Ministerieel besluit betreffende de programmatie van de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

Datum 26/04/2011

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, artikel 48, § 2, 5°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, artikel 24, § 1, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 en 25 juni 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 september 2006 betreffende de programmatie van de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 februari 2011;

Gelet op advies 49.340/3 van de Raad van State, gegeven op 22 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. (01/05/2011- ...)

De programmatie voor erkenningen en verlengingen van die erkenningen van voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand van de categorieën 1 (begeleidingstehuizen), 2 (gezinstehuizen), 3 (onthaal-, oriëntatie-, en observatiecentra), 4 (dagcentra), 5 (thuisbegeleidingsdiensten) en 6 (diensten voor begeleid zelfstandig wonen) wordt vastgelegd in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2. (01/05/2011- ...)

Het ministerieel besluit van 1 september 2006 betreffende de programmatie van de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand wordt opgegeven.

Artikel 3. (01/05/2011- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2011.

(01/05/2011- ...)

Programmatie van de capaciteit van de voorzieningen van de categorieën 1, 2, 3, 4, 5 en 6 als vermeld in artikel 1

Provincie

Programmatorische capaciteit

1° Antwerpen

1938

2° Limburg

798

3° Oost-Vlaanderen

1268

4° West-Vlaanderen

1103

5° Vlaams-Brabant

689

6° Regio Brussel

204