Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het algemeen welzijnswerk

Datum 21/06/2013

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1. Definities
 2. HOOFDSTUK 2. De erkenning van centra
  1. Afdeling 1. De erkenningsvoorwaarden
   1. Onderafdeling 1. Algemene voorwaarden
   2. Onderafdeling 2. Voorwaarden voor de centra voor teleonthaal
   3. Onderafdeling 3. Voorwaarden voor de centra voor algemeen welzijnswerk
   4. Onderafdeling 4. Voorwaarden betreffende het kwaliteitsbeleid van de centra
   5. Onderafdeling 5. Voorwaarden betreffende de samenwerking
   6. Onderafdeling 6. Voorwaarden betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens
  2. Afdeling 2. De erkenningsprocedure
 3. HOOFDSTUK 3. Programmatie
 4. HOOFSTUK 4. De subsidiëring van de centra
  1. Afdeling 1. De subsidievoorwaarden
  2. Afdeling 2. De uitkering van de subsidies
 5. HOOFDSTUK 5. De subsidiëring van projecten en van ondersteunende of dienstverlenende organisaties
 6. HOOFDSTUK 6. Het toezicht
  1. Afdeling 1. Het toezicht op de erkenningsvoorwaarden
  2. Afdeling 2. Het toezicht op de subsidievoorwaarden
 7. HOOFDSTUK 7. Wijzigingsbepalingen
 8. HOOFDSTUK 8. Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, artikel 6 en 7, § 1;

Gelet op het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 5, tweede lid;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk, artikel 5, tweede lid, artikel 7, § 2, tweede lid, § 3, tweede en derde lid, en § 4, derde lid, artikel 10, tweede lid, 4°, en derde lid, artikel 11, 12, tweede lid, artikel 15, tweede lid, artikel 16, 17, § 1, § 2, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012, zesde lid, § 3, en § 4, artikel 18, tweede lid, artikel 19, 20, § 1, eerste lid, en § 2, en artikel 24;

Gelet op het decreet van 25 mei 2012 tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot regeling van de beleidsafstemming integrale jeugdhulp;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 21 maart 2013;

Gelet op het advies van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, gegeven op 25 april 2013;

Gelet op het advies nr. 17/2013 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 22 mei 2013;

Gelet op advies 53.120/1 van de Raad van State, gegeven op 31 mei 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. Definities (... - ...)

Artikel 1. (01/06/2023- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder :
1° administratie: de functioneel bevoegde afdeling van het Departement Zorg, vermeld in artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023 over het Departement Zorg, of Zorginspectie departement als vermeld in artikel 4, §2, derde lid, van het voormelde besluit;
2° beleidsplan : een dynamisch en flexibel instrument waarin een centrum zijn visie weergeeft met betrekking tot zijn organisatieontwikkeling en geïntegreerde werking, de aangeboden hulp- en dienstverlening, de samenwerkingsverbanden met andere actoren en de rol die het centrum opneemt in de zorgnetwerken;
3° centrum : overeenkomstig artikel 2, 2°, van het decreet van 8 mei 2009, een centrum voor algemeen welzijnswerk of een centrum voor teleonthaal;
4° decreet van 8 mei 2009 : het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk;
5° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen;
6° secretaris-generaal : het hoofd van de administratie;
7° werkgebied : een geografisch gebied waarbinnen een centrum zijn activiteiten ontplooit.

HOOFDSTUK 2. De erkenning van centra (... - ...)

Afdeling 1. De erkenningsvoorwaarden (... - ...)

Onderafdeling 1. Algemene voorwaarden (... - ...)

Artikel 2. (01/01/2014- ...)

Een centrum dat, in het kader van het algemeen welzijnswerk, vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 8 mei 2009, en dit besluit, aanspraak wil maken op subsidiëring, moet vooraf door de secretaris-generaal worden erkend met inachtneming van de erkenningsvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk II en in artikel 17, § 2, van voormeld decreet, en in deze afdeling.

Artikel 3. (27/05/2024- ...)

Wat zijn werking en organisatie betreft, moet een centrum :
1° opgericht zijn als een vereniging zonder winstoogmerk, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2° gevestigd zijn en zijn werking ontplooien in het werkgebied dat is bepaald bij de erkenning;
3° naast de verzekeringen die het centrum wettelijk verplicht is af te sluiten, een verzekering aangaan voor de burgerlijke aansprakelijkheid van het centrum en van de beroepskrachten en vrijwilligers die er werkzaam zijn;
4° aan de administratie de registratiegegevens, vermeld in artikel 18 van het decreet van 8 mei 2009, bezorgen;
5° jaarlijks rapporteren, op basis van resultaatsgerichte indicatoren, over de wijze waarop het centrum uitvoering geeft aan artikel 18 tot 20 en artikel 4, 5 en 16, als het een centrum voor teleonthaal betreft, of aan artikel 6 tot 15 en 17, als het een centrum voor algemeen welzijnswerk betreft;
6° als organisatie, vermeld in artikel 2 van het decreet van 3 juni 2022 houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers, de bepalingen van hetzelfde decreet toepassen.

De minister bepaalt de resultaatsgerichte indicatoren, vermeld in het eerste lid, 5°.

Onderafdeling 2. Voorwaarden voor de centra voor teleonthaal (... - 31/12/2024)

Artikel 4. (01/01/2014- 31/12/2024)

§ 1. Elk centrum voor teleonthaal heeft de volgende opdrachten :
1° telefonische of online hulp- en dienstverlening organiseren voor de bevolking in het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
2° eerste opvang en ondersteuning bieden in een vroeg stadium van de probleemwording, met bijzondere aandacht voor eventuele risico's op zelfdoding, zodat voorkomen wordt dat probleemsituaties escaleren;
3° personen opvangen die naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen geconfronteerd worden met hun problemen en hen eventueel doorverwijzen naar professionele hulpverlening;
4° tekorten in de samenleving op het vlak van welzijn signaleren aan de overheid, op provinciaal, Vlaams en federaal niveau.

Naar aanleiding van bepaalde maatschappelijke gebeurtenissen signaleert het centrum relevante maar anonieme gegevens aan de media.

De hulp- en dienstverlening van de centra voor teleonthaal bezit de volgende kenmerken :
1° ze is anoniem;
2° ze is 24 uur op 24 toegankelijk via eenzelfde telefoonnummer. De modaliteiten van dit eenvormige telefoonnummer zijn conform de reglementering op de universele dienstverlening inzake telecommunicatie;
3° ze gebeurt online op vooraf bepaalde tijdstippen;
4° ze wordt verstrekt door vrijwilligers, die worden bijgestaan door beroepskrachten;
5° ze is gratis.

§ 2. Elk centrum voor teleonthaal rekruteert vrijwilligers in verhouding tot zijn behoeften. Het centrum voor teleonthaal zorgt voor omstandigheden die het engagement van de vrijwilligers haalbaar maken en ondersteunen. Vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd na een opleiding als vermeld in het tweede lid, die met goed gevolg afgesloten werd. Bij die opleiding hoort een inwerkperiode. De selectienormen worden in het beleidsplan geconcretiseerd.

Voor de vrijwilligers organiseert het centrum een interne opleiding van minimaal 30 uren. Die opleiding omvat onder meer :
1° doelstellingen en grenzen van de centra voor teleonthaal;
2° kennis van en inzicht in levensmoeilijkheden;
3° training in hulpverlenende vaardigheden;
4° attitudevorming;
5° praktische schikkingen en werkwijzen;
6° de toepassing van de regels betreffende de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens en de geheimhoudingsplicht.

Het centrum voor teleonthaal en elke geselecteerde vrijwilliger ondertekenen een afsprakennota als vermeld in artikel 5 van het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, waarin de vrijwilliger zich ook engageert om gedurende de hele duur van zijn medewerking een voortgezette opleiding te volgen.

§ 3. De vereiste deskundigheid van de beroepskrachten wordt door opleiding of ervaring gewaarborgd. Dit wordt gespecificeerd in het beleidsplan.

Artikel 5. (25/05/2018- ...)

De hulp- en dienstverlening van het centrum voor teleonthaal beantwoordt aan de volgende voorwaarden :
1° het centrum stelt aan de gebruikers en potentiële gebruikers informatie ter beschikking over alle relevante aspecten van het hulp- en dienstverleningsaanbod en het gehanteerde hulpverleningsconcept;
2° de hulp- en dienstverlening beoogt een zo preventief en duurzaam mogelijk effect;
3° het centrum beschikt over een procedure voor het omgaan met situaties waarbij de integriteit van de gebruiker of van andere personen in gevaar is;
4° het centrum garandeert het klachtenrecht aan de gebruiker door een procedure voor klachtenregistratie en -behandeling, die voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

De procedure, vermeld in het eerste lid, 4°, beschrijft op welke wijze de gebruiker zijn klacht kenbaar kan maken, op welke wijze de klacht wordt beoordeeld op ontvankelijkheid, op welke wijze de klacht wordt behandeld en op welke wijze de gebruiker wordt geïnformeerd over het resultaat van zijn klacht.

Onderafdeling 3. Voorwaarden voor de centra voor algemeen welzijnswerk (... - ...)

Artikel 6. (01/01/2014- ...)

Overeenkomstig artikel 7, § 1, van het decreet van 8 mei 2009 realiseert elk centrum voor algemeen welzijnswerk een opdracht van algemene preventie. Die opdracht houdt in dat het centrum voor algemeen welzijnswerk een kwalitatief signaleringsbeleid voert ten aanzien van de respectieve overheden en de maatschappelijke voorzieningen met betrekking tot maatschappelijke factoren die in de eigen hulp- en dienstverleningspraktijk als welzijnsbedreigend worden ervaren en dat het algemeen preventieve projecten organiseert die structurele veranderingen beogen, die zich richten tot beleidsinstanties, tot de brede bevolking, tot specifieke doelgroepen en tot intermediaire personen, diensten of instanties.

Artikel 7. (01/01/2019- ...)

§ 1. Overeenkomstig artikel 7, § 1, van het decreet van 8 mei 2009 heeft elk centrum voor algemeen welzijnswerk een aanbod van onthaal. Het onthaal is laagdrempelig. Het onthaal wordt georganiseerd in afstemming met de andere kernactoren binnen het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal en is erop gericht de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband te realiseren. Het onthaal is een proces waarbij de volgende functies worden vervuld:
1° proactieve acties opzetten: gezamenlijke acties opzetten waarbij het samenwerkingsverband zelf het initiatief neemt om contact te zoeken met kwetsbare personen met als doel ervoor te zorgen dat die personen rechten krijgen en zorg en ondersteuning ontvangen;
2° de hulpvraag beluisteren en verhelderen vanuit een breed generalistisch perspectief: samen met de gebruiker de hulpvraag contextualiseren, de problemen inventariseren en in kaart brengen om een beter zicht te krijgen op de aard van de problemen, de gebruiker inzicht geven in zijn situatie en alle oplossingsalternatieven verkennen;
3° rechten van de gebruikers verkennen en gebruikers proactief informeren over hun sociale grondrechten;
4° objectieve en transparante informatie verstrekken over het volledige aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverlening: individueel en op maat gepaste informatie verstrekken in het kader van de hulp- en dienstverlening;
5° oriënterend advies verstrekken: de gebruiker objectief en transparant informeren en voorlichten, rekening houdend met zijn persoonlijke situatie; oplossingsperspectieven, keuzemogelijkheden en gedragsalternatieven aanreiken, zodat de gebruiker over meer kennis beschikt en een weloverwogen keuze kan maken. Het aanbod wordt verhelderd, zodat samen met de gebruiker bepaald kan worden welk hulpaanbod aangewezen is voor de hulpvraag;
6° rechten van de gebruikers realiseren: gebruikers ondersteunen om hun sociale grondrechten maximaal te realiseren en waar nodig sociaal-administratieve hulp verstrekken;
7° neutraal naar de gepaste lokale sociale hulp- en dienstverlening doorverwijzen: gebruikers toeleiden naar de gepaste lokale sociale hulp- en dienstverlening van hun keuze;
8° het overzicht behouden op het hulpverleningstraject van de gebruiker, fungeren als terugvalbasis als de verdere hulp- en dienstverlening aan de gebruiker stopt, beschikbaar blijven voor verdere vragen van de gebruiker en bemiddelen tussen de gebruiker en andere lokale actoren bij onduidelijkheden of problemen;
9° drempels signaleren: drempels die de toegankelijkheid van lokale sociale hulp- en dienstverlening bedreigen en factoren die de onderbescherming versterken, signaleren aan de verschillende betrokken lokale actoren.

In het eerste lid wordt verstaan onder:
1° samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal: het samenwerkingsverband, vermeld in artikel 9, tweede lid, van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid;
2° sociale grondrechten: de rechten, vermeld in artikel 23 en 24, § 3, van de Grondwet;
3° lokale actoren: lokale actoren als vermeld in artikel 3, 5°, van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid;
4° lokale sociale hulp- en dienstverlening: de lokale sociale hulp- en dienstverlening, vermeld in artikel 3, 6°, van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid.

§ 2. Het aanbod, vermeld in paragraaf 1, wordt op een zodanige manier georganiseerd dat het openstaat voor de brede bevolking. Het centrum voor algemeen welzijnswerk bouwt het aanbod zodanig uit dat het daadwerkelijk gebruikt wordt door :
1° de meest kwetsbare groepen, vermeld in artikel 12;
2° jongeren van 12 tot en met 25 jaar;
3° slachtoffers en hun directe sociale omgeving;
4° gedetineerden en hun directe sociale omgeving.

Artikel 8. (01/01/2014- ...)

§ 1. Overeenkomstig artikel 7, § 1, van het decreet van 8 mei 2009 realiseert elk centrum voor algemeen welzijnswerk een aanbod van psychosociale begeleiding voor problemen als vermeld in artikel 2, 1°, van dat decreet. In die begeleiding werken de hulpverlener van het centrum en de gebruiker samen aan concrete vooropgestelde doelstellingen op basis van een wederzijds en geëxpliciteerd engagement. De begeleiding heeft tot doel de gebruiker een beter inzicht te geven in de eigen situatie, een terugval te voorkomen, een problematische situatie of toestand draaglijk te maken, te verbeteren of op te heffen en de draagkracht, de autonomie en de zelfstandigheid van de gebruiker te vergroten.

§ 2. Het aanbod van psychosociale begeleiding bestaat uit één of meer van de volgende functies :
1° ondersteunen : actief luisteren, erkennen, waarderen, ruimte bieden, begrip opbrengen voor het verhaal van de gebruiker en hiervoor aanspreekbaar blijven;
2° begeleiden : het methodisch en systematisch aanbieden van persoonlijke, relationele en praktische hulp zodat het dagelijks functioneren van de gebruiker wordt verbeterd en de gebruiker vaardiger is in zijn sociale rollen;
3° bemiddelen : gebruikers die betrokken zijn in een conflict, op basis van onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid efficiënt helpen onderhandelen zodat het conflict beslecht of hanteerbaar wordt;
4° trainen : het planmatig beïnvloeden van het functioneren van een gebruiker door het aanleren van specifieke vaardigheden op sociaal, administratief, financieel, emotioneel, communicatief, relationeel of pedagogisch vlak;
5° toeleiden : de gebruiker actief voorbereiden op een deelname aan activiteiten van een basisvoorziening of een andere hulpverleningsdienst en hem actief in contact brengen met dit aanbod;
6° toezicht uitoefenen : observerend aanwezig zijn, klaar om begeleidend, verzorgend of bewakend op te treden als daar nood aan is, zodat een veilige situatie is gecreëerd waarin de betrokken gebruikers eigen activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren of waarin zij beschermd worden tegen externe negatieve invloeden of tegen zichzelf;
7° belangenbehartiging : een concrete vraag van een gebruiker in opdracht van de gebruiker en in zijn naam bij een derde instantie ondersteunen en bepleiten;
8° het bieden van een residentiële context in combinatie met andere hulpfuncties als vermeld in punt 1° tot en met 7°.

De functie, vermeld in het eerste lid, 6°, wordt steeds in combinatie met de functie, vermeld in het eerste lid, 2°, aangeboden.

Artikel 9. (01/01/2014- ...)

Elk centrum voor algemeen welzijnswerk biedt hulp aan personen die zich in een crisissituatie bevinden. Het centrum zet zijn beschikbare aanbod in, conform artikel 7, § 3, eerste lid, 2°, van het decreet van 8 mei 2009. Een crisissituatie is een door de gebruiker ervaren noodsituatie. Het centrum voor algemeen welzijnswerk maakt deel uit van een netwerk crisishulpverlening. Elk centrum voor algemeen welzijnswerk gaat hiervoor binnen zijn werkgebied samenwerkingsafspraken aan met relevante actoren.

Artikel 10. (01/01/2014- ...)

Het centrum voor algemeen welzijnswerk kan voor specifieke doelgroepen de functie van trajectbegeleiding opnemen. Trajectbegeleiding betreft het vertalen van complexe, meervoudige hulpverleningsnoden van een gebruiker naar een samenhangend en voor de gebruiker gepast hulpverleningstraject en het coördineren, opvolgen en evalueren van dat hulpverleningstraject tot de gebruiker geen hulp meer nodig heeft.

Artikel 11. (27/05/2024- ...)

§1. Elk centrum voor algemeen welzijnswerk realiseert in het kader van het aanbod van de hulp- en dienstverlening, vermeld in artikel 6 tot en met 10, de volgende sectorale doelstellingen :
1° het centrum zoekt kwetsbare personen en groepen actief op en werkt hiervoor samen met verschillende actoren;
2° het centrum zet methodieken in om kwetsbare personen en groepen op een proactieve manier te bereiken;
3° het centrum leidt kwetsbare personen toe naar de hulp- en dienstverlening in de brede zin en signaleert structurele tekorten in de toegankelijkheid ervan;
4° aansluitend op zijn hulpverleningspraktijk neemt het centrum op een doelbewuste en systematische manier algemeen-preventieve acties op of participeert aan deze acties met als doel :
a) maatschappelijke problemen bespreekbaar te maken en bij te dragen tot structurele oplossingen voor maatschappelijke problemen;
b) het bewerkstelligen van een gedrags- en mentaliteitsverandering in een ruime bevolkingsgroep en met structurele effecten;
5° het centrum organiseert in iedere eerstelijnszone van zijn werkgebied of, als dat werkgebied het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is, een laagdrempelig en kwaliteitsvol onthaalaanbod waar iedere burger met om het even welke vraag, en in het bijzonder de meest kwetsbare groepen, gebruik van kan maken;
6° het centrum organiseert samen met alle andere erkende centra voor algemeen welzijnswerk een gezamenlijk laagdrempelig onthaalaanbod via nieuwe media;
7° het centrum verzekert in iedere eerstelijnszone van zijn werkgebied of in voorkomend geval in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad een laagdrempelig onthaal voor jongeren van 12 tot 25 jaar met om het even welke vraag, en dit via proactieve benadering;
8° het centrum verzekert een laagdrempelig onthaalaanbod voor alle slachtoffers van geweld, misdrijven, rampen, evenals voor hun na- en naastbestaanden, en dit via een proactieve benadering;
9° het centrum verzekert een laagdrempelig onthaalaanbod voor alle betrokkenen bij een verkeersongeval;
10° het centrum organiseert samen met de andere erkende centra voor algemeen welzijnswerk waarvan het werkgebied gelegen is in dezelfde provincie of, als het werkgebied van het centrum het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is, samen met de andere erkende centra van dat werkgebied, de hulplijn, vermeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met telefoonnummer 1712, waar iedereen met vragen over misbruik, geweld en kindermishandeling terecht kan, en dit in samenwerking met het territoriaal bevoegde Vertrouwenscentrum Kindermishandeling;
11° het centrum zorgt op een proactieve wijze voor een laagdrempelig onthaalaanbod van elke gedetineerde in de gevangenissen in het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad om deze personen toe te leiden naar de sociale hulp- en dienstverlening met het oog op hun sociale re-integratie;
12° het centrum realiseert een rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod, voor minderjarigen van 12 tot 17 jaar, voor jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar, voor ouders of voor opvoedingsverantwoordelijken, op maat van de gebruiker zodat de escalatie van problemen wordt voorkomen, waardoor een snelle uitstroom uit de jeugdhulp of een doorstroom naar gepaste vervolghulp kan worden gerealiseerd;
13° het centrum staat in voor de psychosociale begeleiding aan slachtoffers van een misdrijf en hun na- of naastbestaanden met het oog op het beperken van de opgelopen schade ten gevolge van het slachtofferschap en het herstellen van het vertrouwen in de medemens en de samenleving;
14° het centrum realiseert een kwaliteitsvol aanbod van psychosociale begeleiding aan betrokkenen bij een verkeersongeval om deze personen te helpen bij de verwerking van deze traumatische gebeurtenis en bij hun dagelijks functioneren;
15° het centrum biedt psychosociale begeleiding aan slachtoffers en plegers van intrafamiliaal geweld en misbruik om de geweldspiraal te doorbreken zodat geweld stopt en in de toekomst wordt voorkomen;
16° het centrum begeleidt gedetineerden en hun naastbestaanden tijdens de detentie met hun hulp- en dienstverleningstraject en ondersteunt hen in hun reclasseringstraject, en dit met het oog op hun sociale re-integratie en hun terugkeer in de samenleving;
17° het centrum begeleidt naastbestaanden van gedetineerden op het vlak van de gevolgen van de detentie;
18° het centrum biedt psychosociale begeleiding aan mensen met persoonlijke en psychische problemen met het oog op :
a) vroegdetectie van psychische en psychiatrische stoornissen;
b) het bevorderen van het dagelijks functioneren en sociale inclusie;
c) het voorkomen van escalatie van problemen;
19° het centrum biedt begeleiding aan personen met relationele problemen of in een scheidingssituatie, om de bedreigingen ten gevolge van relatieproblemen of scheiding en opvoedingsproblemen te beperken, de welzijnskansen van het gezin en/of alle betrokkenen te maximaliseren en een betekenisvolle en betrouwbare relatie tussen ouder en kind te creëren;
20° het centrum realiseert in samenwerking met welzijns- en huisvestingsactoren een gedifferentieerd ambulant, residentieel en mobiel hulpverleningsaanbod aan personen met een woonproblematiek om hen in staat te stellen zelfstandig te wonen zodat thuisloosheid wordt voorkomen en snel een nieuwe thuis wordt verworven;
21° het centrum leidt personen met een woonproblematiek en die niet in staat zijn om binnen afzienbare termijn zelfstandig te wonen, toe naar gespecialiseerde zorg;
22° het centrum helpt personen met een effectieve of dreigende schuldenlast, met een integraal en inclusief aanbod aan schuld- en budgethulpverlening opdat zij via een duurzaam budgetmanagement greep krijgen op hun financiële situatie;
23° één centrum per provincie, waarbij één centrum voor de provincie Vlaams-Brabant en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad samen, zorgt samen met andere relevante voorzieningen voor de integrale psychosociale begeleiding van minderjarige en meerderjarige plegers van seksueel misbruik, met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling en (re-)integratie in de samenleving, waarbij er voortdurend aandacht is voor de context en het slachtofferperspectief, om herhaling van het seksueel misbruik te voorkomen;
24° het centrum verzekert een aanbod van psychosociale begeleiding van mensen in een precair verblijfsstatuut om hen in staat te stellen om vanuit hun migratietraject en de gegeven situatie, nieuwe mogelijkheden te bieden voor een zinvolle toekomstoriëntatie;
25° het centrum biedt een integrale begeleiding aan gezinnen in armoede en ondersteunt hen proactief in het effectueren van hun grondrechten, om hen in staat te stellen om hun rollen in het gezin, in de directe leefomgeving en in andere levensdomeinen op te nemen.

De minister kan een individueel centrum op een gemotiveerde wijze afwijkingen toestaan van de bepalingen van deze paragraaf.

§2. Deze paragraaf voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad.

De hulp- en dienstverlening aan slachtoffers en hun na- of naastbestaanden, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 8°, 9°, 13°, 14° en 15°, wordt onmiddellijk verleend of aansluitend op de hulp- en dienstverlening die door andere organisaties en overheden wordt geboden en wordt verleend zolang het slachtoffer of de na- of naastbestaande dat nodig acht, met aandacht voor de specifieke behoeften van slachtoffers van misdrijven als vermeld in boek II, titel Iter, van het Strafwetboek.

Artikel 12. (01/01/2014- ...)

Het centrum voor algemeen welzijnswerk hanteert voor de bepaling van de kwetsbaarheid van de personen en bevolkingsgroepen en prioritaire doelgroepen, vermeld in artikel 12 van het decreet van 8 mei 2009, de volgende criteria, overeenkomstig artikel 2, 1°, van het voormelde decreet :
1° factoren die ten gevolge van gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer en in combinatie met kenmerken van de persoon, zijn directe sociale omgeving en zijn maatschappelijke positie, leiden tot een verhoogd risico op kwetsbaarheid, zoals gezins- en relatiebreuken, schokkende ervaringen en verlieservaringen. Deze factoren leiden bij minderjarigen en personen tussen 18 en 25 jaar tot een verhoogde kwetsbaarheid;
2° factoren die ten gevolge van criminaliteit en de maatschappelijke reacties erop, leiden tot verhoogde kwetsbaarheid of een verhoogd risico op sociale uitsluiting, zoals slachtofferschap, daderschap en detentie;
3° factoren die wijzen op opgelopen kwetsingen in meerdere levensgebieden, die hebben geleid tot sociale uitsluiting, zoals dak- en thuisloosheid, bestaansonzekerheid, psychische problemen en het ontbreken van een sociaal netwerk;
4° factoren die te maken hebben met etnische afkomst en verblijfsstatuut;
5° factoren die maken dat personen ten gevolge van een beperkte financiële draagkracht geen gebruik kunnen maken van een vergelijkbaar hulpaanbod.

De minister kan een instrument uitwerken, waarmee de centra voor algemeen welzijnswerk op basis van de criteria, vermeld in het eerste lid, de kwetsbaarheid van de gebruikers, die ze bereiken, in beeld brengen.

Artikel 13. (25/05/2018- ...)

De hulp- en dienstverlening van het centrum voor algemeen welzijnswerk beantwoordt aan de volgende voorwaarden :
1° het centrum is rechtstreeks en zonder afspraak bereikbaar op de data en uren en op de wijze die het aan het publiek kenbaar maakt;
2° het centrum besteedt aandacht aan de bereikbaarheid en de toegankelijkheid buiten de kantooruren;
3° het centrum stelt aan de gebruikers en potentiële gebruikers informatie ter beschikking over alle relevante aspecten van het hulp- en dienstverleningsaanbod en het gehanteerde hulpverleningsconcept;
4° de hulp- en dienstverlening kan plaatsvinden in een ambulante of residentiële context in het centrum of in de eigen leefomgeving van de gebruiker;
5° de hulp- en dienstverlening kan tot stand komen zowel op initiatief van de gebruiker als door een actieve benadering vanuit het centrum die al dan niet aanklampend kan zijn;
6° de aanwezige krachten van de gebruiker en zijn leefomgeving worden actief ondersteund;
7° bij de afweging tussen verschillende mogelijke hulpverleningsvormen wordt gekozen voor de minst ingrijpende hulpverlening;
8° de hulpverlening beoogt een zo preventief en duurzaam mogelijk effect;
9° de verwijzing of toeleiding van de gebruiker naar andere hulp- en dienstverlenende organisaties gebeurt steeds met instemming van de gebruiker en met een afspraak met de gebruiker over de opvolging van de hulp- en dienstverlening;
10° het centrum bepaalt op welke manier een gebruikersdossier wordt bijgehouden. Het gebruikersdossier voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
11° het centrum beschikt over een procedure voor het omgaan met situaties waarbij de integriteit van de gebruiker of van andere personen in gevaar is;
12° het centrum garandeert het klachtenrecht aan de gebruiker door een procedure voor klachtenregistratie en -behandeling, die voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
13° het centrum bouwt het hulpaanbod zodanig uit dat het ook toegankelijk is voor mensen met een beperking;
14° de hulp- en dienstverlening van het centrum aan de gebruiker verloopt in de Nederlandse taal. Als hulp- en dienstverlening in het Nederlands echter niet mogelijk is, verloopt, in de mate van het mogelijke, de hulp- en dienstverlening in de taal van de gebruiker of in een taal die de gebruiker begrijpt.

De procedure, vermeld in het eerste lid, 12°, beschrijft op welke wijze de gebruiker zijn klacht kenbaar kan maken, op welke wijze de klacht wordt beoordeeld op ontvankelijkheid, op welke wijze de klacht wordt behandeld en op welke wijze de gebruiker wordt geïnformeerd over het resultaat van zijn klacht.

Artikel 14. (01/01/2014- ...)

De algemeen preventieve projecten van de centra voor algemeen welzijnswerk, vermeld in artikel 6, beantwoorden aan de volgende voorwaarden :
1° de projecten zijn getoetst aan de volgende dimensies :
a) de acties zijn gericht naar de ontstaansgronden van problemen;
b) het doel is een verruiming van de handelingsmogelijkheden van personen en groepen;
c) de acties zijn niet uitsluitend gericht op personen en gedragingen, maar steeds ook op de context of structuren;
d) de beoogde doelgroep wordt op een directe of indirecte wijze bij de acties betrokken;
e) de acties mogen minderheidsgroepen niet uitsluiten;
2° er wordt op een methodische en doelgerichte wijze gewerkt;
3° de projecten worden, bij voorkeur, en waar mogelijk in samenwerkingsverbanden en beleidsnetwerken ontwikkeld;
4° de acties worden ook vertaald naar de eigen hulpverleningspraktijk en organisatie van het centrum.

Met behoud van de toepassing van de voorwaarden, vermeld in artikel 13, beantwoordt het laagdrempelige aanbod van onthaal van een centrum voor algemeen welzijnswerk, vermeld in artikel 7 en 11, eerste lid, 5° tot en met 11°, aan de volgende voorwaarden :
1° bekend : duidelijk herkenbaar en zichtbaar voor de hele bevolking;
2° bereikbaar : fysiek, telefonisch en elektronisch bereikbaar;
3° beschikbaar : gemakkelijk en onmiddellijk beschikbaar;
4° bruikbaar : sluit nauw aan bij de behoeften van de gebruikers;
5° begrijpbaar : het hulpaanbod wordt op een voor de gebruiker begrijpbare wijze gecommuniceerd;
6° betrouwbaar : de gebruiker beschouwt het hulpaanbod als betrouwbaar;
7° het hulpaanbod is onafhankelijk van de vervolgbegeleiding;
8° de gebruiker wordt benaderd vanuit een integrale en generalistische kijk;
9° de contacten worden afgestemd op de noden van de gebruiker : ze vinden plaats in het centrum, in de eigen leefomgeving of ze verlopen telefonisch of via online-media;
10° het hulpaanbod is gericht op een snelle uit- of doorstroom op maat.

Met behoud van de toepassing van de voorwaarden, vermeld in artikel 13, beantwoordt het aanbod van psychosociale begeleiding van een centrum voor algemeen welzijnswerk, vermeld in artikel 8, aan de volgende voorwaarden :
1° de begeleiding is gericht op de samenhang tussen problemen in verschillende levensdomeinen of op een specifiek deelprobleem;
2° de begeleidingsdoelstellingen worden samen met de gebruiker geformuleerd en regelmatig samen geëvalueerd;
3° de meest gepaste begeleidingsvorm wordt bepaald in dialoog met de gebruiker, ook wanneer deze gevat is door een opgelegde maatregel;
4° er wordt gewerkt met diverse methodieken en dit naar gelang het geval zowel in individueel verband als met de partner, met het gezin of in groep.

Artikel 15. (01/01/2014- ...)

Het hulpaanbod is altijd gratis voor de gebruiker.

Het centrum kan onkosten die het maakt, doorrekenen aan de gebruiker. De verrekening van de onkosten gebeurt op een transparante wijze. Er is een voorafgaand akkoord van de gebruiker vereist over de aard van die onkosten en die onkosten moeten kunnen worden aangetoond.

Het centrum voor algemeen welzijnswerk mag geen hulpverlening weigeren wegens financieel onvermogen van de gebruiker.

Onderafdeling 4. Voorwaarden betreffende het kwaliteitsbeleid van de centra (... - ...)

Artikel 16. (01/01/2014- 31/12/2024)

De centra voor teleonthaal voeren een kwaliteitsbeleid overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. De centra tonen door middel van zelfevaluatie aan hoe ze een verantwoord aanbod van hulpverlening realiseren. Deze zelfevaluatie heeft minstens betrekking op de volgende zorgaspecten :
1° de bereikbaarheid, beschikbaarheid, bruikbaarheid, bekendheid en begrijpbaarheid van het aanbod;
2° de transparantie en betrouwbaarheid van de hulpverlening;
3° de veiligheid van de gebruiker, rekening houdend met diens kwetsbaarheid;
4° de keuze voor de minst ingrijpende hulpverlening;
5° de actieve participatie van de gebruiker aan het tot stand komen van de hulpverlening, zodat aan de gebruiker hulp op maat kan worden verstrekt;
6° de mogelijkheid voor gebruikers om feedback te geven over de gekregen hulp;
7° de doelbewuste inschakeling van vrijwilligers in de hulp- en dienstverlening;
8° de deskundigheid en de methodische differentiatie in de uitvoering van het hulpaanbod;
9° de effectiviteit van de geboden hulp.

De minister kan bepalen aan de hand van welke instrumenten het centrum de zelfevaluatie moet verrichten.

Artikel 17. (01/01/2014- ...)

Elk centrum voor algemeen welzijnswerk voert een kwaliteitsbeleid overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Het centrum toont door middel van zelfevaluatie aan hoe het een verantwoord aanbod van hulpverlening realiseert. Deze zelfevaluatie heeft minstens betrekking op de volgende zorgaspecten :
1° de bereikbaarheid, beschikbaarheid, bruikbaarheid, bekendheid en begrijpbaarheid van het aanbod;
2° de transparantie en betrouwbaarheid van de hulpverlening;
3° de veiligheid van de gebruiker, rekening houdend met diens kwetsbaarheid;
4° de continuïteit tijdens de overgangsfasen van het hulpverleningsproces;
5° de keuze voor de minst ingrijpende hulpverlening;
6° de actieve participatie van de gebruiker aan het tot stand komen van de hulpverlening, zodat aan de gebruiker hulp op maat kan worden verstrekt;
7° de mogelijkheid voor gebruikers om op structurele wijze inspraak te hebben in en te participeren aan het hulp- en dienstverleningsbeleid van het centrum;
8° de doelbewuste inschakeling van vrijwilligers in de hulp- en dienstverlening;
9° de deskundigheid en de methodische differentiatie in de uitvoering van het hulpaanbod;
10° de effectiviteit van de geboden hulp.

De minister kan bepalen aan de hand van welke instrumenten het centrum de zelfevaluatie moet verrichten.

Artikel 18. (01/01/2014- 31/12/2024)

§ 1. Het kwaliteitsbeleid, vermeld in artikel 16 of 17, wordt beschreven in een kwaliteitshandboek als vermeld in artikel 5, § 4, van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.

§ 2. De minimale inhoud van het kwaliteitshandboek wordt voor de centra voor teleonthaal als volgt bepaald :
1° een inleiding met daarin :
a) de structuur van het kwaliteitshandboek;
b) de voorstelling van het centrum met inbegrip van de taken en competentie- en functieprofielen van bestuurders (algemene vergadering en raad van bestuur), de verhouding tussen bestuur en management, de overleg- en inspraakorganen met medewerkers en gebruikers, en op welke wijze opvolging wordt gegeven aan een professioneel personeels- en financieel beleid;
c) een document dat toelating geeft tot de gemachtigden van de Vlaamse Regering om ter plaatse alle activiteiten te verrichten nodig om de uitvoering van de bepalingen van het decreet te verifiëren en te evalueren;
2° een weergave van het kwaliteitsbeleid waarin de volgende elementen zijn opgenomen :
a) de opdracht en de doelstellingen;
b) de waarden en de visie;
c) de beschrijving van het hulp- en dienstverleningsaanbod;
3° een weergave van het kwaliteitssysteem dat de volgende elementen omvat :
a) een inleiding over prioriteit voor en de afbakening van kernprocessen;
b) de werkwijzen die betrekking hebben op de kerntaken;
c) de sectorale code inzake omgaan met gebruikersinformatie;
d) de werkwijzen voor dossiervorming;
e) de procedure voor klachtenbehandeling en klachtenregistratie;
f) de werkwijze bij gevaar voor schade aan de integriteit van de gebruiker of derden;
g) de werkwijzen voor zelfevaluatie;
4° een weergave van de kwaliteitsplanning op basis van zelfevaluatie :
a) resultaat van de zelfevaluatie;
b) gefaseerd stappenplan;
c) actuele doelstellingen van de kwaliteitszorg.

§ 3. De minimale inhoud van het kwaliteitshandboek wordt voor de centra voor algemeen welzijnswerk als volgt bepaald :
1° een inleiding met daarin :
a) de structuur van het kwaliteitshandboek;
b) de voorstelling van het centrum met inbegrip van de taken en competentie- en functieprofielen van bestuurders (algemene vergadering en raad van bestuur), de verhouding tussen bestuur en management, de overleg- en inspraakorganen met medewerkers en gebruikers, en op welke wijze opvolging wordt gegeven aan een professioneel personeels- en financieel beleid;
c) een document dat toelating geeft tot de gemachtigden van de Vlaamse Regering om ter plaatse alle activiteiten te verrichten nodig om de uitvoering van de bepalingen van het decreet te verifiëren en te evalueren;
2° een weergave van het kwaliteitsbeleid waarin de volgende elementen zijn opgenomen :
a) de opdracht en de doelstellingen;
b) de waarden en de visie;
c) de beschrijving van het hulp- en dienstverleningsaanbod;
3° een weergave van het kwaliteitssysteem dat de volgende elementen omvat :
a) een inleiding over prioriteit voor en de afbakening van kernprocessen;
b) de werkwijzen die betrekking hebben op meerdere kerntaken;
c) de werkwijzen met betrekking tot algemene preventie;
d) de werkwijzen met betrekking tot onthaal;
e) de werkwijzen met betrekking tot begeleiding;
f) de werkwijzen voor het verwerven, gebruiken en doorgeven van informatie met betrekking tot de gebruikers;
g) de sectorale code inzake omgaan met gebruikersinformatie;
h) de werkwijzen voor dossiervorming;
i) de procedure voor klachtenbehandeling en klachtenregistratie;
j) de werkwijze bij gevaar voor schade aan de integriteit van de gebruiker of derden;
k) de werkwijze voor het vermijden van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag t.a.v. gebruikers;
l) de werkwijzen voor zelfevaluatie;
4° een weergave van de kwaliteitsplanning op basis van zelfevaluatie :
a) resultaat van de zelfevaluatie;
b) gefaseerd stappenplan;
c) actuele doelstellingen van de kwaliteitszorg.

§ 4. Het centrum moet een kwaliteitsvol en transparant beleid voeren op het vlak van :
1° zijn doelstellingen en beoogde maatschappelijke meerwaarde;
2° de strategieën om zijn doelstellingen en maatschappelijke meerwaarde te verwezenlijken;
3° zijn structurele en maatschappelijke inbedding en positionering;
4° zijn bestuur en de samenstelling, bevoegdheden en taakafbakening van de verschillende bestuursorganen, te weten de algemene vergadering, de raad van bestuur, het dagelijks bestuur en de directie;
5° de procedure inzake werving en ondersteuning van bestuurders en de principes inzake hun profiel, competenties, engagement, integriteit, onafhankelijkheid, vergoeding, onverenigbaarheden, belangenconflicten;
6° de voorbereiding, frequentie, besluitvorming, opvolging en verslaggeving van vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering en de communicatie daarover;
7° de regelmatige evaluatie van de werking en realisatie van de doelstellingen;
8° het algemeen beheer en het beheer van de financiële (inkomsten/uitgaven), materiële (patrimonium) en personele (professionele/vrijwillige medewerkers) middelen;
9° de betrokkenheid van en de verantwoording naar interne en externe belanghebbenden.

Het centrum moet deze beleidsvoering schriftelijk kunnen aantonen en ze bekend maken aan haar belanghebbenden, onder meer aan de hand van zijn statuten, huishoudelijke reglement en verslagen van bestuursorganen.

Het centrum moet met het oog op goede zorg- en hulpverlening, zorgen voor verstaanbare communicatie tussen zijn medewerkers en de gebruikers aan wie het centrumzorg- en hulp verleent. Het centrum voert daartoe een taalbeleid waarin verduidelijkt wordt welke ondersteuning geboden wordt zodat anderstalige medewerkers een actieve kennis van het Nederlands kunnen verwerven.

Het centrum moet zijn taalbeleid schriftelijk kunnen aantonen en het bekend maken aan haar belanghebbenden.

Artikel 19. (01/01/2014- ...)

Het centrum voor teleonthaal en het centrum voor algemeen welzijnswerk ontwikkelen een geschreven referentiekader voor grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de gebruikers. Ze hanteren een procedure voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de gebruikers, alsook voor de detectie van en het gepast reageren op dat grensoverschrijdende gedrag. In die procedure is een registratiesysteem opgenomen dat geanonimiseerd gegevens bijhoudt over de gevallen van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de gebruikers.

Grensoverschrijdend gedrag van medewerkers van het centrum ten aanzien van de gebruikers wordt door het centrum gemeld aan de administratie.

Onderafdeling 5. Voorwaarden betreffende de samenwerking (... - ...)

Artikel 20. (27/05/2024- 31/12/2024)

§ 1. Minstens eenmaal per jaar plegen de centra voor teleonthaal en de centra voor algemeen welzijnswerk waarvan het werkgebied binnen eenzelfde provincie gelegen is, overleg.

§ 2. De centra voor teleonthaal plegen onderling overleg over het beleid en de afbakening van regio's voor telefonische hulpverlening. Het centrum voor teleonthaal participereert hoofdzakelijk aan samenwerkingsverbanden binnen het algemeen welzijnswerk, de geestelijke gezondheidszorg, de telefonische en onlinehulpverlening.

Voor het creëren van een toegangspoort inzake suïcidepreventie wordt een samenwerking uitgebouwd met het centrum ter preventie van zelfdoding.

§ 3. De centra voor algemeen welzijnswerk plegen onderling overleg op provinciaal niveau over de organisatie van het hulp- en dienstverleningsaanbod en, indien meerdere centra in de provincie actief zijn, over hun gezamenlijke strategieën hieromtrent. Zij plegen ook overleg op een supraregionale schaal over taken die binnen een grotere regio zijn georiënteerd.

§ 4. Met het oog op de algemene toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening en de gerichtheid naar specifieke doelgroepen, maakt het centrum voor algemeen welzijnswerk samenwerkingsafspraken met relevante actoren binnen en buiten zijn werkgebied, meer bepaald met instituten voor samenlevingsopbouw, verenigingen waar armen het woord nemen, zorgactoren en actoren die gebruikers toeleiden naar de zorg.

De centra voor algemeen welzijnswerk organiseren zich zodanig en bieden een platform aan zodat, in samenwerking met andere partners, nieuwe initiatieven zich kunnen ontwikkelen met het oog op het bieden van gepaste antwoorden op maatschappelijke noden en behoeften.

§ 5. In het kader van de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid verleent het centrum voor algemeen welzijnswerk zijn medewerking aan het overleg en de samenwerking met de lokale besturen binnen zijn werkgebied. Binnen zijn werkgebied streeft het centrum voor algemeen welzijnswerk er naar om samenwerkings- en afstemmingsafspraken te maken met de OCMW en draagt hierdoor bij tot een gebiedsdekkend laagdrempelig lokaal hulp- en dienstverleningsaanbod en een gezamenlijke aanpak van lokale welzijnsnoden.

§ 6. De centra voor algemeen welzijnswerk werken samen met de relevante actoren in het kader van het opnemen van de opdrachten zoals omschreven in de voor hen relevante samenwerkingsakkoorden tussen de Vlaamse Gemeenschap en andere overheden.

Onderafdeling 6. Voorwaarden betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens (... - ...)

Artikel 21. (25/05/2018- ...)

Binnen de voorwaarden, vermeld in artikel 10 van het decreet van 8 mei 2009, hanteert het centrum voor de uitwisseling van persoonsgegevens, de werkwijze, vermeld in het tweede lid.

Het centrum onderzoekt in dialoog met de gebruiker in welke mate het uitwisselen van persoonsgegevens wenselijk of noodzakelijk is en ondersteunt de gebruiker om in de mate van het mogelijke deze gegevens zelf te communiceren.

Afdeling 2. De erkenningsprocedure (... - ...)

Artikel 22. (01/01/2014- ...)

Een erkenning van een centrum gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op dat waarin de erkenning werd aangevraagd. Een erkenning geldt voor een onbepaalde tijd en bepaalt onder meer het werkgebied en het minimum aantal personeelsleden waarvoor de erkenning geldt.

Artikel 23. (01/01/2019- ...)

Een centrum kan alleen worden erkend :
1° als het daarvoor een ontvankelijke aanvraag heeft ingediend;
2° als het past in de programmatie, vermeld in het decreet van 8 mei 2009, en artikel 28 van dit besluit;
3° als het voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk II en artikel 17, § 2 van het decreet van 8 mei 2009, en artikel 3 tot en met 21 van dit besluit, die op het centrum van toepassing zijn.

Artikel 24. (27/05/2024- ...)

§ 1. Een erkenningsaanvraag is ontvankelijk als het centrum ze met een aangetekende brief bij de administratie indient tussen 1 januari en 1 juli en als ze een dossier bevat dat is samengesteld uit de organisatiegebonden gegevens, vermeld in paragraaf 2, en een beleidsplan als vermeld in paragraaf 3.

§ 2. De organisatiegebonden gegevens betreffen :
1° de formele gegevens met betrekking tot de inrichtende macht, het bestuur en de directie van het centrum;
2° de benaming van het centrum.

Als de gegevens, vermeld in het eerste lid, wijzigen, brengt het centrum de administratie daarvan onmiddellijk op de hoogte.

§ 3. Het beleidsplan omvat :
1° de interne structuur, het organogram en de visie op de organisatieontwikkeling van het centrum met het oog op een geïntegreerde werking;
2° de wijze waarop het centrum het hulp- en dienstverleningsaanbod organiseert. Als meerdere centra actief zijn in eenzelfde provincie, beschrijven die centra daarvoor gezamenlijke strategieën;
3° samenwerkingsverbanden van het centrum met andere actoren en de rol die het centrum opneemt in zorgnetwerken.

In het beleidsplan toont het centrum aan dat het een hulp- en dienstverleningsaanbod realiseert, rekening houdend met de beschikbare middelen en verantwoord vanuit een omgevingsanalyse die de welzijnsnoden en -behoeften binnen zijn werkgebied aantoont.

Wat de organisatie van het hulp- en dienstverleningsaanbod betreft, vermeldt het centrum in het beleidsplan :
1° de activiteiten,
2° voor iedere activiteit afzonderlijk, de vestigingsplaatsen en de openingstijden;
3° het aantal beroepskrachten, evenals de gegevens met betrekking tot de inschakeling van de vrijwilligers;
4° de wijze waarop de personeelsmiddelen aangewend worden voor hulpverlening, ondersteunende diensten en management.

In het beleidsplan wordt weergegeven :
1° op welke wijze het centrum invulling gegeven heeft aan de actieve betrokkenheid van medewerkers bij de opmaak van dat plan;
2° op welke wijze het centrum aandacht heeft voor een deugdelijk beleid en bestuur, meer bepaald op welke wijze vorm gegeven wordt aan een sociaal en professioneel management, aan de principes van 'corporate governance', aan de relatie tussen management en bestuur en aan een zorgzaam personeelsbeleid en een transparant financieel beleid, dit alles met toepassing van de geldende code voor de socialprofit.

De secretaris-generaal keurt het beleidsplan goed. De secretaris-generaal kan het centrum opdragen een bijgestuurd beleidsplan ter goedkeuring in te dienen.

§ 4. Als het centrum ingrijpende wijzigingen plant in het beleidsplan of indien de secretaris-generaal wijzigingen in het beleidsplan vraagt, vermeld in paragraaf 3, dient het centrum ter goedkeuring bij de administratie een bijgestuurd beleidsplan in, met vermelding van :
1° een schets van de ondernomen stappen om tot het plan voor de ingrijpende wijzigingen te komen;
2° een beschrijving van de ingrijpende wijziging;
3° een inschatting van de mogelijke effecten, in voorkomend geval op basis van een overleg met de centra uit de provincie.

De volgende situaties worden beschouwd als een ingrijpende wijziging als vermeld in het eerste lid :
1° de capaciteit van het in het beleidsplan omschreven mobiel of ambulant aanbod aan hulp- en dienstverlening op het vlak van onthaal en begeleiding wordt in een of meerdere eerstelijnszones structureel verminderd met 1/3;
2° de capaciteit van het in het beleidsplan omschreven residentiële aanbod aan hulp- en dienstverlening wordt structureel verminderd;
3° methodologische of geografische wijzigingen in het aanbod waardoor de engagementen van de Vlaamse overheid tegenover andere overheden in het gedrang kunnen komen.

De administratie evalueert jaarlijks de uitvoering van het beleidsplan op basis van het inhoudelijke jaarverslag, vermeld in artikel 36, § 2.

Artikel 25. (01/07/2013- ...)

Als de erkenningsaanvraag niet conform artikel 24, § 1, is ingediend, wordt de aanvraag vóór 1 oktober door de administratie aan het aanvragende centrum teruggezonden met vermelding van de reden van het niet in behandeling nemen van de aanvraag.

Als de erkenningsaanvraag wel ontvankelijk is, wordt de beslissing van de secretaris-generaal om de erkenning te verlenen of het met redenen omklede voornemen van de secretaris-generaal om de erkenning te weigeren, vóór 1 december aan het aanvragende centrum betekend. De betekening gebeurt door de administratie met een aangetekende brief, waarin de mogelijkheid en de voorwaarden worden vermeld om een bezwaarschrift in te dienen.

Artikel 26. (01/07/2013- ...)

Op straffe van niet-ontvankelijkheid kan het centrum uiterlijk binnen dertig kalenderdagen tegen het voornemen, vermeld in artikel 25, tweede lid, met een aangetekende brief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de administratie. Het kan daarin uitdrukkelijk vragen om te worden gehoord. Het bezwaarschrift wordt behandeld volgens de regels die zijn vastgesteld bij of krachtens hoofdstuk III van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (kandidaat-)pleegzorgers.

Als het centrum geen bezwaarschrift heeft ingediend binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, wordt na het verstrijken van die termijn het voornemen van de secretaris-generaal van rechtswege geacht een weigeringsbeslissing van de secretaris-generaal te zijn. De administratie brengt het centrum daarvan op de hoogte met een aangetekende brief binnen zestig dagen na het verstrijken van die termijn.

Artikel 27. (01/07/2013- ...)

Als de erkenning door de secretaris-generaal werd geweigerd omdat het centrum niet voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 23, 3°, moet het centrum bij de indiening van een nieuwe gelijksoortige aanvraag aantonen dat de reden voor de weigering in hoofde van het centrum niet langer bestaat.

HOOFDSTUK 3. Programmatie (... - ...)

Artikel 28. (01/01/2019- 31/12/2024)

§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 17, § 2, van het decreet van 8 mei 2009 stelt de minister een programmatie van de centra voor teleonthaal en van de centra voor algemeen welzijnswerk op voor het Nederlandse taalgebied, alsook voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.


Voor de centra voor algemeen welzijnswerk wordt onder meer rekening gehouden met regiokenmerken, met factoren inzake de maatschappelijke kwetsbaarheid of het psychisch onwelzijn van de burgers, met factoren die de lokale verankering waarborgen en met de voorwaarden voor het hulp- en dienstverleningsaanbod. Voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan rekening worden gehouden met bijzondere criteria.

§ 2. De programmatie van de centra voor algemeen welzijnswerk geldt niet voor de volgende opdrachten die een centrum voor algemeen welzijnswerk opneemt:
1° de specifieke intersectorale modules of programma's, waarin het centrum samen met een of meer voorzieningen uit andere sectoren vanuit een gemeenschappelijke vraagverheldering zorg op maat van de gebruiker aanbiedt;
2° de uniforme aansturing en coördinatie van de hulpverlening aan een specifieke doelgroep op operationeel en inhoudelijk vlak voor verschillende centra algemeen welzijnswerk in het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

De minister bepaalt de opdrachten waarvoor een centrum algemeen welzijnswerk overeenkomstig deze paragraaf buiten de programmatie is erkend, het werkgebied waarvoor die opdrachten gelden, en het bijbehorende minimale aantal voltijdsequivalenten.

In het eerste lid, 1°, wordt verstaan onder sector: sector als vermeld in artikel 3, 10°, van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid.

HOOFSTUK 4. De subsidiëring van de centra (... - ...)

Afdeling 1. De subsidievoorwaarden (... - ...)

Artikel 29. (01/01/2014- ...)

De secretaris-generaal kent aan de erkende centra subsidie-enveloppen toe binnen de perken van de begrotingskredieten en overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 8 mei 2009 en dit besluit.

Artikel 30. (01/01/2014- ...)

Met behoud van de toepassing van de subsidievoorwaarden, vermeld in hoofdstuk III van het decreet van 8 mei 2009, moet een erkend centrum aan de volgende aanvullende subsidievoorwaarden voldoen :
1° de subsidie-enveloppen besteden aan de werkings- en personeelskosten van het centrum, met dien verstande dat het centrum ten minste 70 % van de subsidie-enveloppe aanwendt voor personeelskosten;
2° de werkings- en personeelskosten daadwerkelijk uitbetalen.

Artikel 31. (01/01/2014- ...)

De subsidie-enveloppe wordt aan een erkend centrum toegekend op voorwaarde dat :
1° het centrum voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 23, 3°;
2° het centrum aan de administratie de nodige stukken bezorgt, waaruit blijkt dat aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 23, 3°, is voldaan.

Artikel 32. (27/05/2024- 31/12/2024)

Aan een erkend centrum voor teleonthaal wordt een jaarlijkse subsidie-enveloppe toegekend die is samengesteld uit een forfaitair bedrag van 105.142,99 euro per erkende voltijdse equivalent.

Aan een erkend centrum voor teleonthaal wordt naast de subsidie-enveloppe, vermeld in het eerste lid, en artikel 31, jaarlijks een forfaitair bedrag toegekend voor de werkingskosten van de vrijwilligers per voltijdse equivalent vrijwilliger.

Aan een erkend centrum voor algemeen welzijnswerk wordt een jaarlijkse subsidie-enveloppe toegekend die is samengesteld uit een forfaitair bedrag van 85.670,65 euro per erkende voltijdse equivalent.

Artikel 33. (27/05/2024- 31/12/2024)

De forfaitaire bedragen, vermeld in artikel 32, eerste en derde lid, zijn uitgedrukt tegen 100 % van de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2024. Dat bedrag wordt, binnen de beschikbare begrotingskredieten, geïndexeerd overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. Die koppeling aan het indexcijfer wordt berekend en toegepast overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen.

De subsidie-enveloppen worden aangepast aan de anciënniteitsevolutie van het algemeen welzijnswerk, met name de evolutie van de gemiddelde geldelijke anciënniteit die de personeelsleden hebben opgebouwd. De stijging van die anciënniteit kan niet meer dan twaalf maanden per jaar bedragen.

De subsidie-enveloppen worden aangepast met toepassing van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de Social-Profitsector.

Artikel 34. (01/01/2014- ...)

§ 1. Maximaal 20 % van de jaarlijkse subsidie-enveloppe mag als reserve overgedragen worden naar het volgende jaar. De in het boekjaar opgebouwde reserves die op het ogenblik van het afsluiten van het boekjaar meer bedragen dan 20 % van de subsidie-enveloppe worden ten belope van het bedrag dat 20 % van het jaarlijkse subsidie-enveloppe overschrijdt, teruggestort aan de Vlaamse Gemeenschap.

§ 2. De gecumuleerde reserve, opgebouwd uit de jaarlijkse subsidie-enveloppe, mag niet meer bedragen dan de helft van die jaarlijkse subsidie-enveloppe vanuit de Vlaamse Gemeenschap.

§ 3. De minister kan ad hoc een uitzondering maken op de reservebepaling in § 2, op basis van een aanwendingsplan waaruit blijkt dat het desbetreffende centrum deze middelen moet aanhouden in het kader van een investeringsproject. Het voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën is hierbij verplicht.

§ 4. Bij het overschrijden van de reservebepaling in § 2 en wanneer de voorwaarden van § 3 niet vervuld zijn, worden de reserves, opgebouwd na 1 januari 1998 die op het ogenblik van het afsluiten van het boekjaar meer bedragen dan 50 % van de jaarlijkse subsidie-enveloppe ten belope van het bedrag dat de 50 % van de jaarlijkse subsidie-enveloppe overschrijdt, teruggestort aan de Vlaamse Gemeenschap.

Afdeling 2. De uitkering van de subsidies (... - ...)

Artikel 35. (01/01/2014- ...)

Per semester wordt aan een erkend centrum een schijf uitgekeerd ten bedrage van 50 % van de subsidie-enveloppe die in het vorige kalenderjaar aan het centrum werd toegekend. De eerste schijf wordt uitbetaald voor het einde van de maand februari van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. De tweede schijf wordt uitbetaald voor het einde van de maand juli van dat jaar.


In geval van een wijziging van het subsidiabele personeelsbestand van het centrum in de loop van het referentiejaar bedragen de subsidieschijven 50 % van de subsidie-enveloppe die toegekend zou zijn als het gewijzigde subsidiabele personeelsbestand het hele referentiejaar in dienst geweest zou zijn.

In geval van een verhoging van het subsidiabele personeelsbestand in het lopende kalenderjaar wordt een extra schijf uitgekeerd ten bedrage van de volledige subsidie die verbonden is aan het gewijzigde personeelsbestand.

Artikel 36. (27/05/2024- ...)

§1. Het centrum verantwoordt de aanwending van de subsidie-enveloppe tijdens een kalenderjaar in een inhoudelijk en een financieel verslag, die ze vóór 1 mei van het volgende kalenderjaar bij de administratie indient.

§2. Het inhoudelijke verslag, vermeld in paragraaf 1, heeft de vorm van een opvolgingsrapport. Daarin wordt beschreven op welke wijze het hulp- en dienstverleningsaanbod zoals dat in het beleidsplan wordt omschreven, is gerealiseerd of gewijzigd. Die beschrijving gebeurt onder meer aan de hand van resultaatsgerichte indicatoren die betrekking hebben op de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan artikel 4 tot en met 20. De minister stelt een sjabloon ter beschikking op basis waarvan het centrum zijn resultaatsgerichte indicatoren weergeeft.

Het inhoudelijke jaarverslag bevat eveneens gerichte signalen naar de Vlaamse overheid voor verdere beleidsvoering en -bijsturing en een beschrijving van de wijze waarop het centrum de opdrachten, vermeld in artikel 28, § 2, het afgelopen jaar heeft gerealiseerd.

Samen met het inhoudelijke verslag dient het centrum de registratiegegevens in, vermeld in artikel 18 van het decreet van 8 mei 2009. In overleg met de sector van het algemeen welzijnswerk wordt bepaald welke registratiegegevens worden bezorgd, de vorm waarin dit gebeurt en de wijze waarop de gegevens worden gecodeerd.

§3. Het financiële verslag, vermeld in paragraaf 1, moet alle documenten bevatten, vermeld in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

§4. Het centrum kan de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten openbaar maken.
 

Artikel 37. (01/01/2014- ...)

Een centrum voor algemeen welzijnswerk stelt een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die lid is van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, als commissaris aan. Die commissaris wordt belast met de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten van de in de jaarrekening opgenomen verrichtingen.

HOOFDSTUK 5. De subsidiëring van projecten en van ondersteunende of dienstverlenende organisaties (... - ...)

Artikel 38. (01/01/2014- ...)

De minister kan, binnen de perken van de begrotingskredieten, een subsidie verlenen voor vernieuwende en experimentele projecten die inspelen op een maatschappelijke behoefte.

Artikel 39. (01/01/2018- ...)

...

HOOFDSTUK 6. Het toezicht (... - ...)

Afdeling 1. Het toezicht op de erkenningsvoorwaarden (... - ...)

Artikel 40. (01/01/2014- ...)

De administratie oefent ter plaatse of op stukken toezicht uit op de naleving van de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 23, 3°, door de centra die erkend zijn of een erkenning hebben aangevraagd.


De centra verlenen hun medewerking aan de uitoefening van het toezicht. Ze bezorgen aan de administratie, op haar eenvoudig verzoek, de stukken die met de erkenningsaanvraag of de erkenning verband houden.

Artikel 41. (01/01/2014- ...)

Als een erkend centrum niet langer voldoet aan een of meer erkenningsvoorwaarden of als het niet meewerkt aan de uitoefening van het toezicht, vermeld in artikel 40, kan de administratie het centrum per aangetekende brief aanmanen om zich binnen een termijn van maximaal zes maanden aan de erkenningsvoorwaarden te conformeren, of binnen een termijn van maximaal een maand aan de regels betreffende het toezicht.

Artikel 42. (01/01/2014- ...)

Als het centrum, ondanks de aanmaning, vermeld in artikel 41, na verloop van de termijnen, vermeld in artikel 41, de erkenningsvoorwaarden niet naleeft of niet meewerkt aan de uitoefening van het toezicht, vermeld in artikel 40, kan de secretaris-generaal zijn gemotiveerd voornemen tot intrekking van de erkenning aan het centrum betekenen. Die betekening gebeurt door de administratie met een aangetekende brief, waarin de mogelijkheid en de voorwaarden om een bezwaarschrift in te dienen, worden vermeld.

Artikel 43. (01/01/2014- ...)

Op straffe van niet-ontvankelijkheid kan het centrum tot uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het voornemen tot intrekking van de erkenning hiertegen met een aangetekende brief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de administratie. Het centrum kan daarin uitdrukkelijk vragen om te worden gehoord.


Het bezwaarschrift wordt behandeld volgens de regels die zijn vastgesteld bij of krachtens hoofdstuk III van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (kandidaat-)pleegzorgers.

Artikel 44. (01/01/2014- ...)

Als het centrum geen bezwaarschrift heeft ingediend conform artikel 43, wordt de definitieve beslissing van de secretaris-generaal omtrent het intrekken van de erkenning uiterlijk zestig dagen na het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 43, eerste lid door de administratie aan het centrum betekend met een aangetekende brief. Als de beslissing van de secretaris-generaal niet aan het centrum wordt betekend binnen die termijn, blijft het centrum erkend.

Afdeling 2. Het toezicht op de subsidievoorwaarden (... - ...)

Artikel 45. (01/01/2014- ...)

De administratie oefent ter plaatse of op stukken toezicht uit op de naleving van de subsidievoorwaarden, vermeld in hoofdstuk III van het decreet van 8 mei 2009, en artikel 30 en 31 van dit besluit, door de erkende centra.

De erkende centra verlenen hun medewerking aan de uitoefening van het toezicht. Ze bezorgen aan de administratie, op haar eenvoudig verzoek, de stukken die met de subsidiëring verband houden.

Artikel 46. (01/01/2014- ...)

§ 1. Als een centrum niet langer voldoet aan een of meer erkennings- of subsidievoorwaarden, als een centrum de subsidie-enveloppe niet aanwendt voor de doeleinden waarvoor deze werd verleend, of als een centrum niet meewerkt aan de uitoefening van het toezicht, vermeld in artikel 45, zal de secretaris-generaal, overeenkomstig artikel 13 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, de subsidies stopzetten en terugvorderen.

De beslissing van de secretaris-generaal wordt door de administratie aan het centrum betekend met een aangetekende brief, waarin de mogelijkheid en de voorwaarden om een bezwaarschrift in te dienen worden vermeld. Die beslissing kan gepaard gaan met de betekening van een voornemen tot intrekking van de erkenning, vermeld in artikel 42.

§ 2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid kan het centrum uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de aangetekende brief waarbij de stopzetting van de subsidiëring of de terugvordering van de subsidie-enveloppe werd betekend, tegen die beslissing met een aangetekende brief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de administratie. Het centrum kan daarin uitdrukkelijk vragen om te worden gehoord.

Als het centrum een ontvankelijk bezwaarschrift heeft ingediend, zal de secretaris-generaal de beslissing binnen zestig dagen na ontvangst van dat bezwaarschrift intrekken of bevestigen.

Als het centrum geen ontvankelijk bezwaarschrift heeft ingediend of als de secretaris-generaal de beslissing heeft bevestigd binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, wordt de subsidiëring stopgezet of wordt de subsidie-enveloppe teruggevorderd. Als de secretaris-generaal de beslissing intrekt of als hij de beslissing niet bevestigt binnen de gestelde termijn, wordt de subsidiëring voortgezet of wordt de subsidie-enveloppe behouden.

Artikel 47. (01/01/2014- ...)

Artikel 45 en 46 zijn van overeenkomstige toepassing op projecten als vermeld in artikel 38.

HOOFDSTUK 7. Wijzigingsbepalingen (... - ...)

Artikel 48. (01/01/2014- ...)

In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot regeling van de beleidsafstemming integrale jeugdhulp wordt de zinsnede "het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk" vervangen door de zinsnede "het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk" en wordt de zinsnede "artikel 16, eerste lid, van dat decreet" vervangen door de zinsnede "artikel 19, eerste lid, van het voormelde decreet".

Artikel 49. (01/01/2014- ...)

In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008, 24 juli 2009 en 25 februari 2011, wordt punt 5° vervangen door wat volgt :
"5° het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk;".

HOOFDSTUK 8. Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 50. (01/01/2014- ...)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010, wordt opgeheven.

Artikel 51. (01/01/2014- ...)

Een centrum voor algemeen welzijnswerk dat ontstaan is uit een fusie van erkende centra, kan alleen worden erkend als het gehele vermogen of, na vereffening van de schulden, het gehele nettoactief van alle erkende centra die in de fusie zijn opgegaan, wordt ingebracht in het centrum dat uit de fusie is ontstaan.

Artikel 52. (01/07/2013- ...)

In afwijking van artikel 24, § 1, kunnen de centra met een aangetekende brief een aanvraagdossier voor erkenning indienen bij de administratie tussen 1 juli en 31 augustus 2013.

Artikel 53. (01/01/2014- ...)

Het kwaliteitshandboek, vermeld in artikel 18, van de nieuw erkende centra moet uitgewerkt zijn tegen 1 januari 2015.

Artikel 54. (01/07/2013- ...)

Zolang hoofdstuk III van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (kandidaat-)pleegzorgers niet in werking is getreden, worden de bezwaarschriften, vermeld in artikel 43, behandeld overeenkomstig hoofdstuk II, afdeling 3, en hoofdstuk III van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden.

Artikel 55. (01/01/2014- ...)

§ 1. Het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 1, 17, § 1, en § 2, en artikel 23 treden in werking op 1 juli 2013.


§ 2. Het decreet van 25 mei 2012 tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk treedt in werking op 1 juli 2013.

Artikel 56. (01/01/2014- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.


De artikelen 24 tot en met 27, artikel 52 en artikel 54 treden in werking op 1 juli 2013.

Artikel 57. (01/01/2014- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 25/06/2024