze salarisschaal voor het in het eerste lid bedoelde ambt, vak of specialiteit bij een aanstelling in een centrum voor volwassenenonderwijs, het bekwaamheidsbewijs en de geldelijke anciënniteit bij wijze van overgangsmaatregel, tenzij het personeelslid voor dat ambt, dat vak of die specialiteit in een centrum voor volwassenenonderwijs conform de vigerende regelgeving recht heeft op een betere salarisschaal, een beter bekwaamheidsbewijs en een betere geldelijke anciënniteit. »

Artikel VIII.31. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 103novies ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 103novies

§ 1. Een personeelslid dat werd aangesteld op basis van artikel 15 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs kan na 1 september 2009 opnieuw worden aangesteld in een zelfde ambt en voldoet vanaf 1 september 2009 aan de taalvereisten inzake de onderwijstaal zoals bepaald in de artikelen 17bis tot en met 17 quater .

§ 2. Een personeelslid dat de grondige kennis van de tweede taal bewees en werd aangesteld op basis van artikel 15 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs kan na 1 september 2009 opnieuw worden aangesteld in een zelfde ambt en voldoet vanaf 1 september 2009 aan de taalvereisten inzake de onderwijstaal zoals bepaald in artikel 17quinquies.

§ 3. Personeelsleden die tot en met het academiejaar 2009-2010 een diploma behalen van bachelor in het onderwijs voor het lager onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde lerarenopleiding worden geacht aan de voorwaarde van artikel 17quinquies te voldoen voor aanstellingen in basisscholen gelegen in het Vlaamse Gewest in het ambt van onderwijzer. »

Afdeling III. Rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

Artikel VIII.32. (01/09/2009- ...)

In artikel 4, § 5, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006 en gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, worden de woorden « en ontslag » vervangen door de woorden « , ontslag en afzetting ».

Artikel VIII.33. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet worden in artikel 19, § 1, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 15 juni 2007 en 22 juni 2007, volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « of van artikel 56, 9° » worden vervangen door de woorden « of van artikel 106, § 1, 1°, a), b) en d) »;

2° het punt 2° wordt vervangen door wat volgt :
« 2° voldoet aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 19bis tot en met 19quinquies ; ».

Artikel VIII.34. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet worden de artikelen 19bis, 19ter, 19 quater , 19quinquies en 19sexies ingevoegd, die luiden als volgt :

« Artikel 19bis

Een personeelslid waarvan de aanwerving steunt op een bekwaamheidsbewijs, behaald aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling of op een bekwaamheidsbewijs dat behaald is in de onderwijstaal, voldoet aan de taalvereisten voor de onderwijstaal.

Artikel 19ter

§ 1. Een personeelslid dat niet in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs bedoeld in artikel 19bis, moet met betrekking tot de taalvereisten voor de onderwijstaal voldoen aan de bepalingen van dit artikel.

§ 2. Een personeelslid dat behoort tot het bestuurs- en onderwijzend personeel of tot een pedagogische begeleidingsdienst moet de onderwijstaal minstens beheersen op niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

§ 3. Een personeelslid dat behoort tot een andere personeelscategorie dan deze bedoeld in § 2 moet de onderwijstaal minstens beheersen op niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

§ 4. In afwijking van § 2 moet een personeelslid dat aangesteld wordt in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en dat uitsluitend één of meer levende vreemde talen of kunstvakken onderwijst, de onderwijstaal minstens beheersen op niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

In afwijking van het eerste lid moet een personeelslid dat een taal onderwijst in de opleidingen Arabis ch richtgraad 1 en 2, Chinees richtgraad 1 en 2, Grieks richtgraad 1 en 2, Japans richtgraad 1 en 2, Pools richtgraad 1 en 2, Russisch richtgraad 1 en 2 en Turks richtgraad 1 en 2 in het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 de onderwijstaal minstens beheersen op niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Artikel 19 quater

Indien de bestuurstaal niet dezelfde taal is als de onderwijstaal, moet het personeelslid dat behoort tot een selectie- of bevorderingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel, tot een pedagogische begeleidingsdienst, tot het ambt van administratief medewerker of een ambt van het administratief personeel de bestuurstaal beheersen op niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Indien de bestuurstaal niet dezelfde taal is als de onderwijstaal, moet het personeelslid dat niet bedoeld is in het eerste lid de bestuurstaal beheersen op niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Artikel 19quinquies

Een personeelslid dat de wettelijk of decretaal verplichte tweede taal onderwijst, moet deze taal minstens beheersen op niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden op het vlak van lezen en schrijven, en op niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden op het vlak van luisteren en spreken.

Artikel 19sexies

§ 1. Het personeelslid bewijst de in artikel 19ter tot en met artikel 19quinquies vereiste taalkennis :
1° aan de hand van alle studiebewijzen van door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs die het door voormelde artikelen vereiste niveau van taalkennis aantonen;
2° of aan de hand van alle studiebewijzen die gelijkwaardig zijn met de in 1° vermelde studiebewijzen en die het door voormelde artikelen vereiste niveau van taalkennis aantonen;
3° of aan de hand van een getuigschrift dat hij heeft behaald bij een bij besluit van de Vlaamse Regering ingerichte examencommissie.

§ 2. Indien een inrichtende macht moeilijkheden ondervindt om een kandidaat aan te werven die de vereiste taalbekwaamheid bezit, kan ze een kandidaat aanwerven die niet over de vereiste taalbekwaamheid beschikt. Op aanvraag kent de minister bevoegd voor onderwijs aan deze kandidaat een tijdelijke afwijking toe die geldt voor een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van de eerste aanstelling in een ambt in een personeelscategorie bedoeld in de artikelen 19ter tot en met 19quinquies.

Tijdens voormelde periode van 3 jaar komt het personeelslid dat voormelde afwijking heeft gekregen, niet in aanmerking voor een vaste benoeming, tenzij het personeelslid voor het einde van deze periode aan de voorwaarden inzake taalvereisten, bedoeld in artikel 19ter tot en met 19quinquies, voldoet. ».

Artikel VIII.35. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 21, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994, 14 juli 1998, 18 mei 1999, 14 februari 2003, 7 juli 2006 en 13 juli 2007, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Om tegemoet te komen aan een tekort op de arbeidsmarkt, kan de Vlaamse Regering de voorwaarden bepalen waaronder een definitief gepensioneerde na de leeftijdsgrens bedoeld onder g) als tijdelijk personeelslid in een wervingsambt kan worden aangesteld. Deze aanstelling gebeurt met behoud van de toepassing van de bepalingen van dit decreet. Het personeelslid wordt aangesteld voor een bepaalde duur en verwerft geen recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. »

Artikel VIII.36. (01/09/2009- ...)

artikel 23 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003, 10 juli 2003, 15 juli 2005, 15 juni 2007, 13 juli 2007 en 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 7bis wordt punt 1° vervangen door wat volgt :
« 1° dat wordt ontslagen of afgezet volgens artikel 64, 6° of 7°, kan de diensten die het vóór het ontslag of de afzetting presteerde in alle instellingen van de betrokken inrichtende macht die niet behoren tot een scholengemeenschap of in alle centra van de betrokken inrichtende macht in het ambt waarin het werd ontslagen of afgezet, niet meer in aanmerking nemen voor de berekening van de anciënniteit zoals bedoeld in § 3 en § 4 van dit artikel; »;

2° in § 7ter worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) in de inleidende zin wordt het woord « ontslagen » vervangen door de woorden « ontslagen of afgezet »;
b) punt 1° wordt vervangen door wat volgt :
« 1° volgens artikel 64, 6° of 7°, kan de diensten die het vóór het ontslag of de afzetting presteerde in alle instellingen van de betrokken inrichtende macht die niet behoren tot een scholengemeenschap of in alle centra van de betrokken inrichtende macht in het ambt waarin het werd ontslagen of afgezet, niet meer in aanmerking nemen voor de berekening van de anciënniteit zoals bedoeld in § 3 en § 4 van dit artikel; »;

3° in § 7 quater worden de woorden « of artikel 64, 6° » vervangen door de woorden « of na een ontslag of afzetting volgens artikel 64, 6° of 7° » en worden de woorden « vóór het ontslag » vervangen door de woorden « vóór het ontslag of de afzetting ».

Artikel VIII.37. (01/09/2009- ...)

In artikel 23bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003, 10 juli 2003, 2 april 2004, 15 juli 2005, 13 juli 2007 en 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 7bis wordt punt 1° vervangen door wat volgt :
« 1° dat wordt ontslagen of afgezet volgens artikel 64, 6° of 7°, of volgens artikel 61, 6° of 7°, van het decreet Rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs, kan de diensten die het vóór het ontslag of de afzetting presteerde in alle instellingen van de scholengemeenschap in het ambt waarin het werd ontslagen of afgezet, niet meer in aanmerking nemen voor de berekening van de anciënniteit zoals bedoeld in § 3 en § 4 van dit artikel; »;

2° in § 7ter worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) in de inleidende zin wordt het woord « ontslagen » vervangen door de woorden « ontslagen of afgezet »;
b) punt 1° wordt vervangen door wat volgt :
« 1° volgens artikel 64, 6° of 7°, of volgens artikel 61, 6° of 7°, van het decreet Rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs, kan de diensten die het vóór het ontslag of de afzetting presteerde in alle instellingen van de scholengemeenschap in het ambt waarin het werd ontslagen of afgezet, niet meer in aanmerking nemen voor de berekening van de anciënniteit zoals bedoeld in § 3 en § 4 van dit artikel; »;

3° in § 7 quater worden de woorden « of artikel 64, 6° » vervangen door de woorden « of na een ontslag of afzetting volgens artikel 64, 6° of 7° » en worden de woorden « vóór het ontslag » vervangen door de woorden « vóór het ontslag of de afzetting ».

Artikel VIII.38. (01/09/2009- ...)

In artikel 25 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2007, wordt tussen het vierde en het vijfde lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Het ontslag om dringende redenen is definitief ofwel na het verstrijken van de beroepstermijn, ofwel nadat de kamer van beroep een definitieve beslissing heeft genomen. »

Artikel VIII.39. (01/04/2009- ...)

In artikel 34 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt een § 3 ingevoegd, die luidt als volgt :

« § 3. In het kleuteronderwijs komt een betrekking in het ambt van kinderverzorger die wordt ingericht op basis van herberekende lestijden, volgens artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, niet in aanmerking voor vacantverklaring of voor een benoeming in vast verband. In deze betrekking kan ook geen mutatie of een nieuwe affectatie plaatsvinden. ».

Artikel VIII.40. (01/09/2009- ...)

Artikel 36ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en gewijzigd door het decreet van 10 juli 2003, wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 36ter

§ 1. De personeelscategorie ondersteunend personeel bestaat uit de wervingsambten die door de Vlaamse Regering worden vastgelegd.

§ 2. De ambten bedoeld in § 1 kunnen via voltijdse of halftijdse betrekkingen worden ingevuld. Een halftijdse betrekking wordt steeds toegekend aan één personeelslid. Een voltijdse betrekking wordt toegekend hetzij aan één personeelslid, hetzij aan twee personeelsleden die elk met een halftijdse betrekking worden belast. »

Artikel VIII.41. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 39bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 39bis

§ 1. Dit artikel is van toepassing op een vastbenoemde directeur die titularis is van een volledige betrekking en die gedurende minstens drie opeenvolgende schooljaren voor zijn volledige betrekking gebruik maakt van één of meerdere verlofstelsels zoals vermeld in § 4.

§ 2. Als een vastbenoemde directeur vanaf 1 september 2009 gebruik maakt van een verlofstelsel zoals vermeld in § 4, dan moet de inrichtende macht vóór de aanvang van dat verlofstelsel aan de vastbenoemde directeur meedelen of zij de volledige betrekking waarvan hij titularis is, in de loop van zijn verlof al dan niet als een vacante betrekking zal beschouwen en, desgevallend, na welke tijdsspanne dat zal gebeuren.

Deze mededeling moet schriftelijk gebeuren en minstens voor kennisneming ondertekend worden door de betrokken directeur. Als de betrokken directeur weigert voor kennisname te tekenen, bezorgt de inrichtende macht haar beslissing aan de directeur met een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft vanaf de dag van verzending.

Bij gebrek aan dergelijke schriftelijke mededeling kan de inrichtende macht de betrekking niet als een vacante betrekking beschouwen. Deze door de betrokken directeur voor kennisgeving ondertekende mededeling kan niet meer gewijzigd worden, tenzij na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de betrokken directeur. Als deze schriftelijke mededeling niet is gedaan, kan de inrichtende macht de volledige betrekking maar als een vacante betrekking beschouwen mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de vastbenoemde directeur.

De vacantverklaring bedoeld in het eerste lid kan slechts plaatsvinden als de betrokken directeur voor een periode van minstens drie opeenvolgende schooljaren afwezig is geweest omwille van een of meerdere verlofstelsels zoals vermeld in § 4. Om de duur van de betrokken periode te bepalen, wordt alleen rekening gehouden met ononderbroken perioden van afwezigheid vanaf 1 september 2009.

§ 3. Als een vastbenoemde directeur op 1 september 2009 minstens gedurende de drie voorgaande volledige schooljaren ononderbroken afwezig was omdat hij gebruik maakte van een of meerdere verlofstelsels zoals vermeld in § 4, dan kan de inrichtende macht, in afwijking van § 2, zijn volledige betrekking vanaf 1 oktober 2009 als een vacante betrekking beschouwen, maar enkel en alleen als de betrokken directeur daarmee uitdrukkelijk akkoord is. Dat akkoord moet ondubbelzinnig blijken uit een document dat door de betrokken directeur voor akkoord ondertekend wordt.

Als een vastbenoemde directeur op 1 september 2009 slechts gedurende de twee voorgaande volledige schooljaren ononderbroken afwezig was omdat hij gebruik maakte van een of meerdere verlofstelsels zoals vermeld in § 4 en hij ook gedurende het volledige schooljaar 2009-2010 ononderbroken gebruikt maakt van dit verlofstelsel, dan kan de inrichtende macht, in afwijking van § 2, zijn volledige betrekking vanaf 1 september 2010 als een vacante betrekking beschouwen, maar enkel en alleen als de betrokken directeur daarmee uitdrukkelijk akkoord is. Dat akkoord moet ondubbelzinnig blijken uit een document dat door de betrokken directeur voor akkoord ondertekend wordt.

Als een directeur op 1 september 2009 slechts gedurende het volledige voorgaande schooljaar ononderbroken afwezig was omdat hij gebruik maakte van een of meerdere verlofstelsels zoals vermeld in § 4 en hij ook gedurende de volledige schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 ononderbroken gebruikt maakt van dit verlofstelsel, dan kan de inrichtende macht, in afwijking van § 2, zijn volledige betrekking als een vacante betrekking beschouwen vanaf 1 september 2011 maar enkel en alleen als de betrokken directeur daarmee uitdrukkelijk akkoord is. Dat akkoord moet ondubbelzinnig blijken uit een document dat door de betrokken directeur voor akkoord ondertekend wordt.

§ 4. De in § 1 bedoelde verlofstelsels zijn :
a) verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1998 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde vastbenoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast met een opdracht waarvoor ze niet vastbenoemd zijn;
b) verlof voor het uitoefenen van een mandaat dat toegekend wordt aan de algemeen directeur of coördinerend directeur vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van directeur, algemeen directeur en coördinerend directeur in het niet-tertiair onderwijs;
c) verlof wegens bijzondere opdracht zoals bepaald in artikel 51 quater van dit decreet;
d) verlof wegens opdracht zoals bepaald in artikel artikel 51 quater van dit decreet;
e) verlof voor vakbondsopdrachten zoals bepaald in artikel 53 van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs of zoals bepaald in het koninklijk besluit van 16 december 1981 betreffende het syndicaal verlof in het gesubsidieerd onderwijs;
f) verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1995 betreffende het verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet van een lid van een gemeenschaps- of gewestregering, van een lid van de federale regering of van een gewestelijk staatssecretaris, en bij een secretariaat, de cel algemene beleidscoördinatie en een cel algemeen beleid bij een lid van de federale regering door personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding;
g) verlof erkende politieke groepen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1991betreffende het verlof dat aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra wordt verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen van de Staat en van de Gemeenschappen en of de Gewesten erkende politieke groepen, respectievelijk ten behoeve van de voorzitters van die groepen;
h) politiek verlof zoals bepaald in artikel 29 tot en met artikel 36bis van het decreet van 28 april 1993 betreffende het onderwijs IV;
i) terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden zoals bepaald in het koninklijk besluit nr. 76 van 20 juli 1982 betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs.

§ 5. De directeur wiens betrekking in toepassing van § 2 of § 3 vacant werd verklaard, blijft na de vacantverklaring van die betrekking in de administratieve en geldelijke toestand die verbonden is aan zijn verlof of terbeschikkingstelling.

Op het ogenblik dat de betrokken directeur geen gebruik meer maakt van de in § 4 bedoelde verlofstelsels, wordt hij ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking, tenzij de betrekking waarvan hij titularis was nog niet werd ingenomen door een andere vastbenoemde titularis. In dat geval wordt hij opnieuw titularis van de betrokken betrekking. ».

Artikel VIII.42. (01/09/2009- ...)

In artikel 42 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° er wordt een § 1bis ingevoegd, die luidt als volgt :
« § 1bis. Om tegemoet te komen aan een tekort op de arbeidsmarkt, kan de inrichtende macht een definitief gepensioneerde na de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 21, § 1, g), tijdelijk aanstellen in een betrekking in een selectie- of bevorderingsambt bedoeld in § 1, a), b) en d). Deze aanstelling gebeurt met behoud van de toepassing van de bepalingen van dit decreet. Het personeelslid kan niet vast benoemd worden in deze betrekking. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden. »;

2° aan § 4, eerste lid, wordt de volgende zin toegevoegd :
« Als de aanstelling gebeurt op grond van § 1bis geldt artikel 21, § 1, g ), niet. »;

3° een paragraaf 6 wordt toegevoegd, die luidt als volgt :
« § 6. Een personeelslid dat tijdelijk is aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt kan, zonder opzegging, om dringende redenen worden ontslagen.

Onder dringende redenen wordt verstaan de ernstige tekortkoming die het voortduren van de tijdelijke aanstelling onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Ontslag om dringende redenen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel kan niet meer worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de inrichtende macht.

Alleen de dringende redenen waarvan kennis is gegeven bij een ter post aangetekende brief, verzonden binnen drie werkdagen na het ontslag, kunnen worden aangewend ter rechtvaardiging van het ontslag. Het ontslag om dringende redenen wordt gegeven door de inrichtende macht.

Het personeelslid kan binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van het ontslag om dringende redenen bij een ter post aangetekende brief beroep aantekenen bij de in artikel 69 bedoelde kamer van beroep. Het aantekenen van beroep schort het ontslag op. Bij ontvangst van het ontslag tijdens een periode van ten minste zeven opeenvolgende vakantiedagen, wordt voornoemde periode van vijf kalenderdagen verlengd met de duur van de vakantieperiode. De inrichtende macht kan het personeelslid tijdens voormelde beroepsprocedure preventief schorsen volgens artikel 67. Deze preventieve schorsing beslaat de periode vanaf het ogenblik dat de beslissing aan het betrokken personeelslid wordt meegedeeld en tot de beroepsprocedure is beëindigd, met dien verstande dat de periode alleszins nooit langer kan zijn dan de oorspronkelijke tijdelijke aanstelling waarop het ontslag betrekking heeft.

Het ontslag om dringende redenen is definitief ofwel na het verstrijken van de beroepstermijn, ofwel nadat de kamer van beroep een definitieve beslissing heeft genomen.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen van de beroepsprocedure en waarborgt de rechten van verdediging van de betrokken personeelsleden. De kamer van beroep doet in laatste aanleg uitspraak over het beroep. ».

Artikel VIII.43. (01/09/2009- ...)

In artikel 44, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998, 18 mei 1999, 14 februari 2003 en 22 juni 2007, worden de woorden « vermeld in artikel 97 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs » geschrapt.

Artikel VIII.44. (01/09/2009- ...)

Aan artikel 51 quater § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2003 en gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 22 juni 2007, wordt een punt 14° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 14° een opdracht in de internationale school Ferney-Voltaire. ».

Artikel VIII.45. (01/09/2009- ...)

In artikel 56 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 1997, 14 februari 2003 en 22 juni 2007, worden het tweede en derde lid vervangen door wat volgt :

« In afwachting dat de Vlaamse Regering de hiervoor bedoelde voorwaarden vastlegt, blijven de op het ogenblik van het van kracht worden van dit decreet geldende wettelijke of reglementaire bepalingen van toepassing.

Een overeenkomstig a) en c) ter beschikking gesteld personeelslid kan gedurende twee jaar zijn aanspraken op een selectie- of bevorderingsambt en op een bevordering toe een hoger salaris doen gelden. »

Artikel VIII.46. (01/09/2009- ...)

In artikel 57, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 22 juni 2007, worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° punt 4° wordt geschrapt;

2° een punt 7° en 8° worden toegevoegd, die luiden als volgt :
« 7° die ter beschikking zijn gesteld wegens ziekte en waarvoor er een geschil voor een arbeidsrechtbank lopende is. Dit geschil moet handelen over het niet-erkennen van een afwezigheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte of over de consolidatiedatum;
8° die ter beschikking zijn gesteld wegens ziekte en waarvoor de procedure buitendienstongeval niet is afgesloten. »

Artikel VIII.47. (01/09/2009- ...)

In artikel 58 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 28 april 1993, worden in punt a) de woorden « artikel 56, eerste lid, b), c) en f) » vervangen door de woorden « artikel 56, eerste lid, c) en f) ».

Artikel VIII.48. (01/09/2009- ...)

In artikel 61 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2007, worden de woorden « wordt ontslagen » vervangen door de woorden « wordt ontslagen of afgezet ».

Artikel VIII.49. (01/09/2009- ...)

In artikel 62 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, wordt punt 3° vervangen door wat volgt :

« 3° het ontslag of de afzetting als gevolg van een tuchtmaatregel volgens artikel 64, 6° of 7°; »

Artikel VIII.50. (01/09/2009- ...)

In artikel 62bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2007, worden de woorden « wordt ontslagen » vervangen door de woorden « wordt ontslagen of afgezet ».

Artikel VIII.51. (01/09/2009- ...)

In artikel 64, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 13 juli 2007, 7 juli 2006 en 13 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 6° worden de woorden « al haar instellingen » vervangen door de woorden « al haar instellingen of centra »;

2° een punt 7° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 7° de afzetting. Naargelang de aard van de redenen waarom tot afzetting wordt overgegaan, kan de inrichtende macht beslissen dat de afzetting betrekking heeft op één, meerdere of al haar instellingen of centra. ».

Artikel VIII.52. (01/09/2009- ...)

Artikel 67 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 67

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen inzake de preventieve schorsing. Deze preventieve schorsing is enkel mogelijk tijdens de behandeling van een tuchtvordering indien het belang van de dienst dit vereist.

De preventieve schorsing is een bewarende maatregel uitgesproken door de inrichtende macht voor de duur van het tuchtonderzoek en mag, behoudens bij een strafrechtelijk onderzoek of strafrechtelijke vervolging voor dezelfde feiten, of in het kader van een beroepsprocedure volgens artikel 69, § 2, niet meer dan één jaar bedragen.

Het hiervoor bedoelde besluit waarborgt de rechten van verdediging. »

Artikel VIII.53. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 67bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 67bis

§ 1. Met uitzondering van de preventieve schorsing in toepassing van artikel 25 en artikel 42, § 6, kan het personeelslid tegen de preventieve schorsing in beroep gaan bij de bevoegde kamer van beroep, vermeld in artikel 69. Op straffe van verval dient het beroep ingesteld te worden binnen een termijn van twintig kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na het versturen van de ter post aangetekende brief met de kennisgeving van de preventieve schorsing.

Het beroep wordt ingesteld bij beroepsschrift en moet alle middelen bevatten die tegen de preventieve schorsing kunnen worden ingebracht. Daartoe ontvangt het betrokken personeelslid met dezelfde zending als die waarmee hem de preventieve schorsing wordt meegedeeld, een kopie van zijn dossier.

Het personeelslid dat over nieuwe elementen beschikt, kan tegen zijn preventieve schorsing een beroep instellen, van zodra minstens drie maanden verstreken zijn sinds de dag na het versturen van de ter post aangetekende brief met de kennisgeving van de preventieve schorsing.

§ 2. Het beroep schort de preventieve schorsing niet op.

§ 3. Ten aanzien van betwistingen inzake het niet in acht nemen door de inrichtende macht van de bepalingen van artikel 67 of het kennelijk onredelijke karakter van de preventieve schorsing doet de bevoegde kamer van beroep in laatste aanleg uitspraak. De kamer van beroep beslist bij unanimiteit.

§ 4. De Vlaamse Regering kan de nadere regelen van de beroepsprocedure bepalen en waarborgt de rechten van verdediging van de betrokken personeelsleden. »

Artikel VIII.54. (01/09/2009- ...)

In artikel 73, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden « de afdanking uitgezonderd » vervangen door de woorden « het ontslag en de afzetting uitgezonderd ».

Artikel VIII.55. (01/06/2009- ...)

In hetzelfde decreet worden aan het opschrift van titel II, hoofdstuk X, de woorden « , bij de overheveling van een vestigingsplaats of een filiaal en bij de samensmelting van filialen » toegevoegd.

Artikel VIII.56. (01/06/2009- ...)

Aan artikel 74 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 15 juli 1997 en gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 15 juni 2007, wordt een § 5 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 5. De personeelsleden die voor de overname recht hadden op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, zoals bedoeld in artikel 23, § 3, of 23bis, § 3, van dit decreet, of in artikel 21, § 3, of 21bis, § 3, van het decreet Rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs behouden dit recht na de overname. ».

Artikel VIII.57. (01/06/2009- ...)

In hoofdstuk X van hetzelfde decreet wordt een artikel 74bis 1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 74bis 1

§ 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder :
1° overheveling van een vestigingsplaats :
a) in het basisonderwijs : een herstructurering zoals vermeld in artikel 3, 22°, van het decreet van 25 februari 1997 basisonderwijs, waarbij een school een vestigingsplaats, zijnde een gedeelte van een school, zoals vermeld in artikel 3, 56°, van hetzelfde decreet, afschaft en een andere school tegelijkertijd op dezelfde locatie een vestigingsplaats opricht;
b) in het voltijds gewoon secundair onderwijs : de overheveling van een vestigingsplaats, zoals vermeld in artikel 45, § 2, 4°, van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs;
c) in het volwassenenonderwijs : de overheveling van het geheel van het onderwijsaanbod georganiseerd in een vestigingsplaats zoals vermeld in artikel 2, 33°, 40° en 44°, en artikel 65 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;
2° overheveling van een filiaal : de overheveling van een filiaal in het deeltijds kunstonderwijs zoals vermeld in artikel 91, 6° en 8°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II;
3° samensmelting : de samensmelting van filialen in het deeltijds kunstonderwijs zoals vermeld in artikel 91, 6° en 9°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II.

§ 2. Wanneer één van de volgende situaties zich voordoet, stellen de betrokken inrichtende machten, en in het deeltijds kunstonderwijs ook de andere instanties die bij de organisatie van het filiaal betrokken zijn, ten behoeve van de situatie van het personeel een schriftelijke overeenkomst op :
1° de overheveling van een vestigingsplaats of een filiaal naar een instelling van een andere inrichtende macht;
2° de samensmelting tot een nieuwe instelling van een andere inrichtende macht.

De overeenkomst houdt minstens rekening met :
1° de personeelsleden die in de vestigingsplaats of het filiaal tewerkgesteld zijn in het schooljaar voorafgaand aan de overheveling of de samensmelting, en met de omvang van die tewerkstelling;
2° de omvang van de omkadering die bij de overheveling of de samensmelting betrokken is.

In het volwassenenonderwijs is de schriftelijke overeenkomst niet vereist als er bij de overheveling geen leraarsuren worden overgedragen. Als echter bij een overheveling zonder leraarsuren toch een schriftelijke overeenkomst afgesloten wordt, is alleen § 3 van toepassing.

§ 3. Als de overeenkomst vermeld in § 2, erin voorziet dat de overheveling of de samensmelting gepaard gaat met een overname van personeelsleden, verkrijgen deze personeelsleden mits hun toestemming de hoedanigheid van personeelslid van de inrichtende macht waartoe de vestigingsplaats of het filiaal na de overheveling behoort of waartoe de nieuwe instelling na de samensmelting van filialen behoort, ten belope van de opdracht waarvoor ze bij die inrichtende macht tewerkgesteld worden. Deze personeelsleden gaan, al naargelang ze vastbenoemd of tijdelijk aangesteld zijn, over als vastbenoemde of tijdelijk aangestelde personeelsleden. De personeelsleden die voor de overheveling of de samensmelting recht hadden op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, zoals bedoeld in artikel 23, § 3, en artikel 23bis, § 3, van dit decreet of in artikel 21, § 3, en artikel 21bis, § 3, van het decreet Rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs, behouden dit recht na de overheveling of de samensmelting.

De diensten die het personeelslid volgens de bepalingen van dit decreet of volgens de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs gepresteerd heeft in een ambt, betrekking, opleiding, module, vak of specialiteit bij de inrichtende macht waartoe de vestigingsplaats of het filiaal voor de overheveling of voor de samensmelting behoorde, worden geacht ook gepresteerd te zijn in hetzelfde ambt, dezelfde betrekking, dezelfde opleiding, dezelfde module, hetzelfde vak of dezelfde specialiteit bij de inrichtende macht waartoe de vestigingsplaats of het filiaal na de overheveling of de nieuwe instelling na de samensmelting behoort.

Een kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, die geldt bij de inrichtende macht waartoe de vestigingsplaats of het filiaal voor de overheveling of voor de samensmelting behoorde, wordt geacht ook gedaan te zijn bij de inrichtende macht waartoe het filiaal na de overheveling of de nieuwe instelling na de samensmelting behoort.

§ 4. De inrichtende macht van de instelling waarnaar een vestigingsplaats of een filiaal overgeheveld wordt zoals vermeld in § 2, deelt in afwijking van artikel 33, § 1, in het schooljaar van de overheveling de vacante betrekkingen in die instelling mee na 1 oktober en vóór 15 oktober. De vacante betrekkingen worden vastgesteld in functie van de toestand op 1 oktober. De vacante betrekkingen in die instelling die al meegedeeld werden vóór 15 mei in functie van de toestand op 15 april hebben geen uitwerking.

§ 5. De inrichtende macht van een instelling die ontstaat door de samensmelting van filialen, vermeld in § 2, deelt in afwijking van artikel 33, § 1, van dit decreet in het schooljaar van de samensmelting de vacante betrekkingen mee na 1 oktober en vóór 15 oktober. De vacante betrekkingen worden vastgesteld in functie van de toestand op 1 oktober. »

Artikel VIII.58. (01/10/2000- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 84sexies decies ingevoegd dat luidt als volgt :

« Artikel 84sexies decies

De salarisschaal, het bekwaamheidsbewijs en de geldelijke anciënniteit die tussen 1 september 1999 en 30 september 2000 conform de op dat ogenblik geldende regelgeving werden toegekend aan een personeelslid dat tijdens voormelde periode in een betrekking in een bepaald ambt aangesteld was, en als het gaat om het ambt van leraar in een bepaald vak of specialiteit, in een centrum voor volwassenenonderwijs, worden voor dat ambt en als het gaat om het ambt van leraar in dat vak of die specialiteit als verworven beschouwd.

Het personeelslid behoudt deze salarisschaal, het bekwaamheidsbewijs en de geldelijke anciënniteit bij wijze van overgangsmaatregel voor het in het eerste lid bedoelde ambt, vak of specialiteit bij een aanstelling in een centrum voor volwassenenonderwijs, tenzij het personeelslid voor dat ambt, dat vak of die specialiteit in een centrum voor volwassenenonderwijs conform de vigerende regelgeving recht heeft op een betere salarisschaal, een beter bekwaamheidsbewijs en een betere geldelijke anciënniteit. ».

Artikel VIII.59. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 84septies decies ingevoegd dat luidt als volgt :

« Artikel 84septies decies

§ 1. Een personeelslid dat werd aangesteld op basis van artikel 15 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs kan na 1 september 2009 opnieuw worden aangesteld in een zelfde ambt en voldoet vanaf 1 september 2009 aan de taalvereisten inzake de onderwijstaal zoals bepaald in de artikelen 19bis tot en met 19 quater .

§ 2. Een personeelslid dat de grondige kennis van de tweede taal bewees en werd aangesteld op basis van artikel 15 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs kan na 1 september 2009 opnieuw worden aangesteld in een zelfde ambt en voldoet vanaf 1 september 2009 aan de taalvereisten inzake de onderwijstaal zoals bepaald in artikel 19quinquies.

§ 3. Personeelsleden die tot en met het academiejaar 2009-2010 een diploma behalen van bachelor in het onderwijs voor het lager onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde lerarenopleiding worden geacht aan de voorwaarde van artikel 19quinquies te voldoen voor aanstellingen in basisscholen gelegen in het Vlaamse Gewest in het ambt van onderwijzer. »

Afdeling IV. Decreet betreffende het onderwijs XI

Artikel VIII.60. (01/09/2009- ...)

In artikel 173, § 1, van het decreet van 18 mei 1999 betreffende het onderwijs XI, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006, worden tussen de woorden « examencommissie » en « bekomen » de woorden « evenals de personeelsleden aan wie door de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, een verlof wegens bijzonder opdracht is verleend in het kader van een opdracht in de internationale school Ferney-Voltaire » ingevoegd.

Afdeling V. Wet betreffende de taalregeling in het onderwijs

Artikel VIII.61. (01/09/2009- ...)

Hoofdstuk IV van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs wordt opgeheven voor de personeelsleden die onder het toepassingsgebied vallen van :
- de decreten van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van respectievelijk bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs of van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs;
- het artikel 127, 1° en 2°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Artikel VIII.62. (01/09/2004- ...)

In artikel 16 van dezelfde wet worden de woorden « en kan slechts twee maal hernieuwd worden » geschrapt.

Afdeling VI. Inwerkingtreding

Artikel VIII.63. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 september 2009 met uitzondering van :
1° artikelen VIII.30 en VIII.58 die uitwerking hebben met ingang van 1 oktober 2000;
2° artikel VIII.62 dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2004;
3° artikelen VIII.10 en VIII.39 die uitwerking hebben met ingang van 1 april 2009;
4° artikelen VIII.16, VIII.17, VIII.18, VIII.55, VIII.56 en VIII.57 die uitwerking hebben met ingang van 1 juni 2009.

HOOFDSTUK IX. Andere bepalingen

Afdeling I. Mentorschap en nascholing

Artikel IX.1. (01/01/2009- ...)

Artikel 3 van het decreet van 16 april 1996 betreffende het mentorschap en de nascholing in Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 15 december 2006 en 22 juni 2007, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, die luidt als volgt :

« § 2. Het budget dat jaarlijks toegekend wordt voor de ondersteuning van de leraren in opleiding is gelijk aan 4000 euro vermenigvuldigd met het totale aantal leraren in opleiding in de periode van de eerste lesdag van september tot en met 31 mei van het voorgaande schooljaar en is ten hoogste gelijk aan het budget, vermeld in § 1, 2°.

Als het budget, vermeld in § 1, 2°, groter is dan 4000 euro vermenigvuldigd met het totale aantal leraren in opleiding in de periode van de eerste lesdag van september tot en met 31 mei van het voorgaande schooljaar, dan wordt 50 procent van het verschil tussen beide bedragen toegevoegd aan het budget, vermeld in § 1, 1°, b), en 50 procent aan het budget, vermeld in het § 1, 3°, b). ».

Afdeling II. Decreet betreffende het onderwijs III

Artikel IX.2. (01/09/2009- ...)

In artikel 5 van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998, 1 december 1998, 8 juni 2000, 14 februari 2003 en 13 juli 2007, wordt een § 1 quater ingevoegd, die luidt als volgt :

« § 1 quater . Deze paragraaf is van toepassing op het personeelslid dat het recht van een procedure voor reïntegratie inroept, zoals vermeld in het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.

Als de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, bij toepassing van artikel 41 van dit koninklijk besluit, adviseert of beslist dat het personeelslid voldoende geschikt is om een andere functie uit te oefenen, in voorkomend geval mits uitvoering van de nodige aanpassingen en in de voorwaarden die hij vastlegt, moet het door de inrichtende macht ter beschikking gesteld worden wegens ontstentenis van betrekking met ingang van de eerste kalenderdag van de maand volgend op het advies of de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. De terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking beëindigt in dat geval het ziekteverlof. »

Afdeling III. Decreet betreffende het onderwijs XIII

Artikel IX.3. (01/09/2009- ...)

In het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII wordt in artikel IX.8, tweede lid, tussen de woorden « bijkomende prestaties, » en de woorden « bijzondere bevoegdheden » de woorden « prestaties binnen een bepaalde geografische omschrijving, » toegevoegd.

Afdeling IV. Decreet gelijke kansen

Artikel IX.4. (01/09/2008- ...)

In artikel II.1 van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I, vervangen bij het decreet van 15 juli 2005, wordt punt 3°bis, dat luidt als volgt, ingevoegd :

« 3°bis extra lesuren : een eenheid waarin de omkadering voor het voeren van een gelijke onderwijskansenbeleid in het buitengewoon secundair onderwijs uitgedrukt wordt; ».

Artikel IX.5. (01/09/2009- ...)

In artikel VI.2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, wordt in § 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« § 3. De Vlaamse Regering kent aan elke gelijkekansenindicator een gewicht toe. Voor de eerste graad van het secundair onderwijs bepaalt zij tevens het maximum van de gecumuleerde gewichten, dat ten minste gelijk is aan het hoogste gewicht dat aan een gelijkekansenindicator wordt toegekend en ten hoogste gelijk is aan anderhalf maal dit hoogste gewicht. ».

Artikel IX.6. (01/01/2009- ...)

In artikel VI.14 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006, worden het tweede en het derde lid opgeheven.

Artikel IX.7. (01/09/2009- ...)

Aan hoofdstuk VI van hetzelfde decreet wordt een afdeling 5 toegevoegd, bestaande uit artikel VI.22 tot en met VI.28, die luidt als volgt :

« Afdeling 5. - Buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs

Artikel VI.22

De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de scholen van buitengewoon basisonderwijs en op de scholen van buitengewoon secundair onderwijs.

Onderafdeling 1. - Gelijkekansenindicatoren

Artikel VI.23
§ 1. Voor de toepassing van deze afdeling gelden de volgende indicatoren, verder genoemd « gelijkekansenindicatoren » :
1° de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs;
2° de taal die de leerling in het gezin spreekt, dit is de taal die de leerling spreekt met moeder, vader, broers of zussen, is niet het Nederlands. Die taal is niet het Nederlands indien de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met drie gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximaal één gezinslid het Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd.

§ 2. Het beantwoorden aan de in § 1 vermelde gelijkekansenindicatoren wordt bewezen aan de hand van een verklaring op eer door de ouders. De Vlaamse Regering legt de procedure vast waarmee de gegevens worden gemeld aan het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. Zij houdt daarbij rekening met de vigerende regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De documenten of verklaringen die aantonen dat leerlingen aan een of meer van de gelijkekansindicatoren beantwoorden, worden ten minste vijf jaar bewaard op school.

§ 3. De Vlaamse Regering kent aan elke gelijkekansenindicator een gewicht toe. Het hoogste gewicht wordt toegekend aan de in § 1, 1°, bedoelde gelijkekansenindicator. De in § 1, 2°, bedoelde gelijkekansenindicator wordt enkel gewogen in combinatie met de andere gelijkekansenindicator.

Onderafdeling 2. - Toekenning van de middelen

Artikel VI.24

§ 1. Scholen kunnen voor een periode van drie schooljaren aanvullende lestijden of extra lesuren krijgen voor zover ze aan alle onderstaande voorwaarden voldoen :
1° op 1 februari van het voorafgaande schooljaar ten minste 40 % externe en semi-interne regelmatige leerlingen type 1 en type 3 tellen, die beantwoorden aan de in artikel VI.23, § 1, 1°, bedoelde gelijkekansenindicator;
2° overeenkomsting de bepalingen van artikel VI.25 batig gerangschikt zijn onder de in punt 1°, bedoelde scholen en ten minste 6 aanvullende lestijden of 6 extra lesuren genereren.

§ 2. In afwijking van § 1 krijgen scholen gedurende de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 slechts voor een periode van twee schooljaren aanvullende lestijden of extra lesuren.

§ 3. De Vlaamse Regering voorziet voor de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 in een sociale overgangsmaatregel voor de scholen die in het schooljaar 2008-2009 lesuren voor het voeren van een onderwijsvoorrangsbeleid kregen.

Artikel VI.25

§ 1. De toekenning van de middelen gebeurt voor het basisonderwijs enerzijds en voor het secundair onderwijs anderzijds driejaarlijks als volgt :
1° de in artikel VI.24 bedoelde scholen worden gerangschikt volgens het percentage leerlingen die beantwoorden aan de in artikel VI.23, § 1, 1°, bedoelde gelijkekansenindicator. Binnen eenzelfde percentage worden de scholen volgens het absolute aantal van die leerlingen gerangschikt;
2° de leerlingen genereren een aantal punten op basis van het gewicht van de gelijkekansenindicatoren die op hen van toepassing zijn.

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt binnen de beschikbare begrotingskredieten hoeveel aanvullende lestijden of extra lesuren een punt vertegenwoordigt.

De Vlaamse Regering bepaalt de personeelscategorieën en ambten waarin op basis van de aanvullende lestijden of extra lesuren betrekkingen kunnen worden ingericht.

De Regering bepaalt tevens de regelen inzake de toekenning of herverdeling, tijdens een lopende periode van drie schooljaren, van nieuwe of vrijkomende aanvullende lestijden of extra lesuren.

§ 3. In de lestijden of lesuren bekomen op basis van artikel VI.24, § 2, kunnen geen personeelsleden vastbenoemd worden.

Onderafdeling 3. - Aanwending van de middelen

Artikel VI.26

§ 1. Een school die aanvullende lestijden of extra lesuren krijgt, werkt in het eerste trimester van het eerste schooljaar een gelijkekansenbeleid uit. Vanuit een analyse van haar beginsituatie geeft de school aan :
1° welke concrete doelstellingen ze op het vlak van de leerlingen, van de personeelsleden en de school wil bereiken. De Vlaamse Regering bepaalt doelstellingen die kunnen worden gekozen binnen de volgende thema's :
a) een gericht aanbod rond taalvaardigheid;
b) het aanbieden van onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning aan ouders;
c) het opnemen van de (laagdrempelige) sociale functie in een netwerk met partners uit andere sectoren;
2° op welke manier zij die doelstellingen wil bereiken;
3° op welke manier zij zichzelf in de loop van het tweede trimester van het tweede schooljaar evalueert.

§ 2. De aanvullende lestijden of extra lesuren kunnen enkel worden aangewend om de in § 1 bedoelde doelstellingen te bereiken.

Artikel VI.27

De scholen betrekken in het ontwikkelen en realiseren van de in artikel VI.26, § 1, bedoelde doelstellingen het centrum voor leerlingenbegeleiding waardoor ze worden begeleid.

Artikel VI.28

§ 1. De onderwijsinspectie gaat telkens in de loop van het laatste schooljaar na of, en in welke mate, de doelstellingen werden bereikt. Het bereiken van de doelstellingen wordt afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie.

Bij een positieve evaluatie kan de school voor een nieuwe periode van drie schooljaren aanvullende lestijden of extra lesuren krijgen indien opnieuw aan alle voorwaarden van artikel VI.24 voldaan is.

Bij een negatieve evaluatie verliest de school elk recht op de in artikel VI.24 bedoelde aanvullende lestijden of extra lesuren voor de volgende periode van drie schooljaren, tenzij de school een engagement tot remediëring aangaat. In dat geval krijgt ze de helft van het aantal aanvullende lestijden of extra lesuren waarop ze in geval van positieve evaluatie recht zou hebben.

Een engagement tot remediëring moet aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° de scholen verbinden er zich toe een stappenplan op te stellen dat aan de volgende criteria voldoet :
a) het uitgangspunt van het stappenplan zijn de geformuleerde knelpunten in het evaluatieverslag van de onderwijsinspectie van de betrokken school;
b) de geformuleerde doelstellingen tot remediëring in het stappenplan passen binnen de doelstellingen van artikel VI.26, § 1, 1°, van het decreet;
c) de doelstellingen zijn outputgericht, concreet en operationeel geformuleerd. Ze moeten voldoende controleerbaar zijn;
d) het stappenplan wordt vóór 1 mei van het schooljaar dat op de negatieve evaluatie volgt, aan de onderwijsinspectie bezorgd;
e) de doelstellingen moeten gerealiseerd zijn vóór 1 juni van het schooljaar volgend op de negatieve evaluatie;
2° de scholen verbinden er zich toe om een beroep te doen op externe begeleiding en ondersteuning bij het opstellen en de uitvoering van het stappenplan.

De onderwijsinspectie gaat in de maand juni van het schooljaar dat op de negatieve evaluatie volgt, opnieuw na of, en in welke mate, de doelstellingen werden bereikt. Het bereiken van de doelstellingen wordt afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie.

Bij een positieve evaluatie kan de school vanaf het tweede schooljaar weer een beroep doen op het volledige aantal van de in artikel VI.24 bedoelde aanvullende lestijden of extra lesuren begeleidingseenheden. Bij een negatieve evaluatie verliest de school het recht op de in artikel VI.24 bedoelde aanvullende lestijden of extra lesuren voor de volgende twee schooljaren.

§ 2. De Vlaamse Regering legt de nadere criteria en procedurele bepalingen, waarmee de onderwijsinspectie de controle uitvoert, vast.

Ze voorziet voor de school in een beroepsmogelijkheid tegen een negatieve evaluatie. Het beroep wordt ingesteld bij een college van inspecteurs. »

Afdeling V. Decreet betreffende het onderwijs XIV

Artikel IX.8. (01/09/2009- ...)

In artikel X.9 van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV wordt het punt 1° vervangen door wat volgt :

« 1° de bepalingen over de taalregeling in het onderwijs en de taalkennis van het personeel; ».

Artikel IX.9. (01/09/2009- ...)

Aan artikel X.35 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2005, 7 juli 2006, 22 juni 2007 en 4 juli 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de punten 5°bis, 5°ter, 5° quater , 5°quinquies, 33°bis, 36°bis worden ingevoegd, die luiden als volgt :
« 5°bis Koninklijk Besluit nr. 2 van 21 augustus 1978 tot vaststelling van het maximum aantal lestijden per week in het voltijds secundair onderwijs;
5°ter Koninklijk Besluit nr. 65 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs;
5°quater Koninklijk Besluit nr. 66 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het administratief personeel en opvoedend hulppersoneel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs met uitzondering van de internaten of semi-internaten;
5°quinquies Koninklijk Besluit nr. 67 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel worden bepaald in het buitengewoon secundair onderwijs;
33°bis het decreet van 8 juni 2000 houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt;
36°bis het decreet van 22 juni 2002 betreffende de gelijke onderwijskansen I; »;

2° de punten 43°, 44° en 45° worden toegevoegd, die luiden als volgt :
« 43° het decreet van 4 juli 2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft;
44° het decreet van 10 juli 2008 houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs;
45° het decreet van 8 mei 2009 betreffende het onderwijs XIX; ».

Artikel IX.10. (01/09/2009- ...)

In artikel X.57 van hetzelfde decreet worden het tweede en derde lid geschrapt.

Afdeling VI. Busbegeleiding

Artikel IX.11. (01/09/2009- ...)

In artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden « , en bepaalt de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden voor de busbegeleiders ».

Afdeling VII. Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming

Artikel IX.12. (01/09/2009- ...)

In artikel 37, § 5, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 3° een doeltreffend beleid voeren om het rookverbod kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefenen over de naleving van het verbod en overtreders sancties opleggen, conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het centrum- of arbeidsreglement. ».

Afdeling VIII. Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid

Artikel IX.13. (01/01/2008- ...)

In artikel 2 van het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid, gewijzigd door het decreet van 4 juli 2008, wordt punt 8° vervangen door wat volgt :

« 8° lokale besturen : de gemeenten, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, tenzij anders bepaald; ».

Afdeling IX. Decreet rookverbod in onderwijsinstellingen

Artikel IX.14. (01/09/2009- ...)

In artikel 2 van het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid, 4°, worden de woorden « artikel 3.14.bis » vervangen door de woorden « artikel 3.14.ter »;

2° het punt 12° wordt vervangen door wat volgt :
« 12° secundair onderwijs : het voltijds secundair onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de deeltijdse vorming georganiseerd door een centrum voor deeltijdse vorming, de leertijd georganiseerd door een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap; ».

Afdeling X. Decreet betreffende het onderwijs XVIII

Onderafdeling I. Verbredings- en verdiepingsbegeleiders

Artikel IX.15. (01/09/2009- ...)

In artikel XI.8 van het decreet van 4 juli 2008 betreffende het onderwijs XVIII van 4 juli 2008 worden de getallen « 22,5 », « 4,5 », « 2,5 » en « 15,5 » vervangen door respectievelijk « 58,5 », « 12 », « 6,5 » en « 40 ».

Onderafdeling II. Ondersteuning syndicale werkzaamheden

Artikel IX.16. (01/09/2008- ...)

In artikel XI.9 van hetzelfde decreet wordt § 2 vervangen door wat volgt :

« § 2. De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag en de wijze van verdeling van dit bedrag over de betrokken vakorganisaties en legt de aanvraagprocedure vast. ».

Artikel IX.17. (01/09/2008- ...)

In artikel XI.12 van hetzelfde decreet wordt het punt 6° vervangen door wat volgt :

« 6° artikelen XI.4, XI.6, XI.8 en XI.9 treden in werking op 1 september 2008; ».

Afdeling XI. Dienstprestaties in internaten

Onderafdeling I. Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

Artikel IX.18. (01/09/2009- ...)

In artikel 27, § 1, derde lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, vervangen bij het decreet van 22 juli 2007, wordt onder 3° een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt :

« c) het aantal betrekkingen vermeld in a) respectievelijk b), naargelang van het geval, wordt vanaf het schooljaar 2009-2010 vermeerderd met een aantal betrekkingen dat uitgedrukt wordt in een aantal uren en dat gelijk is aan vier uren respectievelijk vijf uren. Deze betrekkingen kunnen slechts worden aangewend om de uren aanwezigheid van een personeelslid gedurende de nacht tussen het slapengaan en het opstaan van de leerlingen, als prestaties aan te rekenen. Deze aanrekening per nacht wordt per 1 september 2009 verhoogd van drie naar vier uur. ».

Onderafdeling II. Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop het aantal opvoeders in het rijksonderwijs wordt berekend

Artikel IX.19. (01/09/2009- ...)

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 april 1967 tot regeling van de wijze waarop het aantal opvoeders in het rijksonderwijs wordt berekend, vervangen bij het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 en gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 1992, wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 2

Het aantal betrekkingen in het ambt van studiemeester-opvoeder internaat wordt voor het geheel van de internaten verbonden aan een gemeenschapsschool voor basis- of secundair onderwijs en voor de autonome internaten van het gemeenschapsonderwijs, vastgesteld als volgt :
a) één betrekking per internaat; en
b) één betrekking per reeks van eenentwintig internen uit het basis- en secundair onderwijs, ingeschreven op de decretaal toepasbare teldatum; en
c) vanaf het schooljaar 2009-2010 : een aantal betrekkingen dat uitgedrukt wordt in een aantal uren en dat gelijk is aan het resultaat van het aantal organieke voltijdse equivalenten van betrekkingen in het ambt van studiemeester-opvoeder internaat, ingericht op de decretaal toepasbare teldatum in het geheel van de internaten op basis van het in a) en b) gestelde, vermenigvuldigd met 2 uren. Deze betrekkingen kunnen slechts worden aangewend om de uren aanwezigheid van een personeelslid gedurende de nacht tussen het slapengaan en het opstaan van de leerlingen, als prestaties aan te rekenen. Deze aanrekening per nacht wordt per 1 september 2009 verhoogd van drie naar vier uur. »

Afdeling XII. Decreet betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

Onderafdeling I. Definities betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

Artikel IX.20. (01/09/2009- ...)

In artikel 2 van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, worden de punten 1°bis, 5°bis, 7°bis, 7°ter en 12° ingevoegd, die luiden als volgt :

« 1°bis aantal vierkante meter schoolinfrastructuur : aantal vierkante meter bruto-oppervlakte nieuwbouw of verbouwingswerken in het kader van het DBFM-programma;
5°bis geldende financieringsvoorwaarden : de financieringsvoorwaarden zoals die gelden op grond van de financieringsovereenkomst(en) met betrekking tot het vreemd vermogen van de DBFM-vennootschap op de dag voorafgaand aan het verplichte herfinancieringsmo ment;
7°bis onderwijskoepels : Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers, Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en het Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs;
7°ter publieke aandeelhouder : de in artikel 5, § 2, bedoelde dochtervennootschap;
12° vreemd vermogen : de schuldfinanciering die de DBFM-vennootschap voor de uitvoering van de DBFM-overeenkomst(en) heeft verkregen op grond van financieringsovereenkomsten met financiële instelling(en) handelend in hun hoedanigheid van kredietverstrekker(s) en met uitzondering van achtergestelde leningen die eventueel worden verstrekt in hun hoedanigheid van aandeelhouder(s) van de DBFM-vennootschap. ».

Onderafdeling II. Herfinancieringsgarantie

Artikel IX.21. (15/05/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk II, een afdeling 3bis Herfinancieringsgarantie, bestaande uit de artikelen 7bis tot en met 7 quater , ingevoegd, die luidt als volgt :

« Artikel 7bis

De bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas- schuld-, en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest zijn niet van toepassing op de verbintenissen opgenomen in dit decreet.

Artikel 7ter

Indien de financieringsovereenkomst(en) met betrekking tot het vreemd vermogen van de DBFM-vennootschap voorziet(n) in een verplicht herfinancieringsmoment tussen het verstrijken van het vijfde en het tiende jaar vanaf de afsluiting van de financieringsovereenkomsten, zal de Vlaamse Gemeenschap of een rechtspersoon waarop de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks een determinerende invloed heeft, zoals een door haar opgerichte of gecontroleerde financieringsmaatschappij, op verzoek van de DBFM-vennootschap, het integrale openstaande saldo van het vreemd vermogen overeenkomstig de geldende financieringsvoorwaarden, met uitzondering van de eventueel toepasselijke herfinancieringsvergoeding en enige schulden die het gevolg zijn van tekortkomingen van de DBFM-vennootschap, zoals nalatigheidsintresten, terugbetalen en het vreemd vermogen van de DBFM-vennootschap overnemen, onder de hiernavolgende cumulatieve voorwaarden en modaliteiten :
1° de DBFM-vennootschap kan, om redenen die haar niet toerekenbaar zijn en ondanks alle mogelijke redelijke inspanningen, geen herfinanciering van het vreemd vermogen verkrijgen aan financieringsvoorwaarden die gunstiger zijn dan de geldende financieringsvoorwaarden of hiermee overeenstemmen;
2° het vreemd vermogen wordt door de Vlaamse Gemeenschap of een rechtspersoon waarop de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest rechtstreeks of onrechtstreeks een determinerende invloed heeft zoals een door haar opgerichte of gecontroleerde financieringsmaatschappij terugbetaald aan de kredietverstrekker(s) in naam en voor rekening van de DBFM-vennootschap en aan de DBFM-vennootschap ter beschikking gesteld voor de resterende looptijd van het DBFM-programma tegen de geldende financierings-voorwaarden;
3° in de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de DBFM-vennootschap, en met uitdrukkelijke toestemming in de financieringsovereenkomsten, wordt aan de publieke aandeelhouder - na hieromtrent de goedkeuring van de Vlaamse Regering te hebben bekomen - het recht toegekend om te allen tijde het initiatief te nemen om aan de raad van bestuur van de DBFM-vennootschap een gemotiveerd voorstel te doen tot herfinanciering tegen gunstiger financieringsvoorwaarden, waarbij alle aandeelhouders van de DBFM-vennootschap zich in de aandeelhoudersovereenkomst voor de op hun voordracht benoemde bestuurders sterk maken dat een dergelijk voorstel vervolgens door de raad van bestuur van de DBFM-vennootschap wordt goedgekeurd;
4° in de kaderovereenkomst wordt voorzien dat het eventuele financiële voordeel van de DBFM-vennootschap bij een vrijwillige of verplichte herfinanciering voor 75 % toekomt aan de Vlaamse Gemeenschap en voor 100 % in geval van een eerste herfinanciering na de toepassing van de in dit decreet bedoelde herfinancieringsgarantie van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel 7 quater

De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen met betrekking tot de voorwaarden of modaliteiten voor het stellen van deze herfinancieringsgarantie. ».

Onderafdeling III. Onderhoudsbetoelaging van de inrichtende machten

Artikel IX.22. (01/09/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 19bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 19bis

Voor instellingen, internaten en centra vermeld in artikel 4, in het gesubsidieerd onderwijs, wordt de DBFM-toelage zoals berekend overeenkomstig artikel 19 verhoogd, derwijze dat 90 % van de daadwerkelijk verschuldigde onderhoudscomponent in de beschikbaarheidsvergoeding wordt betoelaagd. Voor de toepassing van dit artikel wordt de daadwerkelijk verschuldigde onderhoudscomponent in de beschikbaarheidsvergoeding begrensd tot 1,54 % van de bouwkost zoals nader gedefinieerd in de overeenkomst bedoeld in artikel 7. »

Onderafdeling IV. Waarborg in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

Artikel IX.23. (15/05/2009- ...)

Artikel 38 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 38

De Vlaamse Regering is gemachtigd om een gemeenschapswaarborg te stellen voor de overige financiële verplichtingen van de inrichtende machten voortvloeiende uit een individueel DBFM-contract in het kader van het DBFM-programma en die niet gedekt worden door een DBFM-toelage, REG-toelage of Pilootproject-toelage. ».

Artikel IX.24. (15/05/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een artikel 39 toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 39

De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen met betrekking tot de voorwaarden of modaliteiten voor het stellen van de waarborgen bedoeld in artikelen 37 en 38, met inbegrip van de mogelijkheid om hierbij af te wijken van het interest maximum zoals bepaald in artikel 6, § 4, van het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. »

Onderafdeling V. Begeleidende maatregelen

Artikel IX.25. (28/08/2009- ...)

In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk IX. Begeleidende maatregelen, bestaande uit de artikelen 40 tot en met 43, toegevoegd, dat luidt als volgt :

« HOOFDSTUK IX. - Begeleidende maatregelen

Artikel 40

§ 1. Vanaf de publicatie van deze bepalingen in het Belgisch Staatsblad krijgen het Gemeenschapsonderwijs en de onderwijskoepels een basistoelage en een recurrente toelage in functie van een aantal vierkante meter schoolinfrastructuur in het kader van het DBFM-programma met het oog op enerzijds een algemene informering en anderzijds een individuele begeleiding van de inrichtende machten.

§ 2. De vermelde toelagen zijn beperkt tot het per Gemeenschapsonderwijs en onderwijskoepel aantal vierkante meter schoolinfrastructuur overeenkomstig de investeringslijst van het DBFM-programma op 1 januari 2009.

§ 3. De toelagen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

De referentiedatum voor de jaarlijkse aanpassing is 1 januari 2009.

Artikel 41

§ 1. Een basistoelage van 2 euro per vierkante meter schoolinfrastructuur wordt betaald door AGIOn aan het Gemeenschapsonderwijs en de onderwijskoepels op basis van het aantal effectieve vierkante meter schoolinfrastructuur van het respectievelijke jaar, per respectievelijk het Gemeenschapsonderwijs en de onderwijskoepels en voor de individuele DBFM-contracten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd binnen de vier jaar na het afsluiten van de overeenkomst.

§ 2. Gedurende het eerste jaar wordt een voorschot betaald op de basistoelage. Dit voorschot bedraagt 50 % van het product van 2 euro en het aantal vierkante meter schoolinfrastructuur overeenkomstig de investeringslijst van het DBFM-programma op 1 januari 2009 per Gemeenschapsonderwijs en onderwijskoepel.

In het eerste jaar wordt dit voorschot betaald na de vaststelling door AGIOn dat het Gemeenschapsonderwijs en de onderwijskoepels een algemeen informatieprogramma hebben uitgewerkt.

§ 3. In het begin van het derde, vierde jaar en vijfde jaar, gebeurt jaarlijks een afrekening tussen het totaal van de toelage die overeenstemt met het effectief aantal vierkante meter schoolinfrastructuur en het totaal van de toelagen die voorgaande jaren werd betaald.

Het effectief aantal gecontracteerde vierkante meter schoolinfrastructuur wordt hierbij minstens gelijkgesteld aan 50 % van het aantal vierkante meter schoolinfrastructuur overeenkomstig de investeringslijst van het DBFM-programma op 1 januari 2009 per Gemeenschapsonderwijs en onderwijskoepel.

Artikel 42

Vanaf het vijfde jaar na het afsluiten van de overeenkomst wordt jaarlijks gedurende de resterende duurtijd van het DBFM-programma een recurrente toelage van 0,5 euro per vierkante meter schoolinfrastructuur betaald door AGIOn aan het Gemeenschapsonderwijs en de onderwijskoepels op basis van 25 % van het totaal effectief aantal vierkante meters schoolinfrastructuur per respectievelijk het Gemeenschapsonderwijs en de onderwijskoepels op 31 december van het voorgaande jaar.

Artikel 43

§ 1. Het Gemeenschapsonderwijs en de onderwijskoepels verbinden zich ertoe om de inrichtende machten te informeren, sensibiliseren en te ondersteunen in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur.

Zij ontwikkelen hiervoor de noodzakelijke en gepaste initiatieven en activiteiten zoals onder meer informatiesessies, overleg met en bijstand bieden aan de individuele inrichtende machten, constructieve samenwerking met de DBFM-vennootschap en AGIOn.

§ 2. AGIOn kan steeds om alle nodig geachte informatie verzoeken bij het Gemeenschapsonderwijs en de onderwijskoepels over hun initiatieven en activiteiten zoals bedoeld in vorige paragraaf.

Het Gemeenschapsonderwijs en de onderwijskoepels zullen in elke geval jaarlijks een duidelijk en gedetailleerd activiteitenverslag overmaken aan AGIOn. Hierin zal onder meer een verklaring van de individuele inrichtende macht worden opgenomen betreffende de geleverde ondersteuningsactiviteit in het licht van het sluiten van het individueel DBFM-contract. ».

Afdeling XIII. Decreet inspectie en begeleiding levensbeschouwelijke vakken

Artikel IX.26. (01/09/2009- ...)

In artikel 13 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007, wordt punt 4° vervangen door wat volgt :

« 4° voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 50 van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs; ».

Afdeling XIV. Inwerkingtreding

Artikel IX.27. (01/09/2009- ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 september 2009, met uitzondering van :
1° artikel IX.4, IX.16 en IX.17 die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2008;
2° artikel IX.13 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2008;
3° artikelen IX.1 en IX.6 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2009;
4° artikel IX.21, IX.23 en IX.24 die uitwerking hebben met ingang van 15 mei 2009;
5° artikel IX.25 dat in werking treedt op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

HOOFDSTUK X. Autonome bepalingen

Afdeling I. Overdracht naar volgend schooljaar van uren mentorschap

Artikel X.1. (01/01/2017- ...)

...

Afdeling II. Subsidie voor opleidingen inzake knelpuntberoepen

Artikel X.2. (01/01/2017- ...)

...

Afdeling III. Inwerkingtreding

Artikel X.3. (01/09/2008- ...)

De bepalingen van dit hoofdstuk hebben uitwerking met ingang van 1 september 2008.

BIJLAGE (01/09/2009- ...)

Lijst van de structuuronderdelen met betrekking tot opleidingen die leiden tot een knelpuntberoep

1° in het eerste leerjaar van de tweede graad of het eerste leerjaar van de derde graad van de volgende studierichtingen van het voltijds secundair onderwijs:
a) hotel tso;
b) restaurant en keuken bso;
c) slagerij en verkoopsklare gerechten bso;
d) slagerij en vleeswaren tso;
e) slagerij en vleeswarenbereiding bso;
f) brood en banket tso;
g) brood- en banketbakkerij bso;
h) brood- en banketbakkerij en confiserie bso;
i) vrachtwagenchauffeur bso;
j) organisatiehulp bso;

2° in het derde leerjaar van de derde graad van de volgende studierichtingen van het voltijds secundair onderwijs:
a) bijzonder transport bso;
b) logistiek bso;
c) thuis- en bejaardenzorg bso;

3° in de volgende modulaire opleidingen:
a) broodbakker bso;
b) bakkersgast bso;
c) ambachtelijke brood en-banketbakker bso;
d) ambachtelijke chocoladebewerker bso;
e) keukenhulp bso;
f) hulpkelner bso;
g) keukenmedewerker bso;
h) zaalmedewerker bso;
i) keukenverantwoordelijke bso;
j) zaalverantwoordelijke bso;
k) vrachtwagenchauffeur bso;
l) heftruckchauffeur bso;
m) reachtruckchauffeur bso;
n) logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen bso;
o) thuis en -bejaardenzorg bso;
p) basismedewerker in organisaties bso;
q) schoonmaakhulp in instellingen en diensten bso;

4° in de volgende opleidingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs:
a) industriële vleesbewerker;
b) slager;
c) slagersgast;
d) uitbener-uitsnijder;
e) bakker-patissier;
f) bakkersgast;
g) bankwerker-kneder-ovenman;
h) vrachtwagenchauffeur;
i) hulpkok;
j) logistiek helper in de vezorgingsinstellingen;
k) logistiek assistent in ziekenhuizen;
l) bejaardenhelper;

5° in het eerste leerjaar van de tweede graad of het eerste leerjaar van de derde graad van buitengewoon secundair onderwijs OV4:
a) hotel tso;
b) restaurant en keuken bso;
c) slagerij en verkoopsklare gerechten bso;
d) slagerij en vleeswaren tso;
e) slagerij en vleeswarenbereiding bso;
f) brood en banket tso;
g) brood- en banketbakkerij bso;
h) brood- en banketbakkerij en confiserie bso;
i) vrachtwagenchauffeur bso;
j) organisatiehulp bso;
k) bijzonder transport bso;
l) logistiek bso;
m) thuis- en bejaardenzorg bso;

6° in het tweede leerjaar van de volgende opleidingen van het buitengewoon secundair onderwijs OV3:
a) slagersgast;
b) bakkersgast;
c) logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen;
d) grootkeukenmedewerker;
e) magazijnmedewerker;
f) onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak;

7° in de volgende opleidingen van de leertijd:
a) slager-spekslager;
b) bakker;
c) restauranthouder;
d) traiteurbanket-aannemer;
e) snackbarexploitant.