Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectiecriteria en de vergoedings-, presentie- en reiskostenregeling van de leden van de Hoge Raad voor [de Handhavingsuitvoering (verv. BVR 9 februari 2018, art. 42, I: 1 maart 2018)]

Datum 04/09/2009

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I Algemene bepalingen
  2. HOOFDSTUK II Procedure tot aanstelling van de voorzitter en de leden van de Hoge Raad - Verfijning van de selectiecriteria
  3. HOOFDSTUK III Nadere regels voor de vergoedingen en reis- en verblijfskosten
  4. HOOFDSTUK IV Slot- en andere bepalingen

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen;

Gelet op de artikelen 6.1.24, 6.1.29, 6.1.38 en 7.7.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie en de werkwijze van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 juni 2009;

Gelet op het advies 46.887/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juli 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen

Artikel 1. (01/03/2018- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder :
1° Hoge Raad : de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering, vermeld in artikel 6.3.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
2° Minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening;
3° permanent secretariaat : het permanent secretariaat van de Hoge Raad, vermeld in artikel 6.3.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
4° vaste secretaris : de vaste secretaris van het permanent secretariaat.
 

HOOFDSTUK II Procedure tot aanstelling van de voorzitter en de leden van de Hoge Raad - Verfijning van de selectiecriteria

Artikel 2. (01/09/2009- ...)

§ 1. Voor de eerste benoeming en bij de beëindiging van het mandaat van voorzitter of lid van de Hoge Raad wordt een oproep tot de kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

§ 2. De kandidaturen moeten binnen een termijn van een maand na de oproep bij een ter post aangetekende brief worden gericht aan de minister.

De kandidaatstelling vermeldt uitdrukkelijk de functie waarvoor wordt gekandideerd.

De datum van het postmerk heeft bewijskracht zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Artikel 3. (01/09/2009- ...)

§ 1. De voorzitter en de leden-juristen worden geselecteerd op grond van de graad van ervaring en vertrouwdheid inzake het ruimtelijkeordeningsrecht én de rechtsbescherming tegen bestuurlijk optreden.

Deze ervaring en vertrouwdheid zijn alleszins opgebouwd binnen het domein "procesvoering" en desgevallend ook binnen één of meer van volgende domeinen :
1° de rechtsleer en/of de praktijkliteratuur;
2° het lesgeverschap;
3° de (beleids)praktijk.

§ 2. De voorzitter doet blijken van het kunnen aansturen van een dienst en heeft ervaring in het leidinggeven.

§ 3. De leden-deskundigen worden geselecteerd op grond van de graad van ervaring en vertrouwdheid inzake het ruimtelijkeordeningsrecht, inzonderheid op het vlak van de handhaving.

Deze ervaring en vertrouwdheid zijn alleszins opgebouwd binnen het domein "(beleids)praktijk" en desgevallend ook binnen één of meer van volgende domeinen :
1° procesvoering;
2° de rechtsleer en/of de praktijkliteratuur;
3° het lesgeverschap.

HOOFDSTUK III Nadere regels voor de vergoedingen en reis- en verblijfskosten

Artikel 4. (01/03/2018- ...)

§ 1. De vaste secretaris beheert, onder het gezag van de voorzitter, de werkingsmiddelen die de Vlaamse Regering overeenkomstig artikel 6.3.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter beschikking stelt.

§ 2. De voorzitter, de leden-juristen en de leden-deskundigen van de Hoge Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een forfaitaire jaarlijkse vergoeding. Die vergoeding bedraagt :
1° voor de voorzitter van de Hoge Raad : 12.500 euro;
2° voor de leden-juristen en de leden-deskundigen van de Hoge Raad : 7.500 euro.

Aan de voorzitter, de leden-juristen en de leden-deskundigen van de Hoge Raad wordt een presentievergoeding van 100 euro per vergadering toegekend tot maximaal 2.400 euro per jaar.
 

Artikel 5. (01/09/2009- ...)

De voorzitter, de leden-juristen en de leden-deskundigen van de Hoge Raad kunnen alleen aanspraak maken op de forfaitaire jaarlijkse vergoeding en de presentievergoeding, als ze geen Vlaams ambtenaar zijn.

Artikel 6. (01/09/2009- ...)

Aan de voorzitter, de leden-juristen en de leden-deskundigen van de Hoge Raad wordt een vergoeding toegekend voor de reiskosten die verbonden zijn aan de uitoefening van hun werkzaamheden, overeenkomstig de regeling die geldt voor de vergoeding van de reiskosten van personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Artikel 7. (01/09/2009- ...)

De forfaitaire jaarlijkse vergoedingen, de presentievergoedingen en de reiskostenvergoedingen worden aangerekend op de begroting van de Hoge Raad.

Artikel 8. (01/09/2009- ...)

De forfaitaire jaarlijkse vergoedingen en de presentievergoedingen worden geïndexeerd overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. De basisindex is de spilindex van toepassing op 1 september 2009. Die koppeling aan het indexcijfer wordt berekend overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij artikel 90 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.

Artikel 9. (01/03/2018- ...)

Artikel 5 van dit besluit is niet van toepassing op de leden die met toepassing van artikel 7.7.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van het artikel 112 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, van rechtswege worden bekleed met een mandaat in de schoot van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.
 

Artikel 10. (01/03/2018- ...)

Het jaarlijks verslagboek, vermeld in artikel 6.3.17 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, omvat een verslag over het beheer van de werkingsmiddelen.
 

HOOFDSTUK IV Slot- en andere bepalingen

Artikel 11. (01/09/2009- ...)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie en de werkwijze van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid wordt opgeheven.

Artikel 12. (01/09/2009- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009.

Artikel 13. (01/09/2009- ...)

De Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.