Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

Datum 16/12/2011

Inhoudstafel

 1. Bijlage De statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
  1. HOOFDSTUK I Algemene bepaling
  2. HOOFDSTUK II Bestuursorganen van de Maatschappij
   1. Afdeling 1 De algemene vergadering
   2. Afdeling 2 De raad van bestuur
   3. Afdeling 3 De directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal
  3. HOOFDSTUK III De raad van directeuren

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, artikel 2, vierde lid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 december 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken;

Gelet op het begrotingsakkoord verleend op 12 december 2011;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. (15/01/2012- ...)

De Vlaamse Regering stelt de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, gevoegd als bijlage I bij dit besluit, vast.

Artikel 2. (15/01/2012- ...)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn wordt opgeheven.

Artikel 3. (15/01/2012- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage De statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

HOOFDSTUK I Algemene bepaling

(15/01/2012- ...)

Onderhavige statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, afgekort VVM - De Lijn, hierna te noemen "de Maatschappij", worden vastgesteld overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, hierna genoemd 'het Decreet'.

HOOFDSTUK II Bestuursorganen van de Maatschappij

Afdeling 1 De algemene vergadering

(15/01/2012- ...)

De algemene vergadering wordt gehouden op de plaats door de raad van bestuur in de uitnodigingen aangeduid.

De uitnodiging vermeldt de door de raad van bestuur vastgestelde agenda en wordt door de voorzitter of de ondervoorzitter samen met de bijhorende documenten aan de aandeelhouders gezonden, ten minste acht werkdagen vóór de vergadering.

Aandeelhouders kunnen tot vóór de aanvang van de vergadering schriftelijke voorstellen van agendapunten indienen bij de voorzitter.

De vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen over de toevoeging van deze punten aan de agenda.

(15/01/2012- ...)

Een aanwezigheidslijst van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder van hen bij de aanvang van de vergadering ondertekend.

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld wanneer minstens de helft van de maatschappelijke aandelen vertegenwoordigd zijn. Haar beslissingen binden al de aandeelhouders.

(15/01/2012- ...)

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval deze verhinderd is, door de ondervoorzitter.

In geval van verhindering van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt het voorzitterschap van de algemene vergadering waargenomen door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter kiest zijn secretaris. Samen met de andere aanwezige leden van de raad van bestuur vormen zij het bureau.

In geval van stemming worden aan het bureau twee aandeelhouders als stemopnemers toegevoegd.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt elk voorstel waarover wordt gestemd, verworpen.

De geheime stemming kan gevraagd worden door tien aandeelhouders. Wanneer er over personen gestemd wordt is de stemming van rechtswege geheim.

(15/01/2012- ...)

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar bijeen de laatste dinsdag van de maand mei, om 14 uur.

De gewone algemene vergadering krijgt mededeling van het verslag van de raad van bestuur, alsmede van het verslag van de commissaris. Zij doet uitspraak over deze verslagen en over de jaarrekeningen, benoemt de commissaris en verleent bij een bijzondere stemming kwijting voor de uitoefening van hun mandaat aan de raad van bestuur en aan de commissaris. Zij verleent advies over voorgestelde wijzigingen aan de statuten. In voorkomend geval spreekt zij zich uit over de andere op de agenda geplaatste punten.

(15/01/2012- ...)

De raad van bestuur kan beslissen buitengewone algemene vergaderingen bijeen te roepen. De raad van bestuur is ertoe gehouden een buitengewone algemene vergadering binnen de dertig dagen bijeen te roepen op verzoek van de Vlaamse Regering. Het verzoek vermeldt de op de agenda te plaatsen onderwerpen.

(15/01/2012- ...)

De notulen van de gewone en van de buitengewone algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau.

Afdeling 2 De raad van bestuur

(15/01/2012- ...)

De benoemingen en ontslagen van bestuurders worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

(15/01/2012- ...)

In geval van verhindering van de voorzitter worden de vergaderingen van de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter of, in geval van verhindering, door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

(15/01/2012- ...)

De raad van bestuur vergadert minstens tienmaal per jaar; hij wordt bijeengeroepen door de voorzitter of in geval van verhindering door de ondervoorzitter.

Daarbuiten roept de voorzitter, of in geval van verhindering de ondervoorzitter, de raad van bestuur samen indien hij van oordeel is dat het belang van de Maatschappij dit vereist, of indien twee bestuurders daarom verzoeken.

De uitnodiging vermeldt de door de voorzitter of de ondervoorzitter bepaalde agenda. Zij wordt ten minste acht werkdagen vóór de vergadering samen met de bijhorende documenten toegestuurd.

(15/01/2012- ...)

De raad van bestuur beraadslaagt slechts geldig zo ten minste de helft van zijn leden aanwezig is.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Elke bestuurder beschikt over één stem, met dien verstande dat in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter beslissend is.

In gevallen van hoogdringendheid kunnen beslissingen genomen worden gezamenlijk door de voorzitter, of bij verhindering de ondervoorzitter, en een bestuurder, onder voorbehoud van bekrachtiging door de Raad van Bestuur in zijn eerstvolgende vergadering.

Iedere bestuurder kan schriftelijk, onder welke vorm ook, een andere bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dat geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Iedere bestuurder kan per vergadering ten hoogste één andere bestuurder vertegenwoordigen. De volmacht wordt bij de notulen van de vergadering gevoegd.

(15/01/2012- ...)

Indien tijdens een vergadering de raad van bestuur niet in voldoende aantal is om geldig te beraadslagen kan hij, na een nieuwe uitnodiging, geldig beraadslagen over de zaken die voor de tweede maal op de agenda staan, om het even hoeveel leden aanwezig zijn.

(15/01/2012- ...)

De notulen van de raad van bestuur worden in een op de zetel van de Maatschappij gehouden bijzonder register ingeschreven. Zij worden ondertekend door ten minste de helft der leden van de raad die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

(15/01/2012- ...)

De raad van bestuur :
1° stelt de exploitatiebegroting van de Maatschappij vast;
2° benoemt de personeelsleden van het hoogste niveau, zoals bepaald in artikel 28 van het Decreet;
3° bepaalt de bevoegdheden van de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal, de directeuren en de afdelingshoofden, onverminderd de bepalingen van het Decreet;
4° bepaalt het aantal, de bevoegdheden, de werking en de grenzen van het werkingsgebied van de exploitatie-entiteiten;
5° beslist over de verwerving en de vervreemding van onroerende goederen; de inbezitstelling van de goederen heeft in voorkomend geval plaats ten verzoeke en op kosten van de Maatschappij, zoals voor de van openbaar nut verklaarde werken; indien de verwerving of vervreemding geschiedt bij openbare verkoop dan zal de raad van bestuur de voorwaarden en grenzen bepalen waarbinnen één of meer gemachtigden die hij daartoe aanduidt kunnen optreden; elke verwerving of vervreemding dient voorafgaand geraamd te worden door een commissaris van een aankoopcomité, een ontvanger van registratie, een beëdigd landmeter-expert;
6° sluit de jaarrekeningen van de Maatschappij af en legt ze, met zijn verslag, aan de algemene vergadering voor;
7° stelt het fysisch programma, de wijzigingen ervan alsmede de financieringsplannen op;
8° geeft advies over het fysisch programma inzake infrastructuren van het gemeenschappelijk vervoer die moeten gerealiseerd worden door of voor rekening van het Vlaamse Gewest en die door laatstgenoemde gefinancierd worden;
9° sluit met de Vlaamse Regering een beheersovereenkomst af;
10° - beslist over de gunningswijze, de selectiecriteria, de gunningcriteria, het bestek en de start van de gunningsprocedure;
- keurt het gunningverslag goed en neemt de gunningbeslissing voor alle opdrachten en punctuele bestellingen die de navolgende geraamde bedragen overschrijden :
o bij aanbesteding :
* werken en leveringen vanaf 500.000 euro (vijfhonderdduizend);
* diensten vanaf 250.000 euro (tweehonderdvijftigduizend);
o bij offerteaanvraag en onderhandelingsprocedure met bekendmaking :
* werken en leveringen vanaf 150.000 euro (honderdvijftigduizend);
* diensten vanaf 75.000 euro (vijfenzeventigduizend)
o bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking :
* vanaf 67.000 euro (zevenenzestigduizend).

Voor de raming van de bovenvermelde bedragen dienen dezelfde regels te worden gerespecteerd als bij raming van de publicatiedrempels uit de wetgeving overheidsopdrachten;
- keurt bij beperkte procedures en de onderhandelingsprocedures met bekendmaking het selectieverslag goed en neemt de selectiebeslissing voor alle opdrachten die in dit artikel vermelde bedragen overschrijden;
- keurt ramingsstaten en contractwijzigingen (via verrekeningen of bijaktes) goed vanaf een bedrag hoger dan 50 % procent van het initiële aannemingssom;
- sluit dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen af vanaf een bedrag van 67.000 euro (zevenenzestigduizend);
- sluit overeenkomsten met andere aanbestedende overheden voor gezamenlijke of samengevoegde opdrachten wanneer het aandeel van de Maatschappij in de gezamenlijke opdracht de in dit artikel vermelde bedragen overschrijden;
11° machtigt de leningen en aanvragen voor kredietopneming;
12° stelt het administratief en geldelijke statuut van het personeel alsmede de personeelsformatie van de Maatschappij vast;
13° keurt de ontwerpen van collectieve arbeidsovereenkomsten goed;
14° roept de algemene vergadering bijeen en stelt de agenda vast, onverminderd de bepalingen van artikel 2.

Deze opsomming is niet beperkend.

(15/01/2012- ...)

§ 1. De raad van bestuur kan bevoegdheden vermeld in artikel 14, 10°, delegeren aan de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal, de directeuren en de afdelingshoofden onder de hierna vermelde voorwaarden.

Alle administratieve en juridische beslissingen die noodzakelijk zijn voor het bekendmaken, gunnen, toewijzen en uitvoeren van overheidsopdrachten zoals bepaald en omschreven in artikel 14, 10°, van deze statuten en de bevoegdheid om de Maatschappij in en buiten rechte daarvoor te vertegenwoordigen kunnen worden gedelegeerd of opgedragen.

Voor dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen is enkel een delegatie mogelijk aan de directeur-generaal en dit tot een bedrag van 67.000 euro.

Over het gebruik van de delegaties zoals bepaald in dit artikel wordt driemaandelijks aan de raad van bestuur gerapporteerd op een gestructureerde, exacte, toegankelijke, beknopte en ter zake doende wijze.

§ 2. Inzake personeelsaangelegenheden is enkel een delegatie aan de directeur-generaal mogelijk.

Delegatie is niet mogelijk voor de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur krachtens artikel 14, 2°, van deze statuten.

De verleende delegatie houdt tevens de bevoegdheid in om de Maatschappij in en buiten rechte daarvoor te vertegenwoordigen.

§ 3. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur die expliciet in artikel 14, 1° tot en met 14, 9° en 14, 11° tot en met 14° van de statuten werden vermeld,zijn niet voor delegatie vatbaar.

(15/01/2012- ...)

De raad van bestuur richt een auditcomité op en bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking hiervan.

De raad van bestuur richt een remuneratiecomité op en bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking hiervan.

(15/01/2012- ...)

De raad van bestuur bepaalt, bij een huishoudelijk reglement, op welke wijze hij zijn bevoegdheden uitoefent, onder inachtneming van deze statuten.

(15/01/2012- ...)

Onverminderd de mogelijkheid tot delegatie inzake overheidsopdrachten voorzien in artikel 15 van deze statuten, vertegenwoordigt de raad van bestuur, als college, de Maatschappij in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de Maatschappij in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
1° door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur, of in geval van verhindering van deze laatste, door die van de ondervoorzitter, en die van de directeur-generaal, of in geval van verhindering van deze laatste, door die van de adjunct-directeur-generaal;
2° door de handtekening van de directeur-generaal, die daartoe de bevoegdheden kan delegeren die hij nuttig mocht achten overeenkomstig de bepalingen van artikel 19, voor de daden van dagelijks bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de Maatschappij op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Afdeling 3 De directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal

(15/01/2012- ...)

Onverminderd de bepalingen van artikel 14 en 15 is de directeur-generaal verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.

Inzonderheid :
1° voert hij de beslissingen van de bestuursorganen uit;
2° ontvangt hij, samen met een door de raad van bestuur aangewezen personeelslid, alle aan de Maatschappij verschuldigde sommen, beslist over de plaatsing van de beschikbare geldmiddelen, beschikt over de geldmiddelen die de Maatschappij in deposito of op lopende rekeningen heeft en tekent alle boekhoudkundige stukken;
3° beslist over de start van een gunningsprocedure, de gunningswijze, de selectiecriteria, de gunningcriteria en het bestek voor alle opdrachten en bestellingen die de in artikel 14, 10°, vermelde geraamde bedragen niet overschrijden;
4° keurt hij het gunningverslag goed en neemt de gunningsbeslissing voor alle opdrachten en punctuele bestellingen die de in artikel 14, 10°, vermelde geraamde bedragen niet overschrijden;
5° beantwoordt hij elke vraag om inlichtingen die uitgaat van de bestuurs- of toezichtsorganen of van de voogdijoverheid, met betrekking tot het algemeen beleid van de Maatschappij;

De directeur-generaal kan bevoegdheden en verantwoordelijkheden die hem opgedragen zijn, delegeren aan de adjunct-directeur-generaal, een directeur of aan een afdelingshoofd die hij aanwijst als hij dit nodig mocht achten voor de goede gang van de diensten. Hij deelt dit mee aan de raad van bestuur en aan de raad van directeuren.

HOOFDSTUK III De raad van directeuren

(15/01/2012- ...)

De raad van directeuren :
1° staat de directeur-generaal bij in het uitvoeren van de beslissingen genomen door de raad van bestuur;
2° bereidt de documenten voor die aan de bestuursorganen worden voorgelegd;
3° licht de bestuursorganen in over de exploitatie van de Maatschappij;
4° verleent advies over :
- het vervoerbeleid;
- de coördinatie tussen de exploitatie-entiteiten;
- de coördinatie en de samenwerkingsakkoorden tussen de Maatschappij en andere vervoermaatschappijen;
- de voorstelling en coördinatie van de tarieven;
- de verdeling, coördinatie en controle van de toelagen;
- het fysisch programma;
- de marketing en het commercieel beleid;
- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
- het administratief en het geldelijk statuut van het personeel en de personeelsformatie;
- de samenwerkingsakkoorden met de gewestelijke, nationale en internationale instellingen;
- het financieel beleid.

Deze opsomming is niet beperkend.