Decreet houdende de wijziging van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn 2009/72/EG en de Richtlijn 2009/73/EG

Datum 08/07/2011

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1 Algemene bepaling
 2. HOOFDSTUK 2 Wijzigingen in de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening
 3. HOOFDSTUK 3 Wijzigingen in het Energiedecreet van 8 mei 2009
  1. Afdeling 1 Wijzigingen in titel I. Algemene bepalingen
  2. Afdeling 2 Wijzigingen in titel III. Instellingen
  3. Afdeling 3 Wijzigingen in titel IV. De organisatie van de de elektriciteits- en aardgasmarkt in het Vlaamse Gewest
  4. Afdeling 4 Wijzigingen in titel V. De jaarlijkse toekenning van een gratis hoeveelheid elektriciteit
  5. Afdeling 5 Wijzigingen in titel VII. Milieuvriendelijke energieproductie en rationeel energiegebruik
  6. Afdeling 6 Wijzigingen in titel XII. Energiebeleidsrapportering
  7. Afdeling 7 Wijzigingen in titel XIII. Toezicht en sancties
  8. Afdeling 8 Wijzigingen in titel XV. Slotbepalingen

Inhoud

HOOFDSTUK 1 Algemene bepaling

Artikel 1. (26/08/2011- ...)

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2 Wijzigingen in de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening

Artikel 2. (26/08/2011- ...)

In artikel 11 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening worden, wat de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest betreffen, de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de woorden « in ieder geval is de beslissing slechts uitvoerbaar na goedkeuring door den Koning, die haar mag wijzigen » worden opgeheven;
2° de zin « Wanneer de aan te leggen lijnen loopen over het grondgebied van meer dan een provincie of dat zij voortloopen buiten's lands grenzen, dan worden de wegenis-toelatingen door den Koning verleend, de betrokken gemeente- en provinciebesturen vooraf gehoord. » wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 3 Wijzigingen in het Energiedecreet van 8 mei 2009

Afdeling 1 Wijzigingen in titel I. Algemene bepalingen

Artikel 3. (26/08/2011- ...)

In artikel 1.1.2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt :
« 3° de Richtlijn 2009/72/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG; »;
2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt :
« 4° de Richtlijn 2009/73/EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG; ».

Artikel 4. (26/08/2011- ...)

In artikel 1.1.3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° aan punt 6° worden de woorden « en dat geen gesloten distributienet, privédistributienet of directe leiding betreft » toegevoegd;
2° er wordt een punt 8°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« 8°/1 ACER : het agentschap, opgericht overeenkomstig verordening nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators. »;
3° er wordt een punt 8°/2 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« 8°/2 achterliggende afnemer : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit of aardgas afneemt van een gesloten distributienet of een privédistributienet; »;
4° er wordt een punt 8°/3 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« 8°/3 achterliggende netgebruiker : natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit of aardgas injecteert op of afneemt van een gesloten distributienet of een privédistributienet; »;
5° in punt 13° worden de woorden « op kwartierbasis » geschrapt;
6° punt 26° wordt vervangen door wat volgt :
« 26° directe lijn : een elektriciteitslijn met een nominale spanning die gelijk is aan of minder is dan 70 kilovolt, die een productieinstallatie met een afnemer verbindt; »;
7° punt 28° wordt vervangen door wat volgt :
« 28° distributie : de activiteit die erin bestaat elektriciteit via elektrische lijnen met een nominale spanning die gelijk is aan of minder is dan 70 kilovolt, of aardgas via plaatselijke aardgasleidingen te brengen tot bij afnemers, de levering zelf niet inbegrepen; »;
8° er wordt een punt 30°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« 30°/1 eigen site : het kadastrale perceel of de aansluitende kadastrale percelen van dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon als eigenaar, opstalhouder of concessiehouder; »;
9° punt 32° wordt vervangen door wat volgt :
« 32° elektriciteitsdistributienet : geheel van onderling verbonden elektrische leidingen met een nominale spanning die gelijk is aan of minder is dan 70 kilovolt, en de bijbehorende installaties, die noodzakelijk zijn voor de distributie van elektriciteit aan afnemers binnen een geografisch afgebakend gebied in het Vlaamse Gewest, dat geen gesloten distributienet, privédistributienet of directe lijn is; »;
10° er wordt een punt 56°/2 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« 56°/2 gesloten distributienet : een net dat gebruikt wordt voor de distributie van elektriciteit of aardgas binnen een geografisch afgebakende industriële of commerciële locatie of een geografisch afgebakende locatie met gedeelde diensten, dat, behoudens incidenteel, geen huishoudelijke afnemers van elektriciteit of aardgas voorziet, en dat aan een van de volgende vereisten voldoet :
a) om specifieke technische eisen of veiligheidseisen voorziet het in een geïntegreerde exploitatie of een geïntegreerd productieproces van de verschillende gebruikers van het net;
b) het distribueert primair elektriciteit of aardgas aan de eigenaar of beheerder van het net of de daarmee verwante bedrijven. »;
11° in punt 89° worden de woorden « transmissienet of vervoernet » vervangen door de woorden « transmissienet, vervoersnet, gesloten distributienet of privédistributienet »;
12° er wordt een punt 91°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« 91°/1 netgebruiker : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit of aardgas injecteert op of afneemt van een distributienet; »;
13° er wordt een punt 92°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« 92°/1 ombudsdienst voor energie : de ombudsdienst, vermeld in artikel 27 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; »;
14° er wordt een punt 101 °/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« 101°/1 privédistributienet : een elektriciteitslijn, aardgasleiding of net voor distributie van elektriciteit of aardgas dat niet wordt uitgebaat door een door de VREG aangewezen distributienetbeheerder noch door de beheerder van het plaatselijk vervoersnet, en dat geen gesloten distributienet, directe lijn of directe leiding is; »;
15° er wordt een punt 113°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« 113°/1 slimme meter : een elektronische meter die energiestromen en aanverwante fysische grootheden meet en registreert en die uitgerust is met een tweerichtingscommunicatiemiddel, dat ervoor zorgt dat de gegevens niet alleen lokaal, maar ook op afstand uitgelezen kunnen worden en dat de meter in staat is om op basis van de gegevens die hij lokaal of van op afstand ontvangt bepaalde acties uit te voeren; »;
16° er wordt een punt 120°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« 120°/1 toegang tot het net : de mogelijkheid tot injectie of afname van actieve energie op één of meer toegangspunten, met inbegrip van het gebruik van het net en de aansluitingsinstallaties die door de beheerder van het betrokken net worden beheerd, en van diens ondersteunende diensten; »;
17° in punt 121° wordt het woord « vervoernet » vervangen door het woord « vervoersnet »;
18° in punt 128° wordt het woord « vervoernet » telkens vervangen door het woord « vervoersnet ».

Afdeling 2 Wijzigingen in titel III. Instellingen

Artikel 5. (26/08/2011- ...)

In artikel 3.1.1 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt :
« § 4. De volgende artikelen van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid zijn niet van toepassing op de VREG :
1° artikel 14 tot en met 16, voor zover de beheersovereenkomst instructies bevat met betrekking tot de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 3.1.3, 1°, 2° en 3°, b) ;
2° artikel 18, § 1 tot en met § 3;
3° artikel 21;
4° artikel 23 tot en met 28. »;

2° er wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt :
« § 5. De VREG fungeert voor het Vlaamse Gewest en voor de gewestelijke bevoegdheden inzake elektriciteit en aardgas, als de regulerende instantie, vermeld in artikel 35, tweede lid, van de Richtlijn 2009/72/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/ EG en artikel 39, tweede lid, van de Richtlijn 2009/73/EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van richtlijn 2003/55/ EG.

Bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden als regulator vraagt of ontvangt de VREG, noch haar bestuurders, noch haar personeelsleden, directe instructies van de Vlaamse Regering of van een andere publieke of particuliere entiteit.

De VREG oefent haar taken en bevoegdheden op onpartijdige en transparante wijze uit. »

Artikel 6. (26/08/2011- ...)

In artikel 3.1.3, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigen aangebracht :
1° aan punt 1° worden een punt c) tot en met g) toegevoegd, die luiden als volgt :
« c) het toezicht houden op de doeltreffendheid van de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaamse Gewest, inclusief de opvolging van de overstap- en afsluitingspercentages en de elektriciteits- en gasprijzen van huishoudelijke afnemers;
d) het toezicht houden op de kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteits- en aardgasleveranciers, inclusief hun systemen van vooruitbetaling en de klachten van huishoudelijke afnemers;
e) het toezicht houden op de zekerheid en betrouwbaarheid van de distributie netten en het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit, alsook de kwaliteit van de dienstverlening van de netbeheerders, onder meer bij de uitvoering van herstellingen en onderhoud en op het vlak van de tijd die de beheerders van de netten nodig hebben om aansluitingen en herstellingen uit te voeren;
f) het toezicht houden op de uitvoering van regels betreffende de taken en verantwoordelijkheden van de distributienetbeheerders, leveranciers, afnemers en andere marktpartijen die actief zijn in het Vlaamse Gewest;
g) het toezicht houden op de vrije toegang voor de afnemer tot zijn verbruiksgegevens; »;

2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt :
« 3° taken in verband met bemiddeling en beslechting van geschillen :
a) het bemiddelen in geschillen tegen een netbeheerder of beheerder van een gesloten distributienet met betrekking tot zijn verplichtingen, vermeld in de titels IV, V, VI en de hoofdstukken I tot en met IV van titel VII van dit decreet en haar uitvoeringsbepalingen;
b) het beslechten van geschillen tegen een netbeheerder of beheerder van een gesloten distributienet met betrekking tot zijn verplichtingen, vermeld in de titels IV, V, VI en de hoofdstukken I tot en met IV van titel VII van dit decreet en haar uitvoeringsbepalingen; ».

Artikel 7. (26/08/2011- ...)

Aan artikel 3.1.4, § 2, van hetzelfde decreet worden een punt 9° tot en met 11° toegevoegd, die luiden als volgt :
« 9° het uitvoeren van onderzoeken naar de werking van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaamse Gewest;
10° het opleggen van noodzakelijke en evenredige maatregelen om de daadwerkelijke mededinging te bevorderen en de goede werking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt te waarborgen;
11° de samenwerking en uitwisseling van gegevens met de regulatoren en instanties die werken binnen de Vlaamse, Belgische en Europese elektriciteits- en gasmarkt, voor zover de bepalingen van artikel 3.1.12 worden nageleefd. ».

Artikel 8. (26/08/2011- ...)

Aan titel III, hoofdstuk I, afdeling II, van hetzelfde decreet wordt een artikel 3.1.4/1 toegevoegd, dat luidt als volgt :
« Art. 3.1.4/1. Bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden neemt de VREG alle redelijke maatregelen om de volgende doelstellingen te bereiken, indien nodig in overleg met andere betrokken en bevoegde instanties :
1° de bevordering, in nauwe samenwerking met ACER, de regulerende instanties van andere Belgische overheden en Europese lidstaten en de Europese Commissie, van een door concurrentie gekenmerkte, zekere en vanuit milieuoogpunt duurzame Europese interne markt voor elektriciteit en gas, en van een daadwerkelijke openstelling van de markt voor alle afnemers en Europese leveranciers, en een waarborging dat elektriciteits- en aardgas-distributienetten op een doeltreffende en betrouwbare manier werken, rekening houdend met doelstellingen op lange termijn;
2° de ontwikkeling van door concurrentie gekenmerkte en goed functionerende regionale markten binnen de Europese Gemeenschap met het oog op het bereiken van de onder 1° genoemde doelstelling;
3° het opheffen van alle beperkingen voor handel in elektriciteit en aardgas tussen de lidstaten, inclusief de ontwikkeling van afdoende grensoverschrijdende transmissiecapaciteit om aan de vraag te voldoen en de integratie van nationale markten te versterken, hetgeen de elektriciteits- en gasstromen in de Europese Gemeenschap kan faciliteren;
4° de ontwikkeling, op de meest kosteneffectieve manier, van veilige, betrouwbare en efficiënte niet-discriminerende netten die klantgericht zijn, de adequaatheid van die netten bevorderen, alsook, aansluitend bij de doelstellingen van het algemene energiebeleid, energie-efficiëntie en de integratie van groot- en kleinschalige productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en gedistribueerde productie in distributienetten en het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit;
5° de toegang van nieuwe productiecapaciteit tot het net vergemakkelijken, namelijk door belemmeringen voor de toegang van nieuwkomers op de markt en van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen weg te nemen;
6° ervoor zorgen dat de netbeheerders en -gebruikers de nodige stimulansen krijgen, zowel op korte als op lange termijn, om de efficiëntie van netprestaties te verbeteren en de marktintegratie te versterken;
7° ervoor zorgen dat afnemers de vruchten dragen van een efficiënte werking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt, het bevorderen van daadwerkelijke mededinging en het bijdragen tot het waarborgen van consumentenbescherming;
8° het bereiken van een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening bij het leveren van elektriciteit en aardgas, tot de bescherming van kwetsbare afnemers en tot de compatibiliteit van de processen voor de uitwisseling van gegevens die nodig zijn voor het veranderen van leverancier.

Artikel 9. (26/08/2011- ...)

Aan titel III, hoofdstuk I, afdeling II, van hetzelfde decreet worden een artikel 3.1.4/2 en 3.1.4/3 toegevoegd, die luiden als volgt :
« Art. 3.1.4/2. Partijen die een klacht hebben tegen een netbeheerder of beheerder van een gesloten distributienet met betrekking tot diens verplichtingen uit hoofde van de titels IV, V, VI en de hoofdstukken I tot en met IV van titel VII van dit decreet of haar uitvoeringsbepalingen, kunnen het geschil schriftelijk ter bemiddeling voorleggen aan de VREG. De VREG stelt de bemiddelingsprocedure vast.

Art. 3.1.4/3. Partijen die een klacht hebben tegen een netbeheerder of beheerder van een gesloten distributienet met betrekking tot diens verplichtingen uit hoofde van de titels IV, V, VI en de hoofdstukken I tot en met IV van titel VII van dit decreet of haar uitvoeringsbepalingen, kunnen het geschil schriftelijk ter beslechting voorleggen aan de VREG. Enkel geschillen waarin reeds een bemiddelingspoging door de VREG of de ombudsdienst voor energie is geweest, kunnen worden voorgelegd ter beslechting, tenzij in geval van hoogdringendheid en behoudens andersluidende bepaling.

De VREG beslecht het geschil met een gemotiveerde, bindende beslissing binnen twee maanden na ontvangst van de klacht. Deze periode kan met twee maanden worden verlengd als de VREG aanvullende informatie vraagt. Een nieuwe verlenging van deze termijn is mogelijk voor zover de klager daarmee akkoord gaat.

De beslissing wordt genomen na de betrokken partijen te hebben gehoord. De VREG kan overgaan of doen overgaan tot alle nuttige onderzoeken en kan, indien nodig, deskundigen aanwijzen en getuigen horen. Zij kan bewarende maatregelen opleggen in dringende gevallen. De beslissing kan al of niet een terugbetaling of vergoeding opleggen.

Artikel 10. (26/08/2011- ...)

In artikel 3.1.5 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1 wordt het woord « drie » vervangen door het woord « vijf »;

2° aan paragraaf 1 worden een tweede en derde lid toegevoegd, die luiden als volgt :
« De leden van de raad van bestuur worden door de Vlaamse Regering aangesteld voor een vaste termijn van vijf jaar, die eenmaal kan worden verlengd.

Het vorig lid laat het lopende mandaat van de bestuurders van de VREG op 1 januari 2011 ongemoeid. »;

3° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt :
« § 3. De door de Vlaamse Regering voorgedragen leden van de raad van bestuur kunnen bij consensus onafhankelijke bestuurders coöpteren, voor een vaste termijn van vijf jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Het aantal onafhankelijke bestuurders mag een vierde van het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur niet overschrijden. »;

4° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt :
« § 4. De leden van de raad van bestuur kunnen alleen worden ontslagen op eigen verzoek of bij niet-naleving van de vereisten, vermeld in artikel 3.1.7. »

Artikel 11. (26/08/2011- ...)

Artikel 3.1.7 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
« Art. 3.1.7. § 1. Het mandaat van bestuurder van de VREG is onverenigbaar met :
1° iedere functie of activiteit, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een neteigenaar, een netbeheerder, een producent die geen zelfopwekker is, een aardgasinvoerder, de beheerder van het transmissienet, de beheerder van het vervoersnet, een werkmaatschappij, een leverancier, een bevrachter of een evenwichtsverantwoordelijke;
2° het bezit van aandelen, of andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren, uitgegeven door een neteigenaar of marktpartij, of het bezit van financiële instrumenten die het mogelijk maken om dergelijke aandelen of waardepapieren te verwerven of over te dragen, of die aanleiding geven tot een betaling in contanten die hoofdzakelijk afhankelijk is van de evolutie van de waarde van dergelijke aandelen of waardepapieren;
3° het lidmaatschap van de wetgevende kamers, het Europees Parlement en de gemeenschaps- en gewestraden;
4° de functie of het ambt van minister, staatssecretaris, het lidmaatschap van een gewest- of gemeenschapsregering, het lidmaatschap van het kabinet van een lid van de Federale Regering of van een gemeenschaps- of gewestregering, het lidmaatschap van de bestendige deputatie van de provincieraden en het lidmaatschap van het college van burgemeester en schepenen van een gemeente;
5° een functie in de VREG, de gedelegeerd bestuurder uitgezonderd;
6° een functie in een departement of een ander agentschap van de federale of gewestelijke overheid.

Het verbod, vermeld in het eerste lid, 1°, blijft van kracht gedurende één jaar na afloop van het mandaat bij de VREG.

§ 2. Als een bestuurder de bepalingen van paragraaf 1 overtreedt, beschikt hij over een termijn van drie maanden om de mandaten of functies die tot de onverenigbaarheid aanleiding geven, neer te leggen.

Als de bestuurder nalaat de onverenigbare mandaten of functies neer te leggen, wordt hij na afloop van de termijn, vermeld in het eerste lid, van rechtswege geacht zijn mandaat in het agentschap te hebben neergelegd, zonder dat het afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij inmiddels heeft gesteld of van de beraadslagingen waaraan hij inmiddels heeft deelgenomen. In zijn vervanging wordt voorzien overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.1.5.

Artikel 12. (26/08/2011- ...)

In artikel 3.1.11 van hetzelfde decreet worden paragraaf 2 en paragraaf 3 opgeheven.

Artikel 13. (26/08/2011- ...)

In titel III, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet wordt een afdeling V/1, ingevoegd, die luidt als volgt :
« Afdeling V/1. Rechtspositieregeling van de personeelsleden van de VREG. »

Artikel 14. (26/08/2011- ...)

In titel III, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet, wordt in afdeling V/1, ingevoegd bij artikel 13, een artikel 3.1.12/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« Art. 3.1.12/1. Het uitoefenen van een functie als werknemer van de VREG is onverenigbaar met :
1° iedere functie of activiteit, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een neteigenaar, een netbeheerder, een producent die geen zelfopwekker is, een aardgasinvoerder, de beheerder van het transmissienet, de beheerder van het vervoersnet, een werkmaatschappij, een leverancier, een bevrachter of een evenwichtsverantwoordelijke;
2° het bezit van aandelen, of andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren, uitgegeven door een neteigenaar of marktpartij, of het bezit van financiële instrumenten die het mogelijk maken om dergelijke aandelen of waardepapieren te verwerven of over te dragen, of die aanleiding geven tot een betaling in contanten die hoofdzakelijk afhankelijk is van de evolutie van de waarde van dergelijke aandelen of waardepapieren;
3° het lid zijn van de wetgevende kamers, het Europees Parlement en de gemeenschaps- en gewestraden;
4° de functie of het ambt van minister, staatssecretaris, lid van gewest- of gemeenschapsregering, lid van het kabinet van een lid van de Federale Regering of van een gemeenschaps- of gewestregering, lid van de bestendige deputatie van de provincieraden en lid van het college van burgemeester en schepenen van een gemeente;
5° een functie in een departement of een ander agentschap van de federale of gewestelijke overheid. »

Afdeling 3 Wijzigingen in titel IV. De organisatie van de de elektriciteits- en aardgasmarkt in het Vlaamse Gewest

Artikel 15. (26/08/2011- ...)

In artikel 4.1.6 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in punt 1° worden de woorden « het beheer van de elektriciteits- of aardgasstromen op zijn net, met daarbij het waarborgen van de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van zijn net » vervangen door de woorden « het beheer en onderhoud en het ontwikkelen onder economische voorwaarden van een veilig, betrouwbaar en efficiënt net met inachtneming van het milieu en de energie-efficiëntie van het net »;

2° er wordt een punt 14° toegevoegd, dat luidt als volgt :
« 14° als elektriciteitsdistributienetbeheerder transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedures hanteren bij de aankoop van elektriciteit. »

Artikel 16. (26/08/2011- ...)

In artikel 4.1.8, § 2, van hetzelfde decreet worden na de woorden « geen activiteiten ondernemen inzake de productie van elektriciteit » de woorden « of gas » toegevoegd.

Artikel 17. (26/08/2011- ...)

In artikel 4.1.10 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid wordt het woord « behandelen » vervangen door de woorden « eerbiedigen de vertrouwelijkheid van »;
2° in het eerste lid worden de woorden « strikt vertrouwelijk » opgeheven;
3° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
« De netbeheerder en zijn werkmaatschappij voorkomen ook dat informatie over hun eigen activiteiten die commercieel voordeel kan opleveren, op discriminerende wijze wordt vrijgegeven. »

Artikel 18. (26/08/2011- ...)

In artikel 4.1.14 van hetzelfde decreet worden worden de woorden « huishoudelijke afnemers » vervangen door de woorden « iedere afnemer die elektriciteit of aardgas koopt voor eigen huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële of professionele activiteiten ».

Artikel 19. (26/08/2011- ...)

In artikel 4.1.16 van hetzelfde decreet wordt het woord « aardgasnetbeheerder » vervangen door het woord « aardgasdistributienetbeheerder ».

Artikel 20. (26/08/2011- ...)

In artikel 4.1.17 van hetzelfde decreet wordt het woord « aardgasnetbeheerder » vervangen door het woord « aardgasdistributienetbeheerder ».

Artikel 21. (26/08/2011- ...)

In artikel 4.1.18, § 4, van hetzelfde decreet worden de woorden « in beroep gegaan » vervangen door de woorden « overeenkomstig artikel 3.1.4/3, zonder voorafgaande bemiddeling, een geschillenbeslechtingsprocedure gevoerd ».

Artikel 22. (26/08/2011- ...)

In artikel 4.1.19, § 1, derde lid, van hetzelfde decreet wordt het woord « aardgasnetbeheerder » telkens vervangen door het woord « aardgasdistributienetbeheerder ».

Artikel 23. (26/08/2011- ...)

In artikel 4.1.22, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in punt 2 worden de woorden « huishoudelijke afnemers » vervangen door de woorden « iedere afnemer die elektriciteit of aardgas koopt voor eigen huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële of professionele activiteiten »;
2° in punt 4 worden tussen de woorden « budgetmeters voor elektriciteit » en de woorden « en van stroombegrenzers » de woorden « , budgetmeters voor aardgas » ingevoegd.

Artikel 24. (26/08/2011- ...)

In titel IV, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet wordt een afdeling IX ingevoegd, die luidt als volgt :
« Afdeling IX. - Slimme meters".

Artikel 25. (26/08/2011- ...)

In titel IV, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet, wordt in afdeling IX, ingevoegd bij artikel 24, een artikel 4.1.22/2 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« Art. 4.1.22/2. De Vlaamse Regering legt uiterlijk op 3 september 2012 een economische evaluatie voor aan het Vlaams Parlement van de kosten en baten voor de markt en de afnemers van de invoering van slimme meters voor elektriciteit en aardgas. ».

Artikel 26. (26/08/2011- ...)

In artikel 4.2.1 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° aan paragraaf 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
« De reglementen bevatten telkens de bepalingen van toepassing op de gesloten distributienetten die aan die netten zijn gekoppeld. »;
2° aan paragraaf 2, 2°, worden de volgende woorden toegevoegd : « , inclusief de handels- en balanceringsvereisten opgelegd aan iedere leverancier van elektriciteit of aardgas aan afnemers in het Vlaamse Gewest »;
3° aan paragraaf 2, 3°, worden tussen de woorden « plaatselijke vervoersnet van elektriciteit, » en « de producenten » de woorden « de beheerder van het gesloten distributienet » ingevoegd.

Artikel 27. (26/08/2011- ...)

In artikel 4.3.1 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden « De levering aan afnemers die aangesloten zijn op een distributienet of het net voor plaatselijk vervoer van elektriciteit » vervangen door de woorden « De levering van elektriciteit en aardgas via het distributienet of het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit, aan afnemers »;
2° in paragraaf 1, eerste lid, wordt na het woord « VREG » de woorden « of aan de eisen, gesteld door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de federale overheid of een andere gewestelijke bevoegde overheid in verband met de levering van elektriciteit of aardgas. » toegevoegd;
3° in paragraaf 2, tweede punt, 4°, wordt het woord « uitvoeringsbespalingen » vervangen door het woord « uitvoeringsbepalingen »;
4° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt :
« § 3. Iedere leverancier die elektriciteit of aardgas levert aan afnemers in het Vlaamse Gewest voldoet aan de handels- en balanceringsvereisten, vastgelegd in de technische reglementen. ».

Artikel 28. (26/08/2011- ...)

In artikel 4.3.2 van hetzelfde decreet worden de woorden « de leveranciers » vervangen door de woorden « iedere leverancier die elektriciteit of aardgas levert aan afnemers in het Vlaamse Gewest ».

Artikel 29. (26/08/2011- ...)

Aan artikel 4.4.1 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
« Als een afnemer wil veranderen van leverancier, met inachtneming van de contractuele voorwaarden van het leveringscontract met zijn leverancier, wordt dat binnen een termijn van drie weken na de ontvangst van dat bericht geregeld door de betrokken netbeheerder. »

Artikel 30. (26/08/2011- ...)

In titel IV van hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk V vervangen door wat volgt :
« HOOFDSTUK V. - De aanleg en het beheer van directe lijnen en directe leidingen ».

Artikel 31. (26/08/2011- ...)

Artikel 4.5.1 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
« Art. 4.5.1. De aanleg van directe lijnen of leidingen op de eigen site om elektriciteit of aardgas te leveren, is toegelaten.

De aanleg van een directe lijn of leiding die de grenzen van de eigen site overschrijdt, is toegestaan na een voorafgaande toelating, verleend door de VREG, die hiertoe advies van de betrokken netbeheerder inwint.

De VREG houdt hierbij rekening met de risico's inzake inefficiëntie, de risico's inzake veiligheid, de impact op de nettarieven, de waarborg van de rechten van afnemers, de eventuele weigering van aansluiting op het net door de betrokken netbeheerder of een gebrek aan aanbod tot aansluiting of toegang op het net tegen redelijke economische of technische voorwaarden. ».

Artikel 32. (26/08/2011- ...)

In titel IV, hoofdstuk V, van hetzelfde decreet, wordt een artikel 4.5.2 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« Art. 4.5.2. De taken van de beheerder van een directe lijn of leiding omvatten onder meer :
1° het beheer en het onderhoud van de directe lijn of leiding;
2° het verstrekken van de nodige meetgegevens en andere gegevens aan de producent, de afnemer en de VREG;
3° het verstrekken van de nodige inlichtingen aan de beheerder van het net waarop de directe lijn of leiding is aangesloten om een veilige en efficiënte uitbating en ontwikkeling van dat net te waarborgen. »

Artikel 33. (26/08/2011- ...)

In titel IV van hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk VI ingevoegd, dat luidt als volgt :
« HOOFDSTUK VI. - De aanleg en het beheer van een gesloten distributienet ».

Artikel 34. (26/08/2011- ...)

In titel IV van hetzelfde decreet, wordt in hoofdstuk VI, ingevoegd bij artikel 33, een artikel 4.6.1. tot en met 4.6.9 ingevoegd, die luiden als volgt :
« Art. 4.6.1. § 1. De aanleg en het beheer van een gesloten distributienet op eigen site is toegelaten na voorafgaande melding aan de VREG.

§ 2. De aanleg van een gesloten distributienet dat de grenzen van de eigen site overschrijdt, is toegestaan na een voorafgaande toelating, verleend door de VREG, die hiertoe het advies van de betrokken netbeheerder inwint.

De VREG hanteert hierbij de criteria zoals vermeld in artikel 1.1.3, 56°/2, en houdt ook rekening met de risico's inzake inefficiëntie, de risico's inzake veiligheid, de impact op de nettarieven, de waarborg van de rechten van afnemers, de eventuele weigering van aansluiting op het net door de betrokken netbeheerder of een gebrek aan aanbod tot aansluiting of toegang op het net tegen redelijke economische of technische voorwaarden.

De VREG kan de toelating opheffen zodra wordt vastgesteld dat niet meer aan de criteria van artikel 1.1.3, 56°/2, is voldaan.

§ 3. De VREG kan de nadere modaliteiten vastleggen voor de melding, de toekenning en de opheffing van de toelating.

Art. 4.6.2. De gebruikers van een gesloten distributienet van elektriciteit hebben alleen met de beheerder van dat gesloten distributienet een contractuele relatie, en niet met de elektriciteitsdistributienetbeheerder, de beheerder van het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit of de transmissienetbeheerder.

De elektriciteitsdistributienetbeheerder, de beheerder van het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit of de transmissienetbeheerder heeft alleen met de beheerder van een gesloten distributienet voor elektriciteit dat gekoppeld is aan zijn net, een reglementaire of contractuele relatie en niet met de gebruikers van het gesloten distributienet van elektriciteit.

De gebruikers van een gesloten distributienet van aardgas hebben alleen met de beheerder van het gesloten distributienet van aardgas een contractuele relatie, en niet met de aardgasdistributienetbeheerder en de beheerder van het vervoersnet.

De aardgasdistributienetbeheerder of de beheerder van het vervoersnet heeft alleen met de beheerder van een gesloten distributienet van aardgas dat gekoppeld is aan zijn net, een reglementaire of contractuele relatie en niet met de gebruikers van het gesloten distributienet van aardgas.

Art. 4.6.3. Het beheer van een gesloten distributienet omvat, onder meer, de volgende taken :
1° het beheer van de elektriciteits- of aardgasstromen op zijn net, met daarbij het waarborgen van de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van zijn net, en in dat verband, het instaan voor de nodige ondersteunende diensten;
2° het aanhouden van voldoende netcapaciteit om de redelijke elektriciteits- en aardgasbehoefte te dekken van de achterliggende afnemers en om het vervoer van elektriciteit en aardgas van en naar het net waarmee het gesloten distributienet gekoppeld is, mogelijk te maken;
3° de uitbreiding van zijn net in het geografisch afgebakende gebied waarvoor hij werd aangewezen of, als er nog geen net aanwezig is, de aanleg van het net in dit geografisch afgebakende gebied;
4° de herstelling, het preventieve onderhoud, de vernieuwing en de verbetering van zijn net en de bijbehorende installaties;
5° het herstellen van onderbrekingen en storingen bij de elektriciteits- of aardgastoevoer via zijn net;
6° het opstellen, het bewaren en ter beschikking houden van de plannen van zijn net aan de bevoegde regulator, de gebruikers van het gesloten distributienet en de beheerder van het net waaraan zijn net is gekoppeld;
7° het aansluiten, afsluiten en heraansluiten van installaties op zijn net en het verzwaren van de aansluitingen op zijn net;
8° het verlenen van toegang tot zijn net;
9° het beheren van het toegangsregister van zijn net;
10° het ter beschikking stellen, de plaatsing, de activering, de desactivering, het onderhoud en het herstellen van meters en tellers op de toegangspunten op zijn net;
11° het aflezen van de meters en tellers op de toegangspunten op zijn net, de bepaling van de injectie en de afname van de achterliggende netgebruikers en de verwerking en de bewaring van die gegevens;
12° het verstrekken van de nodige meetgegevens en andere gegevens aan de producenten, de evenwichtsverantwoordelijken, de bevrachters, de tussenpersonen, de leveranciers, de afnemers en de VREG;
13° het verstrekken van de nodige inlichtingen aan de beheerders van de netten waaraan zijn net in kwestie gekoppeld is, om een veilige en efficiënte uitbating, een gecoördineerde ontwikkeling en een goede wisselwerking tussen de netten te waarborgen.

De beheerder van een gesloten distributienet kan de taken, vermeld in de punten 9 tot en met 12 van het vorig lid, uitbesteden aan de beheerder van het net waaraan zijn net is gekoppeld, waarbij deze laatste de uitvoering van deze taken niet kan weigeren.

Art. 4.6.4. De beheerder van een gesloten distributienet kan activiteiten inzake levering of productie van elektriciteit en aardgas ondernemen, mits zijn net minder dan 100 000 achterliggende afnemers bedient.
Art. 4.6.5. De beheerder van het gesloten distributienet onthoudt zich van elke vorm van discriminatie tussen aardgasinvoerders, evenwichtsverantwoordelijken, bevrachters, leveranciers, tussenpersonen, achterliggende netgebruikers en categorieën van achterliggende netgebruikers.
Art. 4.6.6. De beheerder van het gesloten distributienet behandelt alle persoonlijke en commerciële gegevens die hij bij de uitoefening van zijn taken verwerft strikt vertrouwelijk.
De beheerder van het gesloten distributienet neemt de nodige maatregelen om de toegang tot die gegevens en de verwerking van die gegevens te beperken tot de leden van het orgaan dat belast is met zijn dagelijkse leiding beheerder, en de personeelsleden die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.
Art. 4.6.7. De personeelsleden en bestuurders van de beheerder van het gesloten distributienet mogen de vertrouwelijke gegevens die hun ter kennis zijn gekomen op grond van hun functie bij de beheerder van het gesloten distributienet aan niemand bekendmaken, behalve wanneer zij worden opgeroepen om in rechte te getuigen, zonder afbreuk te doen aan de informatieverplichtingen die uitdrukkelijk door dit decreet of de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van de technische reglementen, zijn bepaald en toegestaan.
Art. 4.6.8. Iedere beheerder van het gesloten distributienet maakt de geldende tarieven en voorwaarden voor de aansluiting op zijn net bekend aan de achterliggende netgebruikers.
Art. 4.6.9. § 1. De volgende personen hebben recht op toegang tot een gesloten distributienet voor de injectie en/of afname van elektriciteit of aardgas tegen de door de beheerder van dat net bekendgemaakte tarieven en voorwaarden :
1° de leveranciers, in naam en voor rekening van hun klanten die aangesloten zijn op het gesloten distributienet;
2° de producenten die aangesloten zijn op het gesloten distributienet, in eigen naam en alleen voor hun injectiepunten;
3° de achterliggende afnemers.
§ 2. Iedere beheerder van het gesloten distributienet maakt de geldende tarieven en voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van zijn net, en voor de ondersteunende diensten die hij levert, bekend aan de achterliggende netgebruikers. De personen, vermeld in § 1, hebben recht op de toegang tot en het gebruik van het gesloten distributienet tegen die bekendgemaakte tarieven en voorwaarden.
§ 3. Een beheerder van een gesloten distributienet kan de toegang tot zijn net alleen weigeren, beëindigen of opschorten in één of meer van onderstaande gevallen :
1° zijn net beschikt niet over voldoende capaciteit om het vervoer te verzekeren;
2° de veilige en betrouwbare werking van zijn net komt in het gedrang;
3° de aanvrager van de toegang tot het net voldoet niet of de toegangshouder voldoet niet meer aan de voorwaarden voor toegang tot zijn net, omschreven in het van toepassing zijnde technische reglement, het reglement of contract van de beheerder van het gesloten distributienet.
Bij een weigering, beëindiging of opschorting van de toegang tot zijn net stuurt de beheerder van het gesloten distributienet aan de aanvrager van de toegang tot zijn net of aan de toegangshouder een schriftelijke en gemotiveerde verklaring.
De beheerder van het gesloten distributienet kan de toegang tot zijn net alleen opschorten of beëindigen na voorafgaande toestemming door de VREG, tenzij in één van de volgende vier gevallen :
1° bij overmacht of een noodsituatie, zoals omschreven in het van toepassing zijnde technisch reglement;
2° in geval de toegangshouder geen evenwichtsverantwoordelijke of bevrachter meer heeft;
3° de beheerder van het gesloten distributienet oordeelt dat er een ernstig risico bestaat voor de veiligheid van personen of materieel;
4° voor een individueel toegangspunt, het aansluitingsvermogen op aanzienlijke wijze overschreden wordt.
§ 4. Tegen een weigering, opschorting of beëindiging van toegang tot het gesloten distributienet kan overeenkomstig artikel 3.1.4/3, zonder voorafgaande bemiddeling, een geschillenbeslechtingsprocedure gevoerd worden bij de VREG.
Als de VREG oordeelt dat de weigering, opschorting of beëindiging van de toegang onterecht was, geeft de beheerder van het gesloten distributienet de betrokken persoon alsnog of opnieuw toegang tot zijn net.
Als de VREG oordeelt dat de weigering, opschorting of beëindiging van de toegang terecht was, heeft de betrokken persoon de mogelijkheid zich te wenden tot de beheerder van het net waaraan het gesloten distributienet gekoppeld is. »

Artikel 35. (26/08/2011- ...)

In titel IV van hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk VII ingevoegd, dat luidt als volgt :
« HOOFDSTUK VII. - De aanleg en het beheer van een privédistributienet ».

Artikel 36. (26/08/2011- ...)

In titel IV van hetzelfde decreet, worden in hoofdstuk VII, ingevoegd bij artikel 35, een artikel 4.7.1 tot en met 4.7.4 ingevoegd, die luiden als volgt :

« Art. 4.7.1. § 1. De aanleg en het beheer van een privédistributienet is principieel verboden.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 is de aanleg en het beheer van volgende privédistributienetten toegelaten :
1° privédistributienetten waarbij de distributie van elektriciteit of aardgas een inherent en ondergeschikt karakter heeft ten opzichte van het geheel van diensten die door de beheerder van het privédistributienet aan de achterliggende afnemer worden geleverd, zoals bij garageverhuur, bij verhuur van een studentenkamer, een verblijfplaats in een recreatie- of vakantiepark, een kamer in een rusthuis, de terbeschikkingstelling van een standplaats bij markten, evenementen en kermissen;
2° laadpunten voor voertuigen.
Een privédistributienet kan een openbare weg, waterloop, treinspoor of ander openbaar domein alleen kruisen als hiertoe toestemming van de distributienetbeheerder verkregen is.

Art. 4.7.2. De gebruikers van een privédistributienet hebben alleen met de beheerder van het privédistributienet een contractuele relatie, en niet met de distributienetbeheerder, de beheerder van het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit, de transmissienetbeheerder of de beheerder van het vervoersnet waarop het privédistributienet aangesloten is.

De distributienetbeheerder, de beheerder van het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit, de transmissienetbeheerder of de beheerder van het vervoersnet heeft alleen met de beheerder van het privédistributienet aangesloten op zijn net een reglementaire of contractuele relatie, en niet met de gebruikers van dat privédistributienet.

Het privédistributienet is op elk moment slechts via één aansluitingspunt verbonden met het distributienet, het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit, het transmissienet of het vervoersnet, tenzij de betrokken beheerders toestemming verlenen voor een meervoudige verbinding.

Art. 4.7.3. De beheerder van een privédistributienet is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van zijn privédistributienet.

Art. 4.7.4. De beheerder van een privédistributienet heeft geen openbare dienstverplichtingen ten aanzien van de achterliggende afnemer. ».

Afdeling 4 Wijzigingen in titel V. De jaarlijkse toekenning van een gratis hoeveelheid elektriciteit

Artikel 37. (26/08/2011- ...)

Paragraaf 1 van artikel 5.1.1 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
« § 1. Met uitzondering van de huishoudelijke afnemers aangesloten op een gesloten distributienet, heeft iedere huishoudelijke afnemer en elke titularis van een gebouw, zoals bedoeld in § 3, het recht op de jaarlijkse toekenning van een gratis hoeveelheid elektriciteit. »

Afdeling 5 Wijzigingen in titel VII. Milieuvriendelijke energieproductie en rationeel energiegebruik

Artikel 38. (26/08/2011- ...)

In artikel 7.1.6, paragraaf 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, worden tussen de woorden « op hun net » en de zinsnede « voor zover de producent zelf daarom verzoekt » de woorden « en op gesloten distributienetten, gekoppeld aan hun net » ingevoegd.

Artikel 39. (26/08/2011- ...)

In artikel 7.1.7 van hetzelfde decreet worden in paragraaf 1, eerste lid, tussen de woorden « op hun net » en de zinsnede « voor zover de producent zelf daarom verzoekt » de woorden « en op gesloten distributienetten, gekoppeld aan hun net » ingevoegd.

Artikel 40. (26/08/2011- ...)

In artikel 7.1.10 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden tussen het woord « elektriciteitsdistributienetbeheerder, » en de zinsnede « , de beheerder van », de woorden « een beheerder van een gesloten distributienet » ingevoegd;

2° in paragraaf 2 worden tussen het woord « elektriciteitsdistributienetbeheerder, » en de zinsnede « , beheerder van » de woorden « beheerder van een gesloten distributienet, » ingevoegd;

3° aan paragraaf 3 wordt een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt :
« Het geheel van afnamepunten van afnemers op een op 1 juli 2011 bestaand net dat voldoet aan de criteria van artikel 1.1.3, 56°/2, wordt als één afnamepunt beschouwd.

Het geheel van afnamepunten van afnemers van een na 1 juli 2011 aangelegd net dat voldoet aan de criteria van artikel 1.1.3, 56°/2, wordt als één afnamepunt beschouwd, voor zover het gesloten distributienet is aangesloten op het transmissienet of het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit. »

Artikel 41. (26/08/2011- ...)

In artikel 7.1.11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in paragraaf 1 wordt het woord « als toegangshoudergeregistreerd » vervangen door het woord « geregistreerd »;
2° in paragraaf 1 worden tussen het woord « elektriciteitsdistributienetbeheerder, » en de zinsnede « , de beheerder van » de woorden « een beheerder van een gesloten distributienet » toegevoegd;
3° aan paragraaf 2, tweede lid, worden na het woord « elektriciteitsdistributienetbeheerder, » de woorden « beheerder van een gesloten distributienet, » toegevoegd.

Artikel 42. (26/08/2011- ...)

In artikel 7.2.3, § 1, van hetzelfde decreet wordt het woord « vervoernet » vervangen door het woord « vervoersnet ».

Artikel 43. (26/08/2011- ...)

In artikel 7.3.1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « in dat geval » opgeheven.

Afdeling 6 Wijzigingen in titel XII. Energiebeleidsrapportering

Artikel 44. (26/08/2011- ...)

In artikel 12.2.1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord « vervoernet » vervangen door het woord « vervoersnet ».

Afdeling 7 Wijzigingen in titel XIII. Toezicht en sancties

Artikel 45. (26/08/2011- ...)

In artikel 13.1.2, § 2, tweede lid, 2°, van hetzelfde decreet worden de woorden « rechter in de politierechtbank » vervangen door het woord « politierechter ».

Artikel 46. (26/08/2011- ...)

In artikel 13.1.4, § 1, tweede lid, 2°, van hetzelfde decreet worden de woorden « rechter in de politierechtbank » vervangen door het woord « politierechter ».

Artikel 47. (26/08/2011- ...)

In artikel 13.1.5, tweede lid, 2°, van hetzelfde decreet worden de woorden « rechter in de politierechtbank » vervangen door het woord « politierechter ».

Artikel 48. (26/08/2011- ...)

Punt 3 van artikel 13.2.1 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Artikel 49. (26/08/2011- ...)

In artikel 13.2.2 wordt het woord « artikel » vervangen door het woord « artikelen » en wordt « en 4.1.11 » vervangen door « , 4.1.11 en 4.6.7 ».

Artikel 50. (26/08/2011- ...)

In artikel. 13.3.3 worden de woorden « artikelen 4.1.22, 9°, en 4.3.2, 4° en 5° » vervangen door de woorden « artikelen 4.1.22, 2° tot en met 4°, en 4.3.2, 4° ».

Afdeling 8 Wijzigingen in titel XV. Slotbepalingen

Artikel 51. (26/08/2011- ...)

...

Artikel 52. (26/08/2011- ...)

Aan titel XV, hoofdstuk III, van hetzelfde decreet worden artikelen 15.3.5/1 en 15.3.5/2 toegevoegd, die luiden als volgt :

« Art. 15.3.5/1 Het beheer van een op 1 juli 2011 bestaand net voor distributie van elektriciteit of aardgas dat voldoet aan de criteria van artikel 1.1.3, 56°/2, is toegestaan als gesloten distributienet mits melding aan de VREG, zelfs indien dit net de grenzen van de eigen site, als bedoeld in artikel 4.6.1, overschrijdt.

Art. 15.3.5/2 Elke beheerder van een elektriciteitslijn, aardgasleiding of net voor distributie van elektriciteit of aardgas dat niet wordt uitgebaat door een door de VREG aangewezen distributienetbeheerder en dat geen op 1 juli 2011 bestaande directe lijn of directe leiding is, moet zich conformeren aan de bepalingen van dit decreet door, naargelang het geval :
1° het voldoen aan de bepalingen van artikelen 4.7.2 en 4.7.3, als het net een toegelaten privédistributienet betreft, als vermeld in artikel 4.7.1, § 2;
2° de overdracht van het beheer van het distributienet aan de distributienetbeheerder, als het net een niet-toegelaten privédistributienet betreft, binnen redelijke termijn zodra een achterliggende netgebruiker of een leverancier op vraag van en voor rekening van een achterliggende afnemer, zijn rechten wil uitoefenen;
3° het melden als gesloten distributienet overeenkomstig artikel 15.3.5/1 en het voldoen aan de bepalingen van artikelen 4.6.2 tot en met 4.6.9, waarbij de artikelen 4.6.3, 8° tot en met 12°, 4.6.8 en 4.6.9 slechts van toepassing zijn binnen redelijke termijn zodra een achterliggende netgebruiker of een leverancier op vraag van en voor rekening van een achterliggende afnemer zijn rechten wil uitoefenen. »