Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest [... (opgeh. BVR 9 oktober 2015, art. 1, I: 22 oktober 2015)] (citeeropschrift: "het jachtopeningsbesluit")

Datum 28/06/2013

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen
  2. HOOFDSTUK 2 Openingstijden voor de gewone jacht
  3. HOOFDSTUK 3 Openingstijden voor de bijzondere bejaging
  4. HOOFDSTUK 4 Wijzigingsbepalingen
  5. HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, artikel 4, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004, artikel 12, derde lid, vervangen bij het decreet van 12 december 2008, en artikel 21, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2004 en 30 april 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 april 2013;

Gelet op het overleg tussen de betrokken regeringen via de schriftelijke procedure, gedaan op 22 mei 2013, overeenkomstig artikel 6, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het overleg dat werd gepleegd tussen de ambtenaren van de drie regeringen van de Benelux Economische Unie op 29 mei 2013, overeenkomstig artikel 2 van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming ondertekend te Brussel op 10 juni 1970;

Gelet op het advies van de Minaraad, gegeven op 16 mei 2013;

Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij, gegeven op 24 mei 2013;

Gelet op de adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek : INBO. A.2009.250, gegeven op 3 februari 2009, INBO. A.2012.148, gegeven op 8 februari 2013, en INBO. A.2013.22, gegeven op 15 april 2013;

Gelet op het advies 53.527/3 van de Raad van State, gegeven op 27 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. (22/10/2015- ...)

Dit besluit bepaalt de data van de opening en de sluiting van de jacht in het Vlaamse Gewest.

Artikel 2. (22/10/2015- ...)

Dit besluit wordt aangehaald als : het Jachtopeningsbesluit.

HOOFDSTUK 2 Openingstijden voor de gewone jacht

Artikel 3. (22/10/2015- ...)

De jacht op grof wild is open in de volgende periodes :
1° voor wild zwijn : van 1 januari tot en met 14 juli en van 1 augustus tot en met 31 december;
2° voor reegeit en reekalf : van 1 januari tot en met 31 maart;
3° voor reebok : van 1 mei tot en met 14 september;
4° voor edelhert, damhert, en moeflon : van 1 oktober tot en met 31 december.

Voor het jaar 2013 beginnen de periodes, vermeld in de punten 1° en 3° van het eerste lid, te lopen vanaf de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Artikel 4. (01/07/2014- ...)

§ 1. De jacht op klein wild is open in de volgende periodes :
1° voor patrijs : van 15 september tot en met 14 november;
2° voor haas : van 15 oktober tot en met 31 december;
3° voor fazanthen : van 15 oktober tot en met 31 december;
4° voor fazanthaan : van 15 oktober tot en met 31 januari.

§ 2. De jacht bedoeld in paragraaf 1, 1°, is alleen geopend voor erkende wildbeheereenheden.

Artikel 5. (03/07/2013- ...)

De jacht op waterwild is open in de volgende periodes :
1° voor grauwe gans : van 15 augustus tot en met 30 september;
2° voor Canadese gans : van 15 augustus tot en met 31 maart;
3° voor wilde eend : van 15 augustus tot en met 31 januari.

Artikel 6. (22/10/2015- ...)

De jacht op overig wild is open in de volgende periodes :
1° voor konijn : van 15 augustus tot en met 28 of 29 februari;
2° voor houtduif : van 15 september tot en met 28 of 29 februari;
3° voor vos : van 15 oktober tot en met 28 of 29 februari;
4° voor verwilderde kat : van 1 januari tot en met 31 december.

Voor het jaar 2013 begint de periode, vermeld in punt 4° van het eerste lid, te lopen vanaf de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

HOOFDSTUK 3 Openingstijden voor de bijzondere bejaging

Artikel 7. (22/10/2015- ...)

Bijzondere jacht kan worden uitgeoefend in de gevallen waarbij dat noodzakelijk is in één of meerdere van de volgende gevallen, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 4, vierde lid, van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 :
1° ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
2° ter voorkoming van belangrijke schade aan andere goederen in eigendom of gebruik. Deze reden geldt niet ten aanzien van de vogelsoorten die tot het jachtwild behoren;
3° ter bescherming van de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats;
4° voor de veiligheid van het luchtverkeer.

De bijzondere bejaging kan worden uitgeoefend ten aanzien van de volgende soorten :
1° wild zwijn : van 1 januari tot en met 31 december;
2° edelhert, damhert en moeflon : van 1 januari tot en met 30 september;
3° grauwe gans : van 15 juli tot en met 14 augustus en van 1 oktober tot en met 31 januari;
4° Canadese gans : van 1 april tot en met 14 augustus;
5° wilde eend : van 15 juli tot en met 14 augustus;
6° smient : van 15 oktober tot en met 14 november, voor zover op de bejaagde percelen door de jachtrechthouder schade kan worden aangetoond aan de andere landbouwteelten dan permanent grasland;
7° kievit : van 1 januari tot en met 31 december;
8° konijn : van 1 maart tot en met 14 augustus;
9° vos : van 15 mei tot en met 14 oktober;
10° houtduif : van 1 maart tot en met 14 september.

De bijzondere jacht moet worden uitgeoefend volgens de relevante bepalingen van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.

HOOFDSTUK 4 Wijzigingsbepalingen

Artikel 8. (03/07/2013- ...)

In het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend, wordt een nieuw artikel 11/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
« Art. 11/1. De jacht op patrijs is alleen toegelaten op bij elkaar aangrenzende jachtterreinen die aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° de opeenvolgende wildrapporten die voor de jachtterreinen bijgehouden moeten worden, wijzen uit dat er binnen de perimeter van deze jachtterreinen gedurende de voorgaande drie jaar voor deze opening een gemiddelde dichtheid waargenomen is van minstens drie broedparen patrijzen per 100 ha open ruimte;
2° alle jachtterreinen maken deel uit van dezelfde erkende wildbeheereenheid, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend;
3° voor de jachtterreinen wordt een wildbeheerplan ingediend als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend, of wordt een dergelijk goedgekeurd plan bijgesteld, zodat de omschrijving van beheerdoelstellingen en beheermaatregelen die erin is opgenomen, expliciet gericht is op de verbetering van de staat van instandhouding van de patrijs. De goedkeuring van dat nieuwe of bijgestelde beheerplan opent met onmiddellijke ingang de jachttijd.

De minister kan de voorwaarden bepalen waaraan de beheerdoelstellingen en de beheermaatregelen moeten voldoen die zijn opgenomen in een wildbeheerplan als vermeld in punt 3° van het vorige lid. ».

Artikel 9. (03/07/2013- ...)

In artikel 17 van hetzelfde besluit wordt tussen het derde en vierde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :
« De gewone jacht op verwilderde katten mag alleen worden beoefend met kastvallen met een maximumvolume van 1.000 dm3, waarin de gevangen dieren zich vrij kunnen bewegen en die, in gesloten toestand, in de zijwand ter hoogte van het maaiveld minstens één vrije opening hebben waarbinnen een cirkel met een diameter van ten minste 6,5 cm kan worden beschreven. De bovenkant van de kastval bestaat uit ondoorzichtig materiaal. Verwilderde katten die worden gevangen in het kader van gewone jacht, mogen alleen worden gedood als ze niet voorzien zijn van een halsband of een ander visueel merkteken. De katten met een halsband of een ander visueel merkteken worden op één van de volgende wijzen behandeld :
1° ze worden onmiddellijk in vrijheid gesteld op de plaats van vangst;
2° ze worden overgebracht naar een dierenarts voor castratie of sterilisatie en vervolgens in vrijheid gesteld op de plaats van vangst;
3° ze worden overgebracht naar een asiel. ».

HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen

Artikel 10. (22/10/2015- ...)

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Artikel 11. (03/07/2013- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.