Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang

Datum 21/10/2011

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
  2. HOOFDSTUK II. Verstrekking van toegang tot de geografische gegevens en diensten
  3. HOOFDSTUK III. Voorwaarden voor de toegang en het gebruik
  4. HOOFSTUK IV. Vergoedingsregeling
  5. HOOFDSTUK V. Beëindiging van de toegang en gebruik
  6. HOOFDSTUK VI. Publieke toegang
  7. HOOFDSTUK VII. E-commercedienst
  8. HOOFDSTUK VIII. Slotbepaling

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, in het bijzonder artikel 20;

Gelet op het op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen, artikel 16, 17, derde lid, 19, § 2, derde lid, 33 en 34, § 2, derde lid;

Gelet op het voorstel van de stuurgroep GDI-Vlaanderen van 23 maart 2011 betreffende de verschuldigde bijdrage door de deelnemers GDI-Vlaanderen voor het gebruik van de centrale e-commercedienst;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 9 september 2011;

Gelet op het advies 50.333/3 van de Raad van State, gegeven op 27 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering,

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied (... - ...)

Artikel 1. (01/01/2019- ...)

Dit besluit regelt voor instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen met het oog op de vervulling van taken van algemeen belang de toegang tot en het gebruik van geografische gegevensbronnen en geografische diensten, vermeld in artikel 12, eerste lid, 1°, 2° en 4° en toegevoegd aan de GDI. Het besluit regelt ook de vergoedingsregeling voor de publieke toegang tot de GDI en het gebruik van de centrale e-commercedienst, vermeld in artikel 34, § 1 van het GDI-decreet van 20 februari 2009.

In dit besluit wordt verstaan onder instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen, afgekort instanties:
1° alle instanties als vermeld in artikel 3, 1°, b), van het GDI-decreet van 20 februari 2009;
2° de instellingen en organen van de Europese Unie;
3° iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of een groepering ervan die volgens het nationaal recht van een van de lidstaten openbare bestuursfuncties uitoefent of adviserende bevoegdheid heeft..

HOOFDSTUK II. Verstrekking van toegang tot de geografische gegevens en diensten (... - ...)

Artikel 2. (01/12/2011- ...)

§ 1. De eigenaar, beheerder of verstrekker van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI zorgt ervoor dat de instantie de geografische diensten toegevoegd aan de GDI kan gebruiken binnen twintig werkdagen na de aanvraag.

De levering van geografische gegevensbronnen,toegevoegd aan de GDI die niet via geografische diensten verloopt, zal gebeuren binnen twintig werkdagen na het verzoek tot levering. Als dat niet mogelijk is, moet de instantie daarvan op de hoogte worden gebracht en moet de reden van de vertraging worden meegedeeld. Een andere leveringstermijn wordt in onderlinge overeenkomst bepaald.

§ 2. In geval van nood- of crisissituaties wordt onverwijld en zonder vergoeding toegang verleend tot de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI.

HOOFDSTUK III. Voorwaarden voor de toegang en het gebruik (... - ...)

Artikel 3. (01/12/2011- ...)

De instantie is verantwoordelijk voor het rechtmatige gebruik van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI.

De instantie gebruikt de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI op eigen risico. Binnen de grenzen vastgesteld door de wet, kunnen de eigenaar, de beheerder en de verstrekker van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI, niet aansprakelijk gesteld worden door de instantie voor schade ten gevolge van of naar aanleiding van het gebruik ervan.

Artikel 4. (01/12/2011- ...)

De instantie is verplicht :
1° elk onrechtmatig gebruik van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI te vermijden;
2° de eigenaar, de beheerder en de verstrekker van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI te vrijwaren voor aanspraken van anderen, voortvloeiend uit of verband houdend met de al dan niet onrechtmatige wijze waarop de instantie de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI gebruikt;
3° adequate en afdoende technologische en organisatorische maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI te voorkomen;
4° zich te onthouden van het stellen van handelingen die de beschikbaarheid van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI hinderen en zich te onthouden van elk gebruik van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI, op een wijze die als doel of gevolg heeft schade te berokkenen aan de eigenaar, beheerder of verstrekker ervan;
5° indien gevraagd een bronvermelding op te nemen, zoals bepaald door de eigenaar van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI.

Artikel 5. (01/01/2019- ...)

Voor de kennisgeving van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI, door de instanties aan derden kunnen bijkomende voorwaarden van beperkte en technische draagwijdte worden opgelegd door de eigenaar of beheerder, na goedkeuring door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Artikel 6. (01/12/2011- ...)

Voor het gebruik door de instanties van geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI als vermeld in artikel 12, eerste lid, 4° van het GDI-decreet van 20 februari 2009 kunnen bijkomende gebruiksvoorwaarden worden opgelegd ten gevolge van de overeenkomsten vermeld in artikel 11 en 13 § 2 van voormeld decreet.

Artikel 7. (01/12/2011- ...)

Als een instantie de uitvoering van haar taak van algemeen belang geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een opdrachtnemer, krijgt die opdrachtnemer toegang tot de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI en kan die opdrachtnemer die geografische gegevensbronnen en geografische diensten gebruiken voor de uitvoering van de taak van algemeen belang die hem is toevertrouwd. De voorwaarden voor de toegang en het gebruik, vermeld in dit Hoofdstuk III, zijn ook van toepassing op de opdrachtnemer.

De instantie neemt alle adequate en afdoende maatregelen opdat de opdrachtnemer enkel toegang heeft voor taken van algemeen belang tot de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI en om te voorkomen dat die worden gebruikt buiten de grenzen van de taak van algemeen belang die hem is toevertrouwd. Bij de aanvang van de opdracht brengt de instantie de opdrachtnemer op de hoogte van de voorwaarden voor de toegang en het gebruik, vermeld in dit hoofdstuk.

HOOFSTUK IV. Vergoedingsregeling (... - ...)

Artikel 8. (01/01/2016- ...)

§ 1. De toegang tot en het gebruik van geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI en in eigendom van een deelnemer is kosteloos in de volgende gevallen :
1° voor de hulp -en nooddiensten, zoals politie, brandweer, spoeddiensten en civiele crisiscentra;
2° wanneer het agentschap hieromtrent een overeenkomst, in uitvoering van artikel 13, § 2 van het GDI-decreet van 20 februari 2009, heeft afgesloten;
3° wanneer de Vlaamse Regering hieromtrent een overeenkomst, in uitvoering van artikel 16 of 17 van het GDI-decreet van 20 februari 2009, heeft afgesloten.

§ 2. Buiten de gevallen, vermeld in paragraaf 1, 1°, 2° en 3°, kan de toegang tot en het gebruik door instanties van geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI afhankelijk worden gemaakt van de betaling van een vergoeding.

Overeenkomstig artikel 19, § 2, derde lid, eerste zin van het GDI-decreet van 20 februari 2009 bestaan de vergoedingen uit het minimumbedrag dat nodig is om de noodzakelijke kwaliteit en beschikbaarheid te garanderen, eventueel vermeerderd met een redelijk rendement op de investering.

§ 3. Als een vergoeding wordt gevraagd, moet de berekeningswijze van de vergoeding en de factoren die bij de berekening in aanmerking worden genomen, worden gespecificeerd.

HOOFDSTUK V. Beëindiging van de toegang en gebruik (... - ...)

Artikel 9. (01/12/2011- ...)

Het recht van een instantie op de toegang tot en gebruik van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI wordt beëindigd in de volgende gevallen :
1° als een instantie de vastgelegde vergoeding niet betaalt;
2° als een instantie de voorwaarden voor de toegang en het gebruik, vastgelegd in dit besluit, niet naleeft;
3° als de geografische gegevensbron niet meer wordt geproduceerd of beheerd door de eigenaar, beheerder of verstrekker;
4° als de geografische dienst wordt stopgezet.

HOOFDSTUK VI. Publieke toegang (... - ...)

Artikel 10. (01/12/2011- ...)

De geografische diensten, vermeld in artikel 26, § 1, 3° en 4° van het GDI-decreet van 20 februari 2009 kunnen, overeenkomstig artikel 19, § 2 van dit decreet, voor de publieke toegang afhankelijk worden gemaakt van de betaling van een vergoeding.

Als een vergoeding wordt gevraagd, kunnen hoogstens marginale verstrekkingskosten worden aangerekend.

Onder marginale verstrekkingskost wordt verstaan het bedrag op basis van een redelijke kostprijs waarin enkel de feitelijke verstrekking van toegang tot de geografische gegevensbron of geografische dienst wordt verrekend.

HOOFDSTUK VII. E-commercedienst (... - ...)

Artikel 11. (01/12/2011- ...)

Het gebruik van de centrale e-commercedienst, vermeld in artikel 34, § 1 van het GDI-decreet van 20 februari 2009, door een deelnemer aan GDI-Vlaanderen, kan afhankelijk worden gemaakt van een bijdrage.

Als een bijdrage wordt gevraagd, moeten de volgende elementen minstens in rekening worden gebracht :
1° ontwikkelingskosten;
2° beheerskosten.

Deze bijdrage is onafhankelijk van het aantal geografische gegevensbronnen en geografische diensten die via de e-commercedienst ter beschikking worden gesteld.

HOOFDSTUK VIII. Slotbepaling (... - ...)

Artikel 12. (01/12/2011- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie-infrastructuur is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/05/2024