Ministerieel besluit tot goedkeuring van de tarieven op de snelbuslijnen 68, 178 en 179 van de Vlaamse Vervoermaatschappij

Datum 19/07/2012

Inhoud

Aanhef (... - ...)

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 20 december 1996, 18 mei 1999, 17 juli 2000, 8 december 2000, 22 december 2000, 6 juli 2001, 2 april 2004, 27 april 2007, 19 december 2008 en 8 juli 2011;

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, artikel 15 en 16, gewijzigd bij het decreet van 13 februari 2004, artikel 18, artikel 64 tot en met 66, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009 en artikel 66bis, ingevoegd bij het decreet van 13 februari 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, artikel 58 tot en met 61, artikel 64 tot en met 86, gewijzigd bij de besluiten van 26 januari 2007 en 24 april 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14 oktober 2011;

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Vervoermaatschappij in zitting van 18 juli 2012 om overeenkomstig artikel 70, § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij de hierna beschreven tarieven ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken;

Overwegende de specificiteit van de bediening op de snelbuslijnen 68, 178 en 179 die verscheidene plaatsen in Limburg verbinden met respectievelijk Antwerpen en Brussel :
- de lange afstand van het totaaltraject (> 100 km);
- de hoogwaardige bediening met voertuigen waarin alleen zitplaatsen zijn voorzien (voertuigen van het type M3 - Klasse III);
- het ontbreken van voor deze trajecten valabel geachte spoorwegbediening,

Besluit :

Artikel 1. (23/09/2012- ...)

Op de snelbuslijnen 68, 178, 179 van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, geëxploiteerd met voertuigen van het type M3 - Klasse III, die ingezet worden op trajecten die niet bediend worden door een valabel treinaanbod gelden uitsluitend volgende vervoerbewijzen en tarieven :

1. Vervoerbewijzen :
- een vervoerbewijs voor één (enkele) reis (biljet);
- een vervoerbewijs 'student' voor één reis (biljet student)
- een vervoerbewijs voor heen- en terugreizen op elke weekdag van één maand;
- een vervoerbewijs voor heen- en terugreizen op elke weekdag van één jaar;

2. Tarieven

- Biljet :
Vaste vergoeding : 0,9358 €
Variabel gedeelte : 0,1277 € /km
Prijs = 0,9358 € + (0,1277 € * D), waarbij D = het aantal afgelegde kilometer tussen opstap- en afstaphalte en waarbij wordt afgerond op 0 eurocent.

- Vervoerbewijs voor heen- en terugreizen op elke weekdag van één maand :
Vaste vergoeding : 23,83 €
Variabel gedeelte : 1,4210 € /km
Prijs = 23,83 € + (1,4210 € * D) waarbij D = het aantal afgelegde kilometer tussen opstap- en afstaphalte.

- Vervoerbewijs voor heen- en terugreizen op elke weekdag van één jaar :
Vaste vergoeding : 23,83 €
Variabel gedeelte : 1,4210 € /km
Prijs = (23,83 € + (1,4210 € * D))*10 waarbij D = het aantal afgelegde kilometer tussen opstap- en afstaphalte en dit vervoerbewijs de waarde heeft van 10 maal het analoge maandtarief.

- Vervoerbewijs 'student' voor één reis (biljet student)
Prijs = 3,50 € .

Artikel 2. (23/09/2012- ...)

De Vlaamse minister bevoegd voor het mobiliteitsbeleid en het vervoer keurt, op voorstel van de raad van bestuur van de VVM de in artikel 1 vermelde tarieven goed.

Artikel 3. (23/09/2012- ...)

De in artikel 1 vermelde vervoerbewijzen en tarieven gelden vanaf 23 september 2012.