Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof

Datum 16/05/2003

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I Algemeenheden
  2. HOOFDSTUK II Algemene bepalingen van toepassing op de begrotingen
  3. HOOFDSTUK III Algemene bepalingen van toepassing op de boekhouding
  4. HOOFDSTUK IV Algemene bepalingen van toepassing op de organisatie van de controle uitgeoefend door het Rekenhof
  5. HOOFDSTUK V Algemene bepalingen inzake de controle op het verlenen en het gebruik van de door de gemeenschappen en gewesten toegekende subsidies
  6. HOOFDSTUK VI Algemene bepalingen inzake de verjaring
  7. [HOOFDSTUK VIbis. De Commissie voor de openbare comptabiliteit (ing. W. 18 januari 2010, art.2, I: 9 februari 2010)]
  8. [HOOFDSTUK VIter Diverse bepalingen die Richtlijn 2011/85/EU gedeeltelijk omzetten (ing. W. 10 april 2014, art. 4, I: 5 mei 2014)]
  9. HOOFDSTUK VII Inwerkingtreding

Inhoud

HOOFDSTUK I Algemeenheden (... - ...)

Artikel 1. (01/01/2012- ...)

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Artikel 2. (01/01/2014- ...)

Deze wet is toepasselijk op :
1° de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest;
2° de Franse Gemeenschap;
3° de Duitstalige Gemeenschap;
4° het Waals Gewest;
5° het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;
6° de Gemeenschappelijke Gemeenschapcommissie.
[7° de Franse Gemeenschapscommissie. (ing. W. 26 december 2013, art. 7, I: 10 januari 2014)]

HOOFDSTUK II Algemene bepalingen van toepassing op de begrotingen (... - ...)

Artikel 3. (01/01/2012- ...)

De ontvangsten en de uitgaven worden voor elk begrotingsjaar geraamd en toegestaan bij jaarlijkse decreten of ordonnanties.

Het begrotingsjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.

Bij ontstentenis van een organieke wetsbepaling moet er voor elke toelage in de uitgavenbegroting een speciale bepaling zijn die de aard van de toelage preciseert.

Artikel 4. (01/01/2012- ...)

De begroting omvat ten minste :
1° wat de ontvangsten betreft, de rechten die tijdens het begrotingsjaar ten bate van de gemeenschap of het gewest worden vastgesteld.
2° wat de uitgaven betreft :
a) de kredieten tot beloop waarvan bedragen tijdens het begrotingsjaar kunnen worden vastgelegd uit hoofde van verbintenissen die ontstaan of worden gesloten ten laste van de gemeenschap of het gewest;
b) de kredieten tot beloop waarvan bedragen tijdens het begrotingsjaar kunnen worden vereffend uit hoofde van rechten verworven ten laste van de gemeenschap of het gewest, ter aanzuivering van voorafgaandelijk vastgelegde verbintenissen.

Voor de recurrente verbintenissen waarvan de gevolgen zich over meerdere jaren voordoen, dekken de uitgavenkredieten, in afwijking van de bepaling onder 2°, a) , slechts de bedragen die opeisbaar zullen worden tijdens het begrotingsjaar.

Bovendien kan de begroting, in afwijking van de bepaling onder 2°, b) , bepalen dat voor de uitgaven die ze aanwijst, de kredieten tot beloop waarvan bedragen kunnen worden vereffend, niet-limitatief zijn.

HOOFDSTUK III Algemene bepalingen van toepassing op de boekhouding (... - ...)

Artikel 5. (01/01/2012- ...)

Elke gemeenschap en gewest voert een algemene boekhouding op basis van een genormaliseerd boekhoudplan, vastgesteld bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de regeringen van de in artikel 2 bedoelde gemeenschappen en gewesten.

Het boekhoudplan omvat ten minste :
1° de klassen van de balansrekeningen en van de rekeningen van de kosten en de opbrengsten, bestemd voor de boeking van de verrichtingen in het kader van de algemene boekhouding;
2° de klassen van de begrotingsrekeningen bestemd voor de boeking van de ontvangsten en de uitgaven volgens hun economische classificatie in het kader van de begrotingsboekhouding;
3° de klasse van de economische en budgettaire rekeningen voor orde.

Artikel 6. (01/01/2012- ...)

De algemene boekhouding wordt gevoerd volgens de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden. Zij heeft betrekking op het geheel van de bezittingen en de rechten van de gemeenschap of het gewest, zijn schulden, verplichtingen en verbintenissen van welke aard ook.

Elke boekhoudverrichting wordt zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde geboekt en gestaafd met een verantwoordingsstuk.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.

Artikel 7. (01/01/2012- ...)

Elke gemeenschap en gewest stelt, in dezelfde vorm als het rekeningstelsel, een jaarlijkse inventaris op van de activa en de passiva van zijn vermogen.

Artikel 8. (01/01/2012- ...)

De begrotingsboekhouding wordt gevoerd in relatie met de algemene boekhouding. Zij moet een permanente opvolging mogelijk maken van de uitvoering van de begroting van de gemeenschap of het gewest.

Artikel 9. (01/01/2012- ...)

Elke gemeenschap en gewest legt ten laatste op 31 augustus van het daaropvolgende jaar een algemene rekening voor die bestaat uit :
1° de jaarrekening, die is samengesteld uit :
- de balans op 31 december;
- de resultatenrekeningen, opgesteld op basis van de kosten en de opbrengsten van het afgelopen boekjaar;
- de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen van het jaar, zowel wat de ontvangsten als wat de uitgaven betreft.
2° de rekening van uitvoering van de begroting, die vanuit de begrotingsboekhouding wordt opgesteld in dezelfde vorm als de begroting.

HOOFDSTUK IV Algemene bepalingen van toepassing op de organisatie van de controle uitgeoefend door het Rekenhof (... - ...)

Artikel 10. (05/05/2014- ...)

§ 1. Het Rekenhof is belast met de controle van de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding van de in artikel 2 bedoelde gemeenschappen en gewesten. Het waakt ervoor dat geen krediet van de uitgaven der begroting wordt overschreden en dat geen overschrijving plaatsheeft.

Het Hof is eveneens belast met het onderzoek en het verevenen van de rekeningen van alle rekenplichtigen van die gemeenschappen en gewesten.

Het Rekenhof onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven en de ontvangsten. Inzake de ontvangsten oefent het Rekenhof een algemene controle uit op de vaststelling en de invordering.

Het Rekenhof controleert de goede besteding van de overheidsgelden; het vergewist zich ervan dat de beginselen van zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid in acht worden genomen.

Het Rekenhof is gemachtigd om zich alle documenten en inlichtingen, van welke aard ook, met betrekking tot het beheer van de diensten en openbare instellingen die aan zijn controle zijn onderworpen, te doen verstrekken.

Het Rekenhof kan een controle ter plaatse organiseren.

[§ 1/1. Uiterlijk vanaf de rekeningen over het begrotingsjaar 2020, wordt de algemene rekening van elke Gemeenschap of Gewest bedoeld in artikel 2 van deze wet voor certificering aan het Rekenhof voorgelegd. (ing. W. 10 april 2014, art. 3, I: 5 mei 2014)]

§ 2. De rekeningen van de openbare instellingen die door de in artikel 2 opgesomde gemeenschappen en gewesten worden opgericht of die ervan afhangen, worden aan het Rekenhof toegezonden.

Het Rekenhof oefent ten aanzien van die openbare instellingen de controle uit die in § 1 is omschreven.

Het kan hun rekeningen in zijn Boeken van opmerkingen publiceren.

§ 3. De bepalingen van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof met betrekking tot zijn jurisdictionele bevoegdheid ten aanzien van de rekenplichtigen van de Staat zijn van toepassing op de rekenplichtigen van de in artikel 2 opgesomde gemeenschappen en gewesten.

HOOFDSTUK V Algemene bepalingen inzake de controle op het verlenen en het gebruik van de door de gemeenschappen en gewesten toegekende subsidies (... - ...)

Artikel 11. (01/01/2012- ...)

Iedere subsidie verleend door de in artikel 2 opgesomde gemeenschappen en gewesten of door een rechtspersoon, die rechtstreeks of onrechtstreeks door één van die gemeenschappen en gewesten wordt gesubsidieerd, daarin begrepen ieder door hen zonder interest verleend terugvorderbaar voorschot, moet worden aangewend voor de doeleinden, waarvoor zij werd verleend.

Behalve wanneer een decreet, ordonnantie of reglementaire bepaling daarin voorziet, worden in iedere beslissing houdende toekenning van een subsidie nauwkeurig de aard, het gebruik en de omvang van en de nadere regels omtrent de door de begunstigde van de subsidie te verstrekken verantwoording vermeld.

Iedere begunstigde van een subsidie is ertoe gehouden verantwoording te verstrekken over de aanwending van de ontvangen bedragen, tenzij het decreet of de ordonnantie hem daarvan vrijstelling verleent.

Artikel 12. (01/01/2012- ...)

Door het aanvaarden van de subsidie verleent de begunstigde meteen aan de in artikel 2 opgesomde gemeenschappen en gewesten het recht om ter plaatse controle te doen uitoefenen op de aanwending van de toegekende gelden.

De regering of het verenigd college zorgt voor de organisatie en de coördinatie van de controle. Voor die controle doen zij onder meer een beroep op de inspecteurs van financiën.

Artikel 13. (01/01/2012- ...)

Tot onmiddellijke terugbetaling van de subsidie is gehouden de begunstigde :
1° die de voorwaarden niet naleeft, waaronder de subsidie werd verleend;
2° die de subsidie niet aanwendt voor de doeleinden, waarvoor zij werd verleend;
3° die de in artikel 12 bedoelde controle verhindert.

Blijft de begunstigde van de subsidie in gebreke de in artikel 11 bedoelde verantwoording te verstrekken, dan is hij gehouden tot terugbetaling ten belope van het deel dat niet werd verantwoord.

Artikel 14. (01/01/2012- ...)

De uitkering van de subsidies kan worden opgeschort zolang de begunstigde voor soortgelijke subsidies, die hij voordien heeft ontvangen, verzuimt de in artikel 11 bedoelde verantwoording te verstrekken of zich aan de in artikel 12 bepaalde controle te onderwerpen.

Wordt een subsidie in tranches uitgekeerd, dan wordt iedere tranche voor de toepassing van dit artikel als een afzonderlijke subsidie beschouwd.

HOOFDSTUK VI Algemene bepalingen inzake de verjaring (... - ...)

Artikel 15. (01/01/2012- ...)

Onverminderd de bepalingen van artikel 16 zijn de verjaringsregels van het gemeen recht van toepassing op de gemeenschappen en gewesten bedoeld in artikel 2.

Artikel 16. (01/01/2012- ...)

§ 1. Inzake salarissen, voorschotten daarop en vergoedingen, toelagen of uitkeringen, die een toebehoren van de salarissen vormen of ermee gelijkstaan, zijn de door de in artikel 2 opgesomde gemeenschappen en gewesten ten onrechte uitbetaalde sommen voorgoed vervallen aan hen die ze hebben ontvangen, als de terugbetaling daarvan niet is gevraagd binnen een termijn van maximaal vijf jaar te rekenen van de 1rste januari van het jaar van de betaling.

§ 2. Om geldig te zijn moet deze vraag tot terugbetaling ter kennis van de schuldenaar worden gebracht bij een ter post aangetekende brief met vermelding van :
1° het totale bedrag van de teruggevraagde som met, per jaar, de opgave van de ten onrechte uitgevoerde betalingen;
2° de bepalingen in strijd waarmede de betalingen zijn gedaan.

Te rekenen vanaf de afgifte van de aangetekende brief aan de post kan het onverschuldigde bedrag worden teruggevorderd gedurende de termijn die in het gemeen recht is bepaald voor de verjaring van persoonlijke vorderingen.

§ 3. De in § 1 vastgestelde termijn wordt verlengd tot tien jaar wanneer de onverschuldigde sommen zijn verkregen door bedrieglijke handelingen dan wel door valse of bewust onvolledige verklaringen.

[HOOFDSTUK VIbis. De Commissie voor de openbare comptabiliteit (ing. W. 18 januari 2010, art.2, I: 9 februari 2010)] (... - ...)

Artikel 16/1. (10/01/2014- ...)

[§ 1. Een Commissie voor de openbare comptabiliteit (COC) wordt opgericht, hierna Commissie genoemd, die tot taak heeft :
1° de regeringen van de federale Staat, van de gemeenschappen en de gewesten en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, op hun verzoek of uit eigen beweging, van advies te dienen inzake de normen van openbare comptabiliteit;
2° advies te verlenen teneinde de normen van het boekhoudplan aan te passen en de technische toepassingsmodaliteiten van deze normen te formuleren, met het oog op zijn eenvormig en regelmatig gebruik en met het oog op zijn overeenstemming met de internationale normen die van toepassing zijn;

§ 2. Binnen de Commissie wordt een afdeling opgericht die is belast met het technisch onderzoek van de problematiek van de inventaris en van de waarderingsregels, en die is samengesteld uit deskundigen die worden aangeduid door de regeringen van de gemeenschappen en de gewesten (ing. W. 18 januari 2010, art. 3, I: 9 februari 2010)] [,de Franse gemeenschapscommissie (ing. W. 26 december 2013, art. 8, I: 10 januari 2014)] [en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en voor de federale Staat, door de Minister van Begroting en de Minister van Financiën. (ing. W. 18 januari 2010, art. 3, I: 9 februari 2010)]

Artikel 16/2. (10/01/2014- ...)

[§ 1. De Commissie is samengesteld uit :
1° twee leden gezamenlijk aangeduid door de Minister van Financiën en door de Minister van Begroting;
2° twee leden aangeduid door de Vlaamse Regering;
3° één lid aangeduid door de Franse Gemeenschapsregering;
4° één lid aangeduid door de Waalse Regering;
5° één lid aangeduid door de Duitstalige Gemeenschapsregering;
6° één lid aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
7° één lid aangeduid door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
8° twee leden aangeduid door het Rekenhof
9° twee leden met de hoedanigheid van Inspecteur van Financiën, aangeduid door de minister van Begroting;
10° vier leden gezamenlijk aangeduid door de Minister van Financiën en de Minister van Begroting wegens hun deskundigheid en ervaring op het vlak van de private en de openbare comptabiliteit, waarvan er twee het Instituut voor de Nationale Rekeningen vertegenwoordigen.  (ing. W. 18 januari 2010, art. 4, I: 9 februari 2010)]
[11° een lid aangeduid door het College van de Franse Gemeenschapscommissie. (ing. W. 26 december 2013, art. 9, I: 10 januari 2014)]

[§ 2. Voor elk lid wordt tevens een plaatsvervanger aangeduid door de overheden of instellingen bedoeld in § 1. (ing. W. 18 januari 2010, art. 4, I: 9 februari 2010)]

Artikel 16/3. (09/02/2010- ...)

[Onder de bij het vorige artikel bedoelde leden van de Commissie worden op voordracht van de Minister van Financiën en van de Minister van Begroting door de Koning benoemd :
1° de voorzitter van de Commissie;
2° de twee vicevoorzitters van de Commissie. (ing. W. 18 januari 2010, art. 5, I: 9 februari 2010)]

Artikel 16/4. (10/01/2014- ...)

[De Commissie beraadslaagt alleen dan geldig wanneer minstens (ing. W. 18 januari 2010, art. 6, I: 9 februari 2010)][tien (verv. W. 26 december 2013, art. 10, I: 10 januari 2014)][leden aanwezig zijn. (ing. W. 18 januari 2010, art. 6, I: 9 februari 2010)]

Artikel 16/5. (09/02/2010- ...)

[De adviezen bedoeld in artikel 16/1, § 1, 1° worden door de Commissie gegeven bij meerderheid van de aanwezige leden. De meningen van de minderheid worden afzonderlijk vermeld en als bijlage bij de verstrekte adviezen opgenomen.

De adviezen en beslissingen bedoeld in artikel 16/1, § 1, 2° worden door de Commissie genomen bij meerderheid van de aanwezige leden. Zij worden aan de Interministeriële Conferentie voor de Financiën en de Begroting ter goedkeuring voorgelegd. (ing. W. 18 januari 2010, art. 7, I: 9 februari 2010)]

Artikel 16/6. (09/02/2010- ...)

[Voor het vervullen van haar opdracht kan de Commissie beroep doen op externe deskundigen. (ing. W. 18 januari 2010, art. 8, I: 9 februari 2010)]

Artikel 16/7. (09/02/2010- ...)

[De Commissie stelt haar huishoudelijk reglement vast. Dat reglement wordt goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie voor de Financiën en de Begroting.

Dat reglement kan, onder de erin bepaalde voorwaarden, voorzien in de toekenning van zitpenningen, in de toekenning van forfaitaire vergoedingen of in de terugbetaling van de werkelijk gedane kosten, aan de leden van de Commissie en aan de in de artikelen 16/1, § 2 en 16/6 bedoelde deskundigen. (ing. W. 18 januari 2010, art. 9, I: 9 februari 2010)]

Artikel 16/8. (09/02/2010- ...)

[De Koning bepaalt de duur van de mandaten van de leden van de Commissie, de wijze van bijeenroeping van de Commissie en neemt de andere noodzakelijke maatregelen ter uitvoering van deze wet. (ing. W. 18 januari 2010, art. 10, I: 9 februari 2010)]

[HOOFDSTUK VIter Diverse bepalingen die Richtlijn 2011/85/EU gedeeltelijk omzetten (ing. W. 10 april 2014, art. 4, I: 5 mei 2014)] (... - ...)

Artikel 16/9. (05/05/2014- ...)

[Elke Gemeenschap en elk Gewest werkt zijn begroting uit op basis van de macro-economische prognoses van de economische begroting van het Instituut voor de Nationale Rekeningen bedoeld in artikel 108, g) van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen. De eventuele afwijkingen ten aanzien van deze prognoses worden uitdrukkelijk vermeld en gemotiveerd in de informatieve en rechtvaardigende documenten bij de begroting. (ing. W. 10 april 2014, art. 5, I: 5 mei 2014)]

Artikel 16/10. (05/05/2014- ...)

[De begrotingsgegevens met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten op kasbasis of boekhoudkundige basis worden maandelijks voor publicatie overgemaakt aan de Federale Staat. Dit overzicht omvat de ontvangsten en uitgaven van de instellingen die deel uitmaken van de consolidatieperimeter zoals bepaald door het Instituut voor de Nationale Rekeningen.
De driemaandelijkse begrotingsgegevens met betrekking tot de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten op kasbasis of boekhoudkundige basis van de lokale overheden die onder de voogdij vallen van de Gemeenschappen en Gewesten worden driemaandelijks voor het einde van het volgende kwartaal door de betrokken Gemeenschap of het betrokken Gewest voor publicatie overgemaakt aan de Federale Staat.

De organisatie van de publicatie van begrotingsgegevens zal in een samenwerkingsakkoord geregeld worden. (ing. W. 10 april 2014, art. 6, I: 5 mei 2014)]

Artikel 16/11. (05/05/2014- ...)

[De documenten ter informatie bij en ter verantwoording van de begroting van elke Gemeenschap en elk Gewest moeten volgende elementen bevatten :
1° een gevoeligheidsanalyse met daarin een overzicht van de ontwikkelingen van de belangrijkste begrotingsvariabelen onder verschillende groei- en renteaannames;
2° de vermelding van alle instellingen en fondsen van de overheid die niet in de begrotingen zijn opgenomen maar die deel uitmaken van de consolidatieperimeter zoals bepaald door het Instituut voor de Nationale Rekeningen, alsook een analyse van de impact van die instellingen en fondsen op het vorderingensaldo en op de overheidsschuld;
3° voor de entiteiten die een eigen belastingbevoegdheid hebben, gedetailleerde informatie over de gevolgen van belastinguitgaven voor de ontvangsten. Daartoe wordt een inventaris van de belastinguitgaven bij de ontwerpbegroting gevoegd; deze omvat alle kortingen, verminderingen en uitzonderingen op het algemeen stelsel van de belastingheffing die tijdens het begrotingsjaar gelden ten gunste van de belastingplichtigen of van economische, sociale of culturele activiteiten. (ing. W. 10 april 2014, art. 7, I: 5 mei 2014)]

Artikel 16/12. (08/10/2021- ...)

[§ 1. De begroting van elke Gemeenschap en elk Gewest moet zich inschrijven in een begrotingskader voor de middellange termijn dat de regeerperiode dekt en minimaal een periode van drie jaar bestrijkt. De jaarlijkse begroting wordt aangevuld met een meerjarige begrotingsplanning, op basis van het begrotingskader voor de middellange termijn. De meerjarige begrotingsplanning bevat volgende elementen :
1° algemene en transparante meerjarige begrotingsdoelstellingen voor het overheidstekort, de overheidsschuld of eventuele andere samenvattende begrotingsindicatoren, zoals de uitgaven;
2° prognoses voor elke belangrijke uitgaven- en ontvangstenpost van de overheid, bij ongewijzigd beleid;
3° een beschrijving van de geplande beleidsmaatregelen voor de middellange termijn die gevolgen hebben voor de overheidsfinanciën, uitgesplitst naar de voornaamste ontvangsten- en uitgavenposten, waarbij wordt getoond op welke wijze de aanpassing aan de middellangetermijndoelstellingen voor de begroting wordt verwezenlijkt, afgezet tegen de prognoses bij ongewijzigd beleid;
4° een beoordeling van de wijze waarop de voorgenomen beleidsmaatregelen in het licht van hun rechtstreekse langetermijnimpact op de overheidsfinanciën de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn zouden kunnen beïnvloeden.(ing. W. 10 april 2014, art. 8, I: 5 mei 2014)]
[5° een opsomming van alle instellingen en fondsen die niet in de begroting zijn opgenomen maar die deel uitmaken van de consolidatiekring zoals bepaald door het Instituut voor de Nationale Rekeningen en een analyse van hun impact op het vorderingensaldo en op de overheidsschuld. (ing. W. 6 september 2021, art. 3, I: 8 oktober 2021)]

[§ 2. De meerjarige begrotingsplanning is gebaseerd op de economische prognoses van het Instituut voor de Nationale Rekeningen bedoeld in artikel 108, g), van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.

Het begrotingskader, de meerjarige begrotingsplanning en de aanpassingen ervan worden gepubliceerd samen met de documenten ter informatie bij en ter verantwoording van de begroting.

Elke afwijking van de jaarlijkse begroting in vergelijking met dit begrotingskader wordt in dezelfde documenten uitgelegd.

Een nieuwe regering mag het door een vorige regering bepaalde begrotingskader op middellange termijn aanpassen aan haar nieuwe beleidsprioriteiten. In dit geval geeft de nieuwe regering de verschillen met het voorgaande begrotingskader voor de middellange termijn aan. (ing. W. 10 april 2014, art. 8, I: 5 mei 2014)]

Artikel 16/13. (05/05/2014- ...)

[Om de drie jaar zal een onafhankelijke instantie de begrotingsprognoses die gehanteerd werden bij de opmaak van de begroting evalueren op basis van objectieve criteria. Indien uit de evaluatie een significante afwijking blijkt, neemt de betrokken Gemeenschap of het betrokken Gewest de nodige maatregelen om de methodologie van de toekomstige begrotingsprognoses te verbeteren en maakt ze openbaar.

De onafhankelijke instantie zal in een samenwerkingsakkoord aangeduid worden. (ing. W. 10 april 2014, art. 9, I: 5 mei 2014)]

Artikel 16/14. (05/05/2014- ...)

[Elke Gemeenschap en elk Gewest publiceert relevante informatie over voorwaardelijke verplichtingen met mogelijk grote gevolgen voor de begroting, zoals onder meer overheidsgaranties, oninbare leningen en uit de exploitatie van overheidsbedrijven voortvloeiende verplichtingen, en informatie over participaties in kapitaal van particuliere en overheidsbedrijven, voor zover het om economisch significante bedragen gaat. (ing. W. 10 april 2014, art. 10, I: 5 mei 2014)]

HOOFDSTUK VII Inwerkingtreding (... - ...)

Artikel 17. (10/01/2014- ...)

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2004. Op verzoek van de regering van één van de in artikel 2 bedoelde gemeenschappen en gewesten kan de Koning, op gezamenlijke voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Begroting, de datum van inwerkingtreding evenwel uitstellen, wat betreft de gemeenschap of het gewest dat erom heeft verzocht, tot ten laatste [1 januari 2012 (verv. W.23 december 2009, art.30, I: 1 januari 2010)].

[Deze wet treedt in werking op 1 januari 2015 wat betreft de Franse Gemeenschapscommissie. Op vraag van het College van de Franse Gemeenschapscommissie kan de Koning, op gezamenlijke voordracht van de minister van Financiën en van de minister van Begroting, de datum van inwerkingtreding uitstellen tot uiterlijk 1 januari 2017. (ing. W. 26 december 2013, art. 11, I: 10 januari 2014)]


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 17/07/2024